ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 57

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
1. maaliskuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 057/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

2008/C 057/02

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

3

2008/C 057/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4987 — IBM/Cognos) ( 1 )

4

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 057/04

Euron kurssi

5

2008/C 057/05

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 26. lokakuuta 2007 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitetut kuvanauhat

6

2008/C 057/06

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitettu kuvanauha (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)

7

2008/C 057/07

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 16. marraskuuta 2007 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitetut kuvanauhat

9

2008/C 057/08

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 20 päivänä marraskuuta 2007, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitettu kuvanauha) (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5469 lopullinen)  ( 1 )

10

2008/C 057/09

Komission tiedonanto arvioidusta rahoitusvarojen käytettävyydestä yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2008 täytäntöönpanoon liittyvän rakenneuudistustuen myöntämiseksi markkinointivuonna 2008/2009

13

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 057/10

Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti ( 1 )

14

2008/C 057/11

Yhteenveto säännellyistä markkinoista ja sijoituspalveludirektiivin (neuvoston direktiivi 93/22/ETY) täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa

21

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Cedefop

2008/C 057/12

Avoin ehdotuspyyntö — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 — ReferNet — Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) viite- ja asiantuntijaverkosto

28

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 057/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision) ( 1 )

30

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 057/14

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11, ja EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14, julkaistun luettelon päivitys

31

2008/C 057/15

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 19, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 22, ja EUVL:ssä C 182, 4.8.2007, s. 18, julkaistujen määrien päivitys

38

2008/C 057/16

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/1


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 57/01)

Päätöksen tekopäivä

17.1.2008

Tuen numero

N 179/07

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Provincia autonoma di Trento

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Modalità del regime di aiuto N 42/2000 — Aiuti agli investimenti nel settore della co-generazione di elettricità e di calore

Oikeusperusta

L.P. n. 6/99 — Criteri e modalità di attuazione della legge provinciale n. 6/99 approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2369 del 17.11.2006

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Investointituki

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 10 milj. EUR

Tuen intensiteetti

40 %

Kesto

1.1.2007-31.12.2008

Toimiala

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Provincia autonoma di Trento

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

14.1.2008

Tuen numero

N 663/07

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Andalucía

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Modificación del régimen de Ayuda N 538/2000

Oikeusperusta

Decreto 22/2007

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Avustus, Korkotuki, Muut pääomatuen muodot

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 75,6 milj. EUR

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 75,6 milj. EUR

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

1.1.2008-31.12.2008

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Región Andalucía

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/3


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 57/02)

Päätöksen tekopäivä

21.1.2008

Tuen numero

N 457/07

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Marche

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive — Marche

Oikeusperusta

Bando per la promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 30 milj. EUR

Tuen intensiteetti

80 %

Kesto

31.12.2013 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regione Marche

Via Tiziano, 44

I-60100 Ancona

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.4987 — IBM/Cognos)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 57/03)

Komissio päätti 24. tammikuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M4987. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/5


Euron kurssi (1)

29. helmikuuta 2008

(2008/C 57/04)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,5167

JPY

Japanin jeniä

158,03

DKK

Tanskan kruunua

7,4515

GBP

Englannin puntaa

0,76520

SEK

Ruotsin kruunua

9,3948

CHF

Sveitsin frangia

1,5885

ISK

Islannin kruunua

99,68

NOK

Norjan kruunua

7,9140

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,228

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

264,15

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6970

PLN

Puolan zlotya

3,5305

RON

Romanian leuta

3,7330

SKK

Slovakian korunaa

32,530

TRY

Turkin liiraa

1,8183

AUD

Australian dollaria

1,6226

CAD

Kanadan dollaria

1,4895

HKD

Hongkongin dollaria

11,8027

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8854

SGD

Singaporin dollaria

2,1162

KRW

Etelä-Korean wonia

1 425,07

ZAR

Etelä-Afrikan randia

11,7309

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,7860

HRK

Kroatian kunaa

7,2715

IDR

Indonesian rupiaa

13 800,00

MYR

Malesian ringgitiä

4,8451

PHP

Filippiinien pesoa

61,153

RUB

Venäjän ruplaa

36,4511

THB

Thaimaan bahtia

46,790

BRL

Brasilian real

2,5496

MXN

Meksikon peso

16,2363


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/6


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 26. lokakuuta 2007 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitetut kuvanauhat

(2008/C 57/05)

1.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että päätösluonnoksen vastaanottajat ovat osallistuneet EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja/tai yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin.

2.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission arvioon tuotteesta sekä sopimuksen ja/tai yhdenmukaistetun menettelytavan maantieteellisestä laajuudesta.

3.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että päätösluonnoksen vastaanottajat ovat osallistuneet yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen.

4.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että ammattikäyttöön tarkoitettujen kuvanauhojen toimittajien välisellä sopimuksella ja/tai yhdenmukaistetulla menettelytavalla ETA-alueella oli huomattava vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

5.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että sopimuksen ja/tai yhdenmukaistetun menettelytavan tavoitteena ja vaikutuksena oli EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa tarkoitettu kilpailun rajoittaminen.

6.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission arvioon yrityksistä, joille päätösluonnos on osoitettu, ja erityisesti kyseessä olevien yhtymien emoyhtiöille lankeavasta vastuusta.

7.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä raskauttavista seikoista.

8.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä lieventävistä seikoista.

9.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon soveltamisesta.

10.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

11.

Neuvoa-antava komitea pyytää komissiota ottamaan huomioon muut keskustelussa esiin tuodut seikat.


1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/7


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitettu kuvanauha

(laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)

(2008/C 57/06)

Päätösluonnoksen perusteella voidaan todeta seuraavaa:

Johdanto

Komissio suoritti toukokuussa 2002 tutkimuksia Sony-, Fuji- ja Maxell-yhtymiin kuuluvien yritysten toimitiloissa viidessä jäsenvaltiossa. Näiden tutkimusten seurauksena komissio vastaanotti sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevia hakemuksia ja suoritti lisätutkimuksia. Komissio teki alustavan päätelmän, jonka mukaan Fuji, Maxell ja Sony neuvottelivat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan vastaisista sopimuksista ja/tai yhdenmukaistetuista menettelytavoista ja panivat ne täytäntöön tavoitteenaan korottaa ja ylläpitää tai vakiinnuttaa kahden ammattikäyttöön tarkoitetun kuvanauhaformaatin, Betacam SP:n ja Digital Betacamin, hintoja ETA-alueella sekä vaihtoivat keskenään tietoja kyseisten hintojen soveltamisen helpottamiseksi ja/tai valvomiseksi viimeistään 23. elokuuta 1999 alkaen ja vähintäänkin 16. toukokuuta 2002 asti.

Väitetiedoksianto ja vastausaika

Komissio aloitti menettelyn ja antoi väitetiedoksiannon 8. maaliskuuta 2007. Väitetiedoksianto osoitettiin Sony France SA:lle ja sen emoyhtiöille Sony Europe Holding BV:lle ja Sony Corporationille, jäljempänä ’Sony’, FUJIFILM Recording Media GmbH:lle ja sen emoyhtiöille FUJIFILM Corporationille ja FUJIFILM Holdings Corporationille, jäljempänä ’Fuji’, sekä Maxell Europe Limitedille ja sen emoyhtiölle Hitachi Maxell Limitedille, jäljempänä ’Maxell’.

Yhtiöt vastaanottivat väitetiedoksiannon 13. ja 16. maaliskuuta 2007 välisenä aikana ja niillä oli kaksi kuukautta aikaa toimittaa vastauksensa. Myönsin Fujille lisäaikaa 16. toukokuuta 2007 asti ja Sonylle 21. toukokuuta 2007 asti näiden esittämien perusteltujen pyyntöjen seurauksena. Kaikki osapuolet toimittivat vastauksensa ajoissa.

Tutustuminen asiakirjoihin

Osapuolet saattoivat tutustua komission asiakirjoihin, jotka oli lähetetty niille yhdessä väitetiedoksiannon kanssa CD-ROM-muodossa. Kukaan osapuolista ei ilmoittanut minulle asiakirjoihin tutustumiseen liittyvistä ongelmista.

Maxellin sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskeva hakemus

Maxell haki sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä 10. huhtikuuta 2007 sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon (1) perusteella. Maxellin hakemus toimitettiin muille osapuolille.

Suullinen kuuleminen

Suullinen kuuleminen järjestettiin 12. kesäkuuta 2007. Kaikki väitetiedoksiannon vastaanottajat osallistuivat kuulemiseen ja esittivät näkemyksensä.

Päätösluonnos

Komissio antoi päätösluonnoksessa suotuisan arvion Maxellin hakemukselle ja totesi Maxellin toimittaman vastauksen vahvistaneen tosiseikoista tehdyn tulkinnan merkittäviltä osin. Lisäksi komissio myönsi Maxellille lievennystä sakoista, jotka olisi määrätty muussa tapauksessa.

Päätösluonnos on ensimmäinen komission päätös, jossa sovelletaan vuonna 2006 laadittuja sakkojen laskentaa koskevia suuntaviivoja (2).

Komission antama päätösluonnos sisältää vain sellaisia väitteitä, joista osapuolille on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä.

Katson, että tässä asiassa on noudatettu asianosaisten kuulluksi tulemista koskevia oikeuksia.

Bryssel 8. marraskuuta 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  EYVL C 45, 19.2.2002, s. 3.

(2)  EUVL C 210, 1.9.2006, s. 2.


1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/9


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 16. marraskuuta 2007 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitetut kuvanauhat

(2008/C 57/07)

1.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen perusmäärästä.

2.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakon perusmäärän korottamisesta raskauttavien seikkojen vuoksi.

3.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen korotuksesta riittävän suuren estävän vaikutuksen varmistamiseksi.

4.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lieventämisestä sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon perusteella.

5.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lopullisista määristä.

6.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/10


Tiivistelmä komission päätöksestä,

tehty 20 päivänä marraskuuta 2007,

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asia COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitettu kuvanauha)

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5469 lopullinen)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 57/08)

I   JOHDANTO

(1)

Komissio teki 20. marraskuuta 2007 päätöksen EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta. Päätöksen koko tekstin julkinen toisinto on saatavissa asiassa todistusvoimaisilla kielillä kilpailun pääosaston Internet-sivuilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fi.html

II   ASIAN KUVAUS

1.   Menettely

(2)

Kyseinen asia pantiin vireille viran puolesta tehtävänä tutkimuksena, johon sisältyi yllätystutkimuksia Sony-, Fuji- ja Maxell -yhtymiin kuuluvien yritysten toimitiloihin kaikkiaan 11 paikassa viiden jäsenvaltion alueella 28. ja 29. toukokuuta 2002. Sonyn toimitiloissa tapahtui kaksi välikohtausta, joista toisessa tuhottiin asiakirjoja ja toisessa kieltäydyttiin vastaamasta kysymyksiin.

(3)

Fuji haki virallisesti sakkojen lieventämistä sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon (2), jäljempänä ’vuoden 2002 tiedonanto’, perusteella 5. joulukuuta 2006. Sen hakemuksessa viitattiin tietoihin, joita oli toimitettu komissiolle kesäkuusta 2002 lähtien. Komissio ilmoitti Fujille 23. helmikuuta 2007 päivätyllä kirjeellä aikomuksestaan myöntää Fujille sakoista 30–50 prosenttia lievennystä vuoden 2002 tiedonannon perusteella.

(4)

Väitetiedoksianto annettiin 8. maaliskuuta 2007 ja toimitettiin kaikille osapuolille 16. maaliskuuta 2007 mennessä.

(5)

Maxell haki virallisesti sakkojen lieventämistä vuoden 2002 tiedonannon perusteella 10. huhtikuuta 2007. Sen hakemuksessa viitattiin tietoihin, joita oli toimitettu komissiolle lokakuusta 2004 lähtien.

(6)

Suullinen kuuleminen järjestettiin 12. kesäkuuta 2007.

