ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 172

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
25. heinäkuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Neuvosto

2006/C 172/1

Neuvoston päätelmät eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista

1

 

Komissio

2006/C 172/2

Euron kurssi

4

2006/C 172/3

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

5

2006/C 172/4

Kehotus huomautusten esittämiseen luonnoksesta komission asetukseksi

6

2006/C 172/5

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

8

2006/C 172/6

Ilmoitus Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa yhteisöön voimassa olevista tasoitustoimenpiteistä: yksilöllisen tasoitustullin soveltamisalaan kuuluvan yrityksen nimenmuutos

21

2006/C 172/7

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

22

2006/C 172/8

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

23

 

III   Tiedotteita

 

Komissio

2006/C 172/9

Ehdotuspyyntö — Välilliset toimet digitaalisen sisällön saatavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskevassa monivuotisessa yhteisön ohjelmassa (eContentplus-ohjelma) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Ehdotuspyyntö — Euroopan unionin yhteinen yhdenmukaistettu suhdannekyselyohjelma

26

2006/C 172/1

Ehdotuspyyntö — Euroopan unionin yhteinen yhdenmukaistettu suhdannekyselyohjelma

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Tiedonantoja

Neuvosto

25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/1


Neuvoston päätelmät eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista

(2006/C 172/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon

23. ja 24. maaliskuuta 2000 Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston Euroopan unionille asettaman strategisen päämäärän, jonka Tukholmassa 23. ja 24. maaliskuuta 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti ja jonka mukaan EU:sta on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta

Lissabonin Eurooppa-neuvoston koulutusneuvostolle antaman tehtävän aloittaa laaja keskustelu koulutusjärjestelmien konkreettisista tulevaisuuden tavoitteista keskittyen yhteisiin huolenaiheisiin ja prioriteetteihin ja ottaen huomioon kansalliset erityispiirteet  (1)

kielellisen monimuotoisuuden ja kielten oppimisen edistämisestä 14 päivänä helmikuuta 2002 annetun neuvoston päätöslauselman (2), jossa korostetaan muun muassa, että

kielitaito on yksi perustaidoista, jotka jokaisen kansalaisen on hankittava, jotta hän kykenisi osallistumaan tehokkaasti eurooppalaiseen tietoyhteiskuntaan, ja se edistää sekä siten yhteiskuntaan sopeutumista että sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ja että

kaikki Euroopan kielet ovat kulttuurin kannalta yhdenvertaisia ja samanarvoisia ja ne ovat erottamaton osa eurooppalaista kulttuuria ja sivistystä

ja jossa jäsenvaltioita kehotettiin luomaan kielitaidon arviointia varten järjestelmiä, jotka perustuvat Euroopan neuvoston laatimaan yhteiseen eurooppalaiseen kieliä koskevaan viitekehykseen

15. ja 16. maaliskuuta 2002 Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät (3), joissa:

hyväksyttiin koulutusjärjestelmien tavoitteiden seurantaa koskeva yksityiskohtainen työohjelma (4)

vaadittiin lisätoimia perustaitojen hallinnan parantamiseksi erityisesti opettamalla vähintään kahta vierasta kieltä hyvin varhaisesta iästä lähtien ja

vaadittiin kielitaitoa osoittavan indikaattorin käyttöönottoa vuonna 2003

neuvoston toukokuussa 2005 annetut päätelmät uusista koulutusindikaattoreista (5)

komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista  (6),

ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista (7), jossa määritellään vierailla kielillä tapahtuva viestintä avaintaidoksi

komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle — Uusi monikielisyyden puitestrategia  (8)

VAHVISTAA, että

vieraiden kielten taito ja kansojen välisen keskinäisen ymmärryksen edistäminen on työvoiman liikkuvuuden edellytys ja myötävaikuttaa Euroopan unionin talouden kilpailukykyyn

säännöllinen suoritusten ja edistymisen seuranta indikaattoreita ja viitearvoja käyttäen on olennainen osa Lissabonin prosessia, ja sen avulla voidaan määritellä hyviä käytäntöjä sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimia koskevan strategisen opastuksen ja ohjauksen antamiseksi Koulutus 2010 -työohjelmaa varten,

TOTEAA, että

tarvitaan toimia, joilla korjataan tämänhetkinen vieraiden kielten opetus- ja oppimistuloksia koskevien luotettavien vertailutietojen puute

tällaisten toimien on perustuttava tietojen keräämiseen objektiivisten kielitaitotestien avulla; nämä testit on kehitettävä ja järjestettävä siten, että varmistetaan tietojen luotettavuus, tarkkuus ja paikkansapitävyys

tällaisten tietojen avulla voidaan helpommin tunnistaa ja jakaa kielipolitiikan ja kieltenopetusmenetelmien hyviä käytäntöjä vaihtamalla tehokkaammin tietoja ja kokemuksia

jäsenvaltiot tarvitsevat selkeämmän kuvan niistä käytännön järjestelyistä ja rahoitusjärjestelyistä, joita ne kukin tarvitsevat pannakseen eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin täytäntöön

KOROSTAA, että

indikaattorin kehittämisessä olisi täysin kunnioitettava jäsenvaltioiden toimivaltaa oman koulutusjärjestelmänsä järjestämisessä, eikä sen pitäisi aiheuttaa kyseisille elimille kohtuutonta hallinnollista tai taloudellista rasitetta

tietojenkeruumenetelmässä olisi otettava huomioon kansainvälisellä, unionin ja jäsenvaltioiden tasolla aikaisemmin tehty työ ja se olisi suunniteltava ja pantava täytäntöön kustannustehokkaasti

eurooppalainen kielitaitoindikaattori olisi toteutettava mahdollisimman pian seuraavan toimintamallin mukaisesti:

Olisi kerättävä tietoja ensimmäisen ja toisen vieraan kielen taidosta

kunkin jäsenvaltion kohdeväestöä koskevalle edustavalle otokselle tehdyn yhteisen testisarjan avulla

edustavasta otoksesta oppilaita, jotka osallistuvat koulutukseen ISCED-luokituksen tason 2 lopussa.

jos toista vierasta kieltä ei opeteta ennen ISCED-luokituksen tason 2 loppua, jäsenvaltiot voivat ensimmäisellä tiedonkeruukierroksella päättää kerätä toista vierasta kieltä koskevat tiedot ISCED-luokituksen tasolla 3 olevista oppilaista

niistä kielistä, joiden osalta tietyn jäsenvaltion oppilaista on olemassa sopiva edustava otos.

Testitulosten olisi perustuttava yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen mukaisiin asteikkoihin. (9)

Koska kielellisen monimuotoisuuden kunnioittaminen on Euroopan unionin perusarvoja, indikaattorin olisi perustuttava tietoihin, jotka koskevat kaikkia unionissa vieraina kielinä opetettavia Euroopan unionin virallisia kieliä. Käytännön syistä olisi kuitenkin suositeltavaa, että ensimmäisellä tiedonkeruukierroksella testit tehdään jäsenvaltioissa yleisimmin opetetuissa Euroopan unionin virallisissa kielissä, edellyttäen että ne mahdollistavat riittävän laajan opiskelijaotoksen.

Jäsenvaltioiden on itse määritettävä, mitkä kyseisistä virallisista kielistä testataan.

Indikaattorin olisi arvioitava neljää kielen tuottamis- ja vastaanottamistaitoa, mutta käytännön syistä olisi kuitenkin suositeltavaa, että ensimmäisellä tiedonkeruukierroksella testattaisiin kolme helpoiten arvioitavaa kielitaidon osa-aluetta (kuullunymmärtäminen, luetunymmärtäminen ja kirjoittaminen).

Testausmenetelmät olisi saatettava niiden jäsenvaltioiden käyttöön, jotka haluavat käyttää niitä omaa muunkielisten testien kehittämistä varten.

Olisi myös kerättävä asiaankuuluvia taustatietoja asiaan liittyvien tekijöiden arvioimiseksi.

PYYTÄÄ komissiota

perustamaan mahdollisimman pian kunkin jäsenvaltion edustajasta ja Euroopan neuvoston edustajasta koostuvan neuvottelukunnan (EILC-neuvottelukunnan), jonka tehtävänä on neuvoa komissiota teknisissä asioissa, kuten

testausvälineiden suunnittelua koskevan tarjouspyynnön määrittelemisessä

toimeksisaajan työn arvioinnissa

tarkoituksenmukaisten järjestelyjen, standardien ja teknisten yhteyskäytäntöjen valinnassa jäsenvaltioiden tiedonkeruutoimia varten ottaen huomioon, että jäsenvaltioille ei saa aiheutua liiallista hallinnollista ja taloudellista taakkaa

jäsenvaltioiden auttamiseksi määrittämään niille aiheutuvat organisatoriset ja voimavaroja koskevat vaikutukset antamaan neuvottelukunnalle ensi tilassa tehtäväksi laatia työskentelyaikataulu ja yksityiskohtaisempi kuvaus testien rakenteesta ja hallinnoinnista, mukaan lukien

otoksen koko

parhaana pidetty testausmenetelmä ja

parhaina pidetyt testien hallinnointijärjestelyt ottaen huomioon mahdollisuudet tietotekniikkaa hyödyntävään testaukseen

otoksen vähimmäiskoko, jonka perusteella määritetään, olisiko jonkin tietyn kielen testi saatettava jäsenvaltioiden käyttöön

raportoimaan neuvostolle kirjallisesti vuoden 2006 loppuun mennessä työskentelyn edistymisestä ja tarvittaessa ratkaisematta olevista kysymyksistä

KEHOTTAA jäsenvaltioita

toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet EILC-neuvottelukunnan perustamisen edistymiseksi.


(1)  Asiak. SN 100/1/00 REV 1, kohta 27.

(2)  EYVL C 50, 23.2.2002, s. 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  Hyväksyttiin koulutusneuvostossa 14.2.2002 (EYVL C 142, 14.6.2002, s. 1)

(5)  EUVL L 141, 10.6.2005, s. 7.

(6)  Asiak. 11704/05 — KOM(2005) 356 lopullinen.

(7)  Asiak. 13425/05 — KOM(2005) 548 lopullinen.

(8)  Asiak. 14908/05 — KOM(2005) 596 lopullinen.

