ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 309

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
19. joulukuuta 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tilintarkastustuomioistuin

2007/C 309/01

Kertomus Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

1

2007/C 309/02

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston (aiemmin Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

6

2007/C 309/03

Kertomus koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

13

2007/C 309/04

Kertomus älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

18

2007/C 309/05

Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset

24

2007/C 309/06

Kertomus Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

29

2007/C 309/07

Kertomus Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

34

2007/C 309/08

Kertomus Euroopan jälleenrakennusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

40

2007/C 309/09

Kertomus Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

47

2007/C 309/10

Kertomus Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

55

2007/C 309/11

Kertomus Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

62

2007/C 309/12

Kertomus Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

67

2007/C 309/13

Kertomus maailmanlaajuisen satelliittinavigaatiojärjestelmän (GNSS) eurooppalaisen valvontaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viranomaisen vastaukset

72

2007/C 309/14

Kertomus Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viranomaisen vastaukset

80

2007/C 309/15

Kertomus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset

86

2007/C 309/16

Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset

94

2007/C 309/17

Kertomus tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset

99

2007/C 309/18

Kertomus Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä akatemian vastaukset

105

2007/C 309/19

Kertomus Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä Eurojust-yksikön vastaukset

111

2007/C 309/20

Kertomus Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset

116

2007/C 309/21

Kertomus Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset

122

2007/C 309/22

Kertomus Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä seurantakeskuksen vastaukset

128

2007/C 309/23

Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

135

2007/C 309/24

Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

141

 

Oikaisuja

2007/C 309/25

Oikaistaan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2006 ja toimielinten vastaukset (EUVL C 273, 15.11.2007)

147

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/1


KERTOMUS

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/01)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—9

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (jäljempänä ‘virasto’) perustettiin 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 460/2004 (1). Viraston päätehtävänä on edistää yhteisön valmiuksia ehkäistä ja torjua verkko- ja tietoturvaongelmia ja puuttua niihin kansallisten ja yhteisön toimien avulla.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati lausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (EY) N:o 460/2004 17 artiklan mukaisesti viraston pääjohtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

7.

Viraston varainhoitovuoden 2006 talousarviototeutumasta käy ilmi, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 90 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 76 prosenttia. Toimet keskittyivät vuoden viimeiselle neljännekselle. Lisäksi talousarvion laatimismenettelyjen puutteista johtuen siirtoja tehtiin suuri määrä (4). Täten vuotuisuutta ja erittelyä koskevia talousarvioperiaatteita ei noudatettu tarkasti.

8.

Viraston käyttämä liikekirjanpito-ohjelmisto mahdollistaa sen, että kirjauksia voidaan muuttaa siten, että se ei näy kirjausketjussa. Virastolla ei myöskään ole käytössä laskujen kirjausjärjestelmää, jonka avulla varmistettaisiin tilinpäätöstietojen oikeellisuus.

9.

Virasto ei ole vielä dokumentoinut kaikkia varainhoitoasetuksen mukaisia sisäisen valvonnan menettelyjä, joiden tarkoituksena on varmistaa avoimuus ja moitteeton varainhoito. Johtokunta ei ole virallisesti hyväksynyt sisäisen valvonnan standardeja ja ammattietiikkaa koskevaa säännöstöä. Virasto ei ole laatinut kirjallisia tositteiden arkistointiohjeita. Taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelintä ei myöskään ole perustettu.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tilinpäätös laadittiin 1. heinäkuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 5. heinäkuuta 2007.

(4)  Vuonna 2006 tehtiin yli 45 siirtoa.


 

Taulukko 1

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (Heraklion)

Yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet,

sellaisina kuin ne on määritelty 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 460/2004

Hallinto

Viraston resurssit vuonna 2006

Tuotteet ja palvelut

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat antoivat yhteisen julistuksen Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta. Viraston tulee toimia alan kiintopisteenä ja vahvistaa luottamusta riippumattomuutensa, antamiensa lausuntojen ja levittämiensä tietojen laadun, menettelyjensä ja toimintatapojensa avoimuuden sekä sille annettujen tehtävien suorittamisessa osoitetun huolellisuuden ansiosta.

(perustamissopimuksen 251 artiklan perusteella 19 päivänä helmikuuta 2004 tehty neuvoston päätös)

Tavoitteet

1.

Tehostaa yhteisön, jäsenvaltioiden ja yritysmaailman valmiuksia ehkäistä ja torjua verkko- ja tietoturvaongelmia ja puuttua niihin

2.

antaa komissiolle ja jäsenvaltioille apua ja neuvoja verkko- ja tietoturvakysymyksissä, jotka kuuluvat sen kyseisessä asetuksessa vahvistetun toimivallan piiriin

3.

kehittää korkeatasoista asiantuntemusta ja käyttää tätä asiantuntemusta edistääkseen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välistä laajaa yhteistyötä

4.

avustaa pyydettäessä komissiota verkko- ja tietoturva-alaa koskevan yhteisön lainsäädännön kehittämisessä.

Tehtävä

Virasto

a)

kerää asiaankuuluvia tietoja analysoidakseen nykyisiä ja uusia riskejä, joilla voi olla vaikutusta sähköisiin viestintäverkkoihin

b)

antaa neuvoja ja apua Euroopan parlamentille, komissiolle, yhteisön elimille ja kansallisille toimivaltaisille elimille

c)

tehostaa verkko- ja tietoturva-alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä

d)

helpottaa yhteistyötä kehitettäessä yhteisiä menetelmiä, joiden avulla voidaan torjua verkko- ja tietoturvaongelmia

e)

myötävaikuttaa kaikkien käyttäjien tietoisuuden lisäämiseen verkko- ja tietoturvakysymyksistä

f)

avustaa komissiota ja jäsenvaltioita vuoropuhelussa, jota nämä käyvät alan teollisuuden kanssa

g)

seuraa standardien kehitystä

h)

neuvoo komissiota verkko- ja tietoturva-alaa koskevassa tutkimuksessa;

i)

edistää riskinarviointitoimia ennaltaehkäisyratkaisujen osalta

j)

osallistuu kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

1.   Johtokunta

1.

Muodostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta, kolmesta komission nimeämästä edustajasta ja kolmesta edustajasta, joilla ei ole äänioikeutta, ja joista kukin edustaa yhtä seuraavista ryhmistä:

a)

tieto- ja viestintätekniikkayritykset

b)

kuluttajaryhmät

c)

akateemiset asiantuntijat.

2.

Edustajilla voi olla varaedustajat.

2.   Pääjohtaja

1.

Virastoa johtaa sen pääjohtaja, joka hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti.

2.

Pääjohtajan toimikauden pituus on enintään viisi vuotta.

3.   Ulkoinen valvonta

Tilintarkastustuomioistuin.

4.   Sisäinen tarkastus

Komission sisäinen tarkastaja.

5.   Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Varainhoitovuoden 2006 lopullinen talousarvio

6,9 (6,3) miljoonaa euroa, josta yhteisön tukea 100 %.

Henkilöstö 31. joulukuuta 2006

henkilöstötaulukossa 44 (38) virkaa,

joista täytettyjä: 38 (35)

8 (15) muuta tointa

Yhteensä: 46 (50) henkilöstön jäsentä

joiden osalta tehtävät jakaantuvat seuraavasti

operatiiviset tehtävät: 24 (22)

hallinnolliset tehtävät: 22 (28)

Työryhmät

Kolme työryhmää: a) riskienhallinta / riskien arviointi, b) tietoturvaloukkaukset (CERTS) ja c) verkko- ja tietoturvan sääntely (Regulatory Aspects of Network & Information Security; RANIS).

Julkaisut

Vuosikertomus

ENISA Quarterly Newsletter (neljä numeroa)

Who's Who on NIS database

1 CD-ROM ”ENISA inventory of CERT activities in Europe

1 CD-ROM ”Raising Awareness in Information Security, Insight and Guidance for Member States

kuusi virastoa ja sen toimintaa koskevaa tiedotetta

30 lehdistötiedotetta

sidosryhmien pysyvän työryhmän laatima ”Vision for ENISA” -asiakirja

sidosryhmien pysyvän työryhmän ja johtokunnan laatima luonnos Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston strategiaksi kaudeksi 2008–2011

tietoturvaloukkauksia käsittelevän yksikön perustamista koskevat ohjeet

kertomus tietoturvaloukkauksia käsittelevien yksiköiden yhteistyöstä

”A Users' Guide: How to Raise Information Security Awareness”

tietopaketti ”Information Security Awareness Programmes in the EU – Insight and Guidance for Member States

parhaiden käytäntöjen kokoelma –”ENISA””Knowledgebase

turvallisuutta ja palveluntarjoajien roskapostin torjuntatoimenpiteitä koskeva selvitys

Jäsenvaltioiden ja muiden toimielinten kanssa tehtävä yhteistyö

15 yhteistapahtumaa jäsenvaltioiden kanssa

kahdeksan vastausta jäsenvaltioiden ja toimielinten esittämiin pyyntöihin

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (Heraklion) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Edellisiltä varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

kirjatut

sidotut

maksetut

peruuntuneet

Yhteisön tuki

6 940

6 600

I osasto

Henkilöstö

4 249

3 989

3 728

253

268

257

257

178

79

Muut tulot

12

12

II osasto

Hallinto

859

779

653

126

80

1 065

1 065

863

202

 

 

 

III osasto

Toiminta

1 844

1 542

989

538

317

790

790

271

519

Yhteensä

6 952

6 612

Yhteensä

6 952

6 310

5 370

917

665

2 112

2 112

1 312

800

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (Heraklion) – Tuloslaskelma varainhoitovuosilta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Toiminnan tuotot

Yhteisön tuki

5 476

4 251

Muut tulot

12

Yhteensä (a)

5 488

4 251

Toimintamenot

Henkilöstömenot

3 100

1 040

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

103

31

Muut hallintomenot

1 515

1 563

Toimintamenot

1 236

518

Yhteensä (b)

5 954

3 152

Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a – b)

– 466

1 099

Rahoitustuotot (e)

Rahoituskulut (f)

–2

–1

Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (g = e – f)

–2

–1

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (h = c + g)

– 468

1 098


Taulukko 4

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (Heraklion) – Tase 31. joulukuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

33

12

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

312

332

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

56

13

Rahat ja pankkisaamiset

2 519

2 510

Vastaavaa yhteensä

2 920

2 867

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

66

45

Muut lyhytaikaiset velat

2 224

1 724

Vastattavaa yhteensä

2 290

1 769

Nettovarallisuus

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

1 098

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

– 468

1 098

Nettovarallisuus yhteensä

630

1 098

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

2 920

2 867


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenaan virasto on lisännyt toimintaansa toisella vuosipuoliskolla, minkä seurauksena sillä on ollut monia tapahtumia viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2006 talousarviotoimihenkilön toimi oli täyttämättä yli viisi kuukautta, mikä vaikutti viraston kykyyn suunnitella ja minimoida vuoden siirrot parhaalla mahdollisella tavalla.

8.

ENISA on käyttänyt jo vuodesta 2005 ABAC:ia, komission kirjanpito-ohjelmistoa. Hanke käynnistyy komission aikataulun pohjalta vuoden 2008 alkupuolella. Laskujenkirjausjärjestelmä tarkistettiin ennen lopullista tilinpäätöstä, ja se on ollut siitä lähtien käytössä.

9.

ENISA esittää hallintoneuvostolleen hyväksyttäväksi sisäisen valvonnan ja eettisen säännöstön standardit. Pääjohtaja luo organisaatiorakenteen sekä kaikki menettelyt sekä valvontatoimet, joita tämän toteutuksessa tarvitaan.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/6


KERTOMUS

Euroopan unionin perusoikeusviraston (aiemmin Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/02)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—10

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (aiemmin Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus; jäljempänä tekstissä ‘virasto’) perustettiin 2 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1035/97 (1). Perustamisasetusta on muutettu 15 päivänä helmikuuta 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 168/2007 (2), jossa viraston toimivaltuuksia laajennettiin. Viraston päätehtäviin kuuluu luotettavien tietojen toimittaminen EU:lle ja jäsenvaltioille rasismiin, muukalaisvihaan ja antisemitismiin liittyvistä ilmiöistä EU:ssa ja yhteistyön tekeminen näillä aloilla Euroopan neuvoston kanssa.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (EY) N:o 1035/97 12 artiklan mukaisesti viraston johtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (4). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

7.

Virasto siirsi 235 000 euroa III osastosta (toimintamäärärahat) I osastoon (henkilöstömenot) kattaakseen väliaikaisesta henkilöstöstä aiheutuneet lisäkustannukset. Siirron perusteita ei dokumentoitu viraston varainhoitoasetuksen 23 artiklan 3 kohdassa vaaditulla tavalla.

8.

Varainhoitovuonna 2006 virasto päätti ottaa vastatakseen kaikki henkilöstönsä lasten koulutuksesta aiheutuvat kulut ja jättää soveltamatta henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevaa 3 artiklaa. Maksuja suoritettiin vuonna 2006, vaikka hallintoneuvosto ei ollut hyväksynyt päätöstä eikä sopivien paikallisten koulujen kanssa ollut tehty virallisia sopimuksia (5).

9.

Johtaja hyväksyi toukokuussa 2006 menettelyt, joiden mukaisesti virastoon palkataan henkilöstöä. Ne poikkesivat monin kohdin henkilöstösääntöjen säännöksistä ja tavoitteista: valintalautakunnan kokoonpanossa ei noudatettu pariteettiperiaatetta, varallaololuettelo laadittiin aakkosjärjestyksen perusteella ja alustavassa arviointivaiheessa hylätyille hakijoille ei annettu tosiasiallista valitusmahdollisuutta.

10.

Erään puitesopimusta (6) koskevan hankintamenettelyn yhteydessä virasto sai kaksi tarjousta. Tarjousten avaamista varten nimitetty lautakunta hylkäsi yhden tarjouksen sillä perusteella, että tarjous saapui myöhässä, mikä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Sopimus tehtiin vastaanotetun toisen tarjouksen perusteella siitä huolimatta, että sen laatu arvioitiin erittäin heikoksi.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EYVL L 151, 10.6.1997, s. 6.

(2)  EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Tilinpäätös laadittiin 11. toukokuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 1. heinäkuuta 2007.

(5)  Vuonna 2006 koulumaksuja (lukuvuodelta 2006/2007) päätettiin korvata 31 340 euron arvosta.

(6)  Puitesopimuksen perusteella arvioitiin neljän vuoden aikana käytettävän 400 000 euroa.


 

Taulukko 1

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (Wien)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty 2 päivänä kesäkuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1035/97

Hallinto

Viraston resurssit vuonna 2006

(2005)

Tuotteet ja palvelut vuonna 2006

Tietojen keruu

Komissio voi sille uskottujen tehtävien hoitamiseksi, niissä rajoissa ja niillä edellytyksin, jotka neuvosto tämän sopimuksen määräysten mukaisesti vahvistaa, hankkia kaikki tarvittavat tiedot ja toimittaa kaikki tarvittavat tarkastukset.

(ote perustamissopimuksen 284 artiklasta)

Tavoitteet

Toimittaa yhteisölle ja sen jäsenvaltioille puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja rasismiin, muukalaisvihaan ja antisemitismiin liittyvistä ilmiöistä EU:ssa

toimii työn päällekkäisyyden välttämiseksi ja entistä tehokkaamman toiminnan vuoksi tiiviissä yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa.

Tehtävät

Tutkia rasismiin ja muukalaisvihaan liittyvien ilmiöiden laajuutta ja kehitystä

kerätä ja arvioida tietoja Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen) kautta

tehdä tieteellisiä selvityksiä

edistää näiden tietojen laajaa levitystä

laatia lausuntoja yhteisölle ja sen jäsenvaltioille

laatia indikaattoreita ja kriteerejä, joilla parannetaan tietojen vertailukelpoisuutta

julkaista vuosittain kertomus rasismia ja muukalaisvihaa koskevasta tilanteesta.

1.   Hallintoneuvosto

Kokoonpano

Yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä riippumaton henkilö, yksi Euroopan parlamentin nimeämä riippumaton henkilö, yksi Euroopan neuvoston nimeämä riippumaton henkilö sekä komission edustaja.

Tehtävät

Hyväksyy toimintaohjelman ja yleisen vuosikertomuksen. Vahvistaa lopullisen talousarvion ja henkilöstötaulukon. Antaa lausunnon lopullisista tileistä.

2.   Johtokunta

Kokoonpano

hallintoneuvoston puheenjohtaja

Euroopan neuvoston nimeämä henkilö

komission edustaja

kaksi muuta hallintoneuvoston jäsentä.

3.   Johtaja

Hallintoneuvosto nimittää komission ehdotuksesta.

4.   Ulkoinen valvonta

Tilintarkastustuomioistuin.

5.   Sisäinen valvonta

Komission sisäisen tarkastuksen toimiala

6.   Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio

9,5 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa), josta yhteisön tukea 100 % (100 %).

Henkilöstö 31. joulukuuta 2006

henkilöstötaulukossa 37 (37) virkaa,

joista täytettyjä: 35 (35)

+10 (4) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö ja ulkopuoliset työntekijät)

Yhteensä: 47 (41) henkilöstön jäsentä,

joiden osalta tehtävät jakautuvat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 28 (24)

hallinnolliset tehtävät: 15 (13)

sekalaiset tehtävät: 4 (4)

Raxen-tietoverkko

25 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtyjen sopimusten lukumäärä: 375

Kokousten lukumäärä: 2

Tutkimusraportit

Raporttien lukumäärä: 9

Kokousten lukumäärä: 5

Vuosikertomukset: 2

EUMC Bulletin: 6

Equal Voices: 3

Yhteistyö jäsenvaltioiden ja muiden elinten kanssa

(yhdessä järjestettyjen tapahtumien lukumäärä):

jäsenvaltiot: 15

komissio: 29

Euroopan parlamentti: 7

alueiden komitea: 2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea: 1

Euroopan neuvosto: 10

ETYJ: 4

YK: 1

erillisvirastojen väliset: 4

National Remodelling Team: 4

Environmental Response Team: 1

Lähde: Virastolta saadut tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Tilinpäätös laadittiin suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (Wien) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

kirjatut

sidotut

maksetut

siirrettävät

peruuntuneet

Omat tulot

0

0

I osasto

Henkilöstö

3 923

3 743

3 693

50

180

70

70

53

0

17

Yhteisön tuki

8 800

8 800

II osasto

Hallinto

969

923

640

283

46

581

581

570

0

11

Phare-ohjelmaan sidotut tulot (1)

484

484

III osasto

Toiminta

3 908

3 695

2 753

942

213

667

667

647

0

20

Muut tulot

0

132

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

(Phare + muut) (1)

484

325

239

245

0

90

90

90

0

0

Yhteensä

9 284

9 416

Yhteensä

9 284

8 686

7 325

1 520

439

1 408

1 408

1 360

0

48

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on kirjattu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (Wien) – Tuloslaskelma varainhoitovuosilta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Toiminnan tuotot

Yhteisön tuki

8 609

7 466

Muut tulot

8

14

Yhteensä (a)

8 618

7 480

Toimintamenot

Henkilöstömenot

3 051

2 729

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

52

52

Muut hallintomenot

1 403

977

Toimintamenot

3 556

3 304

Yhteensä (b)

8 061

7 062

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (c = a – b)

556

418


Taulukko 4

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (Wien) – Tase 31. joulukuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

84

25

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

388

128

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset ennakkomaksut

70

 

Lyhytaikaiset saamiset

453

360

Rahat ja pankkisaamiset

2 288

2 832

Vastaavaa yhteensä

3 282

3 345

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

48

56

Muut lyhytaikaiset velat

1 535

2 146

Vastattavaa yhteensä

1 582

2 202

Nettovarallisuus

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

1 143

725

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

556

418

Nettovarallisuus yhteensä

1 700

1 143

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

3 282

3 345


(1)  Talousarvioon otettiin alun perin 648 000 euroa, josta komissio ei kuitenkaan maksanut 164 000 euron osuutta. Selvyyden ja täsmällisyyden vuoksi taulukkoon on merkitty korjattu määrä 484 000 euroa.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on kirjattu kassaperusteisesti.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Varaus sisällytettiin osastoon III käytettäväksi yleisluontoisiin tarkoituksiin. Virasto eritteli varauksen siirtämisen talousarvion eri osastojen välillä vuoden 2007 talousarviossa. Virasto ryhtyy kuitenkin toimiin kiinnittääkseen erityistä huomiota siihen, että tehdyille siirroille esitetään kattavammat perusteet ja ne dokumentoidaan paremmin.