2.   Yhteenveto rikkomisesta

(7)

Televisioasemat sekä riippumattomat tv-sisällön ja mainoselokuvien tuottajat ovat ammattikäyttöön tarkoitetun kuvanauhan suurimpia käyttäjiä. Päätös koskee vain kahta rikkomishetkellä suosituinta ammattikäyttöön tarkoitettua kuvanauhaformaattia, Betacam SP:tä ja Digital Betacamia, joiden osuus oli yhteensä 77 prosenttia kaikkien ammattikäyttöön tarkoitettujen kuvanauhojen myynnistä Euroopan talousalueella vuonna 2001. Näiden kahden formaatin arvioitu markkina-arvo ETA-alueella oli vuonna 2001 noin 118 miljoonaa EUR. Rikkomiseen osallistuneiden kolmen yrityksen osuus markkinoista kyseisenä vuonna oli arviolta 89 prosenttia.

(8)

Päätöksessä todetaan, että Sony, Fuji ja Maxell harjoittivat 23. elokuuta 1999 ja 16. toukokuuta 2002 välisenä aikana kartellitoimintaa, jonka tarkoituksena oli korottaa ja ylläpitää tai vakiinnuttaa Betacam SP- ja Digital Betacam -kuvanauhojen hintoja ETA-markkinoilla, sekä vaihtoivat keskenään tietoja kyseisten hintojen soveltamisen helpottamiseksi ja/tai valvomiseksi.

(9)

Yritykset nostivat hintoja (onnistuneesti) kolmeen otteeseen ja muutoin toimivat hintojen vakiinnuttamiseksi. Lisäksi ne keskustelivat säännöllisesti menneistä ja tulevista tarjouksista, jotka yleensä tulivat julkisilta ja yksityisiltä tv-asemilta.

(10)

Rikkomisen aikana kolmen yrityksen edustajat järjestivät 11 tapaamista, joissa kaikissa keskusteltiin ja sovittiin hinnoista ja/tai vaihdettiin arkaluonteisia kaupallisia tietoja. Tapaamisten välillä edustajat olivat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa keskustellakseen hinnoista ja tietyistä asiakkaista sekä seuratakseen kartellisopimusten täytäntöönpanon sujumista.

(11)

Päätöksessä todetaan myös, että hintoja koskevat sopimukset on todistettavasti pantu yleensä täytäntöön.

3.   Osoitus

(12)

Päätös on osoitettu seuraaville juridisille yksiköille, jotka kuuluvat rikkomiseen osallistuneisiin kolmeen yritykseen, Sonyyn, Fujiin ja Maxelliin:

a)

Sony Corporation;

b)

Sony Europe Holding BV;

c)

Sony France SA;

d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

e)

FUJIFILM Corporation;

f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

g)

Hitachi Maxell, Ltd; ja

h)

Maxell Europe Limited.

(13)

Yhtymien emoyhtiöiden vastuu on todettu, koska nämä osallistuivat suoraan erääseen Japanissa järjestettyyn kartellitapaamiseen ja koska voidaan olettaa emoyhtiöiden käyttävän ratkaisevaa päätösvaltaa kokonaan omistamissaan tytäryhtiössä, mitä tukevat myös monet aihetodisteet.

4.   Oikeussuojakeinot

(14)

Tämä on ensimmäinen kartellitapaus, johon on sovellettu vuonna 2006 laadittuja sakkojen laskentaa koskevia suuntaviivoja (3).

4.1   Sakon perusmäärä

(15)

Sakon perusmäärä lasketaan osuutena kunkin yrityksen saamasta tietyn tuotteen myyntiarvosta tietyllä maantieteellisellä alueella sen ajanjakson viimeisenä täytenä vuonna, jona yritys osallistui rikkomiseen, jäljempänä ’vaihteleva summa’, kerrottuna rikkomisen kestolla vuosina. Tähän summaan lisätään horisontaalisia hintasopimuksia koskevan estävän vaikutuksen varmistamiseksi lisämaksu, jäljempänä ’osallistumismaksu’, joka myöskin lasketaan osuutena myyntiarvosta.

(16)

Eri tekijät, erityisesti rikkomisen luonne, yhteenlaskettu markkinaosuus ja maantieteellinen laajuus, huomioiden päätöksessä on vaihtelevaksi summaksi määritetty 18 prosenttia ja osallistumismaksuksi 17 prosenttia.

(17)

Koska rikkominen kesti vähintään kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta, vaihteleva summa kerrotaan kolmella.

4.2   Perusmäärään tehtävät mukautukset

4.2.1   Raskauttavat seikat: kieltäytyminen yhteistyöstä tai tutkimusten estäminen

(18)

Kuten kohdassa 2 on mainittu, Sonyn toimitiloissa tapahtui tutkimusten aikana kaksi erillistä välikohtausta. Päätöksessä todetaan, että molemmat välikohtaukset estivät tutkimustyötä, minkä perusteella Sonylle langetettua perusmäärää korotetaan 30 prosentilla.

4.2.2   Lieventävät seikat

(19)

Osapuolet pyysivät rangaistuksen lieventämistä perustellen tätä rikkomisen lopettamisella varhaisessa vaiheessa, rikkomiseen osallistumisen vähäisyydellä, yhteistyöllä, johon vuoden 2002 tiedonanto ei niitä velvoittanut, kilpailusääntöjen noudattamista koskevan ohjelman toteuttamisella rikkomisen jälkeen sekä sillä, että toimet olivat yksittäisiä ja luvattomia ja että ylin johto ei ollut niistä tietoinen. Kaikki nämä väitteet hylätään.

4.2.3   Perusmäärän korottaminen estävän vaikutuksen aikaansaamiseksi

(20)

Sonyn muista kuin rikkomiseen liittyvistä tuotteista tai palveluista saaman liikevaihdon merkittävyyden vuoksi päätöksessä korotetaan Sonylle langetettavaa sakkoa 10 prosentilla riittävän estävän vaikutuksen varmistamiseksi.

4.3   Liikevaihtoon sovellettava 10 prosentin yläraja

(21)

Mikään kyseisille yrityksille langetetuista sakoista ei ylitä asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa määrättyä maailmanlaajuiseen liikevaihtoon sovellettavaa 10 prosentin ylärajaa.

4.4   Vuoden 2002 tiedonannon soveltaminen: sakkojen lieventäminen

(22)

Kuten edellä 5 ja 6 kohdissa on mainittu, Fuji ja Maxell hakivat sakkojen lieventämistä vuoden 2002 tiedonannon perusteella.

(23)

Päätöksellä myönnetään 40 prosentin sakon lievennys Fujille ja 20 prosentin lievennys Maxellille. Lievennysten prosenttimääriä laskettaessa on otettu huomioon kunkin yrityksen toimittamien todisteiden lisäarvo sekä ajankohta, jolloin nämä todisteet on toimitettu.

(24)

Sonyn ainoa panos asiassa oli, että se ei kieltänyt useimpia väitetiedoksiannossa esitettyjä tosiseikkoja. Päätöksessä todetaan, että tämä ei tuota vuoden 2002 tiedonannon mukaista merkittävää lisäarvoa.

III   PÄÄTÖS

(25)

Seuraavat yritykset rikkoivat perustamissopimuksen 81 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa osallistumalla 23. elokuuta 1999 ja 16. toukokuuta 2002 välisenä aikana sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen kokonaisuuteen tavoitteenaan korottaa ja pitää yllä tai vakiinnuttaa Betacam SP- ja Digital Betacam -kuvanauhojen hintoja ETA-markkinoilla:

a)

Sony Corporation;

b)

Sony Europe Holding BV;

c)

Sony France SA;

d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

e)

FUJIFILM Corporation;

f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

g)

Hitachi Maxell, Ltd; ja

h)

Maxell Europe Limited.

(26)

Edellä olevassa kohdassa tarkoitetusta rikkomisesta määrätään seuraavat sakot:

a)

Sony Corporation, Sony Europe Holding BV ja Sony France SA, yhteisvastuullisesti 47 190 000 EUR;

b)

FUJIFILM Holdings Corporation, FUJIFILM Corporation ja FUJIFILM Recording Media GmbH, yhteisvastuullisesti 13 200 000 EUR;

c)

Hitachi Maxell, Ltd ja Maxell Europe Limited, yhteisvastuullisesti 14 400 000 EUR.

(27)

Edellä luetellut yritykset määrätään lopettamaan rikkominen välittömästi, mikäli näin ei ole vielä tapahtunut. Yritysten on pidätyttävä vastedes harjoittamasta 25 kohdassa kuvatun kaltaista toimintaa ja toteuttamasta toimenpiteitä, joilla on samanlaisia tai vastaavia tavoitteita tai vaikutuksia.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa (EYVL C 45, 19.2.2002, s. 3).

(3)  Suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (EUVL C 210, 1.9.2006, s. 2).


1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/13


Komission tiedonanto arvioidusta rahoitusvarojen käytettävyydestä yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2008 täytäntöönpanoon liittyvän rakenneuudistustuen myöntämiseksi markkinointivuonna 2008/2009

(2008/C 57/09)

Yhteisön sokerialan väliaikaista rakenneuudistusjärjestelmää koskevan asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 968/2006 (1) 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, että arvioidut käytettävissä olevat väliaikaisen rakenneuudistusrahaston rahoitusvarat riittävät rakenneuudistustuen myöntämiseen kaikkien viimeistään 31. tammikuuta 2008 jätettyjen markkinointivuotta 2008/2009 koskevien hakemusten osalta, jotka jäsenvaltiot ovat todenneet tukikelpoisiksi.


(1)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 32, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1261/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 8).


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/14


Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (1)  (2)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 57/10)

Myönnetyt toimiluvat

Luokka A:   Toimiluvat, joihin ei sovelleta asetuksen N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädettyjä rajoituksia

SAKSA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

TRIPLE ALPHA — Luftfahrtgesellschaft mbH

Airport Trade Center

Wanheimer Str. 90-92

D-40468 Düsseldorf

Matkustajat, posti, tavara

27.8.2007

HELOG Lufttransport KG

Sägewerkstr. 3

D-83404 Ainring

Matkustajat, posti, tavara

27.8.2007

DCA GmbH

Epplestr. 225 — HPC 3000

D-70567 Stuttgart

Matkustajat, posti, tavara

12.4.2007

RUOTSI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

A-Jet Aviation & Aircraft Management GmbH

Wächtergasse 1

A-1010 Wien

Matkustajat, posti, tavara

7.1.2008

Mjet Aviation GmbH

Tegetthoffstraße 7

A-1010 Wien

Matkustajat, posti, tavara

20.12.2007

Business Express Luftfahrtgesellschaft GmbH

Wielandgasse 14-16/4

A-8010 Graz

Matkustajat, posti, tavara

18.12.2007

Vienna Jet Bedarfsluftfahrt GmbH

Franz Josefs Kai 13

A-1010 Wien

Matkustajat, posti, tavara

19.12.2007

BANNERT AIR Bedarfsflugunternehmen GmbH

Wagramer Straße 56

A-1220 Wien

Matkustajat, posti, tavara

5.12.2007

Austrien Airlines AG

Office Park 2

A-1300 Wien-Flughafen

Matkustajat, posti, tavara

10.9.2007

BFS Business Flight Salzbourg Bedarfsflug GesmbH-Fläche

Franz Brötzner-Straße 12

A-5073 Wals-Himmelreich

Matkustajat, posti, tavara

10.9.2007

Flynext Luftverkehrsgesellschaft mbH

Flughafen (1300 Wien Flughafen)

A-2320 Schwechat

Matkustajat, posti, tavara

30.10.2007

Goldeck — Fluggesellschaft m.b.H (Fläche)

Ortenburgerstr.27

A-9800 Spittal an der Drau

Matkustajat, posti, tavara

9.1.2008

Lauda Air Luftfahrt — GmbH

Flughafen, Office Park 2

A-1300 Wien

Matkustajat, posti, tavara

16.10.2007

Amerer Air GesmbH

Flughafenstr. 22

A-4063 Hörsching

Matkustajat, posti, tavara

15.1.2008

Majestic Executive Aviation AG

Landstraßer Hauptstraße 140

A-1030 Wien

Matkustajat, posti, tavara

23.1.2008

RANSKA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Pan Européenne

Aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains

F-73420 Le Vivier du Lac

Matkustajat, posti, tavara

2.1.2007

Transavia France

18, Avenue Louis Blériot

F-91551 Paray Vielle Poste

Matkustajat, posti, tavara

11.5.2007

Société de Transport de l'Archipel Guadeloupéeen

Aéroport de Fort-de-France

F-97232 Le Lamentin

Matkustajat, posti, tavara

27.6.2007

Air Corporate

Aéroport de Paris-Le Bourget

85, allée de Stockholm

F-93350 Le Bourget

Matkustajat, posti, tavara

8.10.2007

Europe Air Lines

Aérogare d'affaires

Aéroport de Montpellier

F-34130 Mauguio

Matkustajat, posti, tavara

8.8.2007

Aéro Services Corporate

Bât H5 — Zone aviation d'affaires

Aéroport du Bourget

F-93350 Le Bourget

Matkustajat, posti, tavara

31.12.2007

KREIKKA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

K2smartJets —

Athens Airport — Eleftherios Venizekos Administration Office 17

GR-19019 Spata

Matkustajat, posti, tavara

7.9.2007

LIETTUA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

JSC HC Airways

A. Tumeno 4

LT-01109 Vilnius

Matkustajat, posti, tavara

22.8.2007

ROMANI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

S.C. Jetran Air s.r.l.