(9)  ”Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment”, sellaisena kuin Euroopan neuvosto on sen laatinut.


Komissio

25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/4


Euron kurssi (1)

24. heinäkuuta 2006

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2633

JPY

Japanin jeniä

147,32

DKK

Tanskan kruunua

7,4604

GBP

Englannin puntaa

0,68160

SEK

Ruotsin kruunua

9,2595

CHF

Sveitsin frangia

1,5746

ISK

Islannin kruunua

93,48

NOK

Norjan kruunua

7,9540

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CYP

Kyproksen puntaa

0,5750

CZK

Tšekin korunaa

28,435

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

276,06

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6960

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PLN

Puolan zlotya

3,9433

RON

Romanian leuta

3,5640

SIT

Slovenian tolaria

239,65

SKK

Slovakian korunaa

38,385

TRY

Turkin liiraa

1,9600

AUD

Australian dollaria

1,6773

CAD

Kanadan dollaria

1,4405

HKD

Hongkongin dollaria

9,8256

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

2,0321

SGD

Singaporin dollaria

2,0025

KRW

Etelä-Korean wonia

1 202,41

ZAR

Etelä-Afrikan randia

8,9041

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,0868

HRK

Kroatian kunaa

7,2540

IDR

Indonesian rupiaa

11 603,41

MYR

Malesian ringgitiä

4,667

PHP

Filippiinien pesoa

65,875

RUB

Venäjän ruplaa

34,0175

THB

Thaimaan bahtia

48,030


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/5


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(2006/C 172/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 13. heinäkuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla portugalilainen yritys Fogeca Multiauto S.A. (Fogeca) ja espanjalainen yritys Mapfre Mutualidad de Seguros (Mapfre) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan espanjalaisessa yhteisyrityksessä (JV) ostamalla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Fogeca: ajoneuvojen kokoaminen, autonosien valmistus, ajoneuvojen ja varaosien vähittäismyynti,

Mapfre: vakuutus- ja rahoituspalvelut,

JV: autojen vähittäismyynti ja huoltopalvelu, ajoneuvovakuutukset ja kiinteistönhallinto Espanjassa

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On huomattava, että yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla annetun komission tiedonannon (2) perusteella tämä asia voidaan mahdollisesti käsitellä kyseisessä tiedonannossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon 32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/6


Kehotus huomautusten esittämiseen luonnoksesta komission asetukseksi

(2006/C 172/04)

Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa kuukauden kuluessa tämän asetusluonnoksen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun pääosasto

Vähämerkityksistä (HT 364)

Valtiontukien kirjaamo

B-1049 Bryssel

Faksi: (32-2) 296 12 42

S-posti: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Luonnos komission asetukseksi (EY) N:o …/…,

annettu …,

jolla muutetaan asetuksia (EY) N:o 2204/2002, (EY) N:o 70/2001 ja (EY) N:o 68/2001 soveltamisajan osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 (1)

ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan i, ii ja iv alakohdan sekä 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen (2),

on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen 12 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2204/2002 (3), Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 (4) ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 (5)voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006. Valtiontuen toimintasuunnitelmassaan (6) komissio on ehdottanut, että nämä asetukset ryhmiteltäisiin uudelleen yhdeksi ryhmäpoikkeusasetukseksi, johon mahdollisesti lisättäisiin muita asetuksen (EY) N:o 994/98 1 ja 2 artiklassa mainittuja aloja.

(2)

Tulevan ryhmäpoikkeusasetuksen sisältö riippuu erityisesti valtiontuen toimintasuunnitelman ja innovaatiotoimintaan tarkoitettua valtiontukea koskevan komission mietinnön (7) mukaisesti käynnistettyjen julkisten kuulemisten tuloksista. Myös keskustelut jäsenvaltioiden edustajien kanssa ovat tarpeen niiden tukiluokkien määrittämiseksi, jotka voitaisiin katsoa perustamissopimuksen mukaisiksi. Jotta käynnissä olevia kuulemisia ja niiden tulosten arviointia voitaisiin jatkaa, on aiheellista jatkaa asetusten (EY) N:o 2204/2002, (EY) N:o 70/2001 ja (EY) N:o 68/2001 voimassaoloa vuoden 2007 loppuun.

(3)

Asetukset (EY) N:o 2204/2002, (EY) N:o 68/2001 ja (EY) N:o 70/2004 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoa-antavan valtiontukikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 68/2001 8 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2007.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 70/2001 10 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2007.”

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2204/2002 11 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2007.”

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä ….

Komission puolesta

Komission jäsen


(1)  EYVL L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EUVL

(3)  EYVL L 337, 13.12.2002, s. 3.

(4)  EYVL L 10, 13.1.2001, s. 33. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 364/2004 (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 22).

(5)  EYVL L 10, 13.1.2001, s. 20. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 363/2004 (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 20).

(6)  KOM/2005/0107 lopullinen.

(7)  KOM/2005/0436 lopullinen.


25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/8


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2006/C 172/05)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tuen numero

XS 54/04

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Emilia-Romagna

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Teollisuuslaboratorioiden kehittäminen

Oikeusperusta

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

3 miljoonaa EUR

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohtien ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

20.1.2004

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2005 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Nimi:

Emilia-Romagnan alue

Osoite:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

 

Ei


Tuen numero

XS 68/05

Jäsenvaltio

Latvia

Alue

Latvia

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Lainat nopeasti kasvaville pk-yrityksille

Oikeusperusta

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Kokonaismäärä (taatut lainat)

20 (1) milj. latia (LVL) (28,457 milj. EUR )

Vuotuinen kokonaismäärä — vuodessa keskimäärin myönnetyt lainat

3 milj. LVL (4,268 milj. EUR )

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

enintään 15 prosenttia

 

Täytäntöönpanopäivä

1.7.2005

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2019 saakka

Jos tukiohjelman määräykset eivät enää noudata kaupalliseen toimintaan tarkoitetun tuen valvontaa koskevia sääntöjä, tukiohjelmakehyksen puitteissa tuen myöntämiseen sovellettavia määräyksiä arvioidaan EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

paitsi:

 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I luetteloitujen tuotteiden valmistus, käsittely ja kulutukseen luovuttaminen

X

rahoituksen välitys ja vakuutus

X

rahapelit

X

aseiden valmistus ja toimitus sekä asekauppa

X

tupakan valmistus ja erityiskauppa

X

hiiliteollisuus

X

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Valtion osakeyhtiö Latvijas Hipotēku un zemes banka

Osoite:

Doma laukumā 4,

LV-1977 Rīgā

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista 6 artiklan kanssa

Kyllä

 


Tuen numero

XS 69/05

Jäsenvaltio

Latvia

Alue

Latvia

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Lainat (mukaan luettuna pienlainat) yritystoiminnan aloittamiseen

Oikeusperusta

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Kokonaismäärä

10,665 milj. latia (LVL) (15,175 milj. EUR) (2)

josta:

 

vuonna 2005: 5,333 milj. LVL (7,588 milj. EUR )

 

vuonna 2007: 5,332 milj. LVL (7,586 milj. EUR )

Valtiontakauksella varmistetut lisäresurssit

10,665 milj. LVL (15,175 milj. EUR )

Vuotuinen kokonaismäärä — vuodessa keskimäärin myönnetyt lainat

3 milj. LVL (4,268 milj. EUR )

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

enintään 15 prosenttia

 

Täytäntöönpanopäivä

1.7.2005

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2019 saakka

Jos tukiohjelman määräykset eivät enää noudata kaupalliseen toimintaan tarkoitetun tuen valvontaa koskevia sääntöjä, tukiohjelmakehyksen puitteissa tuen myöntämiseen sovellettavia määräyksiä arvioidaan EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

paitsi:

 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I luetteloitujen tuotteiden valmistus, käsittely ja kulutukseen luovuttaminen

X

rahoituksen välitys ja vakuutus

X

rahapelit

X

aseiden valmistus ja toimitus sekä asekauppa

X

tupakan valmistus ja erityiskauppa

X

hiiliteollisuus

X

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Valtion osakeyhtiö Latvijas Hipotēku un zemes banka

Osoite:

Doma laukumā 4

LV-1977 Rīgā

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä

 


Tuen numero

XS 89/05

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Pienet yritykset ja yrityskeskittymistä maksettavat palkkiot: eurooppalainen ulottuvuus

Oikeusperusta

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

34 miljoonaa EUR vuonna 2005

110 miljoonaa EUR vuonna 2006

57 miljoonaa EUR vuonna 2007

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohtien ja 5 artiklan mukainen

Kyllä (5 art.)

 

Täytäntöönpanopäivä

17.3.2005 alkaen

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

Vuoteen 2007

(Italia sitoutuu noudattamaan asetusta, jolla korvataan asetus (EY) N:o 70/2001)

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Osoite:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä

 


Tuen numero

XS 138/05

Jäsenvaltio

Kreikka

Alue

Koko maa

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Pk-yrityksille tarkoitettu tuki, jota voidaan käyttää selvitysten ja konsulttien kustannuksiin sellaisissa investointiohjelmissa, jotka perustuvat lakiin nro 3299/2004 (”kannustimet yksityisiin investointeihin taloudellisen kehityksen ja alueiden koheesion edistämiseksi”)

Oikeusperusta

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

40 miljoonaa EUR

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohdan sekä 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

15.6.2005

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2006 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Moottoriajoneuvot

Kyllä

Muut teollisuusalat

Kyllä

Muut palvelut

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Osoite:

Νίκης 5-7,

EL-ΤΚ 10180, Αθήνα

Nimi:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Osoite:

Μεσογείων 199,

EL-ΤΚ 10192, Αθήνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä

 


Tuen numero

XS 154/05

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Lombardian alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Tavoitetta 2 koskeva ohjelma-asiakirja 2000—2006 — Toimenpide 1.5 ”Uusien yritysten perustamistuki”, alatoimenpide b) ”Yrityksen perustaminen”: yhdistetyt hankkeet.