8.

Virasto tekee sopimuksia sopivien paikallisten koulujen kanssa. Päätös esitetään hallintoneuvoston hyväksyttäväksi lokakuussa 2007.

9.

Vaikka henkilöstösääntöjen liite III ei ole sovellettavissa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön, virasto ehdottaa – siinä tapauksessa, että komission yksiköiden kuuleminen saadaan päätökseen määräajassa – hallintoneuvostolle, että se hyväksyisi lokakuussa 2007 pidettävässä kokouksessa henkilöstösäännöille sellaiset uudet soveltamissäännöt, joissa tilintarkastustuomioistuimen huomautukset otetaan mahdollisimman laajasti huomioon.

10.

Virasto ryhtyy toimiin, jotta tilintarkastustuomioistuimen kuvaama tilanne ei toistuisi.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/13


KERTOMUS

koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/03)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7

HUOMAUTUS

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (jäljempänä ‘virasto’) perustettiin 14 päivänä tammikuuta 2005 tehdyllä komission päätöksellä 2005/56/EY (1). Virasto perustettiin ajanjaksoksi, joka alkoi 1. tammikuuta 2005 ja päättyy 31. joulukuuta 2008. Viraston tarkoituksena on hallinnoida koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyviä komission päätösten mukaisia ohjelmia, mukaan lukien teknisluonteisten hankkeiden toteuttaminen. Virastosta tuli täysin itsenäinen vuonna 2006.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (2) 14 artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (EY) N:o 58/2003 14 artiklan mukaisesti viraston johtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävä huomautus ei aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUS

7.

Talousarvion toteuttamisen osalta on merkille pantavaa, että lähes 10 prosenttia varainhoitovuoden määrärahoista peruuntui. Hallintomenoihin liittyvistä määrärahoista yli 50 prosenttia siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35.

(2)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 5.

(3)  Tilinpäätös laadittiin 29. kesäkuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 17. heinäkuuta 2007.


 

Taulukko 1

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto, Bryssel

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty 14 päivänä tammikuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä (2005/56/EY) (1)

Hallinto

Viraston resurssit vuonna 2006

Tuotteet ja palvelut vuonna 2006

Yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen.

[149 artiklan 1 kohta]

Yhteisö toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa.

[150 artiklan 1 kohta]

Yhteisö myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi.

[151 artiklan 1 kohta]

Yhteisö ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan.

[157 artiklan 1 kohta]

Tavoitteet

Koulutus-, kulttuuri- ja teollisuuspolitiikan yhteydessä on toteutettu lukuisia toimenpiteitä yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, audiovisuaalialan, kulttuurin, nuorisotoiminnan ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi Euroopan unionissa. Toimenpiteiden päätavoitteina on vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä parantaa kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja lähentää Euroopan kansoja.

Toimenpiteisiin sisältyy erilaisia yhteisön ohjelmia.

Viraston vastuulla on tiettyjen ohjelmalohkojen hallinnointi (Sokrates, e-Learning, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, tutkimuskeskukset, Erasmus Mundus, Kulttuuri, Nuoriso, Kansalaisuus, Media-koulutus ja Media Plus).

Tehtävät

Hallinnoida tiettyjä viraston vastuulle uskottuja hankkeita;

vahvistaa talousarvion tuloja ja menoja koskevat toteuttamistoimet sekä toteuttaa komission valtuutuksen perusteella toimet, joita tarvitaan yhteisön ohjelmien hallinnoimiseksi, etenkin kun toimet liittyvät sopimusten tekemiseen ja avustusten myöntämiseen;

kerätä, käsitellä ja toimittaa komissiolle yhteisön ohjelmien täytäntöönpanon ohjaamiseksi tarvittavat tiedot.

1   Johtokunta

koostuu viidestä Euroopan komission nimittämästä jäsenestä.

Johtokunta hyväksyy viraston vuosittaisen työohjelman komission suostumuksen saatuaan. Lisäksi se vahvistaa viraston toimintatalousarvion ja sen vuosittaisen toimintakertomuksen.

2   Johtaja

Komissio nimittää.

3   Ulkoinen valvonta

Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

4   Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio

1)

310,2 miljoonaa euroa niiden virastolle uskottujen yhteisön ohjelmien ja hankkeiden hallinnointiin, joita virasto toteuttaa komission vastuulla (määrä on kokonaisuudessaan peräisin EU:n yleisestä talousarviosta)

2)

29,2 miljoonaa euroa viraston toimintaan itsenäisenä elimenä (100 % tuesta on otettu Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2006

Henkilöstötaulukossa 75 tilapäisen toimihenkilön tointa,

joista täytettyjä: 64

Muut toimet:

(sopimussuhteinen ja ylimääräinen henkilöstö): 221 sopimussuhteisen henkilöstön tointa,

joista täytettyjä: 214

31.12.2006 yhteensä: 278 henkilöstön jäsentä,

joiden osalta tehtävät jakautuvat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 227

hallinnolliset tehtävät: 49

sekalaiset tehtävät: 2

Virasto alkoi 1. tammikuuta 2006 hallinnoida tiettyjä yhteisön ohjelmien ohjelmalohkoja, jotka koskevat yleissivistävää koulutusta, ammatillista koulutusta, kulttuuria, audiovisuaalialaa, kansalaisuutta ja nuorisotoimintaa. Asianomaisista tavoitteista on määrätty viraston perustamisesta tehdyssä päätöksessä, valtuutusasiakirjassa ja viraston hallintosuunnitelmassa vuodelle 2006.

Viraston hallinnoitavaksi siirrettiin pääosastoilta kaikkiaan 10 655 kesken olevaa hanketta, jotka oli käynnistetty ennen vuotta 2006 ja joista olivat alun perin vastanneet koulutuksen ja kulttuurin pääosasto sekä tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto. Suurin osa hankkeista oli aloitettu vuosina 2002–2005, lukuun ottamatta MEDIA-ohjelmaa (2001) ja Jean Monnet -hanketta (1999–2001). Virasto vei 31. joulukuuta 2006 mennessä päätökseen (määrärahat vapautettiin) 3 155 hanketta, jotka oli käynnistetty ennen vuotta 2006. Lukumäärä vastaa 30:tä prosenttia kaikista sille siirretyistä hankkeista.

Vuoden 2006 aikana virasto suoritti 114 seurantakäyntiä kesken olevien hankkeiden osalta.

Lisäksi virasto otti hoitaakseen 183 keskeneräistä tarkastusta, jotka koulutuksen ja kulttuurin pääosasto oli aloittanut, ja vei niistä 46 päätökseen vuoden 2006 mittaan (25 %).

Vuoden 2006 hankkeiden osalta virasto järjesti valintamenettelyt, joiden avulla valittiin 4 813 hanketta. Näistä lähes kaikkien kohdalla tehtiin sopimus vuoden 2006 loppuun mennessä.

Virasto laati vuonna 2006 tarkastussuunnitelman, johon sisältyi 99 tarkastusta, ja vuoden 2006 kuluessa tehtiin 84 tarkastuskäyntiä paikalle.

Virasto laati ja julkaisi 20 ehdotuspyyntöä vuonna 2006.

Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä virasto avusti vuosien 2007–2013 uuden sukupolven ohjelmia koskevien ehdotuspyyntöjen laatimisessa ja viimeistelemisessä.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Bryssel) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuki (2)

29 199

27 749

I osasto

Henkilöstö

17 498

16 311

14 806

1 220

1 472

II osasto

Hallinto

11 701

10 371

4 903

5 468

1 330

Yhteensä

29 199

27 749

Yhteensä

29 199

26 682

19 709

6 688

2 802

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Bryssel) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006

(1000 euroa)

 

2006

Toiminnan tuotot

Yhteisön tuki

26 397

Yhteensä (a)

26 397

Toimintamenot

Henkilöstömenot (3)

13 071

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

57

Muut hallintomenot

9 724

Yhteensä (b)

22 852

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (c = a – b)

3 545


Taulukko 4

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto(Bryssel) – Tase 31. joulukuuta 2006

(1000 euroa)

 

2006

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

159

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

243

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

1 253

Rahat ja pankkisaamiset

7 886

Vastaavaa yhteensä

9 541

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

310

Muut lyhytaikaiset velat

5 686

Vastattavaa yhteensä

5 996

Nettovarallisuus

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

3 545

Nettovarallisuus yhteensä

3 545

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

9 541


(1)  Sellaisena kuin se on muutettuna komission 8 päivänä helmikuuta 2007 tekemällä päätöksellä 2007/114/EY.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

(2)  Mukaan luettuna Euroopan talousalueen tuki.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.

(3)  Henkilöstömenot olivat oletettua pienemmät.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Kun otetaan huomioon viraston kyseisen vuoden aikana toteuttamat määrärahojen palautukset, määrärahojen peruuttaminen on ollut vähäistä 31.12.2006. Syynä on niiden sopimusten ja palvelutasosopimusten merkittävä määrä, jotka voitiin tehdä vasta vuoden 2006 lopussa, ja tämän seurauksena oli huomattava määrärahojen siirto saamatta olevien laskujen maksamista varten varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaan, joka sallii hallinnollisten kulujen maksamisen seuraavana vuonna.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/18


KERTOMUS

älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/04)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7

HUOMAUTUS

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto (jäljempänä ‘virasto’) perustettiin 23 päivänä joulukuuta 2003 tehdyllä komission päätöksellä 2004/20/EY (1). Virasto perustettiin 1. tammikuuta 2004 ja 31. joulukuuta 2008 väliseksi ajaksi hallinnoimaan yhteisön toimia energia-alalla. Virastosta tuli taloudellisesti itsenäinen 1. tammikuuta 2006.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (2) 14 artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 14 artiklan mukaisesti viraston johtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävä huomautus ei aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUS

7.

Varainhoitovuoden 2006 maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 97 prosenttia. Peruuntumisaste oli kuitenkin 8 prosenttia, ja yli 20 prosenttia varainhoitovuoden 2006 maksusitoumusmäärärahoista siirrettiin seuraavaan varainhoitovuoteen. Yli 48 prosenttia toimintamäärärahoista (III osasto) sidottiin joulukuussa. Niin ollen 43 prosenttia sitoumuksista oli siirrettävä varainhoitovuodelle 2007 ja 32 prosenttia varainhoitovuodelta 2005 siirretyistä määrärahoista peruuntui vuonna 2006. Useita hallinnollista tukea koskevia budjettikohtia ei käytetty lainkaan varainhoitovuonna 2006 ja noin 94 000 euroa siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle ilman riittäviä perusteita (4). Näin ollen vuotuisuutta koskevaa talousarvioperiaatetta ei noudatettu tarkasti.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85.

(2)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 5.

(3)  Tilinpäätös laadittiin 21. kesäkuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 5. heinäkuuta 2007.

(4)  Varainhoitoasetuksen 9 artikla.


 

Taulukko 1

Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto (Bryssel)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty 23 päivänä joulukuuta 2003 annetussa neuvoston päätöksessä 2004/20/EY

Hallinto

Viraston resurssit vuonna 2006

(2005 ei saatavissa)

Tuotteet ja palvelut vuonna 2006

Yhteisön ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan ympäristön laadun säilyttämiseen, suojeluun ja parantamiseen; ihmisten terveyden suojeluun; luonnonvarojen harkittuun ja järkevään käyttöön; sellaisten toimenpiteiden edistämiseen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin.

(perustamissopimuksen 174 artiklan 1 kohta.)

Tavoitteet

Euroopan unioni on kestävän kehityksen strategian puitteissa toteuttanut uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta edistäviä ja kehittäviä toimenpiteitä. Tavoitteena on myötävaikuttaa tasapainoisella tavalla energian toimitusvarmuuteen, kilpailukykyyn ja ympäristönsuojeluun. Asianomaiset toiminta-alat ovat uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden kehittäminen, mukaan luettuna niiden kehittäminen liikenteen alalla, sekä niiden edistäminen kehitysmaissa.

Näihin toimenpiteisiin kuuluu energia-alan toimien monivuotinen ohjelma ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” (2003–2006), IEE 1, (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1230/2003/EY, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2003).

Virastolle annettiin yhteisön ohjelman yhteydessä tehtävät, jotka koskevat ohjelmaan liittyvää yhteisön tukea, lukuun ottamatta kuitenkaan ohjelman arviointia, lainsäädännön seurantaa ja strategisia tutkimuksia ja muita toimia, jotka voivat kuulua komission yksinomaiseen toimivaltaan.

Tehtävät

Yhteisön IEE 1 -ohjelman toteuttamisen yhteydessä:

hallinnoida yksittäisten hankkeiden kaikkia vaiheita

talousarvion toteuttamistoimien vahvistaminen sekä kaikkien yhteisön ohjelman hallinnoimiseksi tarvittavien toimien, etenkin sopimusten tekemiseen ja avustusten myöntämiseen liittyvien toimien, toteuttaminen komission valtuutuksen nojalla

yhteisön ohjelman täytäntöönpanon ohjaamiseksi tarvittavien tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen komissiolle.

1   Johtokunta

koostuu viidestä jäsenestä, jotka Euroopan komissio nimittää.

Johtokunta vahvistaa viraston vuosittaisen työohjelman Euroopan komissiolta saadun hyväksynnän jälkeen. Lisäksi johtokunta vahvistaa viraston toimintatalousarvion ja vuosittaisen toimintakertomuksen.

2   Johtaja

Euroopan komissio nimittää.

3   Ulkoinen valvonta

Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

4   Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio

A)

53,2 miljoonaa euroa (100 % Euroopan unionin talousarviosta) määrärahoja IEE 1 -ohjelmalle, jota virasto toteuttaa komission nimissä;

B)

5,2 miljoonaa euroa (100 % yhteisön tukea) toimintatalousarvioon, jota virasto toteuttaa itsenäisesti.

Henkilöstön määrä 31. joulukuuta 2006

Henkilöstötaulukossa 16 tilapäisen toimihenkilön tointa,

joista täytettyjä: 16

Muu henkilöstö:

sopimussuhteinen henkilöstö: suunnitelluista 30 toimesta 25 oli täytettyjä.

31.12.2006 yhteensä: 41 henkilöstön jäsentä,

joiden osalta tehtävät jakautuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 31

hallinnolliset tehtävät: 10.

Virasto toteutti seurantaa 218 sellaisen käynnissä olevan hankkeen osalta, joihin oli myönnetty avustuksia IEE-ohjelman vuosien 2003 ja 2004 tarjouspyyntöjen yhteydessä. Virasto hyväksyi kaikkiaan 168 tilannekatsausta sekä 36 väli- ja 20 loppukertomusta, ja näihin liittyvät maksut suoritettiin edunsaajille. Lisäksi virasto osallistui yli sataan hankekokoukseen. Se myös järjesti hankekoordinaattoreille 14 workshop-tapaamista, joihin osallistuivat emopääosasto ja muita komission ohjelmien edustajia alalta.

Hallinnoi IEE-ohjelmaan liittyvää vuoden 2005 ehdotuspyyntöprosessia (julkaistiin vuonna 2005 ja määräajat olivat vuoden 2006 alussa). Virasto sai kaikkiaan 265 ehdotusta 29 maasta ja noin 2 000 organisaatiolta. Edellisen vuoden tapaan ulkoiset asiantuntijat avustivat virastoa arviointivaiheessa. Yhteensä tehtiin 125 avustussopimusta.

Hallinnoi IEE-ohjelmaan liittyvää vuoden 2006 ehdotuspyyntöprosessia. Pyyntö julkaistiin toukokuun 2006 lopulla, ja määräaika oli 31. lokakuuta 2006. Virasto toteutti huomattavia toimenpiteitä tiedottaakseen ehdotuspyynnöstä kohderyhmille eri puolilla Eurooppaa: se järjesti muun muassa eurooppalaisen tiedotuspäivän (Brysselissä 31. toukokuuta 2006; 450 osallistujaa ja suora lähetys internetin kautta), tuki yli 40:tä kansallista tiedotuspäivää, lähetti sähköpostimuistutuksia sekä päivitti säännöllisesti verkkosivuja. Virasto sai yhteensä 351 ehdotusta vastaukseksi vuoden 2006 ehdotuspyyntöön. Ne arvioitiin ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella vuoden 2007 alussa.

Julkaisi ja levitti tietoa IEE-ohjelmasta ja virastosta: vuonna 2006 ohjelman internetsivut ladattiin yli 500 000 kertaa ja niille rekisteröityi miljoona käyntiä.

IEE-yhteystietokannan, jossa oli yli 5 000 henkilöä vuoden 2006 lopussa, kautta lähetettiin säännöllisesti tiedotuksia.

IEE-hankkeisiin liittyviä tietoja ja päivityksiä annettiin Intelligent Energy News -tiedotteella, jota ilmestyi kolme numeroa (ladattiin 44 000 kertaa vuoden 2006 mittaan), sekä yksittäisiä hankkeita koskevien tietolomakkeiden avulla (ladattiin 100 000 kertaa).

Alkoi kerätä palautetta emopääosaston keskeisillä toiminta-aloilla toteutettujen hankkeiden tulosten pohjalta puheenvuorokierrosten avulla sekä siten, että hankkeita edustavat tahot osallistuivat tärkeimpiin konferensseihin.

Antoi komissiolle suosituksia IEE-ohjelman suuntaamista ja seuraavan IEE II -ohjelman (2007–2013) valmistelemista varten: Emopääosaston pyynnöstä virasto oli mukana työryhmässä, joka luonnosteli IEE II -ohjelmaan liittyvää työohjelmaa. Toimiin kuului osallistumissääntöihin liittyvien kokemusten, tilastotietojen ja tulevia aihealueita koskevien ehdotusten analysointi sekä julkisen kuulemistilaisuuden järjestäminen ja analysoiminen. Vastaavasti virasto toi emopääosaston pyynnöstä IEE-ohjelman ulkoisen osan (COOPENER) hallinnoinnista saamansa kokemukset mukaan seuraavan COOPENER II -ohjelman suunnitteluvaiheeseen, joka on kehitysyhteistyön pääosaston ja EuropeAid-yhteistyötoimiston energia-alan väline.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Tilinpäätös laadittiin suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto (Bryssel) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Edellisiltä varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat (1)

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

käytettävissä olleet

maksetut

peruuntuneet

Yhteisön tuki

5 168

5 168

I osasto

Henkilöstö

2 959

2 944

2 561

118

280

66

2

64

Muut tuet (2)

 

461

II osasto

Hallinto

784

718

651

67

66

324

309

15

 

 

 

III osasto

Toiminta (3)

1 425

1 346

549

797

79

70

1

69

Yhteensä

5 168

5 629

Yhteensä

5 168

5 008

3 762

982

425

461

313

148

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto (Bryssel) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006

(1000 euroa)

 

2006

Toiminnan tuotot

Yhteisön tuki

5 057

Muut tulot

105

Yhteensä (a)

5 162

Toimintamenot

Henkilöstömenot

2 616

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

38

Muut hallintomenot

1 305

Yhteensä (b)

3 959

Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a – b)

1 203

Varainhoitovuoden 2005 kulut (d)

273

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (e = c – d)

930


Taulukko 4

Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto (Bryssel) – Tase 31. joulukuuta 2006

(1000 euroa)

 

2006

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

13

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

88

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

95

Rahat ja pankkisaamiset

1 509

Vastaavaa yhteensä

1 705

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

48

Muut lyhytaikaiset velat

727

Vastattavaa yhteensä

775

Nettovarallisuus

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

930

Nettovarallisuus yhteensä

930

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

1 705


(1)  Varainhoitovuoden 2005 jäljellä olevat määrärahat, jotka komissio siirsi virastolle.

