ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 271

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
14. marraskuuta 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2007/C 271/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

2

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2007/C 271/04

Neuvoston päätös tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä

4

 

Komissio

2007/C 271/05

Euron kurssi

8

2007/C 271/06

Komission ilmoitus yhteisön, Algerian, Egyptin, Färsaarten, Islannin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Länsirannan ja Gazan alueen, Marokon, Norjan, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna), Syyrian, Tunisian ja Turkin välisten alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen, joihin sisältyy diagonaalinen kumulaatio, soveltamisen alkamispäivästä

9

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2007/C 271/07

Henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/9/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto ( 1 )

11

2007/C 271/08

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 182, 4.8.2007, s. 18 julkaistun luettelon päivitys

14

2007/C 271/09

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 25, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 9, julkaistun luettelon päivitys

15

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 271/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

16

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 271/01)

Komissio päätti 27. syyskuuta 2007 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32007M4880. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 271/02)

Komissio päätti 31. lokakuuta 2007 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32007M4807. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/2


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 271/03)

Päätöksen tekopäivä

27.6.2007

Tuen numero

N 900/06

Jäsenvaltio

Portugali

Alue

Figueira da Foz

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

CELBI, S.A.

Oikeusperusta

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Laina, Veroetuus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 89,93 milj. EUR

Tuen intensiteetti

18,60 %

Kesto

1.1.2008-31.12.2017

Toimiala

Tehdasteollisuus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

13.6.2007

Tuen numero

N 156/07

Jäsenvaltio

Belgie

Alue

Vlaanderen

Nimike (ja/tai tuensaajan nimi)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Oikeusperusta

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Antwerpenin lentokentän kehittäminen

Tukimuoto

Avustus markkinointiin, mainontaan ja niistä aiheutuviin kuluihin

Talousarvio

4 116 279 EUR

Tuki-intensiteetti

Enintään 30 %

Kesto

1.1.2007-1.1.2010

Toimiala

Ilmailu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Muut tiedot

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Neuvosto

14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä

(2007/C 271/04)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten neuvostolle esittämät ehdokasluettelot,

ottaa huomioon työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean puheenjohtajan komitean työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä edustavien jäsenten ryhmien ehdotuksesta neuvostolle esittämät ehdokasluettelot,

sekä katsoo, että:

(1)

Neuvosto nimesi 3 päivänä kesäkuuta 2002 tekemällään päätöksellä (2) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkoi 3 päivänä kesäkuuta 2002 ja päättyi 2 päivänä kesäkuuta 2005.

(2)

Neuvosto nimesi 15 päivänä marraskuuta 2004 tekemällään päätöksellä (3) uusia jäsenvaltioita edustavat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

(3)

Hallintoneuvosto jatkoi toimessaan neuvoston asetuksen N:o 2062/94 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1112/2005 voimaantuloon saakka.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1112/2005 nojalla hallintoneuvosto korvataan johtokunnalla.

(5)

On nimettävä kolmivuotiskaudeksi johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi 8 päivänä marraskuuta 2007 alkavaksi ja 7 päivänä marraskuuta 2010 päättyväksi toimikaudeksi:

