ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 157E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
6. heinäkuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2005—2006

 

Maanantai 4. heinäkuuta 2005

2006/C 157E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Muistosanat

Puhemiehen julkilausuma

Parlamentin kokoonpano

Valiokuntien kokoonpano

Työjärjestyksen tulkinta

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (keskustelu)

Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus (keskustelu)

Euroopan keskuspankki — Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (keskustelu)

Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** II (keskustelu)

Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen (keskustelu)

Ilman pilaantumisen teemakohtainen strategia (keskustelu)

Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** I (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

12

LIITE II

13

 

Tiistai 5. heinäkuuta 2005

2006/C 157E/2

PÖYTÄKIRJA

14

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Vastaanotetut asiakirjat

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** II (keskustelu)

Äänestykset

Peruna-ankeroisten torjunta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Kiinan kanssa tehty merikuljetuksia koskeva sopimuspöytäkirja laajentumisen jälkeen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Ashley Moten parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** II (äänestys)

Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** I (äänestys)

Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)

Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)

Euroopan keskuspankki (äänestys)

Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (äänestys)

Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen (äänestys)

Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö (äänestys)

Tervetulotoivotukset

Juhlaistunto — Italia

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto *** — Koheesiorahasto *** — Euroopan aluekehitysrahasto *** I — Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) *** I — Euroopan sosiaalirahasto *** I — Euroopan kalastusrahasto * (keskustelu)

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika

Naisten rooli Turkissa (keskustelu)

Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa *** I (keskustelu)

Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) *** I (keskustelu)

Mustat listat lentomatkustajista/matkustajarekisteri (keskustelu)

Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä (keskustelu)

Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

27

LIITE I

29

LIITE II

34

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

53

P6_TA(2005)0261Peruna-ankeroisten torjunta *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi perunaankeroisten torjunnasta (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262Kiinan kanssa tehty merikuljetuksia koskeva sopimuspöytäkirja laajentumisen jälkeen *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskeva sopimus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuusEuroopan parlamentin päätös Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265Ashley Moten parlamentaarinen koskemattomuusEuroopan parlamentin päätös Ashley Moten parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2005/2037(IMM))

56

P6_TA(2005)0266Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 5. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit)

58

LIITE

61

P6_TA(2005)0267Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

62

P6_TA(2005)0268Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus

69

1.   Euroopan parlamentin päätös Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2101(IMM))

69

2.   Euroopan parlamentin päätös Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2101(IMM))

70

3.   Euroopan parlamentin päätös Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2101(IMM))

71

P6_TA(2005)0269Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuusEuroopan parlamentin päätös Jean-Charles Marchianin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminenEuroopan parlamentin päätöslauselma euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminenEuroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille kestävän kehityksen teknologioiden edistämisestä: ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityöEuroopan parlamentin päätöslauselma lasten hyväksikäytöstä kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö (2005/2004(INI))

84

 

Keskiviikko 6. heinäkuuta 2005

2006/C 157E/3

PÖYTÄKIRJA

92

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Euroopan unioni ja Irak — kehys suhteiden kehittämiselle (keskustelu)

Afrikka ja globalisaation haasteet — Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (keskustelu)

Äänestykset

Matkustajien etu- ja sivutörmäyssuojaus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (äänestys)

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** II (äänestys)

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustaminen *** I (äänestys)

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto (äänestys)

Koheesiorahasto (äänestys)

Euroopan aluekehitysrahasto *** I (äänestys)

Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) *** I (äänestys)

Euroopan sosiaalirahasto *** I (äänestys)

Euroopan kalastusrahasto * (äänestys)

Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa *** I (äänestys)

Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) *** I (äänestys)

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehty YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirja * (äänestys)

Neuvottelumenettely (talousarvio 2006) (äänestys)

Naisten rooli Turkissa (äänestys)

Euroopan unioni ja Irak — kehys suhteiden kehittämiselle (äänestys)

Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen (keskustelu)

Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä (keskustelu)

Maailma ilman miinoja (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: 1. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaiseminen, 2. Schengenin säännöstö * (keskustelu)

Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin (keskustelu)

Metsälainsäädännön valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen (keskustelu)

Selvitystoiminta Euroopan unionissa (keskustelu)

Bulgarian ja Romanian liittymisprosessi (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

110

LIITE I

112

LIITE II

136

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

263

P6_TA(2005)0273Matkustajien etu- ja sivutörmäyssuojaus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 94 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien etutörmäyssuojauksen osalta ja sääntöä N:o 95 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien sivutörmäyssuojauksen osalta (KOM(2004)0672 — 7590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissaEuroopan parlamentin päätöslauselma komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi, jolla tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitettä muutetaan tekniseen kehitykseen mukauttamista varten (KOM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** IIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustaminen *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta (KOM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta

266

LIITE I

275

LIITE II

279

LIITE III

283

P6_TA(2005)0277Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto ***Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278KoheesiorahastoEuroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279Euroopan aluekehitysrahasto *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta

293

P6_TA(2005)0280Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi eurooppalaisesta alueyhteistyöyhtymästä (EAY)

308

P6_TA(2005)0281Euroopan sosiaalirahasto *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi Euroopan sosiaalirahastosta

313

P6_TA(2005)0282Euroopan kalatalousrahasto *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi naisten ja miesten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (korjattu versio)

350

LIITE I

366

LIITE IIVASTAAVUUSTAULUKKO

367

P6_TA(2005)0284Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (ROOMA II)

371

P6_TA(2005)0285Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehty YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirja *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286Neuvottelumenettely (talousarvio 2006)Euroopan parlamentin päätöslauselma valtuutuksesta talousarviota 2006 koskevaan neuvottelumenettelyyn ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287Naisten rooli TurkissaEuroopan parlamentin päätöslauselma naisten roolista Turkin yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288Euroopan unioni ja Irak — Kehys suhteiden kehittämiselleEuroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionista ja Irakista — Kehys suhteiden kehittämiselle (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köydyyden poistaminenEuroopan parlamentin päätöslauselma köyhyydestä

397

 

Torstai 7. heinäkuuta 2005

2006/C 157E/4

PÖYTÄKIRJA

401

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Vastaanotetut asiakirjat

Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) *** I (keskustelu)

Tekstiili- ja vaatetusala vuoden 2005 jälkeen (keskustelu)

Parlamentin kokoonpano

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Puhemiehen ilmoitus

Äänestykset

Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttaminen * (äänestys)

Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) *** I (äänestys)

EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: 1. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaiseminen, 2. Schengenin säännöstö * (äänestys)

EY:n ja Kanadan sopimus matkustajatiedoista (API) ja matkustajarekisteritiedoista (PNR) * (äänestys)

Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä (äänestys)

Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen (äänestys)

Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä (äänestys)

Maailma ilman miinoja (äänestys)

Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin (äänestys)

EU:n toimintasuunnitelma metsälainsäädännön valvonnasta, metsähallinnosta ja puukaupasta (FLEGT) (äänestys)

Selvitystoiminta Euroopan unionissa (äänestys)

Bulgarian ja Romanian liittymisprosessi (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Kolmansiin maihin vietävien elävien nautaeläinten vientituet (kirjallinen kannanotto)

Tekstiili- ja vaatetusala vuoden 2005 jälkeen (jatkoa keskustelulle)

Syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet * (keskustelu)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Budjettiaikataulu

Äänestykset

Zimbabwe (äänestys)

Lapsilla käytävä kauppa Guatemalassa (äänestys)

Ihmisoikeudet Etiopiassa (äänestys)

Syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

417

LIITE I

418

LIITE II

428

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

450

P6_TA(2005)0290Europolin henkilöstöön sovellettavat peruspalkat ja lisät *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Luxemburgin suurherttuakunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) (KOM(2004)0621 — C6-0127/2004 — 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+)

451

LIITE IOHJEELLINEN LUETTELO RAHOITUSKELPOISISTA AIHEALUEISTA JA TOIMISTA

460

LIITE IITALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN SIIRTÄMISTÄ KOSKEVAT PERIAATTEET

462

LIITE IIIYMPÄRISTÖALAN KANSALAISJÄRJESTÖJEN TUKEMINEN

463

P6_TA(2005)0292EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaiseminen *Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: Schengenin säännöstö *Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294EY:n ja Kanadan sopimus matkustajatiedoista (API) ja matkustajarekisteritiedoista (PNR) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-VenäjälläEuroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän poliittisesta tilanteesta ja tiedotusvälineiden riippumattomuudesta

465

P6_TA(2005)0296Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeenEuroopan parlamentin päätöslauselma Srebrenicasta

468

P6_TA(2005)0297Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus KaukoidässäEuroopan parlamentin päätöslauselma EU:n, Kiinan ja Taiwanin suhteista ja Kaukoidän turvallisuustilanteesta

471

P6_TA(2005)0298Maailma ilman miinojaEuroopan parlamentin päätöslauselma maailmasta ilman miinoja

473

P6_TA(2005)0299Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihinEuroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutuksista kehitysmaissa (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300Metsälainsäädännön valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen *Euroopan parlamentin päätöslauselma metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanon vauhdittamisesta

482

P6_TA(2005)0301Selvitystoiminta Euroopan unionissaEuroopan parlamentin päätöslauselma selvitystoiminnasta Euroopan unionissa (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302Bulgarian ja Romanian edistyminen liittymisvalmisteluissa seuraavaa edistymiskertomusta silmällä pitäenEuroopan parlamentin päätöslauselma Bulgarian ja Romanian liittymisprosessista

490

P6_TA(2005)0303ZimbabweEuroopan parlamentin päätöslauselma Zimbabwesta

491

P6_TA(2005)0304Lapsilla käytävä kauppa GuatemalassaEuroopan parlamentin päätöslauselma Guatemalasta

494

P6_TA(2005)0305Ihmisoikeudet EtiopiassaEuroopan parlamentin päätöslauselma Etiopian ihmisoikeustilanteesta

495

P6_TA(2005)0306Syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307Kolmansiin maihin vietävien elävien nautaeläinten vientituetEuroopan parlamentin kannanotto kolmansiin maihin vietävien elävien nautaeläinten vientitukiin

504

FI

 


I (Tiedonantoja)

EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2005—2006

Maanantai 4. heinäkuuta 2005

6.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 157/1


PÖYTÄKIRJA

(2006/C 157 E/01)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

1.   Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.

2.   Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Istunto 9.6.2005

Mietintö: Duarte Freitas — A6-0157/2005

kertaäänestys

puolesta: Jean-Louis Bourlanges

Istunto 23.6.2005

Mietintö: Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

tarkistus 1

vastaan: Poul Nyrup Rasmussen

27 artiklan 2 kohta

puolesta: Poul Nyrup Rasmussen

3.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

4.   Muistosanat

Puhemies lausui parlamentin nimissä muistosanat Filip Adwentille, joka kuoli useiden perheenjäsentensä kanssa liikenneonnettomuuden uhrina 26.6.2005. Puhemies ilmoitti välittäneensä parlamentin puolesta surunvalittelut vainajan puolisolle.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

5.   Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman köyhyyden torjunnasta ja Edinburgissa pidettävästä G8-maiden huippukokouksesta. Hän ilmoitti, että parlamentin Global Call to Action Against Poverty -kampanjalle antaman tuen puitteissa istuntosalia kiertää valkoinen nauha koko tämän istuntojakson ajan, ja kehotti parlamentin jäseniä kirjoittamaan nauhaan nimensä solidaarisuuden merkiksi.

6.   Parlamentin kokoonpano

Parlamentti totesi edustajanpaikan vapautuneen Filip Adwentin kuoleman johdosta 27.6.2005 alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Toimivaltaiset Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Armin Laschet on nimitetty 30.6.2005 alkaen Nordrhein-Westfalenin osavaltion ministeriksi.

Euroopan parlamentin edustajainvaalista annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien kanssa, minkä johdosta parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 30.6.2005 alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.

7.   Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-DE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

INTA-valiokunta:

Jean-Pierre Audy

8.   Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 201 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

”Jos vähintään yksi viidesosa parlamentin jäsenistä pyytää ennen äänestyksen aloittamista sen toimittamista salaisena äänestyksenä, salainen äänestys on toimitettava”.