(2)  Euroopan komissiolta saatu tuki, josta katetaan varainhoitovuodelta 2005 varainhoitovuodelle 2006 siirretyt sitoumukset.

(3)  Hankkeiden toteuttamiseen liittyvistä asiantuntijakokouksista aiheutuneet menot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Toimeenpanovirasto ottaa käyttöön tilinpäätökseen liittyvän menettelyn, jolla varmistetaan, että ainoastaan perustellut määrärahasiirrot tehdään.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/24


KERTOMUS

Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset

(2007/C 309/05)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—8

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Keskuksen vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan ympäristökeskus (jäljempänä ‘keskus’) perustettiin 7 päivänä toukokuuta 1990 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1210/90 (1). Keskuksen tehtävänä on toteuttaa seurantaverkosto, jonka tarkoituksena on toimittaa komissiolle, jäsenvaltioille ja yleisemmin kansalaisille luotettavia tietoja ympäristön tilasta. Näiden tietojen on erityisesti mahdollistettava se, että EU ja jäsenvaltiot voivat toteuttaa ympäristönsuojelutoimia ja arvioida toimien vaikutuksia.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto keskuksen vastuualueista ja toiminnoista. Keskuksen laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan keskuksen tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (ETY) N:o 1210/90 13 artiklan mukaisesti keskuksen toiminnanjohtaja laati keskuksen tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusKeskuksen tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusKeskuksen tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

7.

Yli 30 prosenttia varainhoitovuoden sitoumuksista oli siirrettävä seuraavalle varainhoitovuodelle. Toimintamenoista siirrettiin yli 50 prosenttia (osasto III ja sidotut tulot). Osa siirroista ei ollut perusteltuja: vuoden 2006 kahden viimeisen kuukauden aikana keskus teki sitoumukset, joiden määrä oli 1,3 miljoonaa euroa ja joita vastaavat maksumäärärahat siirrettiin varainhoitovuodelle 2007. Näistä siirroista poimitun otoksen (4) tarkastuksessa kävi ilmi, että kaikissa näissä siirroissa oli kyse vuonna 2007 suoritettavista toiminnoista. Täten vuotuisuutta koskevaa talousperiaatetta ei noudatettu tarkasti.

8.

Tehtävien eriyttämistä koskevan periaatteen vastaisesti sama edelleen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä huolehti sekä ennakkotarkastuksista että hallinnoi talousarviokirjanpitoa koskevan tietojärjestelmän käyttöoikeuksia.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EYVL L 120, 11.5.1990.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tilinpäätös laadittiin 29. toukokuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 3. heinäkuuta 2007.

(4)  Otoksen arvo oli noin 500 000 euroa.


 

Taulukko 1

Euroopan ympäristökeskus (Kööpenhamina)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Keskuksen toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty 7 päivänä toukokuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1210/90

Hallinto

Keskuksen resurssit

(2005)

Tuotteet ja palvelut vuonna 2006

Ympäristöpolitiikka

Yhteisön ympäristöpolitiikalla pyritään suojelun korkeaan tasoon yhteisön eri alueiden tilanteiden erilaisuus huomioon ottaen. Yhteisön ympäristöpolitiikka perustuu ennalta varautumisen periaatteelle sekä periaatteille, joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja saastuttajan olisi maksettava. (…) Ympäristöpolitiikkaansa valmistellessaan (…) yhteisö ottaa huomioon saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset tiedot (…)

(perustamissopimuksen 174 artikla)

Tavoitteet

Euroopan laajuisen ympäristöä koskevan seurantaverkon toteuttaminen luotettavien tietojen toimittamiseksi yhteisölle ja sen jäsenvaltioille, jotta voidaan

a)

toteuttaa tarvittavat toimet ympäristön suojelemiseksi

b)

arvioida toimien toteuttamista

c)

varmistaa, että yleisölle tiedotetaan asianmukaisesti ympäristön tilaa koskevista asioista.

Tehtävä

välittää yhteisölle ja jäsenvaltioille tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan ympäristöpolitiikan muotoilussa ja täytäntöönpanossa tarvittavaa tietoa

tallentaa, vertailla ja arvioida ympäristön tilaa koskevia tietoja sekä laatia asiantuntijaselvityksiä ympäristön tilasta ja kuormituksesta yhteisön alueella

edistää ympäristötietojen vertailukelpoisuutta Euroopan tasolla ja tarvittaessa mittausmenetelmien yhdenmukaistamista asianmukaisin keinoin

edistää eurooppalaisten ympäristötietojen sisällyttämistä kansainvälisiin ohjelmiin

julkaista ympäristön kehityksen tilaa ja tulevaisuudennäkymiä koskeva kertomus viiden vuoden välein

edistää ympäristöalan ennakointimenetelmien sekä ympäristövahinkojen kustannusten arviointimenetelmien kehittämistä ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseen käytettävää tekniikkaa koskevien tietojen vaihtoa

edistää ympäristöalan ehkäisy-, suojelu- ja parannustoimien sekä ympäristövahinkojen kustannusten arviointimenetelmien kehittämistä.

1.   Johtokunta

Kokoonpano

yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta

kaksi komission edustajaa

kaksi Euroopan parlamentin nimeämää tieteellistä erityisasiantuntijaa.

Tehtävät

Työohjelman hyväksyminen ja sen täytäntöönpanon valvonta.

2.   Toiminnanjohtaja

Johtokunta nimittää komission ehdotuksesta.

3.   Neuvoa-antava foorumi

Koostuu kunkin jäsenvaltion edustajasta ja toimii toiminnanjohtajan neuvonantajana.

4.   Tieteellinen komitea

Koostuu ympäristöalan asiantuntijoista.

5.   Ulkoinen valvonta

Tilintarkastustuomioistuin.

6.   Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio

37,1 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa),

joista yhteisön tukea: 75 % (84 %).

Henkilöstön määrä 31. joulukuuta 2006

henkilöstötaulukossa 115 (115) virkaa

joista täytettyjä: 110 (107)

sekä +47 (34) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö ja tilapäistyöntekijät)

Yhteensä: 115 (115)

henkilöstön jäsentä, joiden osalta tehtävät jakautuvat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 72 (72)

hallinnolliset tehtävät: 42 (42)

sekalaiset tehtävät: 1 (1)

Prelude-analyysin (Prospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe) käyttöönotto.

Euroopan päästörekisterin (EPER) päivittäminen.

Julkaisuja mm. seuraavista aiheista: liikenne ja ympäristö, maatalous ja ympäristö, energia ja ympäristö, bioenergia, ilmanlaatu, kasvihuonekaasupäästöt, Euroopan rannikkojen tila, kaupungistuminen ja luonnonvarojen hoito.

Seminaarit Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuden puitteissa.

Tietojen yhdenmukaistamista koskeva tuki.

EIONET-tieto- ja seurantaverkoston (European Environment Information and Observation Network) hallinnointi.

Lähde: Keskuksen toimittamat tiedot.

Lähde: Keskukselta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto keskuksen tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Euroopan ympäristökeskus (Kööpenhamina) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojenalkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

käytettävissä olleet

maksetut

peruuntuneet

Yhteisön tuki

27 650

27 650

I osasto

Henkilöstö

16 013

16 013

15 692

308

13

508

386

122

Muut tuet

5 264

5 115

III osasto

Hallinto

2 926

2 912

2 623

283

19

895

836

59

Muut tulot

4 200

1 798

III osasto

Toiminta

13 975

13 971

8 681

5 290

4

4 069

3 671

398

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

4 200

781

356

3 844

2 167

931

115

Yhteensä

37 114

34 563

Yhteensä

37 114

33 677

27 352

9 725

36

7 639

5 824

694

Lähde: Keskukselta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto keskuksen tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan ympäristökeskus (Kööpenhamina) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Toiminnan tuotot

Yhteisön tuki

27 650

26 900

Muut tuet

5 673

5 633

Muut tulot (1)

2 277

0

Yhteensä (a)

35 601

32 533

Toimintamenot

Henkilöstömenot

14 500

13 423

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

795

621

Muut hallintomenot

4 843

4 700

Toimintamenot

15 000

15 618

Yhteensä (b)

35 138

34 363

Toiminnan ylijäämä/alijäämä (c = a – b)

462

–1 830

Rahoitustuotot (e)

72

29

Rahoituskulut (f)

7

7

Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (g = e – f)

66

22

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (h = c + g)

528

–1 808


Taulukko 4

Euroopan ympäristökeskus (Kööpenhamina) – Tase 31. joulukuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

330

456

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1 866

1 649

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset ennakkomaksut (2)

1 151

598

Lyhytaikaiset saamiset

2 611

1 581

Pitkäaikaiset saamiset

494

482

Rahat ja pankkisaamiset (3)

6 097

4 491

Vastaavaa yhteensä

12 548

9 258

Lyhytaikainen vieras pääoma

Muut lyhytaikaiset velat

7 779

5 016

Vastattavaa yhteensä

7 779

5 016

Nettovarallisuus

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

4 242

6 050

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

528

–1 808

Nettovarallisuus yhteensä

4 770

4 242

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

12 548

9 258


(1)  Liittyy kiinteistöveroihin vuosilta 2000–2004 (905 000 euroa).

(2)  Ensisijaisesti ennakkomaksuja eurooppalaisille teemakeskuksille.

(3)  Liittyy kiinteistöveroihin vuosilta 2000–2004 (905 000 euroa).


KESKUKSEN VASTAUS

Siirtojen suurempi määrä vuodelle 2007 johtui lähinnä vuonna 2006 sattuneista poikkeuksellisista tapauksista, joiden vuoksi meidän oli lykättävä välimaksuja aihekeskuksille, kunnes olimme tyytyväisiä tuloksiin. Mainitut myöhäiset sitoumukset johtuivat siitä, että lupasopimukset on tehtävä ennen kunkin vuoden tammikuun 1. päivää, jotta säilytettäisiin jatkuvuus, sekä siitä, että monimutkaisiin, uusiin töihin liittyvien kustannusten ja aikataulujen määrittämiseen ja neuvottelemiseen kuluu aikaa. Ympäristökeskus pyrkii edelleen vähentämään siirtojen määrää tässä yhteydessä.

Johto on arvioinut kuvattuun tilanteeseen liittyvät riskit, ja niitä lieventävät valvontatoimet on otettu käyttöön. Tämän jälkeistä riskien tasoa voidaan pitää hyväksyttävänä. Tilannetta arvioidaan uudelleen vuoden 2007 puolivälissä, kun huonosti yhteen sopivia tehtäviä sisältävät toimet tarkastellaan uudelleen.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/29


KERTOMUS

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/06)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—9

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (jäljempänä ‘virasto’) perustettiin 26 päivänä lokakuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 (1). Virastosta tuli täysin itsenäinen 1. tammikuuta 2006 (2). Viraston päätehtävä on jäsenvaltioiden välisen yhteistyön yhteensovittaminen ulkorajavalvonnan alalla (avustaminen operatiivisessa yhteistyössä, tekninen ja operatiivinen lisäapu sekä riskianalyysi).

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (EY) N:o 2007/2004 30 artiklan mukaisesti viraston pääjohtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 (4) päättyneeltä varainhoitovuodelta. Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

7.

Varainhoitovuonna 2006 määrärahojen sitomisaste oli 85 prosenttia. Kaikista määrärahoista yli 70 prosenttia ja toimintamenoihin osoitetuista määrärahoista lähes 85 prosenttia siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle. Vuoden mittaan tehdyt määrärahojen siirrot talousarvion luvusta toiseen ja osastosta toiseen ylittivät varainhoitoasetuksessa asetetun yleisen 10 prosentin ylärajan. Niin ollen vuotuisuutta ja erittelyä koskevia talousarvioperiaatteita ei noudatettu tarkasti.

8.

Oikeudellisia sitoumuksia (5) tehtiin ennen talousarviositoumuksia, mikä on viraston varainhoitoasetuksen vastaista.

9.

Henkilöstön palveluksen ottamisessa käytetyt kriteerit ja menettelyt eivät olleet henkilöstösääntöjen yleisten säännösten mukaisia: puutteet koskivat pääasiassa tietyssä palkkaluokassa vaadittavaa vähimmäiskokemusta, valintalautakunnan vähäistä roolia ja esivalintamenettelyn dokumentointia.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.

(2)  Komissio vastasi henkilöstön palkoista 1. syyskuuta 2006 asti.

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Tilinpäätös laadittiin 25. toukokuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 11. heinäkuuta 2007.

(5)  Kuusi tapausta, joiden yhteisarvo oli noin 30 000 euroa.


 

Taulukko 1

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto – Frontex (Varsova)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty 26 päivänä lokakuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2007/2004

Hallinto

Viraston resurssit

Tuotteet ja palvelut vuonna 2006

Yhteisön politiikalla tällä alalla on tarkoitus kehittää yhteiset vaatimukset ja menettelyt, joita jäsenvaltioiden on noudatettava ulkorajoilla tapahtuvissa henkilötarkastuksissa; lisäksi toteutetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen sekä jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö.

(perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 66 artikla)

Tavoitteet

Virasto perustettiin parantamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajojen yhdennettyä valvontaa.

Virasto:

a)

helpottaa ja tehostaa ulkorajavalvontaan liittyvien yhteisön nykyisten ja tulevien toimenpiteiden soveltamista,

b)

huolehtii jäsenvaltioiden toimien yhteensovittamisesta näiden toimenpiteiden täytäntöönpanossa ja edistää siten osaltaan henkilötarkastusten sekä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajavalvonnan tehokkuutta, korkeaa tasoa ja yhdenmukaisuutta,

c)

antaa komissiolle ja jäsenvaltioille tarvittavaa teknistä ja asiantuntija-apua ulkorajojen valvonnassa ja edistää jäsenvaltioiden välillä yhteisvastuullisuutta.

Keskeiset tehtävät

1)

jäsenvaltioiden välisen operatiivisen yhteistyön yhteensovittaminen ulkorajavalvonnan alalla

2)

jäsenvaltioiden avustaminen kansallisten rajavartijoiden kouluttamisessa, mukaan lukien yhteisten koulutusvaatimusten käyttöönotto

3)

riskianalyysien tekeminen

4)

ulkorajavalvontaan liittyvän tutkimuksen kehityksen seuraaminen

5)

jäsenvaltioiden avustaminen olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua

6)

tarvittavan tuen antaminen jäsenvaltioille yhteisten palauttamis-operaatioiden järjestämiseksi.

1.   Hallintoneuvosto

Kokoonpano:

yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta

kaksi komission edustajaa

yksi rajatun äänioikeuden omaava edustaja kustakin Schengen-assosiaatiosopimukseen osallistuvasta maasta (Norja ja Islanti).

2.   Pääjohtaja

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission ehdotuksesta.

3.   Ulkoinen valvonta

Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

4.   Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio 2006

Kokonaismäärä:

19,2 miljoonaa euroa,

josta yhteisön tukea

18,9 miljoonaa euroa (98,8 %) ja

tukea Yhdistyneeltä kuningaskunnalta

0,2 miljoonaa euroa (1,2 %).

Henkilöstö 31. joulukuuta 2006

vuoden 2006 henkilöstötaulukossa 28 virkaa

Yhteensä: 72 henkilöstön jäsentä

25 tilapäiseen henkilöstöön kuuluvaa

+47 muuta tointa (komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, sopimussuhteinen henkilöstö, ylimääräinen henkilöstö),

joiden osalta tehtävät jakautuvat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 43

hallinnolliset tehtävät: 29

Operationaalinen yhteistyö

Virasto vastasi koordinoinnista 15 yhteisessä operaatiossa; seitsemän kokeiluhanketta käynnistettiin.

Koulutus

Rajavartijakoulutuksen yhteisiä vaatimuksia tarkistettiin ja kehitettiin; perustettiin kumppanioppilaitosten ja koulutuskoordinaattoreiden verkko; laadittiin koulutusohjelma EU:n ulkopuolisia maita varten ja kehitettiin väärennettyjen asiakirjojen havaitsemista koskevaa koulutusta; määritettiin yhteisiä palautusoperaatioita koskevat koulutusvaatimukset ja kehitettiin helikopterilentäjien taktista koulutusta, virasto osallistui eurooppalaisen koulutuspäivän järjestämiseen.

Riskianalyysi

Virasto laati viisi riskianalyysiä, julkaisi lain ja järjestyksen ylläpitämistä koskevan tiedotteen, päivitti yhteistä yhdennettyä riskianalyysimallia ja perusti Frontex-riskianalyysiverkon (jäsenvaltioiden asiantuntijoille).

Tutkimus ja kehittäminen

Virasto julkaisi kaksi kertomusta, laati neljä tiedotetta ja järjesti workshop-tapaamisen yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa.

Jäsenvaltioiden avustaminen

Virasto vastasi kahden avustusoperaation koordinoinnista.

Avustaminen palautusoperaatioissa

kolme yhteistä palautusoperaatiota.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Frontex – Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Varsova) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot (1)

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuki

18 940

19 504

I osasto

Henkilöstö

2 685

2 173

1 017

1 065

603

Muut tuet

226

226

II osasto

Hallinto

1 275

363

69

931

275

 

 

 

III osasto

Toiminta

13 135

11 687

1 856

9 936

831

Yhteensä

19 166

19 730

Yhteensä

17 095

14 223

2 942

11 932

1 709

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Varsova) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006

(1000 euroa)

 

2006

Toiminnan tuotot

Yhteisön tuki

15 129

Muut tulot

253

Yhteensä (a)

15 382

Toimintamenot

Henkilöstömenot

860

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

7

Muut hallintomenot

615

Toimintamenot

4 348

Yhteensä (b)

5 830

Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a – b)

9 552

Rahoituskulut (d)

5

Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (e = – d)

–5

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (f = c + e)

9 547

Taulukko kattaa lokakuun–joulukuun 2006, jolloin virasto oli taloudellisesti itsenäinen.


Taulukko 4

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Varsova) – Tase 31. joulukuuta 2006

(1000 euroa)

 

2006

Pysyvät vastaavat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

31

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

75

Rahat ja pankkisaamiset

14 236

Vastaavaa yhteensä

14 342

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

84

Muut lyhytaikaiset velat

4 711

Vastattavaa yhteensä

4 795

Nettovarallisuus

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

9 547

Nettovarallisuus yhteensä

9 547

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

14 342


(1)  Menoja koskevat luvut sisältävät vain viraston vastuulla olevat määrät (I ja II osasto: lokakuu–joulukuu 2006; III osasto: koko varainhoitovuosi). Muilta osin komissio vastasi menoista.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Vuodelle 2007 tehtyjen siirtojen suuri määrä johtuu luonnollisista ongelmista viraston käynnistämisvaiheessa sekä siitä, että tärkeitä rahoitusresursseja saatiin käyttöön vasta vuoden 2006 aikana. Virasto on ottanut huomioon tilintarkastustuomioistuimen siirtoja koskevan huomautuksen sekä alkanut huhtikuusta 2007 alkaen tulkita tiukasti siirtoja koskevia määräyksiä.

8.

Virastossa on oltu tietoisia tilintarkastustuomioistuimen kuvaamasta tilanteesta ja myös parannustoimiin on ryhdytty. Virasto on käynnistänyt monenlaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muistuttaa sen taloushallinnon toimijoita siitä, että on välttämätöntä seurata tiukasti menettelyjä. Käyttöön on otettu poikkeuksia koskeva luettelo, jonka sisältö esitellään kuukausittain johtajalle.

