ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 111

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
6. toukokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan parlamentti
Neuvosto

2008/C 111/01

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi ( 1 )

1

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 111/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 111/03

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: 4,26 % 1. toukokuuta 2008 — Euron kurssi

9

2008/C 111/04

Euron kurssi

10

2008/C 111/05

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta — Kurssit valuuttojen muuntamiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 mukaisesti

11

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 111/06

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

13

2008/C 111/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

18

2008/C 111/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

22

2008/C 111/09

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

25

2008/C 111/10

Jäsenvaltioiden painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/23/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto ( 1 )

26

2008/C 111/11

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus — Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen säännölliselle lentoliikenteelle Ostravan (OSR) ja Brysselin (BRU) välisellä reitillä ( 1 )

42

2008/C 111/12

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus — Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen säännölliselle lentoliikenteelle Ostravan (OSR) ja Amsterdamin (AMS) välisellä reitillä ( 1 )

43

2008/C 111/13

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus — Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen säännölliselle lentoliikenteelle Ostravan (OSR) ja Lontoon (LTN) välisellä reitillä ( 1 )

44

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 111/14

Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman Valmiudet -työohjelmaan liittyvä ehdotuspyyntö

45

 

Euroopan ympäristökeskus

2008/C 111/15

Kiinnostuksenilmaisupyyntö Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) tieteellisen komitean jäseniksi nimitettävien asiantuntijoiden tehtäviin 2008

46

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 111/16

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

50

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 111/17

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

51

 

Oikaisuja

2008/C 111/18

Oikaisupöytäkirja — Lissabonin sopimukseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta, allekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007(EUVL C 306, 17.12.2007)

56

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

SUOSITUKSET

Euroopan parlamentti Neuvosto

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008,

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 111/01)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 artiklan 4 kohdan ja 150 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kansalaisten tietojen, taitojen ja pätevyyksien kehittäminen ja tunnustaminen on keskeistä heidän yksilöllisen kehityksensä sekä Euroopan yhteisön kilpailukyvyn, työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Tällainen kehittäminen ja tunnustaminen helpottaisi työntekijöiden ja oppijoiden valtioiden rajat ylittävää liikkuvuutta ja edistäisi kysynnän ja tarjonnan edellytysten täyttämistä Euroopan työmarkkinoilla. Sen vuoksi olisi edistettävä ja parannettava kaikkien ihmisten, myös epäedullisessa asemassa olevien henkilöiden, pääsyä elinikäiseen oppimiseen ja siihen osallistumista sekä tutkintojen käyttöä kansallisella ja yhteisön tasolla.

(2)

Lissabonissa vuonna 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään, että pätevyyksien selkeyttäminen on yksi päätekijöistä pyrittäessä mukauttamaan koulutusjärjestelmiä osaamisyhteiskunnan vaatimuksiin yhteisössä. Lisäksi Barcelonassa vuonna 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti lisäämään yhteistyötä korkea-asteen koulutuksen alalla ja parantamaan avoimuutta ja tunnustamismenetelmiä ammatillisen koulutuksen alalla.

(3)

Elinikäisestä oppimisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (4) komissiota kehotettiin luomaan tiiviissä yhteistyössä neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa puitteet todistusten tunnustamiselle koulutuksen alalla Bolognan prosessin tulosten perusteella ja edistämällä vastaavia toimia ammatillisen koulutuksen alalla.

(4)

Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanosta vuosina 2004 ja 2006 hyväksytyissä neuvoston ja komission yhteisissä raporteissa korostettiin tarvetta kehittää eurooppalainen tutkintojen viitekehys.

(5)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien Kööpenhaminan prosessin yhteydessä 15 päivänä marraskuuta 2004 antamissa päätelmissä ammatillisen koulutuksen tehostetun eurooppalaisen yhteistyön tulevista painotuksista pidettiin ensisijaisen tärkeänä sellaisen joustavan ja selkeän eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kehittämistä, joka perustuu avoimuuteen ja keskinäiseen luottamukseen ja muodostaa yhteiset vertailupuitteet koulutuksen alalla.

(6)

Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tulosten validointia olisi edistettävä epävirallisen ja arkioppimisen määrittämistä ja validointia koskevista Euroopan laajuisista periaatteista 28 päivänä toukokuuta 2004 tehtyjen neuvoston päätelmien mukaisesti.

(7)

Brysselissä maaliskuussa 2005 ja maaliskuussa 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto piti tärkeänä eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen hyväksymistä.

(8)

Tässä suosituksessa otetaan huomioon yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) 15 päivänä joulukuuta 2004 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2241/2004/EY (5) sekä elinikäisen oppimisen avaintaidoista 18 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2006/962/EY (6).

(9)

Tämä suositus on yhdenmukainen niiden eurooppalaisen korkeakoulutusalueen puitteiden ja koulutussyklien kuvausten kanssa, joista 45 Euroopan maan korkea-asteen koulutuksesta vastaavat ministerit sopivat Bergenissä 19 ja 20 päivänä toukokuuta 2005 osana Bolognan prosessia.

(10)

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksesta 23 ja 24 päivänä toukokuuta 2004 annetuissa neuvoston päätelmissä, eurooppalaisen yhteistyön jatkamisesta korkea-asteen koulutuksen laadun varmistamisessa 15 päivänä helmikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa 2006/143/EY (7) sekä eurooppalaisen korkeakoulutusalueen laadunvarmistusstandardeissa ja -ohjeistoissa, joista korkea-asteen koulutuksesta vastaavat ministerit sopivat Bergenissä, annetaan yhteiset laadunvarmistuksen periaatteet, joiden on tarkoitus tukea eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoa.

(11)

Tämä suositus ei vaikuta ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (8) soveltamiseen; kyseisessä direktiivissä vahvistetaan sekä asiaan liittyvien kansallisten viranomaisten että muuttajien oikeudet ja velvollisuudet. Viittaus eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoihin ei saisi vaikuttaa työmarkkinoille pääsyyn silloin, kun ammattipätevyys on tunnustettu direktiivin 2005/36/EY mukaisesti.

(12)

Tämän suosituksen tavoitteena on luoda yhteinen viitekehys, jonka avulla voidaan tarkastella vastaavuuksia yleissivistävän, korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen eri tutkintojärjestelmien ja niiden tasojen välillä. Tällä tavoin parannetaan kansalaisten eri jäsenvaltioiden käytännön mukaisesti myönnettävien tutkintojen avoimuutta, vertailukelpoisuutta ja siirrettävyyttä. Kunkin tutkintotason olisi periaatteessa oltava saavutettavissa erilaisten koulutus- ja uravalintojen kautta. Lisäksi eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tavoitteena on tehdä toimialajärjestöille mahdolliseksi vahvistaa tutkintojärjestelmänsä ja yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen väliset yhteydet ja tällä tavoin osoittaa kansainvälisten toimialakohtaisten tutkintojen yhteys kansallisiin tutkintojärjestelmiin. Näin ollen tällä suosituksella osaltaan edistetään laajempia elinikäisen oppimisen tavoitteita ja lisätään työntekijöiden ja oppijoiden työllistettävyyttä, liikkuvuutta ja yhteiskuntaan integroitumista. Selkeät laadunvarmistuksen periaatteet ja tietojen vaihto tukevat sen täytäntöönpanoa, sillä ne auttavat rakentamaan keskinäistä luottamusta.

(13)

Tällä suosituksella olisi edistettävä koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista, yhteyksien luomista koulutuksen ja työelämän välille sekä siltojen rakentamista virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen välille, mikä johtaa myös kokemuksen kautta hankittujen oppimistulosten validointiin.

(14)

Tämä suositus ei korvaa eikä siinä määritellä kansallisia tutkintojärjestelmiä ja/tai tutkintoja. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä ei kuvata yksittäisiä tutkintoja tai yksittäisen henkilön pätevyyksiä, ja yksittäiset tutkinnot olisi määritettävä soveltuvalle eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasolle asiaan liittyvien kansallisten tutkintojärjestelmien kautta.

(15)

Tämä suositus on toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska sillä tuetaan ja täydennetään jäsenvaltioiden toimia helpottamalla edelleen niiden yhteistyötä avoimuuden lisäämiseksi sekä liikkuvuuden ja elinikäisen oppimisen edistämiseksi, ottaen myös huomioon, että suositus ei ole sitova. Se olisi pantava täytäntöön kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

(16)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän suosituksen tavoitetta eli sellaisen yhteisen viitekehyksen luomista, jonka avulla voidaan tarkastella vastaavuuksia eri tutkintojärjestelmien ja niiden tasojen välillä, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä suosituksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

SUOSITTAVAT, ETTÄ JÄSENVALTIOT:

1.

käyttävät eurooppalaista tutkintojen viitekehystä välineenä, jolla voidaan vertailla eri tutkintojärjestelmien tutkintotasoja ja edistää sekä elinikäistä oppimista että yhtäläisiä mahdollisuuksia osaamisyhteiskunnassa samoin kuin Euroopan työmarkkinoiden syvempää yhdentymistä siten, että samalla kunnioitetaan kansallisten koulutusjärjestelmien rikasta monimuotoisuutta;

2.

kuvailevat vuoteen 2010 mennessä vastaavuudet kansallisten tutkintojärjestelmiensä ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen välillä erityisesti viittaamalla kansallisissa tutkintotasoissa selkeällä tavalla liitteessä II esitettyihin tasoihin ja tarvittaessa kehittämällä kansallisia tutkintojen viitekehyksiä kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti;

3.

toteuttavat tarvittaessa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että vuoteen 2012 mennessä kaikissa toimivaltaisten viranomaisten myöntämissä uusissa tutkintotodistuksissa, todistuksissa ja Europass-asiakirjoissa on kansallisten tutkintojärjestelmien mukainen selkeä maininta vastaavasta eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasosta;

4.

noudattavat oppimistuloksiin perustuvaa lähestymistapaa tutkintojen määrittelyssä ja kuvauksessa sekä edistävät epävirallisen ja arkioppimisen validointia 28 päivänä toukokuuta 2004 annetuissa neuvoston päätelmissä sovittujen yhteisten Euroopan laajuisten periaatteiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota kansalaisiin, jotka todennäköisimmin joutuvat työttömiksi tai epävarmaan työsuhteeseen ja joiden elinikäistä oppimista ja työmarkkinoille pääsyä tällainen lähestymistapa saattaisi edistää;

5.

edistävät ja soveltavat liitteessä III esitettyjä koulutuksen laadunvarmistuksen periaatteita kuvaillessaan kansallisten tutkintojärjestelmien mukaisia korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen tutkintoja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaan;

6.

nimeävät jäsenvaltioiden kulloisiinkin rakenteisiin ja vaatimuksiin kytkeytyviä kansallisia koordinointipisteitä tukemaan ja, yhdessä muiden asiaan liittyvien kansallisten viranomaisten kanssa, ohjaamaan kansallisen tutkintojärjestelmän ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen välisiä suhteita, näiden suhteiden laadun ja avoimuuden edistämiseksi.

Kansallisten koordinointipisteiden tehtäviin olisi kuuluttava:

a)

kansallisten tutkintojärjestelmien tutkintotasojen luokitteleminen liitteessä II kuvatuille eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoille;

b)

sen varmistaminen, että kansallisten tutkintotasojen luokittelemisessa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti käytetään avoimia menetelmiä, jotta niiden vertailu on helpompaa, ja että luokittelun johdosta tehtävät päätökset julkistetaan;

c)

sidosryhmille annettava tiedotus ja ohjaus siitä, miten kansalliset tutkinnot kansallisten tutkintojärjestelmien kautta vastaavat eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoja;

d)

kaikkien kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti asiaan liittyvien sidosryhmien, muun muassa korkea-asteen ja ammatillisten koulutuslaitosten, työmarkkinaosapuolten, toimialojen sekä Euroopan tasolla tapahtuvan tutkintojen vertailun ja käytön asiantuntijoiden kannustaminen osallistumaan toimintaan.

KANNATTAVAT KOMISSION AIKOMUSTA:

1.

tukea jäsenvaltioita edellä esitettyjen toimien toteutuksessa ja kansainvälisiä toimialajärjestöjä tässä suosituksessa esitetyn eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen viitetasojen ja periaatteiden käytössä erityisesti helpottamalla yhteistyötä, hyvien käytäntöjen vaihtoa ja testausta (muun muassa vapaaehtoisten vertaistarkastelujen ja yhteisön ohjelmien mukaisten pilottihankkeiden avulla), käynnistämällä tiedotustoimia ja konsultaatioita sosiaalisen vuoropuhelun komiteoiden kanssa sekä kehittämällä tuki- ja ohjausmateriaalia;

2.

perustaa viimeistään 23 päivänä huhtikuuta 2009 eurooppalaista tutkintojen viitekehystä käsittelevä neuvoa-antava ryhmä (joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja johon eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät tarvittaessa osallistuvat), joka vastaa tutkintojärjestelmien ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen välisten vastaavuuksien kuvailuprosessin yleisestä johdonmukaisuudesta ja sen selkeyden edistämisestä;

3.

arvioida yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan tämän suosituksen johdosta toteutettuja toimia, muun muassa neuvoa-antavan ryhmän tehtävänkuvaa ja toiminnan kestoa, ja antaa viimeistään 23 päivänä huhtikuuta 2013 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus saaduista kokemuksista ja vaikutuksista tulevaisuuteen, joihin tarvittaessa kuuluu tämän suosituksen uudelleentarkastelu ja tarkistaminen;

4.

edistää eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja nykyisten tai tulevien korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen eurooppalaisten opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmien välisiä tiiviitä yhteyksiä kansalaisten liikkuvuuden parantamiseksi ja oppimistulosten tunnustamisen helpottamiseksi.

Tehty Strasbourgissa 23 päivänä huhtikuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LANARČIČ


(1)  EUVL C 175, 27.7.2007, s. 74.

(2)  EUVL C 146, 30.6.2007, s. 77.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. helmikuuta 2008.

(4)  EYVL C 163, 9.7.2002, s. 1.

(5)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6.

(6)  EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10.

(7)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 60.

(8)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2006/100/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 141).


LIITE I

Määritelmät

Tässä suosituksessa tarkoitetaan:

a)

’tutkinnolla’: arviointi- ja validointiprosessin virallista tulosta, joka saadaan, kun toimivaltainen elin vahvistaa, että henkilö on saavuttanut tietyt vaatimukset täyttävät oppimistulokset;

b)

’kansallisella tutkintojärjestelmällä’: kaikkia jäsenvaltion toimia, jotka liittyvät oppimisen tunnustamiseen, sekä muita mekanismeja, joilla koulutus kytketään työmarkkinoihin ja kansalaisyhteiskuntaan. Tähän kuuluvat myös laadunvarmistusta, arviointia ja tutkintojen myöntämistä koskevien institutionaalisten järjestelyjen ja prosessien kehittäminen ja toteutus. Kansallinen tutkintojärjestelmä voi koostua useista alajärjestelmistä, ja siihen voi sisältyä kansallinen tutkintojen viitekehys;

c)

’kansallisella tutkintojen viitekehyksellä’: välinettä, jolla tutkinnot luokitellaan tiettyjen kriteerien perusteella saavutetun oppimistason mukaan ja jonka tavoitteena on integroida ja koordinoida kansallisia tutkintojen alajärjestelmiä ja parantaa tutkintojen selkeyttä, suorittamismahdollisuuksia, edistymistä ja laatua suhteessa työmarkkinoihin ja kansalaisyhteiskuntaan;

d)

’toimialalla’: ammattitoimintojen ryhmittymää, joka on muodostettu pääasiallisen taloudellisen tehtävän, tuotteen, palvelun tai tekniikan perusteella;

e)

’kansainvälisellä toimialajärjestöllä’: kansallisten toimialojen intressejä edustavien kansallisten järjestöjen, esimerkiksi työnantajien ja ammatillisten järjestöjen, yhteenliittymää;

f)

’oppimistuloksilla’: toteamusta siitä, mitä oppija tietää ja ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päätteeksi; oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyyksinä;

g)

’tiedoilla’: oppimalla tapahtuneen asioiden omaksumisen tulosta. Tiedot muodostuvat työ- tai opintoalaan liittyvien faktojen, periaatteiden, teorioiden ja käytäntöjen kokonaisuudesta. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä tiedot voivat olla teoria- ja/tai faktatietoja;

h)

’taidoilla’: kykyä soveltaa tietoja ja käyttää tietotaitoa tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä taidot kuvataan kognitiivisina (loogisen, intuitiivisen ja luovan ajattelun käyttö) tai käytäntöön liittyvinä (kätevyys ja menetelmien, materiaalien ja työkalujen ja -välineiden käyttö);

i)

’pätevyydellä’: todistettua kykyä käyttää tietoja, taitoja sekä henkilökohtaisia, sosiaalisia ja/tai menetelmällisiä valmiuksia työ- tai opintotilanteissa ja ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä pätevyyttä kuvataan vastuun ja itsenäisyyden perusteella.