Jos poliittinen ryhmä tai vähintään 37 jäsentä (työjärjestyksen 201 artiklan 4 kohta) ei esitä tästä tulkinnasta vastalausetta ennen tämän istunnon pöytäkirjan hyväksymistä, tulkinta katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa.

9.   Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies on ilmoittanut, että hän allekirjoittaa keskiviikkona parlamentin työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksytyt säädökset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta (3615/2005 — C6-0217/2005 — 2003/0086(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 muuttamisesta (3606/2005 — C6-0215/2005 — 2003/0325(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta (3618/2005 — C6-0218/2005 — 2003/0172(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta (3619/2005 — C6-0216/2005 — 2002/0259(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään (3628/2005 — C6-0219/2005 — 2003/0198(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta (3633/2005 — C6-0220/2005 — 2003/0296(COD)).

10.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

parlamentin valiokunnilta:

1.1)

mietinnöt:

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084 (COD)) — Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

Esittelijä: Niebler Angelika (A6-0176/2005)

*** Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Hatzidakis Konstantinos (A6-0177/2005)

*** Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Andria Alfonso (A6-0178/2005)

Mietintö Euroopan komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista (2005/2024(INI)) — Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta.

Esittelijä: Duff Andrew (A6-0179/2005)

Mietintö selvitystoiminnasta Euroopan unionissa (2004/2185(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijät: Kauppi Piia-Noora, Villiers Theresa (A6-0180/2005)

Mietintö Euroopan yhteisöjen lainaustoiminnan vaikutuksista kehitysmaissa (2004/2213(INI)) — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Zimmer Gabriele (A6-0183/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Fava Giovanni Claudio (A6-0184/2005)

Mietintö lasten hyväksikäytöstä kehitysmaissa, erityisesti lapsityövoiman käytöstä (2005/2004(INI)) — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Mavrommatis Manolis (A6-0185/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Florenz Karl-Heinz (A6-0187/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY ja elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY muuttamisesta (KOM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Drčar Murko Mojca (A6-0191/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi peruna-ankeroisten torjunnasta (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Daul Joseph (A6-0192/2005)

Mietintö tekstiili- ja vaatetusalasta vuoden 2005 jälkeen (2004/2265(INI)) — Kansainvälisen kaupan valiokunta.

Esittelijä: Saïfi Tokia (A6-0193/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Freitas Duarte (A6-0195/2005)

Mietintö euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta (2005/2078(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Maaten Jules (A6-0197/2005)

Mietintö Euroopan unionista ja Irakista — Kehys suhteiden kehittämiselle (2004/2168(INI)) — Ulkoasiainvaliokunta.

Esittelijä: Dimitrakopoulos Giorgos (A6-0198/2005)

* Mietintö

1.

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta (13049/2004 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS),

2.

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (13054/2004 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)) — Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Kirkhope Timothy (A6-0201/2005)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2004 (2005/2048(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Lauk Kurt Joachim (A6-0203/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2004) 0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Costa Paolo (A6-0205/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Olbrycht Jan (A6-0206/2005)

Mietintö Jean-Charles Marchianin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2005/2105(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Speroni Francesco Enrico (A6-0208/2005)

Mietintö Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2203(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Wallis Diana (A6-0209/2005)

Mietintö Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2101(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Wallis Diana (A6-0210/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (”Rooma II”) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Wallis Diana (A6-0211/2005)

Mietintö Ashley Moten parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2005/2037(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Lehne Klaus-Heiner (A6-0213/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.

Esittelijä: Silva Peneda José Albino (A6-0216/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta (KOM(2004) 0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Kalatalousvaliokunta.

Esittelijä: Casa David (A6-0217/2005)

*** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 94 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien etutörmäyssuojauksen osalta ja sääntöä N:o 95 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien sivutörmäyssuojauksen osalta (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)) — Kansainvälisen kaupan valiokunta.

Esittelijä: Barón Crespo Enrique (A6-0218/2005)

* Mietintö valtuutuksesta talousarviota 2006 koskevaan neuvottelumenettelyyn ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (2005/2080(BUD)) — Budjettivaliokunta.

Esittelijä: Pittella Giovanni (A6-0223/2005)

1.2)

suositukset toiseen käsittelyyn:

*** II Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (ftalaatit) ja lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY muuttamisesta (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Trakatellis Antonios (A6-0196/2005)

*** II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Rocard Michel (A6-0207/2005)

2)

jäseniltä:

2.1)

suulliset kysymykset (työjärjestyksen 108 artikla):

Luisa Morgantini DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (B6-0248/2005)

Luisa Morgantini DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (B6-0249/2005)

Enrique Barón Crespo INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä (B6-0329/2005)

2.2)

suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 109 artikla) (B6-0247/2005):

Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, Ludford Sarah, Sjöstedt Jonas, Davies Chris, Coveney Simon, Moraes Claude, Evans Robert, Casaca Paulo, Tannock Charles, Ries Frédérique, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Meyer Pleite Willy, Newton Dunn Bill, Martin David, Pafilis Athanasios, Bushill-Matthews Philip, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Beglitis Panagiotis, Protasiewicz Jacek, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Lucas Caroline, El Khadraoui Saïd, Van Hecke Johan, Miguélez Ramos Rosa, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pflüger Tobias,

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Czarnecki Ryszard, Martin David, Mitchell Gay, Andersson Jan, Moraes Claude, Papastamkos Georgios, Badía i Cutchet María, Protasiewicz Jacek, Kinnock Glenys, Van Lancker Anne, Papadimoulis Dimitrios, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Hedh Anna, De Vits Mia, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Gaľa Milan, Paleckis Justas Vincas, Lucas Caroline, Staes Bart, Karim Sajjad, Segelström Inger, Sjöstedt Jonas, Ludford Sarah, Sonik Bogusław, Romeva i Rueda Raül, Coveney Simon, Matsouka Maria, Karatzaferis Georgios, Evans Robert, Herrero-Tejedor Luis, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Newton Dunn Bill, Stihler Catherine, Morgantini Luisa, Westlund Åsa, Hennicot-Schoepges Erna, Casaca Paulo, Posselt Bernd, Antoniozzi Alfredo, Beglitis Panagiotis, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Baco Peter, Riis-Jørgensen Karin, Guardans Cambó Ignasi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Demetriou Panayiotis, Ibrisagic Anna, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, McAvan Linda, Van Hecke Johan, Belet Ivo, Salinas García María Isabel, Rutowicz Leopold Józef, Kacin Jelko, El Khadraoui Saïd, Miguélez Ramos Rosa, Valenciano Martínez-Orozco María Elena, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Pflüger Tobias, Tannock Charles, Ries Frédérique, Ayala Sender Inés

2.3)

päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

Poli Bortone Adriana, Mantovani Mario, Sbarbati Luciana — Päätöslauselmaesitys jalkineiden tuonnista Kiinasta (B6-0393/2005)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

2.4)

kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

Alessandra Mussolini Euroopan unionin laajentumiseen (39/2005)

Alessandra Mussolini energiavaroihin ja vaihtoehtoiseen teknologiaan (40/2005).

11.   Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

ECON-valiokunta:

Kansainvälisen valuuttarahaston strateginen tarkastus (2005/2121(INI))

(lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA)

Yritysverotus Euroopan unionissa: yhteinen konsolidoitu yritysveroperuste (2005/2120(INI))

ITRE-valiokunta:

Pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpano (2005/2123(INI))

(lausuntoa varten: ECON, EMPL)

Lämmittäminen ja jäähdyttäminen uusiutuvien energialähteiden avulla (2005/2122(INI))

(lausuntoa varten: ENVI)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 192 artiklan 1 kohta)

PETI-valiokunta:

Mietintö oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2004 (2005/2136(INI))

Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat Euroopan parlamentin istuntokauden 2004—2005 aikana (2005/2135(INI))

12.   Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin huhtikuun I ja II istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on jaettu.

13.   Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Heinäkuun istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 357.481/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Istunnot 4.—7.7.2005

Maanantai

ALDE-ryhmä pyysi, että Kurt Joachim Laukin (PDOJ, kohta 2) ja Jules Maatenin (PDOJ, kohta 3) mietinnöistä käytäisiin yhteiskeskustelu.

Puheenvuorot: Jules Maaten, joka perusteli pyynnön ALDE-ryhmän puolesta, ja ECON-valiokunnan puheenjohtaja Pervenche Berès.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Tiistai

AGRI-valiokunta pyysi, että Niels Buskin mietintö (A6-0126/2005), josta oli tarkoitus äänestää tiistaina (PDOJ, kohta 76), palautettaisiin valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

AGRI-valiokunnan puheenjohtaja Joseph Daul käytti puheenvuoron perustellakseen tämän pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

PSE-ryhmä pyysi, että esityslistalta poistettaisiin kyselytunti komissiolle ja siihen varattu aika käytettäisiin rakennerahastoista käytävään yhteiskeskusteluun (PDOJ, kohdat 10, 11, 12, 13, 14 ja 15).

Puheenvuorot: Hannes Swoboda, joka esitti ensin ryhmänsä puolesta surunvalittelut Filip Adwentin perheelle, perusteli pyynnön PSE-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête PPE-DE-ryhmän puolesta ja Bill Newton Dunn ALDE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (134 puolesta, 70 vastaan, 14 tyhjää).

Keskiviikko

Othmar Karas ja 38 muuta jäsentä pyysivät lisäämään esityslistalle komission julkilausuman Bulgarian tilanteesta vaalien jälkeen ja Romanian ja Bulgarian edistymisestä jäsenyyden suhteen.

Puheenvuorot: Othmar Karas, joka perusteli pyynnön, Hartmut Nassauer PPE-DE-ryhmän puolesta ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (pyynnön esittäjät) (110 puolesta, 93 vastaan, 21 tyhjää).

Rebecca Harms ja Othmar Karas ilmoittivat halunneensa äänestää pyynnön puolesta. Erika Mann ilmoitti halunneensa äänestää pyyntöä vastaan.

Tämä kohta otettiin keskiviikon esityslistalle.

Määräajat:

päätöslauselmaesitykset: tiistaina 5.7.2005 klo 10.00.

tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikkona 6.7.2005 klo 10.00.

Torstai

LIBE-valiokunta pyysi, että parlamentti vahvistaa valiokuntakäsittelyyn palautetun (istunnon pöytäkirja 26.5.2005, kohta 8.3) Claude Moraesin mietinnön (A6-0139/2005) hylkäämisen täysistunnossa hyväksymällä päätöslauselman, jolla saatetaan kuulemismenettely päätökseen.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Äänestys toimitetaan torstaina.

LIBE-valiokunta pyysi, että valiokuntakäsittelyyn palautetun (istunnon pöytäkirja 7.6.2005, kohta 6.8) Alexander Nuno Alvaron mietinnön (A6-0174/2005) määräaikaa jatketaan.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Puheenvuorot: LIBE-valiokunnan puheenjohtaja Jean-Marie Cavada ja Hannes Swoboda.

*

* *

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

14.   Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Péter Olajos, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Georgios Karatzaferis, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell, Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Csaba Sándor Tabajdi, Bogdan Pęk, Ursula Stenzel, Evangelia Tzampazi, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen ja Simon Busuttil.

Puhetta johti Ingo FRIEDRICH

varapuhemies

15.   Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (keskustelu)

Mietintö: Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö (2004/2101(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0210/2005).

Diana Wallis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Klaus-Heiner Lehne PPE-DE-ryhmän puolesta ja Maria Berger PSE-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.8.

16.   Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus (keskustelu)

Mietintö: Jean-Charles Marchianin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö (2005/2105(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

Francesco Enrico Speroni esitteli laatimansa mietinnön.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.9.

17.   Euroopan keskuspankki — Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (keskustelu)

Mietintö: Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2004 (2005/2048(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

Mietintö: Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (2005/2078(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Jules Maaten (A6-0197/2005).

Kurt Joachim Lauk esitteli laatimansa mietinnön.

Jules Maaten esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: EKP:n puheenjohtaja Jean-Claude Trichet ja Joaquín Almunia (komission jäsen).

