ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 247

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
13. lokakuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2006/C 247/1

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo

1

2006/C 247/2

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten luettelo

17

2006/C 247/3

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten

19

2006/C 247/4

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo

25

2006/C 247/5

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut mallit henkilökorteista, joita jäsenvaltioiden ulkoasiainministeriöt myöntävät diplomaatti- ja konsuliedustustojen akkreditoiduille jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen

85


FI

 


I Tiedonantoja

Komissio

13.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 247/1


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo

(2006/C 247/01)

BELGIA

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

Ulkomaalaisen henkilötodistus

Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

Todistus merkinnästä ulkomaalaisrekisteriin

Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri

Ulkoasiainministeriön myöntämät erityisoleskeluluvat:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

Diplomaatin henkilötodistus

Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

Konsulikuntaan kuuluvan henkilötodistus

Carte d'identité spéciale — couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart — blauw

Besonderer Personalausweis — blau

Erityishenkilötodistus — sininen

Carte d'identité spéciale — couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart — rood

Besonderer Personalausweis — rot

Erityishenkilötodistus — punainen

Pièce d'identité pour enfant d'étranger privilégié

(Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue ou d'une carte d'identité spéciale — couleur rouge)

Identiteitsbewijs voor een kind van een bevoorrecht vreemdeling

(Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood)

Identitätsdokument für ein Kind eines bevorrechtigten Ausländers

(Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises, eines konsularischen Personalausweises, eines besonderen Personalausweises — blau — oder eines besonderen Personalausweises — rot — sind)

Henkilötodistus erivapauden saaneen ulkomaalaisen lapselle

(Henkilötodistus erivapauden saaneen ulkomaalaisen alle viisivuotiaalle lapselle, kun lapsen vanhempi on diplomaatin henkilötodistuksen, konsulikuntaan kuuluvan henkilötodistuksen, sinisen erityishenkilötodistuksen tai punaisen erityishenkilötodistuksen haltija)

Certificat, d'identité pour enfant âgé de moins de 12 ans

(Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans)

Bewijs, van identiteit voor een kind van minder dan 12 jaar

(Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto)

Ausweis für ein Kind unter 12 Jahren

(Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild)

Alle 12-vuotiaalle lapselle myönnetty henkilötodistus (belgialaisten kuntien alle 12-vuotiaalle lapselle myöntämä valokuvallinen henkilötodistus)

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union

Luettelo koululaismatkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä

TŠEKIN TASAVALTA

Povolení k pobytu (štítek v pasu)

(Oleskelulupa) (passiin kiinnitettävä tarra)

Průkaz o povolení pobytu pro cizince (zelené provedení)

(Todistus ulkomaalaisen oleskeluluvasta) (vihreä kirjanen)

Průkaz o povolení pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství (fialové provedení)

(Todistus Euroopan yhteisöjen jäsenvaltion kansalaisen oleskeluluvasta) (violetti kirjanen)

Cestovní doklad — Úmluva z 28. července 1951) vydávaný azylantům (modré provedení)

(Matkustusasiakirja — 28.7.1951 tehty yleissopimus) (sininen kirjanen)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU (tummanvioletti kirjanen)

(Todistus EU:n kansalaisen oleskeluluvasta)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu rodinní příslušníci občana EU (tummanvihreä kirjanen)

(Todistus EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskeluluvasta)

TANSKA

Oleskelulupakortit

EF/EØ — opholdskort (EU- tai ETA-valtion oleskelulupakortti) (nimi kortissa)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Kortti A. EU- tai ETA-valtion määräaikainen oleskelulupa EU- tai ETA-valtioiden kansalaisille)

Kort B. Tidsubegrænset EP/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Kortti B. Rajoittamattoman ajan voimassa oleva EU- tai ETA-valtion oleskelulupa EU- ja ETA-valtioiden kansalaisille)

Kort K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter ER/EØS-reglerne)

(Kortti K. Määräaikainen oleskelulupa kolmansien valtioiden kansalaisille, joille myönnetään oleskelulupa EU:n tai ETA:n sääntöjen nojalla)

Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter ER/EØS-reglerne)

(Kortti L. Rajoittamattoman ajan voimassa oleva oleskelulupa kolmansien valtioiden kansalaisille, joille myönnetään oleskelulupa EU:n tai ETA:n sääntöjen nojalla)

Oleskelulupa (nimi kortissa)

Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Kortti C. Määräaikainen oleskelulupa ulkomaalaisille, joilta ei vaadita työlupaa)

Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Kortti D. Rajoittamattoman ajan voimassa oleva oleskelulupa ulkomaalaisille, joilta ei vaadita työlupaa)

Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Kortti E. Määräaikainen oleskelulupa ulkomaalaisille, joilla ei ole työnteko-oikeutta)

Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge — er fritaget for arbejdstilladelse

(Kortti F. Määräaikainen oleskelulupa pakolaisille — työlupaa ei vaadita)

Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — stats borgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(Kortti G. Määräaikainen oleskelulupa EU- tai ETA-valtion kansalaisille, joiden oleskelulupa perustuu muihin kuin EU:n sääntöihin — työlupaa ei vaadita)

Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — stats borgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(Kortti H. Rajoittamattoman ajan voimassa oleva oleskelulupa EU- tai ETA-valtion kansalaisille, joiden oleskelulupa perustuu muihin kuin EU:n sääntöihin — työlupaa ei vaadita)

Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Kortti J. Määräaikainen oleskelu- ja työlupa ulkomaalaisille)

Tanska on käyttänyt 14.9.1998 lähtien uusia, luottokortin mallisia oleskelulupia.

Liikkeellä on vielä uusista poikkeavia, voimassa olevia B-, D- ja H-kortteja. Ne ovat muovitettua paperia, kooltaan noin 9 cm x 13 cm ja niissä on Tanskan vaakuna valkoisella rasterilla. Kortin B taustaväri on beige, kortin D vaaleanpunainen ja kortin H vaaleanvioletti.

Passiin kiinnitettävät tarrat, joissa seuraavat merkinnät:

Sticker B. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Tarra B. Määräaikainen oleskelulupa ulkomaalaisille, joilla ei ole työnteko-oikeutta)

Sticker C. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Tarra C. Määräaikainen oleskelu- ja työlupa)

Sticker D. Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

(Tarra D. Mukana matkustavat perheenjäsenet. Oleskelulupa lapsille, jotka on merkitty vanhempiensa passiin)

Sticker H. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbjdstilladelse

(Tarra H. Määräaikainen oleskelulupa ulkomaalaisille, joilta ei vaadita työlupaa)

Ulkoasiainministeriön myöntämät tarrat:

Sticker E — Diplomatisk visering

(Tarra E. Diplomaattiviisumi. Myönnetään diplomaattiluetteloissa mainituille diplomaateille ja heidän perheenjäsenilleen sekä kansainvälisten järjestöjen vastaavanlaiselle henkilöstölle Tanskassa. Voimassa oleskelua ja toistuvia käyntejä varten niin kauan kuin asianomaisen henkilön nimi on Kööpenhaminan diplomaattiluetteloissa.)

Sticker F — Opholdstilladelse

(Tarra F. Oleskelulupa. Myönnetään lähetetylle tekniselle tai hallinnolliselle henkilöstölle ja heidän perheenjäsenilleen sekä diplomaattien palveluskunnalle, joka on kotimaansa ulkoasiainministeriön lähettämä ja jolla on virkapassi. Myönnetään myös kansainvälisten järjestöjen vastaavanlaiselle henkilöstölle Tanskassa. Voimassa oleskelua ja toistuvia käyntejä varten niin kauan kuin työtehtävä jatkuu.)

Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

(Tarra S, yhdessä tarran E tai F kanssa.

Oleskelulupa mukana matkustaville lähisukulaisille, jotka on merkitty asianomaisen passiin.)

Huom. Ulkomaalaisille diplomaateille, tekniselle tai hallinnolliselle henkilöstölle, palveluskunnalle jne. tarkoitetut, ulkoasiainministeriön myöntämät henkilötodistukset eivät oikeuta alueelle pääsyyn ilman viisumia, koska nämä henkilötodistukset eivät ole osoituksena oleskeluluvasta Tanskassa.

Muut asiakirjat:

Luettelo koululaismatkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä

Paluulupa viisumitarrana, jossa on kansallistunnus D.

SAKSA

I   Yleistä

Aufenthaltserlaubnis

(Oleskelulupa)

Niederlassungserlaubnis

(Pysyvä oleskelulupa)

Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind

(Oleskelulupa jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai ETA-valtion kansalaisten perheenjäseniä varten, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltion tai ETA-valtion kansalaisia)

Fiktionsbescheinigung

(Väliaikainen todistus oleskeluluvan jatkohakemuksen jättämisestä, kun sivulla 3 olevaan kolmanteen kenttään ”der Aufenthaltstitel als fortbestehend (§ 81 Absatz 4 AufenthG)” (jatkuva oleskelulupa, kotipaikkalain 81 § :n 4 momentti) on merkitty rasti. Maahantulo on mahdollista ainoastaan sellaisen oleskeluluvan tai viisumin yhteydessä, jonka voimassaoloaika on päättynyt. Ensimmäinen ja toinen rastitettava kenttä eivät mahdollista viisumitonta maahantuloa)

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(Oleskelulupa Sveitsin valaliiton kansalaisia ja heidän perheenjäseniään varten, jotka eivät ole Sveitsin valaliiton kansalaisia)

Lisäksi seuraavat, ennen 1.1.2005 myönnetyt asiakirjat oikeuttavat viisumivapaaseen maahantuloon:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Oleskelulupa ETY:n jäsenvaltion kansalaisia varten)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(Pysyvä oleskeluoikeus Saksan liittotasavallassa)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(Määräaikainen oleskeluoikeus Saksan liittotasavallassa)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Tilapäinen oleskeluoikeus Saksan liittotasavallassa)

Mainitut asiakirjat oikeuttavat viisumivapaaseen maahantuloon vain, jos ne on merkitty passiin tai myönnetty passin yhteydessä esitettävinä. Niitä ei kelpuuteta viisumivapaaseen maahantuloon, jos ne on myönnetty henkilötodistuksen korvaavana maan sisällä käytettävänä asiakirjana.

Asiakirjat ”Aussetzung der Abschiebung (Duldung)” (karkotusmääräyksen täytäntöönpanon lykkääminen) ja ”Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber” (turvapaikanhakijan oleskelulupa) eivät myöskään oikeuta viisumivapaaseen maahantuloon.

II   Diplomaattiedustustojen jäsenten henkilötodistukset

Kuhunkin henkilötodistukseen liittyvät oikeudet on esitetty henkilötodistuksen kääntöpuolen tekstissä.

Diplomaateille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävät henkilötodistukset:

Asiakirjojen kääntöpuolelle merkitään ”D”:

Ulkomaisten diplomaattien henkilötodistukset:

Diplomatenausweis

(diplomaatin henkilötodistus) (1999–31.7.2003)

Protokollausweis für Diplomaten

(ulkoasiainministeriön myöntämä diplomaatin henkilötodistus) (1.8.2003 alkaen)

Diplomaattien henkilötodistukset yksityistä ansiotoimintaa harjoittavia perheenjäseniä varten:

Diplomatenausweis ”A”

(diplomaatin henkilötodistus ”A”) (1999– 31.7.2003)

Protokollausweis für Diplomaten ”A”

(ulkoasiainministeriön myöntämä diplomaatin henkilötodistus ”A”) (1.8.2003 alkaen)

Diplomaattien henkilötodistukset saksalaisia tai pysyvästi Saksassa oleskelevia diplomaatteja varten

Diplomatenausweis Art. 38 WÜD

(Wienin yleissopimuksen 38 artiklan mukainen diplomaatin henkilötodistus) (1999–31.7.2003)

Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD

(ulkoasiainministeriön myöntämä Wienin yleissopimuksen 38 artiklan 1 kohdan mukainen diplomaatin henkilötodistus) (1.8.2003 alkaen)

Hallinto- ja tekniselle henkilökunnalle ja sen perheenjäsenille myönnettävät henkilötodistukset :

Asiakirjojen kääntöpuolelle merkitään ”VB”

Ulkoasiainministeriön myöntämä ulkomaisen hallinto- ja teknisen henkilökunnan henkilötodistus:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(ulkoasiainministeriön myöntämä hallintohenkilöstön henkilötodistus) (vuodesta 1999 alkaen)

Ulkoasiainministeriön myöntämä henkilötodistus yksityistä ansiotoimintaa harjoittavia hallinto- ja teknisen henkilökunnan perheenjäseniä varten:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal ”A”

(ulkoasiainministeriön myöntämä hallintohenkilöstön henkilötodistus ”A”) (1.8.2003 alkaen)

Ulkoasiainministeriön myöntämä henkilötodistus saksalaisia tai pysyvästi Saksassa oleskelevia hallinto- ja teknisen henkilökunnan jäseniä varten:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

(ulkoasiainministeriön myöntämä Wienin yleissopimuksen 38 artiklan 2 kohdan mukainen hallinto- ja teknisen henkilökunnan jäsenten henkilötodistus) (1.8.2003 alkaen)

Palveluskunnan ja sen perheenjäsenten henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”DP”:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(ulkoasiainministeriön myöntämä palveluskunnan jäsenen henkilötodistus) (vuodesta 1999 alkaen)

Paikalta palkatun henkilökunnan ja sen perheenjäsenten henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”OK”:

Protokollausweis für Ortskräfte

(ulkoasiainministeriön myöntämä paikalta palkatun henkilökunnan henkilötodistus) (vuodesta 1999 alkaen)

Yksityisen kotitaloushenkilöstön henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”PP”:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(ulkoasiainministeriön myöntämä yksityisen kotitaloushenkilöstön henkilötodistus) (vuodesta 1999 alkaen)

III   Konsuliedustustojen (lähetetyn konsulin virastojen) jäsenten henkilötodistukset

Kuhunkin henkilötodistukseen liittyvät oikeudet on esitetty henkilötodistuksen kääntöpuolen tekstissä.

Konsulivirkamiehille myönnettävät henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”K”:

Ulkomaisten konsulivirkamiesten henkilötodistus:

Ausweis für Konsularbeamte

(konsulivirkamiesten henkilötodistus) (1999–31.7.2003)

Protokollausweis für Konsularbeamte

(ulkoasiainministeriön myöntämä konsulivirkamiesten henkilötodistus) (1.8.2003 alkaen)

Konsulivirkamiesten yksityistä ansiotoimintaa harjoittavien perheenjäsenten henkilötodistus:

Ausweis für Konsularbeamte A”

(konsulivirkamiehen henkilötodistus ”A”) (1999–31.7.2003)

Saksalaisten tai Saksassa pysyvästi oleskelevien konsulivirkamiesten henkilötodistus:

Ausweis für Konsularbeamte ”Art. 71 WÜK”

(Wienin yleissopimuksen 71 artiklan mukainen konsulivirkamiesten henkilötodistus) (1999–31.7.2003)

Protokollausweis für Konsularbeamte ”Art. 71 I WÜK”

(ulkoasiainministeriön myöntämä Wienin yleissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan mukainen konsulivirkamiesten henkilötodistus (1.8.2003 alkaen)

Konsuliedustustojen hallinto- ja tekniselle henkilökunnalle myönnettävät henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”VK”:

Ulkoasiainministeriön myöntämä henkilötodistus ulkomaista hallinto- ja teknistä henkilöstöä varten:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(ulkoasiainministeriön myöntämä hallintohenkilöstön henkilötodistus) (vuodesta 1999 alkaen)

Ulkoasiainministeriön myöntämä henkilötodistus hallinto- ja teknisen henkilökunnan yksityistä ansiotoimintaa harjoittavia perheenjäseniä varten:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal ”A”

(ulkoasiainministeriön myöntämä hallintohenkilöstön henkilötodistus ”A”) (1999–31.7.2003)

Ulkoasiainministeriön myöntämä henkilötodistus hallinto- ja teknisen henkilöstön saksalaisia tai Saksassa pysyvästi oleskelevia jäseniä varten:

Ausweis für Verwaltungspersonal ”Art. 71 WÜK”

(Wienin yleissopimuksen 71 artiklan mukainen hallintohenkilökunnan henkilötodistus) (1999–31.7.2003)

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

(ulkoasiainministeriön myöntämä Wienin yleissopimuksen 71 artiklan 2 kohdan mukainen jäsenten henkilötodistus) (1.8.2003 alkaen)

Konsuliedustuston palveluskunnan jäsenille myönnettävät henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”DH”:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(ulkoasiainministeriön myöntämä konsuliedustuston palveluskunnan jäsenten henkilötodistus) (vuodesta 1999 alkaen)

Konsulivirkamiesten, hallinto- ja teknisen henkilökunnan ja palveluskunnan jäsenten perheenjäsenten henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”KF”:

Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

(ulkoasiainministeriön myöntämä perheenjäsenten (konsulaatti) henkilötodistus)

Tätä uuden tyyppistä henkilötodistusta on myönnetty 1.8.2003 alkaen. Kyseiseen päivään asti konsulivirkamiesten, hallinto- ja teknisen henkilökunnan ja palveluskunnan jäsenten perheenjäsenet saivat saman luokan henkilötodistuksen kuin virkamiehet, jos heille ei myönnetty oman ansiotoiminnan vuoksi jotakin edellä mainituista A-luokan henkilötodistuksista.

Paikalta palkatun konsulihenkilökunnan henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”OK”:

Protokollausweis für Ortskräfte

(ulkoasiainministeriön myöntämä paikalta palkatun henkilökunnan henkilötodistus) (vuodesta 1999 alkaen)

Konsuliedustustossa työskentelevän yksityisen kotitaloushenkilöstön henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”PP”:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(ulkoasiainministeriön myöntämä yksityisen kotitaloushenkilöstön henkilötodistus) (vuodesta 1999 alkaen)

IV   Erityishenkilötodistukset

Kansainvälisten järjestöjen työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävät henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”IO”:

Sonderausweis ”IO”

(Erityishenkilötodistus ”IO”) (vuodesta 1999 alkaen)

Huom. Kansainvälisten järjestöjen johtajat ja heidän perheenjäsenensä saavat henkilötodistuksen, johon on merkitty ”D”. Kansainvälisten järjestöjen työntekijöiden yksityinen kotitaloushenkilöstö saa henkilötodistuksen, johon on merkitty ”PP”.

Ulkomaalaisasetuksen 27 § :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuille samaan talouteen kuuluville myönnettävät henkilötodistukset:

Kääntöpuolelle merkitään ”S”:

Sonderausweis ”S”

(Erityishenkilötodistus ”S”) (1.1.2005 alkaen)

V   Luettelo koululaismatkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä

VIRO

Oleskelulupatarraan voidaan lisätä seuraavat huomatukset:

tilapäinen oleskelulupa

pysyvä oleskelulupa

pitkäaikainen oleskelulupa EU:n kansalaiselle

Nämä muutokset ulkomaalaislakiin tulivat voimaan 1.6.2006. Muutosten mukaisesti pysyvät oleskeluluvat korvataan Virossa pitkäaikaisilla oleskeluluvilla. Kaikille ulkomaalaisille, joilla on pysyvä oleskelulupa, myönnetään automaattisesti pitkäaikainen oleskelulupa.

