ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 32

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
14. helmikuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 032/01

Euron kurssi

1

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 032/02

Valtiontuki — Italia — Valtiontuki N:o C 1/2004 — Aluelaki N:o 9/98 — Keskeneräisen menettelyn C 1/2004 oikaiseminen ja laajentaminen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan nojalla — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti ( 1 )

2

2007/C 032/03

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia N:o COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

6

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

14.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 32/1


Euron kurssi (1)

13. helmikuuta 2007

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3022

JPY

Japanin jeniä

157,99

DKK

Tanskan kruunua

7,4534

GBP

Englannin puntaa

0,66995

SEK

Ruotsin kruunua

9,1660

CHF

Sveitsin frangia

1,6233

ISK

Islannin kruunua

88,54

NOK

Norjan kruunua

8,1110

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CYP

Kyproksen puntaa

0,5791

CZK

Tšekin korunaa

28,233

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

254,02

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6965

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PLN

Puolan zlotya

3,9100

RON

Romanian leuta

3,3920

SKK

Slovakian korunaa

34,397

TRY

Turkin liiraa

1,8270

AUD

Australian dollaria

1,6811

CAD

Kanadan dollaria

1,5253

HKD

Hongkongin dollaria

10,1756

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8953

SGD

Singaporin dollaria

2,0068

KRW

Etelä-Korean wonia

1 223,48

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,4280

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,1131

HRK

Kroatian kunaa

7,3561

IDR

Indonesian rupiaa

11 816,81

MYR

Malesian ringgitiä

4,5577

PHP

Filippiinien pesoa

63,118

RUB

Venäjän ruplaa

34,3220

THB

Thaimaan bahtia

44,050


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

14.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 32/2


VALTIONTUKI — ITALIA

Valtiontuki N:o C 1/2004 — Aluelaki N:o 9/98 — Keskeneräisen menettelyn C 1/2004 oikaiseminen ja laajentaminen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan nojalla

Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 32/02)

Komissio on ilmoittanut 22. marraskuuta 2006 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla, mainittua toimenpidettä koskevalla kirjeellä Italialle päätöksestään oikaista ja laajentaa keskeneräisen menettelyn C 1/2004 soveltamisalaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan nojalla.

Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa toimenpiteestä, jota koskevan menettelyn komissio oikaisee ja laajentaa kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä osoitteeseen

Euroopan komissio

Kilpailun pääosasto

Valtiontukien kirjaamo

B-1049 Bryssel

Faksi: (32-2) 296 12 42

Huomautukset toimitetaan Italialle. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyytensä luottamuksellista käsittelyä. Tämä pyyntö on perusteltava.

TIIVISTELMÄ

MENETTELY JA TAUSTA

Tukiohjelma N 272/98 hyväksyttiin vuonna 1998 ja siitä myönnetään avustuksia hotellialan alkuinvestointeihin Italiassa (Sardinian alueella).

Tukiohjelman hyväksymisen jälkeen Italian viranomaiset hyväksyivät ohjelman soveltamissäännöt hallinnollisilla päätöksillä, erityisesti asetuksella n:o 285/99, 27. heinäkuuta 2000 tehdyllä päätöksellä n:o 33/4 ja sen 27. heinäkuuta 2000 tehdyllä rinnakkaispäätöksellä n:o 33/6. Asetusta n:o 285/99 ja päätöstä n:o 33/6 ei annettu komission tiedoksi.

Hallinnollisten päätösten n:o 285/99 ja n:o 33/6 mukaisesti tukea voidaan myöntää sellaisiin investointeihin, jotka on aloitettu ennen tukihakemuksen tekoajankohtaa.

Komissio sai kantelun, jonka mukaan alueellista valtiontukea koskevia määräyksiä rikottiin, kun tukea myönnettiin sellaisiin investointeihin, joista ei ollut tehty tukihakemusta ennen hankkeen aloittamista. Tämän vuoksi komissio teki 3. helmikuuta 2004 muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevan päätöksen ”Tuen N 272/98 väärinkäyttö — Päätös EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittamisesta” (Asia C 1/2004).

PERUSTELUT MENETTELYN OIKAISEMISEKSI JA LAAJENTAMISEKSI

Tukea tarkastellessaan komissio on keskittynyt siihen tosiseikkaan, että kahta edellä mainituista soveltamisasetuksista ei annettu komission tietoon. Tärkeää soveltamisasetusta, päätöstä n:o 33/6, ei mainita lainkaan tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä.