Puheenvuorot: Ján Hudacký PPE-DE-ryhmän puolesta ja Manuel António dos Santos PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Miroslav OUZKÝ

varapuhemies

Puheenvuorot: Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Whittaker IND/DEM-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Alexander Radwan, Katerina Batzeli, Margarita Starkevičiūtė, Georgios Toussas, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Pervenche Berès, Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Andreas Schwab, Benoît Hamon, Avril Doyle, Antolín Sánchez Presedo, Stanisław Jałowiecki, Joseph Muscat, Zita Pleštinská, Justas Vincas Paleckis, Joaquín Almunia ja Jean-Claude Trichet.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT

varapuhemies

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.10.

18.   Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

Antonios Trakatellis esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Günther Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Horst Schnellhardt PPE-DE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen PSE-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Bogusław Sonik, Linda McAvan, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Jens-Peter Bonde, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz ja Günther Verheugen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.6.

19.   Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen (keskustelu)

Mietintö: Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma (2004/2131(INI)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Riitta Myller (A6-0141/2005).

Riitta Myller esitteli laatimansa mietinnön.

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Rebecca Harms (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.12.

20.   Ilman pilaantumisen teemakohtainen strategia (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ilman pilaantumisen teemakohtainen strategia

Stavros Dimas (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Richard Seeber ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

21.   Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Giles Chichester (A6-0099/2005).

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Giles Chichester esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Manuel António dos Santos (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), András Gyürk PPE-DE-ryhmän puolesta, Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Elzbieta Fotyga UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Leopold Józef Rutowicz, Paul Rübig, Lena Ek, Vladimír Remek ja Andris Piebalgs.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.7.

22.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 357/481/OJMA).

23.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.05.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Mario Mauro

Varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.   Esityslistan muuttaminen

Puolesta: 110

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

PPE-DE: Barsi-Pataky, Brepoels, Březina, Busuttil, Caspary, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Duchoň, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaľa, Goepel, Gräßle, Grossetête, Guellec, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hudacký, Itälä, Jordan Cizelj, Kasoulides, Klamt, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Lulling, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber, von Wogau, Záborská, Zvěřina

PSE: Batzeli, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Piecyk

UEN: Libicki

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith

Vastaan: 93

ALDE: Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Drčar Murko, Duquesne, Ek, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, de Brún, Flasarová, Ransdorf, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Karatzaferis, Rogalski

NI: Mote

PPE-DE: Beazley, Chichester, Deva, Fjellner, Gutiérrez-Cortines, Jałowiecki, Sonik, Strejček, Tannock

PSE: Andersson, Ayala Sender, Barón Crespo, Berès, Calabuig Rull, Christensen, Corbett, Cottigny, De Rossa, Désir, Dobolyi, Ettl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Ilves, Kósáné Kovács, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Reynaud, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Wiersma

Verts/ALE: Staes, Voggenhuber

Tyhjää: 21

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Booth, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Titford

NI: Kozlík

PPE-DE: Belet, Cabrnoch, Doyle, Fajmon, Kauppi

PSE: Beňová, Whitehead

UEN: Fotyga, Janowski

Verts/ALE: Rühle


Tiistai 5. heinäkuuta 2005

6.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 157/14


PÖYTÄKIRJA

(2006/C 157 E/02)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Luigi COCILOVO

varapuhemies

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

2.   Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Istunto: 9.6.2005

Mietintö: Duarte Freitas — A6-0157/2005

kertaäänestys: Jean-Louis Bourlanges

Istunto 4.7.2005

esityslistan muuttaminen — Othmar Karasin esittämä pyyntö

vastaan: Katerina Batzeli

3.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

neuvostolta ja komissiolta:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen 24 kohdan mukaisesti kunnostamis- ja jälleenrakennusavun myöntämiseksi tsunamin kohteeksi joutuneille maille (KOM(2005)0278 — C6-0211/2005 — 2005/2137(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE

Määrärahasiirtoesitys DEC 22/2005 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2005)0821 — C6-0212/2005 — 2005/2144(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

2)

parlamentin valiokunnilta seuraava mietintö:

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)) — Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: in 't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3)

jäseniltä kirjallinen kannanotto luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla)

Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou ja Grażyna Staniszewska reumasairauksiin (41/2005).

4.   Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Kirjalliset kannanotot 13, 14, 15, 16/2005 ovat työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.

5.   Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.

ZIMBABWE

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0416/2005);

Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0421/2005);

Pasqualina Napoletano ja Glenys Kinnock PSE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0430/2005);

Elizabeth Lynne ja Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0432/2005);

Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0434/2005);

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0439/2005);

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis ja Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta Zimbabwen tilanteesta (B6-0442/2005).

II.

LAPSILLA KÄYTÄVÄ KAUPPA GUATEMALASSA

Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta, lapsilla käytävä kauppa mukaan luettuna (B6-0415/2005);

Philippe Morillon ja Antoine Duquesne ALDE-ryhmän puolesta lapsilla käytävästä kaupasta Guatemalassa (B6-0419/2005);

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà ja Edite Estrela PSE-ryhmän puolesta lapsilla käytävästä kaupasta Guatemalassa (B6-0431/2005);

Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto ja Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta, lapsilla käytävä kauppa mukaan luettuna (B6-0435/2005);

Rolandas Pavilionis ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta lapsilla käytävästä kaupasta Guatemalassa (B6-0436/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Bernd Posselt PPE-DEryhmän puolesta adoptioista Guatemalassa (B6-0438/2005).

III.

IHMISOIKEUDET ETIOPIASSA

Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0417/2005);

Philippe Morillon ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0418/2005);

Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0422/2005);

Luisa Morgantini, Marco Rizzo ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta Etiopiasta (B6-0433/2005);

Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0437/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0441/2005).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.

6.   Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Joaquín Almunia (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Piia-Noora Kauppi PPE-DE-ryhmän puolesta, Maria Berger PSE-ryhmän puolesta, Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGLryhmän puolesta, Thomas Wise IND/DEM-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Margaret Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani ja Manuel Medina Ortega.

Puhetta johti Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

varapuhemies

Puheenvuorot: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter ja Joaquín Almunia.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.3.

Puhetta johti Dagmar ROTH-BEHRENDT

varapuhemies

7.   Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä I.

7.1.   Peruna-ankeroisten torjunta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi peruna-ankeroisten torjunnasta (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Joseph Daul (A6-0192/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0261)

7.2.   Kiinan kanssa tehty merikuljetuksia koskeva sopimuspöytäkirja laajentumisen jälkeen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0262)

7.3.   Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0263)

7.4.   Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (2004/2203(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0209/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0264)

7.5.   Ashley Moten parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ashley Moten parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (2005/2037(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0265)

7.6.   Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 6)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2005)0266)

7.7.   Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Giles Chichester (A6-0099/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0267)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0267)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Giles Chichester (esittelijä) äänestyksen jälkeen.

7.8.   Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)

Mietintö: Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö (2004/2101(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 8)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI 1

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0268)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI 2

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0268)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI 3

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0268)

7.9.   Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)

Mietintö: Jean-Charles Marchianin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö (2005/2105(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 9)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0269)

7.10.   Euroopan keskuspankki (äänestys)

Mietintö: Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2004 (2005/2048(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

7.11.   Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (äänestys)

Mietintö: Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (2005/2078(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Jules Maaten (A6-0197/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0270)

7.12.   Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen (äänestys)

Mietintö: Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma (2004/2131(INI)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Riitta Myller (A6-0141/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0271)

7.13.   Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö (äänestys)

Mietintö: Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö (2005/2004(INI)) — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Manolis Mavrommatis (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0272)

8.   Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Intian parlamentin valtuuskunnan, jota johti parlamentin ylähuoneen varapuhemies Rahman Khan.

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

9.   Juhlaistunto — Italia

Parlamentti kokoontui klo 12.00—12.30 juhlaistuntoon Italian tasavallan presidentin Carlo Azeglio Ciampin vierailun johdosta.

Carlo Azeglio Ciampi antoi julkilausuman.

Mario Borghezio keskeytti äänekkäästi puhujan muutaman muun Lega Nord -puolueen jäsenen tukemana, jotka heiluttivat banderolleja. Puhemies poistatti kyseiset jäsenet istuntosalista 146 artiklan mukaisesti pyydettyään heitä ensin turhaan palaamaan järjestykseen.

Carlo Azeglio Ciampi jatkoi julkilausumaansa.

Puhetta johti Dagmar ROTH-BEHRENDT

varapuhemies

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron perustuslakisopimuksen luonnoksesta.

10.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Diana Wallis — A6-0209/2005: Luca Romagnoli

Mietintö: Jules Maaten — A6-0197/2005: Andreas Mölzer

11.   Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Mietintö: Antonios Trakatellis — A6-0196/2005

ryhmä 1 (tarkistukset 18—21)

puolesta: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

tyhjää: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Mietintö: Kurt Joachim Lauk — A6-0203/2005

tarkistus 11

puolesta: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Mietintö: Jules Maaten — A6-0197/2005

tarkistus 8

puolesta: Caroline Lucas

vastaan: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Mietintö: Manolis Mavrommatis — A6-0185/2005

tarkistus 4

puolesta: Paul Rübig

vastaan: Gunnar Hökmark

tyhjää: Paul Marie Coûteaux

päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

puolesta: Lena Ek

(Istunto keskeytettiin klo 12.50 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti Mario MAURO

varapuhemies

12.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

13.   Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto *** — Koheesiorahasto *** — Euroopan aluekehitysrahasto *** I — Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) *** I — Euroopan sosiaalirahasto *** I — Euroopan kalastusrahasto * (keskustelu)

Välimietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä [KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)] — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Välimietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta [KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)] — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.

Esittelijä: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Kalatalousvaliokunta.

Esittelijä: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis esitteli laatimansa mietinnön (A6-0177/2005).

Alfonso Andria esitteli laatimansa mietinnön (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava esitteli laatimansa mietinnön (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht esitteli laatimansa mietinnön (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda esitteli laatimansa mietinnön (A6-0216/2005).

David Casa esitteli laatimansa mietinnön (A6-0217/2005).

Alun Michael (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Hübner (komission jäsen), Vladimír Špidla (komission jäsen) ja Joe Borg (komission jäsen).

Puhetta johti Luigi COCILOVO

varapuhemies

Puheenvuorot: Nathalie Griesbeck (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöistä A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 ja A6-0217/2005, Tadeusz Zwiefka (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0177/2005, Bogusław Sonik (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöistä A6-0177/2005 ja A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöistä A6-0177/2005 ja A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0184/2005, Gábor Harangozó (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0184/2005, Marta Vincenzi (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0216/2005, Jim Higgins (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo PPE-DEryhmän puolesta, Constanze Angela Krehl PSE-ryhmän puolesta, Jean Marie Beaupuy ALDE-ryhmän puolesta, Gisela Kallenbach Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Vladimír Železný IND/DEM-ryhmän puolesta, Adam Jerzy Bielan UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder ja Salvatore Tatarella.

Puhetta johti Manuel António dos SANTOS

varapuhemies

Puheenvuorot: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla ja Joe Borg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.5, istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.6, istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.7, istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.8, istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.9 ja istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.10.

(Istunto keskeytettiin klo 19.15 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti Janusz ONYSZKIEWICZ

varapuhemies

14.   Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika

Seuraava mietintö on hyväksytty valiokunnassa työjärjestyksen 131 artiklan mukaista menettelyä noudattaen:

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)).

Esittelijä: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika on 6.7.2005 klo 10.00.

15.   Naisten rooli Turkissa (keskustelu)

Mietintö: Naisten rooli Turkin sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä (2004/2215(INI)) — Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

Esittelijä: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt esitteli laatimansa mietinnön.

Olli Rehn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta, Lissy Gröner PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta, Georgios Karatzaferis IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli ja Olli Rehn.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.15.

16.   Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

Esittelijä: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Joachim Wuermeling (esittelijän sijainen) esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Katalin Lévai (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Záborská PPE-DE-ryhmän puolesta, Bernadette Vergnaud PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla ja Hiltrud Breyer, joka esitti komissiolle kysymyksen, johon Vladimír Špidla vastasi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.11.

17.   Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Diana Wallis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Barbara Kudrycka (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rainer Wieland PPE-DE-ryhmän puolesta, Katalin Lévai PSE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Franco Frattini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.12.