77 Nicolae Caramfil Str., sector 1,

Bucharest — Romania

Matkustajat, posti, tavara

10.12.2007

RUOTSI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Aerosyncro Aviation AB

556597-0919

Parklindsvägen 13

S-531 58 Lidköping

Matkustajat, posti, tavara

7.9.2007

NEX Time Jet AB

556640-5170

Djupdalsvägen 25

S-192 51 Sollentuna

Matkustajat, posti, tavara

12.10.2007

Luokka B:   Toimiluvat, joihin sovelletaan asetuksen N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädettyjä rajoituksia

SAKSA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Mediair GmbH Flugdienst

Haidenburger Str. 2

D-94501 Haidenbach

Matkustajat, posti, tavara

5.2.2007

RUOTSI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Avcon Jet AG

Obere Donaustraße 37

A-1020 Wien

Matkustajat, posti, tavara

21.11.2007

Pink Aviation Services Luftverkehrsunternehmen

Endresstraße 79/4

A-1238 Wien

Matkustajat, posti, tavara

17.1.2008

RANSKA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Aéralp

Aéroport de Grenoble

F-38590 Saint-Etienne de Saint Geoirs

Matkustajat, posti, tavara

18.4.2007

Chamonix Mont Blanc Hélicoptères

130, chemin des morilles

F-74400 Chamonix Mont Blanc

Matkustajat, posti, tavara

2.5.2007

JDP France

20, rue Royale

F-75008 Paris

Matkustajat, posti, tavara

2.7.2007

Yankee Lima Hélicoptères

PK 16 Route Degrad des Cannes

F-97354 Remire Montjoly

Matkustajat, posti, tavara

5.7.2007

Aquit'Air

9, allées Don Helder Camara

F-33600 Pessac

Matkustajat, posti, tavara

1.10.2007

Smart Aviation

6, rue Galilée

F-75116 Paris

Matkustajat, posti, tavara

2.10.2007

Iroise Aéro Services

Aéroport de Brest-Bretagne

F-29490 Guipavas

Matkustajat, posti, tavara

28.11.2007

Take Air Lines

Zone aviation générale

Aéroport de Fort-de-France

F-97232 Le Lamentin

Matkustajat, posti, tavara

3.10.2007

Atlantique Hélicoptère

Aéroport de Nantes-Atlantique

F-44340 Bourguenais

Matkustajat, posti, tavara

29.10.2007

ESPANJA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Canarias Aeronáutica, S.L.

c/ Luis Saavedra Miranda, 26

E-34014 Las Palmas de Gran Canaria

Matkustajat, posti, tavara

13.12.2007

IRLANTI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Vision Air Limited

Weston Airport, Leixlip

Co. Kildare

Ireland

Matkustajat, posti, tavara

17.1.2008

LIETTUA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

UAB Joanos avialinijos

Laisves av. 13-6

LT-06118 Vilnius

Matkustajat, posti, tavara

9.11.2007

ALNAKOMAAT

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Bikkair B.V.

RTM Airportlaan 55

3045 AP Rotterdam

Nederland

Matkustajat, posti, tavara

21.12.2007

RUOTSI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Nordways Sweden AB

556383-5932

Box 23

S-230 32 Malmö-Sturup

Matkustajat, posti, tavara

4.9.2007

Petter Solberg Aviation AB

556252-9544

Box 14

S-685 21 Torsby

Matkustajat, posti, tavara

1.12.2007

Svensk Flygambulans AB

556061-5949

Säve flygplatsväg 16

S-423 73 Säve

Matkustajat, posti, tavara

28.11.2007

PERUUTETUT TOIMILUVAT

Luokka A:   Toimiluvat, joihin ei sovelleta asetuksen N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädettyjä rajoituksia

SAKSA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

TRIPLE ALPHA — Luftfahrtgesellschaft mbH

Flughafenstr. 61

D-40474 Düsseldorf

Matkustajat, posti, tavara

27.8.2007

HELOG Lufttransport KG

Scholssplatz 7

D-91217 Hersbruck

Matkustajat, posti, tavara

27.8.2007

DaimlerChrysler Aviation GmbH

Epplestr. 225 — HPC 3000

D-70567 Stuttgart

Matkustajat, posti, tavara

12.4.2007

RUOTSI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

LTU Flug Lufttransport Untemehmen GmbH

Flughafen (1300 Wien Flughafen)

A-2320 Schwechat

Matkustajat, posti, tavara

30.10.2007

Lauda Air Luftfahrt — GmbH

Flughafen, World Trade Center

A-1300 Wien

Matkustajat, posti, tavara

16.10.2007

RANSKA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Europe Air Lines

Aérogare d'affaires

Aéroport de Montpellier

F-34130 Mauguio

Matkustajat, posti, tavara

8.8.2007

Aéro Services Corporate

Bât H5 — Zone aviation d'affaires

Aéroport du Bourget

F-93350 Le Bourget

Matkustajat, posti, tavara

31.12.2007

Luokka B:   Toimiluvat, joihin sovelletaan asetuksen N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädettyjä rajoituksia

SAKSA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

CityHeli Helicopterdienste GmbH & Co

Am Coloneum 1

D-50829 Köln

Matkustajat, posti, tavara

4.4.2007

HFD Hubschrauber & Flugzeugdienst GmbH

Flugplatz

D-14959 Schönhagen

Matkustajat, posti, tavara

2.5.2007

Rieker Air Service Flugzeughandel und Charter GmbH

Flughafen Stuttgart

General Aviation Terminal, EG 20-21

D-70629 Leinfelden-Echterdingen

Matkustajat, posti, tavara

14.8.2007

RUOTSI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Business Express Luftfahrtgesellschaft GmbH

Wielandgasse 14-16/4

A-8010 Graz

Matkustajat, posti, tavara

18.12.2007

Vienna Jet Bedarfsluftfahrt GmbH

Franz Josefs Kai 13

A-1010 Wien

Matkustajat, posti, tavara

19.12.2007

BANNERT AIR Bedarfsflugunternehmen GmbH

Wagramer Straße 56

A-1220 Wien

Matkustajat, posti, tavara

5.12.2007

Goldeck — Flug Gesellschaft m.b.H (Fläcge)

Ortenburgerstr.27

A-9800 Spittal an der Drau

Matkustajat, posti, tavara

9.1.2008

Austrien Airlines AG

Office Park 2

A-1300 Wien-Flughafen

Matkustajat, posti, tavara

10.9.2007

BFS Business Flight Salzbourg Bedarfsflug GesmbH-Fläche

Franz Brötzner-Straße 12

A-5073 Wals-Himmelreich

Matkustajat, posti, tavara

10.9.2007

RANSKA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Take Air Lines

Zone aviation générale

Aéroport de Fort-de-France

F-97232 Le Lamentin

Matkustajat, posti, tavara

3.10.2007

Atlantique Hélicoptère

Aéroport de Nantes-Atlantique

F-44340 Bourguenais

Matkustajat, posti, tavara

29.10.2007

IRLANTI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Vision Air Limited

Weston Airport, Leixlip

Co. Kildare

Ireland

Matkustajat, posti, tavara

17.1.2008

LIETTUA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

UAB Joanos avialinijos

Laisves av. 13-6

LT-06118 Vilnius

Matkustajat, posti, tavara

9.11.2007

RUOTSI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

HT Helikopter Transport

556363-2313

Box 42

S-740 81 Grillby

Matkustajat, posti, tavara

31.10.2007

Just Air Scandinavian AB

556601-5458

Österskärsvägen 9

S-184 52 Österskär

Matkustajat, posti, tavara

7.9.2007

SWT Aero AB

556591-3257

Box 7092

S-170 07 Solna

Matkustajat, posti, tavara

31.12.2005

Luvanhaltijan nimen muutos

Luokka A:   Toimiluvat, joihin ei sovelleta asetuksen N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädettyjä rajoituksia

RUOTSI

Uusi nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Pink Aviation Services Luftverkehrsunternehmen

Endresstraße 79/4

A-1238 Wien

Matkustajat, posti, tavara

17.1.2008

Majestic Executive Aviation AG

Landstraßer Hauptstraße 140

A-1030 Wien

Matkustajat, posti, tavara

23.1.2008


(1)  EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1.

(2)  Lähetetty Euroopan komissiolle ennen 31. elokuuta 2005.


1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/21


Yhteenveto säännellyistä markkinoista ja sijoituspalveludirektiivin (neuvoston direktiivi 93/22/ETY) täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa

(2008/C 57/11)

Rahoitusvälineiden markkinoista Euroopan parlamentin ja neuvoston annetun direktiivin 2004/39/EY (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1) 47 artiklassa säädetään, että jokainen jäsenvaltio voi antaa ”säänneltyjen markkinoiden” aseman sen alueella toimiville ja sen säännöksiä noudattaville markkinoille.

Direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritellään ”säännellyt markkinat” markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämäksi ja/tai hallinnoimaksi monenkeskiseksi järjestelmäksi, joka kyseisessä järjestelmässä ja järjestelmän ehdottomien sääntöjen mukaisesti kokoaa yhteen rahoitusvälineitä koskevat useiden kolmansien osapuolten osto- ja myynti-intressit tai helpottaa niiden yhteen kokoamista siten, että tuloksena on sopimus sellaisista rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi näiden markkinoiden sääntöjen ja/tai järjestelmien mukaisesti, ja jolla on toimilupa ja joka toimii säännöllisesti ja direktiivin 2004/39/EY III osaston säännösten mukaisesti.

Direktiivin 2004/39/EY 47 artiklassa säädetään, että jokainen jäsenvaltio laatii ajantasaisen luettelon alueellaan toimivista säännellyistä markkinoista. Kyseiset tiedot on toimitettava muille jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle. Kyseisen artiklan mukaan komissio julkaisee sille toimitetut säänneltyjä markkinoita koskevat ajantasaiset tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä vähintään kerran vuodessa. Oheinen luettelo on laadittu tämän vaatimuksen mukaisesti.

Oheisesta luettelosta ilmenee toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ”säännellyiksi markkinoiksi” vahvistamien markkinoiden nimet. Lisäksi siinä mainitaan markkinoiden toiminnasta vastaava yksikkö sekä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on antaa tai hyväksyä markkinoita koskevat säännöt.

Markkinoille tulon esteiden madaltumisen ja kaupankäynnin erikoistumisen myötä ”säänneltyjen markkinoiden” luettelo muuttuu nopeammin kuin neuvoston sijoituspalveludirektiivin 93/22/ETY nojalla. Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 47 artiklan mukaan Euroopan komission on myös julkaistava säänneltyjen markkinoiden luettelo Internet-sivuillaan ja ajantasaistettava sitä säännöllisesti.

Sen lisäksi, että luettelo julkaistaan vuosittain Euroopan Unionissä, Euroopan komissio aikoo pitää ajantasaisen version luettelosta virallisilla Internet-sivuillaan (http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm). Luetteloa ajantasaistetaan säännöllisesti kansallisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella. Viranomaisia pyydetään ilmoittamaan jatkossakin komissiolle kaikista muutoksista, jotka ne ovat tehneet kotijäsenvaltionsa säänneltyjen markkinoiden luetteloon.

Jäsenvaltio

Säänneltyjen markkinoiden nimi

Toiminnanharjoittaja

Markkinoiden nimeämisestä ja valvonnasta vastaava viranomainen

Itävalta

1.

Amtlicher Handel (viralliset markkinat)

Wiener Börse AG (1–2)

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen)

2.