Oikeusperusta

Docup ob.2 2000-2006

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Vuonna 2005/2006: 3 miljoonaa EUR

Tuen enimmäisintensiteetti

Komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 25 päivänä helmikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 364/2004 mukaiset hyväksyttävät enimmäisintensiteetit seuraavasti:

Aineelliset ja aineettomat investoinnit:

Pienet yritykset 15 % BAE;

Keskisuuret yritykset 7,5 % BAE;

Alueilla, joihin sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeusta, edellä mainitut intensiteetit ovat seuraavat:

Pienet yritykset 8 % NAE + 10 % BAE;

Keskisuuret yritykset 8 % NAE + 6 % BAE;

Palvelujen (ml. konsulttipalvelut) hankinta:

Pienet ja keskisuuret yritykset: 50 % BAE

Myönnetty avustus ei saa missään tapauksessa olla yhteenlaskettuna enempää kuin 30 % investointimenojen ja palveluhankintamenojen kokonaissumman nimellisarvosta. Jos enimmäismäärä ylittyy, palvelujen hankintaan myönnettyä avustusta pienennetään, kunnes päästään edellä mainittuun 30 prosentin osuuteen.

Täytäntöönpanopäivä

Luettelon julkaisupäivä (3.8.2005)

Tukiohjelman kesto tai yksittäisen tuen kesto

Tukea voidaan myöntää 31.12.2006 asti.

Tuen tarkoitus

Uusien yrityshankkeiden tukeminen teollisuuden, käsiteollisuuden, matkailun ja palveluiden alalla myöntämällä kannustimia alkuinvestointeihin ja palveluiden hankintaan yhdistettyjen hankkeiden ryhmässä.

Alat, joita tuki koskee

Teollisuus

Käsiteollisuus

Matkailu

Palvelut

Joillakin yhteisön sääntelemillä aloilla avustuksiin sovelletaan rajoituksia ja poikkeuksia seuraavasti:

tukea ei myönnetä liikenteen alalle, perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen maataloustuotteiden tuotantoon, jalostukseen ja kaupan pitämiseen eikä kalastukseen;

terästeollisuutta, laivanrakennusta, synteettikuitujen valmistusta ja ajoneuvoteollisuutta koskeviin hankkeisiin sovelletaan lisärajoituksia.

Toimenpiteeseen sisältyvät toimet määritellään asetuksen (EY) N:o 70/2001 2 ja 5 artiklassa.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Osoite:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Muut tiedot

Tukea myönnetään tavoitetta 2 koskevan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan (2000–2006) puitteissa


Tuen numero

XS 155/05

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Lombardian alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Tavoitetta 2 koskeva ohjelma-asiakirja 2000—2006 — Toimenpide 1.1 ”Yritysinvestointien kannustimet”, alatoimenpide f) ”Yritysten kilpailukyvyn tukeminen”, toimi 3): Lakipaketti, jolla kannustetaan investoimaan teknologiseen innovointiin ja/tai ympäristönsuojeluun (laki 598/94, 11 §) ja hankkimaan tai vuokraamaan leasing-sopimuksella työstökoneita ja/tai tuotantolaitteita (laki 1329/65).

Oikeusperusta

Docup ob.2 2000-2006

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Vuonna 2005/2006: 3,5 miljoonaa EUR

Tuen enimmäisintensiteetti

Komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 25 päivänä helmikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 364/2004 mukaiset hyväksyttävät enimmäisintensiteetit seuraavasti:

a)

aineelliset ja aineettomat investoinnit:

Pienet yritykset 15 % BAE;

Keskisuuret yritykset 7,5 % BAE;

Alueilla, joihin sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeusta, edellä mainitut intensiteetit ovat seuraavat:

Pienet yritykset 8 % NAE + 10 % BAE;

Keskisuuret yritykset 8 % NAE + 6 % BAE;

b)

palvelujen (ml. konsulttipalvelut) hankinta:

Pienet ja keskisuuret yritykset: 50 % BAE

c)

kilpailua edeltävä kehittämistoiminta:

Pienet ja keskisuuret yritykset 35 % BAE

d)

teollinen tutkimus:

Pienet ja keskisuuret yritykset 60 % BAE

Myönnetty avustus ei saa missään tapauksessa olla yhteenlaskettuna enempää kuin 30 % investointi-, palveluhankinta-, kehitys- ja tutkimusmenojen kokonaissumman nimellisarvosta.

Täytäntöönpanopäivä

Hakemuksia on otettu vastaan 18.4.2005 alkaen.

Tukiohjelman kesto tai yksittäisen tuen kesto

Tukea voidaan myöntää 31.12.2006 asti.

Tuen tarkoitus

Tukea keskitetysti sellaisten yritysten investointeja, jotka soveltavat sekä tointa 1 että tointa 2 (lain 598/94 11 § ja laki 1329/65) toteuttaakseen teknologisia innovaatioita ja hankkiakseen tarvittavia koneita ja laitteita. Tällaisia investointeja suunnittelevien yritysten on tehtävä kummatkin toimenpiteet kattava investointisuunnitelma, jotta niille voidaan myöntää kannustimia.

Toimenpiteeseen sisältyvät toimet määritellään asetuksen (EY) N:o 70/2001 2 ja 5 artiklassa.

Alat, joita tuki koskee

Kaivostoiminta ja tehdasteollisuus (taloudellista toimintaa kuvaavan ISTAT-luokituksen C ja D kohta), rakennusala (ISTAT-luokituksen F kohta), sähköenergian, höyryn ja lämpimän veden tuotanto ja jakelu (ISTAT-luokituksen E kohta) ja tuotantoon liittyvät palvelut, jotka edistävät tuotantotoiminnan kehittämistä.

Tukea ei myönnetä liikenteen alalle, perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen maataloustuotteiden tuotantoon, jalostukseen ja kaupan pitämiseen eikä kalastukseen;

Alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille 19. maaliskuuta 2003 annettujen monialaisten puitteiden (2002/C70/04) mukaisesti

tukea ei myönnetä puitteiden liitteessä B tarkoitettuun terästeollisuuteen eikä liitteessä D tarkoitettuun synteettikuituteollisuuteen.

Jos hankkeen tukikelpoiset kustannukset ylittävät 50 miljoonaa EUR tai tuki on suurempi kuin 5 miljoonaa EUR BAE, tuen enimmäisintensiteetti on 30 % vastaavasta aluetuen enimmäismäärästä.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Osoite:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Muut tiedot

Tukea myönnetään tavoitetta 2 koskevan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan (2000—2006) puitteissa


Tuen numero

XS 156/05

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Lombardian alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Tavoitetta 2 koskeva ohjelma-asiakirja 2000–2006 — Toimenpide 1.2 ”Yrityspalvelujen kysynnän tukeminen”, alatoimenpide e) ”Innovoinnin kannustaminen”: yhdistetyt hankkeet.

Oikeusperusta

Docup ob.2 2000-2006

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Vuonna 2005/2006: 5 miljoonaa EUR

Tuen enimmäisintensiteetti

Komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 25 päivänä helmikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 364/2004 mukaiset hyväksyttävät enimmäisintensiteetit seuraavasti:

Aineelliset ja aineettomat investoinnit:

Pienet yritykset 15 % BAE;

Keskisuuret yritykset 7,5 % BAE;

Alueilla, joihin sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeusta, edellä mainitut intensiteetit ovat seuraavat:

Pienet yritykset 8 % NAE + 10 % BAE;

Keskisuuret yritykset 8 % NAE + 6 % BAE;

Palvelujen (ml. konsulttipalvelut) hankinta:

Pienet ja keskisuuret yritykset: 50 % BAE

Investointeihin ja palvelujen hankintaan myönnettävä tuki ei voi kuitenkaan olla enempää kuin 30 % yhteenlasketuista tukikelpoisista kustannuksista.

Täytäntöönpanopäivä

Luettelon julkaisupäivä: syyskuu 2005

Tukiohjelman kesto tai yksittäisen tuen kesto

Tukea voidaan myöntää 31.12.2006 asti.

Tuen tarkoitus

Pk-yritysten innovoinnin tukeminen myöntämällä kannustimia sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, joiden tarkoituksena on ostaa palveluja, jotka liittyvät organisatorisiin ja liiketaloudellisiin innovaatioihin, tietoteknisiin innovaatioihin, sähköisen kaupankäynnin leviämiseen, teknologisiin innovaatioihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Yritysten esittämien hankkeiden on kuuluttava yhdistettyjen hankkeiden ryhmään.

Toimenpiteeseen sisältyvät toimet määritellään asetuksen (EY) N:o 70/2001 2 ja 5 artiklassa.

Alat, joita tuki koskee

Yritysten konsulttipalvelut.

Joillakin yhteisön sääntelemillä aloilla avustuksiin sovelletaan rajoituksia ja poikkeuksia (liikenne, kalastus, perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen maataloustuotteiden tuotanto, jalostus ja kaupan pitäminen, terästeollisuus, laivanrakennus, synteettikuituteollisuus, ajoneuvoteollisuus).

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Osoite:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Muut tiedot

Tukea myönnetään tavoitetta 2 koskevan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan (2000—2006) puitteissa


Tuen numero

XS 183/05

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Friuli-Venezia Giulian autonominen alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Pk-yritysten kannustimet kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävien teollisuuspoliittisten toimenpiteiden toteuttamiseksi

Oikeusperusta

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

2005: 14,5 miljoonaa EUR

2006: 9,5 miljoonaa EUR

2007: 9,5 miljoonaa EUR

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohtien ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

Täytäntöönpanopäivä

5.10.2005

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

30.6.2007 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Muut teollisuusalat

Kyllä

Kaikki palvelut

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Osoite:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Puhelin: 0039 0432 555971

Faksi: 0039 0432 555952

Sähköposti: politiche.economiche@regione.fvg.it

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä


Tuen numero

XS 186/05

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

West Wales ja the Valleysin tavoite 1 -ohjelma

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Cotton Projects

Oikeusperusta

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

119 902 GBP

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

31.12.2005

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2006 saakka

Huom. Kuten edellä on mainittu, avustukseen liittyvä maksusitoumus on tehty ennen 31. joulukuuta 2006. Sen mukaisia maksuja voidaan suorittaa (N+2 –säännön mukaisesti) 31. joulukuuta 2007 saakka.

