ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 8

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
12. tammikuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset, suuntaviivat ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Tilintarkastustuomioistuin

2007/C 008/01

Lausunto nro 7/2006 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta

1

2007/C 008/02

Lausunto nro 8/2006 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi talousarvion kurinalaisuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 2040/2000 kumoamisesta

3

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset, suuntaviivat ja lausunnot

LAUSUNNOT

Tilintarkastustuomioistuin

12.1.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 8/1


LAUSUNTO nro 7/2006

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta

(annettu EY:n perustamissopimuksen 280 artiklan 4 kohdan nojalla)

(2007/C 8/01)

EUROOPAN YHTEISÖJEN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 280 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 160 c artiklan,

ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin tilintarkastustuomioistuimelle 14. heinäkuuta 2006 ja neuvoston 21. syyskuuta 2006 toimittaman lausuntopyynnön,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen aiemmin antamat lausunnot (2),

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

1.

Ehdotus korvaa komission aiemmin, helmikuussa 2004 esittämän ehdotuksen (3). Aiemman ehdotuksen tavoitteena oli muuttaa asetusta (EY) N:o 1073/1999 siten, että henkilöiden menettelyllinen oikeusturva vahvistuisi, tutkimusten keston valvonta ja viraston sekä asianomaisten toimielinten välinen tietojenvaihto parantuisivat ja viraston toiminta tehostuisi. Tarkistetun ehdotuksen perusteluissa todetaan, että tavoitteena on parantaa edelleen OLAFin toimintaa ottaen huomioon tilintarkastustuomioistuimen esittämät suositukset sekä Euroopan parlamentissa heinäkuussa 2005 OLAFin toiminnan lujittamisesta järjestetyn julkisen kuulemistilaisuuden päätelmät.

2.

Tarkistetussa ehdotuksessa on otettu suurelta osin huomioon tilintarkastustuomioistuimen 9. kesäkuuta 2005 antaman edellisen lausunnon huomautukset; suurimpana poikkeuksena on kyseisen lausunnon 7 kohdassa esitetty näkökohta, joka koskee tarvetta varmistaa, että velvollisuutta ilmoittaa tutkinnan aloittamisesta kyseessä oleville toimielimille tai muille yhteisön elimille ei laiminlyödä perusteettomasti sillä verukkeella, että salassapito on välttämätöntä tutkinnan tehokkuuden takaamiseksi.

3.

Ehdotuksen 14 artiklan mukaan viraston on nimitettävä neuvoa-antava tarkastaja, jonka tehtävänä on valvoa menettelyjen noudattamista. Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu tähän ehdotukseen myönteisesti. Neuvoa-antavan tarkastajan tehtävä ja vastuualueet olisi kuitenkin määritettävä tarkasti asetuksessa, samoin kuin tutkintamenetelmien laillisuuden tarkistaminen, joka myös kuuluu mainittuun tehtävään. Asetuksessa olisi niin ikään yksilöitävä tehtävään edellytettävä pätevyys ja kokemus. Tilintarkastustuomioistuin korostaa myös komission ehdotuksen 14 artiklan 2 kohdassa esille tuotua tehtävän edellyttämää täyttä riippumattomuutta, mutta katsoo, että riippumattomuuden saattaa vaarantaa pääjohtajan oikeus käynnistää neuvoa-antavaan tarkastajaan kohdistuvia kurinpitotoimia valvontakomiteaa kuultuaan. Eturistiriitojen välttämiseksi olisi myös edellytettävä, että neuvoa-antavan tarkastajan, jonka on määrä valvoa käynnissä olevia tutkintatoimia, ei pitäisi puuttua toimiin enää sen jälkeen kun tutkinnan tulokset on toimitettu kyseessä oleville viranomaisille.

4.

Uuden säännöksen mukaan (4) viraston pääjohtaja voi harkintansa perusteella päättää olla toimittamatta jäsenvaltioiden oikeusviranomaisille loppukertomusta, jos hän katsoo, että on asianmukaisempaa soveltaa sisäisiä toimenpiteitä, jotka takaavat asianmukaisemman seurannan. Tilanteet, joissa mainittua harkintavaltaa on mahdollista käyttää, on kuitenkin yksilöitävä tarkemmin. Lisäksi tapauksissa, joissa kyseinen päätös edellyttää kansallisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön arviointia, päätös olisi jätettävä jäsenvaltioiden oikeusviranomaisille.

5.