Näin ollen oleskelulupa voi jatkossa olla:

tilapäinen (voimassa enintään viisi vuotta) tai

pitkäaikainen.

KREIKKA

1.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (ενιαίου τύπου)

(ulkomaalaisen oleskelulupa) (yhtenäinen kaava)

(Voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta ja enimmillään toistaiseksi. Myönnetään kaikille Kreikassa laillisesti oleskeleville ulkomaalaisille.)

Kyseinen oleskelulupa kiinnitetään Kreikan tunnustamiin matkustusasiakirjoihin. Jos kolmannen maan kansalaisella ei ole Kreikan tunnustamaa matkustusasiakirjaa, Kreikan toimivaltaiset yksiköt kiinnittävät yhtenäisen kaavan mukaisen oleskeluluvan erityiseen lomakkeeseen. Kreikan viranomaiset laativat kyseisen erityislomakkeen asetuksen (EY) N:o 333/2002 7 artiklan mukaisesti. Lomakkeessa on samassa asetuksessa säädetyt turvaominaisuudet sekä kolme pystysuoraa värikaistaa, joiden värit ovat oranssi–vihreä–oranssi, ja se on nimeltään ”Φύλλο επί του οποίου τίθεται άδεια διαμονής” (lomake oleskeluluvan kiinnittämistä varten).

2.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα μπεζ-κίτρινο) (1)

(ulkomaalaisen oleskelulupa) (beige–keltainen)

(Myönnettiin kaikille Kreikassa laillisesti oleskeleville ulkomaalaisille. Voimassa vähintään yhden vuoden ja enimmillään toistaiseksi.)

3.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα λευκό) (2)

(ulkomaalaisen oleskelulupa) (valkoinen)

(Myönnettiin ulkomaalaiselle, joka on Kreikan kansalaisen aviopuoliso. Voimassaoloaika viisi vuotta.)

4.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού) (3)

(ulkomaalaisen oleskelulupa) (valkoinen vihkonen)

(Myönnetään vuoden 1951 Geneven yleissopimuksen mukaisille pakolaisille.)

5.

Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πράσινο) (4)

(ulkomaalaisen henkilötodistus) (vihreä)

(Myönnetään ainoastaan kreikkalaista syntyperää oleville ulkomaalaisille; voimassaoloaika kaksi tai viisi vuotta.)

6.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα μπεζ) (4)

(erityishenkilötodistus kreikkalaista syntyperää olevalle ulkomaalaiselle) (beige)

(Myönnetään syntyperältään kreikkalaisille Albanian kansalaisille; voimassaoloaika kolme vuotta. Sama henkilötodistus myönnetään myös aviopuolisolle tämän kansallisesta syntyperästä riippumatta sekä jälkeläisille, jos perhesiteet todistetaan virallisella asiakirjalla.)

7.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα ροζ) (4)

(erityishenkilötodistus kreikkalaista syntyperää olevalle ulkomaalaiselle) (vaaleanpunainen)

(Myönnetään syntyperältään kreikkalaisille entisen Neuvostoliiton kansalaisille; voimassa toistaiseksi.)

8.

Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(Ulkoasiainministeriön protokollaosaston myöntämät erityiset henkilötodistukset)

A.

henkilötodistus ”D” (diplomaattiedustustojen henkilöstö), punainen

Myönnetään jokaisen diplomaattiedustuston päällikölle ja jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen (puoliso ja enintään 18-vuotiaat lapset), joilla on diplomaattipassi.

B.

henkilötodistus ”A” (hallinnollinen ja tekninen henkilöstö), oranssi

Myönnetään diplomaattiedustustojen henkilöstön jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen (puoliso ja enintään 18-vuotiaat lapset), joilla on virkamatka- tai virkapassi.

C.

henkilötodistus ”S” (palveluskunta), vihreä

Myönnetään konsuliedustustojen palveluhenkilöstön jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen (puoliso ja enintään 18-vuotiaat lapset).

D.

henkilötodistus ”CC” (konsulivirkamies), sininen

Myönnetään konsuliedustustojen henkilöstön jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen (puoliso ja enintään 18-vuotiaat lapset).

E.

henkilötodistus ”CE” (konsuliedustuston toimihenkilö), taivaansininen

Myönnetään konsuliedustustojen hallintohenkilöstön jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen (puoliso ja enintään 18-vuotiaat lapset).

F.

henkilötodistus ”CH” (kunniakonsuli), harmaa

Myönnetään kunniakonsuleille.

G.

henkilötodistus ”IO” (kansainvälinen järjestö), tummanvioletti

Myönnetään diplomaattiasemassa oleville kansainvälisen järjestön henkilöstön jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen (puoliso ja enintään 18-vuotiaat lapset).

H.

henkilötodistus ”IO” (kansainvälinen järjestö), vaaleanvioletti

Myönnetään kansainvälisen järjestön hallintohenkilöstön jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen (puoliso ja enintään 18-vuotiaat lapset).

Huom. EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille myönnettävien sekä edellä mainittuihin A–E-luokkiin kuuluvien uusien henkilötodistusten kääntöpuolelle on painettu Euroopan unionin lippu.

9.

Luettelo Euroopan unionissa tehtävän koululaismatkan osanottajista.

ESPANJA

Voimassa olevan paluuluvan haltija saa tulla maahan ilman viisumia.

Kansalaisuutensa perusteella viisumivelvolliset ulkomaalaiset voivat tulla Espanjan alueelle ilman viisumia, jos heillä on hallussaan jokin seuraavista voimassa olevista oleskeluluvista:

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002.

Tarjeta de extranjeros ”régimen comunitario”.

Tarjeta de extranjeros ”estudiante”.

Ulkoasiainministeriön myöntämien seuraavien akkreditointitodistusten haltijat saavat niiden voimassaoloaikana tulla maahan ilman viisumia:

Tarjeta especial (erityishenkilötodistus, punainen), jonka kannessa on merkintä ”Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad” (Diplomaattikunta. Suurlähettiläs. Henkilötodistus) ja joka myönnetään akkreditoidulle suurlähettiläälle.

Tarjeta especial (erityishenkilötodistus, punainen), jonka kannessa on merkintä ”Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad” (Diplomaattikunta. Henkilötodistus) ja joka myönnetään diplomaattiedustuston akkreditoidulle diplomaatin asemassa olevalle henkilöstölle. Aviopuolisolle ja lapsille myönnettäessä tähän asiakirjaan lisätään kirjain F.

Tarjeta especial (erityishenkilötodistus, keltainen), jonka kannessa on merkintä ”Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad” (Diplomaattiedustustot. Hallinnollinen ja tekninen henkilöstö. Henkilötodistus) ja joka myönnetään akkreditoidun diplomaattiedustuston hallintovirkamiehelle. Aviopuolisolle ja lapsille myönnettäessä tähän asiakirjaan lisätään kirjain F.

Tarjeta especial (erityishenkilötodistus, punainen), jonka kannessa on merkintä ”Tarjeta Diplomática de Identidad” (Diplomaatin henkilötodistus) ja joka myönnetään Arabiliiton edustuston ja palestiinalaisedustuston (Oficina de la Delegación General) diplomaatin asemassa olevalle akkreditoidulle henkilöstölle. Aviopuolisolle ja lapsille myönnettäessä tähän asiakirjaan lisätään kirjain F.

Tarjeta especial (erityishenkilötodistus, punainen), jonka kannessa on merkintä ”Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identidad” (Kansainväliset järjestöt. Diplomaattistatus. Henkilötodistus) ja joka myönnetään diplomaatin asemassa olevalle kansainvälisiin järjestöihin akkreditoidulle henkilöstölle. Aviopuolisolle ja lapsille myönnettäessä tähän asiakirjaan lisätään kirjain F.

Tarjeta especial (erityishenkilötodistus, sininen), jonka kannessa on merkintä ”Organismos Internacionales. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad” (Kansainväliset järjestöt. Hallinnollinen ja tekninen henkilöstö. Henkilötodistus) ja joka myönnetään kansainvälisiin järjestöihin akkreditoiduille hallintovirkamiehille. Aviopuolisolle ja lapsille myönnettäessä tähän asiakirjaan lisätään kirjain F.

Tarjeta especial (erityishenkilötodistus, vihreä), jonka kannessa on merkintä ”Functionario Consular de Carrera. Documento de Identidad” (Lähetetty konsulivirkamies. Henkilötodistus) ja joka on myönnetty Espanjaan akkreditoidulle lähetetylle konsulivirkamiehelle. Aviopuolisolle ja lapsille myönnettäessä tähän asiakirjaan lisätään kirjain F.

Tarjeta especial (erityishenkilötodistus, vihreä), jonka kannessa on merkintä ”Empleado Consular. Expedida a favor de … Documento de Identidad” (Konsulivirkamies. Myönnetty … Henkilötodistus) ja joka on myönnetty Espanjaan akkreditoidulle konsulaatin hallintovirkamiehelle. Aviopuolisolle ja lapsille myönnettäessä tähän asiakirjaan lisätään kirjain F.

Tarjeta especial (erityishenkilötodistus, harmaa), jonka kannessa on merkintä ”Personal de Servicio. Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Expedida a favor de … Documento de Identidad” (Palveluhenkilöstö. Diplomaattiedustustot, konsulaatit ja kansainväliset järjestöt. Myönnetty … Henkilötodistus). Myönnetään diplomaattiedustustojen, konsulaattien ja kansainvälisten järjestöjen kotitaloushenkilöstölle (palveluskunta) ja diplomaatti- tai ammattikonsuliasemassa olevalle henkilöstölle (henkilökohtainen kotitaloushenkilöstö). Aviopuolisolle ja lapsille myönnettäessä henkilötodistukseen lisätään kirjain F.

RANSKA

1.

Täysi-ikäisillä ulkomaalaisilla on oltava seuraavat asiakirjat:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(oleskelulupakortti, jossa erityisesti mainitaan luvallisen oleskelun syy)

Carte de résident

(maassa asuvan henkilökortti)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)

(algerialaiselle myönnetty oleskelulupa, jossa erityisesti mainitaan luvallisen oleskelun syy) (1 vuosi, 10 vuotta)

Certificat de résidence d'Algérien portant la mention ”membre d'un organisme officiel” (2 ans)

(algerialaiselle myönnetty oleskelulupa, jossa maininta ”virallisen laitoksen henkilökuntaan kuuluva”) (2 vuotta)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Euroopan yhteisöjen oleskelulupakortti) (1 vuosi, 5 vuotta, 10 vuotta)

Carte de séjour de l'Espace Economique Européen

(Euroopan talousalueen oleskelulupakortti)

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(ulkoasiainministeriön myöntämät viralliset henkilötodistukset (kortit), jotka kelpaavat oleskelulupana)

a.

Titres de séjour spéciaux (erityisoleskeluluvat)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(erityisoleskelulupa, jossa maininta CMD/A, myönnetään diplomaattiedustustojen päälliköille)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(erityisoleskelulupa, jossa maininta CMD/M, myönnetään kansainvälisten järjestöjen edustustojen päälliköille)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux Chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(erityisoleskelulupa, jossa maininta CMD/D, myönnetään kansainvälisten järjestöjen pysyvien valtuuskuntien johtajille)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(erityisoleskelulupa, jossa maininta CD/A, myönnetään diplomaattikunnan jäsenille)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

(erityisoleskelulupa, jossa maininta CD/M, myönnetään kansainvälisten järjestöjen korkeille virkamiehille)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(erityisoleskelulupa, jossa maininta CD/D, myönnetään diplomaatteihin verrattavassa asemassa oleville kansainvälisten järjestöjen pysyvien valtuuskuntien jäsenille)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(erityisoleskelulupa, jossa maininta CC/C, myönnetään konsuliedustustojen virkamiehille)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(erityisoleskelulupa, jossa maininta AT/A, myönnetään suurlähetystön hallinto- tai tekniselle henkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(erityisoleskelulupa, jossa maininta AT/C, myönnetään konsuliedustuston hallinto- tai tekniselle henkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(erityisoleskelulupa, jossa maininta AT/M, myönnetään kansainvälisen järjestön hallinto- tai tekniselle henkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(erityisoleskelulupa, jossa maininta AT/D, myönnetään kansainvälisen järjestön valtuuskunnan hallinto- tai tekniselle henkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(erityisoleskelulupa, jossa maininta SE/A, myönnetään suurlähetystön palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(erityisoleskelulupa, jossa maininta SE/C, myönnetään konsuliedustuston palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(erityisoleskelulupa, jossa maininta SE/M, myönnetään kansainvälisen järjestön palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(erityisoleskelulupa, jossa maininta SE/D, myönnetään kansainvälisen järjestön valtuuskunnan palveluhenkilöstölle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

(erityisoleskelulupa, jossa maininta PP/A, myönnetään diplomaatin yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(erityisoleskelulupa, jossa maininta PP/C, myönnetään konsuliedustuston virkamiehen yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(erityisoleskelulupa, jossa maininta PP/M, myönnetään kansainvälisen järjestön jäsenen yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(erityisoleskelulupa, jossa maininta PP/D, myönnetään kansainvälisen järjestön pysyvän valtuuskunnan jäsenen yksityiselle henkilökunnalle)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(erityisoleskelulupa, jossa maininta EM/A, myönnetään suurlähetystön palveluksessa toimiville, erityisasemassa oleville opettajille tai sotilashenkilöille)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(erityisoleskelulupa, jossa maininta EM/C, myönnetään konsuliedustuston palveluksessa toimiville, erityisasemassa oleville opettajille tai sotilashenkilöille)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(erityisoleskelulupa, jossa maininta EF/M, myönnetään kansainvälisille virkamiehille, joiden kotipaikka on ulkomailla)

b.

Monacon oleskeluluvat

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(väliaikainen oleskelulupa)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(tavanomainen pysyvä oleskelulupa)

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(etuoikeutettujen henkilöiden oleskelulupa)

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Monacon kansalaisen aviopuolison oleskelulupa).

2.

Alaikäisillä ulkomaalaisilla on oltava seuraavat asiakirjat:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(asiakirja alaikäisen ulkomaalaisen matkustamista varten)

Titre d'identité républicain

(henkilöllisyysasiakirja)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(paluuviisumi) (kansalaisuudesta riippumatta ja ilman oleskeluluvan esittämisvelvollisuutta, koska näitä ehtoja ei sovelleta alaikäisiin lapsiin)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(ulkoasiainministeriön myöntämän erityiskortin haltijoiden lapsille tarkoitettu diplomaatti-, virka- tai tavallinen passi, johon on liitetty toistuvaisviisumi)

3.

Luettelo koululaismatkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä

Huom. 1

Ensimmäistä oleskelulupaa koskevan hakemuksen vastaanottamistodistukset eivät oikeuta viisumittomaan maahantuloon. Sen sijaan oleskeluluvan pidennystä tai muuttamista koskevan hakemuksen vastaanottotodistus kelpuutetaan, jos se esitetään yhdessä vanhentuneen luvan kanssa.

Huom. 2

Ulkoministeriön protokollaosaston myöntämiä virkamiestodistuksia (”attestations de fonctions”) ei kelpuuteta oleskeluluviksi, vaan kyseisten asiakirjojen haltijoilla on oltava yleisen lainsäädännön mukainen oleskelulupa.

ITALIA

Carta di soggiorno (validità illimitata)

(oleskelulupakortti) (voimassaolo rajoittamaton)

Permesso di soggiorno con esclusione delle sotto elencate tipologie:

(oleskelulupa; jäljempänä lueteltuja oleskelulupatyyppejä lukuun ottamatta:)

1.

Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino

(väliaikainen oleskelulupa poliittisen turvapaikan anomista varten Dublinin yleissopimuksen mukaisesti)

2.

Permesso di soggiorno per cure mediche

(oleskelulupa sairaanhoitoa varten)

3.

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

(oleskelulupa oikeudellisia tarkoituksia varten)

Carta d'identità M.A.E.

(ulkoasiainministeriön myöntämä henkilötodistus)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Malli 1. Sininen. Diplomaattikunnan akkreditoidut jäsenet ja heidän puolisonsa, joilla on diplomaattipassi)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(Malli 2. Vihreä. Konsulikunnan jäsenet, joilla on diplomaattipassi)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Malli 3. Oranssi. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) II ura-alueen virkamiehet, joilla diplomaatti-, virka- tai tavallinen passi)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-ammistrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(Malli 4. Oranssi. Diplomaattiedustustojen tekninen ja hallinnollinen henkilöstö, jolla on virkapassi)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Malli 5. Oranssi. Konsulaattihenkilöstö, jolla on virkapassi)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(Malli 7. Harmaa. Diplomaattiedustustojen palveluskunta, jolla on virkapassi)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Malli 8. Harmaa. Konsuliedustustojen palveluskunta, jolla on virkapassi)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(Malli 11. Beige. Kansainvälisten järjestöjen virkamiehet, kunniakonsulit, paikalliset työntekijät, ulkomailla palkattu ja työnantajan mukana matkustava palveluskunta, diplomaattikunnan ja kansainvälisten järjestöjen virkamiesten perheenjäsenet, joilla on tavallinen passi)

Huom. Malleja 6 (oranssi) ja 9 (vihreä), joista edellinen on tarkoitettu kansainvälisten järjestöjen henkilöstölle, jolle ei ole myönnetty koskemattomuutta, ja jälkimmäinen ulkomaalaisille kunniakonsuleille, ei enää myönnetä, vaan ne on korvattu mallilla 11. Kyseiset asiakirjat ovat kuitenkin voimassa niihin merkityn voimassaoloajan päättymiseen saakka.

Luettelo koululaismatkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä.

LATVIA

Pysyvä oleskelulupa, vihreä, myönnetty ennen 1.5.2004 (Pastāvīgās uzturēšanās atļauja)

Oleskelulupa, tilapäistä tai pysyvää oleskelua varten, myönnetty 1.5.2004 jälkeen asetuksen EY N:o 1030/2002 nojalla (Uzturēšanās atļauja)

Ulkomaalaisen oleskelulupa, violetti (Nepilsoņa pase)

LIETTUA

1.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Liettuan tasavallan tilapäinen oleskelulupa — kortti)

2.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

(Liettuan tasavallan pysyvä oleskelulupa — kortti)

3.

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi

(Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen oleskelulupa — kortti)

4.

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat

(Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen pysyvä oleskelulupa — kortti)

5.

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Palauttamistodistus, ainoastaan Liettuan tasavaltaan paluuta varten — keltavihreä kirjanen)

6.

Akreditacijos pažymėjimas ”A”

(Akkreditointitodistus, A-luokka — keltainen kortti).

Myönnetään suurlähetystöjen diplomaattikunnalle ja heidän perheenjäsenilleen.

Pääsääntöisesti oleskeluoikeus on voimassa vain yhdessä D-luokan viisumin kanssa (eräitä kahdenvälisiä sopimuksia lukuun ottamatta).

7.

Akreditacijos pažymėjimas ”B”

(Akkreditointitodistus, B-luokka — keltainen kortti).

Myönnetään suurlähetystöjen tekniselle henkilöstölle ja heidän perheenjäsenilleen.

Pääsääntöisesti oleskeluoikeus on voimassa vain yhdessä D-luokan viisumin kanssa (eräitä kahdenvälisiä sopimuksia lukuun ottamatta).