9.

Käynnistämisvaiheen aikaisesta resurssien puutteesta ja henkilöstön palkkaamiseen liittyvistä vaikeuksista sekä siitä johtuen, että virasto oli saatava mahdollisimman nopeasti toimintakykyiseksi, se ei pystynyt täysin noudattamaan tavanomaisia menettelyjä suurimmassa osassa vuoden 2006 työhönottoja. Tilanne on asteittain normalisoitunut vuoden 2007 aikana.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/34


KERTOMUS

Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/07)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—8

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan lääkevirasto (jäljempänä ‘virasto’) perustettiin 22 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2309/93, joka on korvattu 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 726/2004 (1). Virasto toimii osana verkostoa ja sovittaa yhteen kansallisten viranomaisten sen käyttöön asettamia tieteellisiä voimavaroja ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden arvioimiseksi ja valvomiseksi.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 68 artiklan mukaisesti viraston toimitusjohtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

7.

Hallintomenoihin (II osasto) budjetoitujen varojen osalta maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste jäi vajaaseen 60 prosenttiin. Yli 40 prosenttia maksusitoumuksista siirrettiin varainhoitovuodelle 2007; suurin osa näistä oli informaatioteknologiaan liittyviä maksusitoumuksia. Niin ollen vuotuisuutta koskevaa talousarvioperiaatetta ei noudatettu tarkasti.

8.

Viraston maksullisista palveluista annetun asetuksen 12 artiklan 4 kohdassa (4) säädetään seuraavaa: ”Maksujen mahdolliset tarkistukset perustuvat arvioon viraston kustannuksista sekä asiaan liittyvistä jäsenvaltioiden suorittamien palvelujen kustannuksista. Kustannukset lasketaan yleisesti tunnustettujen kansainvälisesti käytettävien kustannuslaskentamenettelyjen mukaisesti, jotka hyväksytään 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.” Tähän saakka viraston asiakkailta laskutettu määrä on jaettu kahteen osaan: toisesta osasta katetaan viraston kulut ja toinen suoritetaan jäsenvaltioita edustaville esittelijöille näille aiheutuneiden kulujen kattamiseksi. Koska jäsenvaltioita edustavat esittelijät eivät ole esittäneet kaikkia tarvittavia tositteita tai asiakirjoja tosiasiallisista kuluistaan, tilanne on viraston maksullisista palveluista annetun asetuksen vastainen. Viraston ei ole ollut mahdollista kattavasti analysoida jäsenvaltioita edustaville esittelijöille aiheutuneita kuluja ja mukauttaa maksujaan esittelijöille – ja niin ollen myös asiakkailta laskuttamiaan määriä – objektiivisten ja dokumentoitujen perusteiden mukaisesti.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EYVL L 214, 24.8.1993, s. 18, ja EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1. Viraston alkuperäinen nimi muutettiin asetuksella (EY) N:o 726/2004 Euroopan lääkearviointivirastosta Euroopan lääkevirastoksi.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tilinpäätös laadittiin 21. kesäkuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 17. heinäkuuta 2007.

(4)  Sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1905/2005, jolla muutettiin neuvoston asetusta (EY) N:o 297/95 (EUVL L 304, 23.11.2005, s. 1).


 

Taulukko 1

Euroopan lääkevirasto (Lontoo)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 726/2004 sekä asetuksessa (EY) N:o 141/2000

Hallinto

Viraston resurssit vuonna 2006

(2005)

Tuotteet ja palvelut vuonna 2006

(2005)

Kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Kansallista politiikkaa täydentävä yhteisön toiminta suuntautuu kansanterveyden parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä ihmisten terveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan. (…)

(perustamis sopimuksen 152 artikla)

Tavoitteet

Sovittaa yhteen tieteelliset voimavarat, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat asettaneet viraston käyttöön lääkkeiden arvioimiseksi ja valvomiseksi

antaa jäsenvaltioille ja unionin toimielimille ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevia tieteellisiä lausuntoja.

Tehtävä

Sovittaa yhteen yhteisön markkinoille saattamista koskevien lupamenettelyjen alaisuuteen kuuluvien lääkkeiden tieteellistä arviointia

sovittaa yhteen yhteisössä sallittujen lääkkeiden valvontaa (lääkevalvonta)

antaa lausuntoja eläinlääkejäämien enimmäismäärästä eläinperäisissä elintarvikkeissa

yhteensovittaa hyvää valmistustapaa, hyvää laboratoriokäytäntöä ja hyvää kliinistä käytäntöä koskevien standardien noudattamisen valvontaa

pitää luetteloa annetuista lääkkeiden markkinoille saattamista koskevista luvista.

1

Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea koostuu kunkin jäsenvaltion nimittämästä jäsenestä ja varajäsenestä, ja se valmistelee lausuntoja kaikista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden arviointia koskevista kysymyksistä.

2

Eläinlääkekomitea koostuu kunkin jäsenvaltion nimittämästä jäsenestä ja varajäsenestä, ja se valmistelee lausuntoja kaikista eläimille tarkoitettujen lääkkeiden arviointia koskevista kysymyksistä.

3

Harvinaislääkkeitä käsittelevä komitea koostuu kunkin jäsenvaltion nimittämästä jäsenestä ja varajäsenestä, ja se valmistelee lausuntoja kaikista harvinaislääkkeiden arviointia koskevista kysymyksistä.

4

Rohdosvalmistekomitea koostuu kunkin jäsenvaltion nimittämästä jäsenestä ja varajäsenestä, ja se valmistelee lausuntoja kaikista rohdosvalmisteiden arviointia koskevista kysymyksistä.

5

Hallintoneuvosto koostuu kunkin jäsenvaltion nimittämästä jäsenestä ja varajäsenestä, kahdesta komission edustajasta, kahdesta Euroopan parlamentin nimeämästä edustajasta sekä kahdesta potilasjärjestöjen, yhdestä lääkärijärjestöjen ja yhdestä eläinlääkärijärjestöjen edustajasta. Hallintoneuvosto hyväksyy työohjelman ja vuotuisen toimintakertomuksen.

6

Toimitusjohtajan nimittää hallintoneuvosto komission ehdotuksen perusteella.

7

Ulkoinen valvonta Euroopan tilintarkastustuomioistuin

8

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen Parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Varainhoitovuoden 2006 lopullinen talousarvio

138,7 (111,8) miljoonaa euroa,

josta yhteisön tukea (ei sisällä harvinaislääkkeitä koskevaa tukea): 21,63 % (22,7 %)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2006:

henkilöstötaulukossa 424 (379) virkaa,

joista täytettyjä: 395 (337,5)

+77 (34) muuta tointa (ylimääräiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, ulkopuolinen henkilöstö)

Yhteensä: 472 (371,5)

henkilöstön jäsentä, joiden osalta tehtävät jakaantuvat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 406 (302,5)

hallinnolliset tehtävät: 66 (69)

Ihmisille tarkoitetut lääkkeet

Myyntilupahakemukset: 79 (43)

Myönteiset lausunnot: 51 (24)

Keskimääräinen arviointiaika: 171 päivää (203 päivää)

Luvan myöntämisen jälkeen annetut lausunnot: 1 380 (1 148)

Lääkevalvonta: 94 081 kertomusta (91 565 kertomusta)

Säännölliset turvakatsaukset: 273 kertomusta (279 kertomusta)

Tieteelliset lausunnot: 193 (135)

Vastavuoroista tunnustamista koskevat menettelyt: 9 241 (8 451)

Eläinlääkkeet

Uudet hakemukset: 5 (11)

Muutoksia koskevat hakemukset: 56 (40)

Tarkastukset: 128 (114)

Harvinaislääkkeet

Hakemukset: 104 (118)

Myönteiset lausunnot: 81 (88)

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Euroopan lääkevirasto (Lontoo) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Edellisiltä varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

kirjatut

maksetut

peruuntuneet

Omat tulot

92 580

94 556

I osasto

Henkilöstö

44 921

43 709

42 941

768

1 212

700

563

136

Yhteisön tuki

30 650

32 551

Muut tuet

8 160

7 374

II osasto

Hallinto

34 454

34 007

18 946

15 061

447

10 041

8 535

1 505

Muut tulot

7 286

6 820

III osasto

Toiminta

59 301

58 431

44 846

13 585

870

8 092

7 603

490

Yhteensä

138 676

141 301

Yhteensä

138 676

136 147

106 733

29 414

2 529

18 833

16 701

2 131

Huom. Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan lääkevirasto (Lontoo) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005 (1)

Toiminnan tuotot

Maksut ja muut tulot

119 039

72 979

Yhteisön tuki

31 503

28 957

Yhteensä (a)

150 542

101 936

Toimintamenot

Henkilöstömenot

45 150

40 057

Muut hallintomenot

26 607

22 459

Toimintamenot

63 437

37 849

Yhteensä (b)

135 194

100 365

Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a – b)

15 348

1 571

Rahoitustuotot (e)

1 433

2 257

Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (f = e)

1 433

2 257

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (g = c + f)

16 781

3 828


Taulukko 4

Euroopan lääkevirasto (Lontoo) – Tase 31. joulukuuta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005 (1)

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

14 889

10 492

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

6 695

6 945

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

26 045

14 490

Rahat ja pankkisaamiset

37 508

29 934

Vastaavaa yhteensä

85 138

61 861

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

2 699

1 214

Muut lyhytaikaiset velat

38 550

33 539

Vastattavaa yhteensä

41 249

34 753

Nettovarallisuus

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

27 108

23 280

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

16 781

3 828

Nettovarallisuus yhteensä

43 889

27 108

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

85 138

61 861


(1)  Varainhoitovuodelta 2005 julkaistun tilinpäätöksen yhteydessä ei kaikilta osin sovellettu suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteita.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Automaattiset siirrot vuodelle 2007 osastossa 2 olivat yhteensä 15 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 8 miljoonaa euroa liittyi tietotekniikkaan (luku 21). Virasto kehittää ja toteuttaa parhaillaan monivuotista EU-telematiikan ohjelmaa lääkevalmisteiden sääntelyä varten. Hallinnollisen prosessin ja hankkeiden luonteen vuoksi on vaikea noudattaa tiukasti vuotuisuuden periaatetta, varsinkin kun monet hallinnolliset vaiheet ovat sellaisia, että EMEA ei voi vaikuttaa niihin. Virasto pyrkii kaikin tavoin alentamaan automaattisten siirtojen määrää tulevaisuudessa.

8.

Yhdessä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa virasto on pitkään pyrkinyt selvittämään jäsenvaltioiden esittelijöistä koituvia kustannuksia. Joulukuussa 2006 pitämässään kokouksessa viraston hallintoneuvosto teki periaatepäätöksen maksujärjestelmän tarkistamisesta sekä päätti perustaa kustannuslaskentatyöryhmän laatimaan maksuasetuksen 12 artiklassa tarkoitetut yleisesti hyväksytyt kansainväliset kustannuslaskennan menetelmät ja sopimaan niistä. Kaikkien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten edustajia kutsutaan osallistumaan tähän työhön.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/40


KERTOMUS

Euroopan jälleenrakennusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/08)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—8

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan jälleenrakennusvirasto (jäljempänä ‘virasto’) perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1628/96 (1), jota on viimeksi muutettu 28 päivänä marraskuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 756/2006 (2). Vuonna 2000 toimintansa aloittaneen viraston tehtävänä oli alun perin Euroopan unionin avustusohjelmien hallinnointi Kosovossa. Myöhemmin viraston toimeksianto laajennettiin kattamaan Serbia ja Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Viraston toimipaikka on Thessalonikissa, ja sillä on toimintakeskuksia Belgradissa, Podgoricassa, Pristinassa ja Skopjessa. Viraston toteuttamilla ohjelmilla tuetaan hallintorakenteiden lujittamista ja hyvää hallintoa, edistetään markkinatalouden kehitystä ja keskeisten infrastruktuurien kehittämistä sekä lujitetaan kansalaisyhteiskuntaa. Viraston toimeksianto päättyy periaatteessa 31. joulukuuta 2008.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto keskuksen vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3)185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000 (4) 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti viraston johtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 (5) päättyneeltä varainhoitovuodelta. Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

7.

Talousarvion toteuttamisaste oli tyydyttävä. Viraston on kuitenkin kiinnitettävä huomiota sidottavien määrärahojen määrään. Tämä edellyttää viraston ohjelmien erityistä seurantaa, koska sen toimeksianto päättyy vuoden 2008 lopussa.

8.

Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että kirjanpitojärjestelmä ja sisäisen valvonnan järjestelmät olivat kehittyneet aikaisempiin vuosiin verrattuna etenkin ulkopuolisten elinten hallinnoimien varojen valvonnan ja hankintamenettelyjen täytäntöönpanon osalta. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei anna aihetta merkittäviin huomautuksiin näillä aloilla.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EYVL L 204, 14.8.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 332, 30.11.2006, s. 18.

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7.

(5)  Tilinpäätös laadittiin kesäkuussa 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 6. heinäkuuta 2007.


 

Taulukko 1

Euroopan jälleenrakennusvirasto (Thessaloniki)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2667/2000

Hallinto

Viraston resurssit vuonna 2005

(vuoden 2005 tiedot suluissa)

Tuotteet ja palvelut vuonna 2006

Yhteisö tekee kolmansien maiden kanssa toimivaltaansa kuuluvaa taloudellista, teknistä ja rahoitusyhteistyötä. Tällä yhteistyöllä täydennetään jäsenvaltioiden toimia, ja se on yhdenmukaista yhteisön kehitysyhteis-työpolitiikan kanssa.

(perustamissopimuksen 181 a artikla)

Tavoitteet

Tarjota yhteisön apua seuraavilla aloilla:

i)

jälleenrakennus, pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden paluu

ii)

hyvän hallinnon, hallintorakenteiden lujittamisen ja oikeusvaltion tukeminen

iii)

markkinatalouden kehityksen sekä keskeisiin fyysisiin infrastruktuureihin tehtävien investointien ja ympäristötoimien toteuttamisen edistäminen

iv)

sosiaalisen kehityksen tukeminen ja kansalaisyhteiskunnan lujittaminen.

Soveltaminen

Virasto hallinnoi keskeisiä tukiohjelmia Serbia ja Montenegrossa (Serbian tasavalta, Kosovo ja Montenegron tasavalta) ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Edunsaajina voivat olla valtiot, Yhdistyneiden Kansakuntien hallinnon alaisuuteen kuuluvat yksiköt, yhdistyneet alueelliset ja paikalliset yksiköt, julkiset ja puolijulkiset elimet, työmarkkinajärjestöt, yritysten tukijärjestöt, yhteisyritykset, keskinäiset yhtiöt, avustusjärjestöt, säätiöt ja valtioista riippumattomat järjestöt.

Tehtävät:

Tiedottaa komissiolle ensisijaisista tarpeista

laatia jälleenrakentamiseen ja pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuseen liittyviä ohjelmia

toteuttaa kaikkia tarvittavia toimia EU:n avun täytäntöönpanemiseksi.

Johtokunta:

Muodostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta, kahdesta komission edustajasta ja yhdestä Euroopan Investointipankin tarkkailijasta.

Johtaja:

Johtokunta nimeää johtajan komission ehdotuksesta.

Toimintakeskukset Belgradissa, Pristinassa, Podgoricassa ja Skopjessa. Toimintakeskukset ovat hallinnollisesti varsin autonomisia.

Varainhoidon valvonta:

Tilintarkastustuomioistuin.

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen:

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio:

268,8 miljoonaa euroa (318,9 miljoonaa euroa), johon sisältyy yhteisön avustus.

Henkilöstön määrä 31. joulukuuta 2006:

Henkilöstötaulukossa 108 (114) tilapäisen toimihenkilön tointa,

joista täytettyjä: 90 (88)

Muu henkilöstö:

Paikallinen henkilöstö:164 (170) tointa, joista täytetty 157 (162)

Sopimussuhteinen henkilöstö: 29(28) tointa, joista täytetty 26 (26)

Yhteensä: 273 (276) henkilöstön jäsentä,

joiden osalta vastuualueet jakautuvat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 171 (169)

hallinnolliset tehtävät: 102 (107)

Toimintakeskuksittain jaoteltuina (pääasialliset toimet):

KOSOVO: a) käynnistystuet, lainat, koulutus ja yritysneuvonta vähemmistön ja kotiseudulleen palanneen väestön pienyrityksille; b) yksityistämistuki; c) alueen lämpölaitoksen (pohjoisessa) ja jätteiden ja jäteveden käsittelylaitosten kunnostustyöt (etelässä) Mitrovicassa; d) rajavalvonnan kehittäminen; e) julkisten investointien ohjelmatyötä koskevan uuden järjestelmän käyttöönotto; f) asiantuntijaneuvoja ja koulutusta Kosovon parlamentille; g) tukea oikeus- ja sisäasioiden ministeriöille ja tilastokeskukselle; h) ympäristöasioihin liittyvää kunnostusta, mukaan lukien Pristinan alueen kaatopaikan rakentaminen; i) tukea Kosovon maaseudun kehittämissuunnitelman laatimiseen.

SERBIA: a) Lainsäädännön luonnostelu julkishallinnon uudistuksen yhteydessä; b) raja-alueen poliisin varustaminen; c) toimivan DNA-laboratorion perustaminen; d) tuomioistuinten tilojen kunnostaminen ja varustaminen; e) ohjelma sairaaloiden kunnostamiseksi; f) jatkuvasta rahastosta myönnettyjen lainojen turvin perustetut uudet työpaikat; g) koulutustukea yrityksille; h) alueelliset aikuiskoulutuskeskukset; i) taloudellisen kehittämisen ohjelmia köyhimmille kunnille; j) uusien Unkarin ja Kroatian välisten rajanylityspaikkojen luovuttaminen; k) kunnallisen infrastruktuurin uusiminen; l) tilastokeskuksen uudistaminen; m) tukea suorien ulkomaisten investointien hallinnointiin; n) apu heikossa asemassa oleville henkilöille, kuten pakolaisille ja siirtymään joutuneille henkilöille; o) voimalaitoksen uudistushankkeiden suorittaminen loppuun; p) ilmansuodattimen asentaminen Kostolacin voimalaitokseen.

MONTENEGRO: a) Podgorican kansainvälisen lentokentän rakentaminen ja Tivatin lentokentän kunnostus; b) sisäministeriön keskustietokanta; c) henkilöstöhallintoviraston tukeminen; d) uusi tiehallinto ja uutta liikenne- ja kuljetusalan lainsäädäntöä; e) julkisten sähköyhtiöiden uudelleenryhmittely/uudelleenjärjestely, energiatehokkuutta koskeva strategia; f) ympäristönsuojeluviraston perustaminen; g) hallinnointia koskevan asiantuntemuksen antaminen yrityksille; h) oikeudellisen koulutuskeskuksen tukeminen; i) vankilauudistus; j) tukea maatalouden ja maaseudun kehittämisen strategian laatimisessa

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA a) tukea julkishallinnon uusien elinten luomisessa ja vahvistamisessa (esimerkiksi valtion tilastokeskus, pääsihteeristön kansalaisyhteiskuntayksikkö; julkisista hankinnoista vastaava virasto); b) tukea sähköisen tiedonvälityksen markkinoiden kehittämiseen; c) tukea poliisilaitoksen uudistukseen, mukaan lukien poliisiopiston kunnostaminen; d) tukea rahanpesun estämiseen ja Skopjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kunnostukseen; e) uuden valtiollisen kasvinsuojelulaboratorion avaaminen; f) kansallisen rajavalvonnan koordinointikeskuksen rakentaminen; g) tukea kuntien hajauttamistoimille; h) kunnallisen infrastruktuurin lujittaminen; i) koulutus julkishallinnossa työskenteleville vähemmistökuntien virkamiehille; j) hallinnointikoulutusta pk-yrityksille.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Euroopan jälleenrakennusvirasto (Thessaloniki) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

Käytettävissä olevat määrärahat

(varainhoitovuodelta ja aikaisemmilta varaihoitovuosilta)

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

käytettävissä olleet

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuki

24 795

20 200

I osasto

Henkilöstö

18 540

17 304

17 117

187

1 236

495

 

385

 

109

19 035

17 304

17 502

187

1 345

Muut tulot

t.p.