I   HALLITUSTEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Belgia

Willy IMBRECHTS

Christian DENEVE

Bulgaria

Atanas KOLCHAKOV

Petar HADJISTOJKOV

Tšekki

Daniela KUBÍČKOVÁ

Martina KAJÁNKOVÁ

Tanska

Charlotte SKJOLDAGER

Tove LOFT

Saksa

Ulrich RIESE

Kai SCHÄFER

Viro

Egle KÄÄRATS

Irlanti

Daniel KELLY

Mary DORGAN

Kreikka

Trifon GINALAS

Konstantinos PETINIS

Espanja

Mario GRAU-RIOS

Pilar CASLA-BENITO

Ranska

Mireille JARRY

Yvan DENION

Italia

Lea BATTISTONI

Mario ALVINO

Kypros

Leandros NICOLAIDES

Marios KOURTELLIS

Latvia

Renārs LŪSIS

Jolanta KANČA

Liettua

Aldona SABAITIENĖ

Aušra STANKIUVIENĖ

Luxemburg

Paul WEBER

Robert HUBERTY

Unkari

András BÉKÉS

Mária GROSZMANN

Malta

Mark GAUCI

Vincent ATTARD

Alankomaat

R. FERINGA

M.G. DEN HELD

Itävalta

Gertrud BREINDL

Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Puola

Danuta KORADECKA

Daniel PODGÓRSKI

Portugali

Romania

Daniela MARINESCU

Dan Ion OPREA

Slovenia

Tatjana PETRIČEK

Jože HAUKO

Slovakia

Miloš JANOUŠEK

Elena PALIKOVÁ

Suomi

Mikko HURMALAINEN

Anna-Liisa SUNDQUIST

Ruotsi

Bertil REMAEUS

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Yhdistynyt kuningaskunta

Elizabeth HODKINSON

Malcolm DARVILL

II   TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Belgia

François PHILIPS

Herman FONCK

Bulgaria

Aleksandar ZAGOROV

Ivan KOKALOV

Tšekki

Miroslav KOSINA

Jaroslav ZAVADIL

Tanska

Jan KAHR FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Saksa

Marina SCHROEDER

Maximilian ANGERMAIER

Viro

Argo SOON

Ülo KRISTIJUHAN

Irlanti

Sylvester CRONIN

Fergus WHELAN

Kreikka

Ioannis ADAMAKIS

Espanja

Fernando RODRIGO CENCILLO

Dionis OÑA

Ranska

Gilles SEITZ

Henri FOREST

Italia

Cinzia FRASCHERI

Diego ALHAIQUE

Kypros

Nicos ANDREOU

Maria THEOCHARIDOU

Latvia

Ziedonis ANTAPSONS

Mārtiņš PUŽULS

Liettua

Luxemburg

Claude FORGET

Marcel GOEREND

Unkari

Károly GYÖRGY

Pál GERGELY

Malta

Anthony CASARU

Salv SAMMUT

Alankomaat

Willem VAN VEELEN

Arie WOLTMEIJER

Itävalta

Julia LISCHKA

Karin ZIMMERMANN

Puola

Anita NOWAKOWSKA

Iwona PAWLACZYK

Portugali

Armando DA COSTA FARIAS

Romania

Adrian COJOCARU

Maria GHIMPU

Slovenia

Lučka BÖHM

Spomenka GERŽELJ

Slovakia

Bohuslav BENDÍK

Jaroslav BOBELA

Suomi

Raili PERIMÄKI

Erkki AUVINEN

Ruotsi

Sven BERGSTRÖM

Börje SJÖHOLM

Yhdistynyt kuningaskunta

Hugh ROBERTSON

Liz SNAPE

III   TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Belgia

André PELEGRIN

Ir. Kris DE MEESTER

Bulgaria

Tšekki

Karel PETRŽELKA

Miroslav BURIŠIN

Tanska

Thomas PHILBERT NIELSEN

Anne-Marie RØGE KRAG

Saksa

Thomas HOLTMANN

Herbert BENDER

Viro

Heddi LUTTERUS

Ilmar LINK

Irlanti

Tony BRISCOE

Kevin ENRIGHT

Kreikka

Pavlos KYRIAKONGONAS

Natascha AVLONITOU

Espanja

Pilar IGLESIAS VALCARCE

Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Ranska

Nathalie BUET

Patrick LÉVY

Italia

Kypros

Lefteris KARYDIS

Christina VASILA

Latvia

Liene VANCĀNE

Liettua

Luxemburg

François ENGELS

Unkari

Géza BOMBERA

Antal SZABADKAI

Malta

Joe DELIA

Alankomaat

Mr Bob KONING

Mario VAN MIERLO

Itävalta

Christa SCHWENG

Heinrich BRAUNER

Puola

Jacek MECINA

Portugali

Marcelino PENA E COSTA

José COSTA TAVARES

Romania

Ovidiu NICOLESCU

Adrian IZVORANU

Slovenia

Igor ANTAUER

Slovakia

Boris MICHALÍK

Suomi

Jyrki HOLLMÉN

Rauno TOIVONEN

Ruotsi

Bodil MELLBLOM

Yhdistynyt kuningaskunta

Janet ASHERSON

Keith SEXTON

2 artikla

Neuvosto nimeää myöhemmin jäsenet, joita ei ole vielä esitetty.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1112/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 5).

(2)  EYVL C 161, 5.7.2002, s. 5.

(3)  EUVL C 24, 29.1.2005, s. 2.


Komissio

14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/8


Euron kurssi (1)