LUXEMBURG

Carte d'identité d'étranger

(ulkomaalaisen henkilötodistus)

Huom. vain jo myönnettyjen todistusten voimassaolon päättymiseen asti.

Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères

(ulkoasiainministeriön myöntämä diplomaatin henkilötodistus)

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique des Ambassades

(ulkoasiainministeriön myöntämä suurlähetystöjen hallinto- ja teknisen henkilöstön lupatodistus)

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

(ulkoasiainministeriön myöntämä lupatodistus Luxemburgissa sijaitsevien kansainvälisten laitosten ja järjestöjen henkilöstölle)

Liste scolaire pour les voyages d'école dans l'Union européenne

(luettelo koululaismatkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä)

Carte de séjour de membre de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

(oleskelulupa Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai Sveitsin valaliiton kansalaisen perheenjäsenelle)

UNKARI

1.

Humanitárius tartózkodási engedély

(humanitaarisesta syystä myönnetty oleskelulupa) (kortti) — mukana on oltava kansallinen passi

2.

Tartózkodási engedély

(oleskelulupa) (kortti) — mukana on oltava kansallinen passi

3.

Tartózkodási engedély

(oleskelulupa) (tarra) — kiinnitetty kansalliseen passiin

4.

Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

(maahanmuuttajalle myönnetty henkilötodistus) — mukana on oltava kansallinen passi, josta käy ilmi kyseisen henkilötodistuksen myöntäminen

5.

Letelepedési engedély

(pysyvä oleskelulupa) — mukana on oltava kansallinen passi, josta käy ilmi pysyvän oleskeluluvan myöntäminen

6.

Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély

(maassa pysyvästi oleskeleville henkilöille myönnetty oleskelulupa) (tarra) — kiinnitetty kansalliseen passiin

7.

Diáklista

(Luettelo koululaismatkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä)

8.

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(diplomaattien ja heidän perheenjäsentensä erityistodistus) (diplomaatin henkilötodistus) — tarvittaessa yhdessä ulkoasiainministeriön myöntämän D-viisumin kanssa

9.

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(konsulikuntaan kuuluvien ja heidän perheenjäsentensä erityistodistus) (konsulikuntaan kuuluvan henkilötodistus) — tarvittaessa yhdessä ulkoasiainministeriön myöntämän D-viisumin kanssa

10.

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(diplomaattiedustustojen hallinto- ja tekniseen henkilöstöön kuuluvien ja heidän perheenjäsentensä erityistodistus) — tarvittaessa yhdessä ulkoasiainministeriön myöntämän D-viisumin kanssa

11.

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(diplomaattiedustustojen palveluhenkilöstöön ja yksityiseen palveluskuntaan kuuluvien ja heidän perheenjäsentensä erityistodistus) — tarvittaessa yhdessä ulkoasiainministeriön myöntämän D-viisumin kanssa

ALANKOMAAT

1.

Seuraavantyyppiset ulkomaalaisasiakirjat:

I

(Regulier bepaalde tijd)

(tavallinen — määräaikainen)

II

(Regulier onbepaalde tijd)

(tavallinen — voimassa toistaiseksi)

III

(Asiel bepaalde tijd)

(turvapaikka — määräaikainen)

IV

(Asiel onbepaalde tijd)

(turvapaikka — voimassa toistaiseksi)

EU/EER

(Gemeenschapsonderdanen)

(EU-kansalaiset)

2.

Het Geprivilegeerdendocument

(erityishenkilötodistus)

Asiakirja, joka myönnetään erivapauden saaneille henkilöille, joita ovat diplomaattikuntaan, konsulikuntaan ja tiettyihin kansainvälisiin järjestöihin kuuluvat henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä.

3.

Visum voor terugkeer

(paluuviisumi)

4.

Luettelo koululaismatkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä.

ITÄVALTA

Sichtvermerke; wurden bis 31.12.1992 von Inlandsbehörden, aber auch von Vertretungsbehörden in Form eines Stempels ausgestellt

(Itävallan viranomaiset ovat myöntäneet viisumit 31.12.1992 saakka asianomaisten viranomaisten leimana)

Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000

(Vihreän tarran muotoinen oleskelulupa numeroon 790 000 asti)

Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001

(Vihreä–valkoisen tarran muotoinen oleskelulupa numerosta 790 001)

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel — In Österreich ausgegeben ab 1.1.1998

(Yhtenäisestä oleskelulupien kaavasta 16. joulukuuta 1996 hyväksytyssä yhteisessä toiminnassa (97/11/JAI, EYVL L 7, 10.1.1997) kuvatun tarran muotoinen oleskelulupa - myönnetty Itävallassa 1.1.1998 alkaen)

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaats-angehörige — In Österreich ausgegeben ab 1.1.2005

(Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 13. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaisessa yhteisessä toiminnassa kuvatun tarran muotoinen oleskelulupa - myönnetty Itävallassa 1.1.2005 alkaen)

Aufenthaltstitel ”Niederlassungsnachweis” im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige — In Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.2003 bis 31.12.2005

(Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 13. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaisessa yhteisessä toiminnassa kuvatun ID 1 -formaatin mukainen sijoittautumistodistus (Niederlassungsnachweis) - myönnetty Itävallassa ajalla 1.1.2003–31.12.2005)

Aufenthaltstitel ”Niederlassungsbewilligung”, ”Familienangehöriger”, ”Daueraufenthalt-EG”, ”Daueraufenthalt-Familienangehöriger” und ”Aufenthaltsbewilligung” im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige — In Österreich ausgegeben ab 1.1.2006

Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 13. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaisessa yhteisessä toiminnassa kuvatun ID 1 -formaatin mukainen sijoittautumistodistus (Niederlassungsbewilligung), perheenjäsenen oleskelulupa (Familienangehöriger), pysyvä EU-oleskelulupa (Daueraufenthalt-EG), perheenjäsenen pysyvä oleskelulupa (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) ja oleskelulupa (Aufenthaltsbewilligung) - myönnetty Itävallassa 1.1.2006 alkaen)

Aufenthaltstitel ”Daueraufenthaltskarte” für Angehörige von freizügigkeits-berechtigten EWR-Bürgern gem. § 54 NAG 2005

(Pysyvä oleskelulupakortti (Daueraufenthaltskarte) vapaaseen liikkuvuuteen oikeutetuille ETA:n kansalaisille, NAG 2005, 54 §)

Aufenthaltstitel ”Lichtbildausweis für EWR Bürger” gem. § 9 Abs. 2 NAG 2005

(Kuvalliset korttimuotoiset henkilötodistukset ETA:n kansalaisille (Lichtbildausweis für EWR Bürger), NAG 2005, 9 § 2 momentti)

”Bestätigung über den Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltstitels” in Form einer Vignette aufgrund § 24/1 NAG 2005

(Tarrana myönnettävä todistus oleskeluluvan pidentämistä koskevasta hakemuksesta, NAG 2005, 24 § 1 momentti)

Anmeldebescheinigung für EWR Bürger/-innen und Schweizer Bürger/-innen gem. § 51 bis 53 u. 57 NAG 2005 in Form eines A4 Blattes

(ETA:n ja Sveitsin kansalaisille myönnettävä A4-muotoinen rekisteröitymistodistus, NAG 2005, 51–53 ja 57 §)

Konventionsreisepass ausgestellt ab 1.1.1996

(Pakolaisen matkustusasiakirja, joka on myönnetty 1.1.1996 alkaen)

Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(Diplomaatin erivapauden ja koskemattomuuden saaneiden henkilöiden punaiset, keltaiset ja siniset kuvalliset henkilötodistukset, jotka ulkoasiainministeriö on myöntänyt)

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(Diplomaatin erivapauden ja koskemattomuuden saaneiden henkilöiden punaiset, keltaiset, siniset, vihreät, ruskeat, harmaat ja oranssit kuvalliset korttimuotoiset henkilötodistukset, jotka ulkoasiainministeriö on myöntänyt)

Aufenthaltsberechtigungskarte gem. § 51 AsylG 2005 ausgegeben ab 1.1.2006

(AsylG 2005, 51 §:n mukainen oleskelulupakortti, jota on myönnetty 1.1.2006 alkaen)

Karte für subsidiär Schutzberechtigte gem. § 52 AsylG 2005

(AsylG 2005, 52 §:n mukainen kortti toissijaiseen suojeluun oikeutetuille)

PUOLA

1.

Karta pobytu (oleskelulupakortti, ”KP”-sarja, myönnetty 1.7.2001 alkaen, ja ”PL”-sarja, myönnetty 1.9.2003 alkaen)

Oleskelulupakortti ulkomaalaiselle, joka on saanut:

väliaikaisen oleskeluluvan,

pysyvän oleskeluluvan,

EU-kansalaisen pitkäaikaisen oleskeluluvan (myönnetty 1.10.2005 alkaen)

pakolaisaseman,

suostumuksen maahan jäämiseen.

Kyseessä on henkilökortti, joka yhdessä matkustusasiakirjan kanssa oikeuttaa tuloon Puolan alueelle ilman viisumia.

2.

Karta stałego pobytu (pysyvä oleskelulupakortti, ”XS”-sarja, myönnetty ennen 30.6.2001)

Pysyvä oleskelulupakortti ulkomaalaiselle, joka on saanut pysyvän oleskeluluvan. Kyseessä on henkilökortti, joka yhdessä matkustusasiakirjan kanssa oikeuttaa tuloon Puolan alueelle ilman viisumia. Voimassa 10 vuotta. Tämän painoksen viimeinen kortti on voimassa 29.6.2011 asti.

3.

Ulkoasiainministeriön myöntämät erityiset akkreditointitodistukset:

Legitymacja dyplomatyczna (diplomaattikortti)

Myönnetään akkreditoiduille suurlähettiläille ja edustustojen diplomaattihenkilöstölle

Legitymacja konsularna (zielona) (konsulikortti — vihreä)

Myönnetään konsuliedustustojen päälliköille ja konsulaattihenkilöstölle

Legitymacja konsularna (żółta) (konsulikortti — keltainen)

Myönnetään kunniakonsuleille

Legitymacja służbowa (henkilöstökortti)

Myönnetään edustustojen hallinnolliselle, tekniselle ja palveluhenkilöstölle.

Zaświadczenie (todistus)

Myönnetään muille kuin edellä tässä kohdassa mainituille ulkomaalaisille, joilla on säädösten, sopimusten tai kansainvälisten käytänteiden perusteella oikeus diplomaattiseen ja konsulaattiseen koskemattomuuteen

4.

Oleskelulupakortti, joka myönnetään EU:n kansalaisen perheenjäsenelle tai Euroopan talousalueen (ETA) kansalaiselle aikaisemmin saadun tilapäisen tai pysyvän oleskeluluvan perusteella. Myönnetään henkilötodistuksena, mutta sitä ei voi käyttää valtion rajat ylitettäessä.

PORTUGALI

Cartão de Identidade, (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

Corpo Consular, Chefe de Missão

(konsulikunnan henkilötodistus, edustuston päällikkö, ulkoasiainministeriön myöntämä)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

Corpo Consular, Funcionário de Missão

(konsulikunnan henkilötodistus, edustuston virkailija, ulkoasiainministeriön myöntämä)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira

(diplomaatti- tai konsuliedustuston avustavan henkilöstön henkilötodistus, ulkoasiainministeriön myöntämä)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

Funcionário Administrativo de Missão Estrangeira

(diplomaatti- tai konsuliedustuston hallintovirkamiehen henkilötodistus, ulkoasiainministeriön myöntämä)

Cartão de Identidade, emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros

Corpo Diplomático, Chefe de Missão

(diplomaattikunnan henkilötodistus, edustuston päällikkö, ulkoasiainministeriön myöntämä)

Cartão de Identidade, emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros

Corpo Diplomático, Funcionário de Missão

(diplomaattikunnan henkilötodistus, edustuston virkailija, ulkoasiainministeriön myöntämä)

Título de Residência

(oleskelulupa)

Autorização de Residência Temporária

(väliaikainen oleskelulupa)

Autorização de Residência Permanente

(pysyvä oleskelulupa)

Autorização de Residência Vitalícia

(elinikäinen oleskelulupa)

Cartão de Identidade de Refugiado

(pakolaisen henkilökortti)

Autorização de Residência por razões humanitárias

(humanitaarisista syistä myönnetty oleskelulupa)

Cartão de Residência de Nacional de um Estado membro da Comunidade Europeia.

(Euroopan yhteisöjen jäsenvaltion kansalaisen oleskelulupa)

Cartão de Residência Temporário

(väliaikainen oleskelulupa)

Cartão de Residência

(oleskelulupa)

Autorização de permanência

(maahanjäämislupa)

SLOVAKIA

Povolenie na pobyt — vo forme nálepky (nalepená v cestovnom doklade cudzinca)

(oleskelulupatarra)

(ulkomaalaisen matkustusasiakirjaan lisättävä tarra)

Povolenie na pobyt — vo forme identifikačnej karty (polykarbonátová karta)

(henkilötodistuksena myönnettävä oleskelulupa) (polykarbonaattikortti)

Povolenie na pobyt — vo forme identifikačnej karty, v ktorom je uvedený názov ”osoba s dlhodobým pobytom — ES” (je vydávaný cudzincom, ktorých pobyt na území SR zodpovedá dlhodobému pobytu cudzinca v Európskom hospodárskom priestore)

(henkilötodistuksena myönnettävä oleskelulupa — sisältää merkinnän — ”pitkäaikainen oleskelu — ES”. Asiakirja myönnetään henkilölle, jonka oleskelu Slovakian tasavallan alueella vastaa pitkäaikaista oleskelua Euroopan talousalueella)

Povolenie na pobyt — vo forme identifikačnej karty, v ktorom je uvedený názov ”rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru” (od 1. 5. 2006 bude vydávaný cudzincovi tretej krajiny, ktorý je zároveň rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru)

(henkilötodistuksena myönnettävä oleskelulupa — sisältää merkinnän — ”Euroopan talousalueen kansalaisen perheenjäsen”. Asiakirja on myönnetty 1.5.2006 alkaen kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat Euroopan talousalueen kansalaisen perheenjäseniä).

SLOVENIA

a)

Dovoljenje za stalno prebivanje

(Pysyvä oleskelulupa)

b)

Dovoljenje za začasno prebivanje

(Määräaikainen oleskelulupa)

c)

Osebna izkaznica begunca

(Pakolaisen henkilötodistus)

d)

Diplomatska izkaznica

(Ulkoasiainministeriön myöntämä diplomaattipassi)

e)

Službena izkaznica

(Ulkoasiainministeriön myöntämä virkapassi)

f)

Konzularna izkaznica

(Ulkoasiainministeriön myöntämä konsulaattipassi)

SUOMI

Myönnetty ennen 1.5.2004:

Pysyvä oleskelulupa

(Pysyvä oleskelulupa) tarra

Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(Määräaikainen oleskelulupa tai määräaikainen oleskelu- ja työlupa). Tarra, johon on merkitty selvästi voimassaoloajan päättymispäivä ja jokin seuraavista maininnoista:

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 tai

B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4, tai

D.1 ja D.2

Myönnetty 1.5.2004 alkaen:

Oleskeluluvat ovat joko pysyviä tai määräaikaisia. Määräaikaiset oleskeluluvat myönnetään tilapäistä oleskelua varten (tilapäinen oleskelulupa) tai jatkuvaa oleskelua varten (jatkuva oleskelulupa).

Pysyvä oleskelulupa

Oleskelulupatarra, jossa kirjain P.

Jatkuva oleskelulupa

Oleskelulupatarra, jossa kirjain A.

Tilapäinen oleskelulupa

Oleskelulupatarra, jossa kirjain B.

Muut oleskeluluvat:

Oleskelulupa / uppehållstillstånd

EU:n ja ETA:n jäsenvaltioiden kansalaisille sekä heidän perheenjäsenilleen myönnettävä oleskelulupakortti

Henkilökortti A, B, C ja D

Ulkoasiainministeriö myöntää diplomaattiasemassa olevalle henkilöstölle sekä hallinto- ja tekniselle henkilöstölle ja heidän perheenjäsenilleen

Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus

Ulkoasiainministeriön myöntämä oleskelulupatarra, jossa merkintä ”diplomaattileimaus” tai ”virkaleimaus”

Luettelo koululaismatkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä.

RUOTSI

Passiin kiinnitettävä pysyvä oleskelulupa -tarra, jossa teksti: ”Sverige Permanent uppehållstillstånd. Utan tidsbegränsning” (Ruotsi — pysyvä oleskelulupa. Ei aikarajoitusta).

Passiin kiinnitettävä määräaikainen oleskelulupa -tarra, jossa teksti: ”Sverige Uppehållstillstånd” (Ruotsi — oleskelulupa).

EU:n ja ETA:n jäsenvaltioiden kansalaisille sekä heidän perheenjäsenilleen myönnettävä oleskelulupakortti seuraavan luokittelun mukaisesti:

työntekijä

muu

vanhempi, joka ei ole ETA-maan kansalainen

Keskushallinnon (ulkoasiainministeriö) (Regeringskansliet/UD) myöntämä oleskelulupatarra Ruotsissa sijaitsevien suurlähetystöjen tai konsuliedustustojen yhteydessä toimiville ulkomaalaisille diplomaateille, tekniseen tai hallintohenkilöstöön, palveluhenkilöstöön tai yksityiseen palveluskuntaan kuuluville työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen.

ISLANTI

Islanti on myöntänyt 1.7.2004 alkaen yhdenmukaisia EU-oleskelulupatarroja. Maahanmuuttoviranomaiset myöntävät oleskeluluvat, jotka voidaan jaotella seuraavasti:

a.

Dalarleyfi án atvinnuþátttöku,

(Oleskelulupa ilman työpaikkaa)

b.

Dalarleyfi vegna atvinnuþátttöku sem er grundvöllur búsetuleyfis,

(Oleskelulupa työpaikan perusteella, työpaikka myöntämisperusteena)

c.

Dalarleyfi vegna atvinnuþátttöku með takmörkunum,

(Oleskelulupa työpaikan perusteella, sisältää rajoituksia)

d.

Óendurnýjanlegt dvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku,

(Uusittava oleskelulupa työpaikan perusteella)

e.

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur skv. 13. gr. útlendingalaga,

(Ulkomaalaislain 13 § :n nojalla perheenjäsenille myönnettävä oleskelulupa)

f.

Dvalarleyfi vegna námsdvalar,

(Oleskelulupa opiskelijana)

g.

Dvalarleyfi vegna vistráðningar,

(Oleskelupa au-pairina)

h.

Dvalarleyfi af mannúðarástæðum skv. 2. mgr. 11. gr. útlendingalaga,

(Ulkomaalaislain 11 § :n toisen momentin nojalla humanitaarisista syistä myönnetty oleskelulupa)

i.

Bráðabirgðadvalarleyfi skv. 3. mgr. 11. gr. útlendingalaga,

(Ulkomaalaislain 11 § :n kolmannen momentin nojalla myönnettävä väliaikainen oleskelulupa)

j.

Dvalarleyfi til EES- eða EFTA-útlendings,

(EU:n ja EFTA:n jäsenvaltioiden kansalaisille myönnetty oleskelulupa)

k.

Búsetuleyfi skv. 15. gr. útlendingalaga.