18.   Mustat listat lentomatkustajista/matkustajarekisteri (keskustelu)

Komission julkilausuma: Mustat listat lentomatkustajista/matkustajarekisteri

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Martine Roure PSE-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Stavros Lambrinidis ja Franco Frattini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

19.   Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Bogdan Klich PPE-DE-ryhmän puolesta, Marek Maciej Siwiec PSE-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka ja Aldis Kušķis PPE-DE-ryhmän puolesta riippumattoman lehdistön tuesta Valko-Venäjällä (B6-0411/2005)

Graham Watson ja Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta riippumattoman lehdistön tuesta Valko-Venäjällä (B6-0413/2005)

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček ja Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän riippumattomasta lehdistöstä ja poliittisesta tilanteesta (B6-0420/2005)

Jonas Sjöstedt ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B6-0424/2005)

Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec ja Joseph Muscat PSE-ryhmän puolesta demokraattisiin voimiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja riippumattomille tiedotusvälineille annettavasta tuesta Valko-Venäjällä (B6-0426/2005)

Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B6-0428/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.5.

20.   Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä (keskustelu)

Suullinen kysymys: Enrique Barón Crespo komissiolle: Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä (B6-0329/2005)

Enrique Barón Crespo esitteli suullisen kysymyksen.

László Kovács (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo PSE-ryhmän puolesta ja László Kovács.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

21.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. Esityslista PE 357.481/OJME).

22.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 00.05.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Janusz Onyszkiewicz

Varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (..., ..., ...)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (..., ..., ...)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

PRC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Peruna-ankeroisten torjunta *

Mietintö: JOSEPH DAUL (A6-0192/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

2.   Kiinan kanssa tehty merikuljetuksia koskeva sopimuspöytäkirja laajentumisen jälkeen *

Mietintö: PAOLO COSTA (A6-0205/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

3.   Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskeva sopimus *

Mietintö: KARL-HEINZ FLORENZ (A6-0187/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

4.   Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus

Mietintö: DIANA WALLIS (A6-0209/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

kertaäänestys

+

200, 180, 24

5.   Ashley Moten parlamentaarinen koskemattomuus

Mietintö: KLAUS-HEINER LEHNE (A6-0213/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

6.   Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** II

Suositus toiseen käsittelyyn: ANTONIOS TRAKATELLIS (A6-0196/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

Ryhmä 1

”kompromissi-paketti”

18—21

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

NHÄ

+

487, 9, 10

Ryhmä 2

1—17

valiokunta

 

 

1 art.

22

IND/DEM

 

-

 

9 kappaleen jälkeen

23

IND/DEM

 

-

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE ryhmä 1

Verts/ALE ryhmä 1

7.   Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** I

Mietintö: GILES CHICHESTER (A6-0099/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset — yhtenä ryhmänä

47—72

valiokunta

 

+

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

+

 

Muuta:

Tarkistukset 1—46 peruutettiin.

8.   Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus

Mietintö: WALLIS (A6-0210/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

1. päätösehdotus

äänestys: päätös (kokonaisuudessaan)

 

+

 

2. päätösehdotus

äänestys: päätös (kokonaisuudessaan)

 

+

 

3. päätösehdotus

äänestys: päätös (kokonaisuudessaan)

 

+

 

9.   Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus

Mietintö: SPERONI (A6-0208/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

äänestys: päätös (kokonaisuudessaan)

 

+

 

10.   Euroopan keskuspankki

Mietintö: LAUK (A6-0203/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

2

4

PSE

 

-

 

10

Verts/ALE

 

-

 

§

alkuper. teksti

+

 

§ 3

5

PSE

 

-

 

§

alkuper. teksti

-

 

§ 4

12

Verts/ALE

 

-

 

6

PSE

 

-

 

§

alkuper. teksti

+

 

§ 4 jälkeen

13

Verts/ALE

 

-

 

§ 5

11

Verts/ALE

NHÄ

-

223, 350, 49

§

alkuper. teksti

+

 

§ 11

1P

IND/DEM

 

-

 

7

PSE

 

-

 

§ 14

14

Verts/ALE

 

-

 

§ 20

8

PSE

 

-

 

B kappale

2

PSE

 

-

 

B kappaleen jälkeen

9

Verts/ALE

 

-

 

D kappale

§

alkuper. teksti

+

 

J kappaleen jälkeen

3

PSE

 

-

 

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

-

287, 296, 41

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

PSE: D kappale, 5 kohta

Verts/ALE: 2 ja 4 kohta

ALDE: 3 kohta

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE: tark. 11

11.   Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen

Mietintö: JULES MAATEN (A6-0197/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

§ 1

6P

IND/DEM

 

-

 

§ 2

7

IND/DEM

 

-

 

§ 4

8P

IND/DEM

NHÄ

-

119, 488, 11

12

PSE

osat

 

 

1

+

 

2/KÄ

-

262, 317, 36

2

ALDE

 

+

 

§

alkuper. teksti

 

 

§ 4 jälkeen

13

PSE

-

297, 310, 4

§ 5

15

PPE-DE

+

330, 277, 10

§ 6

3

ALDE

 

+

 

§ 9

9P

IND/DEM

NHÄ

-

128, 487, 9

§ 16

14

PSE

 

+

 

§ 18

10P

IND/DEM

 

-

 

§ 19

16P

IND/DEM

 

-

 

4=

11=

ALDE

IND/DEM

 

+

 

D kappale

5

IND/DEM

 

-

 

D kappaleen jälkeen

1

ALDE

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

493, 117, 14

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

GUE/NGL

tark. 1

1. osa: Teksti ilman sanoja: ”vaikka kyseessä oli poliittisesti ... oli ainoastaan 0,2 prosenttia;”

2. osa: nämä sanat

tark. 12

1. osa:”katsoo, että tärkeimpien poliittisten ... sopimuksen tulevaan ratifiointiin”

2. osa:”katsoo, että tästä syystä ... ja tuki pitkällä aikavälillä;”

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

IND/DEM tark. 8 ja 9, lopullinen äänestys

12.   Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen

Mietintö: RIITTA MYLLER (A6-0141/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

§ 6

1

PSE

 

+

 

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

 

+

 

13.   Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö

Mietintö: MANDIS MAVROMMATIS (A6-0185/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

§ 6

3

PPE-DE

NHÄ

+

583, 10, 14

§ 9

4

PPE-DE

NHÄ

+

571, 9, 13

§ 12

5

PPE-DE

NHÄ

+

597, 10, 14

§ 14

6

PPE-DE

NHÄ

+

593, 9, 14

§ 20 jälkeen

1

PSE

 

+

 

§ 23

7

PPE-DE

NHÄ

+

604, 8, 15

§ 27

10

GUE/NGL

 

+

 

johdanto-osan 2 viite

8P

GUE/NGL

+

354, 246, 23

johdanto-osan 3 viite

9

GUE/NGL

 

+

 

A kappale

2

PPE-DE

NHÄ

+

610, 7, 13

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

618, 10, 4

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE tark. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja lopullinen äänestys


LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.   Suositus: Trakatellis A6-0196/2005

Puolesta: 487

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Chiesa, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Kułakowski, Lax, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, López-Istúriz White, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Vastaan: 9

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister

Tyhjää: 10

ALDE: Prodi

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Coveney, Schmitt Ingo, Schnellhardt

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Mietintö: Lauk A6-0203/2005

Puolesta: 223

ALDE: Bourlanges

GUE/NGL: Meijer, Morgantini

NI: Czarnecki Marek Aleksander

PPE-DE: Gklavakis, Kasoulides, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Samaras, Trakatellis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Lagendijk

Tyhjää: 49

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PSE: Hänsch, Rosati

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

3.   Mietintö: Maaten A6-0197/2005

Puolesta: 119

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Rossa

UEN: Bielan, Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Onesta, Schlyter

Vastaan: 488

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tyhjää: 11

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Attard-Montalto, Ferreira Anne, Hedh

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton

4.   Mietintö: Maaten A6-0197/2005

Puolesta: 128

ALDE: Gentvilas, Malmström, Väyrynen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Protasiewicz, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Pahor, Sánchez Presedo, Segelström, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Vastaan: 487

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tyhjää: 9

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Muscat

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Mietintö: Maaten A6-0197/2005

Puolesta: 493

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 117

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Goebbels, Hedh

UEN: Camre

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Tyhjää: 14

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martinez

PPE-DE: Wijkman

UEN: Bielan, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Mietintö: Mavrommatis A6-0185/2005

Puolesta: 583

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Elles, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Korhola, Šťastný

Tyhjää: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Martinez, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Mietintö: Mavrommatis A6-0185/2005

Puolesta: 571

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Coûteaux

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Tyhjää: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Mietintö: Mavrommatis A6-0185/2005

Puolesta: 597

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Cederschiöld, Fatuzzo, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Tyhjää: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Mietintö: Mavrommatis A6-0185/2005

Puolesta: 593

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Tyhjää: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Mietintö: Mavrommatis A6-0185/2005

Puolesta: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 8

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Korhola, Sumberg

Tyhjää: 15

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Mietintö: Mavrommatis A6-0185/2005

Puolesta: 610

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 7

ALDE: Malmström

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

Tyhjää: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Mietintö: Mavrommatis A6-0185/2005

Puolesta: 618

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 10

ALDE: Ek

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

Tyhjää: 4

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Knapman

NI: Mote

Verts/ALE: van Buitenen


HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

P6_TA(2005)0261

Peruna-ankeroisten torjunta *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi perunaankeroisten torjunnasta (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0151) (1) ,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0116/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0192/2005);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TA(2005)0262

Kiinan kanssa tehty merikuljetuksia koskeva sopimuspöytäkirja laajentumisen jälkeen *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0864) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan, 80 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0180/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0205/2005);

1.

hyväksyy pöytäkirjan tekemisen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kiinan kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TA(2005)0263

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskeva sopimus *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0531) (1),

ottaa huomioon Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0048/2005),

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 35 artiklan,

ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6-0187/2005);

1.

hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

NEUVOSTON TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Tarkistus 1

Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen , 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan kanssa,

Tarkistus 2

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

(5 a) Muuttavat vesilinnut ovat merkittävä osa maailmanlaajuista lajien monimuotoisuutta, ja niitä olisi suojeltava biologista monimuotoisuutta koskevan vuoden 1992 yleissopimuksen nojalla, jotta lajit säilyvät tuleville sukupolville.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

 

(7 a) Jos komissio yhteisön puolesta ja valtuutuksensa puitteissa neuvottelee sopimuksen liitteessä tarkoitetun toimintasuunnitelman muutoksista, sen olisi otettava huomioon erityisesti sopimuksen III artiklan 2 kohdassa luetellut suojelutoimenpiteet.

Tarkistus 4

3 artikla

Valtuutetaan komissio neuvottelemaan ja hyväksymään yhteisön puolesta sopimuksen IV artiklan mukaiset toimintasuunnitelman muutokset ja X artiklan mukaiset sopimuksen muutokset. Komission olisi käytävä neuvotteluja kuullen neuvoston asettamaa erityiskomiteaa. Komissio varmistaa, että sopimuksen nojalla tehdyt päätökset ovat yhteisön voimassa olevan lainsäädännön ja yhteisön poliittisten tavoitteiden mukaiset.

Valtuutetaan komissio yhteisön toimivaltuuksiin kuuluvien asioiden osalta hyväksymään yhteisön puolesta sopimuksen liitteiden muutokset , jotka hyväksytään sopimuksen X artiklan 5 kohdan mukaisesti .

 

Komissiota avustaa tehtävän suorittamisessa neuvoston asettama erityiskomitea.