877

II osasto

Hallinto

6 255

4 705

4 198

507

1 550

500

 

453

 

47

6 755

4 705

4 651

507

1 597

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

244 000

256 008

III osasto

Toiminta

244 000

32 760

4 007

239 992

0

701 681

153 923

249 952

438 814

12 915

945 681

186 683

253 959

678 806

12 915

Yhteensä

268 795

277 085

Yhteensä

268 795

54 769

25 322

240 686

2 786

702 676

153 923

250 790

438 814

13 071

971 471

208 692

276 112

679 500

15 857

Huom. Maksusitoumuksiin käytettävien määrärahojen määrä vuoden lopussa oli 746 922 euroa (josta 211 240 euroa oli vuodelta 2006 siirrettyjä ja 535 682 euroa aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirrettyjä määrärahoja).

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan jälleenrakennusvirasto (Thessaloniki) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Toiminnan tuotot

Yhteisön tuki

273 192

261 009

Muut tulot

239

1 832

Yhteensä (a)

273 432

262 841

Toimintamenot

Henkilöstömenot

16 164

15 727

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

581

703

Muut hallintomenot

5 510

6 509

Toimintamenot

247 509

243 442

Yhteensä (b)

269 764

266 381

Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a – b)

3 668

3 540

Rahoitustuotot (e)

Rahoituskulut (f)

25

Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (g = e – f)

–25

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (h = c + g)

3 643

–3 540


Taulukko 4

Euroopan jälleenrakennusvirasto (Thessaloniki) – Tase 31. joulukuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

70

84

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

743

1 192

Pitkäaikaiset saamiset

10 175

40 002

Vaihtuvat vastavat

Lyhytaikaiset ennakkomaksut

166 885

135 285

Lyhytaikaiset saamiset

24 562

29 574

Rahat ja pankkisaamiset

51 991

57 917

Vastaavaa yhteensä

254 425

264 055

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

1 986

2 100

Muut lyhytaikaiset velat

85 496

98 655

Vastattavaa yhteensä

87 482

100 755

Nettovarallisuus

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

163 300

166 840

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

3 643

–3 540

Nettovarallisuus yhteensä

166 943

163 300

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

254 425

264 055


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Virasto käyttää hyvin nopeaa menettelyä avustusohjelmien toteutuksessa. Viimeisin viraston saama avustusmääräraha oli 250 miljoonaa euroa vuonna 2006. Se oli tarkoitus käyttää sopimuksiin 3 vuoden ajalle eli vuoteen 2009 saakka. Vuoden 2007 ensimmäisten 6 kuukauden aikana virasto teki sopimuksia 185 miljoonan euron määrästä, joka vastaa 74:ää prosenttia vuotuisesta määrärahasta. Niinpä jäljelle jäävä sopimuksiin käytettävä määrä on todennäköisesti pieni toimeksiantokauden lopussa.

8.

Virasto kiittää tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/47


KERTOMUS

Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/09)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—10

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (jäljempänä ‘virasto’) perustettiin 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1592/2002 (1). Viraston tehtävänä on säilyttää siviili-ilmailun korkea turvallisuustaso, varmistaa siviili-ilmailun turvallisuuden asianmukainen kehitys, laatia varmennusjärjestelmiä sekä antaa ilmailuun liittyvien tuotteiden todistuksia.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (EY) N:o 1592/2002 49 artiklan mukaisesti viraston pääjohtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

7.

Vuoden 2006 lopussa II osaston (hallintomenot) kohdalla seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen osuus sitoumuksista oli noin 40 prosenttia ja III osaston (jaksottamattomat toimintamäärärahat) kohdalla noin 50 prosenttia. Näiden osastojen määrärahoista peruuntui yli 15 prosenttia. Varainhoitoasetuksensa vastaisesti virasto käytti vuodelta 2005 siirrettyjä jaksotettuja maksumäärärahojaan siitä huolimatta, että sillä oli tarpeeksi maksumäärärahoja vuodeksi 2006. Täten vuotuisuutta koskevaa talousarvioperiaatetta ei noudatettu tarkasti.

8.

Viraston menoanalyysijärjestelmästä kävi vuoden 2006 hyväksyntätoiminnan osalta ilmi, että menoja oli noin 48 miljoonaa euroa ja tuloja noin 35 miljoonaa euroa. Viraston on yhteistyössä komission (4) kanssa tarkistettava nykyinen maksujärjestelmä varmistaakseen, että viraston hyväksyntätoiminnasta aiheutuvat menot ovat perusteltuja ja että ne katetaan sen maksuista saamilla tuloilla.

9.

Viraston taseessa lyhytaikaisten saamisten määrä oli noin 14 miljoonaa euroa. Niistä 20 prosenttia oli ollut saamatta yli kolme kuukautta. Virasto ei ole vielä pannut täytäntöön vaikuttavaa ja mahdollisesti viivästyskorot sisältävää perintäjärjestelmää.

10.

Ulkoisen konsultin kanssa tehdyn sopimuksen (221 000 euroa) ja vuonna 2004 allekirjoitetun matkatoimistopalveluja koskevan sopimuksen jatkamisen osalta (sopimuksen vuotuinen markkina-arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa) virasto sovelsi neuvottelumenettelyä vedoten kiireellisyyssyihin (5), jotka eivät kuitenkaan olleet perusteltuja, vaan pikemminkin osoitus riittämättömästä suunnittelusta.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tilinpäätös laadittiin 29. kesäkuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 11. heinäkuuta 2007.

(4)  Maksut ja palkkiot vahvistetaan asianomaisessa komission asetuksessa.

(5)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 126 artiklan 1 kohdan c alakohta.


 

Taulukko 1

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (Köln)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1592/2002

Hallinto

Viraston resurssit vuonna 2006

(2005)

Tuotteet ja palvelut

Yhteinen liikennepolitiikka:

”Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää, annetaanko meri- ja lentoliikennettä koskevia aiheellisia säännöksiä sekä missä laajuudessa ja mitä menettelyä noudattaen niitä annetaan.”

(perustamissopimuksen 80 artikla)

Tavoite:

Ylläpitää yhtenäinen ja korkea siviili-ilmailun turvallisuuden taso Euroopassa sekä varmistaa siviili-ilmailun turvallisuuden asianmukainen toteuttaminen ja kehitys.

Viraston tehtävät:

1)

antaa komissiolle osoitettuja lausuntoja

2)

antaa hyväksyntäeritelmiä, mukaan lukien lentokelpoisuusmääräykset ja hyväksyttävät menetelmät, joilla vaatimukset voidaan täyttää, sekä kaikenlaista ohjeaineistoa yhteisön politiikan soveltamista varten

3)

tehdä lentokelpoisuuden hyväksyntää ja ympäristöhyväksyntää koskevia päätöksiä

4)

tehdä jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia koskevia standardointitarkastuksia

5)

toteuttaa tarvittavat yrityksiä koskevat tutkintatoimet.

1)

Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja yhdestä komission edustajasta; perustaa neuvoa-antavan elimen, joka koostuu asianomaisten osapuolten edustajista.

2)

Pääjohtajan, joka johtaa virastoa, nimittää hallintoneuvosto komission ehdotuksen perusteella.

3)

Valituslautakunta ratkaisee muutoksenhaut, jotka liittyvät hyväksynnästä, maksuista, palkkioista tai yrityksiä koskevasta tutkinnasta tehtyihin viraston päätöksiin.

4)

Ulkoinen valvonta Tilintarkastustuomioistuin.

5)

Vastuuvapauden antaa parlamentti neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio: Kokonaismäärärahat:

66,8 (31,5) miljoonaa euroa, joista:

tuloja saaduista maksuista ja palkkioista: 33,2 (8,6) miljoonaa euroa (50 %)

yhteisön tukea: 31,4 (18,9) miljoonaa euroa (47 %)

Saksan liittotasavallan rahoitusosuus (liikenneministeriö): 1,2 miljoonaa euroa (2 %)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2006:

henkilöstötaulukossa: tilapäishenkilöstöä: 328 (200)

täytettyjä virkoja: 276 (132)

muu henkilöstö: 33 (21) sopimussuhteista tai ylimääräistä toimihenkilöä

Yhteensä:

309 (153) henkilöstön jäsentä, joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 227 (86)

hallinnolliset tehtävät: 57 (38)

sekalaiset tehtävät: 25 (29)

Lausunnot:

viisi lausuntoa asetusten (EY) N:o 1592/2002, 1702/2003 ja 2042/2003 muuttamisesta

Sääntelyä koskevat päätökset:

kolme muutosta CS 25-, CS-P- ja CS-ETSO -hyväksyntäerittelyihin

kuusi muutosta asetuksia (EY) N:o 1702/2003 ja 2042/2003 koskeviin hyväksyttäviin menetelmiin vaatimusten täyttämiseksi ja ohjeaineistoon

hyväksyntänumerointia koskeva päätös.

Kansainvälinen yhteistyö:

sopimuspöytäkirja Kiinan kanssa Kiinassa sijaitsevasta Airbus A320 -lentokoneen viimeistelylinjasta ja Kiinan kanssa allekirjoitettu yhteistyösopimus Airbus-tuotteista

yhteistyösopimus Japanin kanssa eurooppalaisten tuotteiden viennistä

13 yhteistyösopimusta kaikkien Euroopan siviili-ilmailukonferenssiin (ECAC) osallistuvien EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ulkomaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointiohjelman (SAFA) jatkamisen yhteydessä

Itsenäisten valtioiden yhteisön ilmailukomitean kanssa tehdyn Beriev-tuotteita koskevan yhteistyösopimuksen jatkaminen

Hyväksyntää koskevat päätökset:

Tyyppihyväksynnät: 70

Lisätyyppihyväksynnät: 803

Lentokelpoisuusmääräykset: 382

Eurooppalaiset tekniset eritelmät: 178

Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi: 97

Huomattavat muutokset: 1 125

Pienet muutokset: 1 830

Huomattavat korjaukset: 1 009

Pienet korjaukset: 372

Lentokäsikirjan tarkistukset (AFM/RFM): 430

Luvat suunnitteluorganisaatioille (1): 377

Luvat huolto-organisaatioille (kahdenväliset) (1): 1 293

Luvat huolto-organisaatioille (EU:n ulkopuoliset) (1): 201

Luvat huoltokoulutusta antaville organisaatioille (1): 16

Luvat valmistuksesta vastaaville organisaatioille (1): 6

Standardointitarkastukset (maiden määrä tyyppiä kohden):

Luvat valmistuksesta vastaaville organisaatioille: 12 maata

Luvat huolto-organisaatioille: 26 maata

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (Köln) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden määrärahat

Aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

käytettävissä olleet

maksetut

peruuntuneet

Omat tulot

30 700

33 236

I osasto

Henkilöstö (jaksottamattomat määrärahat)

25 211

23 881

23 595

286

1 330

214

160

54

Yhteisön tuki

32 899

31 454

II osasto

Hallinto (jaksottamattomat määrärahat)

6 812

6 222

3 637

2 585

590

782

690

92

Muut tuet

635

453

III osasto

Toiminta (jaksottamattomat määrärahat)

7 380

5 625

2 763

2 862

1 756

1 276

1 130

146

III osasto

Toiminta (jaksotetut määrärahat)

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut tulot

156

308

— MSM

25 680

23 219

 

 

2 461

 

 

 

— MM

24 880

 

11 362

13 518

0

4 334

4 334

0

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1 273

1 380

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1 380

1 365

1 357

0

22

0

0

0

Yhteensä

65 663

66 831

MSM yhteensä

66 463

60 312

 

5 733

6 159

2 272

 

292

MM yhteensä

65 663

 

42 714

19 251

3 698

6 606

6 314

292

Jaksottamattomat määrärahat

:

maksusitoumusmäärärahoja on saman verran kuin maksumäärärahoja.

Jaksotetut määrärahat

:

maksusitoumusmäärärahoja voi olla eri määrä kuin maksumäärärahoja.

MSM

:

maksusitoumusmäärärahat jaksotettujen määrärahojen järjestelmässä.

MM

:

maksumäärärahat jaksotettujen määrärahojen järjestelmässä.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (Köln) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

Huom.

2006

2005

Toiminnan tuotot

Maksuista saadut tulot

 (2)

35 173

10 888

Yhteisön tuki

 

26 401

17 417

Muut tuet

 

2 021

2 138

Muut tulot

 

340

26

Yhteensä (a)

 

63 935

30 469

Toimintamenot

Henkilöstömenot

 (3)

23 778

13 636

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

 

573

341

Muut hallintomenot

 (4)

6 436

3 675

Toimintamenot

 

27 798

11 660

Yhteensä (b)

 

58 586

29 312

Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a – b)

 

5 349

1 157

Rahoitustuotot (e)

 

263

41

Rahoituskulut (f)

 

19

14

Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (g = e – f)

 

243

27

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (h = c + g)

 

5 593

1 184


Taulukko 4

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (Köln) – Tase 31. joulukuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2005

(1000 euroa)

 

Huom.

2006

2005

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

 

268

182

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 

1 719

1 348

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

 (5)

13 881

8 816

Rahat ja pankkisaamiset

 (6)

24 056

11 746

Vastaavaa yhteensä

 

39 924

22 094

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

 (7)

639

Muut lyhytaikaiset velat

 (8)

30 663

19 065

Vastattavaa yhteensä

 

31 302

19 065

Nettovarallisuus

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

 

3 029

1 845

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

 

5 593

1 184

Nettovarallisuus yhteensä

 

8 622

3 029

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

 

39 924

22 094


(1)  Uusien lupien ja seurantalupien kokonaismäärä 31.12.2006.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

(2)  Tulojen huomattava kasvu kuvastaa sitä, että hyväksyntätoimista perittyjä maksuja ja palkkioita koskevaa komission asetusta (EY) N:o 488/2005 on ensimmäisen kerran sovellettu täysimääräisesti kokonaisen vuoden ajan.

(3)  Vuonna 2006 otettiin palvelukseen 126 henkilöä.

(4)  Tarvittavien uusien toimintatilojen rakennuskustannukset.

(5)  Lyhytaikaisten saamisten määrä kuvastaa maksuista ja palkkioista saatujen tulojen kasvua.

(6)  Käteisvarojen kasvu on osoituksena sekä aiempaa tehokkaammasta tulojenkeruusta että suuresta maksamatta olevasta menojäämästä, joka johtuu siitä, että pääasialliset toimittajat laskuttivat viipeellä.

(7)  Vuoden 2006 riski- ja kuluvarauksilla tarkoitetaan kertyneisiin vuosilomapäiviin liittyviä henkilöstömenoja. Vuonna 2005 vastaavat menot, joiden määrä oli 237 180 euroa, esitettiin lyhytaikaisina velkoina.

(8)  Lyhytaikaisten velkojen määrän kasvu liittyy hyväksyntöjen antajien kuluihin, ja on osoituksena sekä lisääntyneestä toiminnasta että siitä, että ulkoiset palveluntarjoajat laskuttavat viipeellä.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Siirretyt jaksotetut maksumäärärahat liittyivät toimintaan, joka katetaan maksuista kertyneillä tuloilla.

Viraston oli käytettävä vuodelta 2005 siirrettyjä jaksotettuja maksumäärärahoja, koska maksuista kertyneet tulot eivät riittäneet vuonna 2006 kattamaan sertifiointitoimintaa eivätkä myöskään riittäneet lykkäämään niitä vaikutuksia, jotka johtuivat siirtymisestä jaksotetuista jaksottamattomiin määrärahoihin 1.1.2007 alkaen (varainhoitoasetuksessa ei säädetä menettelystä tämän kaltaisessa muutoksessa).

8.

Lentoturvallisuusviraston maksuja ja palkkioita koskeva uusi asetus (EY) N:o 593/2007, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007, tuottanee tarpeeksi tuloja kattamaan sertifiointitoiminnan. Virasto on päättänyt ottaa käyttöön 2007 ja 2008 yhdennetyn hallintojärjestelmän, jonka avulla voidaan seurata viraston toiminnallisia kustannuksia yhä tarkemmin.

9.

Vuoden 2006 aikana saatavien maksujen seurantaan on vaikuttanut perittävät vuodelta 2005, joista ei ole aina ollut saatavissa riittävää tietoa. Virasto pyrkii jatkossakin parantamaan kyseisten tietojen luotettavuutta ja vähentämään saamisten perintää koskevaa viivästymistä. Vuoden 2006 joulukuusta alkaen virasto on myös järjestelmällisesti lähettänyt maksukehotuksia ja perinyt viivästyskorkoja myöhästyneistä maksuista.

10.

Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen. Toisaalta päätös aikaisemmasta tutkimuksesta tehtiin kiireellä, koska vuoden 2005 viimeisen neljänneksen aikana kävi ilmi, että maksuja ja palkkioita koskevan asetuksen tarkistaminen oli ratkaisevaa riittävän tulotason takaamiseksi virastolle. Toisaalta sopimusta pidennettiin, koska haluttiin saada ulkopuolelta tilatun analyysin tulokset. Näiden tulosten pohjalta voitaisiin päättää, ulkoistetaanko matkustamiseen liittyvät palvelut vai hoidetaanko ne sisäisesti. Virasto laatii tällä hetkellä tehtävänkuvausta tarkoituksena käynnistää kattava tarjouspyyntömenettely.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/55


KERTOMUS

Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/10)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—10

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan meriturvallisuusvirasto (jäljempänä ‘virasto’) perustettiin 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1406/2002 (1). Viraston tehtävänä on varmistaa meriturvallisuuden ja alusten aiheuttaman merien pilaantumisen ehkäisemisen korkea taso, tarjota komissiolle ja jäsenvaltioille teknistä tukea sekä valvoa yhteisön lainsäädännön soveltamista ja arvioida säännösten vaikuttavuutta.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TiLINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (EY) N:o 1406/2002 18 artiklan mukaisesti viraston pääjohtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

7.

Yli 43 prosenttia maksumäärärahoista oli peruutettava vuoden 2006 lopussa. Lisäksi toimet keskittyivät vuoden viimeiselle neljännekselle. Täten talousarvion totuudenmukaisuuden periaatetta ei noudatettu tiukasti.

8.

Talousarvion ja henkilöstötaulukon laadintamenettelyt eivät olleet riittävän tarkkoja. Tämä johti siihen, että oli tehtävä suuri määrä talousarviomäärärahojen siirtoja (4), henkilöstön palvelukseenottoa ei ollut suunniteltu asianmukaisesti (5) eikä talousarviota esitetty oikealla tavalla (6).

9.

Oikeudellisia sitoumuksia tehtiin ennen vastaavien talousarviositoumusten tekemistä (7). Joissakin sopimuksissa sallittiin 100 prosentin ennakkorahoitus: kyseinen käytäntö ei ole moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukainen (8).

10.

Inventointijärjestelmä on puutteellinen. Kaikkia tavaroita ei ole mahdollista jäljittää fyysisesti kirjanpidon perusteella. Järjestelmään ei ole kirjattu tietokonelaitteita.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tilinpäätös laadittiin 13. kesäkuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 27. kesäkuuta 2007.

(4)  Vuonna 2006 tehtiin yli 35 määrärahasiirtoa.

(5)  Tietyt henkilöstön palvelukseenottoon liittyvät tavoitteet jäivät saavuttamatta ja tämän vuoksi oli tehtävä siirto, jonka myötä budjettikohtaan 1 100 (palkat) osoitettujen varojen määrä väheni 1,2 miljoonaa euroa.