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Muut palvelut (rakentaminen)

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

National Assembly for Wales

Osoite:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä

 


Tuen numero

XS 192/05

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Piemonte

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Tuet uusien työstökoneiden tai tuotantolaitteiden ostoon tai vuokraamiseen (nk. Sabatini-laki)

Oikeusperusta

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

25 miljoonaa EUR  (3)

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohtien ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

27.9.2005

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2006 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Nimi:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.

Osoite:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Puhelin: 011-432 14 61 — Faksi: 011-432 34 83

sähköposti: direzione16@regione.piemonte.it

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä

 


Tuen numero

XS 193/05

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Piemonte

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Tuet uusien työstökoneiden tai tuotantolaitteiden ostoon tai vuokraamiseen (nk. Sabatini decambializzata -laki)

Oikeusperusta

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

25 miljoonaa EUR  (4)

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohtien ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

27.9.2005

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2006 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.

Osoite:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Puhelin: 011-432 14 61 — Faksi: 011-432 34 83

sähköposti: direzione16@regione.piemonte.it

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä

 


Tuen numero

XS 212/05

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Campania

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Tukiohjelma käsiteollisuuden, kaupan, palvelujen ja matkailun alalla toimiville pienyrityksille

Myöntämisedellytykset ja osoitteet: ks. julkinen ehdotuspyyntöilmoitus ”Progetti Integrati dei Parchi Regionali”

Oikeusperusta

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

17 488 433,50 EUR

Taatut lainat

Ei

Tuen enimmäis-intensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohtien ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpano-päivä

31.1.2006 alkaen

Tukiohjelman kesto

31.12.2006 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Osoite:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: 081 7963050

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä

 


Tuen numero

XS 216/05

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Koko Espanja

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Valtiontuet hevosalalla toimiville muille kuin maatalousalan pienille ja keskisuurille yrityksille alan tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Oikeusperusta

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

0,5 miljoonaa EUR

Taatut lainat

 

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

 

Taatut lainat

 

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2—6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

 

Täytäntöönpanopäivä

Siitä alkaen, kun se on julkaistu valtion virallisessa lehdessä (Boletín Oficial del Estado) ja tullut voimaan.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

30.6.2007 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

 

Alat, joita tuki koskee

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Muut palvelut

Kyllä

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nimi:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Osoite:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(2)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(3)  Mainittuihin vuosikustannuksiin sisältyy myös niiden muiden oikeusperustassa mainittujen järjestelyjen talousarvio, joista on tehty poikkeusta koskeva ilmoitus.

(4)  Mainittuihin vuosikustannuksiin sisältyy myös niiden muiden oikeusperustassa mainittujen järjestelyjen talousarvio, joista on tehty poikkeusta koskeva ilmoitus.


25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/21


Ilmoitus Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa yhteisöön voimassa olevista tasoitustoimenpiteistä: yksilöllisen tasoitustullin soveltamisalaan kuuluvan yrityksen nimenmuutos

(2006/C 172/06)

Intiasta peräisin oleviin puuvillan tyyppisiin vuodeliinavaatteisiin sovelletaan lopullista tasoitustullia, josta säädetään 13 päivänä tammikuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 74/2004 (1).

Anunay Fab. Pvt. Ltd, Intiassa sijaitseva yhtiö, jonka yhteisöön suuntautuvaan puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden vientiin sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2004 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttöön otettua 7,6 prosentin tasoitustullia, on ilmoittanut komissiolle, että yhtiö on 23 päivänä marraskuuta 2005 yhtiön oikeudellisen muodon muuttumisen jälkeen muuttanut nimensä. Uusi nimi on Anunay Fab. Ltd.

Yritys katsoo, että nimenmuutos ei vaikuta sen oikeuteen hyötyä yksilöllisestä tullista, jota siihen sovellettiin, kun sen nimi oli vielä Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Komissio on toimitettuja tietoja tarkasteltuaan todennut, ettei nimenmuutos vaikuta millään tavoin asetuksen (EY) N:o 74/2004 päätelmiin. Siksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2004 liitteessä olevaa viittausta Anunay Fab. Pvt. Ltd. -yritykseen olisi pidettävä viittauksena Anunay Fab. Ltd. –yritykseen.

Taric-lisäkoodia A498, joka oli annettu Anunay Fab. Pvt. Ltd. -yritykselle, sovelletaan Anunay Fab. Ltd. -yritykseen.


(1)  EUVL L 12, 17.1.2004, s. 1, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23 päivänä tammikuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 122/2006 (EUVL L 22, 26.1.2006, s. 3).


25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/22


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(2006/C 172/07)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 13. heinäkuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalainen yritys Crédit Agricole SA (Crédit Agricole) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan kreikkalaisessa yrityksessä Emporiki Bank of Greece SA (Emporiki) 13. kesäkuuta 2006 ilmoitetulla julkisella tarjouksella.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Crédit Agricole: pankki- ja vakuutuspalvelut,

Emporiki: pankki- ja vakuutuspalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On huomattava, että yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla annetun komission tiedonannon (2) perusteella tämä asia voidaan mahdollisesti käsitellä kyseisessä tiedonannossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/23


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(2006/C 172/08)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 14. heinäkuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys Blackstone Group (Blackstone) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yhdysvaltalaisessa yrityksessä Travelport Inc. (Travelport) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Blackstone: yksityinen yrityspankki, jonka päätoimintoihin kuuluvat rahoitusneuvontapalvelut sekä pääoma- ja kiinteistösijoittaminen,

Travelport: maantieteellisesti hajautunut ryhmä matkailualan tuotemerkkejä ja jakeluyrityksiä.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On huomattava, että yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla annetun komission tiedonannon (2) perusteella tämä asia voidaan mahdollisesti käsitellä kyseisessä tiedonannossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


III Tiedotteita

Komissio

25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/24


Ehdotuspyyntö — Välilliset toimet digitaalisen sisällön saatavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskevassa monivuotisessa yhteisön ohjelmassa (eContentplus-ohjelma)

(2006/C 172/09)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Euroopan komissio on hyväksynyt työohjelman ja ehdotuspyynnön digitaalisen sisällön jatko-ohjelman (eContentplus-ohjelman) toteuttamiseksi (1).

Tämä ehdotuspyyntö koskee välillisiä toimia, joissa käsitellään seuraavia alueita ja toimia:

Paikkatiedot

3.1

Paikkatietoja koskevat kohdennetut hankkeet

3.2

Paikkatietoja koskeva aihepiirikohtainen verkko

Koulutuksellinen sisältö

4.1

Koulutuksellista sisältöä koskevat kohdennetut hankkeet

4.2

Koulutuksellista sisältöä koskeva aihepiirikohtainen verkko

Digitaaliset kirjastot (kulttuurisisältö ja tieteellinen/tutkimussisältö)

5.1

Digitaalisia kirjastoja koskevat kohdennetut hankkeet

5.2

Kulttuurisisältöä koskeva aihepiirikohtainen verkko

Digitaalisen sisällön sidosryhmien välisen yhteistyön vahvistaminen

6.1

Julkisia tietoja ja niihin liittyviä kysymyksiä koskeva aihepiirikohtainen verkko

2.   Tukikelpoiset hakijat

eContentplus-ohjelmaan voivat osallistua kaikki 25 jäsenvaltioon sijoittautuneet oikeussubjektit.

Siihen voivat osallistua myös Bulgariaan, Kroatiaan, Romaniaan, Turkkiin ja entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan sijoittautuneet oikeussubjektit, jos kyseisen maan kanssa on tehty tätä tarkoitusta varten kahdenvälinen sopimus. ETA-sopimuksen sopimuspuoliin kuuluviin EFTA-valtioihin (Islanti, Liechtenstein ja Norja) sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua ohjelmaan mainitun sopimuksen määräysten mukaisesti (2).

Kolmansiin maihin sijoittautuneiden oikeussubjektien ja kansainvälisten organisaatioiden osallistuminen ohjelmaan on mahdollista kuitenkin ilman yhteisön rahoitusta.

3.   Talousarvio

Välillisten toimien yhteisrahoitukseen varatun kokonaistalousarvion arvioidaan olevan 27,3 miljoonaa euroa.

4.   Määräaika

Ehdotusten on oltava perillä komissiossa viimeistään 19. lokakuuta 2006 klo 17.00 (Luxemburgin aikaa).

5.   Lisätietoja

Ehdotuspyynnön lyhentämätön versio ja hakulomakkeet ovat saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/econtentplus

Kaikissa hakemuksissa on noudatettava eritelmiä ja ehtoja, jotka on kuvattu ehdotuspyynnön lyhentämättömässä versiossa, työohjelmassa ja ehdottajille laaditussa oppaassa, jotka ovat saatavilla englanninkielisinä edellä mainitussa komission Internet-osoitteessa. Näihin sisältyvät tiedot siitä, kuinka ehdotukset on laadittava ja toimitettava.

Ehdotusten arvioinnissa noudatetaan avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatteita. Komissio suorittaa arvioinnin ulkoisten asiantuntijoiden avustamana. Jokainen ehdotus arvioidaan eContentplus-ohjelman työohjelmassa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti.

Kaikki Euroopan komission vastaanottamat ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 456/2005/EY, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2005, digitaalisen sisällön saatavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskevasta monivuotisesta yhteisön ohjelmasta (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 1).

(2)  Ajantasaista tietoa ohjelmaan osallistuvista maista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ajantasainen luettelo on saatavilla myös ohjelman Internet-sivulta osoitteessa http://europa.eu.int/econtentplus.


25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/26


EHDOTUSPYYNTÖ

Euroopan unionin yhteinen yhdenmukaistettu suhdannekyselyohjelma

(2006/C 172/10)

1   TAUSTAA

Euroopan komissio julkistaa ehdotuspyynnön (viite ECFIN/2006/A3-03) toteuttaakseen yhteiseen yhdenmukaistettuun suhdannekyselyohjelmaan (jonka komissio hyväksyi 29. marraskuuta 2000) kuuluvia kyselyjä EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa. Tämä ehdotuspyyntö koskee Luxemburgia, Maltaa, Kroatiaa ja Turkkia.

Ohjelman tavoitteena on kerätä tietoja EU:n jäsenvaltioiden taloudesta, jotta niiden suhdannekehitystä voitaisiin verrata talous- ja rahaliitto EMU:n hallinnointia varten. Ohjelmasta on tullut välttämätön väline sekä EMU:n edellyttämälle talouskehityksen seurannalle että yleisen talouspolitiikan suunnittelulle.