13. marraskuuta 2007

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,4607

JPY

Japanin jeniä

160,96

DKK

Tanskan kruunua

7,4525

GBP

Englannin puntaa

0,70470

SEK

Ruotsin kruunua

9,2805

CHF

Sveitsin frangia

1,6436

ISK

Islannin kruunua

88,22

NOK

Norjan kruunua

7,9090

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CYP

Kyproksen puntaa

0,5842

CZK

Tšekin korunaa

26,691

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

254,27

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7023

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PLN

Puolan zlotya

3,6445

RON

Romanian leuta

3,4430

SKK

Slovakian korunaa

32,866

TRY

Turkin liiraa

1,7601

AUD

Australian dollaria

1,6294

CAD

Kanadan dollaria

1,3945

HKD

Hongkongin dollaria

11,3708

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,9220

SGD

Singaporin dollaria

2,1159

KRW

Etelä-Korean wonia

1 342,09

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,8775

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,8581

HRK

Kroatian kunaa

7,3457

IDR

Indonesian rupiaa

13 415,07

MYR

Malesian ringgitiä

4,8933

PHP

Filippiinien pesoa

62,788

RUB

Venäjän ruplaa

35,8350

THB

Thaimaan bahtia

46,221


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/9


Komission ilmoitus yhteisön, Algerian, Egyptin, Färsaarten, Islannin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Länsirannan ja Gazan alueen, Marokon, Norjan, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna), Syyrian, Tunisian ja Turkin välisten alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen, joihin sisältyy diagonaalinen kumulaatio, soveltamisen alkamispäivästä

(2007/C 271/06)

Alkuperää koskevan diagonaalisen kumulaation soveltamiseksi yhteisön, Algerian, Egyptin, Färsaarten, Islannin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Länsirannan ja Gazan alueen, Marokon, Norjan, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna), Syyrian, Tunisian ja Turkin välillä yhteisö ja asianomaiset maat toimittavat Euroopan yhteisöjen komission välityksellä toisilleen keskinäisiä alkuperäsääntöjään koskevat tiedot.

Liitteenä olevassa taulukossa luetellaan asianomaisten maiden antamiin tietoihin perustuvat alkuperäsääntöjä koskevat pöytäkirjat, joihin sisältyy diagonaalinen kumulaatio, ja ilmoitetaan päivämäärä, josta alkaen kyseistä kumulaatiota sovelletaan. Tällä taulukolla korvataan edellinen taulukko (EUVL C 229, 29.9.2007).

Olisi muistettava, että kumulaatiota voidaan soveltaa ainoastaan, jos tuotteen lopulliset valmistusmaat ja lopulliset määrämaat ovat tehneet vapaakauppasopimuksia, joihin sisältyy samanlaiset alkuperäsäännöt, kaikkien niiden maiden kanssa, jotka osallistuvat alkuperäaseman saamiseen eli kaikkien niiden maiden kanssa, joista kaikki käytettävät ainekset ovat peräisin. Aineksia, jotka ovat peräisin maista, jotka eivät ole tehneet sopimusta lopullisten valmistusmaiden ja lopullisten määrämaiden kanssa, pidetään ei-alkuperäaineksina. Esimerkkejä annetaan alkuperäsääntöjä koskevien Paneurooppa—Välimeri-pöytäkirjojen selittävissä huomautuksissa (1)

Olisi muistettava myös, että:

Sveitsi ja Liechtensteinin ruhtinaskunta muodostavat tulliliiton,

EU:sta, Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta muodostuvan Euroopan talousalueen osalta soveltamisen alkamispäivä oli 1. marraskuuta 2005.

ISO-Alpha-2-koodit taulukossa olevien maiden osalta ovat seuraavat:

Algeria

DZ

Egypti

EG

Färsaaret

FO

Islanti

IS

Israel

IL

Jordania

JO

Libanon

LB

Liechtenstein

LI

Länsiranta ja Gaza

PS

Marokko

MA

Norja

NO

Sveitsi

CH

Syyria

SY

Tunisia

TN

Turkki

TR


Alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen, joihin sisältyy diagonaalinen kumulaatio, soveltamisen alkamispäivä Paneurooppa — Välimeri-alueella.

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

 

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

 

1.3.2007

 

1.3.2006

 

 

 

 

1.1.2006

 

 

 

1.7.2005

 


(1)  EUVL C 83, 17.4.2007, s. 1.

(2)  EY:n ja Turkin tulliliiton soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden osalta soveltamisen alkamispäivä on 27.7.2006.

Maataloustuotteiden osalta soveltamisen alkamispäivä on 1.1.2007.

Hiili- ja terästuotteisiin ei vielä sovelleta diagonaalista kumulaatiota.


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/11


Henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/9/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

(2007/C 271/07)

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

(Huomautus 1)

CEN

EN 1709:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Ennen käyttöönottoa tehtävä tarkastus, kunnossapito ja käyttötarkastukset

 

CEN

EN 1908:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Kiristyslaitteet

 

CEN

EN 1909:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Pelastaminen ja evakuointi

 

CEN

EN 12385-8:2002

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 8: Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen köydet. Säikeistä punotut veto- ja kiristysköydet

 

CEN

EN 12385-9:2002

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 9: Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen köydet. Suljetut vetoköydet

 

CEN

EN 12397:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratojen turvallisuusvaatimukset. Käyttö

 

CEN

EN 12927-1:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 1: Köysien ja köysiliitosten valinta

 

CEN

EN 12927-2:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 2: Varmuuskertoimet

 

CEN

EN 12927-3:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 3: 6-säikeisen veto- ja kuljetusköyden pujotusliitos