LIITE II

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) tasojen kuvaukset

Kukin kahdeksasta tasosta on määritelty kuvailemalla oppimistulokset, jotka olennaisesti liittyvät kyseisen tason tutkintoihin missä tahansa tutkintojärjestelmässä

 

Tiedot

Taidot

Pätevyys

 

EQF:ssä tiedot voivat olla teoria- ja/tai faktatietoja

EQF:ssä taidot kuvataan kognitiivisina (loogisen, intuitiivisen ja luovan ajattelun käyttö) ja käytäntöön liittyvinä (kätevyys ja menetelmien, materiaalien, työkalujen ja -välineiden käyttö)

EQF:ssä pätevyys kuvataan vastuun ja itsenäisyyden perusteella

Taso 1

Tason 1 olennaiset oppimistulokset ovat

yleistiedot

yksinkertaisten tehtävien suorittamiseksi vaadittavat perustaidot

työskentely tai opiskelu selkeässä toimintaympäristössä suoran valvonnan alaisena

Taso 2

Tason 2 olennaiset oppimistulokset ovat

työ- tai opintoalan perustiedot

kognitiiviset ja käytännön perustaidot, joita vaaditaan asiaan liittyvän informaation hyödyntämiseen tehtävien suorittamiseksi ja rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja

jonkin verran itsenäisyyttä vaativa valvottu työskentely tai opiskelu

Taso 3

Tason 3 olennaiset oppimistulokset ovat

tiedot työ- tai opintoalan faktoista, periaatteista, prosesseista ja yleisistä käsitteistä

tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen valitsemalla ja soveltamalla perusmenetelmiä, -työkaluja, -materiaaleja ja -informaatiota

vastuun ottaminen työhön tai opintoihin liittyvien tehtävien suorittamisesta

oman toiminnan mukauttaminen olosuhteisiin ongelmien ratkaisemisessa

Taso 4

Tason 4 olennaiset oppimistulokset ovat

työ- tai opintoalan fakta- ja teoriatiedot laajoissa asiayhteyksissä

tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tuotettaessa ratkaisuja työ- tai opintoalan erityisongelmiin

itsenäinen työskentely noudattaen yleensä ennustettavien, mutta mahdollisesti muuttuvien työ- tai opintoympäristöjen suuntaviivoja

muiden suorittamien rutiinitehtävien valvonta, osittaisen vastuun ottaminen työhön tai opintoihin liittyvien toimien arvioinnista ja parantamisesta

Taso 5 (1)

Tason 5 olennaiset oppimistulokset ovat

työ- tai opintoalan laaja-alaiset, erikoistuneet fakta- ja teoriatiedot sekä kyseisten tietojen rajojen ymmärtäminen

laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tuotettaessa luovia ratkaisuja abstrakteihin ongelmiin

johtaminen ja valvonta työn tai opintojen toimintaympäristöissä, jotka muuttuvat ennakoimattomasti

oman ja muiden suoritusten tarkastelu ja kehittäminen

Taso 6 (2)

Tason 6 olennaiset oppimistulokset ovat

edistyneet työ- tai opintoalan tiedot, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen

edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa ja kykyä innovaatioihin ja joita vaaditaan erikoistuneella työ- tai opintoalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseen

monimutkaisten teknisten tai ammatillisten toimien tai hankkeiden johtaminen, vastuun ottaminen päätöksenteosta ennakoimattomissa työ- tai opintoympäristöissä

vastuun ottaminen yksittäisten henkilöiden ja ryhmien ammatillisen kehityksen hallinnasta

Taso 7 (3)

Tason 7 olennaiset oppimistulokset ovat

pitkälle erikoistuneet, osittain työ- tai opintoalan huippuosaamista vastaavat tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana

alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyvien kysymysten kriittinen ymmärtäminen

erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, joita vaaditaan tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa uusien tietojen ja menettelyjen kehittämiseen ja eri alojen tietojen yhdistämiseen

monimutkaisten, ennakoimattomien ja uusia strategisia lähestymistapoja vaativien työ- tai opintoympäristöjen johtaminen ja muuttaminen

vastuun ottaminen ammattialan tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja/tai ryhmien strategisen toiminnan arvioinnista

Taso 8 (4)

Tason 8 olennaiset oppimistulokset ovat

tiedot, jotka sijoittuvat työ- tai opintoalan kaikkein edistyneimmälle tasolle ja alojen väliselle rajapinnalle

kaikkein edistyneimmät ja erikoistuneimmat taidot ja tekniikat, mukaan luettuina synteesien tekeminen ja arviointi, joita vaaditaan keskeisten ongelmien ratkaisemiseen tutkimus- ja/tai tai innovaatiotoiminnassa ja nykyisten tietojen tai ammattikäytäntöjen laajentamiseen ja uudelleenmäärittelyyn

näyttöä huomattavasta auktoriteetista, innovointikyvystä, itsenäisyydestä, tieteellisestä ja ammatillisesta luotettavuudesta ja kestävästä sitoutumisesta uusien ideoiden tai prosessien kehittämiseen merkittävimmissä työ- tai opintoympäristöissä, tutkimustoiminta mukaan luettuna

Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehys sisältää syklien kuvaukset.

Jokaisen syklin kuvauksessa esitetään kyseisen syklin päättävään tutkintoon liittyvät yleiset tyypilliset saavutus- ja osaamisodotukset.


(1)  Bolognan prosessiin liittyvässä yhteisessä laatualoitteessa kehitetty korkea-asteen koulutuksen (ensimmäiseen sykliin sisältyvän tai liittyvän) lyhyen syklin kuvaus vastaa EQF-tason 5 oppimistuloksia.

(2)  Osana Bolognan prosessia Bergenissä toukokuussa 2005 kokoontuneiden korkea-asteen koulutuksesta vastaavien ministerien hyväksymän eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehyksen ensimmäisen syklin kuvaus vastaa EQF-tason 6 oppimistuloksia.

(3)  Osana Bolognan prosessia Bergenissä toukokuussa 2005 kokoontuneiden korkea-asteen koulutuksesta vastaavien ministerien hyväksymän eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehyksen toisen syklin kuvaus vastaa EQF-tason 7 oppimistuloksia.

(4)  Osana Bolognan prosessia Bergenissä toukokuussa 2005 kokoontuneiden korkea-asteen koulutuksesta vastaavien ministerien hyväksymän eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehyksen kolmannen syklin kuvaus vastaa EQF-tason 8 oppimistuloksia.


LIITE III

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen puitteissa noudatettavat korkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen yhteiset laadunvarmistusperiaatteet

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanossa laadunvarmistus — joka on välttämätöntä korkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen luotettavuuden ja kehittämisen varmistamiseksi — olisi toteutettava seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Laadunvarmistuksen toimintalinjojen ja menettelyjen on tuettava kaikkia eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoja.

Laadunvarmistuksen on oltava erottamaton osa oppilaitosten sisäistä johtamista.

Laadunvarmistukseen on sisällyttävä ulkoisten valvontaelinten tai -organisaatioiden säännöllisin väliajoin suorittama laitosten, niiden ohjelmien tai niiden laadunvarmistusjärjestelmien arviointi.

Laadunvarmistusta suorittavien ulkoisten valvontaelinten tai -organisaatioiden toimintaa on tarkasteltava säännöllisin väliajoin.

Laadunvarmistuksen olisi katettava asiayhteys, panos, prosessi ja tuotos, painottaen erityisesti tuotoksia ja oppimistuloksia.

Laadunvarmistusjärjestelmiin olisi sisällyttävä seuraavat tekijät:

selkeät ja mitattavat tavoitteet ja normit, täytäntöönpanon suuntaviivat, joissa otetaan huomioon sidosryhmien osallistuminen,

asianmukaiset resurssit,

johdonmukaiset arviointimenetelmät, joissa yhdistyvät itsearviointi ja ulkoinen arviointi,

menettelyt palautteen antamiseksi ja parannusten tekemiseksi,

laajalti saatavilla olevat arvioinnin tulokset.

Kansainvälisen, kansallisen ja alueellisen tason laadunvarmistusaloitteita on koordinoitava yleiskuvan, johdonmukaisuuden, synergian ja koko järjestelmän kattavan analyysin varmistamiseksi.

Laadunvarmistuksen on oltava eri koulutustasojen ja -järjestelmien yhteistyöhön perustuva prosessi, jossa ovat mukana kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla.

Yhteisön laajuiset laadunvarmistuksen suuntaviivat voivat toimia arviointien ja vertaisoppimisen viitemateriaalina.


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/8


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 111/02)

Komissio päätti 3. huhtikuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M4999. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/9


Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko (1):

4,26 % 1. toukokuuta 2008

Euron kurssi (2)

5. toukokuuta 2008

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,5460

JPY

Japanin jeniä

162,73

DKK

Tanskan kruunua

7,4624

GBP

Englannin puntaa

0,78520

SEK

Ruotsin kruunua

9,3485

CHF

Sveitsin frangia

1,6305

ISK

Islannin kruunua

118,32

NOK

Norjan kruunua

7,9150

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,227

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

252,14

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6985

PLN

Puolan zlotya

3,4423

RON

Romanian leuta

3,6350

SKK

Slovakian korunaa

32,243

TRY

Turkin liiraa

1,9538

AUD

Australian dollaria

1,6424

CAD

Kanadan dollaria

1,5717

HKD

Hongkongin dollaria

12,0510

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,9738

SGD

Singaporin dollaria

2,1041

KRW

Etelä-Korean wonia

1 557,98

ZAR

Etelä-Afrikan randia

11,7728

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,8033

HRK

Kroatian kunaa

7,2569

IDR

Indonesian rupiaa

14 243,30

MYR

Malesian ringgitiä

4,8807

PHP

Filippiinien pesoa

65,218

RUB

Venäjän ruplaa

36,7400

THB

Thaimaan bahtia

48,993

BRL

Brasilian real

2,5596

MXN

Meksikon peso

16,1858


(1)  

Korko, jota sovellettiin viimeiseen ennen ilmoitettua päivää suoritettuun rahoitusoperaatioon. Jos sovellettu korko on vaihtuva huutokauppakorko, korko on marginaalinen korko.

(2)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/10


Euron kurssi (1)

2. toukokuuta 2008

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,5458

JPY

Japanin jeniä

161,94

DKK

Tanskan kruunua

7,4618

GBP

Englannin puntaa

0,77900

SEK

Ruotsin kruunua

9,3555

CHF

Sveitsin frangia

1,6238

ISK

Islannin kruunua

116,22

NOK

Norjan kruunua

7,9260

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,265

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

251,93

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6985

PLN

Puolan zlotya

3,4518

RON

Romanian leuta

3,6395

SKK

Slovakian korunaa

32,237

TRY

Turkin liiraa

1,9532

AUD

Australian dollaria

1,6554

CAD

Kanadan dollaria

1,5715

HKD

Hongkongin dollaria

12,0498

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,9772

SGD

Singaporin dollaria

2,1058

KRW

Etelä-Korean wonia

1 563,19

ZAR

Etelä-Afrikan randia

11,7563

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,8013

HRK

Kroatian kunaa

7,2600

IDR

Indonesian rupiaa

14 260,01

MYR

Malesian ringgitiä

4,8909

PHP

Filippiinien pesoa

65,233

RUB

Venäjän ruplaa

36,7635

THB

Thaimaan bahtia

49,025

BRL

Brasilian real

2,5588

MXN

Meksikon peso

16,2085


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/11


SIIRTOTYÖLÄISTEN SOSIAALITURVAN HALLINTOTOIMIKUNTA

Kurssit valuuttojen muuntamiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 mukaisesti

(2008/C 111/05)

Asetuksen (ETY) N:o 574/72 107 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

Viitekausi: huhtikuuta 2008

Soveltamiskausi: heinäkuuta, elokuuta, syyskuuta 2008

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Asetuksessa (ETY) N:o 574/72 eri valuutoissa osoitettujen määrien muuntaminen valuutaksi tapahtuu komission laskeman kurssin mukaisesti, joka perustuu Euroopan keskuspankin julkaisemien valuuttojen viitekurssien kuukausittaiseen keskiarvoon 2 kohdassa säädetyn viiteajanjakson aikana.

2.

Viitekausi on:

seuraavan huhtikuun 1 päivästä sovellettaville muuntokursseille tammikuu,

seuraavan heinäkuun 1 päivästä sovellettaville muuntokursseille huhtikuu,

seuraavan lokakuun 1 päivästä sovellettaville muuntokursseille heinäkuu,

seuraavan tammikuun 1 päivästä sovellettaville muuntokursseille lokakuu.

Kurssit valuuttojen muuntamiseksi julkaistaan helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun toisessa Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarja).


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/13


Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

(2008/C 111/06)

Tuen numero: XA 411/07

Jäsenvaltio: Slovenian tasavalta

Alue: Območje občine Brda

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Oikeusperusta: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti:

1.   Maatilainvestoinnit maatalouden alkutuotantoon:

maatilojen, niiden maankäytön ja kulkuyhteyksien uudenaikaistamiseen tehtävien investointien osalta tuki-intensiteetti ei saa ylittää 40 % tukikelpoisista kustannuksista (ilman arvonlisäveroa).

2.   Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen:

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista (ilman arvonlisäveroa) muiden kuin tuottavien kohteiden osalta,

maatilan tuotantovälineisiin liittyvien investointien osalta enintään 60 % tukikelpoisista kustannuksista (ilman arvonlisäveroa) edellyttäen, että investointi ei lisää maatilan tuotantokapasiteettia,

lisätukea voidaan myöntää enintään 100 % ylimääräisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat rakennukseen kuuluvan kulttuuriperinnön säilyttämistä varten tarvittavien perinteisten materiaalien käytöstä.

3.   Tuki vakuutusmaksujen suorittamiseen:

tuki täydentää kansallisesta talousarviosta myönnettävää vakuutusmaksujen rahoitustukea enintään 50 %:iin kasvi- ja hedelmäviljelmien kärsimien vahinkojen tai eläintautien varalta otettujen vakuutusten tukikelpoisista kustannuksista.

4.   Tuki maa-alueiden uusjakoon:

enintään 100 % oikeudellisista ja hallinnollisista menettelyistä aiheutuvista tukikelpoisista kustannuksista.

5.   Tuki laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistämiseen:

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista (ilman arvonlisäveroa); tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille maksettavia suoria tukia.

6.   Teknisen tuen antaminen maatalousalalla:

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista (ilman arvonlisäveroa); tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tiloille maksettavia suoria tukia

Täytäntöönpanoajankohta: Lokakuu 2007 (Tukea ei saa myöntää ennen tiivistelmän julkaisemista Euroopan komission www-sivustossa)

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2013 asti

Tuen tarkoitus: Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen

Viittaus asetuksen (EY) N:o 1857/2006 artikloihin ja tukikelpoisiin kustannuksiin: Valtiontuen myöntämistä maatalouden ja maaseudun säilyttämistä ja kehittämistä Brdan kunnassa ohjelmakaudella 2007–2013 koskevien ohjesääntöjen III lukuun sisältyy toimenpiteitä, jotka ovat valtiontukea perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 15. joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 3) seuraavien artiklojen mukaisesti:

4 artikla: Maatilainvestoinnit alkutuotantoon.

5 artikla: Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen.

12 artikla: Tuki vakuutusmaksujen suorittamiseen.

13 artikla: Tuki maa-alueiden uusjakoon.

14 artikla: Tuki laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistämiseen.

15 artikla: Teknisen tuen antaminen maatalousalalla

Alat, joita tuki koskee: Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Internet-osoite: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Muita tietoja: Peltokasvi- ja hedelmäviljelmien vakuutusmaksujen korvaamista koskeva toimenpide käsittää seuraavat luonnonmullistuksiksi luokiteltavat epäsuotuisat sääolot: keväthalla, raekuurot, salamaniskut, salamaniskujen aiheuttamat tulipalot, myrskyt ja tulvat.

Kunnan antamat ohjesäännöt ovat asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 kunnallisille tukitoimenpiteille asetettujen edellytysten ja yhteisten säännösten mukaisia (tuen myöntämismenettely, tuen kasautuminen, tuen avoimuus ja seuranta)

Andrej MARKOČIČ

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Tuen numero: XA 412/07

Jäsenvaltio: Slovenian tasavalta

Alue: Območje občine Kobarid

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Oikeusperusta: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti:

1.   Maatilainvestoinnit maatalouden alkutuotantoon:

enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista epäsuotuisilla alueilla ja 40 % muilla alueilla.

2.   Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen:

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista muiden kuin tuottavien kohteiden osalta,

maatilan tuotantovälineisiin liittyvien investointien osalta enintään 60 % ja epäsuotuisilla alueilla 75 % tukikelpoisista kustannuksista edellyttäen, että investointi ei lisää tilan tuotantokapasiteettia,

lisätukea voidaan myöntää enintään 100 % ylimääräisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat rakennukseen kuuluvan kulttuuriperinnön säilyttämistä varten tarvittavien perinteisten materiaalien käytöstä.