2   TOIMEN TARKOITUS JA ERITELMÄT

2.1   Tavoitteet

Yhteistä yhdenmukaistettua ohjelmaa toteutetaan yhteisrahoitetuin suhdannekyselyin, joita alan organisaatiot/laitokset suorittavat. Komissio aikoo tehdä toimea koskevan vuosittaisen avustussopimuksen organisaatioiden ja laitosten kanssa, joilla on toukokuun 2007 ja huhtikuun 2008 välisenä aikana toteutettavien suhdannekyselyjen suorittamiseen tarvittavaa osaamista. Tällaisia kyselyjä ovat:

vähittäiskaupan ja palvelualojen kyselyt Luxemburgissa;

investointialan, rakennusalan, vähittäiskaupan ja palvelualojen kyselyt Maltassa;

investointialan, rakennusalan, vähittäiskaupan, palvelualojen ja teollisuuden kyselyt Kroatiassa;

investointialan, rakennusalan, vähittäiskaupan, palvelualojen ja teollisuuden kyselyt sekä kuluttajakyselyt Turkissa;

erilliset kyselyt ajankohtaisista taloudellisista aiheista. Nämä erilliskyselyt ovat satunnaiskyselyjä, jotka tehdään kuukausikyselyjen lisäksi käyttäen samoja otoksia kuin kuukausikyselyissä tiettyjä talouspolitiikan kysymyksiä koskevien tietojen saamiseksi.

Kyselyt osoitetaan teollisuuden, investointialan, rakennusalan, vähittäiskaupan ja palvelualojen yritysjohtajille sekä kuluttajille.

2.2   Tekninen eritelmä

2.2.1   Kyselyjen aikataulut ja tulosten toimittaminen

Seuraavaan taulukkoon on koottu ne kyselyt, joita tämä ehdotuspyyntö koskee:

Kyselyn nimi

Toimialojen lukumäärä/luokkien määrä

Kuukausittain esitettävien kysymysten lukumäärä

Neljännesvuosittain esitettävien kysymysten lukumäärä

Teollisuuskysely

56/-

7

9

Investointikysely

8/6

2 kysymystä maalis-/huhtikuussa

4 kysymystä loka-/marraskuussa

Rakennusalan kysely

5/-

5

1

Vähittäiskaupan kysely

9/-

6

-

Palvelualojen kysely

19/-

6

1

Kuluttajakysely

25/-

14

3

Kuukausikyselyt tehdään kunkin kuukauden kahden ensimmäisen viikon aikana ja tulokset toimitetaan sähköpostitse komissiolle vähintään neljä työpäivää ennen kuun loppua avustussopimukseen sisällytettävän kalenterin mukaisesti.

Neljännesvuosikyselyt tehdään kunkin vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden (tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuu) kahden ensimmäisen viikon aikana ja tulokset toimitetaan sähköpostitse komissiolle vähintään neljä työpäivää ennen tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun loppua avustussopimukseen sisällytettävän kalenterin mukaisesti.

Investointeja koskevat puolivuotiskyselyt tehdään maalis-/huhtikuun ja loka-/marraskuun aikana ja maalis-/huhtikuun tulokset toimitetaan sähköpostitse komissiolle vähintään neljä työpäivää ennen toukokuun ja loka-/marraskuun tulokset vähintään neljä työpäivää ennen joulukuun loppua avustussopimukseen sisällytettävän kalenterin mukaisesti.

Erilliskyselyille asetetaan omat aikataulut, joita avustuksen saajan on noudatettava.

Toimen yksityiskohtaisen kuvauksen voi tulostaa seuraavasta Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2   EU:n yhteisen yhdenmukaistetun suhdannekyselyohjelman tutkimusmenetelmät ja kyselylomakkeet

Tutkimusmenetelmistä saa tarkempia tietoja käyttöoppaasta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3   HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET JA KESTO

3.1   Hallinnolliset määräykset

Toimeksisaajat valitaan enintään 12 kuukauden pituiseksi jaksoksi. Tässä tarkoituksessa osapuolten välillä tehdään vuosisopimus, jossa eritellään yhteiset tavoitteet ja suunniteltujen toimien luonne. Avustussopimus kattaa toukokuun 2007 ja huhtikuun 2008 välisen ajanjakson.

3.2   Kesto

Kyselyt tehdään 1. päivän toukokuuta 2007 ja 30. päivän huhtikuuta 2008 välisenä ajanjaksona. Toimen kesto on enintään 12 kuukautta (13 kuukautta investointikyselyn osalta).

4   RAHOITUSKEHYS

4.1   Yhteisön rahoituksen lähteet

Valitut toimenpiteet rahoitetaan budjettikohdasta 01.02.02 — Talous- ja rahaliiton koordinointi ja valvonta.

4.2   Tätä ehdotuspyyntöä koskevan yhteisön kokonaisbudjetin arvio

Kyselyjen kokonaisvuosibudjetti on noin 360 000 euroa.

Avustuksen saajien määrä on enintään 17.

4.3   Yhteisön yhteisrahoituksen prosenttiosuus

Komission osuus kyselykohtaisesta yhteisrahoituksesta ei voi ylittää 50:tä prosenttia kyselystä avustuksen saajalle aiheutuvista avustuskelpoisista kustannuksista.

4.4   Avustuksen saajan rahoitusosuus ja aiheutuneet avustuskelpoiset kustannukset

Kustannukset ovat avustuskelpoisia vasta, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet avustussopimuksen, lukuun ottamatta poikkeustapauksia. Missään tapauksessa ne eivät voi koskea avustushakemusten jättämishetkeä edeltävää aikaa. Luontoissuoritukset eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia.

Avustuksen saajan on toimitettava yksityiskohtainen talousarvio, johon sisältyy arvio kustannuksista ja toimen rahoituksesta euroina. Talousarvio liitetään avustussopimukseen. Komissio voi käyttää näitä lukuja myöhemmin tarkastuksia tehdessään.

5   AVUSTUSKELPOISUUSPERUSTEET

5.1.   Hakijan oikeudellinen asema

Ehdotuspyyntö koskee organisaatioita ja laitoksia, jotka ovat jonkin EU:n jäsenvaltion tai jonkin liittyvän maan tai ehdokasmaan oikeushenkilöitä. Hakijan on osoitettava olevansa oikeushenkilö ja toimitettava vaaditut tiedot vakiomuotoisella oikeushenkilölomakkeella.

5.2.   Hylkäämisperusteet

Ehdotuspyyntöön ei saa osallistua hakija, joka (1):

a)

on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen,

b)

on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla,

c)

on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen,

d)

on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan,

e)

on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja,

f)

on osallistunut johonkin toiseen yhteisön talousarviosta rahoitettavaan hankintamenettelyyn tai tuen myöntämismenettelyyn ja hakijan on todettu vakavasti rikkoneen sopimusvelvoitteitaan,

g)

on eturistiriitatilanteessa,

h)

on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tähän ehdotuspyyntöön osallistumiseksi vaadittuja tietoja tai ei ole ilmoittanut kyseisiä tietoja.

Hakijan on todistettava, ettei mikään 5.2 kohdassa luetelluista tilanteista koske sitä, antamalla vakiomuotoinen vakuutus avustuskelpoisuudesta.

5.3   Hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset

1.

Ehdokasta tai tarjoajaa taikka toimeksisaajaa, joka on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai jonka on aiempaan menettelyyn osallistuessaan todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, voidaan sopimusoikeudellisten seuraamusten määräämistä rajoittamatta kieltää osallistumasta yhteisön talousarviosta rahoitettavia hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn enintään kahden vuoden ajan siitä, kun rikkominen on havaittu, jos se on vahvistettu toisen osapuolen saatua esittää vastineensa. Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista seuraavien viiden vuoden aikana, osallistumiskielto voidaan pidentää kolmeen vuoteen.

Tarjoajille tai ehdokkaille, jotka ovat syyllistyneet väärien tietojen antamiseen, voidaan lisäksi määrätä taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on 2—10 prosenttia menettelyn alaisen hankinnan kokonaisarvosta.

Toimeksisaajille, joiden on todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, voidaan myös määrätä taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on 2—10 prosenttia kyseisen hankinnan kokonaisarvosta. Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista seuraavien viiden vuoden aikana, määrä voidaan korottaa 4—20 prosenttiin.

2.

Edellä 5.2. kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ehdokkaita tai tarjoajia kielletään osallistumasta hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn enintään kahden vuoden ajan siitä, kun rikkominen on havaittu, jos se on vahvistettu toisen osapuolen saatua esittää vastineensa.

Edellä 5.2. kohdan b ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ehdokkaita tai tarjoajia kielletään osallistumasta hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn vähintään yhden ja enintään neljän vuoden ajan siitä, kun tuomio on annettu tiedoksi.

Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista tai tuomiota seuraavien viiden vuoden aikana, osallistumiskielto voidaan pidentää viiteen vuoteen.

3.

Edellä 5.2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tapaukset ovat seuraavat:

a)

26. heinäkuuta 1995 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut petostapaukset,

b)

sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa tarkoitetut lahjontatapaukset; kyseinen sopimus on tehty 26. toukokuuta 1997 annetulla neuvoston säädöksellä,

c)

rikollisjärjestöön osallistuminen, sellaisena kuin se määritellään neuvoston yhteisen toiminnan 98/733/YOS 2 artiklan 1 kohdassa,

d)

rahanpesutapaukset, sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivin 91/308/ETY 1 artiklassa.

6   VALINTAPERUSTEET

Hakijoilla on oltava vakaat ja riittävät rahoituslähteet, jotta toimintaa voidaan ylläpitää koko sen ajan, jona toimea toteutetaan. Hakijoilla on oltava riittävä ammatillinen tutkintotaso ja pätevyys ehdotetun hankkeen tai toimintasuunnitelman toteuttamiseen.

6.1   Hakijoiden taloudelliset edellytykset

Hakijoilla on oltava taloudelliset edellytykset ehdotetun toimen toteuttamiseksi, ja niiden on toimitettava taseet ja tuloslaskelmat kahdelta viimeksi päättyneeltä tilivuodelta. Tätä määräystä ei sovelleta julkisiin toimielimiin eikä kansainvälisiin järjestöihin.