(Ulkomaalaislain 15 § :n nojalla myönnetty oleskelulupa)

NORJA

Oppholdstillatelse

(Oleskelulupa)

Arbeidstillatelse

(Työlupa)

Bosettingstillatelse

(Sijoittautumislupa / Pysyvä työ- ja oleskelulupa)

Ennen 25.3.2000 myönnetyt oleskeluluvat on merkitty leimalla (eikä tarroilla), jotka ovat oleskeluluvan haltijan matkustusasiakirjoissa. Viisumivelvollisuuden piiriin kuuluvien vieraan valtion kansalaisten osalta leimojen lisänä on norjalainen viisumitarra, josta ilmenee oleskeluluvan voimassaoloaika. 25.3.2001 toteutettavan Schengenin säännöstön täytäntöönpanon jälkeen myönnetyissä oleskeluluvissa on viisumitarra. Jos vieraan valtion kansalaisen matkustusasiakirjassa on vanha leima, se on voimassa siihen asti kun Norjan viranomaisten on määrä korvata leimat uudella, oleskelulupaan kiinnitettävällä tarralla.

Edellä mainittuja lupia ei katsota matkustusasiakirjoiksi. Jos vieraan valtion kansalainen tarvitsee matkustusasiakirjan, voidaan käyttää jompaakumpaa seuraavista asiakirjoista, jotka täydentävät työlupaa, oleskelulupaa tai sijoittautumislupaa:

pakolaisen matkustusasiakirja (”Reisebevis” — sininen)

maahanmuuttajan passi (”Utlendingspass” — vihreä).

Jompikumpi kyseisistä matkustusasiakirjoista takaa niiden haltijalle luvan tulla uudelleen Norjan alueelle asiakirjan voimassaoloaikana.

ETA-kortti myönnetään ETA-jäsenvaltioiden kansalaisille sekä heidän perheenjäsenilleen, jotka ovat kolmannen maan kansalaisia. Kortti on aina muovitettu.

Identitetskort for diplomater

(Diplomaattikuntaan kuuluvan henkilötodistus — punainen)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Henkilökortti, joka myönnetään avustavalle henkilöstölle, jolla on diplomaattiasema — ruskea)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Henkilökortti, joka myönnetään hallinnolliselle ja tekniselle henkilöstölle, jolla on diplomaattiasema — sininen)

Identitetskort for utsendte konsuler

(Konsulikuntaan kuuluvan henkilökortti — vihreä)

Oleskeluviisumi/viisumitarra myönnetään diplomaatti-, virka- ja virkamatkapassin haltijalle, jota koskee viisumipakko, sekä diplomaatti- tai konsuliedustustojen henkilöstölle, jolla on kansallinen passi


(1)  Myöntäminen lopetettiin 1.7.2003.

(2)  Myöntäminen lopetettiin 2.6.2001. Tätä ennen myönnetyt luvat ovat voimassa voimassaoloaikansa päättymiseen saakka.

(3)  Tämä oleskelulupa aiotaan korvata neuvoston asetuksen 1030/2002 mukaisesti ”erillisellä asiakirjalla”. Jäsenvaltioille tiedotetaan asiasta välittömästi sen jälkeen, kun kyseinen muutos on tehty.

(4)  Samoin.


13.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 247/17


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten luettelo

(2006/C 247/02)

Asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat rajavalvonnasta kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti:

Belgian kuningaskunnassa: Police Fédérale / Federale Politie (liittovaltion poliisilaitos);

Tšekin tasavallassa: ulkomaalais- ja rajapoliisilaitokset, tullilaitos;

Tanskan kuningaskunnassa: det danske politi (Tanskan poliisilaitos);

Saksan liittotasavallassa: Bundespolizei (liittovaltion poliisilaitos), tullilaitos ja Baijerissa, Bremenissä ja Hampurissa kunkin osavaltion poliisilaitos;

Viron tasavallassa: Piirivalveamet (rajavartiolaitos) ja Tolliamet (tulli- ja veroviranomaiset);

Helleenien tasavallassa: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynomia — poliisilaitos), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma — rannikkovartiolaitos), Τελωνεία (Telonia — tullilaitos);

Espanjan kuningaskunnassa: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Aduanas;

Ranskan tasavallassa:

a)

rajanylityspaikoilla rajatarkastuksista vastaavat: Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects;

b)

rajanylityspaikkojen välisestä rajojen valvonnasta vastaavat: services de la Direction générale de la police nationale (poliisiviranomaiset, mm. Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects, Gendarmerie nationale, Marine nationale);

Italian tasavallassa: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza;

Kyproksen tasavallassa: Αστυνομία Κύπρου (Kyproksen poliisilaitos), Τμήμα Τελωνείων (tulli- ja valmisteveroviranomaiset);

Latvian tasavallassa: Valsts robežsardze (rajavartiolaitos);

Liettuan tasavallassa: sisäministeriön alaisuudessa toimiva rajavartiolaitos;

Luxemburgin suurherttuakunnassa: Service de Contrôle à l'Aéroport (SCA) de la Police grand-ducale (poliisin erityisosasto lentoasemalla);

Unkarin tasavallassa: Határőrség (rajavartiolaitos) ja Vám-és Pénzügyőrség (tullilaitos); tullilaitos vastaa valvonnasta vain Ukrainan, Serbia ja Montenegron, Kroatian ja Romanian rajoilla olevilla rajanylityspaikoilla;

Maltan tasavallassa: maahanmuuttoa valvova poliisi ja tullilaitos;

Alankomaiden kuningaskunnassa: Koninklijke Marechaussee, tullilaitos (tuontitullit ja valmisteverot), Rotterdamin kunnallinen poliisi (satama);

Itävallan tasavallassa: Bundespolizei (liittovaltion poliisilaitos);

Puolan tasavallassa: rajavartiolaitos;

Portugalin tasavallassa: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana;

Slovenian tasavallassa: slovenska policija (Slovenian poliisilaitos)

Slovakian tasavallassa: rajapoliisi ja tullilaitos;

Suomen tasavallassa: rajavartiolaitos (ensisijainen vastuu), tullilaitos ja poliisilaitos;

Ruotsin kuningaskunnassa: rajavalvonnasta vastaa ensi sijassa poliisilaitos, jota tullilaitos, rannikkovartiosto ja maahanmuuttovirasto voivat avustaa; rannikkovartiosto vastaa itsenäisesti merirajojen valvonnasta;

Islannin tasavallassa: Ríkislögreglustjóri (kansallinen poliisilaitos), Lögreglustjórar (poliisipiirien päälliköt);

Norjan tasavallassa: rajavalvonnasta vastaa ensi sijassa poliisilaitos, jota avustaa eräissä tapauksissa tullilaitos tai puolustusvoimat (rannikkovartiosto tai Varangerin eteläinen varuskunta).


13.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 247/19


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten

(2006/C 247/03)

BELGIA

Belgian lainsäädännön mukaan ulkomaalaisen on osoitettava, että hänellä on hallussaan toimeentuloon tarvittavat varat.

Käytännössä sovelletaan seuraavia hallintomenettelyjä:

a)   Yksityishenkilön majoittaessa ulkomaalaisen

Yksityishenkilö voi antaa osoitukseksi toimeentuloon tarvittavista varoista kirjeen, jonka asuinpaikan kunnallishallinto vahvistaa.

Vastuusitoumus koskee ulkomaalaisen ylläpidosta, terveydenhoidosta, majoituksesta ja paluumatkasta aiheutuvista kuluista vastaamista siinä tapauksessa, ettei tämä itse pysty niistä vastaamaan. Tällä toimenpiteellä on tarkoitus välttää se, että viranomaisten on kustannettava kyseiset menot. Sitoumuksenantajan on oltava vakavarainen henkilö. Jos kyseessä on ulkomaalainen, hänellä on oltava oleskelu- tai sijoittautumislupa.

Tarvittaessa ulkomaalaiselta vaaditaan todistus hänen omista tuloistaan.

Jos ulkomaalaisella ei ole hallussaan omia varoja, hänellä on joka tapauksessa oltava käytössään vähintään noin 38 euroa oleskelupäivää kohti.

b)   Ulkomaalaisen majoittuessa hotellissa

Jos ulkomaalainen ei voi osoittaa hallussaan olevan mitään omia varoja, hänellä on oltava käytössään vähintään noin 50 euroa oleskelupäivää kohti.

Useimmissa tapauksissa asianomaisen henkilön on lisäksi esitettävä matkalippu (lentolippu) koti- tai asuinmaahan suuntautuvaa paluumatkaa varten.

TŠEKIN TASAVALTA

Ohjeelliset rahamäärät vahvistetaan ulkomaalaisten oleskelusta Tšekin alueella annetussa laissa nro 326/1999 Sb, sekä eräisiin lakeihin tehdyissä muutoksissa.

Ulkomaalaisten oleskelua Tšekin alueella koskevan lain 5 § :n mukaan ulkomaalainen on velvollinen poliisin tätä pyytäessä näyttämään asiakirjan, joka vahvistaa, että hänellä on käytettävissään alueella oleskeluun tarvittavat varat (13 §), tai varmennetun kutsun, jonka varmentamisesta poliisin toimesta on kulunut alle 90 päivää (15 ja 180 §),

13 § :ssä säädetään seuraavaa:

”Alueella oleskeluun tarvittavat varat

(1)

Alueella oleskeluun tarvittavien varojen riittävyyden todistamiseksi on esitettävä seuraavaa, ellei jäljempänä toisin säädetä

(a)

vähintään seuraavan suuruiset varat:

0,5 kertaa vähimmäistoimeentulo, joka on vahvistettu erityissäädöksen nojalla ja jota tarvitaan elatuksen ja muiden henkilökohtaisten tarpeiden kattamiseen (jäljempänä ’henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittava vähimmäistoimeentulo’) oleskelupäivää kohti, jos kokonaisoleskelu ei ylitä 30:tä päivää,

15 kertaa henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittava vähimmäistoimeentulo, jos oleskelu alueella ylittää 30 päivää, siten, että tätä summaa lisätään kaksinkertaiseksi vähimmäistoimeentuloksi jokaiselta kokonaiselta kuukaudelta, jonka alueella oleskelun odotetaan kestävän,

50 kertaa henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittava vähimmäistoimeentulo, jos oleskelun tarkoituksena on taloudellinen toiminta ja jos oleskelun kokonaiskesto ylittää 90 päivää, tai

todistus ulkomaalaisen alueella oleskeluun liittyvien palvelujen maksamisesta tai siitä, että palvelut annetaan maksutta.

(2)

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen varojen sijasta alueella oleskeluun tarvittavien varojen riittävyyden todistamiseksi voidaan esittää seuraavaa:

a)

ulkomaalaisen nimissä oleva pankin tiliote, jolla vahvistetaan, että ulkomaalaisella on vapaasti käytössään 1 momentissa tarkoitettu määrä varoja hänen oleskellessaan Tšekissä, tai

b)

muu asiakirja, jolla osoitetaan varojen riittävyys, kuten voimassa oleva, kansainvälisesti tunnustettu luottokortti.

(3)

Ulkomaalainen, joka aikoo opiskella Tšekin alueella, voi esittää oleskeluun tarvittavien varojen riittävyyden todistamiseksi valtion viranomaisen tai oikeussubjektin sitoumuksen kustantaa ulkomaalaisen oleskelu antamalla varoja 1 kuukauden oleskelun edellyttämää henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittavaa vähimmäistoimeentuloa vastaava määrä, tai todistuksen, jonka mukaan vastaanottava organisaatio (oppilaitos) vastaa kaikista hänen opintoihinsa ja oleskeluunsa liittyvistä kuluista. Jos sitoumuksessa mainittu summa on pienempi kuin mainittu määrä, ulkomaalainen on velvollinen näyttämään asiakirjan, jolla todistetaan, että hän omistaa varoja, joiden määrä vastaa henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittavan vähimmäistoimeentulon ja hänen odotettua oleskeluaikaansa koskevan sitoumuksen erotusta, kuitenkin siten, että määrä ei ole yli kuusinkertaisesti henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittava vähimmäistoimeentulo. Asumiseen tarvittavien varojen olemassaoloa koskevan todistuksen sijasta voidaan esittää päätös tai sopimus apurahan myöntämisestä Tšekkiä sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella.

(4)

Ulkomaalainen, joka on alle 18-vuotias, on velvollinen todistamaan, että hänellä on käytössään oleskeluunsa tarvittavia varoja puolet 1 momentissa tarkoitetusta määrästä.”

ja 15 § :ssä säädetään seuraavaa:

”Kutsu

Kutsuun on sisällytettävä kutsuvan henkilön sitoumus vastata kuluista, jotka

a)

liittyvät ulkomaalaisen elatukseen koko oleskelun ajan siihen asti, kunnes hän poistuu Tšekin alueelta,

b)

liittyvät ulkomaalaisen majoitukseen koko oleskelun ajan siihen asti, kunnes hän poistuu Tšekin alueelta,

c)

liittyvät ulkomaalaisen terveydenhuoltoon koko oleskelun ajan siihen asti, kunnes hän poistuu Tšekin alueelta, sekä sairaana olevan ulkomaalaisen siirtoon tai hänen ruumiinsa siirtoon kuolemantapauksessa,

d)

aiheutuvat poliisille ulkomaalaisen oleskelusta ja alueelta poistumisesta hallinnollisen karkottamisen yhteydessä.”

TANSKA

Tanskan ulkomaalaislaissa säädetään, että ulkomaalaisella on Tanskan alueelle saapuessaan oltava tarvittavat varat toimeentuloa ja paluumatkaa varten.

Rajatarkastusviranomaiset arvioivat kussakin tapauksessa tarvittavat varat konkreettisesti maahantulon yhteydessä ulkomaalaisen taloudellisen tilanteen perusteella ottaen huomioon tiedot henkilön asumista ja paluumatkaa koskevista mahdollisuuksista.

Viranomaiset ovat määritelleet summan, jonka perusteella arvioidaan, onko ulkomaalaisella toimeentuloon tarvittavat varat. Periaatteessa ulkomaalaisella pitää olla 350 DDK vuorokautta kohti.

Ulkomaalaisen on lisäksi kyettävä osoittamaan, että hänellä on paluumatkaan tarvittavat varat, esimerkiksi paluulippu.

SAKSA

Heinäkuun 30 päivänä 2004 annetun kotipaikkalain (Aufenthaltsgesetz) 15 § :n 2 momentin mukaan ulkomaalainen voidaan käännyttää rajalta, jos hän ei täytä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan mukaisia maahantuloa jäsenvaltioiden alueelle koskevia edellytyksiä. Tällaisesta tapauksesta on kyse esimerkiksi silloin, kun ulkomaalaisella ei ole tarvittavia varoja tai hän ei kykene laillisesti hankkimaan tarvittavia varoja voidakseen kustantaa oleskelunsa, myös paluumatkan lähtömaahan tai sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänellä on paluuseen oikeuttava oleskelulupa.

Sitovaa päiväkohtaista varojen määrää ei ole määritelty. Ulkorajavalvontaviranomaisten on tutkittava kukin tapaus erikseen. Tutkimuksessa on otettava huomioon kulloisetkin henkilökohtaiset seikat, kuten matkan laatu ja tarkoitus, oleskelun kesto, mahdollinen majoittuminen omaisten tai ystävien luokse sekä oleskelukustannukset.

Jos ulkomaalainen ei pysty todentamaan näitä seikkoja tai ainakin antamaan uskottavia tietoja, hänellä on oltava päiväkohtaisesti käytössään 45 euroa. Sen lisäksi on varmistettava, että ulkomaalaisen paluumatka tai jatkomatka on mahdollinen. Tämä voidaan todistaa esimerkiksi esittämällä jatko- tai paluulippu.

Varat voidaan osoittaa käteisellä, luottokorteilla ja sekeillä, mutta myös seuraavin keinoin:

sellaisen luottolaitoksen pankkitakuu, joka saa harjoittaa liiketoimintaa Saksan liittotasavallassa,

kutsun esittäjän omavastuinen takuu,

sähkeitse toimitettu maksumääräys,

kutsun esittäjän tai kolmannen henkilön toimivaltaisille maahanmuuttoviranomaisille tallettama takuusumma tai

ylläpitositoumus.

Tapauksissa, joissa voidaan perustellusti epäillä puutteellista maksuvalmiutta käytettäessä muita maksuvälineitä kuin käteisrahaa, on suoritettava tarkastus ennen maahantuloa.

VIRO

Viron lainsäädännön mukaan ulkomaalaisten, jotka saapuvat Viroon ilman kutsukirjettä, on rajavartioviranomaisen tätä maahantulon yhteydessä pyytäessä todistettava, että heillä on riittävästi rahavaroja Virossa oleskeluaan sekä Virosta poistumista varten. Riittäviksi rahavaroiksi kutakin myönnettyä päivää kohden katsotaan 0,2 kertaa tasavallan hallituksen soveltama kuukausittainen vähimmäispalkka eli 600 EEK.

Kutsuja vastaa muutoin ulkomaalaisen Virossa oleskelusta ja Virosta poistumisesta aiheutuvista kuluista.

KREIKKA

Tammikuun 11 päivänä 1992 annetussa ministeriön asetuksessa n:o 3011/2/1 f on määritelty summa, joka muilla ulkomaalaisilla kuin EY-maiden kansalaisilla on oltava hallussaan päästäkseen matkustamaan Kreikkaan.

Kyseisen asetuksen mukaisesti muilta ulkomaalaisilta kuin EY-maiden kansalaisilta vaaditaan Kreikkaan pääsyä varten 20:tä euroa vastaava määrä päivää (ja henkilöä) kohti ulkomaan valuutassa sekä vähintään yhteensä 100 euroa.

Ulkomaalaisen alaikäisten perheenjäsenten osalta vaaditaan puolet kyseisestä määrästä päivää kohti.

Ulkomaalaiset, jotka eivät ole EY-maiden kansalaisia ja joiden kotimaan lainsäädännön mukaan Kreikan kansalaisia koskee valuutanvaihtopakko rajoilla, ovat vastavuoroisuuden perusteella saman velvoitteen alaisia.

ESPANJA

Ulkomaalaisten on osoitettava, että heillä on käytössään toimeentuloon tarvittavat varat, joiden vähimmäismäärät on vahvistettu seuraavasti:

a)

Ylläpito Espanjassa oleskelun aikana: 30 euroa tai vastaava määrä ulkomaanvaluuttaa kerrottuna niiden vuorokausien määrällä, joina oleskellaan Espanjassa, sekä matkaseurueeseen kuuluvien perheenjäsenten tai muiden jäsenten määrällä. Joka tapauksessa ulkomaalaisilta vaaditaan suunnitellun oleskelun kestosta riippumatta suuruudeltaan vähintään 300 euroa henkilöä kohti.

b)

Matkustajan on esitettävä omalla nimellään oleva, asianmukaiseen kulkuvälineeseen tarvittava matkalippu tai matkaliput, johon/joihin on merkitty matkan määränpää ja jota ei voi siirtää toisen henkilön nimelle, kotimaahan paluuta tai kolmanteen maahan suuntautuvaa kauttakulkumatkaa varten.

Ulkomaalaisen on osoitettava, että hänellä on käytettävissään toimeentuloon tarvittavat varat joko esittämällä kyseiset varat käteisenä tai esittämällä voimassa olevat sekit, matkasekit, takuutodistukset tai luottokortit tai vastaava pankin todistus. Jos kyseisiä maksuvälineitä ei kyetä esittämään, Espanjan rajavalvontapoliisi hyväksyy muut asianmukaisiksi katsomansa todisteet.