Lausunnossaan nro 8/2005 tilintarkastustuomioistuin suositti, että komissio yksinkertaistaa ja lujittaa petostentorjuntaan liittyvää yhteisön lainsäädäntöä. Uudessa ehdotuksessa viitataan kuitenkin vielä laajemmin komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annettuun neuvoston asetukseen (Euratom, EY) N:o 2185/96 (5) (niiden kohteita on laajennettu huomattavasti (6)). Neuvoston asetukseen N:o 2185/96 ei ole ehdotettu muutosta, joten asetuksen lukijalle ei käy selväksi, että sitä sovelletaan myös muihin tarkoituksiin. Tämä on vastoin 22. joulukuuta 1998 tehtyä toimielinten välistä sopimusta, joka koskee yhteisön lainsäädännön laatimiseen sovellettavia yhteisiä laadullisia suuntaviivoja (7). Tilintarkastustuomioistuin panee lopuksi merkille, että vaikka uusi ehdotus sisältää menettelyitä ja takuita, joihin viraston henkilöstön tulee kiinnittää huomiota sisäisen tutkinnan yhteydessä, komissio ei ehdota nykyisen 4 artiklan 6 kohdan b alakohdan poistamista. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä ja mahdollistaa poikkeamia.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän lausunnon Luxemburgissa 6. joulukuuta 2006 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  KOM(2006) 244, 24.5.2006.

(2)  Lausunto nro 2/1999, 14. ja 15. huhtikuuta 1999 (EYVL C 154, 1.6.1999, s. 1), lausunto nro 6/2005, 9. kesäkuuta 2005 (EUVL C 202, 18.8.2005, s. 33) sekä lausunto nro 8/2005, 27. lokakuuta 2005 (EUVL C 313, 9.12.2005, s. 1).

(3)  KOM(2004) 103 lopullinen, 10.2.2004.

(4)  9 artiklan 3a kohta.

(5)  EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  Uuden ehdotuksen johdanto-osan 4 kappaleen sekä 3 ja 4 artiklaa koskevien muutosehdotusten mukaan.

(7)  Sopimuksen mukaan säädöstekstin tulee sisältää mahdollisimman vähän viittauksia muihin säädöksiin. Mikäli vaikutus muihin säädöksiin on merkittävä, sopimuksessa edellytetään erillistä muutossäädöstä (EYVL C 73, 17.3.1999, s. 1).


12.1.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 8/3


LAUSUNTO nro 8/2006

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi talousarvion kurinalaisuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 2040/2000 kumoamisesta

(annettu EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla)

(2007/C 8/02)

EUROOPAN YHTEISÖJEN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37, 248, 279 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon ehdotuksen (1) neuvoston asetukseksi talousarvion kurinalaisuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 2040/2000 (2) kumoamisesta,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

1.

Talousarvion kurinalaisuudesta 26 päivänä syyskuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2040/2000 annetaan säännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa yhteisön menojen moitteeton hallinnointi vuosina 2000–2006.

2.

Vuosina 2007–2013 aiotaan soveltaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välistä toimielinten sopimusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (3). Tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että sen ei ole mahdollista esittää käsitystään talousarvion kurinalaisuutta ja moitteetonta varainhoitoa koskevista näkökohdista, jos niistä sovitaan toimielinten välisillä sopimuksilla eikä neuvoston asetusten kautta.

3.

Tilintarkastustuomioistuin yhtyy näkemykseen, jonka mukaan uuden toimielinten välisen sopimuksen myötä asetuksesta (EY) N:o 2040/2000 tulee tarpeeton 1. tammikuuta 2007 alkaen ja se olisi kumottava, jotta uutta toimielinten välistä sopimusta voidaan soveltaa täysipainoisesti kyseisestä päivästä lähtien.

4.

Komissio katsoo kuitenkin asetuksen (EY) N:o 2040/2000 kumoamisesta tekemässään ehdotuksessa, että erityissäännöksiä ei enää tarvita. Tältä osin tilintarkastustuomioistuin toteaa, että ulkosuhteisiin liittyviä hankkeita varten perustetun takuurahaston (4) ehdotetulle rahoitusmekanismille ei vielä ole säädetty uutta oikeusperustaa.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän lausunnon Luxemburgissa 6. joulukuuta 2006 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Hubert WEBER

presidentti


(1)  KOM(2006) 448, lopullinen, 9.8.2006.

(2)  EUVL L 244, 29.9.2000, s. 27.

(3)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)  Ehdotus neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 2728/94 muuttamisesta (KOM(2005) 130, lopullinen, 5.4.2005).