3.   Teknisen tuen antaminen maatalousalalla:

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista, jotka aiheutuvat koulutuksesta, neuvontapalveluista, foorumeiden järjestämisestä, kilpailuista, näyttelyistä, messuista, julkaisuista, tuoteluetteloista ja verkkosivustoista ja tieteellisen tiedon levittämisestä

Täytäntöönpanoajankohta: Lokakuu 2007 (Tukea ei saa myöntää ennen tiivistelmän julkaisemista Euroopan komission www-sivustossa)

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2013 asti

Tuen tarkoitus: Pk-yritysten tukeminen

Viittaus asetuksen (EY) N:o 1857/2006 artikloihin ja tukikelpoisiin kustannuksiin: Valtiontuen myöntämistä maatalouden ja maaseudun kehittämiseen Kobaridin kunnassa koskevien ohjesääntöjen III lukuun sisältyy toimenpiteitä, jotka ovat valtiontukea perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 15. joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 3) seuraavien artiklojen mukaisesti:

4 artikla: Maatilainvestoinnit.

5 artikla: Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen.

15 artikla: Teknisen tuen antaminen maatalousalalla

Alat, joita tuki koskee: Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Internet-osoite: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Muita tietoja: Kunnan antamat ohjesäännöt ovat asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 kunnallisille tukitoimenpiteille asetettujen edellytysten ja yhteisten säännösten mukaisia (tuen myöntämismenettely, tuen kasautuminen, tuen avoimuus ja seuranta)

Robert KAVČIČ

Kobaridin kunnan pormestari

Tuen numero: XA 413/07

Jäsenvaltio: Slovenian tasavalta

Alue: Območje občine Starše

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Oikeusperusta: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti:

1.   Maatilainvestoinnit maatalouden alkutuotantoon:

enintään 40 % tukikelpoisista kustannuksista,

enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse nuorten viljelijöiden viiden vuoden kuluessa tilanpidon aloittamisesta tekemistä investoinneista,

enintään 50 % tukikelpoisista investointikustannuksista muilla alueilla, kun on kyse nuorten viljelijöiden viiden vuoden kuluessa tilanpidon aloittamisesta tekemistä investoinneista. Investoinnin on sisällyttävä elinkeinosuunnitelmaan, ja nuoren viljelijän on täytettävä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 22 artiklan edellytykset.

Tuki myönnetään investointeihin, jotka liittyvät maatilan rakennusten entisöimiseen, maataloustuotannossa käytettävien laitteiden hankintaan, maatalousmaan ja laidunten parantamiseen sekä pysyviin viljelmiin.

2.   Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen:

enintään 60 % tai epäsuotuisilla alueilla 75 % tukikelpoisista kustannuksista investointeihin, joiden tavoitteena on tuotanto-omaisuuteen liittyvän kulttuuriperinnön (tilan rakennusten) säilyttäminen edellyttäen, että investointi ei lisää maatilan tuotantokapasiteettia,

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista investointeihin, joiden tavoitteena on tuotannolliseen toimintaan liittymättömän luonnon- ja kulttuuriperinnön (arkeologiset ja historialliset kohteet) säilyttäminen maatiloilla,

lisätukea voidaan myöntää enintään 100 % ylimääräisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat rakennukseen kuuluvan kulttuuriperinnön säilyttämistä varten tarvittavien perinteisten materiaalien käytöstä.

3.   Tuki vakuutusmaksujen suorittamiseen:

tuki täydentää kansallisesta talousarviosta myönnettävää vakuutusmaksujen rahoitustukea enintään 50 %:iin peltokasvi- ja hedelmäviljelmien vahinkovakuutusten ja kotieläinten eläintautivakuutusten tukikelpoisista kustannuksista.

4.   Tuki maa-alueiden uusjakoon:

enintään 70 % oikeudellisista ja hallinnollisista menettelyistä aiheutuvista tukikelpoisista kustannuksista.

5.   Tuki laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistämiseen:

enintään 100 % todellisista kustannuksista; tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille maksettavia suoria tukia.

6.   Teknisen tuen antaminen:

Tukea voidaan myöntää enintään 100 % kustannuksista, jotka aiheutuvat viljelijöiden opetuksesta ja koulutuksesta, kolmansien osapuolten tarjoamista neuvontapalveluista, foorumeiden järjestämisestä, kilpailuista, näyttelyistä, messuista, julkaisuista, tuoteluetteloista tai verkkosivustoista. Tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille maksettavia suoria tukia

Täytäntöönpanoajankohta: Marraskuu 2007 (Tukea ei saa myöntää ennen tiivistelmän julkaisemista Euroopan komission Internet-sivustossa)

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2013 asti

Tuen tarkoitus: Pk-yritysten tukeminen

Viittaus asetuksen (EY) N:o 1857/2006 artikloihin ja tukikelpoisiin kustannuksiin: Valtiontuen ja vähämerkityksisen tuen myöntämistä sekä muita maatalouden ja maaseudun säilyttämis- ja kehittämistoimenpiteitä Staršen kunnassa koskevien ohjesääntöjen II lukuun sisältyy toimenpiteitä, jotka ovat valtiontukea perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 15. joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 3) seuraavien artiklojen mukaisesti:

4 artikla: Maatilainvestoinnit.

5 artikla: Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen.

12 artikla: Tuki vakuutusmaksujen suorittamiseen.

13 artikla: Tuki maa-alueiden uusjakoon.

14 artikla: Tuki laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistämiseen.

15 artikla: Teknisen tuen antaminen maatalousalalla

Alat, joita tuki koskee: Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Internet-osoite: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Muita tietoja: Peltokasvi- ja hedelmäviljelmien vakuutusmaksujen korvaamista koskeva toimenpide käsittää seuraavat luonnonmullistuksiksi luokiteltavat epäsuotuisat sääolot: keväthalla, raekuurot, salamaniskut, salamaniskujen aiheuttamat tulipalot, myrskyt ja tulvat.

Kunnan antamat ohjesäännöt ovat asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 kunnallisille tukitoimenpiteille asetettujen edellytysten ja yhteisten säännösten mukaisia (tuen myöntämismenettely, tuen kasautuminen, tuen avoimuus ja seuranta)

Vili DUCMAN

Staršen kunnan pormestari

Tuen numero: XA 415/07

Jäsenvaltio: Irlanti

Alue: jäsenvaltio

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Breeding Information Campaign 2008

Oikeusperusta: National Development Plan 2007-2013

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 100 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 50 %

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 1. tammikuuta 2008 — 31. joulukuuta 2008

Tuen tarkoitus: Kampanjalla pyritään levittämään viljelijöille tietoa Irish Cattle Breeding Federationin suorittaman testauksenja geneettisen arvioinnin tuloksista, jotta naudanlihan ja maidon tuottajat ottaisivat käyttöön nykyaikaisia ja tieteellisiä jalostusmenetelmiä ja parantaisivat siten tilojensa pitkän aikavälin elinkelpoisuutta.

Tuki on myönnetty asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdan (teknisen tuen antaminen maatalousalalla) mukaisesti.

Tukikelpoiset kustannukset liittyvät:

seminaarien organisointiin,

mainontaan,

kartoitusten laadintaan

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Nautaeläimet

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Internet-osoite: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Ohjelman ehdot ovat saatavissa tästä internetosoitteesta, kun ohjelman täytäntöönpano alkaa)

Tuen numero: XA 416/07

Jäsenvaltio: Alankomaat

Alue: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Oikeusperusta: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Indien het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008 wordt aangenomen door de Eerste Kamer, zal de rechtsgrondslag wijzigen in artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001 (1).

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Tukiohjelman vuoksi menetetty verotulo on 8,7 miljoonaa EUR vuodessa

Tuen enimmäisintensiteetti: Asetuksen (EY) N:o 1857/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaan maatilarakennusten siirtämisen todellisiin kustannuksiin voidaan myöntää enintään 100 % tukea, jos siirtäminen merkitsee vain olemassa olevien rakennusten purkamista, siirtoa toiseen paikkaan ja uudelleen pystyttämistä. Tukitoimenpiteellä XA 62/05 tuetaan voimaperäiseen kotieläintuotantoon käytettyjen rakennusten siirtoa rakenneuudistuslaissa (Reconstructiewet) kohdealueiksi määritellyillä rakenneuudistusalueilla. Tuen laskentaperusteessa ei kuitenkaan oteta huomioon siirrosta kyseisille tilanhaltijoille aiheutuvia veroseuraamuksia. Tilanhaltijat, jotka tilansa siirron vuoksi lopettavat yrityksensä verotuksellisesti, ovat nimittäin velvollisia maksamaan veroa (entisen) yrityksensä piilovarannoista ja vastaavista varoista. Tämä muodostaa heille kustannustekijän, joka liittyy suoraan ja erottamattomasti heidän tilansa siirtoon. Voidakseen kattaa sekä siirto- että verokustannukset toiminnanharjoittajat joutuvat hankkimaan lainarahoitusta, mikä aiheuttaa rahoituskuluja. Tukitoimenpiteellä XA 416/07 täydennetään siksi tukitoimenpidettä XA 62/05. Yhteensä näillä kahdella toimenpiteellä myönnetään tukea enintään 100 % todellista kustannuksista, minkä vuoksi tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1857/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaiset ehdot

Täytäntöönpanoajankohta: Toimenpide toteutetaan sen jälkeen, kun vuoden 2001 tuloveron täytäntöönpanosäädöksen muuttamisesta 3 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn päätöksen (Stb. 2007, 328) voimaantuloa koskeva päätös on julkaistu. Kyseinen voimaantulopäätös tehdään sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 1857/2006 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tiivistelmä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: Riippuu tukiohjelmien käyttöönotosta provinsseissa Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland ja Overijssel, mutta enintään 31. joulukuuta 2013 saakka

Tuen tarkoitus: Kuten tukitoimenpidettä XA-62/05 koskevissa tiedoissa todetaan, tuki koskee voimaperäiseen kotieläintuotantoon käytettyjen maatilarakennusten siirtoa yleisen edun vuoksi. Tuen tarkoituksena on helpottaa tuotantoeläintilojen siirtämistä rakenneuudistuslaissa (Reconstructiewet) määritellyillä kohdealueilla. Provinssit Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland ja Overijssel tarjoavat tähän siirtämiseen tukea (ks. tukitoimenpide XA-62/05), mutta näitä järjestelyjä käyttäville tilanhaltijoille, jotka siirtämistä silmällä pitäen lopettavat yrityksensä verotuksellisesti, aiheutuu ylimääräinen kustannustekijä. Kustannuksia aiheutuu lainarahoituksen hankkimisesta ja rahoituskuluista, jotka johtuvat velvoitteesta maksaa lopettamisen yhteydessä veroa piilovarannoista ja vastaavista varoista. Tämän vuoksi siirtäminen ei ole kyseisille tilanhaltijoille useinkaan toteutuskelpoinen ratkaisu, minkä vuoksi eläintuotantotilat pysyvät entisessä paikassaan (esim. haavoittuvien luonnonalueiden lähellä). Tukitoimenpiteellä XA 416/07 vältetään tämän kustannustekijän syntyminen. Tukea voivat saada vain tilanhaltijat, jotka käyttävät tukitoimenpiteeseen XA 62/05 sisältyvää tukea

Alat, joita tuki koskee: Eläintuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Internet-osoite: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Muut tiedot: —


(1)  Kamerstukken I 2007/08, 31 206, nr. A, zie:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/18


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2008/C 111/07)

Tuen numero

XA 7051/07

Jäsenvaltio

Portugali

Alue

Região Autónoma dos Açores

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Oikeusperusta

Asetus (EY) N:o 70/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EY) N:o 364/2004 ja (EY) N:o 1857/2006.

Azorien autonomisen alueen maaseudun kehittämisohjelman toimenpide 1.7 perustuu asetuksen (EY) N:o 1698/2005 28 artiklaan, ja kansalliset säännökset sen täytäntöönpanosta annetaan, kun komissio on hyväksynyt edellä tarkoitetun ohjelman

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tuki-järjestelmä

Vuosittainen kokonaismäärä

85 000 EUR

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen (EY) N:o 70/2001 4 artiklan 2–6 kohdan mukainen

Kyllä

Tuen määrä on rajoitettu enintään 75 %:iin tukikelpoisista investointikustannuksista

Täytäntöönpanoajankohta

2007

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2013 saakka

Tuen tarkoitus

Metsätalousyritysten tukeminen alan tuotteiden arvonnousun lisäämiseksi. Tuki kattaa ainoastaan metsätaloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Metsätalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Ei

Hallintoviranomainen

(Fátima Amorim)

Tuen numero

XA 7052/07

Jäsenvaltio

Portugali

Alue

Região Autónoma dos Açores

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Oikeusperusta

Asetus (EY) N:o 70/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EY) N:o 364/2004 ja (EY) N:o 1857/2006.

Azorien autonomisen alueen maaseudun kehittämisohjelman toimenpide 1.8 perustuu asetuksen (EY) N:o 1698/2005 29 artiklaan, ja kansalliset säännökset sen täytäntöönpanosta annetaan, kun komissio on hyväksynyt edellä tarkoitetun ohjelman

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tuki-järjestelmä

Vuosittainen kokonaismäärä

672 269 EUR

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen (EY) N:o 70/2001 5 artiklan mukainen

Kyllä

Tuen intensiteetti vaihtelee 45 %:sta 100 %:iin tukikelpoisista kustannuksista, ja tukitaso riippuu tutkimus- ja kehittämisvaiheesta, johon kustannukset liittyvät. Jos hankkeeseen sisältyy useita eri tutkimus- ja kehittämisvaiheita, sallittu tuki-intensiteetti vahvistetaan asianomaisten tukikelpoisten kustannusten perusteella laskettujen tuki-intensiteettien painotetun keskiarvon perusteella

Täytäntöönpanoajankohta

2007

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2013 asti

Tuen tarkoitus

Alakohtaisten toimijoiden ja julkisten/yksityisten kumppaneiden välisen yhteistyön edistäminen uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi ja levittämiseksi

Alat, joita tuki koskee

Elintarvikeala, metsätalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Ei

Hallintoviranomainen

(Fátima Amorim)

Tuen numero

XA 7057/07

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Galicia

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Oikeusperusta

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

Vuosi 2007

0,2 miljoonaa EUR

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

Täytäntöönpanopäivä

24.8.2008

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

1.1.2007–31.12.2013

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Ei

Rajattu tiettyihin aloihin

 

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

 

Muut teollisuusalat

 

Maataloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen

Kyllä

Kaikki palvelut

 

tai

 

Liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä


Tuen numero

XA 7060/07

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Cataluña

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Oikeusperusta

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

0,478 miljoonaa EUR

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

Täytäntöönpanopäivä

30.10.2007

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

30.6.2008 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

 

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

 

Muut teollisuusalat

 

Maataloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen (1)

Kyllä

Kaikki palvelut

 

tai

 

Liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä


(1)  Sellaisena kuin se määritellään tämän asetuksen 2 artiklan k kohdassa.


6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/22


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2008/C 111/08)

Tuen numero: XA 7054/07

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Umbria

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Oikeusperusta: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Tämä tukijärjestelmä on katsottava aiemman, komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 mukaisesti numerolla XA 02/05 rekisteröimän poikkeuksen saaneen tukijärjestelmän muutokseksi. Tukijärjestelmä käynnistetään erityisellä ehdotuspyynnöllä, jossa vahvistetaan tukihakemusten esittämistä koskevat edellytykset. Ehdotuspyyntö julkaistaan vasta kun komissio on asetuksen (EY) N:o 70/2001 9 artiklan mukaisesti vahvistanut vastaanottaneensa tämän tiivistelmän ja julkaisseensa sen Internet-sivustollaan.

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien tuotteiden tuotannon alaan liittyvien tukiluokkien osalta olisi korostettava, että oikeusperustaa, joka on edellä mainittu poikkeuksen saanut tukijärjestelmä N:o XA 02/05, muutetaan ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1857/2006 säännökset. Sen vuoksi komissiolle toimitetaan mainitun asetuksen 20 artiklan mukaisesti tämän tiivistelmän ohella tiivistelmä tiedoista, jotka muodostavat oikeusperustan poikkeuksen saaneen tukijärjestelmän käyttöönottamiselle kyseisellä alalla

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 5 450 000 EUR, josta:

5 000 000 EUR ensisijaisesti Trasimeno-järven alueella Perugian maakunnassa sijaitseville yrityksille (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano),

ensimmäisellä kerralla 450 000 EUR alueen muissa osissa toteutettavien integroitujen elintarvikehankkeiden tukemiseksi sen aikataulun mukaisesti, joka vahvistetaan kaudeksi 2007–2013 laaditussa, Euroopan komissiossa parhaillaan hyväksyttävänä olevassa Umbrian maaseudun kehittämissuunnitelmassa

Tuen enimmäisintensiteetti:

1.