Geregelter Freiverkehr (toiset säännellyt markkinat)

Belgia

1.

Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles (Euronext Brussels):

Le marché ”Euronext Brussels”

Le Marché des Instruments dérivés

1.

Euronext Brussels SA

1.

Valtiovarainministeriö CBFA:n (Commission bancaire, financière et des assurances) lausunnon perusteella

Valvontaviranomainen = CBFA

2.

Le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie

2.

Fonds des rentes

2.

Lainsäätäjä (2.8.2002 annetun lain 144.2 §)

Valvontaviranomainen = Comité du Fonds des rentes, CBFA:n puolesta

Bulgaria

1.

Официален пазар (viralliset markkinat)

Българска Фондова Борса — София АД (Bulgarian arvopaperipörssi — Sofia JSCo)

Комисия за финансов надзор (Rahoitusalan valvontakomissio)

2.

Неофициален пазар (epäviralliset markkinat)

Kypros

Kyproksen arvopaperipörssi

Kyproksen arvopaperipörssi (Cyprus Stock Exchange)

Kyproksen arvopaperi- ja valuuttakomissio (Cyprus Securities and Exchange Commission)

Tšekki

1.

Päämarkkinat (Hlavni Trh)

1.–3.

Burza cennych papírů Praha, a.s. (Prahan arvopaperipörssi)

Tšekin keskuspankki

2.

Jälkimarkkinat (Vedlejsi trh)

3.

Vapaat markkinat (Volny trh)

4.

RM SYSTEM Official Market

4.

RM SYSTEM a.s. — Säänneltyjen markkinoiden järjestäjä

Tanska

1.

Københavns Fondsbørs

osakemarkkinat

joukkovelkakirjamarkkinat

johdannaismarkkinat

1.

Copenhagen Stock Exchange Ltd (Kööpenhaminan arvopaperipörssi Oy)

Finanstilsynet (Tanskan rahoitusalan valvontaviranomainen)

2.

Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Danish Authorised Market Place Ltd (DAMP)) (säännöllinen kauppa arvopapereilla, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi mutta ei julkisesti noteerattu)

2.

Danish Authorised Market Place Ltd (DAMP)

Viro

1.

Väärtpaberibörs (Arvopaperipörssi)

Põhinimekiri (päälista)

Investorinimekiri (sijoittajalista)

Võlakirjade nimekiri (velkainstrumenttien lista)

Fondiosakute nimekri (rahasto-osuuksien lista)

AS Tallinna Börs (Tallinnan arvopaperipörssi Oy)

Finantsinspektsioon (Viron rahoitusalan valvontaviranomainen)

2.

Reguleeritud turg (Säännellyt markkinat)

Vabaturg (vapaat markkinat)

Suomi

Arvopaperipörssi:

Pörssilista

Pre-lista ja Muut arvopaperit -lista

OMX Nordic Exchange Helsinki Oy

Nimeäminen: valtiovarainministeriö

Valvonta:

Sääntöjen hyväksyntä: valtiovarainministeriö

Noudattamisen valvonta: rahoitustarkastus

Ranska

1.

Euronext Paris

Euronext Paris (1–3)

Ehdotus: Autorité des marchés financiers (AMF)

Hyväksyntä: talousministeri (ks. code monétaire et financier, L.421-1§)

2.

MATIF

3.

MONEP

Saksa

 

 

Börsenaufsichtsbehörden der Länder (osavaltioiden pörssivalvontaviranomaiset) ja Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Osavaltioiden viranomaiset:

1.

Börse Berlin-Bremen (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)

1.

Börse Berlin AG

1.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berliini

2.

Düsseldorfer Börse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)

2.

Börse Düsseldorf AG

2.

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

3.

Frankfurter Wertpapierbörse (Amtliche Markt, Geregelter Markt)

3.

Deutsche Börse AG

3. & 4.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden

4.

Eurex Deutschland

4.

Eurex Frankfurt AG

5.

Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Amtlicher Markt, Geregelter Markt, Startup market)

5.

BÖAG Börsen AG

5.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit

6.

Niedersächsische Börse zu Hannover (Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

6.

BÖAG Börsen AG

6.

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover

7.

Börse München (Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

7.

Bayerische Börse AG

7.

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, München

8.

Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

8.

Börse-Stuttgart AG

8.

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart

9.

Risk Management Exchange Hannover (Geregelter Markt)

9.

RMX Hannover

9.

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover

10.

European Energy Exchange

10.

European Energy Exchange AG, Leipzig

10.

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden

Kreikka

1.

Ateenan pörssi

arvopaperimarkkinat

johdannaismarkkinat

1.

Ateenan pörssi

1.

Kreikan pääomamarkkinoiden valvontakomissio (Hellenic Capital Market Commission (HCMC))

2.

Sähköiset arvopapereiden jälkimarkkinat (HDAT — velkainstrumenttimarkkinat)

2.

Kreikan keskuspankki

2.

Kreikan pääomamarkkinoiden valvontakomissio

Unkari

1.

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Budapestin arvopaperipörssi)

Részvényszekció (osakejaosto)

Hitelpapír Szekció (velkainstrumenttijaosto)

Származékos Szekció (johdannaisjaosto)

Áru szekció (hyödykejaosto)

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Budapestin arvopaperipörssi)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Unkarin rahoitusalan valvontaviranomainen)

Irlanti

Main Market of the Irish Stock Exchange (Irlannin arvopaperipörssin päämarkkinat)

Irish Stock Exchange Ltd (Irlannin arvopaperipörssi Oy)

Irish Financial Services Regulatory Authority (Irlannin rahoituspalvelujen sääntelyviranomainen eli ”Financial Regulator”) hyväksyy ”säännellyt markkinat” (lukuun ottamatta listalleottoehtoja) sekä tutkii ja hyväksyy säänneltyjen markkinoiden ylläpitäjän laatimat toimintasäännöt

Italia

1.

Sähköiset osakemarkkinat (MTA)

1.–7.

Borsa Italiana S.p.A.

Consob hyväksyy pörssitoimintaa järjestävät yhtiöt ja niiden säännöt

Valtiovarainministeriö hyväksyy Consobia ja Italian keskuspankkia (Banca d'Italia) kuultuaan valtion arvopapereita tukkumarkkinoilla hoitavan yhtiön

2.

MTAX-markkinat (MTAX)

3.

Expandi-markkinat

4.

Sähköiset joukkolainamarkkinat (MOT)

5.

Sähköiset avoimet rahastot ja pörssinoteerattujen raaka-aineiden (ETC:t) markkinat (EFT-Plus)

6.

Sähköiset arvopapereiden johdannaismarkkinat (SeDeX)

7.

Italian johdannaismarkkinat, joilla käydään kauppaa konsolidoidun rahoituslain (IDEM) 1(2)(f) ja 1(2)(i) §:ssä tarkoitetuilla rahoitusvälineillä

8.

Italian ja ulkomaisten hallitusten joukkolainojen tukkumarkkinat (MTS)

8.–10.

Società per il Mercato dei Titoli di Stato — MTS S.p.A.

9.

Sellaisten kansainvälisten organisaatioiden, joissa hallitukset ovat mukana, liikkeeseen laskemilla hallituksesta riippumattomilla joukkolainoilla ja arvopapereilla käytävä tukkukauppa (MTS Corporate)

10.

Valtion joukkolainojen Internet-tukkukauppa (BondVision)

11.

TLX-markkinat

11.

TLX S.p.A.

Latvia

Riikan arvopaperipörssi

päälista

joukkovelkakirjalista

toissijainen lista

rahastolista

JSC Rigas Fondu Birza

Rahoitus- ja pääomamarkkinoiden valvontakomissio

Liettua

Vilnan arvopaperipörssi

Vilnan arvopaperipörssin päälista

Vilnan arvopaperipörssin toissijainen lista

Vilnan arvopaperipörssin joukkovelkakirjalista

Vilnan arvopaperipörssi

Liettuan arvopaperialan valvontakomissio

Luxemburg

Bourse de Luxembourg

Société de la Bourse de Luxembourg SA

Commission de surveillance du Secteur Financier (Rahoitusalan valvontaviranomainen)

Malta

Maltan arvopaperipörssi

Maltan arvopaperipörssi (Malta Stock Exchange)

Maltan rahoituspalvelu-viranomainen (Malta Financial Services Authority)

Alankomaat

1.

a)

Euronext Amsterdam Cash Market:

Euronext Amsterdam

b)

Euronext Amsterdam Derivatives Market

1.

NYSE Euronext (International) BV, NYSE Euronext (Holding) BV, Euronext NV, Euronext (Holdings) NV en Euronext Amsterdam NV

Lupa: Alankomaiden valtiovarainministeri kuultuaan rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaista. Valvonta: Rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen ja Alankomaiden valtiovarainministeriö

2.

Endex

2.

ENDEX European Energy Derivatives Exchange NV

3.

MTS Amsterdam

3.

MTS Amsterdam NV

Puola

1.

Rynek podstawowy (päämarkkinat)

1.–2.

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (Varsovan arvopaperipörssi)

Komisja Nadzoru Finansowego (Puolan rahoitusalan valvontakomissio)

2.

Rynek równolegly (rinnakkaismarkkinat)

3.

Rynek Papierów Wartosciowych CeTO (regulowany rynek pozagieldowy) (CeTO arvopaperimarkkinat — säännellyt pörssin ulkopuoliset markkinat)

3.

MTS-CeTO SA

Portugali

1.

Eurolist by Euronext Lisbon (viralliset markkinat)

Markkinat 1. ja 2.:

Euronext Lisbon — Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados SA

Valtiovarainministeriö hyväksyy markkinat CMVM:n (Comissão do mercado da valores mobiliários) ehdotuksesta. CMVM vastaa markkinoiden sääntelystä ja valvonnasta

2.

Mercado de Futuros e Opções (futuuri- ja optiomarkkinat)

3.

MEDIP — Mercado Especial de Dívida Pública (julkisen sektorin lainamarkkinat)

Markkinat 3.:

MTS Portugal — Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública, SGMR, SA

Romania

1.

Piaţa reglementată (Säännellyt spotmarkkinat — BVB)

1.–2.

S.C. Bursa de Valori Bucureşti SA (Bukarestin arvopaperipörssi Oy)

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Romanian arvopaperialan valvontakomissio)

2.

Piaţa reglementată la termen (Säännellyt johdannaismarkkinat — BVB)

3.

Piaţa reglementată — (Säännellyt johdannaismarkkinat — BMFMS)

3.

S.C. Bursa Monetar — Financiară şi de Mărfuri SA Sibiu (Monetary — Financial and Commodities Exchange SA Sibiu)

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Romanian arvopaperialan valvontakomissio)

Slovakia

1.

Noteerattujen arvopapereiden markkinat

päälistan markkinat

rinnakkaislistan markkinat

uuden listan markkinat

Bratislavan arvopaperipörssi

Slovakian keskuspankki

2.

Säännellyt vapaat markkinat

Slovenia

1.

Borzni trg (Ljubljanan arvopaperipörssin viralliset markkinat)

Ljubljanska borza (Ljubljanan arvopaperipörssi)

Arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomainen (Agencija za trg vrednostnih papirjev)

2.

Prosti trg (Ljubljanan arvopaperipörssin puoliviralliset markkinat)

Espanja

A.

Bolsas de Valores (kaikissa on pää-, rinnakkais- ja uudet markkinat -jaostot)

1.

Bolsa de Valores de Barcelona;

2.

Bolsa de Valores de Bilbao;

3.

Bolsa de Valores de Madrid;

4.

Bolsa de valores de Valencia

A1.:

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona SA

A2.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao SA

A3.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid SA

A4.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia SA

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) Espanjan keskuspankki (Banco de España) vastaa julkisen sektorin lainamarkkinoista

B.

Mercados oficiales de Productos Finacieros Derivados

1.

MEFF Renta Fija;

2.

MEFF Renta Variable

B1.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija SA

B2.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable SA

C.

Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva

C.

(MFAO) Sociedad rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, SA

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

E.

Mercados de Deuda Pública en Anotaciones

E.

Banco de España

Ruotsi

1.

OMX Nordic Exchange Stockholm

osakemarkkinat

joukkovelkakirjamarkkinat

johdannaismarkkinat

1.

OMX Nordic Exchange Stockholm AB

Finansinspektionen (Ruotsin rahoitusalan valvontaviranomainen)

2.