 

CEN

EN 12927-4:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 4: Pääteliitokset

 

CEN

EN 12927-5:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 5: Varastointi, kuljetus, asennus ja kiristys

 

CEN

EN 12927-6:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 6: Hylkäämisperusteet

 

CEN

EN 12927-7:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 7: Tarkastus, korjaus ja huolto

 

CEN

EN 12927-8:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 8: Rikkomaton aineenkoetus

 

CEN

EN 12929-1:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Yleiset ohjeet. Osa 1: Kaikkia laitteita koskevat vaatimukset

 

CEN

EN 12929-2:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Yleiset ohjeet. Osa 2: Lisävaatimukset pendeli-köysiradoille, joissa ei ole kannatusköysijarrua

 

CEN

EN 12930:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Laskelmat

 

CEN

EN 13107:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Rakenteet

 

CEN

EN 13223:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Käyttökoneistot ja muut mekaaniset laitteet

 

CEN

EN 13243:2004

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Sähkölaitteet käyttökoneistojen sähkölaitteita lukuun ottamatta

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Siirtolaitteet. Osa 1: Köysipuristimet, kulkulaitteistot, tarraajat, kabiinit, tuolit, vaunut, huoltokorit, vetolaitteet

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Siirtolaitteet. Osa 2: Köysipuristimien vetokokeet

 

CEN

EN 13796-3:2005

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Siirtolaitteet. Osa 3: Väsytyskokeet

 

Huomautus 1

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 3

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

Huom:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), liitteenä.

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 550 08 11; faksi (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 519 68 71; faksi (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puhelin (33) 492 94 42 00; faksi (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.


14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/14


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 182, 4.8.2007, s. 18 julkaistun luettelon päivitys

(2007/C 271/08)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (1)15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo julkaistaan jäsenvaltioiden Schengenin rajasäännöstön 34 artiklan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella.

Tiedot julkaistaan EUVL:ssä, ja sen lisäksi ne päivitetään kuukausittain oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivuilla.

VIRO

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistun luettelon korvaaminen

Oleskeluoikeuden vahvistavat asiakirjat:

1)

henkilötodistus;

2)

oleskelulupaa koskeva tarra (joka on kiinnitettyViron tai muun maan myöntämään matkustusasiakirjaan).

1.

Kolmannen maan kansalaiselle myönnetty henkilötodistus voi sisältää seuraavat maininnat:

”määräaikainen oleskelulupa voimassa pp.kk.vv asti”/”tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa”,

”EY:n alueella pitkään oleskellut”/”pikaajaline elanik EÜ”,

”pysyvä oleskelulupa”/”alaline elamisluba” — ”myönnetty viimeistään 31. toukokuuta 2006”.

Henkilökortti ei ole pätevä matkustusasiakirja valtion rajaa ylitettäessä. Matkustettaessa henkilökortti on esitettävä yhdessä voimassaolevan passin kanssa.

2.

Oleskelulupaa koskeva tarra voi sisältää seuraavat maininnat:

”määräaikainen oleskelulupa”/”tähtajaline elamisluba”,

”EY:n alueella pitkään oleskellut”/”pikaajaline elanik EÜ”,

”pysyvä oleskelulupa”/”alaline elamisluba” — ”myönnetty viimeistään 31. toukokuuta 2006”.

Oleskeluluvat voivat olla:

määräaikaisia (voimassa enintään viisi vuotta), tai

pysyviä.

Kaikki maininnat paitsi pysyvää oleskelulupaa koskevat esitetään englannin kielellä.


(1)  EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.


14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/15


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 25, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 9, julkaistun luettelon päivitys

(2007/C 271/09)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/34 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo julkaistaan jäsenvaltioiden Schengenin rajasäännöstön 34 artiklan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella.

Tiedot julkaistaan EUVL:ssä, ja sen lisäksi ne päivitetään kuukausittain oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivuilla.

ESPANJA

Satamat

Uusi satamassa sijaitseva rajanylityspaikka:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NORJA

Lentoasemat

Uusi lentoasemalla sijaitseva rajanylityspaikka (avattu 1 päivänä lokakuuta 2007):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/16


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 271/10)

1.

Komissio vastaanotti 31. lokakuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla brittiläinen yritys 3i Group plc (3i Group, Yhdistynyt kuningaskunta) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan luxemburgilaisessa yrityksessä Global Garden Products B, S.à r.l. (Global Garden Products) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

3i Group: rahastosijoittaminen ja sijoitusrahastojen hoito sekä niihin tehtyjen sijoitusten hallitseminen rahastojen puolesta,

Global Garden Products: koti- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen moottorikäyttöisten puutarhatyökalujen ja -laitteiden valmistus ja myynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.