Alkutuotannon alalla pääomatuen muodossa myönnettävän tuen enimmäismäärä on seuraava:

40 prosenttia seuraavista toimenpiteistä/toimista aiheutuvista menoista:

a)

kiinteistöjen rakentaminen tai parantaminen sekä maatalousmaan hankinta: enintään 10 prosenttia kullekin täytäntöönpanevalle osapuolelle aiheutuvista kokonaiskustannuksista. Tukea voidaan myöntää myös kiinteistöjen hankintaan, jos tämä on välttämätöntä hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi, enintään 516 EUR jokaista käytössä olevaa neliömetriä kohden;

b)

kustannukset, jotka aiheutuvat ISO 9000 -standardin vaatimusten mukaisten laadunvarmistusjärjestelmien käyttöönotosta tiloilla;

20 prosenttia koneiden ja laitteiden hankintaan liittyvistä kustannuksista, atk-laitteet mukaan luettuina,

12 prosenttia a ja b alakohdan menoihin liittyvistä yleiskuluista, patenttien ja käyttölupien hankintakulut mukaan luettuina.

Edellä mainittuja tukiosuuksia korotetaan 10 prosenttia, jos toimet toteutetaan kaudeksi 2007–2013 laaditussa Umbrian maaseudun kehittämisohjelmassa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 50 ja 94 artiklan mukaisesti määritellyillä epäsuotuisilla tai vuoristo-alueilla, ja toiset 10 prosenttia, jos toimien toteuttajat ovat nuoria viljelijöitä.

Yksittäiselle yritykselle myönnettävän tuen määrä saa joka tapauksessa olla enintään 400 000 EUR millä tahansa kolmen verovuoden jaksolla tai enintään 500 000 EUR, jos yritys sijaitsee kaudeksi 2007–2013 laaditussa Umbrian maaseudun kehittämisohjelmassa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 50 ja 94 artiklan mukaisesti määritellyllä epäsuotuisalla tai vuoristoalueella.

Alkutuotannon alalle kuuluvat myös maatalousyrityksen toteuttamat investoinnit, jotka ovat tarpeen eläin- tai kasvituotteen valmistamiseksi ensimyyntiä varten. Ensimyynnillä tarkoitetaan alkutuottajan toteuttamaa myyntiä jälleenmyyjille tai jatkojalostajille sekä tuotteen valmistamista tällaista ensimyyntiä varten samoin kuin myyntiä lopulliselle kuluttajalle, jos tämä tapahtuu tiloissa, jotka eivät ole erillään muista pääasialliseen toimintaan käytetyistä tiloista.

Tukea ei voida myöntää:

tuotanto-oikeuksien, eläinten ja yksivuotisten kasvien hankintaan,

viemäröintitöihin tai kastelulaitteisiin tai niitä koskeviin töihin,

yksivuotisten kasvien istuttamiseen,

pelkkiin korvaaviin investointeihin,

maitoa ja maitotuotteita vastaavien tuotteiden tai niiden korvikkeiden valmistukseen tai kaupan pitämiseen tehtäviin investointeihin.

2.

Jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla pääomatuen muodossa myönnettävän tuen enimmäismäärä on 40 prosenttia seuraavista toimenpiteistä/toimista:

a)

kiinteistöjen rakentaminen tai parantaminen. Tukea voidaan myöntää myös kiinteistöjen hankintaan, jos tämä on välttämätöntä hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi, enintään 516 EUR jokaista käytössä olevaa neliömetriä kohden;

b)

kustannukset, jotka aiheutuvat ISO 9000 -standardin vaatimusten mukaisten laadunvarmistusjärjestelmien käyttöönotosta tiloilla;

c)

koneiden ja laitteiden, myös atk-laitteiden, sekä muiden teknisten laitteiden hankinta;

d)

12 prosenttia a, b ja c alakohdan menoihin liittyvistä yleiskuluista, patenttien ja käyttölupien hankintakulut mukaan luettuina.

Tukea ei voida myöntää:

ensimmäisen jalostamisen jälkeisiin vaiheisiin liittyvät investoinnit, jos perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvan tuotteen ensimmäinen jalostaminen ei tapahdu tilalla,

vähittäiskauppaan liittyviin investointeihin,

yhteisön ulkopuolisista maista peräisin olevien tuotteiden jalostamiseen tai kaupan pitämiseen liittyviin investointeihin.

Kunkin yrityksen tukikelpoiset enimmäiskustannukset ovat 40 prosenttia hakemuksen jättämispäivää edeltävän viimeisen tilinpäätöksen mukaisesta liikevaihdosta tai samana päivänä merkitty osakepääoma kymmenkertaisena.

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien maataloustuotteiden jalostusta tai kaupan pitämistä harjoittavien yritysten menot ovat joka tapauksessa tukikelpoisia ainoastaan, jos ne ovat asetuksen (EY) N:o 70/2001 mukaisia

3.

Laatuun, ympäristönsuojeluun, kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen, eläinten hyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyvän yhdennetyn hallinnon alalla pääomatuen muodossa myönnettävän tuen enimmäismäärä on seuraava:

100 prosenttia yksittäisille tuottajille tai tuottajaryhmittymille aiheutuneista kustannuksista ja enintään 30 000 EUR tilaa kohden seuraavista toimenpiteistä:

a)

menot, jotka liittyvät yhteisön tasolla tunnustettujen laatutuotteiden osalta säädettyä ensimmäistä vapaaehtoista varmentamista koskeviin tarkastuksiin (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT ja luonnonmukaiset tuotteet);

50 prosenttia aiheutuneista menoista ja enintään 100 000 EUR yritystä kohden seuraavista toimenpiteistä:

b)

menot, jotka aiheutuvat ISO 14000 -standardin tai EMAS-järjestelmän vaatimusten mukaisten ympäristöauditointijärjestelmien käyttöönotosta;

80 prosenttia aiheutuneista menoista ja enintään 100 000 yritystä kohden seuraavista toimenpiteistä:

c)

menot, jotka aiheutuvat elintarvikeketjun varmennusta koskevien valvontajärjestelmien käyttöönottamisesta;

70 prosenttia yksittäisille yrityksille tai niiden yhteenliittymille aiheutuneista menoista, ja enintään 200 000 EUR, esimerkiksi seuraavien menekinedistämispalveluiden alalla:

d)

julkaisut, kuten esitteet tai verkkosivustot, joissa annetaan kyseisen alan tuotetta koskevia tietoja, jos tiedot ovat puolueettomia ja kaikilla alan toimijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet olla edustettuina julkaisussa;

e)

yrityksille suunnattujen tiedonvaihtotapahtumien, kilpailujen, messujen ja näyttelyiden järjestäminen ja niihin osallistuminen, jos menot liittyvät osallistumismaksuihin, matkakustannuksiin, julkaisukustannuksiin, näyttelyosastojen vuokraan tai vertauskuvallisiin palkintoihin, joiden arvo on enintään 250 EUR palkintoa ja voittajaa kohti;

f)

yhteisön tasolla tunnustetut laatutuotteet (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT ja luonnonmukaiset tuotteet):

i)

tieteellisten tietojen jakaminen;

ii)

tällaisten tuotteiden laatujärjestelmiä ja ravintohyötyjä sekä niiden käyttötapoja koskevat tiedot edellyttäen, että viittaukset alkuperään vastaavat täysin yhteisön rekisteröimiä viittauksia.

Teknisen tuen antamiseen liittyvät tuet eivät voi missään tapauksessa sisältää viljelijöille maksettavia suoria tukia paitsi asetuksen (EY) N:o 1857/2006 14 artiklan 5 kohdassa säädetyissä tapauksissa

Täytäntöönpanopäivä:

Tukijärjestelmän kesto: 31. joulukuuta 2008 asti

Tuen tarkoitus: EY:n perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien tuotteiden tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla (lukuun ottamatta metsätalouden, bioenergian ja kalastuksen alaa) toimivien pk-yritysten tukitoimenpiteet, joiden tarkoituksena on vahvistaa Umbrian tärkeimpien elintarvikealojen kilpailukykyä ottamalla käyttöön tuotteita ja tuotantoprosesseja koskevia innovaatioita ja laadun, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun yhdennetty hallinto sekä (pääasiassa laadukkaiden) maataloustuotteiden menekinedistämispalveluja.

Tuotannon alalla sovellettava oikeusperusta, jonka nojalla tälle järjestelmälle myönnetään poikkeus, on asetuksen (EY) N:o 1857/2006 4, 14 ja 15 artikla.

Jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla sovellettava vastaava oikeusperusta on asetuksen (EY) N:o 70/2001 4 ja 5 artikla.

Tukijärjestelmän kattamat tukikelpoiset kustannukset ilmoitetaan kohdassa ”Tuen enimmäisintensiteetti”

Alat, joita tuki koskee: Alat, joita tukijärjestelmä koskee, ovat EY:n perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien tuotteiden tuotannon, jalostamisen ja kaupan pitämisen alat (lukuun ottamatta metsätalouden, bioenergian ja kalastuksen aloja).

Kaikkien tämän tukijärjestelmän kattamien aloitteiden osalta on osoitettava tavanomaisten markkinoiden olemassaolo. Tuotantokapasiteetin kasvuun johtavat investoinnit aloilla, joilla sovelletaan yhteisten markkinajärjestelyjen mukaisia erityisrajoituksia, eivät ole tukikelpoisia, elleivät investoinnit ole perusteltuja vastaavien tuotantokiintiöiden hankkimiseksi

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Internet-osoite: www.regione.umbria.it

valitse ”aree tematiche”,

valitse vasemmalta ”agricoltura e foreste”,

valitse ”ultime notizie” ja sen jälkeen ”D.G.R. del”,

valitse ”clicca qui”

Sähköposti: fgarofalo@regione.umbria.it

Muita tietoja: Perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien maataloustuotteiden tuotannon alalla myönnettävät tuet myönnetään asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 tarkoitetun poikkeusjärjestelmän nojalla. Komissiolle on näin ollen mainitun asetuksen 20 artiklan mukaisesti toimitettava tämän tiivistelmän lisäksi tiivistelmä kyseisellä alalla poikkeuksen saaneita tukia koskevista tiedoista


6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/25


Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

(2008/C 111/09)

Tuen numero

XA 6/08

Jäsenvaltio

Itävalta

Alue

Bundesland Salzburg

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Oikeusperusta

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Noin 85 000 EUR vuodessa

Enintään 10 000 EUR vuodessa

Tuen enimmäisintensiteetti

Tuen enimmäisintensiteetti: 50 prosenttia

Tuen enimmäismäärä: 10 000 EUR yritystä kohti vuodessa

Täytäntöönpanopäivä

Tuen hyväksymisestä alkaen

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2013

Tuen tarkoitus

Artikla, jota sovelletaan: asetuksen (EY) N:o 1857/2006 5 artikla (”Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen”)

Tuen tarkoitus: perinnemaisemille erityisen tyypillisten rakenteiden pystyttäminen

Tukikelpoiset kustannukset yritystä kohden vuodessa: enintään 20 000 EUR

Alat, joita tuki koskee

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/26


Jäsenvaltioiden painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/23/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

(2008/C 111/10)

Seuraava luettelo sisältää viittaukset painelaitteita koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin ja painelaitteiden valmistuksessa käytettäviä materiaaleja koskeviin yhdenmukaistettuihin lisästandardeihin. Materiaaleja koskevien yhdenmukaistettujen lisästandardien osalta olettamus siitä, että materiaalit ovat olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, koskee ainoastaan standardissa olevien materiaalien teknisiä tietoja eikä materiaalin oleteta soveltuvan tietynlaiseen laitteeseen. Näin ollen materiaaleja koskevassa standardissa mainittuja teknisiä tietoja pitäisi arvioida kyseisen laitteen rakennevaatimusten mukaan sen varmistamiseksi, että painelaitteita koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

(Huomautus 1)

CEN

EN 19:2002

Teollisuusventtiilit. Metallisten venttiilien merkitseminen

 

CEN

EN 287-1:2004

Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 1: Teräkset

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Kaasun paineensäätimet. Tulopaine enintään 100 bar

 

CEN

EN 473:2000

Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi. Yleisperiaatteet

 

EN 473:2000/A1:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2006)

CEN

EN 593:2004

Teollisuusventtiilit. Metalliset läppäventtiilit

 

CEN

EN 764-5:2002

Painelaitteet. Osa 5: Metallisten materiaalien vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja ainestodistukset

 

CEN

EN 764-7:2002

Painelaitteet. Osa 7: Lämmittämättömien painelaitteiden turvajärjestelmät

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket LVI-käyttöön

 

CEN

EN 1092-1:2007

Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille, PN-mitoitetut. Osa 1: Teräksiset laipat

 

CEN

EN 1092-3:2003

Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille. PN-mitoitetut. Osa 3: Kupariseoksiset laipat

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Laipat ja liitokset. Putkille, venttiileille, laitteille ja tarvikkeille tarkoitetut pyöreät laipat. Osa 4: AL-seoksiset laipat

 

CEN

EN 1171:2002

Teollisuusventtiilit — Valurautaiset kiilaluistiventtiilit

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogeeniset säiliöt. Materiaalit. Osa 1: Mekaaniset ominaisuudet alle – 80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogeeniset säiliöt. Materiaalit. Osa 2: Iskusitkeysvaatimukset lämpötila-alueella – 80 °C ja – 20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Prosessiteollisuuden säätöventtiilit

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Laipat ja niiden yhteet. Pyöreiden tiivisteisten laippaliitosten suunnitteluohjeet. Osa 1: Laskentamenetelmä

 

CEN

EN 1626:1999

Kryogeeniset säiliöt. Kryokäyttöventtiilit

 

CEN

EN 1653:1997

Kupari ja kupariseokset. Kattiloissa, painesäiliöissä ja lämminvesivaraajissa käytettävät levyt ja pyörylät

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille. Class-mitoitetut. Osa 3: Kupariseoksiset laipat

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille. Class-mitoitetut. Osa 4: Alumiiniseoksiset laipat

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogeeniset säiliöt. Kaasu/materiaali yhteensopivuus

EN 1797-1:1998

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005

Liikuteltavat sammuttimet

 

CEN

EN 1983:2006

Teräksinen teollisuuden palloventtiili

 

CEN

EN 1984:2000

Teollisuusventtiilit. Teräksiset kiilaluistiventtiilit

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Ylipaineen varolaitteet. Osa 1: Varoventtiilit (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Ylipaineen varolaitteet. Osa 3: Varoventtiili- ja murtokalvoyhdistelmät (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Ylipaineen varolaitteet. Osa 4: Esiohjattavat varolaitteet (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Ylipaineen suojalaitteet. Osa 5: Valvottu ylipaineen suojalaitteisto (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Hitsaajan pätevyyskokeet. Sulahitsaus. Osa 2: Alumiini ja alumiiniseokset (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 3: Kupari ja kupariseokset (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 4: Nikkeli ja nikkeliseokset (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 5: Titaani ja titaaniseokset, zirkonium ja zirkoniumseokset (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräkset

EN 10028-2:1992

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 3: Normalisoidut hitsattavat hienoraeteräkset

EN 10028-3:1992

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 4: Nikkeliseostetut teräkset mataliin käyttölämpötiloihin

EN 10028-4:1994

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 5: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraeteräkset

EN 10028-5:1996

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 6: Nuorrutetut hitsattavat hienoraeteräkset

EN 10028-6:1996

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2003)

CEN

EN 10204:2004

Metallituotteiden ainestodistukset

 

CEN

EN 10213:2007

Painelaiteteräkset. Valuteräkset

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31.5.2008

CEN

EN 10216-1:2002

Saumattomat teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Seostamattomat teräsputket huonelämpötiloihin

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket

EN 10216-2:2002

Voimassaolo lakkaa

(29.2.2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Saumattomat teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 3: Seostamattomat ja seostetut hienoteräksiset putket

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Saumattomat teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 4: Seostamattomat ja seostetut teräsputket mataliin lämpötiloihin

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 5: Ruostumattomat teräsputket

 

CEN

EN 10217-1:2002

Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Seostamattomat teräsputket huonelämpötiloihin

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 2: Hitsatut seostamattomat ja seostetut kuumalujat teräsputket

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 3: Seostamattomat ja seostetut hienorakeiset putket

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 4: Sähköisesti hitsatut seostamattomat ja seostetut teräsputket mataliin käyttölämpötiloihin

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 5: Jauhekaarihitsatut seostamattomat ja seostetut kuumalujat teräsputket

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 6: Jauhekaarihitsatut seostamattomat ja seostetut teräsputket mataliin käyttölämpötiloihin

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 7: Ruostumattomat teräsputket

 

CEN

EN 10222-1:1998

Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 1: Vapaatakeiden yleiset vaatimukset

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 2: Kuumalujat ferriittiset ja martensiittiset teräkset