Nordic Growth Market

osakemarkkinat

joukkovelkakirjamarkkinat

johdannaismarkkinat

2.

Nordic Growth Market NGM AB

Yhdistynyt kuningaskunta

1.

EDX

1.

EDX London Limited

1.–7.

Financial Services Authority (Rahoituspalveluviranomainen)

2.

PLUS-listed Market

2.

PLUS Markets plc

3.

virt-x Exchange Limited

3.

virt-x Exchange Limited

4.

The London International Financial Futures and Options Exchanges (LIFFE)

4.

LIFFE Administration and Management

5.

The London Metal Exchange

5.

The London Metal Exchange Limited

6.

ICE Futures Europe

6.

ICE Futures Europe

7.

London Stock Exchange — Regulated Market

7.

London Stock Exchange plc

Islanti

1.

OMX Nordic Exchange á Íslandi (säännellyt markkinat)

1.

OMX Nordic Exchange

Fjármálaeftirlitið (Islannin rahoitusalan valvontaviranomainen)

2.

(First North (monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä)

2.

(OMX Nordic Exchange)

Norja

1.

Oslo Stock Exchange (Oslon arvopaperipörssi) (virallinen lista)

osakemarkkinat

johdannaismarkkinat (rahoitus)

joukkolainamarkkinat

1.

Oslo Børs ASA

Kredittilsynet (Norjan rahoitusalan valvonta-viranomainen)

2.

Oslo Axess

osakemarkkinat

joukkolainamarkkinat

2.

Oslo Børs ASA

3.

Nord Pool (virallinen lista)

johdannaismarkkinat (hyödykkeet)

3.

Nord Pool ASA

4.

Imarex

johdannaismarkkinat (hyödykkeet)

4.

Imarex ASA

5.

Fish Pool

johdannaismarkkinat (hyödykkeet)

5.

Fish Pool ASA

6.

Fishex

johdannaismarkkinat (hyödykkeet)

6.

Fishex ASA


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Cedefop

1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/28


AVOIN EHDOTUSPYYNTÖ — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08

ReferNet — Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) viite- ja asiantuntijaverkosto

(2008/C 57/12)

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Euroopan ammatillisen koulutuksen viite- ja asiantuntijaverkostoon (ReferNet) kuuluu kustakin jäsenvaltiosta sekä Islannista ja Norjasta kansallinen yhteenliittymä, joka koostuu ammatillista koulutusta edustavista organisaatioista. Kutakin yhteenliittymää johtaa kansallinen johtotaho.

Näiden toimintojen edistämiseksi tällä pyynnöllä etsitään ehdotuksia Euroopan ammatillisen koulutuksen viite- ja asiantuntijaverkostoon kuuluvita kansallisilta yhteenliittymiltä ja avainorganisaatioilta. Jokaisesta valintakelpoisesta maasta valitaan yksi tuensaaja. Kansallinen yhteenliittymä tekee toimintojen toteuttamisessa yhteistyötä ReferNetin kansallisen edustajan ja Cedefopin kanssa.

Tämän ehdotuspyynnön yleistavoitteena on valita ja tehdä kolmivuotinen puitekumppanuussopimus yhden valinnassa menestyneen hakijan kanssa (yksi organisaatio tai yksi yhteenliittymä) jokaisessa valintakelpoisessa maassa sekä perustaa ammatillisen koulutuksen viite- ja asiantuntija-alan avainorganisaatioista koostuva edustava kansallinen yhteenliittymä, joka toimii Cedefopin tukena toimintasuunnitelmassa vuosittain sovittavan toiminnan toteuttajana yhdessä yhteenliittymän muiden kumppaneiden kanssa.

Kunkin yhteenliittymän toimintasuunnitelmaan valittavissa olevat toimet on lueteltu ehdotuspyynnön täydellisen tekstin vastaavassa kohdassa. Vaikka yhteenliittymän johtotahon onkin voitava osoittaa, että yhteenliittymällä on valmiudet toteuttaa kaikki luetellut toimet, on huomattava, että sen ei tarvitse joka vuosi toteuttaa jokaista niistä.

Yhteenliittymän vuotuinen toiminta rahoitetaan joka vuosi tehtävällä erityisellä tukisopimuksella. Tuki vaihtelee maan koon ja toteutettavan toiminnan (toimintakokonaisuuden) perusteella.

2.   Budjetti ja hankkeen kesto

Puitekumppanuussopimusten voimassaoloaikana käytettävissä oleva budjetti on arviolta 4 000 000 EUR kaikkien maiden osalta (EU 27, NO ja IS) riippuen kuitenkin budjettivallan käyttäjän päätöksistä.

Vuosittain käytettävissä oleva kokonaisbudjetti (noin 1 miljoona EUR) jaetaan kaikkien osallistuvien maiden kesken väkilukuun perustuvien maaryhmien mukaisesti:

Maaryhmä 1: Kypros, Viro, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Slovenia ja Islanti.

Maaryhmä 2: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Tanska, Suomi, Kreikka, Unkari, Irlanti, Alankomaat, Portugali, Romania, Slovakian tasavalta, Ruotsi ja Norja.

Maaryhmä 3: Ranska, Saksa, Italia, Puola, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta.

Yhteisön tuki on rahoitusosuutta edunsaajan (ja/tai kanssaedunsaajien) kustannuksiin. Sitä on täydennettävä omalla rahoitusosuudella ja/tai paikallisella, alueellisella, kansallisella ja/tai yksityisellä rahoitusosuudella. Yhteisön rahoitusosuuden kokonaismäärä ei saa ylittää 70:tä prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Cedefop pidättää oikeuden olla myöntämättä koko käytettävissä olevaa budjettia.

3.   Hakukelpoisuus

Kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset arvioidaan perusteellisesti.

3.1   Hakukelpoiset organisaatiot

Hakijan (kansallisen yhteenliittymän johtotahon) on täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

sen on oltava julkinen tai yksityinen organisaatio, jolla on oikeudellinen asema ja oikeushenkilöys (näin ollen luonnolliset henkilöt eli yksittäiset henkilöt eivät saa jättää hakemuksia),

sen on oltava kansallisen johtotahon roolissa kansallisessa yhteenliittymässä, jonka kokoonpano edustaa erilaisia sidosryhmiä maan sisällä,

sen on pystyttävä toteuttamaan kaikki toimet, jotka on lueteltu ehdotuspyynnön täydellisen tekstin jaksossa 3 (tiedonkeruu ja tietojen analysointi, tutkimus, dokumentointi ja tietokannat, tietojen levitys ja kampanjointi).

3.2   Hakukelpoiset maat:

Hakemuksia voivat jättää seuraavat maat:

Luxemburg, Malta, Romania ja Norja.

Organisaatiot, jotka ovat sijoittautuneet muihin kuin edellä lueteltuihin maihin, eivät ole hakukelpoisia.

3.3   Hakukelpoiset ehdotukset

Ehdotuspyynnön täydellisessä tekstissä määriteltyä hakemusten jättämiselle asetettua määräaikaa ja muita muodollisia kelpoisuusperusteita on noudatettava.

Cedefop pidättää oikeuden hylätä ehdotukset, jotka ovat määräpäivänä epätäydellisiä. Se pidättää myös oikeuden pyytää tarvittavia lisätietoja, jotta rahoitustuen myöntämisestä voidaan tehdä lopullinen päätös.

4.   Määräaika

Puitekumppanuussopimusta koskevat hakemukset on lähetettävä viimeistään 21. huhtikuuta 2008.

5.   Lisätietoja

Yksityiskohtaiset tiedot ehdotuspyynnöstä, hakemuslomake ja sen liitteet ovat saatavissa Cedefopin verkkosivustolta osoitteesta:

http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3

Hakemuksissa on noudatettava täydellisessä tekstissä asetettuja vaatimuksia, ja ne on toimitettava annetuilla virallisilla lomakkeilla.

Ehdotusten arvioinnin perustana ovat avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet.

Komitea arvioi kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset ehdotuspyynnön täydellisessä tekstissä määriteltyjen määrällisten ja laadullisten valintaperusteiden mukaan. Arviointimenettelyyn kutsutaan osallistumaan ulkoisia asiantuntijoita.


KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/30


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 57/13)

1.

Komissio vastaanotti 20. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen sen käsiteltäväksi asetuksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla siirretystä ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Radici-yhtymän ja Mirco Radici -yhtymän yhteisessä määräysvallassa oleva italialainen yritys Itema Holding S.p.A. (Itema) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan sveitsiläisessä yrityksessä Gebrueder Loepfe AG (BarcoVision) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Itema: tekstiiliteollisuuden koneiden valmistus ja toimitus,

BarcoVision: sensoreiden, tarkistusjärjestelmien ja tietokoneistettujen tuotannonhallintajärjestelmien valmistus ja toimitus tekstiiliteollisuudelle.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun pääosasto (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


MUUT ILMOITUKSET

Komissio

1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/31


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11, ja EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14, julkaistun luettelon päivitys

(2008/C 57/14)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo julkaistaan jäsenvaltioiden Schengenin rajasäännöstön 34 artiklan mukaisesti komissiolle toimittamien tietojen perusteella.

Tiedot julkaistaan EUVL:ssä, ja sen lisäksi ne päivitetään kuukausittain oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivuilla.

TŠEKKI

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Oleskeluluvat:

 

Asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukainen

Povolení k pobytu

(Oleskelulupa, matkustusasiakirjaan kiinnitetty yhdenmukainen tarra — annettu 1 päivästä toukokuuta 2004 kolmansien maiden kansalaisille pysyvää tai pitkäaikaista oleskelua varten (oleskelun tarkoitus on mainittu tarrassa))

 

Muut:

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie

(Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti — annettu kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat EU:n kansalaisten perheenjäseniä, väliaikaista oleskelua varten)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

(Pysyvä oleskelukortti, vihreä kirja — annettu 27 päivästä huhtikuuta 2006 kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat EU:n kansalaisten perheenjäseniä sekä ETA:n ja Sveitsin kansalaisille (21 päivään joulukuuta 2007 saakka)

Potvrzení o přechodném pobytu na území

(Todistus väliaikaisesta oleskelusta, taitettava asiakirja — annettu 27 päivästä huhtikuuta 2006 EU:n, ETA:n sekä Sveitsin kansalaisille)

Povolení k pobytu

(Oleskelulupa, matkustusasiakirjaan kiinnitetty tarra — annettu 15 päivästä maaliskuuta 200330 päivään huhtikuuta 2004 maassa pysyvästi oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Oleskelulupa, vihreä kirja — annettu vuodesta 1996 1 päivään toukokuuta 2004 maassa pysyvästi oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille ja 1 päivästä toukokuuta 200427 päivään huhtikuuta 2006 ETA:n ja Sveitsin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen pysyvää tai tilapäistä maassa oleskelua varten; annettu Sveitsin kansalaisille pysyvää oleskelua varten)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Oleskelulupa, vihreä kirja — annettu ETA:n ja Sveitsin kansalaisille päivästä, jona Tšekki liittyi Schengen-alueeseen)

Průkaz povolení k pobytu azylanta

(Oleskelulupa henkilöille, joille on myönnetty turvapaikka, harmaa kirja — annettu henkilöille, joille on myönnetty turvapaikka)

Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany

(Oleskelulupa henkilöille, joille on myönnetty toissijainen suojelu, keltainen kirja — annettu henkilöille, joille on myönnetty toissijainen suojelu)

Muut asiakirjat:

Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951

(28. heinäkuuta 1951 tehdyn yleissopimuksen mukainen matkustusasiakirja — annettu 1 päivästä tammikuuta 1995 (1 päivästä syyskuuta 2006 biometrisenä passina))

Cizinecký pas

(Muukalaispassi — jos se annetaan valtiottomalle henkilölle (merkitty sisäsivuille virallisella leimalla ja ilmaisulla ”Úmluva z 28. září 1954/Convention of 28 September 1954” — annettu 17 päivästä lokakuuta 2004) (1 päivästä syyskuuta 2006 biometrisenä passina))

Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie

(Luettelo koulun järjestämälle matkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä, paperiasiakirja — annettu 1 päivästä huhtikuuta 2006)

Ulkoasiainministeriön myöntämät asiakirjat:

 

Diplomatické identifikační průkazy s označením

(Diplomaatin henkilökortit, joissa on seuraavat koodit)