On syytä korostaa, että ainakin 28 tapausta, joiden osalta väitettiin, että tukea on myönnetty tuen välttämättömyyden periaatteen vastaisesti, liittyy päätökseen n:o 33/6 eikä päätökseen n:o 33/4, kuten muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä virheellisesti mainittiin. Päätöksessä n:o 33/6 ”Ensimmäistä kilpailuilmoitusta koskevat siirtymäsäännöt” todetaan, että poikkeuksellisesti ensimmäisten tukihakemusten osalta tukikelpoisia ovat 5. huhtikuuta 1998 (aluelain n:o 9/98 voimaantulopäivä) jälkeen aloitettujen hankkeiden kustannukset.

Lisäksi päätöksessä aloittaa muodollinen tutkintamenettely viitataan menettelyasetuksen 16 artiklassa tarkoitettuun hyväksytyn tukiohjelman väärinkäyttöön. Menettelyasetuksen 16 artiklan katsotaan kuitenkin tavallisesti viittaavan tilanteisiin, joissa hyväksytyn tuen saaja käyttää tuen yksittäisen tukipäätöksen tai tukisopimuksen ehtojen vastaisesti. Sitä ei ole tarkoitus soveltaa tilanteissa, joissa jäsenvaltio voimassa olevaa tukiohjelmaa muuttamalla ottaa käyttöön uuden sääntöjenvastaisen tuen (menettelyasetuksen 1 artiklan c ja f kohta).

ARVIOINTI

Alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa (1) (4.2. kohta) edellytetään, että tukiohjelmissa määrätään tukihakemuksen tekemisestä ennen hankkeiden aloittamista.

Tämä edellytys sisältyy myös komission vuonna 1998 tekemään päätökseen tukiohjelman hyväksymisestä: sen mukaan tuensaajien on tehtävä hakemus ennen kuin hanke aloitetaan.

Edellä mainituilla hallinnollisilla päätöksillä sallitaan tuen myöntäminen investointihankkeisiin, jotka on aloitettu ennen tukihakemuksen tekoajankohtaa. Tämän vuoksi näyttää siltä, että Italian viranomaiset eivät ole noudattaneet komission vuonna 1998 tekemää päätöstä eivätkä suuntaviivoissa säädettyjä vaatimuksia.

Komissio katsoo, että tuen kannustava vaikutus voi olla heikentynyt, koska tukihakemuksia ei ole tehty ennen hankkeiden aloittamista. Komissio katsoo, että voimassa olevien tukiohjelmien ulkopuolinen tuki, jota ei ole ilmoitettu komissiolle, on asetuksen N:o 659/99 1 artiklan f kohdassa tarkoitettua sääntöjenvastaista tukea. Komissio epäilee myös ennen tukihakemuksen tekoajankohtaa aloitettuihin investointihankkeisiin myönnetyn tuen yhteensopivuutta asetuksen kanssa.

Lisäksi kannustavan vaikutuksen puuttuessa kyseistä tukea olisi pidettävä toimintatukena, joka vapauttaa yritykset niiden tavanomaisista toimintakustannuksista. Suuntaviivojen 4.15 kohdan mukaisesti kyseinen tuki on yleensä kielletty. Poikkeuksellisesti tämäntyyppiset tuet voidaan kuitenkin sallia Sardinian tapaisilla alueilla, joilla sovelletaan perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa olevaa poikkeusta edellyttäen, että i) tuki edistää alueellista kehitystä ja myöntäminen on perusteltua tuen luonteen vuoksi ja ii) tuen taso on suhteessa niihin haittoihin, joita sillä pyritään lievittämään. Italian viranomaiset eivät kuitenkaan menettelyn tässä vaiheessa ole voineet osoittaa kyseisten haittojen olemassaoloa tai niiden merkitystä.

Sen vuoksi menettelyn tässä vaiheessa komissio epäilee tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

KIRJEEN TEKSTI

”La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.”


(1)  EYVL C 74, 10.3.1998, lk 9.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 32/6


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia N:o COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 32/03)

1.

Komissio vastaanotti 6. helmikuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys MVV Energie AG (MVV), joka on saksalaisen Mannheimin kaupungin määräysvallassa, sekä yhdysvaltalaisten yritysten Goldman Sachs Group, Inc. (Goldman Sachs) ja Cerberus Group (Cerberus) yhteisessä määräysvallassa oleva saksalainen yritys GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH (GSW) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan aiemmin yksinomaan GSW:n määräysvallassa olleessa saksalaisessa yrityksessä WGB Wärme GmbH & Co. KG (WGB) ostamalla arvopapereita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

GSW: kiinteistöjen vuokraus ja hallinnointi,

Goldman Sachs: investointipankkitoiminta,

Cerberus: investoinnit reaali- ja rahoitusomaisuuteen eri toimialoilla maailmanlaajuisesti,

MVV: sähkön, lämmön, kaasun ja veden tuotanto ja jakelu,

Mannheimin kaupunki: kunnalliset toiminnot, kiinteistöjen vuokraus ja hallinnointi,

WGB: energiaurakointi ja kiinteistönhoitopalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numero (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.