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 3: Nikkeliseostetut teräkset mataliin käyttölämpötiloihin

 

CEN

EN 10222-4:1998

Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 4: Lujat hitsattavat hienoraeteräkset

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 5: Martensiittiset, austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset ruostumattomat teräkset

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 2: Toimituseräkohtaisesti tarkastettavat seostamattomat teräkset ja ferriittiset seosteräkset

 

CEN

EN 10253-4:2008

Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 4: Toimituseräkohtaisesti tarkastettavat austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset (duplex) teräkset

 

CEN

EN 10269:1999

Teräkset ja nikkeliseokset korotetuissa ja/tai matalissa lämpötiloissa käytettäviin kiinnittimiin

 

EN 10269:1999/A1:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Ohutseinäteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 4: Saumattomat kylmävedetyt putket hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin

 

CEN

EN 10305-6:2005

Ohutseinäteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 6: Hitsatut kylmävedetyt putket hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Muoviputkijärjestelmät teollisuuskäyttöön. Polyvinyylifluoridi (PVDF). Vaatimukset osille ja järjestelmälle (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Nestetason näyttölaitteet. Vaatimukset, testaukset ja merkintä

 

CEN

EN 12263:1998

Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Paineenrajoituksen varolaitteet. Vaatimukset ja testaukset

 

CEN

EN 12266-1:2003

Teollisuusventtiilit. Venttiilien testaus. Osa 1: Painetestit, testausmenetelmät ja hyväksymiskriteerit. Pakolliset vaatimukset

 

CEN

EN 12284:2003

Kylmäjärjestelmät ja lämpöpumput. Venttiilit. Vaatimukset, testaus ja merkintä

 

CEN

EN 12288:2003

Teollisuusventtiilit. Kupariseosteiset kiilaluistiventtiilit

 

CEN

EN 12334:2001

Teollisuusventtiilit. Valurautaiset yksisuuntaventtiilit

 

EN 12334:2001/A1:2004

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.2.2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Alumiini ja alumiiniseokset. Muokatut tuotteet. Painelaitteiden valmistuksessa käytettävien tuotteiden erikoisvaatimukset

 

CEN

EN 12420:1999

Kupari ja kupariseokset. Takeet

 

CEN

EN 12434:2000

Kryogeeniset säiliöt. Joustavat kryoletkut

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät lämmönvaihdinputket

 

CEN

EN 12452:1999

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat lämmönvaihdinripaputket

 

CEN

EN 12516-1:2005

Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 1: Taulukkomenetelmä teräsventtiileiden laipoille

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 2: Laskennallinen menetelmä teräsventtiileiden vaipoille

 

CEN

EN 12516-3:2002

Venttiilit. Rungon kestävyyden suunnittelu. Osa 3: Kokeellinen menetelmä

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 4: Laskennallinen menetelmä muista metallisista materiaaleista kuin teräksestä valmistettujen venttiileiden vaipoille

 

CEN

EN 12542:2002

Kiinteä maanpäällinen lieriömäinen hitsattu nestekaasuterässäiliö, jonka tilavuus on enintään 13 m3. Rakenne ja valmistus

 

EN 12542:2002/A1:2004

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.5.2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät ilmastointi- ja jäähdytysputket. Osa 1: Putkistoputket

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät ilmastointi- ja jäähdytysputket. Osa 2: Laiteputket

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2005)

CEN

EN 12778:2002

Keittoastiat. Kotikäyttöön tarkoitetut painekattilat

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 1: Yleistä

 

CEN

EN 12952-2:2001

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 2: Kattiloiden ja niiden varusteiden paineenalaisiin osiin tarkoitetut materiaalit

 

CEN

EN 12952-3:2001

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 3: Paineenalaisten osien suunnittelu ja laskenta

 

CEN

EN 12952-5:2001

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 5: Kattilan paineenalaisten osien rakenne ja valmistus

 

CEN

EN 12952-6:2002

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 6: Kattilan paineenalaisten osien valmistuksen aikainen tarkastus, dokumentointi ja merkintä

 

CEN

EN 12952-7:2002

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 7: Vaatimukset kattilan varusteille

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 8: Vaatimukset nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden polttolaitteistoille

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 9: Vaatimukset pölymäisten polttoaineiden polttolaitteistoille

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 10: Vaatimukset sallitun paineen ylitykseltä suojaaville turvajärjestelmille

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 11: Vaatimukset rajoitinlaitteille ja turvajärjestelmille

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 14: Vaatimukset savukaasun typenpoistolaitteistoille (DENOX)

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 16: Vaatimukset kiinteän polttoaineen polttolaitteistoille arina- ja leijupoltossa

 

CEN

EN 12953-1:2002

Tulitorvikattilat. Osa 1: Yleistä

 

CEN

EN 12953-2:2002

Tulitorvikattilat. Osa 2: Kattiloiden ja niiden varusteiden paineenalaisiin osiin tarkoitetut materiaalit

 

CEN

EN 12953-3:2002

Tulitorvikattilat. Osa 3: Paineenalaisten osien suunnittelu ja laskenta

 

CEN

EN 12953-4:2002

Tulitorvikattilat. Osa 4: Kattilan paineenalaisten osien rakenne ja valmistus

 

CEN

EN 12953-5:2002

Tulitorvikattilat. Osa 5: Kattilan paineenalaisten osien valmistuksen aikainen tarkastus, dokumentointi ja merkintä

 

CEN

EN 12953-6:2002

Tulitorvikattilat. Osa 6: Vaatimukset kattilan varusteille

 

CEN

EN 12953-7:2002

Tulitorvikattilat. Osa 7: Vaatimukset nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden polttolaitteistoille

 

CEN

EN 12953-8:2001

Tulitorvikattilat. Osa 8: Vaatimukset sallitun paineen ylitykseltä suojaaville järjestelmille

 

CEN

EN 12953-9:2007

Tulitorvikattilat. Osa 9: Vaatimukset rajoitinlaitteille ja turvajärjestelmille

 

CEN

EN 12953-12:2003

Tulitorvikattilat. Osa 12: Vaatimukset kiinteän polttoaineen polttolaitteistolle arinapoltossa

 

CEN

EN 13121-1:2003

Maanpäälliset LM-säiliöt. Osa 1: Raaka-aineet. Hyväksymisehdot ja käyttöolosuhteet

 

CEN

EN 13121-2:2003

Maanpäälliset LM-säiliöt. Osa 2: Komposiittimateriaalit. Kemiallinen kestävyys

 

CEN

EN 13133:2000

Kovajuotto. Juottajien pätevyyskokeet

 

CEN

EN 13134:2000

Kovajuotto. Juottomenetelmien hyväksyntä

 

CEN

EN 13136:2001

Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Ylipaineen varolaitteet. Laskentamenetelmät

 

EN 13136:2001/A1:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2005)

CEN

EN 13175:2003 + A2:2007

Nestekaasusäiliöventtiilien ja -varusteiden valmistus- ja testausvaatimukset

EN 13175:2003

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2007)

CEN

EN 13348:2001

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät sairaalalaiteputket

 

EN 13348:2001/A1:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2005)

CEN

EN 13371:2001

Kryogeeniset säiliöt. Liittimet kryokäyttöön

 

CEN

EN 13397:2001

Teollisuusventtiilit. Metalliset kalvoventtiilit

 

CEN

EN 13445-1:2002

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 1: Yleistä

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(29.2.2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 2: Materiaalit

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 3: Suunnittelu

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(15.8.2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.8.2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Huomautus 3

30.9.2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 4: Valmistus

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 5: Tarkastus ja testaus

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.2.2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 6: Lisävaatimuksia pallografiittivaluraudasta valmistettujen painesäiliöiden ja säiliön osien suunnittelulle ja valmistukselle

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 8: Lisävaatimukset alumiini ja alumiiniseoksisille painesäiliöille

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 1: Perusvaatimukset

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 2: Suunnittelu, valmistus, tarkastus ja testaus

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt laitteet. Osa 3: Toiminnalliset vaatimukset

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 1: Yleistä

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit

 

CEN

EN 13480-3:2002

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 3: Mitoitus

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.2.2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.5.2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus

 

CEN

EN 13480-5:2002

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus

 

CEN

EN 13480-6:2004

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 6: Maahan asennettavien putkistojen lisävaatimukset

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 8: Alumiini ja alumiiniseosteisten putkistojen lisävaatimukset

 

CEN

EN 13611:2007

Kaasupoltinten ja kaasun polttolaitteiden varo- ja säätölaitteet. Yleiset vaatimukset

 

CEN

EN 13648-1:2002

Kryogeeniset säiliöt. Sallitun paineen ylitykseltä suojaavat turvalaitteet. Osa 1: Kryokäytön varoventtiilit

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kryogeeniset säiliöt. Sallitun paineen ylitykseltä suojaavat turvalaitteet. Osa 2: Kryokäytön murtolevyt

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kryogeeniset säiliöt. Ylipaineturvalaitteet. Osa 3: Tarvittavan virtaaman määritys. Kapasiteetti ja koko

 

CEN

EN 13709:2002

Teollisuusventtiilit. Teräksiset istukka- ja istukkasulku- ja yksisuuntaventtiilit

 

CEN

EN 13789:2002

Teollisuusventtiilit. Valurautaiset istukkaventtiilit

 

CEN

EN 13799:2002

Nestekaasusäiliöiden pinnantasomittarit

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Valut. Austeniittiset valuraudat

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Kelaamalla vahvistetut lujitemuoviset painesäiliöt. Materiaalit, suunnittelu, laskenta, valmistaminen ja testaus

 

CEN

EN 14071:2004

Nestekaasusäiliöiden varoventtiilit. Apulaitteet

 

CEN

EN 14075:2002

Sarjavalmistettu kiinteä maanalainen lieriömäinen hitsattu nestekaasuterässäiliö, jonka tilavuus on enintään 13 m3. Rakenne ja valmistus

 

EN 14075:2002/A1:2004

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2005)

CEN

EN 14129:2004

Nestekaasusäiliöiden varoventtiilit

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 1: Perusvaatimukset

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 2: Suunnittelu, valmistus, tarkastus ja testaus

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.2.2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 3: Toimintavaatimukset

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vastuskuumenteiset höyrykattilat

 

CEN

EN 14276-1:2006

Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Osa 1: Laitteet. Yleiset vaatimukset

 

CEN

EN 14341:2006

Teollisuusventtiilit. Yksisuuntaventtiilit

 

CEN

EN 14359:2006

Hydraulijärjestelmien paineakut

 

CEN

EN 14382:2005

Kaasun paineensäädinyksikköjen ja -asennusten varolaitteet. Kaasun sulkulaitteet, joiden tulopaine on enintään 100 bar

 

CEN

EN 14570:2005

Maanpäällisten ja maanalaisten nestekaasusäiliöiden käyttölaitteet

 

EN 14570:2005/A1:2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Poimutettu metalliletku painesovellutuksiin. Osa 1:Vaatimukset

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Muoviputkistojärjestelmät teollisuuskäyttöön. ABS, PVC-U ja PVC-C. Vaatimukset osille ja järjestelmille. Metrinen mitoitus (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Muoviputkistojärjestelmät teollisuuskäyttöön. PE, PB ja PP. Vaatimukset osille ja järjestelmille. Metrinen mitoitus (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä esituotannollisella hitsauskokeella (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 1: Terästen kaari- ja kaasuhitsaus sekä nikkelin ja nikkeliseosten kaarihitsaus (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Huomautus 3

31.8.2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 2: Alumiinin ja alumiiniseosten kaarihitsaus (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet Osa 4: Alumiinivalujen viimeistelyhitsaus (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 5: Titaanin ja sirkoniumin sekä niiden seosten kaarihitsaus (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 6 Kupari ja kupariseokset (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 7: Päällehitsaus (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 8: Putken hitsaus putkilevyyn (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 11: Elektronisuihku- ja laserhitsaus (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Hitsaus. Metallisten materiaalien kitkahitsaus (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset palloventtiilit (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset läppäventtiilit (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset yksisuuntaventtiilit (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset kalvoventtiilit (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset kiilaluistiventtiilit (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset istukkaventtiilit (ISO 21787:2006)

 

Huomautus 1

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 3

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

Huom:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), liitteenä.

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 550 08 11; faksi (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 519 68 71; faksi (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puhelin (33) 492 94 42 00; faksi (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.


6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/42


Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus

Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen säännölliselle lentoliikenteelle Ostravan (OSR) ja Brysselin (BRU) välisellä reitillä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 111/11)

1.

Tšekin valtio on yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti päättänyt asettaa julkisen palvelun velvoitteen, joka koskee Ostravan (OSR) ja Brysselin (BRU) välisellä reitillä harjoitettavaa säännöllistä lentoliikennettä.

2.

Julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät vaatimukset ovat seuraavat:

Vuorojen vähimmäismäärä — reitti ja edestakaisten lentojen vähimmäismäärä/viikko

Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) — Bryssel (BRU/EBBR): 3 meno-paluulentoa

Ilma-alusten vähimmäisvaatimukset

Lennot on liikennöitävä koneella, jonka matkustamo on paineistettu ja jossa on vähintään 30 matkustajapaikkaa.

Liikennöinnin jatkuvuus

Peruutettujen edestakaisten lentojen määrä saa olla enintään 2 % reitillä koko toimintakauden aikana tarjottujen lentojen kokonaismäärästä, jolleivät peruutukset johdu ulkoisista syistä, kuten sääoloista, lakoista tai lentoaseman määräämistä liikennöintirajoituksista.

Aikataulut ja yhteydet

Enintään 30 % julkisen palvelun velvoitteen mukaisista lennoista saa olla lentoja, joihin liittyy kauttakulku.

Ensimmäinen lento ei saa lähteä Ostravan lentoasemalta ennen klo 4.30 paikallista aikaa eikä viimeinen lento saapua sinne klo 23.55 jälkeen paikallista aikaa.

Code sharing (kaksi tai useampia numeroita samalle lennolle) sallitaan yksittäisille osallistujille.

Yhtiöidenväliseen interline-sopimukseen perustuva yhteistyö muiden lentoyhtiöiden kanssa on sallittua, mutta ei ehdoton vaatimus.

Hinnat

Yksisuuntaisen lentolipun hinta reitillä OSR—BRU saa olla enintään 200 EUR.

Yksisuuntaisen lentolipun enimmäishinta on yksisuuntaisen lennon hinta turistiluokassa ilman arvonlisäveroa.

Reitillä on käytettävä maailmanlaajuista paikanvarausjärjestelmää.


6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/43


Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus

Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen säännölliselle lentoliikenteelle Ostravan (OSR) ja Amsterdamin (AMS) välisellä reitillä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 111/12)

1.

Tšekin valtio on yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti päättänyt asettaa julkisen palvelun velvoitteen, joka koskee Ostravan (OSR) ja Amsterdamin (AMS) välisellä reitillä harjoitettavaa säännöllistä lentoliikennettä.

2.

Julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät vaatimukset ovat seuraavat:

Vuorojen vähimmäismäärä — reitti ja edestakaisten lentojen vähimmäismäärä/viikko

Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) — Amsterdam (AMS/EHAM): 2 meno-paluulentoa

Ilma-alusten vähimmäisvaatimukset

Lennot on liikennöitävä koneella, jonka matkustamo on paineistettu ja jossa on vähintään 30 matkustajapaikkaa.

Liikennöinnin jatkuvuus

Peruutettujen edestakaisten lentojen määrä saa olla enintään 2 % reitillä koko toimintakauden aikana tarjottujen lentojen kokonaismäärästä, jolleivät peruutukset johdu ulkoisista syistä, kuten sääoloista, lakoista tai lentoaseman määräämistä liikennöintirajoituksista.

Aikataulut ja yhteydet

Enintään 30 % julkisen palvelun velvoitteen mukaisista lennoista saa olla lentoja, joihin liittyy kauttakulku.

Ensimmäinen lento ei saa lähteä Ostravan lentoasemalta ennen klo 4.30 paikallista aikaa eikä viimeinen lento saapua sinne klo 23.55 jälkeen paikallista aikaa.

Code sharing (kaksi tai useampia numeroita samalle lennolle) sallitaan yksittäisille osallistujille.

Yhtiöidenväliseen interline-sopimukseen perustuva yhteistyö muiden lentoyhtiöiden kanssa on sallittua, mutta ei ehdoton vaatimus.

Hinnat

Yksisuuntaisen lentolipun hinta reitillä OSR—AMS saa olla enintään 200 EUR.

Yksisuuntaisen lentolipun enimmäishinta on yksisuuntaisen lennon hinta turistiluokassa ilman arvonlisäveroa.

Reitillä on käytettävä maailmanlaajuista paikanvarausjärjestelmää.


6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/44


Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus

Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen säännölliselle lentoliikenteelle Ostravan (OSR) ja Lontoon (LTN) välisellä reitillä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 111/13)

1.