Jos sopimuspuolten kokous ei saata sopimuksen liitteiden muutosta osaksi yhteisön säännöstöä 90 päivän kuluessa muutoksen hyväksymisestä, komissio tekee varauman kyseisen muutoksen osalta jättämällä siitä sopimuksen X artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kirjallisen ilmoituksen tallettajalle. Jos muutos tämän jälkeen saatetaan osaksi yhteisön säännöstöä, komissio peruuttaa varauman viipymättä.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TA(2005)0264

Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus

Euroopan parlamentin päätös Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2203(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Umberto Bossin asianajajan esittämän, 3. elokuuta 2004 päivätyn pyynnön Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 13. syyskuuta 2004 ja joka liittyy Padovan tuomioistuimessa vireillä olevaan rikosasiaan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0209/2005),

A.

ottaa huomioon, että Umberto Bossi oli Euroopan parlamentin jäsen neljännellä vaalikaudella (toimikausi alkoi 19. heinäkuuta 1994, valtakirja tarkastettiin 15. marraskuuta 1994, toimikausi päättyi 19. heinäkuuta 1999) ja viidennellä vaalikaudella (toimikausi alkoi 20. heinäkuuta 1999, valtakirja tarkastettiin 15. joulukuuta 1999 ja toimikausi päättyi 10. kesäkuuta 2001 toimien esteellisyyden vuoksi),

B.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella (2),

C.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenten lainkäytöllinen koskemattomuus käsittää myös siviilioikeudenkäynnit;

1.

päättää puolustaa Umberto Bossin parlamentaarista koskemattomuutta ja erioikeuksia;

2.

ehdottaa, että parlamentti ilmoittaa edellä mainitun pöytäkirjan 9 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon oikeudenkäynnit asianomaisessa jäsenvaltiossa, ettei oikeudenkäyntejä saa jatkaa; kehottaa tuomioistuinta tekemään tarvittavat päätelmät;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Padovan tuomioistuimelle.


(1)  Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

(2)  Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista, 9 artikla.

P6_TA(2005)0265

Ashley Moten parlamentaarinen koskemattomuus

Euroopan parlamentin päätös Ashley Moten parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2005/2037(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon yleisen syyttäjän vaatimuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston esittämän pyynnön Ashley Moten parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 23. helmikuuta 2005,

kuultuaan Ashley Motea työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 8, 9, 10 ja 19 artiklan sekä edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0213/2005);

1.

päättää pidättää Ashley Moten parlamentaarisen koskemattomuuden;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisille viranomaisille.


(1)  Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

P6_TA(2005)0266

Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** II

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (5467/1/2005 — C6-0092/2005),

ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan (1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(1999)0577) (2),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0196/2005),

ottaa huomioon komission julkilausumat, jotka on esitetty tämän lainsäädäntöpäätöslauselman liitteenä ja julkaistaan säädöstekstin yhteydessä Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

1.

hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 121, 24.4.2001, s. 410.

(2)  EYVL C 116 E, 26.4.2000, s. 14.

P6_TC2-COD(1999)0238

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 5. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 14 artiklalla luodaan alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus.

(2)

Sisämarkkinoita koskevilla toimenpiteillä olisi parannettava elämänlaatua, terveyden suojelemista ja kuluttajansuojaa. Tämä direktiivi vastaa niitä vaatimuksia, joiden mukaan kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimenpiteiden määrittelyssä ja täytäntöönpanossa on varmistettava terveyden suojelun ja kuluttajansuojan korkea taso.

(3)

Tiettyjen ftalaattien käyttö leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, jotka tai joiden osat on valmistettu pehmitetystä materiaalista, olisi kiellettävä, koska tietyt ftalaatit aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa lapsille terveysriskejä. Lelu- ja lastentarvikevalmisteet, jotka voidaan panna suuhun, vaikkei niitä ole siihen tarkoitettu, erityisesti silloin, kun ne on tarkoitettu alle kolmivuotiaille lapsille, voivat tietyissä tapauksissa vaarantaa pienten lasten terveyden, jos ne on valmistettu tiettyjä ftalaatteja sisältävästä pehmitetystä materiaalista tai jos ne sisältävät tällaisesta materiaalista valmistettuja osia.

(4)

Komission kysyttyä neuvoa myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevältä tiedekomitealta (CSTEE) tämä on antanut lausuntoja kyseisten ftalaattien aiheuttamista terveysriskeistä.

(5)

Alle kolmivuotiaille tarkoitetuista suuhunpantavista lastenhoitotarvikkeista ja leluista, jotka on valmistettu tiettyjä ftalaatteja sisältävästä pehmeästä PVC:stä, 1 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa komission suosituksessa 98/485/EY (4) jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä lasten terveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi näiden tuotteiden osalta.

(6)

Vuodesta 1999 lähtien kuuden ftalaatin käyttö alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa suuhunpantavissa leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa on Euroopan unionin tasolla väliaikaisesti kielletty yleisestä tuoteturvallisuudesta 29 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/59/ETY (5) puitteissa komission päätöksen 1999/815/EY (6) nojalla. Päätöksen voimassaoloa on jatkettu säännöllisesti.

(7)

Ftalaatteja sisältävien lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden markkinoille saattamista koskevat rajoitukset, joita eräät jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön, vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan. Siksi on tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä tällä alalla ja näin ollen muuttaa direktiivin 76/769/ETY (7) liitettä I.

(8)

Ennalta varautumisen periaatetta olisi sovellettava silloin, kun tieteellisellä arvioinnilla ei pystytä määrittelemään riskiä riittävän varmasti terveyden korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi erityisesti lasten osalta.

(9)

Lapset kehittyvine elimistöineen ovat erityisen herkkiä lisääntymiselle vaarallisille aineille. Tästä syystä olisi estettävä, sikäli kuin mahdollista, lasten altistuminen kaikille käytännössä vältettävissä oleville näiden aineiden päästölähteille, erityisesti tarvikkeista, joita lapset panevat suuhunsa.

(10)

Riskianalyyseissa ja/tai vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY (8) puitteissa di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), dibutyyliftalaatti (DBP) ja butyylibentsyyliftalaatti (BBP) on määritelty lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi ja ne on tämän vuoksi luokiteltu lisääntymiselle vaarallisten aineiden toiseen luokkaan.

(11)

Di-isonyyliftalaattia (DINP), di-isodekyyliftalaattia (DIDP) ja di-n-oktyyliftalaattia (DNOP) koskevia tietoja ei joko ole tai ne ovat ristiriitaisia; ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että näiden aineiden käyttö leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, jotka siis on valmistettu nimenomaan lapsia varten, voi olla vaaraksi.

(12)

Koska näille ftalaateille altistumista, esimerkiksi suussapitämisaikaa ja altistumista päästöille muista lähteistä, ei voida luotettavasti arvioida, ennalta varautumiseen liittyvät seikat olisi otettava huomioon. Tämän takia olisi otettava käyttöön rajoituksia, jotka koskevat ftalaattien käyttöä leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa sekä näiden tuotteiden markkinoille saattamista. DINP:tä, DIDP:tä ja DNOP:tä koskevien rajoitusten olisi kuitenkin suhteellisuussyistä oltava lievempiä kuin DEHP:tä, DBP:tä ja BBP:tä koskevien rajoitusten.

(13)

Komissio tarkastelee uudelleen niiden pehmitetystä materiaalista valmistettujen tai siitä valmistettuja osia sisältävien tuotteiden muita sovelluksia, jotka voivat aiheuttaa ihmiselle vaaraa, erityisesti niitä, joita käytetään lääkintälaitteissa.

(14)

Ennalta varautumisen periaatetta koskevan komission tiedonannon mukaisesti tähän periaatteeseen perustuvia toimenpiteitä olisi arvioitava uuden tieteellisen tiedon perusteella.

(15)

Komission olisi valvottava ftalaattien ja pehmittimien käyttöä leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa yhteistyössä markkinoiden valvonnasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa sekä neuvotellen asiaankuuluvien tuottaja- ja maahantuojajärjestöjen kanssa.

(16)

Direktiiviä 76/769/ETY varten olisi määriteltävä käsite ”lastenhoitotarvike”.

(17)

Neuvoston olisi paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (9) 34 kohdan mukaisesti kannustettava jäsenvaltioita laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamistoimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(18)

Komissio tarkistaa direktiivin 76/769/ETY liitteessä mainittujen ftalaattien käyttöä muissa tuotteissa, kun olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (10) mukainen riskien arviointi on saatettu päätökseen.

(19)

Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta työsuojelun vähimmäisvaatimuksista annettuun yhteisön lainsäädäntöön, joka sisältyy toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY (11) sekä siihen perustuviin yksittäisiin direktiiveihin, erityisesti työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettuun neuvoston direktiiviin 90/394/ETY (12) ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annettuun neuvoston direktiiviin 98/24/EY (13),

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 76/769/ETY seuraavasti:

1.

Lisätään 1 artiklan 3 kohtaan seuraava alakohta:

”c)

”lastenhoitotarvikkeella” kaikkia sellaisia tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa lapsen nukkumista, rentoutumista , hygieniaa ja syöttämistä tai auttaa lasta imemään.”

2.

Muutetaan liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Komissio arvioi viimeistään ... (14) uudelleen direktiivissä 76/769/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säädettyjä toimenpiteitä tämän direktiivin liitteessä kuvattuja aineita ja niiden korvikeaineita koskevan uuden tieteellisen tiedon perusteella, ja näitä toimenpiteitä muutetaan tarvittaessa vastaavasti.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään ... (15). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä alkaen ... (16).

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty ...ssa/ssä

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja


(1)  EYVL C 116 E, 26.4.2000, s. 14.

(2)  EYVL C 117, 26.4.2000, s. 59.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu6. heinäkuuta 2000 (EYVL C 121, 24.4.2001, s. 410), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 4. huhtikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. heinäkuuta 2005.

(4)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 35.

(5)  EYVL L 228, 11.8.1992, s. 24, direktiivi kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/95/EY (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).

(6)  EYVL L 315, 9.12.1999, s. 46, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/781/EY (EUVL L 344, 20.11.2004, s. 35).

(7)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/98/EY (EUVL L 305, 1.10.2004, s. 63).

(8)  EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/73/EY (EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1).

(9)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(12)  EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1, direktiivi kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/37/EY (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50).

(13)  EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

(14)  Neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

(15)  Kuuden kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

(16)  Kahdentoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

LIITE

Lisätään direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I seuraavat kohdat:

[XX] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän aineen kattavia CAS- ja EINECS-numeroita):

di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)

CAS-nro 117-81-7

EINECS nro-204-211-0

dibutyyliftalaatti (DBP)

CAS-nro 84-74-2

EINECS-nro 201-557-4

butyylibentsyyliftalaatti (BBP)

CAS-nro 85-68-7

EINECS-nro 201-622-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun konsentraatiotason, ei saa saattaa markkinoille.

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän aineen kattavia CAS- ja EINECS-numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)

CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0

EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)

CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1

EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)

CAS-nro 117-84-0

EINECS-nro 204-214-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, jotka lapset voivat panna suuhun.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun konsentraatiotason, ei saa saattaa markkinoille.

P6_TA(2005)0267

Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0740) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0643/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A6-0099/2005);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TC1-COD(2003)0301

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY (3) on myötävaikuttanut merkittävästi sähkön sisämarkkinoiden luomiseen. Korkean toimitusvarmuustason takaaminen on sähkön sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta keskeinen tavoite, ja kyseisessä direktiivissä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus asettaa julkisen palvelun velvoitteita sähköyhtiöille muun muassa toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Nämä julkisen palvelun velvoitteet olisi määriteltävä mahdollisimman tarkasti ja tiukasti, eivätkä ne saisi johtaa sellaisen sähköntuotantokapasiteetin luomiseen, joka ylittää sen, mikä on tarpeen loppukäyttäjille tarkoitetun sähkönjakelun kohtuuttomien keskeytysten välttämiseksi.

(2)

Sähkönkysyntäennusteet koskevat tavallisesti keskipitkää aikaväliä ja perustuvat siirtoverkonhaltijoiden tai muiden ennusteiden tekemiseen pystyvien laitosten jäsenvaltion pyynnöstä laatimiin skenaarioihin.