D — pro členy diplomatického personálu diplomatických misí

(D — lähetystöjen diplomaattikunta

K — pro konzulární úředníky konzulárních úřadů

(K — konsulivirkamiehet)

MO/D — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako diplomatičtí zástupci

(MO/D — kansainvälisten valtiollisten järjestöjen virkamiehet, joilla on kansainvälisen sopimuksen tai kotimaansa lainsäädännön perusteella samat erioikeudet ja vapaudet kuin lähetystöjen diplomaattikunnalla)

 

Identifikační průkazy s označením

(Henkilökortit, joissa on seuraavat koodit)

ATP — pro členy administrativního a technického personálu diplomatických misí

(ATP — lähetystöjen tekninen ja hallintohenkilökunta)

KZ — pro konzulární zaměstnance konzulárních úřadů

(K — konsuliedustuston työntekijät)

MO/ATP — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako členové administrativního a technického personálu diplomatické mise

(MO/ATP — kansainvälisten valtiollisten järjestöjen virkamiehet, joilla on kansainvälisen sopimuksen tai kotimaansa lainsäädännön perusteella samat erioikeudet ja vapaudet kuin lähetystöjen teknisellä ja hallintohenkilökunnalla)

MO — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají výsad a imunit podle příslušné mezinárodní smlouvy

(MO — kansainvälisten valtiollisten järjestöjen virkamiehet, joilla on kansainvälisten sopimusten perusteella erioikeuksia ja vapauksia)

SP, resp. SP/K — pro členy služebního personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu

(SP tai SP/K — lähetystöjen tai konsulaattien palveluhenkilöstö)

SSO, resp. SSO/K — pro soukromé služebné osoby členů personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu

(SSO tai SSO/K — lähetystöjen tai konsulaattien palveluhenkilöstö)

RANSKA

EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, julkaistun luettelon korvaaminen

1.

Täysi-ikäisillä ulkomaalaisilla on oltava seuraavat asiakirjat:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Väliaikainen oleskelulupa, jossa erityisesti mainitaan luvallisen oleskelun kulloinenkin syy)

Carte de séjour portent la mention ”compétences et talents”

(Oleskelulupa, jossa maininta ”compétences et talents” (taidot ja erikoisalat))

Carte de séjour portent la mention ”retraité”

(Oleskelulupa, jossa maininta ”retraité” (eläkkeellä))

Carte de résident

(Maassa vakituisesti asuvan henkilökortti)

Carte de résident portent la mention ”résident de longue durée-CE”

(Maassa vakituisesti asuvan henkilökortti, jossa maininta ”résident de longue durée-CE” (maassa pitkäaikaisesti oleskeleva Euroopan yhteisön kansalainen))

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

(Andorran kansalaisille myönnetty maassa vakituisesti asuvan henkilökortti)

Certificat de résidence d'Algérien portant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Algerialaisille myönnetty maassa vakituisesti asuvan henkilötodistus, jossa erityisesti mainitaan luvallisen oleskelun syy)

Carte de résidence d'Algérien portant la mention ”retraité”

(Algerialaisille myönnetty maassa vakituisesti asuvan henkilökortti, jossa maininta ”retraité” (eläkkeellä))

Carte de séjour délivrée aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants des Etats parties à L'Espace économique européenne et aux ressortissants suisses ainsi qu'aux membres de leur famille

(les membres de la famille peuvent être ressortissants de pays tiers)

(EU:n, ETA:n ja Sveitsin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnetty oleskelulupa

Perheenjäsenet voivat olla kolmansien maiden kansalaisia)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention ”Volontariat associatif”

(Väliaikainen oleskelulupa, jossa maininta ”Volontariat associatif” (”vapaaehtoistyöntekijä”))

Autorisation provisoire de séjour portant la mention ”Etudiant en recherche d'emploi”

(Väliaikainen oleskelulupa, jossa maininta ”Etudiant en recherche d'emploi” (työtä etsivä opiskelija))

Autorisation provisoire de séjour portant la mention ”Parent accompagnant”

(Väliaikainen oleskelulupa, jossa maininta ”Parent accompagnant” (mukana matkustava vanhempi))

Autorisation provisoire de séjour portant la mention ”Bénéficiaire de la protection temporaire”

(Väliaikainen oleskelulupa, jossa maininta ”Bénéficiaire de la protection temporaire” (tilapäisen suojelun kohteena oleva henkilö))

Enintään 1 vuoden pituiset oleskeluluvat on 31. joulukuuta 2006 asti voitu myöntää passiin liimattuna tarrana

Kaikki oleskeluluvat on niiden voimassaoloajasta riippumatta myönnetty 13. toukokuuta 2002 alkaen yhtenäisen eurooppalaisen mallin mukaisina muovitettuina kortteina

Ranskalaisen mallin mukaisten muovitettujen oleskelulupien valmistaminen lopetettiin 12. toukokuuta 2002. Tällaisia lupia on vielä liikkeessä, ja niiden voimassaolo päättyy viimeistään 12. toukokuuta 2012

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(Ulkoasiainministeriön myöntämät viralliset henkilötodistukset (kortit), jotka kelpuutetaan oleskeluluvaksi)

a)   Titres de séjours spéciaux

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CMD/A”, myönnetään diplomaattiedustustojen päälliköille)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CMD/M”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen edustustojen päälliköille)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CMD/D”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen pysyvien valtuuskuntien johtajille)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CD/A”, myönnetään diplomaattikunnan jäsenille)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CD/M”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen korkeille virkamiehille)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CD/D”, myönnetään diplomaatteihin verrattavassa asemassa oleville kansainvälisten järjestöjen pysyvien valtuuskuntien jäsenille)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”CC/C”, myönnetään konsuliedustustojen virkamiehille)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”AT/A”, myönnetään suurlähetystön tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”AT/C”, myönnetään konsuliedustuston tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”AT/M”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”AT/D”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen valtuuskunnan tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”SE/A”, myönnetään suurlähetystön palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”SE/C”, myönnetään konsuliedustuston palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”SE/M”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”SE/D”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen valtuuskunnan palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”PP/A”, myönnetään diplomaatin yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”PP/C”, myönnetään konsuliedustuston virkamiehen yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”PP/M”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen jäsenen yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”PP/D”, myönnetään kansainvälisten järjestöjen pysyvän valtuuskunnan jäsenen yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”EM/A”, myönnetään suurlähetystön palveluksessa toimiville, erityisasemassa oleville opettajille ja sotilashenkilöille)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”EM/C”, myönnetään konsuliedustuston palveluksessa toimiville, erityisasemassa oleville opettajille ja sotilashenkilöille)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Erityisoleskelulupa, jossa maininta ”EF/M”, myönnetään kansainvälisille virkamiehille, joiden kotipaikka on ulkomailla)

b)   Monacon oleskeluluvat

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Väliaikainen oleskelulupa)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Tavanomainen oleskelulupa)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Etuoikeutettujen henkilöiden oleskelulupa)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Monacon kansalaisen aviopuolison oleskelulupa)

2.

Alaikäisillä ulkomaalaisilla on oltava seuraavat asiakirjat:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Alaikäisen ulkomaalaisen matkustusasiakirja)

Titre d'identité républicain

(Ranskan tasavallan henkilöllisyysasiakirja)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Paluuviisumi; kansalaisuudesta riippumatta ja ilman oleskeluluvan esittämisvelvollisuutta, koska näitä ehtoja ei sovelleta alaikäisiin)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Ulkoasiainministeriön myöntämän erityiskortin haltijoiden lapsille tarkoitettu diplomaatti-, virka- tai tavallinen passi, johon on liitetty toistuvaisviisumi)

3.

Luettelo koulun järjestämälle matkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä

Huom. 1:

Ensimmäistä oleskelulupaa koskevan hakemuksen vastaanottamistodistukset eivät oikeuta viisumittomaan maahantuloon. Sen sijaan oleskeluluvan pidennystä tai muuttamista koskevan hakemuksen vastaanottotodistus kelpuutetaan, jos se esitetään yhdessä vanhentuneen luvan kanssa.

Huom. 2:

Ulkoministeriön protokollaosaston myöntämiä virkamiestodistuksia (”attestations de fonctions”) ei kelpuuteta oleskeluluviksi, vaan kyseisten asiakirjojen haltijoilla on oltava yleisen lainsäädännön mukainen oleskelulupa.

ITALIA

Oleskeluluvan sijasta voidaan hyväksyä myös

Italian postilaitoksen antama todistus oleskeluluvan uusintahakemuksesta

Todistus hyväksytään ainoastaan yhdessä ulkomaalaisen passin ja umpeutuneen oleskeluluvan kanssa. Todistus on voimassa 14 päivästä joulukuuta 200731 päivään maaliskuuta 2008

LATVIA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Pysyvä oleskelulupa — vihreä tarra)

Uzturēšanās atļauja

(Oleskelulupa — tarra, myönnetty 1 päivästä toukokuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaisesti)

Nepilsoņa pase

(Ulkomaalaisen passi, violetti)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

(Väliaikainen oleskelulupa EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsenelle, joka on kolmannen maan kansalainen; A5-kokoinen lomake, jossa turvaominaisuudet)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Pysyvä oleskelulupa EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsenelle, joka on kolmannen maan kansalainen; A5-kokoinen lomake, jossa turvaominaisuudet)

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

(Luettelo koulun järjestämälle matkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä)

Ulkoasianministeriön myöntämät henkilökortit:

A-luokan henkilökortti diplomaattikunnalle (punainen)

A-luokan henkilökortit myönnetään edustustojen diplomaattikunnalle (esim. suurlähettiläälle, ensimmäiselle lähetystösihteerille, attasealle) ja heidän perheenjäsenilleen; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on kaikki diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijā ’Par diplomātiskajām attiecībām’”

B-luokan henkilökortti tekniselle ja hallintohenkilöstölle (keltainen)

B-luokan henkilökortit myönnetään edustustojen tekniselle ja hallintohenkilöstölle; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 37 artiklan 2 kohdan mukaiset tekniseen ja hallintohenkilöstöön sovellettavat osittaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ’Par diplomātiskajām attiecībām’ 37. panta 2. punktu”

C-luokan henkilökortti kansainvälisten järjestöjen henkilöstölle (valkoinen)

C-luokan henkilökortit myönnetään kansainvälisten järjestöjen henkilöstölle ja heidän perheenjäsenilleen; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on Latvian tasavallan ja asianomaisen kansainvälisen järjestön välisen sopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku un attiecīgo starptautisko organizāciju”

D-luokan henkilökortti lähetetyille konsulivirkamiehille (sininen)

D-luokan henkilökortit myönnetään konsulaattien lähetetyille virkamiehille; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on kaikki konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā ’Par konsulārajām attiecībām’”

F-luokan henkilökortit (vihreät) — kortteja on kahdenlaisia:

F-luokan henkilökortit myönnetään edustustojen palveluhenkilöstölle; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 37 artiklan 3 kohdan mukaiset palveluhenkilöstöön sovellettavat osittaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ’Par diplomātiskajām attiecībām’ 37.panta 3.punktu”

F-luokan henkilökortit myönnetään edustustojen henkilöstön yksityiselle henkilökunnalle; kortin kääntöpuolella on maininta siitä, että kortin haltijalla on diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 37 artiklan 4 kohdan mukaiset palveluhenkilöstöön sovellettavat osittaiset erioikeudet ja vapaudet: ”Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ’Par diplomātiskajām attiecībām’ 37. panta 4. punktu”

LIETTUA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Liettuan tasavallan väliaikainen oleskelulupa — kortti)

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (galioja iki 15.11.2009)

(Liettuan tasavallan pysyvä oleskelulupa — kortti (voimassa 15.11.2009 saakka))

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje

(Liettuan tasavallan oleskelulupa EU:n jäsenvaltion kansalaisen perheenjäsenelle — kortti)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje

(Liettuan tasavallassa pitkäaikaisesti oleskelleen henkilön lupa asua Euroopan yhteisössä — kortti)

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Palauttamistodistus, ainoastaan Liettuan tasavaltaan paluuta varten — keltainen ja vaaleanvihreä)

”A” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su raudona šonine juostele) suteikiamas diplomatiniams agentams, konsuliniams pareigūnams ir tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais

(Akkreditointitodistus, A-luokka (kellertävä/vihertävä/vaaleanpunainen, punaiset kehykset) — myönnetään diplomaateille, konsulivirkamiehille ja kansainvälisten järjestöjen edustustojen jäsenille, joilla on kansainvälisen lain mukaiset diplomaattiset erioikeudet ja vapaudet)

”B” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su žalia šonine juostele) suteikiamas administracinio techninio personalo nariams ir konsuliniams darbuotojams

(Akkreditointitodistus, B-luokka (kellertävä/vihertävä/vaaleanpunainen, vihreät kehykset) — myönnetään tekniselle ja hallintohenkilöstölle sekä konsulaattien työntekijöille)

”C” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su geltona šonine juostele) suteikiamas aptarnaujančiojo personalo nariams ir privatiems namų darbininkams

(Akkreditointitodistus, C-luokka (kellertävä/vihertävä/vaaleanpunainen, keltaiset kehykset) — myönnetään lähetystöjen palveluhenkilöstölle ja diplomaattien yksityiselle palveluhenkilöstölle)

”E” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su pilka šonine juostele) suteikiamas tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi ribotais imunitetais ir privilegijomis

(Akkreditointitodistus, E-luokka (kellertävä/vihertävä/vaaleanpunainen, harmaat kehykset) — myönnetään kansainvälisten järjestöjen edustustojen jäsenille, joilla on kansainvälisen lain mukaiset rajoitetut erioikeudet ja vapaudet)

SLOVAKIA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Povolenie na prechodný pobyt vo forme nálepky alebo identifikačnej karty

(Tilapäinen oleskelulupa — tarra tai henkilökortti)

Povolenie na trvalý pobyt vo forme identifikačnej karty

(Pysyvä oleskelulupa — henkilökortti)

Cestovný doklad pre utečenca (Dohovor OSN z 28. júla 1951)

(Pakolaisten matkustusasiakirja (YK:n yleissopimus 28.7.1951))

Cestovný doklad pre osoby bez štátnej príslušnosti (Dohovor OSN z 28. septembra 1954)

(Valtiottomien henkilöiden matkustusasiakirja (YK:n yleissopimus 28.9.1954))

Cudzinecký pas v ktorom sa nachádza povolenie na pobyt vo forme nálepky vydanej osobe, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky

(Muukalaispassi, johon on kiinnitetty oleskelulupaa merkitsevä tarra, ja joka myönnetään henkilölle, joka nauttii toissijaista suojelua Slovakian tasavallan alueella)

Zoznam osôb zúčastňujúcich sa na školských výletoch v rámci Európskej únie

(Luettelo koulun järjestämälle matkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä)

Identifikačný preukaz diplomatického zástupcu

(Diplomaatin henkilötodistus)

Identifikačný preukaz administratívneho a technického personálu (vydávaný pre administratívny a technický personál veľvyslanectva alebo konzulátu)

(Henkilökortti, joka myönnetään suurlähetystön tai konsulaatin tekniselle ja hallintohenkilöstölle)

Identifikačný preukaz služobného a súkromného personálu (vydávaný pre služobný personál veľvyslanectva alebo konzulátu alebo pre súkromný personál diplomatického alebo administratívneho a technického alebo služobného personálu veľvyslanectva alebo konzulátu)

(Henkilökortti, joka myönnetään suurlähetystön tai konsulaatin palveluhenkilöstölle ja suurlähetystön tai konsulaatin henkilöstön yksityiselle palveluhenkilöstölle)

Identifikačný preukaz pracovníkov medzinárodných organizácií

(Kansainvälisten järjestöjen henkilöstön henkilökortti)

SLOVENIA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Dovoljenje za prebivanje (nalepka 74 × 105 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na nalepki in se izda kot

(a)

dovoljenje za stalno prebivanje

(b)

dovoljenje za začasno prebivanje

(Oleskelulupa (tarra 74 mm × 105 mm))

(Oleskeluluvan laji merkitään tarraan ja se voi olla

a)

pysyvä oleskelulupa

b)

väliaikainen oleskelulupa)

Dovoljenje za stalno prebivanje (kartonček velikosti 12,5 × 8,8 cm)

Dovoljenje za stalno prebivanje v obliki kartončka se izda tujcu, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države. Navedeno dovoljenje tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje

(Pysyvä oleskelulupa (kortti 12,5 mm × 8,8 mm)

(Pysyvä oleskelulupa kortin muodossa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka henkilöllisyys on kiistaton, jolla ei ole passia tai joka ei voi esittää kotimaansa passia. Kyseisellä luvalla ulkomaalainen voi oleskella Slovenian tasavallassa, mutta hän ei voi ylittää valtion rajaa)

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EGP (kartična izvedba 91 × 60 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:

(a)

dovoljenje za stalno prebivanje

(b)

dovoljenje za začasno prebivanje

(ETA-valtion kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti (91 mm × 60 mm))

(Oleskeluluvan laji merkitään oleskelukorttiin ja se voi olla

a)

pysyvä oleskelulupa

b)

väliaikainen oleskelulupa)

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana (kartična izvedba 91 × 60 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:

(a)

dovoljenje za stalno prebivanje

(b)

dovoljenje za začasno prebivanje

(Slovenian kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti (91 mm × 60 mm))

(Oleskeluluvan laji merkitään oleskelukorttiin ja se voi olla

a)

pysyvä oleskelulupa

b)

väliaikainen oleskelulupa)

Seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije

(Luettelo koulun järjestämälle matkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä)

Ulkoasiainministeriön myöntämät erityisoleskeluluvat:

Diplomatska izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

(Diplomaatin henkilötodistus (kortti 54 mm × 85 mm)

Službena izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

(Virkamiehen henkilötodistus (kortti 54 mm × 85 mm)

Konzularna izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

(Konsulaatin henkilöstöön kuuluvan henkilötodistus (kortti 54 mm × 85 mm)

Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (kartična izvedba 54 × 85 mm)

(Kunniakonsuleiden henkilötodistus (kortti 54 mm × 85 mm)


1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/38


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 19, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 22, ja EUVL:ssä C 182, 4.8.2007, s. 18, julkaistujen määrien päivitys

(2008/C 57/15)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten julkaistaan jäsenvaltioiden Schengenin rajasäännöstön 34 artiklan mukaisesti komissiolle toimittamien tietojen perusteella.

Tiedot julkaistaan EUVL:ssä, ja sen lisäksi ne päivitetään kuukausittain oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivuilla.

ESPANJA

EUVL:ssä C 182, 4.8.2007, s. 18, julkaistujen tietojen korvaaminen

Espanjaan saapuvilta ulkomaalaisilta edellytettäviä varoja koskevassa, 10. toukokuuta 2007 annetussa pääministerin kanslian asetuksessa (PRE/1282/2007) säädetään varoista, jotka ulkomaalaisen on voitava todistaa olevan käytettävissään päästäkseen Espanjaan:

a)

Maahantulijan on todistettava, että hänellä on käytettävissään Espanjassa oleskelunsa ajan varat, jotka vastaavat 10:tä prosenttia kansallisesta bruttominimipalkasta (eli 60,00 EUR vuonna 2008), tai vastaava määrä ulkomaanvaluuttaa kerrottuna suunnitellun Espanjassa oleskelun päivien lukumäärällä sekä maahantulijan huollettavana olevien mukana matkustavien henkilöiden lukumäärällä. Kyseisen määrän on oltava joka tapauksessa vähintään 90 prosenttia senhetkisestä kansallisesta bruttominimipalkasta (eli 540,00 EUR vuonna 2008) tai vastaava määrä ulkomaanvaluuttaa henkilöä kohti, riippumatta aiotusta oleskelun kestosta.

b)

Lähtömaahan paluuta varten tai kolmansien maiden kautta kulkua varten maahantulijan on esitettävä siihen kulkuvälineeseen, jota aikoo käyttää, vahvistetulle päivälle ja omalle nimelleen kirjoitettu/kirjoitetut matkalippu/-liput, joka/jotka ei/-vät ole siirrettävissä toiselle.

Ulkomaalaisen on todistettava kyseisten varojen käytettävissä olo joko esittämällä kyseinen määrä käteistä rahaa tai esittämällä vahvistettu sekki, matkasekki, pankki- tai luottokortti, joiden lisäksi on esitettävä tuore tiliote tai ajan tasalla oleva pankkikirja (pankin kirjettä tai internet-tiliotetta ei hyväksytä) tai jokin muu tosite, jolla maahantulija voi luotettavasti todistaa kyseisellä kortilla tai tilillä käytettävissä olevan määrän.

ROMANIA

EUVL:ssä C 77, 5.4.2007, s. 11, julkaistujen tietojen korvaaminen

Ulkomaalaislain N:o 194/2002 6 §:n mukaan ulkomaalainen voi saapua Romaniaan, jos hänellä on todiste henkilökohtaisiin menoihin tarvittavista varoista tai varoista, jotka tarvitaan lähtömaahan paluuseen tai kauttakulkuun toiseen valtioon, joka sallii heidän saapua alueelleen.

Mitä tulee ulkorajojen ylittämiseksi vaadittaviin ohjeellisiin määriin, Romaniaan tuloa varten saa viisumin esittämällä todisteen henkilökohtaisiin menoihin tarvittavista varoista koko oleskelun ajaksi (50 EUR päivää kohti tai vastaava määrä muina valuuttoina).

EU:n ja ETA:n jäsenvaltioiden kansalaiset voivat saapua Romaniaan ilman, että he täyttävät edellä mainitut edellytykset.


1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/39


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

(2008/C 57/16)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”EDAM HOLLAND”

EY nro: NL/IGP/005/0329/27.11.2003

SAN ( ) SMM ( X )

Tässä yhteenvedossa esitetään tuote-eritelmän pääkohdat tiedotustarkoituksessa.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Osoite:

Postbus 29739

2502 LS 's-Gravenhage

Nederland

Puhelin:

(31-70) 370 87 08

Faksi:

(31-70) 370 84 44

Sähköposti:

plw@hpa.agro.nl

2.   Ryhmittymä:

Nimi:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Osoite:

Postbus 165

2700 AD Zoetermeer

Nederland

Puhelin:

(31-79) 343 03 00

Faksi:

(31-79) 343 03 20

Sähköposti:

info@nzo.nl

Kokoonpano:

tuottaja/jalostaja ( X ) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.3: juusto

4.   Eritelmä:

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista vaatimuksista)

4.1   Nimi: ”Edam Holland”

4.2   Kuvaus: Edam Holland on luonnollisella tavalla kypsytetty puolikova juusto. Juusto tuotetaan Alankomaissa alankomaalaisilta karjankasvattajilta peräisin olevasta lehmänmaidosta ja kypsytetään valmiiksi tuotteeksi alankomaalaisissa kypsytystiloissa.

Koostumus

Edam Holland valmistetaan yhdestä tai useammasta seuraavasta raaka-aineesta:

alankomaalaisilta karjankasvattajilta peräisin oleva maito, kerma ja kokonaan tai osittain kuorittu lehmänmaito (yksinomaan lehmänmaito).

Erityistunnusmerkit

Juusto on muodoltaan joko pyöreä, jolloin sen ylä- ja alapuoli ovat litteät, tai lohkon tai leivän muotoinen. Tiedot näkyvät taulukosta.

Nestepitoisuus mitataan 12 päivää ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen, lukuun ottamatta Baby Edam -juustoa, jonka nestepitoisuus mitataan 5 päivää ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen.

Muut erityistuntomerkit ovat:

Maku: miedosta voimakkaaseen, riippuen iästä ja tyypistä.

Leikkuupinta: on oltava väriltään tasainen ja siinä on oltava muutamia pieniä pyöreitä reikiä. Bros Edam -juustossa on erittäin paljon pieniä reikiä. Juuston väri vaihtelee norsunluunvalkoisesta keltaiseen.

Kuori: juuston kuori on tiivis, sileä, kuiva, puhdas eikä siinä ole hometta. Kuori on syntynyt kypsymisen aikana tapahtuneen kuivumisen seurauksena.

Koostumus: nuoren Edam Holland -juuston pitää olla riittävän kiinteää ja helposti leikattavaa. Sitä mukaa kun juusto kypsyy, kiinteys lisääntyy ja rakenteesta tulee tiiviimpi. Bros Edam -juuston on oltava riittävän kiinteää ja mureaa.