Tšekin valtio on yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti päättänyt asettaa julkisen palvelun velvoitteen, joka koskee Ostravan (OSR) ja Lontoon (LTN) välisellä reitillä harjoitettavaa säännöllistä lentoliikennettä.

2.

Julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät vaatimukset ovat seuraavat:

Vuorojen vähimmäismäärä — reitti ja edestakaisten lentojen vähimmäismäärä/viikko

Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) — Lontoo Luton (LTN/EGGW): 5 meno-paluulentoa

Ilma-alusten vähimmäisvaatimukset

Lennot on liikennöitävä koneella, jonka matkustamo on paineistettu ja jossa on vähintään 30 matkustajapaikkaa.

Liikennöinnin jatkuvuus

Peruutettujen edestakaisten lentojen määrä saa olla enintään 2 % reitillä koko toimintakauden aikana tarjottujen lentojen kokonaismäärästä, jolleivät peruutukset johdu ulkoisista syistä, kuten sääoloista, lakoista tai lentoaseman määräämistä liikennöintirajoituksista.

Aikataulut ja yhteydet

Enintään 30 % julkisen palvelun velvoitteen mukaisista lennoista saa olla lentoja, joihin liittyy kauttakulku.

Ensimmäinen lento ei saa lähteä Ostravan lentoasemalta ennen klo 4.30 paikallista aikaa eikä viimeinen lento saapua sinne klo 23.55 jälkeen paikallista aikaa.

Code sharing (kaksi tai useampia numeroita samalle lennolle) sallitaan yksittäisille osallistujille.

Yhtiöidenväliseen interline-sopimukseen perustuva yhteistyö muiden lentoyhtiöiden kanssa on sallittua, mutta ei ehdoton vaatimus.

Hinnat

Yksisuuntaisen lentolipun hinta reitillä OSR—LTN saa olla enintään 200 EUR.

Yksisuuntaisen lentolipun enimmäishinta on yksisuuntaisen lennon hinta turistiluokassa ilman arvonlisäveroa.

Reitillä on käytettävä maailmanlaajuista paikanvarausjärjestelmää.


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Komissio

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/45


Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman ”Valmiudet” -työohjelmaan liittyvä ehdotuspyyntö

(2008/C 111/14)

Euroopan komissio ilmoittaa Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) ”Valmiudet” -työohjelmaan liittyvästä ehdotuspyynnöstä.

Ehdotuspyyntö koskee jäljempänä mainittua erityisohjelmaa.

”Valmiudet” -erityisohjelma:

Osa

:

Tutkimusinfrastruktuurit

Ehdotuspyynnön tunnus

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Ehdotuspyyntö liittyy 29. marraskuuta 2007 tehdyllä komission päätöksellä K(2007) 5759 hyväksyttyyn työohjelmaan.

Tietoa ehdotuspyynnön määrärahoista, määräajoista ja säännöistä sekä työohjelman ja opastusta ehdotusten jättämiseen saa CORDIS-tietopalvelun verkkosivulta osoitteesta: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


Euroopan ympäristökeskus

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/46


Kiinnostuksenilmaisupyyntö Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) tieteellisen komitean jäseniksi nimitettävien asiantuntijoiden tehtäviin 2008

(2008/C 111/15)

Euroopan ympäristökeskus

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) tärkeimpänä tehtävänä on tukea kestävää kehitystä ja auttaa saavuttamaan merkittäviä ja mitattavissa olevia parannuksia Euroopan ympäristössä. Tähän se pyrkii tarjoamalla oikea-aikaista, kohdennettua, asianmukaista ja luotettavaa tietoa päätöksentekijöille ja yleisölle.

EYK kokoaa ja levittää tietoa Euroopan ympäristön tieto- ja seurantaverkoston (Eionetin) kautta. Eionet on EYK:n ja sen 32 jäsenmaan yhteistyöverkosto, joka yhdistää kansalliset tietokeskukset (NFP) EU:ssa ja yhteistyömaissa, aihekeskukset (ECT), kansalliset asiantuntijalaitokset (NRC) ja komission asiantuntijat.

EYK:n työ käsittää Euroopan komissiolta, EYK:n jäsenmailta, kansainvälisiltä organisaatioilta, kansainvälisistä sopimuksista ja muista sopimuksista peräisin olevien tietojen kokoamista ja analysointia, toimintalinjojen kannalta tärkeiden neuvojen antamista sekä näiden tietojen laajaa levittämistä.

EYK järjestää tämän pyynnön (EEA/SC/2008/001-014) nimittääkseen yhdeksän pyynnössä täsmennetyn erityisalan asiantuntijaa tieteelliseen komitean jäseniksi.

EYK:n tieteellisen komitean rooli

Tieteellinen komitea tukee EYK:n hallintoneuvoston ja johtajan työtä antamalla tieteellisiä neuvoja ja suosituksia sekä asiantuntijalausuntoja kaikista EYK:n työhön kuuluvista tieteellisistä kysymyksistä.

EYK:n tieteellinen komitea perustettiin Euroopan ympäristökeskuksen sekä Euroopan ympäristön tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 10 artiklan mukaisesti. Tieteellisen komitean tärkeimpiin tehtäviin kuuluu lausuntojen antaminen viraston vuotuisesta ja monivuotisesta työohjelmasta, tutkimushenkilöstön palvelukseen ottamisesta ja kaikesta EYK:n toimintaan liittyvästä tieteellisestä toiminnasta.

Kiinnostuksenilmaisupyynnön laajuus

EYK:n tieteellisen komitean tehtävät kattavat seuraavat alat:

1.

Ilmakehän prosessit, ilman saastuminen, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja sopeutumisstrategiat.

2.

Biologinen monimuotoisuus.

3.

Liiketoiminta ja ympäristöyrittäjyys.

4.

Ekologinen liiketalous.

5.

Energia (mukaan lukien lieventämistä ja sopeutumista koskevat strategiat).

6.

Ympäristöhistoria.

7.

Eurooppalainen ja kansainvälinen ympäristöoikeus.

8.

Makea vesi (myös pohjavesi).

9.

Yhdennetty ympäristön arviointi ja indikaattorit.

10.

Aluesuunnittelu ja luonnonvarojen hallinta.

11.

Maatalous.

12.

Maa-alueiden ekosysteemit, mukaan lukien maaperät, metsät ja laitumet.

13.

Uusi tekniikka (mukaan lukien nanotekniikka, muuntogeeniset organismit jne.).

14.

Liikenne ja ympäristö.

EYK:n tieteellisen komitean kokoonpano

Ympäristökeskuksen tieteellinen komitea koostuu EYK:n 32 jäsenmaan riippumattomista tutkijoista ja kattaa kaikki ympäristökeskuksen tehtäväalueet. Tieteellisen komitean jäsenet valitaan avoimessa valintamenettelyssä.

Tieteellisen komitean puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan komitean jäsenistä.

Tieteellisen komiteaan kuuluu enintään 20 asiantuntijaa.

On toivottavaa, että tieteellisen komitean asiantuntijat tuntevat ensisijaisen alansa lisäksi perusteellisesti vaadituista ympäristöasiantuntemuksen aloista yhden tai useamman, jolloin kollektiivinen asiantuntemus on mahdollisimman laaja.

Osallistuminen kokouksiin

Tieteellisen komitean jäsenten on oltava valmiita osallistumaan tieteellisen komitean kokouksiin säännöllisesti, vähintään kolme kertaa vuodessa. Tieteellisen komitean kokoukset pidetään yleensä EYK:n tiloissa Kööpenhaminassa.

Jäsenille ei makseta osallistumisesta komitean työhön, mutta he ovat oikeutettuja saamaan korvauksen jokaisesta kokonaisesta kokouspäivästä. Jäsenet saavat myös matka- ja oleskelukorvauksen ympäristökeskuksen matka- ja majoituskorvauksiin sovellettavien periaatteiden mukaisesti.

Puheenjohtaja ja esittelijät ovat oikeutettuja saamaan korvausta lausuntoluonnosten koordinointiin liittyvistä kuluista.

Kelpoisuusvaatimukset

Jäseniksi hakevilla on oltava:

kyseisen tieteenalan korkeakoulututkinto, mielellään jatkotutkintotasolta,

vähintään 10 vuoden työkokemus koulutusvaatimuksia vastaavalta tasolta,

jonkin EYK:n jäsenmaan (Euroopan unionin maa, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki) kansalaisuus.

Valintaperusteet

Valintakelpoisten kiinnostuksenilmaisupyyntöjen vertailevassa arvioinnissa käytetään seuraavia perusteita:

kokemusta tieteellisestä arvioinnista ja/tai tieteellisestä neuvonnasta pätevyyttä ja asiantuntemusta vaadittavilla aloilla,

kokemusta tieteellisten töiden ja julkaisujen vertaisarvioinneista, ensi sijassa EYK:n toimintaan liittyvillä aloilla,

kykyä analysoida vaikeatajuista tietoa ja asiakirjoja sekä laatia tieteellisten lausuntojen luonnoksia ja raportteja,

laadunvarmistuksessa tarvittavaa kykyä,

näyttöä oman alansa/omien alojensa tieteellisestä asiantuntemuksesta,

työkokemusta monitieteisestä ympäristöstä, mielellään kansainvälisessä yhteydessä,

hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi, koska englanti on komitean työkieli. Taito käyttää nykyaikaisia asiakirjansiirto- ja viestintävälineitä katsotaan eduksi, koska ympäristökeskuksen tarkoituksena on hyödyntää tätä teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

EYK:n johtaja voi kutsua kokoon raadin arvioimaan hakijoiden ammatillista kokemusta.

Nimittäminen, toimikausi ja varallaololuettelo

Parhaiten edellä mainitut kriteerit täyttävät asiantuntijat nimitetään komitean jäseniksi neljäksi vuodeksi. Nimitys on uusittavissa enintään kerran neljäksi vuodeksi.

Jäsenyyden kelpoisuusehdot täyttävät asiantuntijat, joita ei nimitetä, otetaan varallaololuetteloon. Varallaololuetteloa voidaan käyttää muiden vastaavien toimien täyttämiseen ja se on voimassa kaksi vuotta (esim.) 31. joulukuuta 2010 saakka (mahdollisesti pidempään). Varallaololuettelon voimassaoloa voidaan jatkaa.

Riippumattomuus ja ilmoitukset etunäkökohdista

Valitut asiantuntijat nimitetään riippumattomina asiantuntijoina. Heidän on allekirjoitettava ilmoitus sitoutumisesta tieteellisen komitean toimintaan ja heidän on lisäksi vuosittain allekirjoitettava ilmoitus etunäkökohdista, joiden voidaan katsoa vaikuttavan heidän riippumattomuuteensa.

Yhtäläiset mahdollisuudet

EYK noudattaa työnantajana yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta ja on sitoutunut torjumaan kaikentyyppistä syrjintää.

Hakumenettely

Hakijoiden tulisi esittää kiinnostuksenilmaisunsa täyttämällä online-kaavake ja CV-pohja, jotka ovat saatavilla alla olevista linkeistä.

CV:ssä on luetteloitava hakijan tieteelliset julkaisut, mieluiten englanniksi, ja muu ammatillinen kokemus.

Ensisijaisen asiantuntemuksen alansa lisäksi hakijoiden on ilmoitettava myös toinen ja kolmas asiantuntemuksen alansa, joka voidaan ottaa huomioon, jotta voidaan varmistaa paras mahdollinen tuki EYK:n työn kaikilla aloilla yhdessä ja erikseen.

EYK:n tieteellisen komitean menettelysäännöt ovat saatavilla myös osoitteesta:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(englanninkielinen asiakirja)

Hakiessasi tehtävään online-kaavakkeen avulla varmista, että olet ottanut huomioon seuraavat seikat:

1.

Muista kiinnittää huomiota aikavyöhykkeisiin hakemusta lähettäessäsi.

2.

Kun hakemuksesi on lähetetty, saat siitä automaattisen vastauksen.

3.

Sinun vastuullasi on säilyttää automaattinen vastausviesti todisteena hakemuksesi lähettämisestä.

4.

Jos et saa automaattista vastausta, lähetä hakemuksesi uudelleen.

EYK toivoo, että kiinnostuksenilmaisut lähetetään online-hakemuksen avulla.

Myös postitetut kiinnostuksenilmaisut hyväksytään edellyttäen, että hakija merkitsee selvästi kuoreen sen asiantuntemuksen alan, jossa toivoo tulevansa huomioon otetuksi.

Eri alojen online-hakemuskaavakkeet (englanniksi) ja CV-pohjat (englanniksi) on saatavilla seuraavista osoitteista:

 

Ala 1. Ilmakehän prosessit, ilman saastuminen, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja sopeutumisstrategiat

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Ala 2. Biologinen monimuotoisuus

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Ala 3. Liiketoiminta ja ympäristöyrittäjyys

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Ala 4. Ekologinen liiketalous

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Ala 5. Energia (mukaan lukien lieventämistä ja sopeutumista koskevat strategiat)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Ala 6. Ympäristöhistoria

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Ala 7. Eurooppalainen ja kansainvälinen oikeus

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Ala 8. Makea vesi (sis. pohjavesi)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Ala 9. Yhdennetty ympäristöarviointi ja indikaattorit

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Ala 10. Aluesuunnittelu ja luonnonvarojen hallinta

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Ala 11. Maatalous

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Ala 12. Maa-alueiden ekosysteemit, mukaan lukien maaperät, metsät ja laitumet

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Ala 13. Uusi tekniikka (mukaan lukien nanotekniikka, muuntogeeniset organismit jne.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Ala 14. Liikenne ja ympäristö

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

Postitse lähetettävät hakemukset toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 — area (merkitse valitsemasi alan numero 1–14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Ehdokkaita pyydetään osoittamaan mahdolliset tiedustelut hausta sähköpostiosoitteeseen:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Muita hakemuksen tueksi esitettäviä asiakirjoja voidaan pyytää myöhemmässä vaiheessa.

Kiinnostuksenilmaisut käsitellään luottamuksellisesti.

Huomaa, ettei EYK palauta kiinnostuksenilmaisuja hakijoille. EYK:n hakijoilta pyytämät henkilökohtaiset tiedot käsitellään 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta mukaisesti. Ehdokkaiden toimittamia tietoja käsitellään, jotta kiinnostuksenilmaisuja voidaan arvioida EYK:n tieteellisen komitean jäsenten mahdollista esivalintaa, valintaa ja nimittämistä varten.

Määräaika hakemusten jättämiselle

Kiinnostuksenilmaisut on lähetettävä erityisen online-hakemuksen avulla (klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa) tai postitse (postileiman päivämäärä riittää todisteeksi) edellä mainittuihin osoitteisiin viimeistään 30. kesäkuuta 2008.


YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/50


Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

(2008/C 111/16)

1.

Komissio ilmoittaa, että ellei uudelleentarkastelua aloiteta seuraavan menettelyn mukaisesti, jäljempänä mainitut polkumyynnin vastaiset toimenpiteet lakkaavat olemasta voimassa jäljempänä olevassa taulukossa mainittuna päivänä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista polkumyynnillä tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Menettely

Yhteisön tuottajat voivat jättää kirjallisesti uudelleentarkastelua koskevan pyynnön. Tämän pyynnön on sisällettävä riittävät todisteet siitä, että toimenpiteiden poistaminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

Jos komissio päättää tarkastella mainittuja toimenpiteitä uudelleen, tuojille, viejille, viejämaan edustajille ja yhteisön tuottajille annetaan mahdollisuus täsmentää uudelleentarkastelua koskevassa pyynnössä esitettyjä asioita, kiistää ne tai esittää kantansa niistä.

3.   Määräaika

Yhteisön tuottajat voivat jättää kirjallisesti uudelleentarkastelua koskevan pyynnön Euroopan komissiolle, kauppapolitiikan pääosasto (yksikkö H-1), J-79 4/23, B-1049 Bryssel (2), milloin tahansa tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen mutta kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen jäljempänä olevassa taulukossa mainittua päivämäärää.

4.

Tämä ilmoitus julkaistaan annetussa asetuksessa (EY) N:o 384/96 olevan 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tuote

Alkuperä- tai viejämaa(t)

Toimenpiteet

Viite

Voimassaolon päättymispäivä

Furfuryylialkoholi

Kiinan kansantasavalta

Polkumyyntitulli

Neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2003 (EUVL L 283, 31.10.2003, s. 1)

1.11.2008


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Faksi: (32-2) 295 65 05.