(3)

Kilpailuun perustuvat EU:n sähkön sisämarkkinat edellyttävät avoimia ja syrjimättömiä toimitusvarmuuspolitiikkoja, jotka soveltuvat tällaisten markkinoiden vaatimuksiin. Kilpailu vääristyy, jos yksittäiset jäsenvaltiot eivät ole vahvistaneet tällaista politiikkaa tai jos jäsenvaltioiden politiikkojen välillä on merkittäviä eroja. Siksi on ratkaisevan tärkeää määritellä selvästi toimivaltaisten viranomaisten ja jäsenvaltioiden itsensä sekä kaikkien asiaankuuluvien markkinatoimijoiden tehtävät ja vastuut sähkön toimitusvarmuuden ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan turvaamiseksi välttäen kuitenkin samalla luomasta esteitä markkinoiden uusille yrittäjille , kuten yrityksille, jotka tuottavat tai toimittavat sähköä jäsenvaltiossa ja jotka ovat äskettäin käynnistäneet toimintansa kyseisessä jäsenvaltiossa, tai aiheuttamasta sähkön sisämarkkinoiden vääristymistä tai merkittäviä vaikeuksia markkinatoimijoille, mukaan lukien yhtiöt , joilla on pienet markkinaosuudet , kuten tuottajat tai toimittajat, joilla on hyvin pieni osuus asiaankuuluvilla yhteisön markkinoilla .

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyssä päätöksessä N:o 1229/2003/EY (4) Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta määritetään joukko suuntaviivoja Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevia yhteisön suuntaviivoja varten; Euroopan parlamentin ja neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 (5) verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa määritetään muun muassa ylikuormituksen hallitsemiseen liittyviä yleisiä periaatteita ja yksityiskohtaisia sääntöjä.

(5)

Uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön tuotantoa edistettäessä on myös tarpeen varmistaa siihen liittyvän varakapasiteetin saatavuus, mikäli se on teknisesti tarpeen, kantaverkon luotettavuuden ja turvallisuuden säilyttämiseksi.

(6)

Yhteisön ympäristöä koskevien sitoumusten täyttämiseksi ja yhteisön ulkopuolisen energiatarjonnan riippuvuuden vähentämiseksi on tärkeää ottaa huomioon sähkön kysynnän kasvun pitkäaikaisvaikutukset.

(7)

Kansallisten siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö verkon varmuuteen liittyvissä kysymyksissä, mukaan luettuina siirtokapasiteetin määrittely, tietojen toimittaminen ja verkon mallinnus, on ratkaisevan tärkeää hyvin toimivien sisämarkkinoiden kehittämisessä , ja sitä voitaisiin parantaa edelleen . Verkon varmuuteen liittyvän koordinoinnin puute haittaa yhtäläisten kilpailuolosuhteiden kehittymistä.

(8)

Asiaa koskevien teknisten sääntöjen ja suositusten — kuten UCTEn (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) toimintakäsikirjassa olevien sääntöjen ja suositusten, Nordelin laatimien vastaavien sääntöjen ja suositusten ja Itämeren alueen kantaverkkoa koskevien sääntöjen (Baltic Grid Code) ja UK:n ja IE:n järjestelmiä koskevien sääntöjen — päätarkoituksena on tukea yhteenliitetyn kantaverkon teknistä toimintaa, jolloin verkko voidaan pitää tarvittavalla tavalla jatkuvasti toiminnassa järjestelmän häiriintyessä jossain yksittäisessä kohdassa tai kohdissa verkkoa, sekä minimoida tällaiseen toimituskatkokseen liittyvät korjauskustannukset.

(9)

Siirto- ja jakeluverkonhaltijoilta olisi edellytettävä, että ne tarjoavat loppukäyttäjille palvelua, joka on niin keskeytysten yleisyyden kuin keston suhteen korkeatasoista.

(10)

Toimenpiteiden, joita voidaan käyttää sen varmistamiseksi, että asianomainen varatuotantokapasiteetti säilyy, on oltava markkinapohjaisia ja syrjimättömiä, ja niihin voi sisältyä sellaisia toimia kuten sopimukseen perustuvat takuut ja -järjestelyt, kapasiteettivaihtoehdot tai kapasiteettivelvoitteet. Toimenpiteitä voitaisiin täydentää myös muilla syrjimättömyyteen perustuvilla välineillä, kuten kapasiteettimaksuilla.

(11)

Jotta varmistutaan siitä, että asianmukaista etukäteistietoa on saatavilla, jäsenvaltioiden on julkistettava toimenpiteitä tarjonnan ja kysynnän tasapainon säilyttämiseksi niiden keskuudessa, jotka investoivat tällä hetkellä tai mahdollisesti tulevaisuudessa sähköntuotantoon, sekä sähkönkuluttajien keskuudessa.

(12)

On tärkeää, että jäsenvaltiot luovat yksiselitteiset , soveltuvat ja vakaat puitteet, joilla parannetaan sähköntoimitusvarmuutta ja edistetään tuotantokapasiteettiin ja kysynnänhallintatekniikoihin tehtäviä investointeja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 86, 87 ja 88 artiklan soveltamista. On myös tärkeää toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä sääntelykehyksen luomiseksi, jotka kannustavat investointeja uusiin siirtoyhteyksiin etenkin jäsenvaltioiden välillä .

(13)

Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi jäsenvaltioiden välisestä yhteenliitäntäkapasiteetista . Alhainen yhteenliittämisaste aiheuttaa markkinoiden pirstaloitumista ja haittaa kilpailun kehittymistä. Riittävä fyysinen siirtoverkon yhteenliittämiskapasiteetti , olipa kyseessä rajatylittävä kapasiteetti tai ei, on välttämätön muttei riittävä edellytys sille, että kilpailu toimii tehokkaasti. Loppukuluttajien edun kannalta uusien yhteenliittämishankkeiden mahdollisten etujen ja kyseisten hankkeiden kustannusten välisen suhteen olisi oltava järkevässä tasapainossa.

(14)

On määritettävä suurin mahdollinen siirtokapasiteetti ilman että verkon turvallista toimintaa koskevia vaatimuksia joudutaan rikkomaan, joten tässä kohdin on myös tärkeää taata suurempi avoimuus siirtoverkon kapasiteetin laskenta- ja jakomenettelyssä. Tällä tavoin voisi olla mahdollista hyödyntää paremmin nykyistä kapasiteettia eikä markkinoilla anneta virheellisiä signaaleja pulasta, mikä tukee direktiivin 2003/54/EY mukaisten täysin kilpailtujen sisämarkkinoiden saavuttamista.

(15)

Siirto- ja jakeluverkonhaltijat tarvitsevat asianmukaisen ja vakaan sääntelykehyksen investointeja sekä verkkojen ylläpitoa ja uudistamista varten .

(16)

Direktiivin 2003/54/EY 4 artiklassa jäsenvaltioita edellytetään seuraamaan sähkön toimitusvarmuutta ja laatimaan siitä kertomus. Tässä kertomuksessa olisi katettava lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tekijät, jotka vaikuttavat toimitusvarmuuteen mukaan lukien siirtoverkonhaltijoiden aikeet investoida verkkoon. Tällaista kertomusta laatiessaan jäsenvaltioiden on viitattava siirtoverkonhaltijoiden jo keräämiin tietoihin ja laatimiin arviointeihin sekä yksilötasolla että yhteisesti, myös EU:n tasolla.

(17)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava tämän direktiivin tehokas täytäntöönpano.

(18)

Suunnitellun toiminnan tavoitetta eli sähkönhuollon turvaamista, tervettä kilpailua ja täysin toimintakykyisten sähkön sisämarkkinoiden luomista ei voida perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti saavuttaa riittävällä tavalla jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla. Tässä direktiivissä säädetään ainoastaan niistä vähimmäisvaatimuksista, jotka ovat tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Aihe ja soveltamisala

1.    Tässä direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, joiden tavoitteena on sähkön toimitusvarmuuden turvaaminen EU:n sähkön sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja varmistaa

riittävä tuotantokapasiteetti,

kysynnän ja tarjonnan sopiva tasapaino,

sopiva yhteenliitäntäaste jäsenvaltioiden välillä sisämarkkinoiden kehittämiseksi .

2.    Direktiivissä vahvistetaan kehys, jonka puitteissa jäsenvaltioiden on määriteltävä avoin, vakaa ja syrjimätön sähkön toimitusvarmuuspolitiikka, joka soveltuu kilpailulle avattujen sähkön sisämarkkinoiden vaatimuksiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä käytetään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklan määritelmiä. Lisäksi direktiivissä tarkoitetaan:

a)

”sääntelyviranomaisella” direktiivin 2003/54/EY 23 artiklan mukaisesti nimettyjä jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisia;

b)

”sähkön toimitusvarmuudella” sähköjärjestelmän kykyä toimittaa loppukäyttäjille sähköä tässä direktiivissä määritetyllä tavalla;

c)

”verkon turvallisuudella” sähkönsiirron ja tarvittaessa jakeluverkon jatkuvaa toimintaa ennakoitavissa olosuhteissa;

d)

”tarjonnan ja kysynnän tasapainolla” kuluttajien ennakoitavan sähkönkysynnän täyttämistä tarvitsematta ryhtyä kulutusta hillitseviin toimenpiteisiin.

3 artikla

Yleiset säännökset

1.    Jäsenvaltioiden on vahvistettava yleinen politiikkansa sähkön toimitusvarmuuden korkean tason turvaamiseksi ryhtymällä tarvittaviin toimiin vakaiden investointien helpottamiseksi ja määrittämällä , mitkä ovat toimivaltaisten viranomaisten tehtävät ja vastuut tämän politiikan toteuttamisessa , mukaan lukien tarvittaessa sääntelyviranomaiset ja kaikki asiaankuuluvat markkinaryhmät, ja julkistettava tätä koskevat tiedot. Asianomaisiin markkinoiden toimijoihin kuuluvat muun muassa siirto- ja jakeluverkonhaltijat, sähkön tuottajat, sähkön toimittajat ja loppukäyttäjät.

2.    Toteuttaessaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä jäsenvaltioiden on otettava huomioon seuraavat tekijät:

a)

sähköntoimitusten jatkuvuuden varmistamisen tärkeys ;

b)

avoimen ja vakaan sääntelykehyksen tärkeys ;

c)

sisämarkkinat ja mahdollisuudet sähkön toimitusvarmuuteen liittyvään rajat ylittävään yhteistyöhön ;

d)

siirto- ja jakeluverkkojen säännöllisen huollon ja tarvittaessa jatkuvan uudistamisen tarve verkon toimivuuden ylläpitämiseksi ;

e)

sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla 27 päivänä syyskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/77/EY  (6) ja hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla 11 päivänä helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY (7) sähkön toimitusvarmuuteen liittyvien asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamisen tarve ;

f)

vakaata toimintaa varten on varmistettava riittävä sähkönsiirron ja -tuotannon varakapasiteetti, ja

g)

on tärkeää edistää sujuvien tukkumarkkinoiden perustamista.

3.     Toteuttaessaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä jäsenvaltiot voivat myös ottaa huomioon seuraavat tekijät:

a)

kansallisen tai alueellisen sähköntuotannon monipuolistamisaste;

b)

sähkön kysynnän kasvun pitkäaikaisvaikutusten vähentämisen tärkeys;

c)

energiatehokkuuteen ja uusien tekniikoiden, erityisesti kysynnän hallintatekniikoiden ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvien tekniikoiden käyttöönottoon sekä hajautettuun sähköntuotantoon kannustamisen tärkeys, ja

d)

infrastruktuuria ja sähköntuotantoa koskeviin investointeihin kohdistuvien hallinnollisten esteiden poistamisen tärkeys.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät tämän direktiivin mukaisesti vahvistetut toimenpiteet ole syrjiviä ja aiheuta kohtuutonta taakkaa markkinoiden toimijoille mukaan lukien markkinoiden uudet yrittäjät tai yritykset , joilla on pienet markkinaosuudet. Jäsenvaltioiden on myös otettava huomioon toimenpiteiden vaikutus loppukäyttäjien maksamaan sähkön hintaan ennen niiden toteuttamista .

5.     Edellä 1 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetun asianmukaisen yhteenliittämisasteen varmistamisessa jäsenvaltioiden välillä on erityisesti otettava huomioon seuraavat tekijät:

kunkin jäsenvaltion erityinen maantieteellinen sijainti;

järkevän tasapainon säilyttäminen uusien yhdysjohtojen rakentamiskustannusten ja loppukäyttäjien edun välillä;

nykyisten rajayhdysjohtojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistaminen.