RANSKA

Ohjeellinen rahamäärä, joka vaaditaan toimeentulovaroiksi ulkomaalaisen oleskelun ajaksi tai läpikulkumatkaa varten Ranskan kautta johonkin kolmanteen maahan, vastaa Ranskassa talouskasvuun sidottua minimipalkkaa (SMIC), jonka määrä lasketaan päivittäin uudelleen kunkin vuoden 1. päivänä tammikuuta vahvistetun määrän perusteella.

Kyseistä määrää mukautetaan säännöllisesti Ranskan elinkustannusten kehityksen mukaisesti:

ilman eri toimenpiteitä, jos hintaindeksi nousee yli 2 prosenttia

tariffineuvotteluista vastaavan kansallisen komitean antaman, hintakehityksen ylittävän korotuksen vahvistamista koskevan lausunnon pohjalta tehtävällä hallituksen päätöksellä.

Heinäkuun 1 päivästä 2003 lähtien minimipalkan päiväkohtainen määrä on ollut 50,40 euroa.

Henkilöillä, jotka voivat esittää majoitustodistuksen (attestation d'accueil), on oltava Ranskassa oleskellakseen käytössään vähimmäismäärä, joka on puolet minimipalkan päiväkohtaisesta määrästä. Kyseinen määrä on näin ollen tällä hetkellä 25,20 euroa.

ITALIA

Italiassa annettiin 25.7.1998 säädöskokoelma nro 286, johon on koottu maahanmuuttoa ja ulkomaalaisten asemaa koskevan säännöstön määräykset. Kokoelman 4 § :n 3 momentissa säädetään, että tiettyihin kansainvälisiin sopimuksiin yhteydessä hyväksymiensä velvoitteiden mukaisesti Italia päästää alueelleen ulkomaalaiset, jotka osoittavat, että heillä on asianmukaiset asiakirjat, joilla voidaan vahvistaa oleskelun tarkoitus ja edellytykset, ja että heillä on riittävästi varoja tullakseen toimeen oleskelunsa ajan sekä lähtömaahansa paluuta varten, paitsi kun on kyse työntekoa varten myönnetyistä oleskeluluvista. Varojen riittävyys määritellään asiaa koskevan, sisäasiainministeriön antaman toimintaohjeen perusteella. Italiaan eivät pääse ulkomaalaiset, jotka eivät täytä mainittuja vaatimuksia tai joita pidetään uhkana yleiselle järjestykselle tai Italian tai sellaisen maan turvallisuudelle, jonka kanssa Italia on tehnyt sopimuksia tarkastusten poistamisesta sisärajoilla ja henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta, näissä sopimuksissa määriteltyjen rajoitusten ja poikkeusten mukaisesti.

Edellä tarkoitetussa toimintaohjeessa, joka annettiin 1.3.2000 ja jossa määritellään toimeentuloon tarvittavat varat, joita ulkomaalaisilta edellytetään Italiaan pääsyä ja siellä oleskelua varten, määrätään seuraavaa:

Toimeentuloon tarvittavat varat voidaan osoittaa esittämällä rahat, pankkitakuut tai vakuuskirjoja tai vastaavia saatavia osoittavia arvopapereita taikka todistuksia etukäteen maksetuista palveluista tai todistuksia maassa käytettävissä olevista tuloista.

Kyseisessä toimintaohjeessa vahvistetut rahamäärät tarkistetaan vuosittain keskimääräistä vuosivaihtelua koskevien parametrien perusteella. Luvut laatii Italian tilastokeskus ISTAT elintarvikkeita, juomia, matkakuluja ja majoituspalveluita koskevien kuluttajahintojen kokonaisindeksin perusteella.

Ulkomaalaisen on osoitettava, että hänellä on asianmukainen majoitus Italiassa ja hallussaan paluun edellyttämät varat, mikä voidaan osoittaa myös esittämällä paluulippu.

Toimeentuloon tarvittavat vähimmäisvarat, joita viisumin myöntäminen ja pääsy Italian alueelle matkailua varten edellyttävä, määritellään henkilöä kohden oheisen A taulukon mukaisesti.

TAULUKKO A

Taulukko toimeentuloon tarvittavien varojen määrittämisestä, joita pääsy italian alueelle matkailua varten edellyttää

Matkan kesto

Matkustajien määrä

Yksi matkustaja

Kaksi tai useampia matkustajia

euroa

euroa

1–5 päivää

kiinteä kokonaismäärä

269,60

212,81

6–10 päivää

päivittäinen määrä henkilöä kohden

44,93

26,33

11–20 päivää

kiinteä määrä

51,64

25,82

+

päivittäinen määrä henkilöä kohden

36,67

22,21

yli 20 päivää

kiinteä määrä

206,58

118,79

+

päivittäinen määrä henkilöä kohden

27,89

17,04

KYPROS

Ulkomaalais- ja maahanmuuttoasetusten (asetus (9(2)(B)) mukaan ulkomaalaisten tulo tilapäistä oleskelua varten Kyproksen tasavaltaan riippuu rajoilla olevien maahanmuuttoviranomaisten harkintavallasta, jota käytetään sisäministerin yleisten tai erityisten ohjeiden tai edellä mainittujen asetusten säännösten mukaisesti. Maahanmuuttoviranomaiset päättävät maahantulosta tapauskohtaisesti rajalla ottaen huomioon oleskelun tarkoituksen ja keston, mahdolliset hotellivaraukset tai Kyproksella pysyvästi asuvien henkilöiden osoittaman vieraanvaraisuuden.

LATVIA

Maahanmuuttolain mukaan ulkomaalaisen on Latvian tasavaltaan maahantuloa ja siellä oleskelua varten osoitettava, että hänellä on käytössään toimeentuloon tarvittavat varat.

Osoituksena tästä edellytetään seuraavia määriä:

jos ulkomaalaisen kutsunut henkilö majoittaa tämän ja majoitukseen ei tarvita muita varoja, edellytetty päiväkohtainen määrä on 10 LVL;

jos ulkomaalainen henkilö on varannut itselleen hotellimajoituksen, toimeentuloon tarvittavat varat lasketaan atk-perusteisesti hotellimajoituksen hinnan perusteella ottaen huomioon, että päiväkohtaisten varojen ja majoituskustannusten summan on oltava vähintään 30 LVL päivää kohden.

Jos sähköiseen tietojärjestelmään — eli maahan kutsuttuja henkilöitä koskevaan tietokantaan — on tallennettu tieto siitä, että ulkomaalaisen maahan kutsunut henkilö tai toinen henkilö kattaa tämän Latvian tasavaltaan maahantuloon ja oleskeluun liittyvät kustannukset, ulkomaalaisten ei tarvitse toimittaa asiakirjoja, jotka osoittavat, että heillä on toimeentuloon tarvittavat varat.

LIETTUA

Ulkomaalaisten oikeudellista asemaa koskevan lain mukaan Liettuan tasavallan alueelle saapuvan ulkomaalaisen on tarvittaessa pystyttävä todistamaan, että hänellä on riittävästi varoja tai näiden varojen lähde Liettuan tasavallassa oleskeluun, paluumatkaan kotimaahansa tai matkan jatkamiseen toiseen maahan, johon hänellä on oikeus päästä.

Sen toteamiseksi, onko ulkomaalaisella toimeentuloon tarvittavat varat, sosiaali- ja työministeriö on vahvistanut vuorokautta kohti asianmukaisen rahamäärän, joka ulkomaalaisella on oltava käytössään: 550 LTL, kun ulkomaalainen hakee oleskelulupaa Liettuan tasavallassa, ja 275 LTL kyseisen henkilön alle 18-vuotiaita perheenjäseniä kohden.

Sisä- ja ulkoasiainministerien 2.9.2004 antaman määräyksen nro 1V-280/V-109 mukaan Liettuan alueelle saapuvalla ulkomaalaisella on oltava hallussaan toimeentuloon tarvittavat varat, joiden määrä vastaa 40:tä euroa päivässä.

LUXEMBURG

Luxemburgin lainsäädännössä ei ole määrätty ohjeellista summaa, joka tarkistettaisiin rajalla. Rajalla päätetään tapauskohtaisesti, onko ulkomaalaisella riittävät varat käytössään. Arvioinnin yhteydessä otetaan huomioon erityisesti oleskelun tarkoitus ja majoituksen luonne.

UNKARI

Ohjeellinen rahamäärä on määritelty ulkomaalaisten valvontaa koskevassa lainsäädännössä: sisäasiainministeriön asetuksessa nro 25/2001 (XI. 21.) edellytetään tällä hetkellä vähintään 1 000 HUF jokaisen maahantulon yhteydessä.

Ulkomaalaislain (laki XXXIX vuodelta 2001 ulkomaalaisten maahantulosta ja oleskelusta) 5 artiklan mukaan maahantuloon ja oleskeluun vaadittavien toimeentulovarojen olemassaolo voidaan varmentaa esittämällä:

Unkarin valuuttaa tai ulkomaanvaluuttaa tai muita maksuvälineitä kuin käteistä (esim. sekki, luottokortti ym.),

Voimassa oleva kutsukirje, jonka on antanut Unkarin kansalainen, ulkomaalainen, jolla on oleskelu- tai sijoittautumislupa, tai oikeussubjekti, jos ulkomaalaisen kutsunut henkilö ilmoittaa vastaavansa majoituksesta, asumisesta, terveydenhuollosta ja paluusta (palauttaminen) aiheutuvista kuluista. Ulkomaalaisten valvonnasta vastaavan viranomaisen virallinen suostumus on liitettävä kutsukirjeeseen,

Todistus ylläpidon ja majoituksen varaamisesta ja maksamisesta etukäteen matkatoimiston välityksellä (kuponki),

Muu uskottava todiste.

MALTA

Käytäntönä on varmistaa, että rajan ylittävillä henkilöillä on vähintään 20 MTL päivää kohti koko vierailun ajan.

ALANKOMAAT

Määrä, jota pidetään perustana rajaviranomaisten tarkistaessa, onko ulkomaalaisella riittävät toimeentulovarat käytössään, on 34 euroa henkilöä ja päivää kohti.

Edellä mainittua määrää sovelletaan kuitenkin joustavasti, koska sen arvioiminen, ovatko ulkomaalaisen käytössä olevat varat riittävät, riippuu useasta tekijästä, kuten suunnitellun oleskelun kestosta, matkan tarkoituksesta ja henkilökohtaisesta tilanteesta.

ITÄVALTA

Ulkomaalaislain 41 § :n 2 momentin mukaan ulkomaalaiset on käännytettävä rajalta, jos heillä ei ole majoituspaikkaa maassa eikä riittäviä varoja oleskelun ja paluumatkan kustannuksia varten.

Ohjesummia ei ole vahvistettu. Päätös tehdään oleskelun tarkoituksen, luonteen ja keston perusteella tapauskohtaisesti niin, että todisteena voidaan myös hyväksyä — käteisen rahan lisäksi — tapauksesta riippuen matkasekit, luottokortit, pankin todistukset tai Itävallassa asuvien, riittävän maksukykyisten henkilöiden antamat takaussitoumukset.

PUOLA

Rajan ylittämiseen vaadittavat rahamäärät määritetään 29.9.2003 annetussa sisäasiain- ja hallintoasiainministerin asetuksessa Puolan tasavallan rajan ylittävien ulkomaalaisten maahantuloon, kauttakulkuun, oleskeluun ja maasta poistumiseen liittyviin kuluihin tarvittavien varojen määrästä sekä asiakirjoja näiden varojen osoittamiseksi koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (Dz. U. 2003, nro 178, kohta 1748 ja nro 232, kohta 2341).

Edellä mainitussa asetuksessa mainitut rahamäärät ovat seuraavat:

100 PLN oleskelupäivää kohti yli 16-vuotiailta henkilöiltä, kuitenkin vähintään 500 Puolan zlotya, tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa,

50 PLN oleskelupäivää kohti alle 16-vuotiailta henkilöiltä, kuitenkin vähintään 300 Puolan zlotya, tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa,

20 PLN oleskelupäivää kohti, kuitenkin vähintään 100 zlotya, tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa, valmismatkoille, nuorisoleireille tai urheilukilpailuihin osallistuvilta henkilöiltä tai henkilöiltä, joiden oleskelu Puolassa maksetaan tai jotka saapuvat Puolaan parantolassa tapahtuvaa terveydenhoitoa varten,

300 PLN tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa yli 16-vuotiailta henkilöiltä, joiden oleskelu Puolassa kestää enintään kolme päivää (kauttakulku mukaan lukien),

150 PLN tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa alle 16-vuotiailta henkilöiltä, joiden oleskelu Puolassa kestää enintään kolme päivää (kauttakulku mukaan lukien).

Ulkomaalaisten on osoitettava, että heillä on edellä mainitut toimeentuloon tarvittavat varat joko käteisenä tai esittämällä:

matkasekkejä tai luottokortti,

puolalaisen pankin antama laillinen pankkitakuu (jossa vahvistetaan näiden varojen olemassaolo),

kutsun esittäjän omavastuinen takuu,

matkalippu, joka oikeuttaa haltijan matkustamaan kotimaahansa tai muuhun maahan,

asiakirja, joka oikeuttaa haltijan käyttämään kyseisen henkilön omistamaa kulkuvälinettä.

Puolan tasavallan alueelle tulevalla ulkomaalaisella on lisäksi oltava 300 PLN oleskelupäivää kohti tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa sairauskulujen kattamiseen. Seuraavilla asiakirjoilla voidaan osoittaa, että ulkomaalaisella on riittävät varat sairauskulujen kattamiseen:

alkuperäinen kutsu;

Puolan alueella voimassa oleva vakuutus.

Maahan tulevalla ulkomaalaisella, jonka tarkoituksena on opiskella tai jatkaa opintoja, osallistua tieteelliseen tutkimukseen tai koulutukseen on oltava:

1 600 PLN tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa majoitus- ja elinkustannusten kattamiseen Puolan tasavallassa oleskelun kahden ensimmäisen kuukauden ajan;

300 PLN tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa sairauskulujen kattamiseen kutakin oleskelupäivää kohden maahantulopäivää seuraavan ensimmäisen kuukauden ajan.

PORTUGALI

Portugaliin matkustamista ja siellä oleskelua varten ulkomaalaisilla on oltava käytössään seuraavat rahamäärät:

75 euroa maahantulokertaa kohti

40 euroa oleskelupäivää kohti

Kyseisiä rahamääriä ei tarvitse osoittaa, jos ulkomaalainen voi osoittaa, että hänen ylläpitonsa ja majoituksensa ovat turvatut hänen oleskelunsa keston ajan.

SLOVENIA

Ulkomaalaisten käännyttämisestä, viisumin myöntämisedellytyksistä rajanylityspaikoilla, edellytyksistä viisumin antamiselle humanitaarisista syistä ja viisumin kumoamismenettelyistä annettujen ohjeiden (Slovenian tasavallan virallinen lehti No. 2/01 — jäljempänä ”ohjeet”) 7 artiklan mukaisesti ulkomaalaisen on ennen maahantuloa ja poliisiviranomaisen vaatimuksesta annettava tietoja siitä, miten toimeentulo ja paluu kotivaltioon tai matka edelleen kolmanteen maahan ovat varmistetut ulkomaalaisen Slovenian tasavallassa oleskelun aikana.

Asianmukaisena todisteena toimeentuloon tarvittavista varoista ulkomaalaisen on esitettävä määrätty rahasumma käteisenä tai matkasekkeinä, kansainvälisesti tunnustettu(ja) pankki- tai luottokortti(eja), remburssi(eja) tai muu todennettavissa oleva todiste tällaisista varoista Slovenian tasavallassa.

Asianmukaisena todisteena siitä, että ulkomaalainen voi palata kotimaahansa tai matkustaa kolmanteen maahan, hänen on esitettävä joko maksetut matkaliput tai matkakustannusten kattamiseen riittävät varat.

Asianmukainen käteisvarojen määrä saadaan kertomalla päivittäiseen toimeentuloon tarvittavat varat ulkomaalaisen Slovenian tasavallassa oleskelemien päivien määrällä. Jos ulkomaalaisella ei ole varmennettuja toimeentuloon tarvittavia varoja (perhe, maksettu majoitus osana valmismatkaa, jne.) päivittäisten toimeentulovarojen määräksi vahvistetaan 70 euroa muutettuna Slovenian tolariksi (SIT) voimassa olevan päivittäisen valuuttakurssin mukaisesti.

Vanhempiensa tai laillisten edustajiensa kanssa matkustavien lasten osalta vaadittava määrä on 50 prosenttia edellisessä kohdassa määrätystä määrästä.

SLOVAKIA

Ulkomaalaisten oleskelusta annetun lain nro 48/2002 Z. z. 4 § :n 2 momentin c alakohdan mukaan ulkomaalainen on velvollinen pyydettäessä todistamaan, että hänellä on oleskeluun tarvittavia varoja vaihdettavassa valuutassa vähintään puolet Slovakiassa hyväksytystä vähimmäispalkasta, josta säädetään vähimmäispalkasta annetussa laissa nro 90/1996 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, kutakin oleskelupäivää kohti. Alle 16-vuotias ulkomaalainen on velvollinen todistamaan, että hänellä on oleskeluun tarvittavia varoja puolet tästä määrästä.

Vähimmäispalkkaa Slovakiassa vastaava määrä on tällä hetkellä 6 900 SKK.

SUOMI

Ulkomaalaislain (301/2004, 11 §) mukaan ulkomaalaisen on maahan tullessaan osoitettava, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat riittävät varat, kun otetaan huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varmistettu, tai että hän pystyy laillisesti hankkimaan nämä varat. Varojen riittävyys arvioidaan tapauskohtaisesti. Paluumatkaan ja oleskeluajan majoitukseen tarvittavien varojen tai lippujen lisäksi tarpeellisiksi katsotaan noin 30 euroa päivässä majoitusjärjestelyistä ja mahdollisesta vastaanottajasta riippuen.

RUOTSI

Ruotsin lainsäädännön mukaan rajojen ylittämisen edellyttämä ohjeellinen rahamäärä on 1. lokakuuta 2006 alkaen 370 SEK päivää kohden.

ISLANTI

Islannin lain mukaan ulkomaalaisen on osoitettava, että hänellä on riittävästi varoja käytettäväksi tarpeisiinsa Islannissa sekä paluumatkaa varten. Käytännössä vaadittava määrä on 4 000 ISK henkilöä kohti. Niiden henkilöiden osalta, joiden oleskelukulut maksaa kolmas osapuoli, määrä jaetaan kahdella. Vähimmäismäärä on yhteensä 20 000 ISK jokaista maahantuloa kohti.

NORJA

Norjan ulkomaalaislain 27 § :n d momentin mukaan vieraan valtion kansalainen, joka ei pysty osoittamaan, että hänellä on hallussaan Norjan kuningaskunnassa oleskeluun ja paluumatkaan tarvittavat varat tai että hän voi luottaa saavansa sellaiset varat, voidaan käännyttää rajalla.