MUUT ILMOITUKSET

Komissio

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/51


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

(2008/C 111/17)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa muutoshakemusta asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

MUUTOSHAKEMUS

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

Asetuksen 9 artiklan mukainen muutoshakemus

”GORGONZOLA”

EY-nro: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

Image SMMImage SAN

1.   Eritelmän otsake, johon muutos vaikuttaa

Image

Tuotteen nimi

Image

Tuotteen kuvaus

Image

Maantieteellinen alue

Image

Alkuperätodisteet

Image

Tuotantomenetelmä

Image

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Image

Merkintä

Image

Kansalliset vaatimukset

Image

Muut

2.   Muutoksen/muutosten tyyppi

Image

Yhtenäisen asiakirjan tai yhteenvedon muutos

Image

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n eritelmän muutos, kun yhtenäistä asiakirjaa tai yhteenvetoa ei ole julkaistu

Image

Eritelmän muutos, joka ei edellytä julkaistun yhtenäisen asiakirjan muutosta (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 3 kohta)

Image

Eritelmä väliaikainen muutos, joka johtuu viranomaisten asettamista pakollisista terveys- tai kasvinsuojelutoimista (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 4 kohta)

3.   Muutos/muutokset

Tuotteen kuvaus

Voimassa olevassa eritelmässä juustotahkon painoksi on ilmoitettu 6–13 kg täsmentämättä erikokoisten lopputuotteiden aistinvaraisia ominaisuuksia.

Jotta kuluttajat saisivat mahdollisimman paljon tietoa tuotteesta, sen kokoon liittyviä aistinvaraisia ominaisuuksia täsmennetään:

”suuri” juustotahko, 10–13 kg, mieto tai keskivahva maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 50 päivää,

”keskikokoinen” juustotahko, 9–12 kg, erittäin voimakas maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 80 päivää,

”pieni” juustotahko, 6–8 kg, erittäin voimakas maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 60 päivää.

Lisäksi tahkon sivuja ja halkaisijaa koskevat tiedot päivitetään todellista tuotantoa vastaavasti seuraavalla tavalla:

suora sivu, vähimmäiskorkeus 13 cm,

tahkon halkaisija 20–32 cm.

Lisäksi katsottiin aiheelliseksi tehdä selväksi — kuluttajille suunnattujen selkeiden ohjeiden avulla — että kuorta ei ole tarkoitettu syötäväksi ja mainita sen olevan väriltään ”punertavan” sijasta ”vaaleanpunainen”, joka kuvaa tarkemmin tuotteen ulkonäköä.

Maantieteellinen alue

Lisätään Varesen maakunnan alue, joka oli jäänyt pois rekisteröintiasiakirjoista huolimatta siitä, että se täyttää historiallisesti dokumentoidut vaatimukset ja sen maaperä- ja ilmasto-ominaisuudet vastaavat rajatun alueen ominaisuuksia. Lisäksi Varesessa tuotetulla juustolla on Gorgonzola-juustoksi tunnustamiseen vaaditut ominaisuudet.

Lisäksi päivitetään luettelo tuotantoalueista. Tämä päivitys ei ole sinällään muutos, sillä uusi hallinnollinen rajaus ei aiheuta muutosta tuotantoalueeseen, joka määritellään Gorgonzolan SAN-tuotteeksi rekisteröintiä koskevassa asetuksessa (annettu komission asetus (EY) N:o 1107/96), vaan ainoastaan alueen nimitykseen.

Tästä syystä eritelmään on lisätty seuraavien maakuntien nimet, mutta olisi huomattava, että niiden alue kuului jo asetuksen (EY) N:o 1107/96 mukaiseen tuotantoalueeseen:

 

Biella, joka kuului jo Vercellin maakunnan alueeseen,

 

Lecco, Lodi ja Monza, jotka kuuluivat jo Milanon maakunnan alueeseen,

 

Verbano-Cusio-Ossola, joka kuului jo Novaran maakunnan alueeseen.

Alkuperätodisteet

Tuotantoeritelmään lisätään alkuperää koskeva kohta, josta ei ollut säädetty annetun neuvoston neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/72 17 artiklan nojalla hyväksyttyjen Gorgonzolan kaltaisten tuotteiden osalta.

Tuotantomenetelmä

Koska nykyisessä eritelmässä ei mainita, onko tuotteen valmistukseen käytettävä raakamaitoa vai pastöroitua maitoa, katsottiin aiheelliseksi täsmentää (myös riittävän valvonnan varmistamiseksi), että siihen on käytettävä pastöroitua lehmän täysmaitoa. Gorgonzola on itse asiassa aina valmistettu tällä tavoin.

Lisäksi eritelmässä mainitaan nyt maidon pastörointia koskevan viittauksen jälkeen, että maitoon lisätään maitohappoentsyymejä sekä valikoituja Penicillium-mikrobeja ja hiivoja.

Kun maitohappoentsyymejä käytetään happamoitumisen käynnistäjinä, juustomassaan muodostuu reikiä, jotka edistävät Penicillium-homeitiöiden kasvua, jolloin juustoon muodostuu sille ominaisia sinivihreitä juovia. Tämä vaatimus on lisätty, jotta estetään reikien mekaaninen muodostaminen juustomassaa sekoittamalla, mikä Penicillium-mikrobien kasvun edistämisen ohella lisäisi myös Listeria-saastumisen riskiä.

Sen sijaan, että nykyisessä eritelmässä oleva yleinen 2–3 kuukauden kypsytysaikaan viittaava sanamuoto olisi jätetty ennalleen, kypsytysajat katsottiin aiheelliseksi vahvistaa tuotteen tyypin mukaan.

Maidon juoksettumisen enimmäislämpötila, joka voimassa olevassa eritelmässä on 32 °C, on nostettu 36 °C:seen Gorgonzolan ominaisuuksien säilyttämiseksi. Näin ollen myös kuivasuolauksen enimmäislämpötila on nostettu 20 °C:sta 24 °C:seen.

Juustojen kypsytystilojen lämpötiloja on lisäksi alennettu hieman, nykyisen eritelmän 5–8 °C:sta 2–7 °C:seen. Tämä on johdonmukaista muiden haettujen muutosten kanssa, joiden tavoitteena on hidastaa kypsymisen biokemiallisia reaktioita ja estää juuston liiallisen pistävä maku.

Uutena elementtinä lisätään maininta suhteellisesta kosteuspitoisuudesta (85–99 %), jota ei mainittu tuotteen hyväksynnän pohjana olevassa eritelmässä mutta joka on hyvin tärkeä tieto.

Voimassa olevan eritelmän kohta, joka koskee tuotteen merkitsemistä, on muotoiltu uudelleen, koska on haluttu selventää, että tuotteeseen kiinnitetään kaksi merkintää — toinen tuotantovaiheessa ja toinen kohopainetun alumiinipaperin avulla kulutukseen saattamishetkellä — ja täsmentää, että merkintöjä ei kiinnitetä ennen kuin valvontaelin on varmistanut, että tuotteella on eritelmässä vaaditut aistinvaraiset ja laatuun liittyvät ominaisuudet.

Merkintä

Jotta kuluttajat voivat tehdä aiempaa tietoisempia valintoja, on otettu käyttöön mahdollisuus lisätä etikettiin täsmennys tyyppiä ”mieto” (dolce) tai ”voimakas” (piccante).

TIIVISTELMÄ

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”GORGONZOLA”

EY-nro: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

SAN ( X ) SMM ( )

Tämä tiedostustarkoituksiin laadittu yhteenveto sisältää tärkeimmät tiedot eritelmän pääkohdista.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Osoite:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Puhelin:

(39) 06 481 99 68

Faksi:

(39) 06 420 31 26

Sähköposti:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Hakijaryhmittymä:

Nimi:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Osoite:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Puhelin:

(39) 0321 62 66 13

Faksi:

(39) 0321 39 09 36

Sähköposti:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Kokoonpano:

Tuottaja/jalostaja ( X ) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.3 — Juustot

4.   Eritelmä:

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista vaatimuksista)

4.1   Nimi: ”Gorgonzola”

4.2   Kuvaus: Gorgonzola on pehmeä, rasvainen, yksinomaan lehmän täysmaidosta valmistetusta raa'asta juustomassasta tuotettu juusto.

Lopputuotteen ominaisuudet ovat seuraavat:

Muoto: lieriön muotoinen, tasapohjainen, korkea- ja suorasivuinen.

Mitat: tahkon sivun vähimmäiskorkeus 13 cm; halkaisija 20–32 cm.

Painot:

suuri juustotahko, tyyppiä mieto: 10–13 kg, mieto tai keskivahva maku,

keskikokoinen juustotahko, tyyppiä voimakas: 9–12 kg, erittäin voimakas maku,

pieni juustotahko, tyyppiä voimakas: 6–8 kg, erittäin voimakas maku,

Kuori: harmaan ja/tai vaaleanpunaisen värinen, ei syötävä.

Juustomassa: tasalaatuinen, valkoinen tai vaaleankeltainen massa, jossa on homejuustolle ominaisia sinivihreitä homejuovia.

Rasvapitoisuus kuiva-aineesta: vähintään 48 %.

4.3   Maantieteellinen alue: Tuotanto- ja kypsytysalue kattaa seuraavat maakunnat kokonaisuudessaan:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola ja Vercelli.

Alessandria: ainoastaan seuraavat kunnat: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino ja Frassineto Po.

4.4   Alkuperätodisteet: Kaikkia tuotantoprosessin vaiheita on valvottava rekisteröimällä kaikkien tuotteiden osalta tulevat ja lähtevät määrät. Tällä tavoin ja merkitsemällä valvontaelimen asianmukaisesti ylläpitämiin rekistereihin kasvattajat, meijerit ja kypsyttäjät sekä ylläpitämällä tuotantoa ja pakkaamista koskevia rekistereitä ja ilmoittamalla valvontaelimelle tuotetut määrät varmistetaan tuotteen jäljitettävyys. Valvontaelin valvoo tarkoin itse raaka-ainetta kaikissa tuotannon vaiheissa. Valvontaelin valvoo tuotantoeritelmän ja siihen liittyvän valvontasuunnitelman määräysten mukaisesti kaikkien rekistereihin merkittyjen fyysisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden toimintaa.

Suojattu alkuperänimitys ”Gorgonzola” osoitetaan selvästi kahdella merkinnällä, jotka kiinnitetään tuotanto- ja kypsytysalueella, jotta valvontaelin voi varmistaa ennen edellä mainittujen merkintöjen kiinnittämistä, että tuotteella on 4.2 kohdassa vaaditut aistinvaraiset ja laatuun liittyvät ominaisuudet.

Mainitut kaksi merkintää ovat seuraavat:

tuotantopaikassa juustotahkon molemmille tasaisille sivuille tehty merkintä, josta käy ilmi meijerin tunnistusnumero, joka painetaan maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta muodostetulta hakijaryhmittymältä saatujen muottien avulla,

kun tuotteella on kulutukseen saattamiseksi vaaditut ominaisuudet, siihen kiinnitetään merkintä, joka koostuu kohopainetusta alumiiniminipaperista, joka kääritään koko juustotahkon ympärille tai puolittain sen ympärille sen jälkeen, kun se on leikattu vaakatasoon, siten, että alkuperämerkintä ja meijerin tunnistusnumero näkyvät selvästi juuston tasaisella sivulla ja toisella sivulla on kohopainettu tunnistemerkki vakuutena tuotteen aitoudesta ja jäljitettävyydestä.

4.5   Valmistusmenetelmä:

Tuotanto: SAN-merkinnän saaneen Gorgonzola-juuston tuotannossa noudatetaan seuraavaa toimintatapaa:

Tuotantoalueelta saatu lehmän täysmaito pastöroidaan.

Juoksutus: pastöroituun lehmän täysmaitoon lisätään maitohappoentsyymejä sekä valikoituja penicillium-mikrobeja ja hiivoja, minkä jälkeen siihen lisätään vasikan mahalaukusta saatua luonnollista juoksutetta 28–36 celsiusasteen lämpötilassa.

Juustomassa siirretään lieriönmuotoisiin muotteihin (fasceruoli), ja molemmille tasaisille sivuille painetaan alkuperämerkintä, joka sisältää meijerin tunnistusnumeron.

Saatua juustotahkoa kuivasuolataan muutaman päivän ajan 18–24 celsiusasteen lämpötilassa.

Kypsytyksen aikana kehittyy Gorgonzola-juustolle ominaisia penisilliinilajikkeita ja -kantoja, jotka saavat aikaan homejuuston sinivihreät värijuovat.

Kypsytys: kypsytyksen vähimmäiskesto on 50 päivää.

Suuri juustotahko — tyyppiä mieto: 10–13 kg, mieto tai keskivahva maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 50 päivää.

Keskikokoinen juustotahko — tyyppiä voimakas: 9–12 kg, erittäin voimakas maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 80 päivää.

Pieni juustotahko — tyyppiä voimakas: 6–8 kg, erittäin voimakas maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 60 päivää.

Kaikkien juustotyyppien kypsytys tapahtuu tiloissa, joiden lämpötila on 2–7 celsiusastetta ja kosteuspitoisuus 85–99 prosenttia.

Kypsytyksen aikana juustomassaan tehdään useaan otteeseen reikiä Gorgonzola-juustolle ominaisten penisilliinilajikkeiden ja -kantojen kehittymisen edistämiseksi (marmoroituminen).

Kypsytyksen lopussa valvontaelin varmistaa, että tuotteella on kulutukseen saattamiseksi vaaditut ominaisuudet, ja tuotteen ympärille kääritään kohopainettu alumiinipaperi, jossa on kohopainettu tunnistemerkki.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään: Luontotekijät liittyvät tuotantoalueen ilmasto-oloihin, jotka edistävät lypsylehmien ravinnoksi tarkoitetun rehun kasvua ja laatua sekä niiden mikrobiologisten tekijöiden kehittymistä, jotka määrittelevät juuston aistinvaraiset ominaisuudet ja värin.

Ihmiseen liittyvien tekijöiden osalta on korostettava, että tuotteella on hyvin laaja markkina-alue erityisesti sen vuoksi, että sitä käytetään alkuperäalueelle ominaisissa perinteisissä viljapohjaisissa ruokalajeissa.

4.7   Valvontaelin:

Nimi:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Osoite:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Puhelin:

(39) 0445 36 60 94

Faksi:

(39) 0445 38 26 72

Sähköposti:

csqa@csqa.it

Valvontaelin täyttää standardin EN 45011 vaatimukset.

4.8   Juustotahkoissa on oltava hakijaryhmittämältä saadut tunnistusmerkit: Merkintä

Suuriin juustotahkoihin, jotka voidaan luokitella miedonmakuisiksi (”dolce”), ja keskikoisiin ja pieniin juustotahkoihin, jotka voidaan luokitella voimakkaanmakuisiksi (”piccante”), voidaan tehdä päällysmerkinnät, joissa ”Gorgonzola”-nimityksen rinnalla tai alla on asianomainen maininta selvästi pienemmin kirjaimin.


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


Oikaisuja

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/56


OIKAISUPÖYTÄKIRJA

Lissabonin sopimukseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta, allekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007

( Euroopan unionin virallinen lehti C 306, 17. joulukuuta 2007 )

(2008/C 111/18)

Tämä oikaisu on tehty Romassa 30 päivänä huhtikuuta 2008 allekirjoitetulla oikaisupöytäkirjalla, jonka tallettaja on Italian tasavallan hallitus.