6.2   Hakijoiden toiminnalliset valmiudet

Hakijoilla on oltava toiminnalliset valmiudet toteuttaa ehdotettu toimi, ja niiden on toimitettava asianmukaiset asiakirjatodisteet.

Hakijan valmiuksien arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä:

Vähintään kolmen vuoden osoitettavissa oleva kokemus suhdannekyselyjen laadinnasta ja toteuttamisesta.

Osoitettavissa oleva kokemus vähintään yhdellä seuraavista aloista:

1)

suhdannekyselyjen tulosten arviointi, tutkimusmenetelmiä koskevat kysymykset (otokset, kyselylomakkeet ja aikataulu) ja analyysi,

2)

indikaattorien laadinta suhdannekyselyjen tulosten perusteella,

3)

suhdannekyselyjen tulosten käyttö suhdannekierron ja makrotalouden analysointiin ja tutkimiseen tilastollisin ja ekonometrisin menetelmin, mukaan lukien alakohtainen tarkastelu,

4)

ekonometriset mallit ja muut ennusteiden laadintamenetelmät.

Kyky soveltaa EU:n yhteisen yhdenmukaistetun suhdannekyselyohjelman menetelmiä ja noudattaa komission ohjeita: valmius antaa tulokset kuukausittain, parantaa ja muuttaa kyselyohjelmaa komission yksiköiden antamien ohjeiden ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden/laitosten edustajien koordinointikokouksissa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

7   SOPIMUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Sopimuksen myöntämisessä hyväksytyille hakijoille käytetään seuraavia kriteereitä:

Hakijan asiantuntemus ja kokemus 6.2 kohdassa mainituilla aloilla.

Ehdotettujen tutkimusmenetelmien, mukaan lukien otoksen suunnittelu, otoskoko, kattavuus, vastausprosentti, tehokkuus.

Hakijan pätevyys ja tiedot kyselyn kohdealaa ja -maata koskevista erityispiirteistä.

Hakijan työorganisaation tehokkuus joustavuuden, infrastruktuurin, henkilökunnan pätevyyden ja välineistön osalta, jotta se voi suorittaa tehtävät, raportoida tuloksista, osallistua kyselyjen laadintaan yhteisen yhdenmukaistetun ohjelman puitteissa ja olla yhteydessä komissioon.

Kustannus-hyötysuhde.

8   TOTEUTTAMISTAVAT

8.1   Ehdotusten laatiminen ja esittäminen

Ehdotuksissa on oltava asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen avustushakemuslomake ja lomakkeessa mainitut liiteasiakirjat.

Ehdotusten on sisällettävä kolme osaa:

hallinnollinen osuus

tekninen ehdotus

rahoitusehdotus

Seuraavat vakiomuotoiset lomakkeet ovat saatavissa komissiosta:

vakiomuotoinen avustushakemuslomake

vakiomuotoinen rahoitusselvitys kyselyn kustannusarviota varten sekä rahoitussuunnitelma

vakiomuotoinen tilitietolomake

vakiomuotoinen oikeushenkilölomake

vakiomuotoinen vakuutus avustuskelpoisuudesta

vakiomuotoinen vakuutus valmiudesta allekirjoittaa vakiomuotoinen avustussopimus

vakiomuotoinen alihankintalomake

ja seuraavat asiakirjat avustuksen taloudellisista näkökohdista:

ohjeet kustannusarvioiden ja tilinpäätösten laatimista varten

avustussopimusmalli

a)

tulostamalla seuraavasta Internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

b)

tai pyytämällä kirjallisesti komissiosta, jos edellistä vaihtoehtoa ei voida käyttää:

European Commission

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Brussels

Faksi (32-2) 296 36 50

Sähköposti: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komissio varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä asiakirjamalleja yhteisen yhdenmukaistetun ohjelman tarpeiden ja/tai varainhoidon vaatimusten mukaan.

Ehdotus on jätettävä jollakin Euroopan yhteisön virallisella kielellä, ja siihen on tarvittaessa liitettävä englannin-, ranskan- tai saksankielinen käännös.

Hakijan on toimitettava yksi allekirjoitettu alkuperäinen kappale ja kaksi jäljennöstä.

Ehdotukset on toimitettava kahdessa sisäkkäisessä suljetussa kirjekuoressa.

Uloimmassa kuoressa on oltava jäljempänä 8.3 kohdassa annettu osoite.

Ehdotuksen sisältävään sisempään kuoreen on lisättävä maininta ”Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03, not to be opened by the internal mail department”.

Komissio ilmoittaa hakijoille ehdotuksen vastaanottamisesta palauttamalla näille ehdotuksen mukana toimitetun vastaanottoilmoituksen.

8.2   Ehdotusten sisältö

8.2.1   Hallinnollinen osuus

Hallinnollisen osuuden on sisällettävä seuraavat tiedot:

Asianmukaisesti allekirjoitettu vakiomuotoinen avustushakemuslomake.

Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen oikeushenkilölomake ja pyydetyt liiteasiakirjat, jotka osoittavat organisaation tai laitoksen oikeudellisen muodon.

Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen tilitietolomake.

Asianmukaisesti allekirjoitettu vakiomuotoinen vakuutus hakijan avustuskelpoisuudesta.

Organisaatiokaavio, josta ilmenevät johtohenkilöiden ja kyselyjen suorittamisesta vastaavan operatiivisen henkilöstön nimet ja asemat.

Asianmukaisesti allekirjoitettu vakuutus siitä, että hakija on valituksi tultuaan valmis allekirjoittamaan avustussopimuksen.

Mukaan olisi liitettävä osoitus vakaasta taloudellisesta asemasta: taseet ja tuloslaskelmat kahdelta viimeksi päättyneeltä tilivuodelta.

8.2.2   Tekninen ehdotus

Teknisen ehdotuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Organisaation tai laitoksen toimintaa koskeva kuvaus, jonka perusteella voidaan arvioida sen pätevyys sekä aikaisemman kokemuksen sisältö ja laajuus 6.2 kohdan mukaisilla kyselyn osaamisalueilla. Kuvauksessa olisi mainittava aiemmat tutkimukset, palvelusopimukset, konsulttityöt, kyselyt ja julkaisut tai muut aiemmat toimeksiannot ja ilmoitettava asiakkaan nimi sekä eriteltävä Euroopan komissiolle tehdyt työt. Hakemukseen olisi lisäksi liitettävä tärkeimmät tutkimukset ja/tai tutkimustulokset.

Yksityiskohtainen kuvaus kyselyjen toteutusorganisaatiosta. Hakemukseen olisi liitettävä tarvittavat tiedot hakijan käytettävissä olevasta infrastruktuurista, välineistä, resursseista ja ammattitaitoisesta henkilökunnasta (lyhyet ansioluettelot).

Yksityiskohtainen kuvaus tutkimusmenetelmistä: otantamenetelmät, otantavirheet, luottamusvälit, otoskoko, kattavuus ja arvioidut vastausprosentit.

Asianmukaisesti täytetty vakiomuotoinen alihankintalomake, jossa mainitaan toimen toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat, ja yksityiskohtainen kuvaus alihankintana teetettävistä tehtävistä.

8.2.3   Hintatarjous

Hintatarjouksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Kunkin kyselyn osalta asianmukaisesti täytetty ja yksityiskohtainen vakiomuotoinen rahoitusselvitys (euroina), joka kattaa 12 kuukauden ajanjakson ja sisältää toimen rahoitussuunnitelman ja yksityiskohtaisen erittelyn kyselyn suorittamisesta aiheutuvista avustuskelpoisista kokonais- ja yksikkökustannuksista, alihankintakustannukset mukaan luettuina.

Tarvittaessa todistus alv-vapautuksesta.

Asiakirjatodisteet muilta organisaatioilta saatavasta tuesta, jos tällaista tukea on myönnetty.

8.3   Osoite ja määräaika avustushakemusten jättämiselle

Näistä avustuksista kiinnostuneita pyydetään toimittamaan hakemuksensa Euroopan komissiolle.

Hakemukset voidaan toimittaa:

a)

joko kirjattuna kirjeenä tai yksityistä lähettipalvelua käyttäen postitettuna viimeistään 25. syyskuuta 2006 seuraavaan osoitteeseen:

Kirjattuna kirjeenä:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Yksityistä lähettipalvelua käyttäen:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

tai Euroopan komission postinkäsittelyyn (henkilökohtaisesti tai valtuutettua edustajaa, myös yksityistä lähettipalvelua käyttäen) seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

viimeistään 25. syyskuuta 2006 klo 16.00 (Brysselin aikaa). Tässä tapauksessa kyseisen yksikön virkailijan, jolle asiakirjat on luovutettu, päiväämä ja allekirjoittama vastaanottotodistus on osoituksena hakemuksen jättämisestä.

Määräajan umpeutumisen jälkeen komissiolle jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

9   HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Kaikki hakemukset tarkastetaan sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne muodolliset kelpoisuusvaatimukset.

Avustuskelpoisiksi katsotut ehdotukset arvioidaan ja pisteytetään edellä esitettyjen myöntämisperusteiden mukaisesti.

Toimeksisaajat valitaan loka-/marraskuussa 2006. Tarkoitusta varten perustetaan valintakomitea talouden ja rahoituksen pääosaston pääjohtajan alaisuuteen. Komiteassa on vähintään kolme jäsentä, jotka edustavat vähintään kahta eri alasta vastaavaa yksikköä, joiden välillä ei ole hierarkkista yhteyttä. Komitealla on oma sihteeristö, joka hoitaa valinnan jälkeisen tiedottamisen valituille hakijoille. Hakijoille, joita komissio ei ole valinnut, tiedotetaan tästä erikseen.

10   TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Ehdotuspyyntö ei muodosta komissiolle minkäänlaista sopimusvelvoitetta tämän pyynnön perusteella ehdotuksen jättävää organisaatiota tai laitosta kohtaan. Kaiken ehdotuspyyntöön liittyvän tiedonvaihdon on oltava kirjallista.