Kypsymisaika: vähintään 28 päivää (Baby Edam vähintään 21 päivää). Edam Holland on luonnollisella tavalla kypsytetty juusto. Foliokypsytystä ei sallita.

Kypsymislämpötila: vähintään 12 °C.

Ikä: juusto on valmis käytettäväksi vähintään 28 päivän kypsymisen jälkeen (Baby Edam Holland), mutta kypsyminen voi kestää myös yli vuoden.

Erityiset laatuvaatimukset

Juuston valmistaja ei ole käsitellyt vastaanottamaansa ja säilyttämäänsä maitoa, kermaa tai osittain kuorittua maitoa lämpökäsittelyllä tai ne on käsitelty ei-pastöroivalla lämpökäsittelyllä.

Kerma ja kokonaan tai osittain kuorittu maito on käsiteltävä Edam Holland -juuston valmistamiseksi välittömästi pastöroivalla lämpökäsittelyllä, jotta täytettäisiin seuraavat vaatimukset:

fosfataasiaktiviteettiä ei ole havaittavissa, paitsi jos peroksitaasiaktiviteettiä ei ole havaittavissa,

happamuusaste kermaa käytettäessä, laskettuna rasvattomasta tuotteesta on enintään 20 mmol NaOH litraa kohti, paitsi jos laktaattipitoisuus on enintään 200 mg/100 g rasvatonta ainetta,

kolibakteerimaisia mikro-organismeja ei ole havaittavissa 0,1 ml:ssa.

Kaikki raaka-aineet on välittömästi ennen Edam Hollandin valmistusta pastöroitava siten, että ei-denaturoitujen heravalkuaisten pitoisuus ei juurikaan poikkea niiden pitoisuudesta vastaavassa pastöroimattomassa raaka-aineessa.

Edam Hollandiin saa lisätä valmistuksen aikana vain muita kuin geneettisesti muunneltuja, maitohappoa ja makuaineita muodostavia mikro-organismiviljelmiä. Nämä viljelmät koostuvat kyseiselle juustolle sopivista mesofiilisistä hapatebakteereista, joita ovat Lactococcus ja Leuconostoc-variantit tyyppiä L tai LD, mahdollisesti yhdessä termofiilisten Lactobacillus ja/tai Lactococcus-lajien kanssa. Käytettävissä olevilla hapatteilla on erittäin tärkeä merkitys kypsymisprosessissa ja tyypillisen maun ja aromin synnyssä.

Juoksute: Edam Hollandin valmistukseen käytetään ainoastaan vasikan juoksutusmahasta saatua juoksutetta. Muuntyyppisiä juoksutteita saa käyttää vain poikkeuksellisissa oloissa, kuten eläintaudin tapauksessa. Käytettävän juoksutteen on oltava Warenwetbesluit Zuivel -asetuksen mukainen (meijerituotteista annettu elintarvikeasetus).

Edam Hollandin nitriittipitoisuus on enintään 2 mg juustokiloa kohti, laskettuna nitriitti-ionina.

4.3   Maantieteellinen alue: Maantieteellinen alue, jota hakemus koskee, on Alankomaat, joka on Alankomaiden kuningaskunnan eurooppalainen osa.

4.4   Alkuperätodisteet: Jokaiseen Edam Holland -juustoon painetaan ennen juustomassan puristamista kaseiinista valmistettu merkki (ks. kuva). Merkissä on nimityksen ”Edam Holland” edellyttämä ainutlaatuinen numero- ja kirjainyhdistelmä (aakkosjärjestyksessä ja numeerisesti etenevä).

Alankomaiden meijerituotteiden valvontainstituutti COKZ ylläpitää rekisteriä, johon kerätään numeroiden lisäksi myös kaikki tarkastustiedot (mukaan lukien paikka ja aika). Kuluttaja tunnistaa tämän merkin helposti, ja tarkastuselin voi tehdä varmennuksen kaseiinimerkin ja COKZ-rekisterin avulla.

4.5   Tuotantomenetelmä: Edam Holland -juusto on valmistettu alankomaalaisilla karjatiloilla tuotetusta maidosta. Maito jäähdytetään tilalla enintään 6 °C:een ja varastoidaan maatilan jäähdytyssäilöön. Maito kuljetetaan 72 tunnin sisällä juustotehtaaseen. Kun maito on tuotu juustotehtaaseen, se käsitellään tai lämpökäsitellään (ei-pastöroiva, mieto lämpökäsittely) ja varastoidaan lyhyeksi aikaa jäähdytettynä, minkä jälkeen se jalostetaan juustomaidoksi.

Maidon rasvapitoisuus standardoidaan, jolloin rasvan ja valkuaisaineen suhde säädetään siten, että valmiin juuston rasvapitoisuus on 40–44 % kuiva-aineesta. Juustomaito pastöroidaan vähintään 72 °C:n lämpötilassa 15 sekunnin ajan. Juustomaidon juoksutus tapahtuu noin 30 °C:n lämpötilassa. Tässä yhteydessä tapahtuva maidon valkuaisaineiden hajoaminen ja juoksettuminen on tyypillistä Edam Holland -juustolle.

Juoksettumisen seurauksena syntynyt massa erotetaan herasta ja käsitellään ja pestään siten, että haluttu kosteuspitoisuus ja pH-arvo saavutetaan. Massa puristetaan muotteihin ja siitä tehdään oikean muotoinen ja halutun painoinen. Näin syntynyt ”juusto” upotetaan suolaliuokseen. Edam Holland kypsytetään ainoastaan luonnollisella tavalla, eli juustot kypsyvät ilman vaikutuksesta ja niitä käännellään ja seurataan säännöllisesti. Kypsymisen yhteydessä syntyy kuiva kuori. Aika ja lämpötila ovat tärkeitä, jotta entsyymi- ja kypsymisprosessit voivat antaa juustolle sen tyypillisen fyysisen ja organoleptisen laadun. Edam Holland -juuston kypsyminen voi toivotusta mausta riippuen kestää yli vuoden.

Edam Holland -juuston leikkaaminen ja pakkaaminen voi tapahtua joko Alankomaissa tai sen ulkopuolella sillä edellytyksellä, että pakkaaja käyttää pätevää hallinnollista valvontajärjestelmää, jolla kuluttajalle taataan leikatun Edam Hollandin tarkastusmerkissä olevan ainutlaatuisen numero- ja kirjainyhdistelmän jäljitys sekä tuotteen alkuperä

4.6   Yhteys maantieteelliseen alueeseen: Tämän tuotenimen maantieteellinen nimittäjä on ”Hollanti”. Kuten yleisesti tunnettua, ”Hollanti” merkitsee samaa kuin virallisempi nimitys ”Alankomaat”. Yhdistyneen Alankomaiden tasavallan aikaan (1600–1800-luvuilla) Hollanti oli kaikkein vaikutusvaltaisin sen seitsemästä maakunnasta. Siitä lähtien tätä nimitystä on vähitellen ryhdytty käyttämään koko Alankomaiden alueesta. Monissa maissa Alankomaat tunnetaan paremmin tai ainoastaan nimellä ”Holland” (Ollanda, jne.).

Historiallinen kehitys

Edam Holland edustaa alankomaalaista juustokulttuuria, joka kehittyi keskiajalta lähtien ja oli jo 1600-luvulla (ns. kultainen vuosisata) täydessä kukoistuksessa.

Hollantilainen maito soveltuu tämän korkealaatuisen ja erittäin maukkaan juuston valmistamiseen erityisesti Alankomaiden maantieteellisen sijainnin (suurimmaksi osaksi merenpinnan alapuolella), ilmaston (meri-ilmasto) ja siellä (lähinnä hiekka- ja savipitoisilla mailla) kasvavan ruohon koostumuksen ansiosta.

Maidon laatu taataan maitotiloilla käytössä olevien laadunvarmistusjärjestelmien ja tehokkaan laadunarviointijärjestelmän avulla (kukin toimitettu maitoerä testataan ja arvioidaan eri laatuparametrien perusteella). Kylmäketju ei myöskään katkea ennen kuin maito jalostetaan, sillä maito kylmävarastoidaan maatilalla (enintään 6 °C:ssa) ja kuljetetaan tehtaaseen jäähdytetyissä säiliöautoissa. Suhteellisen lyhyet välimatkat auttavat niin ikään säilyttämään maidon laadun.

Edam Holland on muuttunut maatiloilla tuotetusta juustosta paikallisten tehtaiden kautta kansallisella tasolla tuotettavaksi juustoksi, jonka maine on maailmanlaajuinen ja joka muodostaa tärkeän ja vakaan osan maatilojen maidon jalostuksesta. 1900-luvun alussa säädettiin Edam-juustoa koskevia kansallisia lakeja, ja Edam Holland -nimitys vahvistettiin juustotuotteista annetussa maatalouden laatupäätöksessä (Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten).

Edam Hollandin tuotekuva eurooppalaisen kuluttajan kannalta

Kuudessa Euroopan maassa toteutettu laaja tutkimus osoitti, että Euroopan kuluttajat pitävät Alankomaita tärkeimpänä Edamin (ja Goudan) tuottajana. Myös Edamin (ja Goudan) maine yhdistetään Alankomaihin.

Edam (ja Gouda) ovat hollantilaisen kulttuuriperinnön symboleita. Eurooppalaiset kuluttajat pitävät niitä tavaramerkkeinä. Markkinatutkimus (jonka edustava otos oli 1 250 vastaajaa per jäsenvaltio ja luotettavuus 97,5 %) niissä kuudessa jäsenvaltiossa, joissa Edamin (ja Goudan) kulutus on suurin, osoitti seuraavaa:

Edamin ja Alankomaiden välillä vallitsee voimakas assosiaatio,

Edam Holland on suositumpaa kuin Alankomaiden ulkopuolella tuotettu Edam,

lähes puolet kyseisten jäsenvaltioiden kuluttajista uskoo, että kaikki Edam tuotetaan Alankomaissa (mikä saattaa olla omiaan johtamaan eurooppalaisia kuluttajia harhaan, koska näin ei ole asia),

Edam Holland saa muita juustoja merkittävästi paremmat pisteet, kun sitä arvioidaan muuttujilla ”erinomainen laatu”, ”perinteisesti valmistettu” ja ”alkuperätuote”.

Vuosisatojen kuluessa on sekä Hollannin hallituksen että teollisuusalan toimesta otettu käyttöön erinäisiä toimenpiteitä ja lakeja, joilla on haluttu varmistaa Edamin (ja Goudan) erittäin korkean laadun säilyminen. Alankomaalainen meijeriteollisuus on lisäksi investoinut merkittävän rahasumman näiden korkeiden laatuvaatimusten täyttämiseen sekä markkinoiden avaamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Euroopassa toteutettavaan mainontaan, tietoisuuden lisäämiseen ja menekinedistämiseen (lukuun ottamatta Alankomaissa toteutettuja investointeja) on 50-luvulta lähtien investoitu yli 1,4 miljardia NLG (635 miljoonaa EUR).

4.7   Valvontaelin:

Nimi:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Osoite:

Kastanjelaan 7

3833 AN Leusden

Nederland

Puhelin:

(31-33) 496 56 96

Faksi:

(31-33) 496 56 66

Sähköposti:

productcontrole@cokz.nl

4.8   Merkintä: ”Edam Holland” on Euroopan unionin suojaama maantieteellinen merkintä (SMM).

Tämä merkintä näkyy kokonaisissa juustoissa selvästi etiketissä, joka kiinnitetään juuston litteään puoleen, ja/tai juustoa ympäröivässä nauhassa. Tällainen merkintä ei ole pakollinen, mikäli juusto tuodaan markkinoille viipaloituna ja pakattuna kohdan 4.5 mukaisesti; tällöin ”Edam Holland” -merkintä tehdään pakkaukseen.

Pakkauksessa on oltava selkeä tunnusmerkintä, jotta kuluttajat voivat havaita Edam Holland -juuston kaupan hyllyiltä. Antamalla tuotteelle nimi, luomalla sille oma identiteetti (logo on kehitteillä) ja merkitsemällä siihen EU:n SMM-tunnus kuluttajille on tehtävä selväksi, että Edam Holland on kaikista muista Edam-juustoista erillinen tuote. Tämän hakemuksen tarkoitus on estää eurooppalaisten kuluttajien mahdollinen harhaan johtaminen.


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.