1.   EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN YHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

a)

Sivu 25, 1 artikla, 27 kohta, a alakohta

Oikaistaan

”… Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 240 a artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettujen…”

seuraavasti:

”… Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 240 a toisessa kohdassa tarkoitettujen …”

b)

Sivu 27, 1 artikla, 31 kohta, a alakohta

Lisätään alakohdan loppuun seuraava:

”Korvataan kolmannessa virkkeessä, josta tulee toinen virke, ilmaisu ”Yhteisissä toiminnoissa” ilmaisulla ”Päätöksissä””;

c)

Sivu 32, 1 artikla, 44 kohta, b alakohta

Oikaistaan

”… 28 artiklassa …”

seuraavasti:

”… 28 b artiklassa …”

d)

Sivu 33, 1 artikla, 47 kohta, d alakohta (28 artiklan uuden 3 kohdan toinen alakohta)

Oikaistaan

”Edellä 28 a artiklan …”

seuraavasti:

”Jäljempänä 28 a artiklan …”

e)

Sivu 42, 2 artikla, koko sopimusta koskevat muutokset, 2 kohta, a alakohta

Oikaistaan

”korvataan ilmaisu ”yhteisö” ja ilmaisu …”

seuraavasti:

”korvataan ilmaisu ”yhteisö” ja ”yhteisöt”, kun ne viittaavat Euroopan yhteisöön tai yhteisöihin, ja ilmaisu …”

Oikaistaan

”… ei sovelleta 299 artiklan 6 kohdan c alakohtaan eikä 311 a artiklan 5 kohdan c alakohtaan.”

seuraavasti:

”… ei sovelleta 299 artiklan 6 kohdan c alakohtaan, uudelleen numeroituna 311 a artiklan 5 kohdan c alakohta.”

f)

Sivu 42, 2 artikla, koko sopimusta koskevat muutokset, 2 kohta, c alakohta

Oikaistaan

”… korvataan ilmaisu ”251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen” ilmaisulla …”

seuraavasti:

”… korvataan ilmaisut ”251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen” ja ”251 artiklassa määrätyn menettelyn soveltamisesta” ilmaisulla … tai ”tavallisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamisesta””

g)

Sivu 44, 2 artikla, koko sopimusta koskevat muutokset, 7 kohta, toinen alakohta, neljäs luetelmakohta

Poistetaan toisen alakohdan neljäs luetelmakohta (”– 231 artiklan toinen kohta”)

h)

Sivu 45, 2 artikla, koko sopimusta koskevat muutokset, 8 kohta, toinen luetelmakohta

Oikaistaan

”–

97 b artikla;”

seuraavasti:

”–

4 artikla, josta tulee 97 b artikla;”

i)

Sivu 49, 2 artikla, 14 kohta

Oikaistaan

”… korvataan ilmaisu ”Toteuttaessaan tässä artiklassa tarkoitettua toimintaa yhteisö” ilmaisulla …”

seuraavasti:

”… korvataan ilmaisu ”Toteuttaessaan tässä artiklassa tarkoitettua toimintaa yhteisö pyrkii” ilmaisulla …”

j)

Sivu 58, 2 artikla, 64 kohta (uusi 61 b artikla)

Oikaistaan

”… että luvun 4 ja 5 mukaisesti tehdyissä …”

seuraavasti:

”… että 4 ja 5 luvun mukaisesti tehdyissä …”

k)

Sivu 74, 2 artikla, 93 kohta, b alakohta

Oikaistaan

”… perussääntö, jäljempänä ’EKPJ:n ja EKP:n perussääntö’ …”

seuraavasti:

”… perussääntö, jäljempänä ’EKPJ:n ja EKP:n perussääntö’, …”

l)

Sivu 83, 2 artikla, 127 kohta, d alakohta, i alakohta

Oikaistaan

”… ja noudattaen 42 c artiklan 2 kohdan k alakohdan …”

seuraavasti:

”… ja noudattaen 2 c artiklan 2 kohdan k alakohdan …”

m)

Sivu 84, 2 artikla, 127 kohta, d alakohta, iv alakohta

Oikaistaan

”… myös edistämistoimista, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden suojeleminen ja parantaminen ja erityisesti rajatylittävien laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunta, sekä toimenpiteistä, joiden välittömänä tarkoituksena on …”

seuraavasti:

”… myös edistämistoimista, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden suojeleminen ja parantaminen ja erityisesti rajatylittävien laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunta, toimenpiteistä, jotka koskevat vakavien rajatylittävien terveysuhkien seurantaa, niistä hälyttämistä ja niiden torjuntaa, sekä toimenpiteistä, joiden välittömänä tarkoituksena on …”

n)

Sivu 110, 2 artikla, 223 kohta (uusi 240 a artikla)

Oikaistaan

”… Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan noudattamista …”

seuraavasti:

”… Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 b artiklan noudattamista …”

o)

Sivu 111, 2 artikla, 224 kohta

Oikaistaan

”Vaikka 230 artiklan viidennessä kohdassa mainittu …”

seuraavasti:

”Vaikka 230 artiklan kuudennessa kohdassa mainittu …”

p)

Sivu 112, 2 artikla, 231 kohta

Lisätään d alakohta seuraavasti:

”d)

poistetaan 7 kohdaksi numeroidussa 8 kohdassa sanat ”samalla enemmistöllä””

q)

Sivu 120, 2 artikla, 256 kohta

Oikaistaan

”… ilmaisulla ”jotka johtuvat sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja toiminnasta””

seuraavasti:

”… ilmaisulla ”johtuvat sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja toiminnasta””

r)

Sivu 127, 2 artikla, 274 kohta (279 b artiklan ensimmäinen virke)

Oikaistaan

”… komission aloitteesta tässä luvussa tarkoitettujen talousarviomenettelyjen …”

seuraavasti:

”… komission aloitteesta tässä osastossa tarkoitettujen talousarviomenettelyjen …”

s)

Sivu 131, 2 artikla, 287 kohdan c alakohta

Oikaistaan

”… laaja-alaisiin yhteisön ohjelmiin osallistumiselle.”

seuraavasti:

”… laaja-alaisiin unionin ohjelmiin osallistumiselle.”

t)

Sivu 133, 2 artikla, 293 kohta, d alakohta

Oikaistaan

”… Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklassa ja …”

seuraavasti:

”… Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 c artiklassa ja …”

2.   PÖYTÄKIRJAT

2.1   EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT PÖYTÄKIRJAT

a)

Sivu 156, pöytäkirja sisämarkkinoista ja kilpailusta, ainoa säännös

Oikaistaan

”OVAT SOPINEET, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi …”

seuraavasti:

”OVAT SOPINEET, että

tämän tavoitteen saavuttamiseksi …”

b)

Sivu 162, pöytäkirja siirtymämääräyksistä, V osaston otsikko ja 6 artikla

Oikaistaan

”Yhteisen ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana …”

seuraavasti:

”Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana …”

c)

Sivu 163, pöytäkirja siirtymämääräyksistä, 10 artiklan 1 kohta

Oikaistaan

”… ennallaan, myös silloin kun mainitut säädökset on hyväksytty …”

seuraavasti:

”… ennallaan, myös silloin kun se on hyväksytty …”

2.2   LISSABONIN SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT PÖYTÄKIRJAT

a)

Sivu 166, 1 artiklan 4 kohdan b alakohta

Lisätään uusi toinen luetelmakohta seuraavasti:

”–

7 artikla (toinen ”tätä sopimusta” koskeva maininta),”

b)

Sivu 170, 10 kohdan a alakohta

Oikaistaan

”… poistetaan koko pöytäkirjasta viittaukset EHTY-sopimuksen niihin artikloihin, jotka on kumottu …”

seuraavasti:

”… korvataan viittaukset EHTY-sopimuksen artikloihin viittauksilla Euratom-sopimuksen artikloihin sekä poistetaan koko pöytäkirjasta viittaukset Euratom-sopimuksen niihin artikloihin, jotka on kumottu …”

c)

Sivu 170, 10 kohdan b alakohta, luettelo

Poistetaan ensimmäisestä luetelmakohdasta viittaus 3 artiklan neljänteen kohtaan.

d)

Sivu 171, 10 kohdan l alakohta

Oikaistaan

”lisätään ilmaisun ”toimielimet” …”

seuraavasti:

”lisätään 42 artiklassa ilmaisun ”toimielimet” …”

e)

Sivu 174, 11 kohdan aa alakohta

Oikaistaan

”aa)

lisätään 52 artiklaan, joka numeroidaan 49 artiklaksi, ilmaisun ’Vaihtokurssien lopullisen kiinnittämisen jälkeen’ jälkeen ilmaisu ’Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 116 a artiklan 3 kohdan mukaisesti’;”

seuraavasti:

”aa)

korvataan 52 artiklan, joka numeroidaan 49 artiklaksi, otsikossa sanat ”Yhteisön valuuttojen” sanoilla ”jäsenvaltioiden valuuttojen” ja lisätään artiklaan ilmaisun ”Vaihtokurssien lopullisen kiinnittämisen jälkeen” jälkeen ilmaisu ”Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 117 a artiklan 3 kohdan mukaisesti”;”

f)

Sivu 175, 12 kohta, j alakohta, i alakohta (9 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

Oikaistaan

”… johdetaan perussopimuksen ja perussäännön …”

seuraavasti:

”… johdetaan perussopimusten ja perussäännön …”

g)

Sivu 176, 12 kohta, k alakohta, iii alakohta

Oikaistaan

”… elin, jolla on toimivalta hyväksyy henkilöstöön …”

seuraavasti:

”… elin, jolla on toimivalta hyväksyä henkilöstöön …”

h)

Sivu 178, 12 kohta, t alakohta

Oikaistaan

”… poistetaan 3 kohdan ilmaisu ”kultana tai vaihdettavana valuuttana ja …””

seuraavasti:

”… poistetaan 3 kohdan ilmaisu ”kultana tai vaihdettavina valuuttoina” ja …”

i)

Sivu 180, 1 artiklan 15 kohdan b alakohta

Oikaistaan

”korvataan johdanto-osan ensimmäisessä kappaleessa ilmaisu ”päätöksiä talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa” ilmaisulla päätöksiä poikkeusten kumoamisesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joita koskee poikkeus”

seuraavasti:

”korvataan johdanto-osan ensimmäisessä kappaleessa ilmaisu ”päätöksiä talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa” ilmaisulla ”päätöksiä poikkeusten kumoamisesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joita koskee 117 a artiklassa tarkoitettu poikkeus” ja korvataan ilmaisu ”Euroopan yhteisön perustamissopimuksen” ilmaisulla ”Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen””

j)

Sivu 181, 16 kohdan edellä oleva otsikko

Oikaistaan

”PÖYTÄKIRJA ERÄISTÄ YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA KOSKEVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ”

seuraavasti:

”PÖYTÄKIRJA ERÄISTÄ YHDISTYNEESEEN KUNINGASKUNTAAN LIITTYVISTÄ MÄÄRÄYKSISTÄ”

k)

Sivu 181, 16 kohta, d alakohta

Oikaistaan

”… sovelletaan 3-8 ja 10 artiklaa …”

seuraavasti:

”… sovelletaan 3-8 ja 10 kohtaa …”

l)

Sivu 182, 18 kohta, b alakohta, i alakohta

Oikaistaan

”… ilmaisulla ’niihin liittyviä sopimuksia’ sekä …”

seuraavasti:

”… ilmaisulla ’niihin liittyvät sopimukset’ sekä …”

m)

Sivu 191, 22 kohdan edellä oleva otsikko

Oikaistaan

”PÖYTÄKIRJA UNIONIN KANSALAISTEN OIKEUDESTA TURVAPAIKKAAN”

seuraavasti:

”PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN KANSALAISTEN TURVAPAIKASTA”

n)

Sivu 193, 1 artiklan 27 kohta

Oikaistaan

”Poistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklasta tehdyn pöytäkirjan säädösosasta …”

seuraavasti:

”Korvataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklasta tehdyn pöytäkirjan johdanto-osan ensimmäisessä kappaleessa viittaus 17 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan ja 3 kohtaan viittauksella 28 a artiklan 2 kohtaan ja poistetaan sen säädösosasta …”

o)

Sivu 194, 1 artikla

Lisätään kohta seuraavasti:

”LIITTEET

34)

Korvataan liitteessä I olevan 22. ryhmän 22.08, 22.09 kuvauksessa sanat ”Sopimuksen liitteessä” sanalla ”Liitteessä””

3.   LISSABONIN SOPIMUKSEN 5 ARTIKLASSA TARKOITETUT VASTAAVUUSTAULUKOT

Euroopan unionista tehty sopimus

Sivu 206, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi, 47 artikla

Oikaistaan

”47 artikla (siirretty)”

seuraavasti:

”47 artikla (korvattu)”

Euroopan yhteisön perustamissopimus

a)

Sivu 214, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen uusi numerointi, koskien 113 artiklaa (siirretty)

Oikaistaan

”294 artikla”

seuraavasti:

”284 artikla”

b)

Sivu 215, kolmas osa, VIII osasto, siirtymämääräyksiä koskevan luvun otsikko, kolmas sarake

Oikaistaan

”4 luku — Siirtymämääräykset”

seuraavasti:

”5 luku — Siirtymämääräykset”

c)

Sivu 219, viides osa, III osaston otsikko, kolmas sarake

Oikaistaan

”III osasto — yhteistyö kolmansien maiden kanssa ja humanitaarinen apu”

seuraavasti:

”III osasto — Yhteistyö kolmansien maiden kanssa ja humanitaarinen apu”

d)

Sivu 225, kuudes osa, II osaston 3 luvun otsikko, toinen ja kolmas sarake

Oikaistaan

”3 luku — unionin vuotuinen talousarvio”

seuraavasti:

”3 luku — Unionin vuotuinen talousarvio”

e)

Sivu 228, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen aiempi numerointi, 63 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 64 artiklan 2 kohtaa koskeva alaviite

Oikaistaan

”EY-sopimuksen 63 artiklan 1 ja 2 kohta on korvattu SEUT-sopimuksen 63 artiklan 1 ja 2 kohdalla ja sen 64 artiklan 2 kohta on korvattu SEUT-sopimuksen 63 artiklan 3 kohdalla.”

seuraavasti:

”EY-sopimuksen 63 artiklan 1 ja 2 kohta on korvattu SEUT-sopimuksen 63 artiklan 1 ja 2 kohdalla (uudelleen numeroituna 78 artikla) ja sen 64 artiklan 2 kohta on korvattu SEUT-sopimuksen 63 artiklan 3 kohdalla (uudelleen numeroituna 78 artikla).”

f)

Sivu 229, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen aiempi numerointi, artiklaa 178 koskeva alaviite

Oikaistaan

”Korvattu asiasisällön osalta SEUT-sopimuksen 188 d artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisella virkkeellä.”

seuraavasti:

”Korvattu asiasisällön osalta SEUT-sopimuksen 188 d artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisella virkkeellä (uudelleen numeroituna 208 artikla).”

g)

Sivu 229, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen aiempi numerointi, artiklaa 270 koskeva alaviite

Oikaistaan

”Korvattu asiasisällön osalta SEUT-sopimuksen 268 artiklan 4 artiklalla (uudelleen numeroituna 310).”

seuraavasti:

”Korvattu asiasisällön osalta SEUT-sopimuksen 268 artiklan 4 kohdalla (uudelleen numeroituna 310).”

4.   PÄÄTÖSASIAKIRJA, JULISTUKSET

a)

Sivu 256, julistus 16 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 53 artiklan 2 kohdasta

Oikaistaan

”… sen yhden tai useamman kielen, jolle tämä sopimus käännetään.”

seuraavasti:

”… sen yhden tai useamman kielen, jolle perussopimukset käännetään.”

b)

Sivu 257, julistus 18 toimivallan jaosta, viimeinen kohta

Oikaistaan

”… Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklan 2-5 kohdassa määrätyn …”

seuraavasti:

”… Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 2-5 kohdassa määrätyn …”

c)

Sivu 257, julistus 20 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 b artiklasta

Oikaistaan

”Konferenssi julistaa, että aina kun 15 a artiklan nojalla annettavat …”

seuraavasti:

”Konferenssi julistaa, että aina kun 16 b artiklan nojalla annettavat …”

d)

Sivu 234 ja 258, julistus 26 tilanteesta, jossa jokin jäsenvaltio ei osallistu Euroopan unioni toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osaston V osastoon perustuvaan toimenpiteeseen

Oikaistaan

”… sopimuksen kolmannen osan IV osastoon …”

seuraavasti:

”… sopimuksen kolmannen osan V osastoon …”

e)

Sivu 261, julistus 36 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 188 n artiklasta siltä osin kuin on kyse vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien kansainvälisten sopimusten neuvottelemisesta ja tekemisestä jäsenvaltioiden toimesta

Oikaistaan

”… tehdä III osan IV osaston …”

seuraavasti:

”… tehdä kolmannen osan IV osaston …”

f)

Sivu 263, julistus 43 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 311 a artiklan 6 kohdasta

Oikaistaan

”… Eurooppa-neuvosto tekee 311 artiklan 6 kohdan … alueesta tulee 311 artiklan 1 kohdan ja …”

seuraavasti:

”… Eurooppa-neuvosto tekee 311 a artiklan 6 kohdan … alueesta tulee 311 a artiklan 1 kohdan ja …”

g)

Sivu 269, julistus 58, Latvian tasavallan, Unkarin tasavallan ja Maltan tasavallan julistus yhteisen rahan nimen kirjoitusasusta perussopimuksissa

Oikaistaan

”58.

Latvian tasavallan ja Unkarin tasavallan julistus yhteisen rahan nimen kirjoitusasusta perussopimuksissa

Vaikuttamatta perussopimuksissa tarkoitetun, seteleissä ja metallirahoissa käytettävän Euroopan unionin yhteisen rahan yhdenmukaiseen kirjoitusasuun Latvia ja Unkari julistavat, että yhteisen rahan nimen kirjoitusasu, sen perussopimusten latvian- ja unkarinkielisessä tekstissä käytetyt johdokset mukaan lukien, ei vaikuta latvian ja unkarin kielen voimassa oleviin nykyisiin sääntöihin.”

seuraavasti:

”58.

Latvian tasavallan, Unkarin tasavallan ja Maltan tasavallan julistus yhteisen rahan nimen kirjoitusasusta perussopimuksissa

Vaikuttamatta perussopimuksissa tarkoitetun, seteleissä ja metallirahoissa käytettävän Euroopan unionin yhteisen rahan yhdenmukaiseen kirjoitusasuun Latvia, Unkari ja Malta julistavat, että yhteisen rahan nimen kirjoitusasu, sen perussopimusten latvian-, unkarin- ja maltankielisessä tekstissä käytetyt johdokset mukaan lukien, ei vaikuta latvian, unkarin ja maltan kielen voimassa oleviin nykyisiin sääntöihin.”