Tarpeellisiksi katsottavat määrät ovat yksilöllisiä ja niistä päätetään tapauskohtaisesti. Huomioon otetaan oleskelun pituus, ulkomaalaisen majoittuminen perheensä tai ystäviensä luo, onko hänellä paluulippu ja onko hänen oleskeluaan varten annettu takuu (ohjeellisesti katsotaan, että 500 NOK päivää kohti on riittävä määrä sellaisten kävijöiden osalta, jotka eivät majoitu sukulaisten tai ystävien luo).


13.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 247/25


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo

(2006/C 247/04)

BELGIA

Lentoasemat

(1)

Brysselin kansallinen lentoasema (Zaventem)

(2)

Oostende

(3)

Deurne

(4)

Bierset

(5)

Gosselies

(6)

Wevelgem (lentokenttä)

Satamat

(1)

Antwerpen

(2)

Oostende

(3)

Zeebrugge

(4)

Nieuwpoort

(5)

Gent

(6)

Blankenberge

Maarajat

(1)

Suurnopeusjuna ”Eurostar” (Kanaalitunneli)

(2)

Brussel-Zuid/Gare de Bruxelles-Midi -rautatieasema

TŠEKIN TASAVALTA

TŠEKIN TASAVALTA — PUOLA

Maarajat

(1)

Bartultovice — Trzebina

(2)

Bílý Potok — Paczków

(3)

Bohumín — Chałupki

(4)

Bohumín — Chałupki (rautatie)

(5)

Bukovec — Jasnowice

(6)

Český Těšín — Cieszyn

(7)

Český Těšín — Cieszyn (rautatie)

(8)

Chotěbuz — Cieszyn

(9)

Dolní Lipka — Boboszów

(10)

Dolní Marklovice — Marklowice Górne

(11)

Frýdlant v Čechách — Zawidów (rautatie)

(12)

Habartice — Zawidów

(13)

Harrachov — Jakuszyce

(14)

Horní Lištná — Leszna Górna

(15)

Hrádek nad Nisou — Porajów

(16)

Královec — Lubawka

(17)

Královec — Lubawka (rautatie)

(18)

Krnov — Pietrowice

(19)

Kunratice — Bogatynia

(20)

Lichkov — Międzylesie (rautatie)

(21)

Meziměstí — Mieroszów (rautatie)

(22)

Mikulovice — Głuchołazy

(23)

Mikulovice — Głuchołazy (rautatie)

(24)

Náchod — Kudowa Słone

(25)

Nové Město p. Smrkem — Czerniawa Zdrój

(26)

Orlické Záhoří — Mostowice

(27)

Osoblaha — Pomorzowiczki

(28)

Otovice — Tłumaczów

(29)

Petrovice u Karviné — Zebrzydowice (rautatie)

(30)

Píšť — Owsiszcze

(31)

Pomezní Boudy — Przełęcz Okraj

(32)

Srbská — Miloszów

(33)

Starostín — Golińsk

(34)

Sudice — Pietraszyn

(35)

Závada — Golkowice

(36)

Zlaté Hory — Konradów

Paikallinen rajaliikenne (*) ja turistireittien rajanylityspaikat (**)

(1)

Andělka — Lutogniewice (**)

(2)

Bartošovice v Orlických horách — Niemojów (*)/(**)

(3)

Bernartice — Dziewiętlice (*)

(4)

Beskydek — Beskidek (*)

(5)

Bílá Voda — Złoty Stok (*)

(6)

Božanov — Radków (**)

(7)

Bukovec — Istebna (**)

(8)

Černousy/Ves- Zawidów (**)

(9)

Česká Čermná — Brzozowice (**)

(10)

Chomýž — Chomiąża (*)

(11)

Chuchelná — Borucin (*)

(12)

Chuchelná — Krzanowice (*)

(13)

Harrachov — Polana Jakuszycka (**)

(14)

Hať — Rudyszwałd (*)

(15)

Hať — Tworków (*)

(16)

Hněvošice — Ściborzyce Wielkie (*)

(17)

Horní Morava — Jodłów (**)

(18)

Hrčava — Jaworzynka (*)/ (**)

(19)

Hrčava (Trojmezí) — Tróstyk (**)

(20)

Janovičky — Głuszyca Górna (**)

(21)

Karviná Ráj II — Kaczyce Górne (*)

(22)

Kojkovice — Puńców (*)

(23)

Kopytov — Olza (*)

(24)

Linhartovy — Lenarcice (*)

(25)

Luční bouda — Równia pod Śnieżką (**)

(26)

Luční bouda — Śląski Dom (**)

(27)

Machovská Lhota — Ostra Góra (**)

(28)

Malá Čermná — Czermna (*)

(29)

Malý Stožek — Stożek (*)

(30)

Masarykova chata — Zieleniec (**)

(31)

Mladkov (Petrovičky) — Kamieńczyk (**)

(32)

Nýdek — Wielka Czantorja (**)

(33)

Nýdek — Cisownice (**)

(34)

Olešnice v Orlických horách (Čihalka) — Duszniki Zdrój (**)

(35)

Olešnice v Orlických horách — Kociol (**)

(36)

Opava — Pilszcz (*)

(37)

Petrovice u Karviné (Kempy) — Jastrzebie (**)

(38)

Petrovice u Karviné — Skrbensko (**)

(39)

Petříkovice — Okreszyn (**)

(40)

Píšť — Bolesław (*)

(41)

Rohov — Ściborzyce Wielkie (*)

(42)

Rusín — Gazdowice (*)

(43)

Šilheřovice — Chałupki (*)

(44)

Smrk — Stóg Izerski (**)

(45)

Soví sedlo (Jelenka) — Sowia Przełęcz (**)

(46)

Špindleruv mlýn — Przesieka (**)

(47)

Staré Město — Nowa Morawa (*)/ (**)

(48)

Strahovice — Krzanowice (*)

(49)

Travná — Lutynia (*)/ (**)

(50)

Třebom — Gródczanki (*)

(51)

Třebom — Kietrz (*)

(52)

Úvalno — Branice (*)

(53)

Vávrovice — Wiechowice (*)

(54)

Velké Kunětice –Sławniowice (*)

(55)

Velký Stožec — Stożek (**)

(56)

Věřňovice — Gorzyczki (*)

(57)

Věřňovice — Łaziska (*)

(58)

Vidnava — Kałków (*)

(59)

Višňovská — Wigancice Zytawskie (**)

(60)

Vosecká bouda (Tvarožník) — Szrenica (**)

(61)

Vrchol Kralického Sněžníku — Snieznik (**)

(62)

Žacléř — Niedomirów (**)

(63)

Zdoňov — Łączna (**)

(64)

Zlaté Hory — Jarnołtówek (**)

TŠEKIN TASAVALTA — SLOVAKIA

Maarajat

(1)

Bílá — Klokočov

(2)

Bílá-Bumbálka — Makov

(3)

Břeclav (moottoritie) — Brodské (moottoritie)

(4)

Březová — Nová Bošáca

(5)

Brumov-Bylnice — Horné Srnie

(6)

Hodonín — Holíč

(7)

Hodonín — Holíč (rautatie)

(8)

Horní Lideč — Lúky pod Makytou (rautatie)

(9)

Lanžhot — Brodské

(10)

Lanžhot — Kúty (rautatie)

(11)

Mosty u Jablunkova — Čadca (rautatie)

(12)

Mosty u Jablunkova — Svrčinovec

(13)

Nedašova Lhota — Červený Kameň

(14)

Šance — Čadca-Milošová

(15)

Starý Hrozenkov — Drietoma

(16)

Strání — Moravské Lieskové

(17)

Střelná — Lysá pod Makytou

(18)

Sudoměřice — Skalica

(19)

Sudoměřice — Skalica (rautatie)

(20)

Velká nad Veličkou — Vrbovce (rautatie)

(21)

Velká nad Veličkou — Vrbovce

(22)

Vlárský průsmyk — Horné Srnie (rautatie)

TŠEKIN TASAVALTA — ITÄVALTA

Maarajat

(1)

Břeclav — Hohenau (rautatie)

(2)

České Velenice — Gmünd

(3)

České Velenice — Gmünd (rautatie)

(4)

České Velenice — Gmünd 2

(5)

Chlum u Třeboně — Schlag

(6)

Čížov — Hardegg

(7)

Dolní Dvořiště — Wullowitz

(8)

Halámky — Gmünd-Neu-Nagelberg

(9)

Hatě — Kleinhaugsdorf

(10)

Hevlín — Laa an der Thaaya

(11)

Hnanice — Mitterretzbach

(12)

Horní Dvořiště — Summerau (rautatie)

(13)

Ježová — Iglbach

(14)

Koranda — St. Oswald

(15)

Mikulov — Drasenhofen

(16)

Nová Bystřice — Grametten

(17)

Nové Hrady — Pyhrabruck

(18)

Plešné jezero — Plöckensteinersee

(19)

Poštorná — Reinthal

(20)

Přední Výtoň — Guglwald

(21)

Znojmo — Retz (rautatie)

(22)

Slavonice — Fratres

(23)

Studánky — Weigetschlag

(24)

Valtice — Schrattenberg

(25)

Vratěnín — Oberthürnau

(26)

Zadní Zvonková — Schöneben

TŠEKIN TASAVALTA — SAKSA

Maarajat

(1)

Aš — Selb

(2)

Aš — Selb- Plössberg (rautatie)

(3)

Boží Dar — Oberwiesenthal

(4)

Broumov — Mähring

(5)

Česká Kubice — Furth im Wald (rautatie)

(6)

Cheb — Schirnding (rautatie)

(7)

Cínovec — Altenberg

(8)

Cínovec — Zinnwald

(9)

Děčín — Bad Schandau (rautatie)

(10)

Dolní Poustevna — Sebnitz

(11)

Doubrava — Bad Elster

(12)

Folmava — Furth im Wald

(13)

Hora sv. Šebestiána — Reitzenhain

(14)

Hrádek nad Nisou — Zittau (rautatie)

(15)

Hřensko — Schmilka

(16)

Hřensko — Schöna (joki)

(17)

Jiříkov — Neugersdorf

(18)

Kraslice — Klingenthal

(19)

Kraslice / Hraničná — Klingenthal (rautatie)

(20)

Lísková — Waldmünchen

(21)

Mníšek — Deutscheinsiedel

(22)

Moldava — Neurehefeld

(23)

Pavlův Studenec — Bärnau

(24)

Pomezí nad Ohří — Schirnding

(25)

Potůčky — Johanngeorgenstadt (rautatie)

(26)

Potůčky — Johanngeorgenstadt

(27)

Petrovice — Bahratal

(28)

Rozvadov — Waidhaus

(29)

Rozvadov — Waidhaus (moottoritie)

(30)

Rožany — Sohland

(31)

Rumburk — Ebersbach — Habrachtice (rautatie)

(32)

Rumburk — Neugersdorf

(33)

Rumburk — Seifhennersdorf

(34)

Stožec — Haidmühle

(35)

Strážný — Philippsreuth

(36)

Svatá Kateřina — Neukirchen b.Hl. Blut

(37)

Svatý Kříž — Waldsassen

(38)

Varnsdorf — Seifhennersdorf

(39)

Vejprty — Bärenstein

(40)

Vejprty — Bärenstein (rautatie)

(41)

Vojtanov — Bad Brambach (rautatie)

(42)

Vojtanov — Schönberg

(43)

Všeruby — Eschlkam

(44)

Železná — Eslarn

(45)

Železná Ruda — Bayerisch Eisenstein

(46)

Železná Ruda — Bayerisch Eisenstein (rautatie)

Turistireittien rajanylityspaikat

(1)

Brandov — Olbernhau (Grünthal)

(2)

Branka — Hermannsreuth

(3)

Bublava –Aschberg (Klingenthal)

(4)

Bublava — Klingenthal (Aschberg)

(5)

Bučina — Finsterau

(6)

Čerchov — Lehmgrubenweg

(7)

Černý Potok — Jöhstadt

(8)

České Hamry — Hammerunterwiesenthal

(9)

České Žleby — Bischofsreut (Marchhäuser)

(10)

Český Jiřetín — Deutschgeorgenthal

(11)

Český mlýn 1 — Rittersgrün (Zollstrasse)

(12)

Český mlýn 2 — Rittersgrün (Kaffenbergweg)

(13)

Cheb — Waldsassen

(14)

Debrník — Ferdinandsthal

(15)

Dolní Podluží — Waltersdorf (Herrenwalde)

(16)

Dolní Světlá — Jonsdorf

(17)

Dolní Světlá — Waltersdorf

(18)

Dolní Žleb — Elbradweg Schöna

(19)

Fleky — Hofberg

(20)

Fojtovice — Fürstenau

(21)

Hora sv. Kateřiny — Deutschkatharinenberg

(22)

Horní Paseky — Bad Brambach

(23)

Hrádek nad Nisou — Hartau

(24)

Hranice — Bad Elster/ Bärenloh

(25)

Hranice — Ebmath

(26)

Hřebečná (Boží Dar/Hubertky) — Oberwiesenthal

(27)

Hřebečná/Korce — Henneberg (Oberjugel)

(28)

Hřensko — Schöna

(29)

Hubertky — Tellerhäuser

(30)

Jelení — Wildenthal

(31)

Jílové/Sněžník — Rosenthal

(32)

Jiříkov — Ebersbach (Bahnhofstr.)

(33)

Jiříkov — Neugersdorf (Breitscheidstrasse)

(34)

Kalek — Rübenau

(35)

Křížový Kámen — Kreuzstein

(36)

Krompach — Jonsdorf

(37)

Krompach — Oybin/Hain

(38)

Kryštofovy Hamry — Jöhstadt (Schmalzgrube)

(39)

Libá/Dubina — Hammermühle

(40)

Libá — Liebensteiner Tor

(41)

Lipová — Sohland

(42)

Lobendava — Langburkersdorf

(43)

Lobendava/Severní — Steinigtwolmsdorf

(44)

Loučná — Oberwiesenthal

(45)

Luby — Wernitzgrün

(46)

Mikulášovice — Hinterhermsdorf

(47)

Mikulášovice (Tomášov) — Sebnitz OT/Hertigswalde (Waldhaus)

(48)

Mikulášovice/Tanečnice — Sebnitz (Forellenschänke)

(49)

Moldava — Holzhau

(50)

Mýtina — Neualbenreuth

(51)

Nemanice/Lučina — Untergrafenried

(52)

Nová Ves v Horách — Deutschneudorf

(53)

Nové Domy — Neuhausen

(54)

Nové Údolí /Trojstoličník/ — Dreisessel

(55)

Ostrý — Grosser Osser

(56)

Ovčí Vrch — Hochstrasse

(57)

Petrovice — Lückendorf

(58)

Pleš — Friedrichshäng

(59)

Plesná — Bad Brambach

(60)

Pod Třemi znaky — Brombeerregel

(61)

Pomezí nad Ohří –Rathsamerweg (Schirnding)

(62)

Potůčky — Breitenbrunn (Himmelswiese)

(63)

Prášily — Scheuereck

(64)

Přední Zahájí — Waldheim

(65)

Rybník — Stadlern

(66)

Stříbrná/Zadní Ostružník — Klingenthal (Kleiner Rammelsberg)

(67)

Šluknov (Fukov) — Oppach

(68)

Šluknov (Královka) — Sohland a.d. Spree (Taubenheim)

(69)

Šluknov (Království) — Fiedersdorf (Blockhaus)

(70)

Šluknov –Neusalza — Spremberg (Badstraße)

(71)

Šluknov/Rožany — Sohland (Hohberg)

(72)

Starý Hrozňatov — Hatzenreuth

(73)

Starý Spálenec — Prennetriegelweg (Prennet)

(74)

Stožec — Haidmühle

(75)

Trojmezí (Kaiserův Mlýn) — Dreiländereck

(76)

Tři znaky — Drei Wappen

(77)

Varnsdorf — Großschönau

(78)

Všeruby — Gaishof

(79)

Vysoký kámen — Erlsbach

(80)

Zadní Chalupy — Helmhof

(81)

Zadní Cínovec — Georgenfeld

(82)

Zadní Doubice — Hinterheermsdorf

(83)

Zadní Jetřichovice — Hinterhermsdorf

(84)

Ždár — Griesbach

(85)

Železná Ruda — Bayerisch Eisenstein

Lentoasemat

A.   Julkiset (1)

(1)

Brno — Tuřany

(2)

Karlovy Vary

(3)

Klatovy

(4)

Kunovice

(5)

Mnichovo Hradiště

(6)

Olomouc

(7)

Ostrava — Mošnov

(8)

Pardubice

(9)

Praha — Ruzyně

(10)

Uherské Hradiště — Kunovice

B.   Ei-julkiset (2)

(1)

Benešov

(2)

Hosín

(3)

Hradec Králové

(4)

Otrokovice

(5)

Plzeň — Líně

(6)

Přerov

(7)

Roudnice nad Labem

(8)

Vodochody

(9)

Vysoké Mýto

TANSKA

Satamat

Tanska

(1)

Aabenrå Havn

(2)

Aggersund Kalkværks Udskibningsbro

(3)

Allinge Havn

(4)

Asnæsværkets Havn

(5)

Assens Havn

(6)

Augustenborg Havn

(7)

Avedøreværkets Havn

(8)

Avernakke Pier

(9)

Bagenkop Havn

(10)

Bandholm Havn

(11)

Bogense Havn

(12)

Bønnerup Havn

(13)

Dansk Salt A/S' Anlægskaj

(14)

Det Danske Stålvalseværk A/S' Havn

(15)

Dragør Havn

(16)

Enstedværkets Havn

(17)

Esbjerg Havn

(18)

Faaborg Havn

(19)

Fakse Havn

(20)

Fakse Ladeplade Fiskeri- og Lystbådehavn

(21)

Fredericia Havn

(22)

Frederikshavn Havn

(23)

Gedser Havn

(24)

Grenå Havn

(25)

Gråsten Havn

(26)

Gudhjem Havn

(27)

Gulfhavn, Stigsnæs

(28)

Haderslev Havn

(29)

Hals Havn

(30)

Hanstholm Havn

(31)

Hasle Havn

(32)

Helsingør Statshavn

(33)

Helsingør Færgehavn

(34)

Hirtshals Havn

(35)

H.J. Hansen Hadsund A/S' Havn

(36)

Hobro Havn

(37)

Holbæk Havn

(38)

Holstebro-Struer Havn

(39)

Horsens Havn

(40)

Hou Havn (Odder)

(41)

Hundested Havn

(42)

Hvide Sande Havn

(43)

Kalundborg Havn

(44)

Kaløvig Bådehavn

(45)

Kerteminde Havn og Marina

(46)

Klintholm Havn

(47)

Koldby Kås Havn (Samsø)

(48)

Kolding Havn

(49)

Kongsdal Havn

(50)

Korsør Havn

(51)

Kyndbyværkets Havn

(52)

Københavns Havn

(53)

Køge Havn

(54)

Lemvig Havn

(55)

Lindholm Havn

(56)

Lindø-Terminalen

(57)

Lyngs Odde Ammoniakhavn

(58)

Marstal Havn

(59)

Masnedøværkets Havn

(60)

Middelfart Havn

(61)

Nakskov Havn

(62)

Neksø Havn

(63)

NKT Trådværket A/S' Havn

(64)

Nordjyllandsværkets Havn

(65)

Nyborg Havn

(66)

Nyborg Fiskerihavn

(67)