Hakijoiden on syytä ottaa huomioon sopimusmääräykset, joita on noudatettava, jos sopimus tehdään niiden kanssa.


(1)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 93 ja 94 artiklan mukaisesti.


25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/34


EHDOTUSPYYNTÖ

Euroopan unionin yhteinen yhdenmukaistettu suhdannekyselyohjelma

(2006/C 172/11)

1   TAUSTAA

Euroopan komissio julkistaa ehdotuspyynnön (viite ECFIN/2006/A3-02) toteuttaakseen yhteiseen yhdenmukaistettuun suhdannekyselyohjelmaan (jonka komissio hyväksyi 29. marraskuuta 2000) kuuluvia kyselyjä EU:n jäsenvaltioissa. Tämä ehdotuspyyntö koskee Alankomaita ja Suomea.

Ohjelman tavoitteena on kerätä tietoja EU:n jäsenvaltioiden taloudesta, jotta niiden suhdannekehitystä voitaisiin verrata talous- ja rahaliitto EMU:n hallinnointia varten. Ohjelmasta on tullut välttämätön väline sekä EMU:n edellyttämälle talouskehityksen seurannalle että yleisen talouspolitiikan suunnittelulle.

2   TOIMEN TARKOITUS JA ERITELMÄT

2.1   Tavoitteet

Yhteistä yhdenmukaistettua ohjelmaa toteutetaan yhteisrahoitetuin suhdannekyselyin, joita alan organisaatiot/laitokset suorittavat. Komissio aikoo tehdä toimea koskevan 16 kuukauden pituisen avustussopimuksen organisaatioiden ja laitosten kanssa, joilla on tammikuun 2007 ja huhtikuun 2008 välisenä aikana toteutettavien suhdannekyselyjen suorittamiseen tarvittavaa osaamista. Tällaisia kyselyjä ovat:

vähittäiskaupan ja palvelualojen kyselyt Alankomaissa;

vähittäiskaupan kysely Suomessa;

erilliset kyselyt ajankohtaisista taloudellisista aiheista. Nämä erilliskyselyt ovat satunnaiskyselyjä, jotka tehdään kuukausikyselyjen lisäksi käyttäen samoja otoksia kuin kuukausikyselyissä tiettyjä talouspolitiikan kysymyksiä koskevien tietojen saamiseksi.

Kyselyt osoitetaan investointialan, rakennusalan, vähittäiskaupan ja palvelualojen yritysjohtajille sekä kuluttajille.

2.2   Tekninen eritelmä

2.2.1   Kyselyjen aikataulut ja tulosten toimittaminen

Seuraavaan taulukkoon on koottu ne kyselyt, joita tämä ehdotuspyyntö koskee:

Kyselyn nimi

Toimialojen lukumäärä/luokkien määrä

Kuukausittain esitettävien kysymysten lukumäärä

Neljännesvuosittain esitettävien kysymysten lukumäärä

Vähittäiskaupan kysely

9/-

6

-

Palvelualojen kysely

19/-

6

1

Kuukausikyselyt tehdään kunkin kuukauden kahden ensimmäisen viikon aikana ja tulokset toimitetaan sähköpostitse komissiolle vähintään neljä työpäivää ennen kuun loppua avustussopimukseen sisällytettävän kalenterin mukaisesti.

Neljännesvuosikyselyt tehdään kunkin vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden (tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuu) kahden ensimmäisen viikon aikana ja tulokset toimitetaan sähköpostitse komissiolle vähintään neljä työpäivää ennen tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun loppua avustussopimukseen sisällytettävän kalenterin mukaisesti.

Erilliskyselyille asetetaan omat aikataulut, joita tuensaajan on noudatettava.

Toimen yksityiskohtaisen kuvauksen voi tulostaa seuraavasta Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2   EU:n yhteisen yhdenmukaistetun suhdannekyselyohjelman tutkimusmenetelmät ja kyselylomakkeet

Tutkimusmenetelmistä saa tarkempia tietoja käyttöoppaasta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3   HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET JA KESTO

3.1   Hallinnolliset määräykset

Toimeksisaajat valitaan enintään 16 kuukauden pituiseksi jaksoksi. Tässä tarkoituksessa osapuolten välillä tehdään 16 kuukauden pituinen sopimus, jossa eritellään yhteiset tavoitteet ja suunniteltujen toimien luonne. Avustussopimus kattaa tammikuun 2007 ja huhtikuun 2008 välisen ajanjakson.

3.2   Kesto

Kyselyt tehdään 1. päivän tammikuuta 2007 ja 30. päivän huhtikuuta 2008 välisenä ajanjaksona. Toimen kesto on enintään 16 kuukautta.

4   RAHOITUSKEHYS

4.1   Yhteisön rahoituksen lähteet

Valitut toimenpiteet rahoitetaan budjettikohdasta 01.02.02 — Talous- ja rahaliiton koordinointi ja valvonta.

4.2   Tätä ehdotuspyyntöä koskevan yhteisön kokonaisbudjetin arvio

Kyselyjen kokonaisvuosibudjetti on noin 90 000 euroa.

Avustuksen saajien määrä on enintään 3.

4.3   Yhteisön yhteisrahoituksen prosenttiosuus

Komission osuus kyselykohtaisesta yhteisrahoituksesta ei voi ylittää 50:tä prosenttia kyselystä avustuksen saajalle aiheutuvista avustuskelpoisista kustannuksista.

4.4   Avustuksen saajan rahoitusosuus ja aiheutuneet avustuskelpoiset kustannukset

Kustannukset ovat avustuskelpoisia vasta, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet avustussopimuksen, lukuun ottamatta poikkeustapauksia. Missään tapauksessa ne eivät voi koskea avustushakemusten jättämishetkeä edeltävää aikaa. Luontoissuoritukset eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia.

Avustuksen saajan on toimitettava yksityiskohtainen talousarvio, johon sisältyy arvio kustannuksista ja toimen rahoituksesta euroina. Talousarvio liitetään avustussopimukseen. Komissio voi käyttää näitä lukuja myöhemmin tarkastuksia tehdessään.

5   AVUSTUSKELPOISUUSPERUSTEET

5.1.   Hakijan oikeudellinen asema

Ehdotuspyyntö koskee organisaatioita ja laitoksia, jotka ovat jonkin EU:n jäsenvaltion tai jonkin liittyvän maan tai ehdokasmaan oikeushenkilöitä. Hakijan on osoitettava olevansa oikeushenkilö ja toimitettava vaaditut tiedot vakiomuotoisella oikeushenkilölomakkeella.

5.2.   Hylkäämisperusteet

Ehdotuspyyntöön ei saa osallistua hakija, joka (1):

a)

on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen,

b)

on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla,

c)

on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen,

d)

on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan,

e)

on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja,

f)

on osallistunut johonkin toiseen yhteisön talousarviosta rahoitettavaan hankintamenettelyyn tai tuen myöntämismenettelyyn ja hakijan on todettu vakavasti rikkoneen sopimusvelvoitteitaan,

g)

on eturistiriitatilanteessa,

h)

on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tähän ehdotuspyyntöön osallistumiseksi vaadittuja tietoja tai ei ole ilmoittanut kyseisiä tietoja.

Hakijan on todistettava, ettei mikään 5.2 kohdassa luetelluista tilanteista koske sitä, antamalla vakiomuotoinen vakuutus avustuskelpoisuudesta.

5.3   Hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset

1.

Ehdokasta tai tarjoajaa taikka toimeksisaajaa, joka on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai jonka on aiempaan menettelyyn osallistuessaan todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, voidaan sopimusoikeudellisten seuraamusten määräämistä rajoittamatta kieltää osallistumasta yhteisön talousarviosta rahoitettavia hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn enintään kahden vuoden ajan siitä, kun rikkominen on havaittu, jos se on vahvistettu toisen osapuolen saatua esittää vastineensa. Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista seuraavien viiden vuoden aikana, osallistumiskielto voidaan pidentää kolmeen vuoteen.

Tarjoajille tai ehdokkaille, jotka ovat syyllistyneet väärien tietojen antamiseen, voidaan lisäksi määrätä taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on 2—10 prosenttia menettelyn alaisen hankinnan kokonaisarvosta.

Toimeksisaajille, joiden on todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, voidaan myös määrätä taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on 2—10 prosenttia kyseisen hankinnan kokonaisarvosta. Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista seuraavien viiden vuoden aikana, määrä voidaan korottaa 4—20 prosenttiin.

2.

Edellä 5.2. kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ehdokkaita tai tarjoajia kielletään osallistumasta hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn enintään kahden vuoden ajan siitä, kun rikkominen on havaittu, jos se on vahvistettu toisen osapuolen saatua esittää vastineensa.

Edellä 5.2. kohdan b ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ehdokkaita tai tarjoajia kielletään osallistumasta hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn vähintään yhden ja enintään neljän vuoden ajan siitä, kun tuomio on annettu tiedoksi.

Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista tai tuomiota seuraavien viiden vuoden aikana, osallistumiskielto voidaan pidentää viiteen vuoteen.

3.

Edellä 5.2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tapaukset ovat seuraavat:

a)

26. heinäkuuta 1995 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut petostapaukset,

b)

sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa tarkoitetut lahjontatapaukset; kyseinen sopimus on tehty 26. toukokuuta 1997 annetulla neuvoston säädöksellä,

c)

rikollisjärjestöön osallistuminen, sellaisena kuin se määritellään neuvoston yhteisen toiminnan 98/733/YOS 2 artiklan 1 kohdassa,

d)

rahanpesutapaukset, sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivin 91/308/ETY 1 artiklassa.

6   VALINTAPERUSTEET

Hakijoilla on oltava vakaat ja riittävät rahoituslähteet, jotta toimintaa voidaan ylläpitää koko sen ajan, jona toimea toteutetaan. Hakijoilla on oltava riittävä ammatillinen tutkintotaso ja pätevyys ehdotetun hankkeen tai toimintasuunnitelman toteuttamiseen.

6.1   Hakijoiden taloudelliset edellytykset

Hakijoilla on oltava taloudelliset edellytykset ehdotetun toimen toteuttamiseksi, ja niiden on toimitettava taseet ja tuloslaskelmat kahdelta viimeksi päättyneeltä tilivuodelta. Tätä määräystä ei sovelleta julkisiin toimielimiin eikä kansainvälisiin järjestöihin.