4 artikla

Verkon toimintavarmuus

1.

a)

Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava , että siirtoverkonhaltijat asettavat toimintaa koskevat vähimmäissäännöt ja verkon varmuutta koskevat vähimmäisvaatimukset .

Ennen näiden sääntöjen ja vaatimusten asettamista niiden on neuvoteltava alan toimijoiden kanssa niissä maissa, joiden kanssa rajayhdysjohtoja on.

b)

Edellä olevan a alakohdan ensimmäisestä virkkeestä huolimatta jäsenvaltiot voivat vaatia siirtoverkonhaltijoita toimittamaan kyseiset säännöt ja vaatimukset toimivaltaisille viranomaisille hyväksyttäviksi.

c)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkon ja tarvittaessa jakeluverkon haltijat noudattavat toimintaa koskevia vähimmäissääntöjä ja verkon varmuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.

d)

Jäsenvaltioiden on vaadittava siirtoverkonhaltijoita ylläpitämään asianmukaista verkon varmuustasoa.

Verkon toimintavarmuuden takia siirtoverkonhaltijoiden on pidettävä sähkön tekninen varasiirtokapasiteetti asianmukaisella tasolla sekä oltava yhteistyössä niiden siirtoverkon haltijoiden kanssa, joiden kanssa niillä on yhteenliitännät. Verkon toimintavarmuutta koskevissa säännöissä määritellään, minkälaisissa ennakoitavissa olosuhteissa toimintavarmuus on säilytettävä.

e)

Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että yhteenliitetyt siirtoverkon ja tarvittaessa jakeluverkon haltijat vaihtavat tietoja verkkojen toiminnasta ajoissa ja tehokkaasti käyttöä koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Samat vaatimukset koskevat tarvittaessa siirto- ja jakeluverkon haltijoita, jotka ovat yhteenliitettyjä yhteisön ulkopuolisten verkonhaltijoiden kanssa.

2.    Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että siirtoverkon ja tarvittaessa jakeluverkon haltijat asettavat sähkön toimituksen laatua ja verkon varmuutta koskevat suoritustavoitteet ja toteuttavat ne. Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä kyseiset tavoitteet ja seurattava niiden toteutumista. Tavoitteiden on oltava objektiivisia, avoimia ja syrjimättömiä ja ne on julkaistava.

3.     Toteuttaessaan direktiivin 2003/54/EY 24 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 6 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä jäsenvaltiot eivät saa syrjiä rajatylittäviä sopimuksia eivätkä kansallisia sopimuksia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätätilanteessa toteutettavien tarjonnan supistusten on perustuttava siirtoverkonhaltijoiden suorittamaa epätasapanon hallintaa koskeviin ennalta määriteltyihin kriteereihin. Varotoimenpiteet on toteutettava tiiviissä yhteistyössä muiden asianosaisten siirtoverkonhaltijoiden kanssa noudattaen asiaa koskevia kahdenvälisiä sopimuksia, tietojenvaihtosopimukset mukaan lukien.

5 artikla

Tarjonnan ja kysynnän tasapainon ylläpitäminen

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tasapainon säilyttämiseksi sähkönkysynnän ja sähköntuotantokapasiteetin saatavuuden välillä .

Erityisesti jäsenvaltioiden on

kannustettava sellaisen kehyksen luomiseen tukkumarkkinoille, josta lähtee sopivia hintasignaaleja sähköntuotannolle ja kulutukselle, tämän kuitenkaan vaikuttamatta pienten erillisten verkkojen erityisvaatimuksiin,

vaadittava siirtoverkonhaltijoita varmistamaan, että tasapainon ylläpitämistä varten on käytettävissä riittävä varatuotantokapasiteetti, tai hyväksymään vastaavia markkinapohjaisia toimenpiteitä.

2.     Sanotun rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamista, jäsenvaltiot voivat myös toteuttaa lisätoimenpiteitä, mukaan luettuina mutta näihin rajoittumatta:

a)

säännökset, joilla helpotetaan uuden tuotantokapasiteetin luomista ja uusien tuotantoyhtiöiden tuloa markkinoille,

b)

esteiden poistaminen sellaisten sopimusten käytöltä, jotka voidaan keskeyttää,

c)

eri pituisten sopimusten tekemistä haittaavien esteiden poistaminen sekä tuottajien että asiakkaiden osalta,

d)

tosiaikaiseen kysynnänhallintaan suunniteltujen tekniikoiden, kuten kehittyneiden mittausjärjestelmien käytön edistäminen,

e)

energiansäästötoimenpiteiden kannustaminen,

f)

tarjouskilpailumenettelyt tai kaikki vastaavat avoimet ja syrjimättömät menettelyt direktiivin 2003/54/EY 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on julkaistava tämän artiklan nojalla toteuttamansa toimenpiteet ja varmistettava, että niistä tiedotetaan mahdollisimman laajalti .

6 artikla

Verkkoinvestoinnit

1.   Jäsenvaltioiden on luotava sääntelykehys, joka

antaa investointisignaaleja sekä siirto- että jakeluverkkojen haltijoille, jotta nämä kehittävät verkkojaan siten, että ne vastaavat markkinoiden ennakoitavissa olevaa kysyntää,

helpottaa verkkojen ylläpitoa sekä tarvittaessa uusimista.

2.    Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1228/2003 soveltamista jäsenvaltiot voivat myös sallia liikepankkien investoinnit yhteenliitäntöihin .

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteenliitäntäinvestointeja koskevat päätökset tehdään tiiviissä yhteistyössä asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden kesken.

7 artikla

Kertomus

1.    Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2003/54/EY 4 artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa katetaan järjestelmän kokonaiskattavuus sähkön toimituksia ja arvioitua kysyntää varten, mukaan lukien seuraavat seikat:

toimitusverkon varmuus,

kysynnän ja tarjonnan arvioitu tasapaino seuraavaksi viisivuotiskaudeksi,

sähkön toimitusvarmuuden tulevaisuudennäkymät kertomuksen laadintapäivää seuraaviksi 5—15 vuodeksi,

siirtoverkonhaltijoiden tai minkä tahansa muun osapuolen suunnittelemat investoinnit seuraavaksi viideksi tai useammaksi kalenterivuodeksi rajatylittävän yhteenliityntäkapasiteetin toimittamisen osalta.

2.    Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on laadittava kertomus tiiviissä yhteistyössä siirtoverkonhaltijoiden kanssa. Siirtoverkonhaltijat ovat soveltuvilta osin yhteydessä lähialueiden siirtoverkonhaltijoihin.

3.    Edellä 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetussa kertomuksen yhteenliityntäinvestointeja käsittelevässä osassa on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 määritetyt ylikuormituksen hallinnan periaatteet,

b)

nykyiset ja suunnitellut siirtolinjat,

c)

odotetut tuotantoa, toimituksia, rajat ylittävää yhteistyötä ja kulutusta koskevat mallit, jotka mahdollistavat kysynnänhallintatoimet, ja

d)

alueelliset, kansalliset ja Euroopan tason kestävän kehityksen tavoitteet, mukaan luettuina hankkeet, jotka ovat osa päätöksen N:o 1229/2003/EY liitteessä I mainittuja ensisijaisia hankkeita koskevia akseleita.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat toimittavat tietoja suunnittelemistaan investoinneista tai minkä tahansa muun osapuolen suunnittelemista investoinneista, joista ne ovat tietoisia, rajatylittävän yhteenliittämiskapasiteetin tarjoamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat myös vaatia siirtoverkonhaltijoita toimittamaan tietoja investoinneista, jotka liittyvät rajatylittävien yhteenliitäntöjen toimittamiseen materiaalisesti vaikuttavien sisäisten verkkojen rakentamiseen.

4.    Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava tarvittavin toimin, että helpotetaan tarvittaessa sähköverkonhaltijoiden ja/tai toimivaltaisten viranomaisten pääsyä asianmukaisiin tietoihin niiden toimittaessa tätä tehtävää .

On varmistettava luottamuksellisten tietojen luottamuksellinen käsittely .

5.    Komissio tiedottaa 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa mainituilta toimivaltaisilta viranomaisilta saatujen tietojen pohjalta jäsenvaltioille, toimivaltaisille viranomaisille ja komission 11 päivänä marraskuuta 2003 tehdyllä päätöksellä 2003/796/EY (8) perustetulle Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmälle suunnitelluista investoinneista ja niiden vaikutuksesta 1 artiklan 1 kohdassa mainittuun tavoitteeseen .

Tämä kertomus voidaan sisällyttää direktiivin 2003/54/EY 28 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin, ja se julkaistaan.

8 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin mukaisten kansallisten säännösten täytäntöönpanon varmistamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2007 ja ilmoitettava niiden mahdolliset muutokset mahdollisimman pian.

9 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen ... (9) . Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2.   Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on tehtävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

10 artikla

Kertomus

Komissio seuraa ja arvioi tämän direktiivin soveltamista ja antaa saavutetusta edistymisestä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen ... (10) .

11 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

12 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty ...ssa/ssä ... päivänä ...kuuta ...

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja


(1)   EUVL C 120, 20.5.2005, s. 119.

(2)  Euroopan parlamentin kanta 5. heinäkuuta 2005.

(3)  EUVL L 176, 15.7.2003, s. 37 , direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2004/85/EY (EUVL L 236, 7.7.2004, s. 10).

(4)  EUVL L 176, 15.7.2003, s. 11.

(5)  EUVL L 176, 15.7.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1223/2004 (EUVL L 233, 2.7.2004, s. 3).

(6)  EYVL L 283, 27.10.2001, s. 33, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(7)  EUVL L 52, 21.2.2004, s. 50.

(8)  EUVL L 296, 14.11.2003, s. 34.

(9)  24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

(10)  48 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta.

P6_TA(2005)0268

Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus

 

1.

Euroopan parlamentin päätös Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2101(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Umberto Bossin asianajajan esittämän, 7. toukokuuta 2004 päivätyn pyynnön Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 22. heinäkuuta 2004 ja joka liittyy Brescian tuomioistuimessa vireillä olevaan rikosasiaan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0210/2005),

A.

ottaa huomioon, että Umberto Bossi oli Euroopan parlamentin jäsen neljännellä vaalikaudella (toimikausi alkoi 19. heinäkuuta 1994, valtakirja tarkastettiin 15. marraskuuta 1994, toimikausi päättyi 19. heinäkuuta 1999) ja viidennellä vaalikaudella (toimikausi alkoi 20. heinäkuuta 1999, valtakirja tarkastettiin 15. joulukuuta 1999, toimikausi päättyi 10. kesäkuuta 2001 esteellisyyden vuoksi),

B.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittaviksi, pidättää eikä haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella (2);

1.

päättää puolustaa Umberto Bossin parlamentaarista koskemattomuutta ja erioikeuksia;

2.

ehdottaa, että parlamentti ilmoittaa edellä mainitun pöytäkirjan 9 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon oikeudenkäynnit asianomaisessa jäsenvaltiossa, ettei oikeudenkäyntejä saa jatkaa; kehottaa tuomioistuinta tekemään tarvittavat päätelmät;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Brescian tuomioistuimelle.


(1)  Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

(2)  Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artikla.

2.

Euroopan parlamentin päätös Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2101(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Umberto Bossin asianajajan esittämän, 7. toukokuuta 2004 päivätyn pyynnön Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 22. heinäkuuta 2004 ja joka liittyy Bergamon tuomioistuimessa vireillä olevaan rikosasiaan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0210/2005),

A.

ottaa huomioon, että Umberto Bossi oli Euroopan parlamentin jäsen neljännellä vaalikaudella (toimikausi alkoi 19. heinäkuuta 1994, valtakirja tarkastettiin 15. marraskuuta 1994, toimikausi päättyi 19. heinäkuuta 1999) ja viidennellä vaalikaudella (toimikausi alkoi 20. heinäkuuta 1999, valtakirja tarkastettiin 15. joulukuuta 1999, toimikausi päättyi 10. kesäkuuta 2001 esteellisyyden vuoksi),

B.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittaviksi, pidättää eikä haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella (2);

1.

päättää puolustaa Umberto Bossin parlamentaarista koskemattomuutta ja erioikeuksia;

2.

ehdottaa, että parlamentti ilmoittaa edellä mainitun pöytäkirjan 9 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon oikeudenkäynnit asianomaisessa jäsenvaltiossa, ettei oikeudenkäyntejä saa jatkaa; kehottaa tuomioistuinta tekemään tarvittavat päätelmät;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Bergamon tuomioistuimelle.