Nyborg Fritids- og Lystbåde-Havn

(68)

Nykøbing Falster Havn

(69)

Nykøbing Mors Havn

(70)

Næstved Havn

(71)

Odense Havn

(72)

Odense Staalskibsværft A/S' Havn

(73)

Orehoved Havn

(74)

Randers Havn

(75)

Rudkøbing Havn

(76)

Rødby Færge- og Trafikhavn

(77)

Rømø Havn

(78)

Rønne Havn

(79)

Skagen Havn

(80)

Skive Havn

(81)

Skærbækværkets Havn

(82)

Spodsbjerg Færgehavn

(83)

Statoil Pieren

(84)

Stege Havn

(85)

Stevns Kridtbruds Udskibningspier

(86)

Stigsnæsværkets Havn

(87)

Stubbekøbing Havn

(88)

Studstrupværkets Havn

(89)

Svaneke Havn

(90)

Svendborg Trafikhavn

(91)

Sæby Havn

(92)

Søby Havn

(93)

Sønderborg Havn

(94)

Tejn Havn

(95)

Thisted Havn

(96)

Thorsminde Havn

(97)

Thyborøn Havn

(98)

Vang Havn

(99)

Vejle Havn

(100)

Vordingborg Havn

(101)

Ærøskøbing Havn

(102)

Ålborg Havn

(103)

Ålborg Portland

(104)

Århus Havn

(105)

Årø Havn

(106)

Årøsund Havn

Färsaaret

(1)

Fuglafjadar Havn

(2)

Klaksvikar Havn

(3)

Kollafjardar Havn

(4)

Oyra Havn

(5)

Runavikar Havn

(6)

Torshavn Havn

(7)

Tvøroyrar Havn

(8)

Vags Havn

(9)

Miovags/Sandavags Havn

(10)

Sørvags Havn

(11)

Vestmanna Havn

Grönlanti

(1)

Aasiaat Havn (Egedesminde)

(2)

Ilulissat Havn (Jakobshavn)

(3)

Illoqqortoormiit Havn (Scoresbysund)

(4)

Kangerlussauaq Havn (Søndre Strømfjord)

(5)

Maniitsoq Havn (Sukkertoppen)

(6)

Nanortalik Havn

(7)

Narsaq Havn

(8)

Narsarsuaq Havn

(9)

Nuuk Havn (Godthåb)

(10)

Paamiut Havn (Frederikshåb)

(11)

Qaanaaq Havn (Thule)

(12)

Qaqortoq Havn (Julianehåb)

(13)

Qasigiannguit Havn (Christianshåb)

(14)

Qeqertarsuaq Havn (Godhavn)

(15)

Sisimiut Havn (Holsteinsborg)

(16)

Tasiilaq Havn (Angmagssalik)

(17)

Upernavik Havn

(18)

Uummannaq Havn (Umanak)

Lentoasemat

Tanska

(1)

Billund Lufthavn

(2)

Esbjerg Lufthavn

(3)

Grønholt Flyveplads

(4)

Herning Flyveplads

(5)

Karup Lufthavn

(6)

Koldingegnens Lufthavn i Vamdrup

(7)

Københavns Lufthavn i Kastrup

(8)

Lolland-Falster Airport

(9)

Lemvig Lufthavn

(10)

Odense Lufthavn

(11)

Randers Flyveplads

(12)

Roskilde Lufthavn i Tune

(13)

Rønne Lufthavn

(14)

Sindal Lufthavn

(15)

Skive Lufthavn

(16)

Stauning Lufthavn

(17)

Sydfyns Flyveplads på Tåsinge

(18)

Sønderborg Lufthavn

(19)

Thisted Lufthavn

(20)

Vojens Lufthavn

(21)

Ærø Lufthavn

(22)

Ålborg Lufthavn

(23)

Århus Lufthavn

(24)

Års flyveplads i Løgstør

Färsaaret

(1)

Vågø Lufthavn

Grönlanti

(1)

Aasiaat Lufthavn (Egedesminde)

(2)

Ilulissat Lufthavn (Jakobshavn)

(3)

Kangerlussuaq Lufthavn (Søndre Strømfjord)

(4)

Kulusuk Lufthavn

(5)

Maniitsoq Lufthavn (Sukkertoppen)

(6)

Nerlerit Inaat Lufthavn

(7)

Narsarsuaq Lufthavn

(8)

Pituffik Lufthavn (Thule)

(9)

Nuuk Lufthavn (Godthåb)

(10)

Qaanaaq Lufthavn (Thule)

(11)

Sisimiut Lufthavn (Holsteinsborg)

(12)

Upernavik Lufthavn

(13)

Uummannaq Lufthavn (Umanak)

SAKSA

SAKSA — PUOLA

Rajanylityspaikan nimi Saksan puolella

Rajanylityspaikan nimi Puolan puolella

Ahlbeck

Swinemünde (Świnoujście)

Linken

Neu Lienken (Lubieszyn)

Grambow Bahnhof

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Pomellen Autobahn (BAB 11)

Kolbitzow (Kolbaskowo)

Tantow Bahnhof

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Rosow

Rosow (Rosowek)

Mescherin — Hafen

Greifenhagen (Gryfino)

Mescherin

Greifenhagen (Gryfino)

Gartz — Hafen

Fiddichow (Widuchowa)

Schwedt

Nieder Kränig (Krajnik Dolny)

Hohensaaten-Hafen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Hohenwutzen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Küstrin-Kietz

Küstrin (Kostrzyn)

Küstrin-Kietz Bahnhof

Küstrin (Kostrzyn)

Frankfurt/Oder — Hafen

Słubice

Frankfurt/Oder Straße

Słubice

Frankfurt/Oder Bahnhof

Kunersdorf (Kunowice)

Frankfurt/Oder Autobahn

Schwetig (Świecko)

Eisenhüttenstadt — Hafen

Mühlow (Miłów)

Guben Straße

Guben (Gubin)

Guben Bahnhof

Guben (Gubin)

Guben

Gubinchen (Gubinek)

Forst Bahnhof

Forst (Zasieki)

Forst Autobahn

Erlenholz (Olszyna)

Forst

Skaren (Zasieki)

Bad Muskau — Fürst Pückler Park

Lugnitz (Łęknica Park Muzakowski)

Bad Muskau

Lugnitz (Łęknica)

Podrosche

Priebus (Przewoz)

Horka Bahnhof

Nieder Bielau (Bielawa Dolna)

Ludwigsdorf Autobahn

Hennersdorf (Jedrzychowice)

Hagenwerder

Radmeritz (Radomierzyce)

Görlitz Straße

Görlitz (Zgorzelec)

Görlitz Bahnhof

Görlitz (Zgorzelec)

Ostriz/Marienthal

Ostriz-Bahnhof (Krzewina Zgorzelecka)

Zittau Chopin-Straße

Kleinschönau (Sieniawka)

Zittau-Friedensstraße

Poritsch (Porajow)

Paikallinen rajaliikenne

Blankensee

Böck (Buk)

Schwennenz

Boblin (Bobolin)

Görlitz-Altstadtbrücke

Görlitz (Zgorzelec-Most Staromiejski)

SAKSA — TŠEKIN TASAVALTA

Rajanylityspaikan nimi Saksan puolella

Rajanylityspaikan nimi Tšekin puolella

Zittau Bahnhof

Grottau an der Neiße (Hrádek n.N.)

Seifhennersdorf (Nordstraße)

Rumburg (Rumbuk)

Seifhennersdorf

Warnsdorf (Varnsdorf)

Neugersdorf

Georgswalde (Jiřikov)

Ebersbach Bahnhof

Rumburg (Rumburk)

Sohland

Rosenhain (Rozany)

Sebniz

Niedereinsiedel (Dolni Poustevna)

Schmilka

Herrnskretschen (Hřensko)

Bad Schandau Bahnhof

Tetschen (Děčin)

Schöna

Herrnskretschen (Hřensko)

Bahratal

Peterswald (Petrovice)

Zinnwald

Zinnwald (Cinovec)

Altenberg

Zinnwald (Cinovec)

Neurehefeld

Moldava (Moldau)

Deutscheinsiedel

Böhmischeinsiedel (Mnisek)

Reitzenhain

Sebastiansberg (Hora Sv. Šebestiána)

Bärenstein (Bahnhof)

Weipert (Vejprty)

Bärenstein

Weipert (Vejprty)

Oberwiesenthal

Gottesgab (Boži Dar)

Johanngeorgenstadt Bahnhof

Breitenbach (Potučky)

Johanngeorgenstadt

Breitenbach (Potučky)

Klingenthal

Graslitz (Kraslice)

Bad Brambach Bahnhof

Voitersreuth (Vojtanov)

Schönberg

Voitersreuth (Vojtanov)

Bad Elster

Grün (Doubrava)

Selb

Asch (Aš)

Selb-Plößberg Bahnhof

Asch (Aš)

Schirnding Bahnhof

Eger (Cheb)

Schirnding

Mühlbach (Pomezi)

Waldsassen

Heiligenkreuz (Svaty Křiž)

Mähring

Promenhof (Broumov)

Bärnau

Paulusbrunn (Pavluv Studenec)

Waidhaus (B 14)

Roßhaupt (Rozvadov)

Waidhaus Autobahn

Roßhaupt (Rozvadov)

Eslarn

Eisendorf (Železná)

Waldmünchen

Haselbach (Lisková)

Furth im Wald

Vollmau (Folmava)

Furth im Wald Bahnhof

Böhmisch Kubitzen (Česká Kubice)

Eschlkam

Neumark (Všeruby)

Neukirchen b. Hl. Blut

St. Katharina (Sverá Katerina)

Bayerisch Eisenstein

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Bayerisch Eisenstein Bahnhof

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Philippsreuth

Kuschwarda (Strážny)

SAKSA — SVEITSI

Rajanylityspaikan nimi Saksan puolella

Rajanylityspaikan nimi Sveitsin puolella

Konstanz-Klein Venedig

Kreuzlingen-Seestraße

Konstanz-Schweizer Personenbahnhof

Konstanz Personenbahnhof

Konstanz-Wiesenstraße

Kreuzlingen-Wiesenstraße

Konstanz-Kreuzlinger Tor

Kreuzlingen

Konstanz-Emmishofer Tor

Kreuzlingen-Emmishofer

Konstanz-Paradieser Tor

Tägerwilen

Konstanz-Autobahn

Kreuzlingen-Autobahn

Gaienhofen

Steckborn

Hemmenhofen

Steckborn

Wangen

Mammern

Öhningen-Oberstaad

Stein am Rhein

Öhningen

Stein am Rhein

Rielasingen Bahnhof

Ramsen Bahnhof

Singen Bahnhof

Schaffhausen

Rielasingen

Ramsen-Grenze

Gasthof ”Spießhof” an der B 34

Gasthof ”Spiesshof”

Gottmadingen

Buch-Grenze

Murbach

Buch-Dorf

Gailingen-Ost

Ramsen-Dorf

Gailingen-Brücke

Diessenhofen

Gailingen-West

Dörflingen-Pünt und Dörflingen-Laag

Randegg

Neu Dörflingen

Bietingen

Thayngen Straße

Thayngen Bahnhof

Thayngen Bahnhof

Ebringen

Thayngen-Ebringer Straße

Schlatt am Randen

Thayngen-Schlatt

Büßlingen

Hofen

Wiechs-Dorf

Altdorf

Wiechs-Schlauch

Merishausen

Neuhaus-Randen

Bargen

Fützen

Beggingen

Stühlingen

Schleitheim

Eberfingen

Hallau

Eggingen

Wunderklingen

Erzingen

Trasadingen

Erzingen Bahnhof

Trasadingen Bahnhof

Weisweil

Wilchingen

Jestetten-Wangental

Osterfingen

Jestetten-Hardt

Neuhausen

Jestetten Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Rheinau Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Nohl

Nohl

Altenburg-Rheinbrücke

Rheinau

Nack

Rüdlingen

Lottstetten

Rafz-Solgen

Lottstetten-Dorf

Rafz-Grenze

Lottstetten Bahnhof

Rafz Bahhof

Baltersweil

Rafz-Schluchenberg

Dettighofen

Buchenloh

Bühl

Will-Grenze

Günzgen

Wasterkingen

Herdern

Rheinsfelden

Rötteln

Kaiserstuhl

Reckingen

Rekingen

Rheinheim

Zurzach-Burg

Waldshut Bahnhof

Koblenz

Waldshut-Rheinbrücke

Koblenz

Waldshut-Rheinfähre

Juppen / Full

Dogern

Leibstadt

Albbruck

Schwaderloch

Laufenburg

Laufenburg

Bad Säckingen-alte Rheinbrücke

Stein / Holzbrücke

Bad Säckingen

Stein

Rheinfelden Warmbach-Autobahn

Rheinfelden

Rheinfelden

Rheinfelden

Grenzacherhorn

Riehen-Grenzacher Straße

Inzlingen

Riehen-Inzlinger Straße

Lörrach-Wiesentalbahn

Riehen Bahnhof

Lörrach-Stetten

Riehen

Lörrach-Wiesenuferweg

Riehen-Weilstraße

Weil-Ost

Riehen-Weilstraße

Basel Badischer Personenbahnhof

Basel Badischer Bahnhof

Basel Badischer Rangierbahnhof in Weil am Rhein

Basel Badischer Rangierbahnhof

Weil-Otterbach

Basel-Freiburger Straße

Weil-Friedlingen

Basel-Hiltalinger Straße

Weil am Rhein-Autobahn (BAB 5)

Basel

Bodenjärven satamat (Bodensee)

(1)

Lindau-Städtischer Segelhafen

(2)

Lindau-Hafen

(3)

Bad Schachen

(4)

Wasserburg (Bodensee)

(5)

Langenargen

(6)

Friedrichshafen-Hafen

(7)

Meersburg

(8)

Überlingen

(9)

Mainau

(10)

Konstanz-Hafen

(11)

Insel Reichenau

(12)

Radolfzell

Reinin satamat

(1)

Rheinfelden-Rheinhafen

(2)

Wyhlen (Wyhlen GmbH)

(3)

Grenzach (Fa. Geigy)

(4)

Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG)

(5)

Weil-Schiffsanlegestelle

(6)

Weil-Rheinhafen

Pohjanmeren satamat

(1)

List/Sylt

(2)

Hörnum/Sylt

(3)

Dagebüll

(4)

Wyk/Föhr

(5)

Wittdün/Amrum

(6)

Pellworm

(7)

Strucklahnungshörn/Nordstrand

(8)

Süderhafen/Nordstrand

(9)

Husum

(10)

Friedrichstadt

(11)

Tönning

(12)

Büsum

(13)

Meldorfer Hafen

(14)

Friedrichskoog

(15)

Helgoland

(16)

Itzehoe

(17)

Wewelsfleth

(18)

Brunsbüttel

(19)

Glückstadt

(20)

Elmshorn

(21)

Uetersen

(22)

Wedel

(23)

Hamburg

(24)

Hamburg-Neuenfelde

(25)

Buxtehude

(26)

Stade

(27)

Stadersand

(28)

Bützflether Sand

(29)

Otterndorf

(30)

Cuxhaven

(31)

Bremerhaven

(32)

Bremen

(33)

Lemwerder

(34)

Elsfleth

(35)

Brake

(36)

Großensiel

(37)

Nordenham

(38)

Fedderwardersiel

(39)

Eckwarderhörne

(40)

Varel

(41)

Wilhelmshaven

(42)

Hooksiel

(43)

Horumersiel

(44)

Carolinensiel (Harlesiel)

(45)

Neuharlingersiel

(46)

Bensersiel

(47)

Westeraccumersiel

(48)

Norddeich

(49)

Greetsiel

(50)

Wangerooge

(51)

Spiekeroog

(52)

Langeoog

(53)

Baltrum

(54)

Norderney

(55)

Juist

(56)

Borkum

(57)

Emden

(58)

Leer

(59)

Weener

(60)

Papenburg

(61)

Herbrum

Itämeren satamat

(1)

Flensburg-Hafen

(2)

Flensburg-Mürwik (Hafenanlage der Bundesmarine)

(3)

Glücksburg

(4)

Langballigau

(5)

Quern-Neukirchen

(6)

Gelting

(7)

Maasholm

(8)

Schleimünde

(9)

Kappeln

(10)

Olpenitz (Hafenanlage der Bundesmarine)

(11)

Schleswig

(12)

Ostseebad Damp

(13)

Eckernförde

(14)

Eckernförde (Hafenanlage der Bundesmarine)

(15)

Surendorf (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(16)

Rendsburg

(17)

Strande

(18)

Schilksee

(19)

Kiel-Holtenau

(20)

Kiel

(21)

Möltenort/Heikendorf

(22)

Jägersberg (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(23)

Laboe

(24)

Orth

(25)

Puttgarden

(26)

Burgstaaken

(27)

Heiligenhafen

(28)

Großenbrode (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(29)

Grömitz

(30)

Neustadt (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(31)

Niendorf

(32)

Lübeck-Travemünde

(33)

Lübeck

(34)

Timmendorf

(35)

Wolgast

(36)

Wismar

(37)

Warnemünde

(38)

Rostock Überseehafen

(39)

Stralsund

(40)

Libben

(41)

Bock

(42)

Lauterbach Hafen

(43)

Saßnitz

(44)

Ruden

(45)

Greifswald — Ladebow Hafen

(46)

Herningsdorf Seebrücke

(47)

Ahlbeck Seebrücke

Oderhaff

(1)

Anklam Hafen

(2)

Karnin

(3)

Kamminke

(4)

Ueckermünde

(5)

Altwarp Hafen

Lentoasemat, lentokentät, pienkonekentät

Schleswig-Holsteinin osavaltio

(1)

Eggebek

(2)

Flensburg-Schäferhaus

(3)

Helgoland-Düne

(4)

Hohn

(5)

Itzehoe-Hungriger Wolf

(6)

Kiel-Holtenau

(7)

Lübeck-Blankensee

(8)

Schleswig/Jagel

(9)

Westerland/Sylt

(10)

Wyk/Föhr

Mecklenburg-Vorpommernin osavaltio

(1)

Barth

(2)

Heringsdorf

(3)

Neubrandenburg-Trollenhagen

(4)

Rostock-Laage

Hampurin osavaltio

(1)

Hamburg

Bremenin osavaltio

(1)

Bremen

(2)

Bremerhaven-Luneort

Niedersachsenin osavaltio

(1)

Borkum

(2)

Braunschweig-Waggum

(3)

Bückeburg-Achum

(4)

Celle

(5)

Damme/Dümmer-See

(6)

Diepholz

(7)

Emden

(8)

Fassberg

(9)

Ganderkesee

(10)

Hannover

(11)

Jever

(12)

Leer-Nüttermoor

(13)

Lemwerder, Werksflughafen der Weser-Flugzeugbau GmbH Bremen

(14)

Norderney

(15)

Nordholz

(16)

Nordhorn-Lingen

(17)

Osnabrück-Atterheide

(18)

Peine-Eddersee

(19)

Wangerooge

(20)

Wilhelmshaven-Mariensiel

(21)

Wittmundhafen

(22)

Wunstorf

Brandenburgin osavaltio

(1)

Nauen

(2)

Schönhagen

(3)

Strausberg

Berliinin osavaltio

(1)

Berlin-Tegel

(2)

Berlin-Tempelhof

(3)

Berlin-Schönefeld

Sachsen-Anhaltin osavaltio

(1)

Cochstedt

(2)

Magdeburg

Nordrhein-Westfalenin osavaltio

(1)

Aachen-Merzbrück

(2)

Arnsberg

(3)

Bielefeld-Windelsbleiche

(4)

Bonn-Hardthöhe

(5)

Dahlemer Binz

(6)

Dortmund-Wickede

(7)

Düsseldorf

(8)

Essen-Mülheim

(9)

Hangelar

(10)

Hopsten

(11)

Köln/Bonn

(12)

Marl/Loemühle

(13)

Meinerzhagen

(14)

Mönchengladbach

(15)

Münster-Osnabrück

(16)

Nörvenich

(17)

Paderborn-Lippstadt

(18)

Porta Westfalica

(19)

Rheine-Bentlage

(20)

Siegerland

(21)

Stadtlohn-Wenningfeld

(22)

Weeze-Lahrbruch

Sachsenin osavaltio

(1)

Dresden

(2)

Leipzig-Halle

(3)

Rothenburg/Oberlausitz

Thüringenin osavaltio

(1)

Altenburg-Nobitz

(2)

Erfurt

Rheinland-Pfalzin osavaltio

(1)

Büchel

(2)

Föhren

(3)

Hahn

(4)

Koblenz-Winningen

(5)

Mainz-Finthen

(6)

Mendig

(7)

Pirmasens-Zweibrücken

(8)

Ramstein (Yhdysvaltojen lentotukikohta)

(9)

Speyer

Saarlandin osavaltio

(1)

Saarbrücken-Ensheim

(2)

Saarlouis/Düren

Hessenin osavaltio

(1)

Egelsbach

(2)

Allendorf/Eder

(3)

Frankfurt/Main

(4)

Fritzlar

(5)

Kassel-Calden

(6)

Reichelsheim

Baden-Württembergin osavaltio

(1)

Aalen-Heidenheim-Elchingen

(2)

Baden Airport (Karlsruhe)

(3)

Donaueschingen-Villingen

(4)

Freiburg/Brg.