(6)  Talousarviossa on esitettävä yhteenveto niiden tulevina varainhoitovuosina suoritettavien maksujen erääntymisaikatauluista, jotka perustuvat aiempina varainhoitovuosina tehtyihin talousarviositoumuksiin (viraston varainhoitoasetuksen 31 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti).

(7)  Neljä tapausta, joiden arvioitu kokonaismäärä oli 345 000 euroa.

(8)  Varainhoitoasetuksen 67 artikla (komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002).


 

Taulukko 1

Euroopan meriturvallisuusvirasto (Lissabon)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1406/2002, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1644/2003 ja asetuksella (EY) N:o 724/2004

Hallinto

Viraston resurssit 2006

(2005)

Tuotteet ja palvelut 2006

Yhteinen liikennepolitiikka

”Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää, annetaanko meri- ja lentoliikennettä koskevia aiheellisia säännöksiä sekä missä laajuudessa ja mitä menettelyä noudattaen niitä annetaan.”

(perustamissopimuksen 80 artikla)

Tavoitteet

varmistaa meriturvallisuuden ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn korkea, yhdenmukainen ja tehokas taso

tarjota jäsenvaltioille ja komissiolle teknistä ja tieteellistä tukea

seurata yhteisön lainsäädännön soveltamista ja arvioida voimassa olevien säännösten tehokkuutta

kehittää toimintakeinot Euroopan vesien pilaantumisen torjumiseksi.

Tehtävä

avustaa komissiota yhteisön lainsäädäntöön liittyvässä valmistelutyössä ja täytäntöönpanossa

valvoa satamavaltioiden suorittamaan valvontaan liittyvän yhteisön järjestelmän toimintaa, mihin sisältyvät myös tarkastuskäynnit jäsenvaltioissa

tarjota komissiolle teknistä tukea satamavaltion suorittamassa alusten valvonnassa

toimia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kehitelläkseen teknisiä ratkaisuja ja antaakseen tukea yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanolle

edistää rantavaltioiden välistä yhteistyötä asianomaisilla merialueilla

kehittää ja pitää yllä tarvittavia tietojärjestelmiä

helpottaa jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä yhteisen menettelytavan kehittämisessä onnettomuuksien tutkintaa varten

tarjota komissiolle ja jäsenvaltioille luotettavaa tietoa meriturvallisuudesta ja alusten aiheuttamasta pilaantumisesta

avustaa komissiota ja jäsenvaltioita laittomia päästöjä tekevien alusten tunnistamisessa ja jäljittämisessä.

valvoa EU:n tasolla hyväksyttyjä luokituslaitoksia ja toimittaa asianomaiset kertomukset komissiolle

avustaa komissiota tietojen tallentamisessa ja laivavarusteista annettuun direktiiviin liittyvien tehtävien toteuttamisessa

tarjota komissiolle tiedot, jotka tarvitaan jätteen vastaanottopalveluista EU:n satamissa annetun direktiivin toteuttamiseksi.

1.   Hallintoneuvosto

Kokoonpano

Yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, neljä komission edustajaa, neljä asianomaisten alojen ammattilaista, joilla ei ole äänioikeutta.

Tehtävä

vahvistaa talousarvio ja toimintaohjelma,

tutkia tukea koskevat jäsenvaltioiden pyynnöt.

2.   Pääjohtaja

Hallintoneuvosto nimittää komission ehdotuksesta.

3.   Ulkoinen valvonta

Tilintarkastustuomioistuin.

4.   Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Varainhoitovuoden 2006 lopullinen talousarvio

44,7 miljoonaa euroa (35,3), joista yhteisön tukea: 100 % (100 %)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2006

henkilöstötaulukossa 132 (95) virkaa,

joista täytettyjä:

111 (80)

20 (20) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö ja ulkoiset työntekijät)

yhteensä: 131 (100) henkilöstön jäsentä,

joiden osalta tehtävät jakaantuvat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 83 (65)

hallinnolliset ja avustavat tehtävät: 41 (27)

sekalaiset tehtävät: 7 (8)

Eritelmien ja ohjeaineistojen lukumäärä: 49 (kertomukset ja/tai selvitykset mukaan luettuina)

Tarkastuksia: 47 (tarkastuskäyntejä yli 600 henkilöpäivää)

Meriharjoitukset (Toiminnot): 7

Seminaarit, koulutusjaksot ja työryhmätapaamiset: 59 (102 päivää ja 1 440 osallistujaa)

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Euroopan meriturvallisuusvirasto (Lissabon) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

kirjatut

maksetut

peruuntuneet

Yhteisön tuki

44 738

32 030

I osasto

Henkilöstö (jaksottamattomat määrärahat)

13 459

12 705

10 387

664

2 408

161

62

99

II osasto

Hallinto (jaksottamattomat määrärahat)

2 972

2 550

1 944

606

422

333

248

85

Muut tulot

0

362

III osasto

Toiminta (jaksotetut määrärahat)

 

 

 

 

 

 

 

 

— MSM

28 308

19 033

0

0

9 275

0

0

0

— MM

28 308

0,00

11 638

0

16 669

0

0

0

Yhteensä

44 738

32 392

MSM yhteensä

44 738

34 287

0

1 270

12 105

0

0

0

MM yhteensä

44 738

0

23 969

1 270

19 499

494

310

184

Jaksottamattomat määrärahat

:

maksusitoumusmäärärahoja on saman verran kuin maksumäärärahoja.

Jaksotetut määrärahat

:

maksusitoumusmäärärahoja voi olla eri määrä kuin maksumäärärahoja.

MSM

:

maksusitoumusmäärärahat jaksotettujen määrärahojen järjestelmässä.

MM

:

maksumäärärahat jaksotettujen määrärahojen järjestelmässä.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan meriturvallisuusvirasto (Lissabon) – Tuloslaskelma varainhoitovuosilta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Toiminnan tuotot

Yhteisön tuki

24 716

15 666

Muut tuet

678

0

Yhteensä (a)

25 394

15 666

Toimintamenot

Henkilöstömenot

9 616

6 099

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

236

151

Muut hallintomenot

3 548

2 042

Toimintamenot (1)

14 151

2 925

Yhteensä (b)

27 551

11 217

Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a – b)

–2 157

4 439

Rahoitustuotot (e)

0

0

Rahoituskulut (f)

0

3

Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (g = e – f)

0

–3

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (h = c + g)

–2 157

4 435


Taulukko 4

Euroopan meriturvallisuusvirasto (Lissabon) – Tase 31. joulukuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

55

69

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

523

455

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset ennakkomaksut

4 849

5 351

Lyhytaikaiset saamiset

270

105

Rahat ja pankkisaamiset

11 633

8 866

Vastaavaa yhteensä

17 330

14 847

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

191

107

Muut lyhytaikaiset velat

12 111

7 555

Vastattavaa yhteensä

12 301

7 661

Nettovarallisuus

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

7 185

2 750

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

–2 157

4 435

Nettovarallisuus yhteensä

5 028

7 185

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

17 330

14 847


(1)  Uusien tankkereita koskevien sopimusten allekirjoittaminen.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Viraston talousarviosta yli 50 prosenttia oli varattu saastumisen vastaisiin toimiin. Virasto käynnisti tällä alalla tarjouskilpailun neljää saasteentorjunta-aluksesta tehtävää sopimusta varten. Menettelyn loppuvaiheessa kaksi yritystä päätti viime hetkellä vetää tarjouksensa pois, joten vain kaksi sopimusta solmittiin. Tämä johti huomattavien maksumäärärahojen peruutuksiin loppuvuodesta.

8.

Viraston siirtyminen Brysselistä Lissaboniin vuonna 2006 vaikutti talousarvioon vaikeasti ennakoitavalla tavalla, mm. sopimussuhteisesta henkilöstöstä 20 prosenttia lähti virastosta.

9.

Menettelyitä myöhempien sitoumusten välttämiseksi vahvistetaan. Ennakkorahoituksen ehdot tarkistetaan tilintarkastustuomioistuimen huomautusten mukaisesti.

10.

Vanhan inventointijärjestelmän tilalle tuli kesäkuussa 2007 ABAC Assets, joten tilintarkastustuomioistuimen mainitsemat ongelmat poistuvat.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/62


KERTOMUS

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/11)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (jäljempänä ‘virasto’) perustettiin 18 päivänä heinäkuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2062/94 (1). Viraston tehtävänä on koota ja levittää tietoja kansallisten ja yhteisön toimien työterveys- ja työturvallisuusalan painopistealueista, auttaa asianomaisia kansallisia ja yhteisön elimiä politiikkojen laadinnassa ja täytäntöönpanossa ja tiedottaa ennalta ehkäisevistä toimista.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti; tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (EY) N:o 2062/94 14 artiklan mukaisesti viraston johtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

7.

Vuonna 2006 viraston johtaja allekirjoitti 19 päätöstä, joilla hyväksyttiin noin 880 000 euron määrärahasiirrot talousarvion luvun momentilta toiselle. Vastoin varainhoitoasetuksen säännöstä viraston johtokunta ei saanut tarvittavia tietoja (4). Näin ollen talousarvion erittelyn periaatetta ei noudatettu tarkasti.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1. Asetusta on viimeksi muutettu 24 päivänä kesäkuuta 2005 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1112/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 5).

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tilinpäätös laadittiin 4. kesäkuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 2. heinäkuuta 2007.

(4)  Varainhoitoasetuksen 23 artikla.


 

Taulukko 1

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2062/94, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1112/2005)

Hallinto

Viraston resurssit vuonna 2006

(vuoden 2005 tiedot)

Tuotteet ja palvelut vuonna 2006

Sosiaaliset säännökset

Yhteisön ja jäsenvaltioiden tavoitteena on (…) elin- ja työolojen kohentaminen siten, että olojen yhtenäistäminen olisi mahdollista niitä kohennettaessa (…).

Edellä 136 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi yhteisö tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa seuraavilla aloilla: a) erityisesti työympäristön parantaminen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi; b) työehdot (…)

(perustamissopimuksen 136 ja 137 artikla)

Tavoitteet

työympäristön parantamiseksi työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemisen osalta siten kuin siitä määrätään perustamissopimuksessa ja myöhemmissä työturvallisuutta ja -terveyttä koskevissa yhteisön strategioissa ja toimintaohjelmissa viraston tavoitteena on antaa yhteisön elimille, jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille ja muille asianomaisille tarvittavia teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja työturvallisuuden ja -terveyden alalla.

Tehtävät

kerätä, analysoida ja jakaa tietoja kansallisen tason ja yhteisön toimien painopistealueista ja tutkimustoiminnasta

edistää yhteistyötä sekä tietojen vaihtoa, mukaan lukien koulutusohjelmia koskevat tiedot

toimittaa yhteisön elimille ja jäsenvaltioille tietoja, joita tarvitaan politiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon, erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvien vaikutusten osalta

antaa tietoja ennalta ehkäisevistä toimista

osallistua strategioiden ja tulevien yhteisön toimintaohjelmien kehittämiseen

laatia verkosto, johon kuuluvat kansalliset tietokeskukset ja aihekeskukset.

1.   Johtokunta

Kokoonpano

yksi kunkin jäsenvaltion hallituksen edustaja

yksi edustaja kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöistä

yksi edustaja kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöistä

kolme komission edustajaa.

Tehtävä

Hyväksyä viraston työohjelma, talousarvio ja yleinen vuosikertomus.

2.   Puheenjohtajisto

Kokoonpano

johtokunnan puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa

yksi koordinaattori kustakin kolmesta eturyhmästä

yksi lisäjäsen kustakin ryhmästä sekä yksi komission edustaja.

Tehtävä

Johtokunnan päätösten valmistelun ja seurannan valvonta.

3.   Johtaja

Johtokunta nimeää johtajan komission ehdotuksesta.

4.   Komiteat

Komission ja työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean pakollinen kuuleminen työohjelmasta ja talousarviosta.

5.   Ulkoinen valvonta

Tilintarkastustuomioistuin.

6.   Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio

14,1 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa),

joista:

yhteisöltä saatua tukea (työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto): 93,5 % (96 %)

yhteisöltä saatua tukea (laajentumisasioiden pääosasto): 4,5 % (3 %)

muut tulot: 2 % (1 %)

Henkilöstön määrä 31. joulukuuta 2006

henkilöstötaulukossa 40 (40) virkaa,

joista täytettyjä: 33 (32)

avoinna olevia: 7 (8)

26 (20) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö).

Yhteensä: 59 (52) henkilöstön jäsentä,

joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 42 (35)

hallinnolliset tehtävät: 9 (9)

sekalaiset tehtävät: 8 (8)

Yhteyksien luominen – verkoston kehittäminen

Kolmikantaisuuden lujittaminen viraston verkostoissa

ehdokasvaltioiden hallinnollisten valmiuksien kehittäminen (Phare-ohjelma).

Tiedonlevitys

Safe Start! -kampanja, joka on suunnattu nuorille työntekijöille vuoden 2006 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikolla.

Terveyttä työpaikalle -aloite, pk-yrityksille suunnattu kampanja EU-10-maissa sekä Romaniassa ja Bulgariassa.

Monikieliset työterveys- ja työturvallisuusalan tietopalvelut painettuna ja internetissä.

Tiedottaminen

Tiedotteita kansallisille ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikon kampanjoille (vuosi 2006: nuoret työntekijät; vuosi 2007: tuki- ja liikuntaelinten sairaudet).

Tiedotteita ikääntyvistä työntekijöistä, työterveydestä ja työturvallisuudesta ja taloudellisista tuloksista sekä ravintola-alalta.

Riskinhavainnointia koskevia tiedotteita, jotka sisältävät kertomuksia työterveyden ja työturvallisuuden tutkimuksen painopistealueista, biologisista tekijöistä ja ultraviolettisäteilystä; tietojen keruuta stressistä, tärinästä, iho-ongelmista, nuorista työntekijöistä sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksista vuosien 2006 ja 2007 Euroopan teemaviikoille, kannattavuustutkimus yrityksiä koskevasta kyselystä.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

lopulliset

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

käytettävissä olleet

maksetut

peruuntuneet

Yhteisön tuki

13 200

11 900

I osasto

Henkilöstö

4 556

4 080

3 831

125

600

75

28

47

Muut tulot

247

248

II osasto

Hallinto

1 524

1 481

1 083

381

61

331

313

17

 

 

 

III osasto

Toiminta

7 367

7 025

5 060

1 963

344

2 213

1 814

400

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (1)

518

312

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (1)

518

407

324

194

0

206

0

206

Yhteensä

13 965

12 460

Yhteensä

13 965

12 993

10 298

2 663

1 005

2 825

2 155

670

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Toiminnan tuotot

Yhteisöltä saatu tuki

11 730

11 021

Muut tuet

238

284

Muut tulot

1 580

2 460

Yhteensä (a)

13 548

13 765

Toimintamenot

Henkilöstömenot

3 640

3 312

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot (2)

139

–14

Muut hallintomenot

1 825

1 692

Muut toimintamenot

8 028

8 584

Yhteensä (b)

13 632

13 575

Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a – b)

–84

190

Rahoituskulut (d)

6

7

Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (e = d)

–6

–7

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (f = c + e)

–90

183


Taulukko 4

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao) – Tase 31. joulukuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

71

88

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

247

247

Pitkäaikaiset saamiset

4

4

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset ennakkomaksut

435

454

Lyhytaikaiset saamiset

27

142

Rahat ja pankkisaamiset

2 990

3 392

Vastaavaa yhteensä

3 774

4 327

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

63

58

Muut lyhytaikaiset velat

1 981

2 448

Vastattavaa yhteensä

2 044

2 507

Nettovarallisuus

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

1 820

1 637

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

–90

183

Nettovarallisuus yhteensä

1 730

1 820

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

3 774

4 327


(1)  Talousarvioon käyttötarkoitukseensa sidottuna tulona otettu määrä on 661 000 euroa, josta on saatu ainoastaan 518 000 euroa.

Oikean käsityksen saamiseksi kyseiseen kohtaan on merkitty oikea, 518 000 euron määrä.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.

(2)  Vuotta 2005 koskeva negatiivinen määrä johtuu korjauksista.


VIRASTON VASTAUKSET

1.

Virasto hyväksyy huomautuksen. Vuoden 2007 heinäkuusta alkaen hallintoneuvostolle ilmoitetaan kaikista johtajan päätöksistä, jotka koskevat siirtoja, viraston ekstranetin kautta.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/67


KERTOMUS

Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viraston vastaukset

(2007/C 309/12)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—10

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan rautatievirasto (jäljempänä ‘virasto’) perustettiin 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 881/2004 (1). Virastosta tuli täysin itsenäisesti toimiva yksikkö 1. tammikuuta 2006. Viraston tarkoituksena on nostaa rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuden tasoa ja kehittää turvallisuutta koskeva yhteinen lähestymistapa turvallisuustasoltaan korkean rautatiealan kilpailuaseman parantamiseksi.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. Viraston laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viraston tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (EY) N:o 881/2004 39 artiklan mukaisesti viraston pääjohtaja laati viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViraston tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset kohdassa 10 mainittuja seikkoja lukuun ottamatta.

HUOMAUTUKSET

7.

Tänä ensimmäisenä taloudellisen itsenäisyytensä vuonna virasto käytti 72 prosenttia maksusitoumusmäärärahoistaan. Määrärahoja siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle hallintomenojen (II osasto) osalta 37,5 prosentin ja toimintamenojen (III osasto) osalta 85 prosentin verran. Näin ollen vuotuisuutta koskevaa talousarvioperiaatetta ei noudatettu tarkasti.

8.

Virasto on sijoittautunut kahteen kaupunkiin: sen päätoimipaikka on Valenciennesissa, mutta kokoukset on pidettävä Lillessä. Virasto ei vielä ole löytänyt keinoja, joilla kompensoida kahta sijaintipaikkaa koskevan velvoitteen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

9.

Sisäisen valvonnan järjestelmässä havaittiin puutteita. Edelleenvaltuuttaminen ei tapahtunut sääntöjen mukaisesti. Valtuutuspäätösten ja talousarviokirjanpidon SI2-järjestelmän käyttöoikeuksien välillä ilmeni epäjohdonmukaisuuksia. Virasto ei ole hyväksynyt varainhoitoasetuksensa soveltamissääntöjä.

10.

Hankintamenettelyitä tutkittaessa tuli esiin poikkeamia: virasto sovelsi jo päättyneitä sopimuksia (4) ja jatkoi voimassa olevia sopimuksia sääntöjenvastaisesti (5). Näin ollen viraston on käynnistettävä hankintamenettelyt niiden alojen osalta, joilla on voimassa olevat sopimukset mutta joilla ei toteutettu sääntöjenmukaisia menettelyjä.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EUVL L 220, 21.6.2004, s. 3.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tilinpäätös laadittiin 19. kesäkuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 2. heinäkuuta 2007.

(4)  Yksi tällainen tapaus havaittiin: arvo 49 000 euroa.

(5)  Kaksi tällaista tapausta havaittiin: arvo 630 000 euroa.


 

Taulukko 1

Euroopan rautatievirasto (Lille/Valenciennes)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 881/2004

Hallinto

Viraston resurssit 2006

Tuotteet ja palvelut vuonna 2006

Yhteinen liikennepolitiikka

Neuvosto, 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan, 70 artiklan täytäntöön panemiseksi ja liikenteen erityispiirteet huomioon ottaen:

a)

antaa yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta,

b)

vahvistaa ne edellytykset, joilla muut kuin jäsenvaltiossa asuvat liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa liikennettä siellä,

c)

toteuttaa toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi,

d)

antaa muut aiheelliset säännökset.

(ote perustamissopimuksen 71 artiklasta)

Tavoitteet

Osallistua teknisten kysymysten osalta sellaisen yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoon, joka tähtää:

1.

rautatiealan kilpailuaseman parantamiseen

2.

Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuutta koskevan yhteisen lähestymistavan kehittämiseen

rajattoman eurooppalaisen rautatieliikennealueen toteuttamiseksi ja turvallisuuden korkean tason takaamiseksi.

Tehtävät

1.

Antaa komissiolle suosituksia seuraavista aiheista:

rautatieturvallisuusdirektiivissä (2004/49/EY) tarkoitetut yhteiset turvallisuusmenetelmät (YTM) ja yhteiset turvallisuustavoitteet (YTT)

turvallisuustodistukset ja turvallisuutta koskevat toimenpiteet

rautateiden yhteentoimivuuden kehittäminen, toteuttaminen ja seuranta

yhteentoimivuuden seuranta

kunnossapitokonepajojen sertifiointi

alan henkilöstön ammattipätevyys

liikkuvan kaluston rekisteröinti.

2.

Antaa lausuntoja seuraavista aiheista:

kansalliset turvallisuussäännöt

ilmoitettujen laitosten työn laadun seuranta

Euroopan laajuisen verkon yhteentoimivuus.

3.

Huolehtii koordinoinnista kansallisten elinten välillä:

kansallisten turvallisuusviranomaisten ja kansallisten tutkintaelinten työn koordinointi (direktiivin 2004/49/EY 17 ja 21 artiklassa kuvatulla tavalla).

4.

Julkaisut ja tietokannat:

turvallisuustasoa koskeva kertomus (joka toinen vuosi)

kertomus yhteentoimivuuden edistymisestä (joka toinen vuosi)

turvallisuutta koskevien asiakirjojen julkinen tietokanta

yhteentoimivuutta koskevien asiakirjojen julkinen rekisteri.

1.   Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto muodostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja neljästä komission edustajasta sekä kuudesta kyseisten alojen edustajasta, joilla ei ole äänioikeutta.

2.   Pääjohtaja

Hallintoneuvosto nimittää komission ehdotuksesta.

3.   Ulkoinen valvonta

Tilintarkastustuomioistuin.

4.   Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Varainhoitovuoden 2006 lopullinen talousarvio

14,4 miljoonaa euroa

Henkilöstö 31. joulukuuta 2006

henkilöstötaulukossa 95,

joista täytettyjä: 80

Muu henkilöstö: 5

Yhteensä: 85

henkilöstön jäsentä,joiden osalta tehtävät jakaantuvat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 58,5

hallinnolliset tehtävät: 26,5

Turvallisuutta koskevat suositukset:

Recommendation to the Commission on harmonised formats for safety certificates and harmonised application forms to be used by railway undertakings and national safety authorities.

Recommendation to the Commission on notification of national safety rules following a request from the Commission related to other measures in the field of safety.

Vuosittainen edistymistä koskeva kertomus komissiolle seuraavista aiheista:

Yhteentoimivuus:

Recommendation on registration of rolling stock and report on specifications on the National Vehicle Register.

Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä ERTMS:

Recommendation to the Commission to update Annex A of the technical specifications for interoperability, Control Command and Signalling for high speed and conventional rail systems.

Taloudellinen arviointi:

Komissiolle on toimitettu vaikutusten arviointimenetelmiä koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan viraston kaikkiin suosituksiin. Sovellettavat suuntaviivat perustuvat useisiin suositusluonnoksiin. Vaikutuksia arvioidaan samaan aikaan, kun suosituksia laaditaan.

Komission pyynnöstä arvioitiin liikkuvan kaluston (vetureiden) ”ristiinhyväksynnän” (cross-acceptance) parantamiseen liittyvät vaikutukset.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Euroopan rautatievirasto (Lille/Valenciennes) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Edellisiltä varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

kirjatut

sidotut

maksetut

peruuntuneet

Yhteisön tuki

14 398

12 385

I osasto

Henkilöstö

9 649

6 816

6 688

129

2 833

12

4

4

8

Muut tulot

 

20

II osasto

Hallinto

1 349

1 062

664

398

287

1 048

347

337

711

 

 

 

III osasto

Toiminta

3 400

2 543

390

2 153

857

2 245

1 389

1 157

1 089

Yhteensä

14 398

12 406

Yhteensä

14 398

10 422

7 742

2 680

3 976

3 305

1 741

1 498

1 807

Lähde: Virastolta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan rautatievirasto (Lille/Valenciennes) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006

(1000 euroa)

 

2006

Toiminnat tuotot

Yhteisön tuki

11 920

Muut tuet

364

Yhteensä (a)

12 284

Toimintamenot

Henkilöstömenot

6 694

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

168

Muut hallintomenot

1 322

Toimintamenot

1 330

Yhteensä (b)

9 514

Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a – b)

2 770

Rahoitustuotot (e)

3

Rahoituskulut (f)

2

Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (g = e – f)

1

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (h = c + g)

2 771


Taulukko 4

Euroopan rautatievirasto (Lille/Valenciennes) – Tase 31. joulukuuta 2006

(1000 euroa)

 

2006

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

506

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

378

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset ennakkomaksut

18

Lyhytaikaiset saamiset

188

Rahat ja pankkisaamiset

3 299

Vastaavaa yhteensä

4 389

Lyhytaikainen vieras pääoma

Muut lyhytaikaiset velat

1 618

Vastattavaa yhteensä

1 618

Nettovarallisuus

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

2 771

Nettovarallisuus yhteensä

2 771

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

4 389


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Vuonna 2006 ohjelmaan kirjatut toiminnot eivät olleet vielä täysin toimivia, koska virasto oli vasta käynnistämisvaiheessa. Vuonna 2007 virasto käynnistää perusteellisen selvitystyön toimintojensa kirjaamisesta ohjelmaan, vaadittavista resursseista sekä niihin myönnettävistä määrärahoista tarjouskilpailupyyntöjä koskevine suunnitelmineen.

8.

Virasto käy paraikaa neuvotteluja isäntävaltion viranomaisten kanssa mahdollisuudesta toimipaikkasopimuksen tekemiseen. Näiltä osin isäntävaltio on ilmoittanut antavansa tulevaisuudessa merkittävää tukea Valencienneen tulevan uuden rakennuksen vuokrakuluihin. Tämä poistaa osittain vuosittaisia kustannuksia (n. 450 000 euroa), jotka aiheutuvat viraston sijainnista kahdessa eri paikassa.

9.

Virasto on ottanut vuoden 2007 alussa käyttöön turvallisuustoiminnon voidakseen tarkistaa talousarvion hallintajärjestelmään sisältyvien valtuutuksien ja edelleenvaltuutuksien ja niitä vastaavien hyväksyttyjen toimien välisen yhdenmukaisuuden. Virasto suunnittelee voivansa esittää soveltamissääntönsä hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuoden 2007 loppuun mennessä.

10.

Tilintarkastustuomioistuimen kuvaamat tilanteet olivat seurausta henkilöstön puutteesta viraston käynnistysvaiheessa. Saman tilanteen toistumisen estämiseksi laadittiin kesäkuussa 2007 hankintoja koskeva toiminto, jonka tavoitteena on koordinoida ja valvoa hankintamenettelyjä.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/72


KERTOMUS

Maailmanlaajuisen satelliittinavigaatiojärjestelmän (GNSS) eurooppalaisen valvontaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viranomaisen vastaukset

(2007/C 309/13)

SISÄLLYS

1—5

JOHDANTO

6—9

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

10—11

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viranomaisen vastaukset

JOHDANTO

1.

Maailmanlaajuisen satelliittinavigaatiojärjestelmän (GNSS) eurooppalainen valvontaviranomainen (jäljempänä ‘viranomainen’) perustettiin 12 päivänä heinäkuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1321/2004 (1) huolehtimaan eurooppalaisiin GNSS-ohjelmiin liittyvien julkisten etujen valvonnasta ja toimimaan ohjelman sääntelyviranomaisena Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheessa sekä käyttövaiheessa. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viranomaisen tavoitteista ja toiminnoista.

2.

Viranomaisen tehtäviä laajennettiin 12 päivänä joulukuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (2) kattamaan kehittämisvaiheen (Galileo-ohjelman ensimmäinen vaihe (3)) toiminnot, joita Galileo-yhteisyritys ei kyennyt saattamaan päätökseen ennen lakkauttamistaan 31. joulukuuta 2006.

3.

Viranomaisen toiminta alkoi vuonna 2006. Aluksi viranomaisen kaikki rahoitustoimet hoiti energian ja liikenteen pääosasto. Tarvittavien varainhoitojärjestelmien käyttöönoton jälkeen vastuu rahoitustoimista siirtyi viranomaiselle syyskuussa 2006 (4).

4.

Toimintojen siirto Galileo-yhteisyritykseltä viranomaiselle alkoi joulukuussa 2006, jolloin viranomaiselle siirrettiin 70 miljoonaa euroa sekä kuudenteen puiteohjelmaan (5), MEDA-ohjelmaan (6) sekä EGNOS-ohjelmaan (7) ja muihin sopimuksiin liittyvät oikeudet ja velvoitteet. Näin ollen viranomaisen saama varojen kokonaismäärä oli vuoden 2006 lopussa 76,6 miljoonaa euroa, vaikka yhteisön tuki ja muut tulot olivatkin vuonna 2006 vain hieman yli 7 miljoonaa euroa.

5.

Viranomaisen laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

6.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (8) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti; tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viranomaisen tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

7.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 12 artiklan mukaisesti toiminnanjohtaja laati viranomaisen tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tilinpäätös kattaa 18. syyskuuta (itsenäisten rahoitustoimien aloittamisajankohta) ja 31. joulukuuta 2006 välisen ajanjakson.

8.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

9.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViranomaisen tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViranomaisen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta laatiman tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

10.

Tilintarkastustuomioistuin testasi 80 tapahtuman edustavan otoksen ja havaitsi puutteita hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnassa. Kahdessatoista tapauksessa tapahtuman käynnistäneelle virkamiehelle ei ollut annettu asiaankuuluvaa valtuutusta eikä asianmukaisia varainhoitoprosesseja noudatettu. Kahdessa tapauksessa viranomaisen tulojen ja menojen hyväksyjä ei hyväksynyt talousarviositoumusta ennen oikeudellisen sitoumuksen tekoa, mikä on vastoin varainhoitoasetuksen säännöksiä.

11.

Asetuksen mukaan viranomainen omistaa 1. tammikuuta 2007 alkaen kaiken Galileo-ohjelman kehittämisvaiheen aikana luodun tai kehitetyn aineellisen ja aineettoman omaisuuden (9). Osa kyseisestä omaisuudesta siirrettiin Galileo-yhteisyritykseltä joulukuussa 2006 (kohta 4). Yhteisyrityksen kolmen jäsenen (10) ja viranomaisen välillä ei ollut sopimusta, joten todetun jäljelle jäävän varojen osuuden, 65 miljoonan euron (11), siirto viivästyi vuoden 2007 puoliväliin.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 20. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18.

(3)  Galileo-ohjelma jakautuu kolmeen eri vaiheeseen: kehitys- ja validointivaihe (2001–2005); rakennus- ja käyttöönottovaihe (2006–2007); käyttövaihe (alkaen vuodesta 2008).

Tiedonannossaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle (Galileo-ohjelman tilannekatsaus, KOM(2006) 272 lopullinen, 7.6.2006) komissio muutti Galileo-ohjelman aikataulua: kehitys- ja validointivaihe jatkuu vuoden 2009 alkuun saakka; rakennus- ja käyttöönottovaihe ajoittuu vuosille 2009 ja 2010; käyttövaihe alkaa vuoden 2010 lopussa.

(4)  Energian ja liikenteen pääosaston ja viranomaisen välinen sopimus siirtomenettelyistä, 15. syyskuuta 2006.

(5)  Kyseessä on eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukeva Euroopan yhteisön kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma (2002–2006) – (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002 – EYVL L 232, 29.8.2002).

(6)  MEDA-ohjelma on pääasiallinen taloudellisen ja teknisen yhteistyön väline Euro–Välimeri-yhteistyökumppanuuden puitteissa (neuvoston asetus (EY) N:o 1488/96, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996 – EYVL L 189, 30.7.1996).

(7)  EGNOS-ohjelma (European Geostationary Navigation Overlay Service), Euroopan satelliittinavigointijärjestelmä, jonka tavoitteena on GPS-tietojen korjaaminen ja parantaminen, on liitetty Galileo-ohjelmaan Eurooppa-neuvoston 5. kesäkuuta 2003 tekemien päätelmien mukaisesti.

(8)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, 3 artiklan 1 kohta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006, 1 artiklan 2 kohta.

(10)  Euroopan avaruusjärjestö (ESA), Kiinan kansallinen kaukohavaintotekniikasta vastaava keskus sekä israelilainen tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaava teollisuuskeskus MATIMOP.

(11)  Määrään eivät sisälly Galileo-yhteisyrityksen toiminnan lopettamisen seurauksena jäljelle jäävät varat, jotka siirretään viranomaiselle vasta toiminnan lopettamismenettelyn päättyessä.


 

Taulukko 1

Maailmanlaajuisen satelliittinavigaatiojärjestelmän (GNSS) eurooppalainen valvontaviranomainen (Bryssel)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1321/2004, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1942/2006)

Hallinto

Viranomaisen käytössä olevat resurssit

Keskeiset tuotteet ja palvelut vuonna 2006

Kasvua ja työllisyyttä tukeva kilpailukyky

Tavoitteet

eurooppalaisiin GNSS-ohjelmiin liittyvien julkisten etujen valvonta

toimiminen eurooppalaisten GNSS-ohjelmien sääntelyviranomaisena

Tehtävät

toimilupasopimuksen tekeminen yksityisen toimiluvanhaltijan kanssa, joka vastaa täytäntöönpanosta ja hallinnoinnista Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheessa sekä käyttövaiheessa

varmistaa, että toimiluvan haltija noudattaa toimilupasopimusta ja siihen liittyviä määräyksiä

kaikkien mahdollisten toimenpiteiden toteuttaminen sen varmistamiseksi, että yksiköiden toiminta jatkuu, vaikka toimiluvan haltijan toiminta keskeytyisi

eurooppalaisiin GNSS-ohjelmiin sille erityisesti osoitettujen varojen hoito

yleinen varainhoidon seuranta; tavoitteena on antaa neuvoja julkisen sektorin osallistumisesta

vastuun ottaminen EGNOSin toiminnasta vastaavan taloudellisen toimijan kanssa tehdyn sopimuksen hoidosta

viitekehyksen esittäminen EGNOSia koskeville tuleville toimintapoliittisille vaihtoehdoille

jäsenvaltioiden toimien koordinointi järjestelmän käyttöön tarvittavien taajuusoikeuksien alalla

luonnosten laatiminen; tavoitteena on auttaa komissiota valmistelemaan ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle eurooppalaisten GNSS-ohjelmien toteuttamisesta ja auttaa komissiota hyväksymään asianomaisia täytäntöönpanosääntöjä

järjestelmän uudenaikaistaminen ja uusien sukupolvien kehittäminen

komission antamista eurooppalaisiin GNSS-ohjelmiin liittyvistä talousarvion toteuttamistehtävistä vastaaminen

varmistaa, että järjestelmän osat on varmennettu asianmukaisesti; asianmukaisten hyväksyttyjen varmentamiselinten valtuuttaminen antamaan asiaankuuluvat todistukset ja seuraamaan toimintaan liittyvien standardien ja teknisten eritelmien noudattamista

1   Hallintoneuvosto

Kokoonpano

yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta

yksi edustaja komissiosta

Tehtävät

nimittää toiminnanjohtajan

hyväksyy vuotuisen työohjelman

laatii ehdotuksen viranomaisen tuloja ja menoja koskevaksi arvioksi seuraavalle varainhoitovuodelle ja lähettää sen komissiolle, joka toimittaa ehdotuksen budjettivallan käyttäjälle

hyväksyy talousarvion

antaa lausunnon viranomaisen tilinpäätöksestä

tekee päätöksiä kaikista järjestelmän suojaamiseen ja turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista

käyttää toiminnanjohtajan suhteen kurinpidollista toimivaltaa

hyväksyy säännökset, jotka koskevat oikeutta tutustua viranomaisen asiakirjoihin

hyväksyy viranomaisen toimintaa ja näkymiä koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen viimeistään 15. kesäkuuta jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä tilintarkastustuomioistuimelle

vahvistaa työjärjestyksensä.

Lopullinen talousarvio:

7,0 miljoonaa euroa, josta yhteisön tukea: 100 %

Henkilöstö 31. joulukuuta 2006:

henkilöstötaulukossa 39 virkaa,

joista täytettyjä: 18

sekä 5 muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö ja tilapäistyöntekijät)

Yhteensä 23 henkilöstön jäsentä,

joiden osalta tehtävät jakautuvat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 9

hallinnolliset tehtävät: 9

sekalaiset tehtävät: 5

Galileon valvontaviranomaisen perustaminen:

taloudellinen riippumattomuus syyskuussa 2006

18 virkaa täytetty ja 13 toimihenkilöä otettu palvelukseen (tilanne 31.12.2006)

muutto uusiin toimitiloihin suunnitteilla ja valmisteilla

järjestelmän suoja- ja turvallisuuskomitean perustamissuunnitelma hyväksyttiin 30.11.2006 ja nimitysehdotuksia koskeva pyyntö julkaistiin 13.12.2006

Galileo-yhteisyrityksen toimintojen siirtämiseen liittyvän aineiston valmistelu ja allekirjoittaminen (validointia kiertoradalla koskevaa vaihetta sekä kansainvälisiä toimia lukuun ottamatta)

viestinnän perusvälineiden (logo, grafiikat) käyttöönotto

Galileo- ja EGNOS-järjestelmät:

EGNOS-järjestelmän alustava varmentamissuunnitelma

Euroopan avaruusjärjestön ja Galileon valvontaviranomaisen välisen sopimuksen valmistelu ja hyväksyminen hallintoneuvostossa

osallistuminen GNSS-järjestelmään liittyvien teollisoikeuksien hallinnointimenettelyä koskevan toimintatavan määrittämiseen

Toimilupa:

toimilupasopimusneuvotteluihin osallistuvan Galileo-yhteisyrityksen ryhmän tukeminen

aineellisen ja aineettoman omaisuuden kirjaamiseen sovellettavien kirjanpitosääntöjen käyttöönottoa koskevan konsultoinnin käynnistäminen.

 

 

valvoa ja tarkistaa, että toimiluvan haltija noudattaa yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP mukaisesti annettuja ohjeita

kaikista järjestelmän suojaamiseen ja turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista huolehtiminen

vastuun ottaminen Galileo-ohjelmalle asetuksen (EY) N:o 876/2002 liitteessä olevan 2, 3 ja 4 artiklan nojalla annetuista tehtävistä; tavoitteena on Galileo-ohjelman kehittämisvaiheen saattaminen päätökseen

vastaaminen kaikesta eurooppalaisten GNSS-ohjelmien kehittämisen ja edistämisen kannalta hyödyllisestä tutkimustoiminnasta.

2   Toiminnanjohtaja

Hallintoneuvosto nimittää.

3   Tieteellinen ja tekninen komitea

Koostuu tunnustetuista jäsenvaltioiden ja komission asiantuntijoista.

4   Järjestelmän suoja- ja turvallisuuskomitea

Yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja yksi komission edustaja.

5   Ulkoinen tarkastus

Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

6   Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

 

 

Lähde: Viranomaisen toimittamat tiedot.

Lähde: Viranomaiselta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viranomaisen tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Maailmanlaajuisen satelliittinavigaatiojärjestelmän (GNSS) eurooppalainen valvontaviranomainen (Bryssel) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

käytettävissä olleet

maksetut

peruuntuneet

Yhteisön tuki

7 026

7 026

I osasto

Henkilöstö

2 510

921

522

398

1 589

37

0

37

Muut tuet

 

 

II osasto

Hallinto

1 353

1 060

182

878

293

27

0

27

Muut tulot

3

0

III osasto

Toiminta

3 100

1 127

0

1 127

1 973

0

0

0

 

 

 

Kohdennetut tulot

0

0

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

7 029

7 026

Yhteensä

6 963

3 108

704

2 403

3 855

64

0

64

Huom. Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde: Viranomaiselta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.

Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Maailmanlaajuisen satelliittinavigaatiojärjestelmän (GNSS) eurooppalainen valvontaviranomainen (Bryssel) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Toiminnan tuotot

Omat varat

0,00

0,00

Yhteisön tuki

1 981,00

0,00

Muut tuet

0,00

0,00

Muut tulot

60,00

0,00

Yhteensä (a)

2 041,00

0,00

Toimintamenot

Henkilöstömenot

564,00

0,00

Käyttöomaisuushyödykkeisiin liittyvät kulut

4,00

0,00

Muut hallintomenot

595,00

0,00

Toimintamenot

53,00

0,00

Yhteensä (b)

1 216,00

0,00

Toiminnan voitto/(tappio) (c = a – b)

825,00

0,00

Rahoitustuotot (e)

0,00

0,00

Rahoituskulut (f)

0,00

0,00

Rahoitustoiminnan voitto/(tappio) (g = e – f)

0,00

0,00

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (h = c + g)

825,00

0,00


Taulukko 4

Maailmanlaajuisen satelliittinavigaatiojärjestelmän (GNSS) eurooppalainen valvontaviranomainen (Bryssel) – Tase 31. joulukuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

0,00

0,00

Aineelliset hyödykkeet

65,00

0,00

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset ennakkomaksut

0,00

0,00

Lyhytaikaiset saamiset

59,00

0,00

Rahat ja pankkisaamiset

76 485,00

0,00

Vastaavaa yhteensä

76 609,00

0,00

Pitkäaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

0,00

0,00

Muu pitkäaikainen vieras pääoma

0,00

0,00

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraukset

29,00

0,00

Ostovelat (1)

75 755,00

0,00

Vastattavaa yhteensä

75 784,00

0,00

Nettovarallisuus

Varaukset

0,00

0,00

Kumuloitunut ylijäämä/alijäämä

0,00

0,00

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

825,00

0,00

Nettovarallisuus yhteensä

825,00

0,00

Vieras pääoma ja nettovarallisuus yhteensä

76 609,00

0,00


(1)  Sisältää 70 069 962,04 euron määrän, joka on peräisin Galileo-yhteisyritykseltä 1. tammikuuta 2007 alkaen siirretyistä toiminnoista. Määrä luokitellaan uudelleen varainhoitovuoden 2007 tilinpäätöksen yhteydessä.


VIRANOMAISEN VASTAUKSET

10.

Huomautuksen 10 osalta pyydän teitä ottamaan huomioon, että tilisiirrot tapahtuivat käynnistysvaiheessa, jolloin viranomaisen palveluksessa oli rajallinen määrä henkilöstöä, joka oli vasta hankkimassa kokemusta ja samanaikaisesti suuren työpaineen alainen. Viranomaisen toimintatilanne on siitä lähtien parantunut paljon ja erityistä huomiota on kiinnitetty henkilöstön koulutukseen sekä dokumentointimenettelyjen parantamiseen.

11.

Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa lisäksi, että Galileo-yhteishankkeen varoista 65 miljoonan euron määrää ei ollut siirretty 1. tammikuuta 2007 mennessä. Voin kuitenkin todeta, että viranomainen on tähän mennessä saanut 97 prosenttia tästä määrästä ja että siirtoa hidastuttaneet ongelmat on ratkaistu.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/80


KERTOMUS

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä viranomaisen vastaukset

(2007/C 309/14)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—11

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Viranomaisen vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (jäljempänä ‘viranomainen’) perustettiin 28 päivänä tammikuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 (1). Viranomaisen pääasiallisena tehtävänä on toimittaa yhteisön lainsäädännön laatimisessa tarvittavaa tieteellistä tietoa ja kerätä ja analysoida tietoja, joilla voidaan kuvata ja valvoa riskejä, sekä tiedottaa näistä riippumattomasti.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viranomaisen vastuualueista ja toiminnoista. Viranomaisen laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan viranomaisen tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 44 artiklan mukaisesti toiminnanjohtaja laati viranomaisen tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusViranomaisen tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusViranomaisen tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET

7.

Varainhoitovuonna 2006 maksujen toteutumisaste oli hallintomenojen (II osasto) kohdalla 56 prosenttia ja toimintamenojen (III osasto) kohdalla 50 prosenttia. Varainhoitovuodelta 2005 siirretyistä määrärahoista peruuntui vuoden 2006 lopussa 20 prosenttia. Suuri osa siirroista painottui varainhoitovuoden loppuun (4). Erittelyn ja vuotuisuuden talousarvioperiaatteita ei näin ollen noudatettu tarkasti.

8.

Viranomainen ei suorittanut kattavaa riskinarviointia ja määrittänyt asianmukaisia tulosindikaattoreita eikä dokumentoinut toimintoihin sovellettavia järjestelmiä ja sisäisen valvonnan menettelyitä. Tilanteen takia oli mahdotonta panna täytäntöön vaikuttava riskinhallintamenettely, joka olisi kuitenkin olennainen toimintoperusteisen budjetoinnin kannalta.

9.

Loppumaksuja (5) suoritettiin, vaikka tositteet olivat puutteellisia. Lisäksi oli vaikea arvioida, olivatko toimittajan taloudellisten tietojen oikeellisuutta ja kattavuutta koskevat tarkastukset riittäviä.

10.

Viranomainen ei asettanut realistisia rekrytointitavoitteita, määrittänyt avointen toimien yhteydessä painotettavia näkökohtia eikä asettanut kuhunkin rekrytointimenettelyyn sovellettavia määräaikoja. Vuotta 2006 koskevaan viranomaisen henkilöstöluetteloon merkityistä 250 toimesta oli täytetty vuoden loppuun mennessä ainoastaan kaksi kolmasosaa.

11.

Hankintamenettelyiden osalta havaittiin seuraavat sääntöjenvastaisuudet (6): valintakriteereitä ei tuotu esille tai ei sovellettu; hinta-arviointiin käytettyä menetelmää ei määritetty ennen kuin arviointimenettely oli jo käynnissä; laatukriteerit määritettiin liian löyhästi. Arviointikomitean kokoonpano ei vastannut periaatetta, jonka mukaan sen jäsenten on oltava hierarkkisesti riippumattomia. Tilanne johtui lähinnä siitä, että viranomainen ei soveltanut selkeitä hankintamenettelyjä.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Tilinpäätös laadittiin 19. kesäkuuta 2007 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 27. kesäkuuta 2007.

(4)  Viranomaisen suorittamista 49 siirrosta 31 tapahtui viimeisen vuosineljänneksen aikana.

(5)  Kaksi tapausta, joihin liittyvien sopimusten arvo oli noin 500 000 euroa.

(6)  Seitsemän tapausta, joiden kokonaisarvo oli noin 670 000 euroa.


 

Taulukko 1

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (Parma)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta

Viranomaisen toimivaltuudet

sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002

Hallinto

Viranomaisen resurssit vuonna 2006

(2005)

Tuotteet ja palvelut

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

(perustamissopimuksen 37 artikla)

Terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevan suojelun korkea taso ottaen huomioon kaikki tieteelliseen tietoon perustuva uusi kehitys

(perustamissopimuksen 95 artikla)

Yhteinen kauppapolitiikka

(perustamissopimuksen 133 artikla)

Kansanterveys

(perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan b alakohta)

Tavoitteet

Antaa tieteellisiä lausuntoja sekä tieteellistä ja teknistä tukea yhteisön lainsäädännön ja politiikkojen tarpeisiin kaikilla aloilla, joilla on välitön tai välillinen vaikutus elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen

tuottaa riippumatonta tietoa elintarvikkeiden turvallisuusriskeistä

myötävaikuttaa ihmisten elämän ja terveyden korkeatasoiseen suojeluun

koota ja analysoida tietoa riskien hahmottamiseksi ja seuraamiseksi.

Tehtävät

Tuottaa tieteellisiä lausuntoja ja tutkimuksia

edistää yhdenmukaisia riskinarviointimenetelmiä

avustaa komissiota

etsiä ja analysoida tieteellisiä ja teknisiä tietoja ja tehdä niistä yhteenveto

havaita ja kuvata kehittymässä olevia riskejä

perustaa samoilla aloilla toimivien organisaatioiden verkosto

antaa tieteellistä ja teknistä tukea kriisinhallinnassa

parantaa kansainvälistä yhteistyötä

antaa luotettavaa, objektiivista ja ymmärrettävää tietoa yleisölle ja asianomaisille osapuolille

osallistua komission nopeaan hälytysjärjestelmään.

1   Johtokunta

Kokoonpano

14 neuvoston (yhteistyössä Euroopan parlamentin ja komission kanssa) nimittämää jäsentä ja 1 komission edustaja.

Tehtävät

Vahvistaa työohjelma ja talousarvio sekä varmistaa niiden toteuttaminen.

2   Toiminnanjohtaja

Johtokunta nimittää toiminnanjohtajan komission ehdottaman hyväksyttyjen hakijoiden luettelon perusteella ja sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on kuullut hakijaa.

3   Neuvoa-antava foorumi

Kokoonpano

Yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta.

Tehtävät

Avustaa toiminnanjohtajaa.

4   Tiedekomitea ja tiedelautakunnat

Laatii viranomaisen tieteelliset lausunnot.

5   Ulkoinen valvonta

Tilintarkastustuomioistuin.

6   Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio

40,2 miljoonaa euroa (36,9 miljoonaa euroa), josta yhteisön tukea 100 % (100 %)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2006

henkilöstötaulukossa 250 (194) virkaa,

joista täytettyjä: 173 (124)

+57 (36) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö)

Yhteensä 230 (160) henkilöstön jäsentä,

joiden osalta tehtävät jakautuvat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 150 (104)

hallinnolliset tehtävät: 80 (56)

Viranomaiselle esitettiin vuonna 2006 yhteensä 323 tieteellistä lausuntopyyntöä, joiden perusteella hyväksyttiin ja julkaistiin 132 lausuntoa ja neljä kertomusta. Ne koskivat useita yhdeksän tiedelautakunnan käsittelemiä aloja, kuten aromaattisia kasveja, geneettisesti muunnettuja organismeja (lausunto laadittiin yhdessä WHO:n kanssa), naudan spongiformista enkefalopatiaa (BSE) ja tarttuvaa spongiformista enkefalopatiaa.

Viranomaisen suurelle yleisölle riskeistä suorittama tiedotustoiminta ja sen toiminta ylipäätään on tunnustettu laajalti viranomaisen tieteelliseen toimintaan perustuvien 4 600 artikkelin myötä. Myös viranomaisen Internet-sivustolla oli aiempaa enemmän kävijöitä (1,33 miljoonaa käyntiä), ja sen julkaisulla (EFSA Highlights) oli 12 200 tilaajaa. Riskeistä tiedottamisen koordinointia tehostettiin neuvoa-antavan foorumin ja workshop-kokoontumisten avulla.

Viranomainen verkostui aiempaa tiiviimmin asianomaisten osapuolten, kansallisten viranomaisten sekä muiden vastaavien instituutioiden kanssa erityisesti asianomaisten osapuolten foorumin perustamisen sekä uusille jäsenvaltioille tai jäsenyyttä hakeville maille suunnattujen ohjelmien myötä. Neuvoa-antava foorumi kokoontui viisi kertaa käsitelläkseen verkoston muodossa kansallisten viranomaisten kanssa tarkoin määriteltyjä aiheita, kuten koordinaatiota kriisitilanteessa ja kansalliset viranomaiset, komission ja viranomaisen yhdistävän ekstranetin käytön lisäämistä.

Johtokunta toimitti viranomaisesta vuonna 2005 julkaistuun arviointiin liittyvät suosituksensa kesällä 2006, mistä lähtien niitä on pantu täytäntöön.

Lähde: Viranomaisen toimittamat tiedot.

Lähde: Viranomaiselta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viranomaisen tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Tilinpäätös laadittiin suoriteperusteisesti.

Taulukko 2

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (Parma) – Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2006

(1000 euroa)

Varainhoitovuoden tulot

Varainhoitovuoden menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Varainhoitovuoden lopullisen talousarvion määrärahat

Aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

kirjatut

sidotut

maksetut

peruuntuneet

Yhteisön tuki

40 249

37 520

I osasto

Henkilöstö

18 505

17 722

17 238

483

783

546

546

480

66

Muut tulot

0

23

II osasto

Hallinto

7 375

7 037

4 144

2 894

338

2 285

2 285

2 100

185

 

 

 

III osasto

Toiminta

14 369

11 649

7 137

4 512

2 720

3 476

3 476

2 464

1 012

Yhteensä

40 249

37 543

Yhteensä

40 249

36 408

28 519

7 889

3 841

6 308

6 308

5 044

1 264

Huom.: Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde: Viranomaiselta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto viranomaisen tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista. Saadut tulot sekä maksut on arvioitu kassaperusteisesti.


Taulukko 3

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (Parma) – Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2006 ja 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Toiminnan tuotot

Omat varat

 

 

Yhteisön tuki

35 117

27 405

Muut tuet

 

 

Muut tulot

23

0

Yhteensä (a)

35 140

27 405

Toimintamenot

Henkilöstömenot

16 014

13 012

Käyttöomaisuuteen liittyvät menot

771

603

Muut hallintomenot

8 303

5 833

Toimintamenot

8 950

8 718

Yhteensä (b)

34 038

28 166

Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a – b)

1 102

– 761

Rahoitustuotot (e)

3

0

Rahoituskulut (f)

4

7

Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (g = e – f)

–1

–7

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (h = c + g)

1 101

– 768


Taulukko 4

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (Parma) – Tase 31. joulukuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2005

(1000 euroa)

 

2006

2005

Pysyvät vastaavat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

687

615

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

950

972

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset ennakkomaksut

224

171

Lyhytaikaiset saamiset

43

100

Muut saamiset

112

28

Rahat ja pankkisaamiset

10 607

10 879

Vastaavaa yhteensä

12 624

12 766

Lyhytaikainen vieras pääoma

Riski- ja kuluvaraus

388

0

Muut lyhytaikaiset velat

7 451

9 082

Vastattavaa yhteensä

7 839

9 082

Nettovarallisuus

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

3 684

4 452

Varainhoitovuoden taloudellinen tulos

1 101

– 768

Nettovarallisuus yhteensä

4 785

3 684

Vastattavaa yhteensä ja nettovarallisuus yhteensä

12 624

12 766


VIRANOMAISEN VASTAUKSET

7.

Maksujen toteutumisaste vuonna 2006 varsinkin osastossa III heijastaa sitä, että toiminta on luonteeltaan yhä enemmän monivuotista. Vuonna 2007 elintarviketurvallisuusviranomainen parantaa talousarvioennusteitaan ja valvontaansa siirtojen lukumäärän ja suuruuden vähentämiseksi. Vuoden 2007 tilinpäätöstä varten siirtoja valvotaan enemmän.

8.

Sisäistä valvontaa koskevan tietoisuuden lisäämiseksi virastossa otettiin käyttöön sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma. Lisäksi vuoden 2007 työsuunnitelmaan kuuluvat sisäisen valvonnan itsearviointi sekä korkean tason riskinarviointi.

9.

Tarkastetut loppumaksut käsiteltiin vuoden 2006 alkupuolella, mutta toimittajan antamien taloudellisten tietojen oikeellisuuden ja täydellisyyden selvittämiseksi virasto vahvisti taloudellisia tietoja todentavaa ryhmää kahdella henkilöstön jäsenellä vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä ja otti käyttöön tarkistuslistat vuoden 2007 toisen neljänneksen aikana.

10.

Marraskuussa 2006 elintarviketurvallisuusviranomaisen johto hyväksyi täsmällisen rekrytointisuunnitelman vuodelle 2007, jotta virasto voisi ottaa palvelukseen henkilöstötaulukossa ennakoidun määrän henkilöstöä.

11.

Kyseiset hankintamenettelyt eivät ole hiljattain toteutettuja, vaan jotkin niistä aloitettiin jo vuonna 2004 ja toisista tehtiin sopimukset vuosina 2005 ja 2006. Elintarviketurvallisuusviranomainen parantaa edelleen hankintoja koskevien sääntöjen noudattamista, erityisesti vahvistamalla keskustukiyksikköä ja päivittämällä ohjeasiakirjoja sekä vuodesta 2007 lähtien ottamalla palvelukseen uuden henkilöstön jäsenen, jonka tehtävänä on avustaa tarjouskilpailumenettelyissä. Lisäksi virasto on panostanut merkittävästi henkilöstönsä kouluttamiseen hankinta-asioissa (vuosina 2006 ja 2007 järjestettiin monenlaisia yleisluonteisia ja tiettyjä aiheita koskevia koulutustilaisuuksia, joihin osallistui yli 100 henkilöstön jäsentä).


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/86


KERTOMUS

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä keskuksen vastaukset

(2007/C 309/15)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—6

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

7—13

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Keskuksen vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (jäljempänä ‘keskus’) perustettiin neuvoston asetuksella (ETY) N:o 337/75 (1). Keskuksen pääasiallisena tehtävänä on edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä yhteisössä. Keskuksen on tätä tarkoitusta varten koottava ja jaettava ammatillisen koulutuksen järjestelmiin liittyvää aineistoa.

2.

Taulukossa 1 esitetään yhteenveto keskuksen vastuualueista ja toiminnoista. Keskuksen laatimasta varainhoitovuotta 2006 koskevasta tilinpäätöksestä esitetään keskeisiä tietoja taulukoissa 2, 3 ja 4.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

3.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin laati tarkastuslausumansa tarkastettuaan keskuksen tilinpäätöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella.

4.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 12 artiklan a alakohdan mukaisesti keskuksen johtaja laati keskuksen tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta (3). Tilinpäätös toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle, jonka on annettava lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa IFACin ja INTOSAIn kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti siltä osin kuin kyseisiä standardeja ja sääntöjä voidaan soveltaa Euroopan yhteisön toimintaympäristöön. Tarkastus suunniteltiin ja toimitettiin pitäen tavoitteena sitä, että voidaan saada kohtuullinen varmuus tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

6.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan alla olevaa lausumaa varten.

Tilien luotettavuusKeskuksen tilit 31. joulukuuta 2006 päättyneeltä varainhoitovuodelta ovat kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavat.Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuusKohdassa 13 kuvattua tilannetta lukuun ottamatta keskuksen tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.

HUOMAUTUKSET

7.

Vuoden 2006 hallintomenobudjettiin (II osasto) sisältyvistä sitoumuksista siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle yli 43 prosenttia. Toimintamenoihin liittyvistä maksumäärärahoista (III osasto: jaksotetut määrärahat) peruutettiin yli 20 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että määrärahasiirtoja oli tehty suuri määrä, että I osastosta (henkilöstömenot) oli siirretty suuri rahamäärä III osastoon (toimintamenot) ja että siirrot keskittyivät vuoden loppuun. Erittelyä koskevaa talousarvioperiaatetta ei noudatettu tarkasti.

8.

Keskus ei ole määritellyt eikä dokumentoinut omaisuuden yksilöintiä, rekisteröintiä ja aktivointia koskevaa inventointimenettelyä asianmukaisella ja kattavalla tavalla.

9.

Vuonna 2006 saavutetusta edistyksestä huolimatta keskeisten menettelyjen, kuten sisäisen valvonnan prosessien, dokumentointia ei ollut saatu valmiiksi.

10.

Keskus korvasi kokonaisuudessaan joidenkin toimihenkilöiden lasten kaikki koulumaksut. Näille palautuksille ei ollut oikeudellista perustaa.

11.

Kahdessa tapauksessa keskus ei