6.2   Hakijoiden toiminnalliset valmiudet

Hakijoilla on oltava toiminnalliset valmiudet toteuttaa ehdotettu toimi, ja niiden on toimitettava asianmukaiset asiakirjatodisteet.

Hakijan valmiuksien arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä:

Vähintään kolmen vuoden osoitettavissa oleva kokemus suhdannekyselyjen laadinnasta ja toteuttamisesta.

Osoitettavissa oleva kokemus vähintään yhdellä seuraavista aloista:

1)

suhdannekyselyjen tulosten arviointi, tutkimusmenetelmiä koskevat kysymykset (otokset, kyselylomakkeet ja aikataulu) ja analyysi,

2)

indikaattorien laadinta suhdannekyselyjen tulosten perusteella,

3)

suhdannekyselyjen tulosten käyttö suhdannekierron ja makrotalouden analysointiin ja tutkimiseen tilastollisin ja ekonometrisin menetelmin, mukaan lukien alakohtainen tarkastelu,

4)

ekonometriset mallit ja muut ennusteiden laadintamenetelmät.

Kyky soveltaa EU:n yhteisen yhdenmukaistetun suhdannekyselyohjelman menetelmiä ja noudattaa komission ohjeita: valmius antaa tulokset kuukausittain, parantaa ja muuttaa kyselyohjelmaa komission yksiköiden antamien ohjeiden ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden/laitosten edustajien koordinointikokouksissa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

7   SOPIMUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Sopimuksen myöntämisessä hyväksytyille hakijoille käytetään seuraavia kriteereitä:

Hakijan asiantuntemus ja kokemus 6.2 kohdassa mainituilla aloilla.

Ehdotettujen tutkimusmenetelmien, mukaan lukien otoksen suunnittelu, otoskoko, kattavuus, vastausprosentti, tehokkuus.

Hakijan pätevyys ja tiedot kyselyn kohdealaa ja -maata koskevista erityispiirteistä.

Hakijan työorganisaation tehokkuus joustavuuden, infrastruktuurin, henkilökunnan pätevyyden ja välineistön osalta, jotta se voi suorittaa tehtävät, raportoida tuloksista, osallistua kyselyjen laadintaan yhteisen yhdenmukaistetun ohjelman puitteissa ja olla yhteydessä komissioon.

Kustannus-hyötysuhde.

8   TOTEUTTAMISTAVAT

8.1   Ehdotusten laatiminen ja esittäminen

Ehdotuksissa on oltava asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen avustushakemuslomake ja lomakkeessa mainitut liiteasiakirjat.

Ehdotusten on sisällettävä kolme osaa:

hallinnollinen osuus

tekninen ehdotus

rahoitusehdotus

Seuraavat vakiomuotoiset lomakkeet ovat saatavissa komissiosta:

vakiomuotoinen avustushakemuslomake

vakiomuotoinen rahoitusselvitys kyselyn kustannusarviota varten sekä rahoitussuunnitelma

vakiomuotoinen tilitietolomake

vakiomuotoinen oikeushenkilölomake

vakiomuotoinen vakuutus avustuskelpoisuudesta

vakiomuotoinen vakuutus valmiudesta allekirjoittaa vakiomuotoinen avustussopimus

vakiomuotoinen alihankintalomake

ja seuraavat asiakirjat avustuksen taloudellisista näkökohdista:

ohjeet kustannusarvioiden ja tilinpäätösten laatimista varten

avustussopimusmalli

a)

tulostamalla seuraavasta Internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

tai pyytämällä kirjallisesti komissiosta, jos edellistä vaihtoehtoa ei voida käyttää:

European Commission

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels

Faksi (32-2) 296 36 50

Sähköposti: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komissio varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä asiakirjamalleja yhteisen yhdenmukaistetun ohjelman tarpeiden ja/tai varainhoidon vaatimusten mukaan.

Ehdotus on jätettävä jollakin Euroopan yhteisön virallisella kielellä, ja siihen on tarvittaessa liitettävä englannin-, ranskan- tai saksankielinen käännös.

Hakijan on toimitettava yksi allekirjoitettu alkuperäinen kappale ja kaksi jäljennöstä.

Ehdotukset on toimitettava kahdessa sisäkkäisessä suljetussa kirjekuoressa.

Uloimmassa kuoressa on oltava jäljempänä 8.3 kohdassa annettu osoite.

Ehdotuksen sisältävään sisempään kuoreen on lisättävä maininta ”Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department”.

Komissio ilmoittaa hakijoille ehdotuksen vastaanottamisesta palauttamalla näille ehdotuksen mukana toimitetun vastaanottoilmoituksen.

8.2   Ehdotusten sisältö

8.2.1   Hallinnollinen osuus

Hallinnollisen osuuden on sisällettävä seuraavat tiedot:

Asianmukaisesti allekirjoitettu vakiomuotoinen avustushakemuslomake.

Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen oikeushenkilölomake ja pyydetyt liiteasiakirjat, jotka osoittavat organisaation tai laitoksen oikeudellisen muodon.

Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen tilitietolomake.

Asianmukaisesti allekirjoitettu vakiomuotoinen vakuutus hakijan avustuskelpoisuudesta.

Organisaatiokaavio, josta ilmenevät johtohenkilöiden ja kyselyjen suorittamisesta vastaavan operatiivisen henkilöstön nimet ja asemat.

Asianmukaisesti allekirjoitettu vakuutus siitä, että hakija on valituksi tultuaan valmis allekirjoittamaan avustussopimuksen.

Mukaan olisi liitettävä osoitus vakaasta taloudellisesta asemasta: taseet ja tuloslaskelmat kahdelta viimeksi päättyneeltä tilivuodelta.

8.2.2   Tekninen ehdotus

Teknisen ehdotuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Organisaation tai laitoksen toimintaa koskeva kuvaus, jonka perusteella voidaan arvioida sen pätevyys sekä aikaisemman kokemuksen sisältö ja laajuus 6.2 kohdan mukaisilla kyselyn osaamisalueilla. Kuvauksessa olisi mainittava aiemmat tutkimukset, palvelusopimukset, konsulttityöt, kyselyt ja julkaisut tai muut aiemmat toimeksiannot ja ilmoitettava asiakkaan nimi sekä eriteltävä Euroopan komissiolle tehdyt työt. Hakemukseen olisi lisäksi liitettävä tärkeimmät tutkimukset ja/tai tutkimustulokset.

Yksityiskohtainen kuvaus kyselyjen toteutusorganisaatiosta. Hakemukseen olisi liitettävä tarvittavat tiedot hakijan käytettävissä olevasta infrastruktuurista, välineistä, resursseista ja ammattitaitoisesta henkilökunnasta (lyhyet ansioluettelot).

Yksityiskohtainen kuvaus tutkimusmenetelmistä: otantamenetelmät, otantavirheet, luottamusvälit, otoskoko, kattavuus ja arvioidut vastausprosentit.

Asianmukaisesti täytetty vakiomuotoinen alihankintalomake, jossa mainitaan toimen toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat, ja yksityiskohtainen kuvaus alihankintana teetettävistä tehtävistä.

8.2.3   Hintatarjous

Hintatarjouksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Kunkin kyselyn osalta asianmukaisesti täytetty ja yksityiskohtainen vakiomuotoinen rahoitusselvitys (euroina), joka kattaa 16 kuukauden ajanjakson ja sisältää toimen rahoitussuunnitelman ja yksityiskohtaisen erittelyn kyselyn suorittamisesta aiheutuvista avustuskelpoisista kokonais- ja yksikkökustannuksista, alihankintakustannukset mukaan luettuina.

Tarvittaessa todistus alv-vapautuksesta.

Asiakirjatodisteet muilta organisaatioilta saatavasta tuesta, jos tällaista tukea on myönnetty.

8.3   Osoite ja määräaika avustushakemusten jättämiselle

Näistä avustuksista kiinnostuneita pyydetään toimittamaan hakemuksensa Euroopan komissiolle.

Hakemukset voidaan toimittaa:

a)

joko kirjattuna kirjeenä tai yksityistä lähettipalvelua käyttäen postitettuna viimeistään 25. syyskuuta 2006 seuraavaan osoitteeseen:

Kirjattuna kirjeenä:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Yksityistä lähettipalvelua käyttäen:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

tai Euroopan komission postinkäsittelyyn (henkilökohtaisesti tai valtuutettua edustajaa, myös yksityistä lähettipalvelua käyttäen) seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

viimeistään 25. syyskuuta 2006 klo 16.00 (Brysselin aikaa). Tässä tapauksessa kyseisen yksikön virkailijan, jolle asiakirjat on luovutettu, päiväämä ja allekirjoittama vastaanottotodistus on osoituksena hakemuksen jättämisestä.

Määräajan umpeutumisen jälkeen komissiolle jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

9   HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Kaikki hakemukset tarkastetaan sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne muodolliset kelpoisuusvaatimukset.

Avustuskelpoisiksi katsotut ehdotukset arvioidaan ja pisteytetään edellä esitettyjen myöntämisperusteiden mukaisesti.

Toimeksisaajat valitaan loka-/marraskuussa 2006. Tarkoitusta varten perustetaan valintakomitea talouden ja rahoituksen pääosaston pääjohtajan alaisuuteen. Komiteassa on vähintään kolme jäsentä, jotka edustavat vähintään kahta eri alasta vastaavaa yksikköä, joiden välillä ei ole hierarkkista yhteyttä. Komitealla on oma sihteeristö, joka hoitaa valinnan jälkeisen tiedottamisen valituille hakijoille. Hakijoille, joita komissio ei ole valinnut, tiedotetaan tästä erikseen.

10   TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Ehdotuspyyntö ei muodosta komissiolle minkäänlaista sopimusvelvoitetta tämän pyynnön perusteella ehdotuksen jättävää organisaatiota tai laitosta kohtaan. Kaiken ehdotuspyyntöön liittyvän tiedonvaihdon on oltava kirjallista.

Hakijoiden on syytä ottaa huomioon sopimusmääräykset, joita on noudatettava, jos sopimus tehdään niiden kanssa.


(1)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 93 ja 94 artiklan mukaisesti.