(5)

Friedrichshafen-Löwental

(6)

Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd)

(7)

Laupheim

(8)

Leutkirch-Unterzeil

(9)

Mannheim-City

(10)

Mengen

(11)

Niederstetten

(12)

Schwäbisch Hall

(13)

Stuttgart

Baijerin osavaltio

(1)

Aschaffenburg

(2)

Augsburg-Mühlhausen

(3)

Bayreuth-Bindlacher Berg

(4)

Coburg-Brandebsteinsebene

(5)

Eggenfelden/Niederbayern

(6)

Erding

(7)

Fürstenfeldbruck

(8)

Hassfurth-Mainwiesen

(9)

Herzogenaurach

(10)

Hof-Plauen

(11)

Ingolstadt

(12)

Kempten-Durach

(13)

Landsberg/Lech

(14)

Landshut-Ellermühle

(15)

Lechfeld

(16)

Leipheim

(17)

Memmingen

(18)

München ”Franz Joseph Strauß”

(19)

Neuburg

(20)

Nürnberg

(21)

Oberpfaffenhofen, Werkflugplatz der Dornier-Werke GmbH

(22)

Passau-Vilshofen

(23)

Roth

(24)

Rothenburg o.d. Tauber

(25)

Straubing-Wallmühle

(26)

Weiden/Opf.

(27)

Würzburg am Schenkenturm

VIRO

VIRO — LATVIA

Maarajat

Rajanylityspaikan nimi

Rajatarkastuspaikka

Holdre

Holdre–Latvian raja, moottoritie

Ikla

Tallinna–Pärnu–Ikla-moottoritie

Jäärja

Kilingi–Nõmme–Kiisa-moottoritie

Lilli

Karksi–Nuia–Lilli-moottoritie

Murati

Riika–Pihkova-moottoritie

Mõisaküla

Mõisaküla, tie

Valga-1

Valga–Uulu-moottoritie

Valga-2

Valga, keskusta

Valga-3

Valga, keskusta

Vana-Ikla

Rannametsa–Ikla-moottoritie

Vastse-Roosa

Mõniste–Ape-moottoritie

VIRO — VENÄJÄN FEDERAATIO

Maarajat

Rajanylityspaikan nimi

Rajatarkastuspaikka

Koidula

Karisilla–Petseri-moottoritie

Luhamaa

Riika–Pihkova-moottoritie

Narva-1

Tallinna–Narva-moottoritie

Narva (rautatie)

Narvan rautatieasema

Orava (rautatie)

Oravan rautatieasema

Narva-2  (3)

Narva, keskusta (3)

Saatse (3)

Saatse–Petseri-moottoritie (3)

Satamat

Rajanylityspaikan nimi

Rajatarkastuspaikka

Dirhami

Dirhamin satama

Haapsalu

Haapsalun satama

Heltermaa

Heltermaan satama

Kuivastu

Kuivastun satama

Kunda

Kundan satama

Lehtma

Lehtman satama

Lohusalu

Lohusalun satama

Loksa

Loksan satama

Kuressaare-1

Kuressaaren satama

Miiduranna

Miidurannan satama

Muuga

Muugan satama

Mõntu

Mõntun satama

Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuun satama

Nasva

Nasvan satama

Paldiski-1

Paldiskin pohjoinen satama

Paldiski-2

Paldiskin eteläinen satama

Praaga

Praaga, Varan kunta

Pärnu-2

Pärnun satama

Pärnu-3

Pärnun huvivenesatama

Rohuküla

Rohukülan satama

Roomassaare

Roomassaaren satama

Ruhnu

Ringsun satama

Saaremaa sadama

Saarenmaan satama

Sillamäe sadama

Sillamäen satama

Sõru

Sõrun satama

Tallinna-2

Meerusen satama

Tallinna-3

Bekkerin satama

Tallinna-4

Vene-Baltin satama

Tallinna-5

Paljassaaren satama

Tallinna-6

Hundipean satama

Tallinna-7

Miinisadam

Tallinna-8

Peetrin satama

Tallinna-9

Lennusadam

Tallinna-10

Patareisadam

Tallinna-11

Vanasadam

Tallinna-12

Piritan satama

Veere

Veeren satama

Vergi

Vergin satama

Virtsu

Virtsun satama

Lentoasemat

Rajanylityspaikan nimi

Rajatarkastuspaikka

Kuressaare-2

Kuressaaren lentoasema

Kärdla

Kärdlan lentoasema

Pärnu-1

Pärnun lentoasema

Tallinna-1

Tallinnan lentoasema

Tallinna-13

Linnahallin helikopteriterminaali

Tartu-1

Tarton lentoasema

Ämari

Ämarin lentoasema

KREIKKA

ΕΝΑΕΡIΑ ΣΥΝΟΡΑ (4)

Lentoasemat

1.

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΗINA

2.

ΗΡΑΚΛΕIΟ

HERAKLION

3.

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

THESSALONIKI

4.

ΡΟΔΟΣ

RODOS

5.

ΚΕΡΚΥΡΑ

KERKIRA (KORFU)

6.

ΑΝΤIΜΑΧΕIΑ ΚΩ

ANTIMACHIA (KOS)

7.

ΧΑΝIΑ

CHANIA

8.

ΠΥΘΑΓΟΡΕIΟ ΣΑΜΟΥ

PITHAGORIO, SAMOS

9.

ΜΥΤIΛΗΝΗ

MITILINI

10.

IΩΑΝΝIΝΑ

IOANNINA

11.

ΑΡΑΞΟΣ

ARAXOS

12.

ΣΗΤΕIΑ

SITIA

13.

ΧIΟΣ

CHIOS

14.

ΑΡΓΟΣΤΟΛI

ARGOSTOLI

15.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KALAMATA

16.

ΚΑΒΑΛΑ

KAVALA

17.

ΑΚΤIΟ ΒΟΝIΤΣΑΣ

AKTIO VONITSAS

18.

ΜΗΛΟΣ

MILOS

19.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ZAKINTHOS

20.

ΘΗΡΑ

THIRA

21.

ΣΚIΑΘΟΣ

SKIATHOS

22.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

KARPATHOS

23.

ΜΥΚΟΝΟΣ

MIKONOS

24.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ALEXANDROUPOLI

25.

ΕΛΕΥΣIΝΑ

ELEFSINA

26.

ΑΝΔΡΑΒIΔΑ

ANDRAVIDA

27.

ΑΤΣIΚΗ ΛΗΜΝΟΥ

ATSIKI — LIMNOS

28

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΝΕΑ AGHIALOS

29.

ΚΑΣΤΟΡΙA

KASTORIA


ΘΑΛΑΣΣIΑ ΣΥΝΟΡΑ

Satamat

1.

ΓΥΘΕIΟ

GITHIO

2.

ΣΥΡΟΣ

SIROS

3.

ΗΓΟΥΜΕΝIΤΣΑ

IGOYMENITSA

4.

ΣΤΥΛIΔΑ

STILIDA

5.

ΑΓIΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ

AGIOS NIKOLAOS

6.

ΡΕΘΥΜΝΟ

RETHIMNO

7.

ΛΕΥΚΑΔΑ

LEFKADA

8.

ΣΑΜΟΣ

SAMOS

9.

ΒΟΛΟΣ

VOLOS

10.

ΚΩΣ

KOS

11.

ΔΑΦNΗ ΑΓIΟΥ ΟΡΟΥΣ

DAFNI, AGIOU OROS

12.

IΒΗΡΑ ΑΓIΟ ΟΡΟΥΣ

IVIRA, AGIOU OROS

13.

ΓΕΡΑΚIΝΗ

GERAKINI

14.

ΓΛΥΦΑΔΑ

GLIFADA

15.

ΠΡΕΒΕΖΑ

PREVEZA

16.

ΠΑΤΡΑ

PATRA

17.

ΚΕΡΚΥΡΑ

KERKIRA

18.

ΣΗΤΕIΑ

SITIA

19.

ΧIΟΣ

CHIOS

20.

ΑΡΓΟΣΤΟΛI

ARGOSTOLI

21.

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

THESSALONIKI

22.

ΚΟΡIΝΘΟΣ

KORINTHOS

23.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KALAMATA

24.

ΚΑΒΑΛΑ

KAVALA

25.

ΘΑΚΗ

ITHAKI

26.

ΠΥΛΟΣ

PILOS

27.

ΠΥΘΑΓΟΡΕIΟ ΣΑΜΟΥ

PITHAGORIO — SAMOS

28.

ΛΑΥΡIΟ

LAVRIO

29.

ΗΡΑΚΛΕIΟ

HERAKLIO

30.

ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝIΑΣ

SAMI, KEFALONIA

31.

ΠΕIΡΑIΑΣ

PIREAS

32.

ΜΗΛΟΣ

MILOS

33.

ΚΑΤΑΚΩΛΟ

KATAKOLO

34.

ΣΟΥΔΑ ΧΑΝIΩΝ

SOUDA — CHANIA

35.

IΤΕΑ

ITEA

36.

ΕΛΕΥΣIΝΑ

ELEFSINA

37.

ΜΥΚΟΝΟΣ

MIKONOS

38.

ΝΑΥΠΛIΟ

NAFPLIO

39.

ΧΑΛΚIΔΑ

CHALKIDA

40.

ΡΟΔΟΣ

RODOS

41.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ZAKINTHOS

42.

ΘΗΡΑ

THIRA

43.

ΚΑΛΟI ΛIΜΕΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕIΟΥ

KALI — LIMENES — HERAKLIOU

44.

ΜΥΡIΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

MYRINA — LIMNOS

45.

ΠΑΞΟI

PAXI

46.

ΣΚIΑΘΟΣ

SKIATHOS

47.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ALEXANDROUPOLI

48.

ΑIΓIΟ

AIGHIO

49.

ΠΑΤΜΟΣ

PATMOS

50.

ΣΥΜΗ

SIMI

51.

ΜΥΤIΛΗΝΗ

MITILINI

52.

ΧΑΝIΑ

CHANIA

53.

ΑΣΤΑΚΟΣ

ASTAKOS


ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ

Maarajat

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝIΑ

ALBANIAN KANSSA

1.

ΚΑΚΑΒIΑ

1.

KAKAVIA

2.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

2

KRISTALOPIGI

3

ΣΑΓΙΑΔΑ

3

SAGIADA

4

ΜΕΡΤΖΑΝΗ

4

MERTZANI

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ FYROM

ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN KANSSA

1.

ΝIΚΗ

1.

NIKI

2.

ΕIΔΟΜΕNΗ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

2.

IDOMENI (rautatie)

3.

ΕΥΖΩΝΟI

3.

EVZONI

4.

ΔΟIΡΑΝΗ

4.

DOIRANI

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡIΑ

BULGARIAN KANSSA

1.

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

1.

PROMACHONAS

2.

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

2.

PROMACHONAS (rautatie)

3.

ΔIΚΑIΑ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

3.

DIKEA, EVROS (rautatie)

4.

ΟΡΜΕΝIΟ

4.

ORMENIO, EVROS

5

ΕΞΟΧΗ

5

ΕΧΟΗΙ

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ

TURKIN KANSSA

1.

ΚΑΣΤΑΝIΕΣ ΕΒΡΟΥ

1.

KASTANIES

2.

ΠΥΘIΟΥ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

2.

PITHIO (rautatie)

3.

ΚΗΠΟI ΕΒΡΟΥ

3.

KIPI

ESPANJA

Lentoasemat

(1)

Madrid-Barajas

(2)

Barcelona

(3)

Gran Canaria

(4)

Palma de Mallorca

(5)

Alicante

(6)

Ibiza

(7)

Málaga

(8)

Sevilla

(9)

Tenerife Sur

(10)

Tenerife Norte

(11)

Valencia

(12)

Almería

(13)

Asturias

(14)

Bilbao

(15)

Fuerteventura

(16)

Gerona

(17)

Granada

(18)

Lanzarote

(19)

La Palma

(20)

Menorca

(21)

Santander

(22)

Santiago

(23)

Vitoria

(24)

Zaragoza

(25)

Pamplona

(26)

Jerez de la Frontera

(27)

Valladolid

(28)

Reus

(29)

Vigo

(30)

La Coruña

(31)

Murcia

Satamat

(1)

Algeciras (Cádiz)

(2)

Alicante

(3)

Almería

(4)

Arrecife (Lanzarote)

(5)

Avilés (Asturias)

(6)

Barcelona

(7)

Bilbao

(8)

Cádiz

(9)

Cartagena (Murcia)

(10)

Castellón

(11)

Ceuta

(12)

Ferrol (La Coruña)

(13)

Gijón

(14)

Huelva

(15)

Ibiza

(16)

La Coruña

(17)

La Línea de la Concepción

(18)

La Luz (Las Palmas)

(19)

Mahón

(20)

Málaga

(21)

Melilla

(22)

Motril (Granada)

(23)

Palma de Mallorca

(24)

Sagunto (Provincia de Valencia)

(25)

San Sebastian

(26)

Santa Cruz de Tenerife

(27)

Santander

(28)

Sevilla

(29)

Tarifa

(30)

Tarragona

(31)

Valencia

(32)

Vigo

Maarajat

(1)

Ceuta

(2)

Melilla

(3)

La Seo de Urgel

(4)

La Línea de la Concepción (5)

RANSKA

Lentoasemat

(1)

Abbeville

(2)

Agen-la Garenne

(3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

(4)

Albi-le Séquestre

(5)

Amiens-Glisy

(6)

Angers-Marcé

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(8)

Annecy-Methet

(9)

Annemasse

(10)

Auxerre-Branches

(11)

Avignon-Caumont

(12)

Bâle-Mulhouse

(13)

Bastia-Poretta

(14)

Beauvais-Tillé

(15)

Bergerac-Roumanière

(16)

Besançon-la Vèze

(17)

Béziers-Vias

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(19)

Bordeaux-Mérignac

(20)

Bourges

(21)

Brest-Guipavas

(22)

Caen-Carpiquet

(23)

Cahors-Lalbenque

(24)

Calais-Dunkerque

(25)

Calvi-Sainte-Catherine

(26)

Cannes-Mandelieu

(27)

Carcassonne-Salvaza

(28)

Castres-Mazamet

(29)

Châlons-Vatry

(30)

Chambéry-Aix-les-Bains

(31)

Charleville-Mézières

(32)

Châteauroux-Déols

(33)

Cherbourg-Mauperthus

(34)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(35)

Colmar-Houssen

(36)

Courchevel

(37)

Deauville-Saint-Gatien

(38)

Dieppe-Saint-Aubin

(39)

Dijon-Longvic

(40)

Dinard-Pleurtuit

(41)

Dôle-Tavaux

(42)

Epinal-Mirecourt

(43)

Figari-Sud Corse

(44)

Cap-Tallard

(45)

Genève-Cointrin

(46)

Granville

(47)

Grenoble-Saint-Geoirs

(48)

Hyères-le Palivestre

(49)

Issy-les-Moulineaux

(50)

La Môle

(51)

Lannion

(52)

La Rochelle-Laleu

(53)

Laval-Entrammes

(54)

Le Castelet

(55)

Le Havre-Octeville

(56)

Le Mans-Arnage

(57)

Le Touquet-Paris-Plage

(58)

Lille-Lesquin

(59)

Limoges-Bellegarde

(60)

Lognes-Emerainville

(61)

Lorient-Lann-Bihoué

(62)

Lyon-Bron

(63)

Lyon-Saint-Exupéry

(64)

Marseille-Provence

(65)

Meaux-Esbly

(66)

Megève

(67)

Metz-Nancy-Lorraine

(68)

Monaco-Héliport

(69)

Montbéliard-Courcelles

(70)

Montpellier-Fréjorgues

(71)

Morlaix-Ploujean

(72)

Nancy-Essey

(73)

Nantes-Atlantique

(74)

Nevers-Fourchambault

(75)

Nice-Côte d'Azur

(76)

Nîmes-Garons

(77)

Orléans-Bricy

(78)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

(79)

Paris-Charles de Gaulle

(80)

Paris-le Bourget

(81)

Paris-Orly

(82)

Pau-Pyrénées

(83)

Périgueux-Bassillac

(84)

Perpignan-Rivesaltes

(85)

Poitiers-Biard

(86)

Pontarlier

(87)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

(88)

Quimper-Pluguffan

(89)

Reims-Champagne

(90)

Rennes Saint-Jacques

(91)

Roanne-Renaison

(92)

Rodez-Marcillac

(93)

Rouen-Vallée de Seine

(94)

Saint-Brieuc-Armor

(95)

Saint-Etienne-Bouthéon

(96)

Saint-Nazaire-Montoir

(97)

Saint-Yan

(98)

Strasbourg-Entzheim

(99)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(100)

Toulouse-Blagnac

(101)

Tours-Saint-Symphorien

(102)

Toussus-le-Noble

(103)

Troyes-Barberey

(104)

Valence-Chabeuil

(105)

Valenciennes-Denain

(106)

Vannes-Meucon

(107)

Vesoul-Frotey

(108)

Vichy-Charmeil

Satamat

(1)

Agde

(2)

Ajaccio

(3)

Anglet

(4)

Arcachon

(5)

Bastia

(6)

Bayonne

(7)

Beaulieu-sur-Mer

(8)

Biarritz

(9)

Bonifacio

(10)

Bordeaux