(1)  Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

(2)  Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artikla.

3.

Euroopan parlamentin päätös Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2101(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Umberto Bossin asianajajan esittämän, 7. toukokuuta 2004 päivätyn pyynnön Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 22. heinäkuuta 2004 ja joka liittyy Milanon tuomioistuimessa olevaan rikosasiaan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0210/2005),

A.

ottaa huomioon, että Umberto Bossi oli Euroopan parlamentin jäsen neljännellä vaalikaudella (toimikausi alkoi 19. heinäkuuta 1994, valtakirja tarkastettiin 15. marraskuuta 1994, toimikausi päättyi 19. heinäkuuta 1999) ja viidennellä vaalikaudella (toimikausi alkoi 20. heinäkuuta 1999, valtakirja tarkastettiin 15. joulukuuta 1999, toimikausi päättyi 10. kesäkuuta 2001 esteellisyyden vuoksi),

B.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenet nauttivat kotimaassaan samaa lainkäytöllistä koskemattomuutta kuin kyseisen valtion kansanedustajat (2),

C.

ottaa huomioon, että Milanon alioikeuden tuomiolla päätetyssä asiassa Umberto Bossi käyttäytyi väkivaltaisesti ja uhkaili Italian poliisin edustajia, jotka olivat suorittamassa Veronan yleisen syyttäjän määräämää etsintää Lega Nordin Milanon toimistoon,

D.

ottaa huomioon, että Umberto Bossi oli tuolloin Italian parlamentin jäsen ja että Italian perustuslakituomioistuin päätti 17. toukokuuta 2001, että hän ei nauti parlamentaarista koskemattomuutta, koska solvaaminen, vastustaminen ja väkivaltainen käytös eivät missään tapauksessa ole tekoja, joihin voitaisiin soveltaa parlamentaarisia erioikeuksia,

E.

katsoo, että tässä tapauksessa ainoastaan edellä mainitun pöytäkirjan 10 a artiklaa voidaan soveltaa ja että näyttää siltä, etteivät Italian parlamentin jäsenet nauti lainkäytöllistä koskemattomuutta kyseisissä olosuhteissa;

1.

päättää olla puolustamatta Umberto Bossin parlamentaarista koskemattomuutta Milanon tuomioistuimessa vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin yhteydessä.


(1)  Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

(2)  Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 10 a artikla.

P6_TA(2005)0269

Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus

Euroopan parlamentin päätös Jean-Charles Marchianin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2005/2105(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Jean-Charles Marchianin esittämän, 19. toukokuuta 2005 päivätyn pyynnön parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 26. toukokuuta 2005,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0208/2005),

A.

ottaa huomioon, että Jean-Charles Marchiani valittiin Euroopan parlamenttiin viidensissä yleisissä välittömissä vaaleissa 13. kesäkuuta 1999, Euroopan parlamentti tarkasti hänen valtakirjansa 15. joulukuuta 1999 (2) ja että hänen valtakirjansa raukesi 19. heinäkuuta 2004,

B.

ottaa huomioon, että Jean-Charles Marchianin ollessa Euroopan parlamentin jäsenenä Ranskan oikeusviranomaiset olivat kuunnelleet eräitä hänen ja muiden puheluita,

C.

ottaa huomion, että Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus (3),

D.

ottaa huomioon, että Ranskan tasavallan rikosprosessilain 100 artiklan 7 kohdan mukaan kansanedustajien ja senaattoreiden puhelimia ei voida kuunnella ilman että tutkintatuomari on ilmoittanut siitä etukäteen kyseessä olevan kamarin puheenjohtajalle,

E.

ottaa huomioon, että jura novit curia -periaatteen vastaisesti Ranskan korkein oikeus ei noudattanut pöytäkirjan 10 artiklaa 16. maaliskuuta 2005 asiassa 1784 antamassaan tuomiossa pidättämällä Jean-Charles Marchianilta rikoslain 100 artiklan 7 kohdan nojalla kansallisille parlamentin jäsenille myönnetyn koskemattomuuden;

1.

päättää puolustaa Jean-Charles Marchianin parlamentaarista koskemattomuutta;

2.

pyytää peruuttamaan tai kumoamaan Ranskan korkeimman oikeuden 16. maaliskuuta 2005 asiassa 1784 antaman tuomion ja poistamaan kaikki siitä johtuvat aineelliset ja oikeudelliset vaikutukset;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Ranskan tasavallan korkeimmalle oikeudelle sekä Ranskan hallitukselle, kansalliskokoukselle ja senaatille.


(1)  Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

(2)  Euroopan parlamentin 15. joulukuuta 1999 tekemä päätös valtakirjojen tarkastuksesta Euroopan parlamentin viidensien suorien vaalien jälkeen (10.—13. kesäkuuta 1999) (EYVL C 296, 18.10.2000, s. 93).

(3)  Ks. Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 10 artiklan 1 kohdan a alakohta.

P6_TA(2005)0270

Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen

Euroopan parlamentin päätöslauselma euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta (2005/2078(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta (KOM(2004)0552),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle sekä Euroopan keskuspankille — Ensimmäinen kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista (KOM(2004)0748),

ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2000 (1) esittämänsä kannat euron käyttöönottoa koskevista määräyksistä,

ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2000 antamansa päätöslauselman (2) talous- ja rahaliittoa koskevasta tiedotus- ja viestintästrategiasta sekä eurosta ennen vuotta 2002,

ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2001 antamansa päätöslauselman keinoista talouden toimijoiden tukemiseksi euroon siirtymisessä (3),

ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0197/2005),

A.

katsoo, että kuuden vuoden olemassaolon jälkeen hanketta talous- ja rahaliiton aikaansaamiseksi ja euron käyttöönottamiseksi on pidetty yleisesti erittäin menestyksekkäänä,

B.

ottaa huomioon, että tätä vahvistavat euron arvostettu asema kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla, euromääräisen kaupan jatkuva kasvu sekä keskuspankkien varannoissa maailmanlaajuisesti yleistyvä siirtyminen dollareista euroihin,

C.

katsoo, ettei tässä vaiheessa voida vakavasti kyseenalaistaa yhtenäisvaluutasta ja siihen liittyvistä välineistä — yhtenäisestä rahapolitiikasta ja talouspolitiikkojen parantuneesta koordinoinnista — koituvia etuja, joita ovat historiallisesti alhaisten korkojen ansiosta halvempi rahoitus, hintojen lisääntynyt avoimuus, joka johtaa keskipitkällä aikavälillä halvempiin hintoihin, valuuttakurssiriskin poistuminen euroalueella, EU:n sisäisen kaupan ja matkailun helpottuminen ja jäsenvaltioihin kohdistuva paine toteuttaa vakauteen tähtäävää veropolitiikkaa,

D.

ottaa huomioon, että osalla unionin kansalaisista on kielteinen näkemys eurosta, ennen kaikkea jäsenvaltioissa, joiden kansallinen valuutta on kytketty euroon liian korkealla vaihtokurssilla; ottaa huomioon Eurobarometri-kyselyt, joiden tulokset osoittavat kyseisen suuntauksen olevan kasvussa euron kannatuksen oltua euroalueella 68 prosenttia juuri ennen käteiseurojen käyttöönottoa, 75 prosenttia heti sen jälkeen ja 66 prosenttia vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla; ottaa huomioon Ruotsin ja Tanskan kansanäänestysten kielteiset tulokset, jotka ovat todiste siitä, että Euroopan yhtenäisvaluutalla on julkista vastustusta unionissa; ottaa huomioon uusissa jäsenmaissa toteutetut kyselyt, joiden tuloksista käy ilmi lähinnä asiaa koskevan tiedon puutteesta johtuva epäluulo euron käyttöönottoa kohtaan,

E.

ottaa huomioon, että suureksi osaksi näihin näkemyksiin liittyy joitakin euroon siirtymisen yhteydessä tehtyjä virheitä, vaikka kyseessä oli poliittisesti ja teknisesti hyödyllinen ja erittäin onnistunut toimi, jonka vaikutus inflaatioon oli ainoastaan 0,2 prosenttia; ottaa huomioon, että riittävästi huomiota ei ole kiinnitetty euroon siirtymisen vaikutuksiin, jotka kohdistuvat sekä keskivertokuluttajaan, jonka mielestä päivittäistarvikkeiden ja -palvelujen hinnat nousivat, että pk-yrityksiin, jotka eivät saaneet riittävästi tietoa eivätkä käteistä rahaa; ottaa huomioon, että jälkikäteen nähdään, että oli selvästi virhe lopettaa euroa koskevat tiedotuskampanjat niin pian sen varsinaisen käyttöönoton jälkeen,

F.

katsoo, että olisi tärkeää pystyä toteuttamaan Eurobarometrin määrällisten tutkimusten ohella laadullisia tutkimuksia syistä kansalaisten syvään iskostuneisiin käsityksiin eurosta; katsoo, että vain syvällisten haastattelujen avulla voidaan selvittää todelliset syyt siihen, miksi tietyt ihmisryhmät vastustavat euroa ja suhtautuvat talous- ja rahaliittoon epäilevästi, ja että näitä haastatteluja voidaan käyttää kohdennettujen tiedotusstrategioiden pohjana siten, että kohteena olevien (euroskeptisten) väestöryhmien valinta jätetään kyseisten jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten tiedottajien tehtäväksi,

G.

katsoo, että elinkeinoelämän kokemuksia ja jälkimarkkinointia koskevien mediatutkimusten tuloksia voidaan soveltaa sen korostamiseksi, miten tärkeää tiedottaminen on vielä euron käyttöönoton jälkeenkin; katsoo, että on myös tärkeää saavuttaa ihmisten luottamus etukäteen ja euron käyttöönottoon saakka samoin kuin vahvistaa tätä luottamusta niiden keskuudessa, jotka ovat olleet vakuuttuneita päätöksensä oikeellisuudesta, ja muokata heidän mielipiteitään tiedottamisen ja vielä euron käyttöönoton jälkeenkin järjestettävien tilaisuuksien avulla,

H.

katsoo, että euroa ja talous- ja rahaliittoa varten tarvitaan johdonmukainen, kunnianhimoinen ja kestävä tiedotusstrategia yhtenäisvaluutan tukemiseksi, menneiden virheiden välttämiseksi ja uusien tulokkaiden valmistelemiseksi sujuvaan siirtymiseen; katsoo, että komissio ja Euroopan keskuspankki, jotka toimivat Euroopan parlamentin demokraattisen valvonnan alaisuudessa, sekä jäsenvaltioiden rahoitusviranomaiset ovat tärkeimmät strategian menestyksestä vastaavat elimet,

I.

ottaa huomioon, että hieman korkeampi inflaatio uusissa jäsenvaltioissa kuin euroalueella on keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä väistämätöntä euron käyttöönotosta riippumatta johtuen yhä esiintyvistä huomattavista hintaeroista, ja välimatkan umpeen kuromisen monimutkaisen ilmiön,

J.

katsoo, että Euroopan unionia koskevan tiedotus- ja viestintäpolitiikan on unionin demokratiaprosessissa sisällyttävä unionin yleiseen tiedotus- ja viestintästrategiaan, jotta se olisi tehokas ja jotta sen avulla kansalaisille osoitettaisiin johdonmukaisesti, mitä etuja unioni tarjoaa heidän jokapäiväisessä elämässään;

1.

panee tyytyväisenä merkille EMUn tuomat edut, kuten hintavakauden, pienemmät varainsiirtokustannukset, hintojen paremman avoimuuden euroalueella, häilyvyyden vähenemisen kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla ja suojan ulkoisilta sokeilta, ennennäkemättömän alhaiset korot, asuntolainojen alhaiset korot ja matkustamisen helpottumisen; tukee euroa Euroopan yhdentymisen vahvana symbolina ja keinona tuoda unionin kansalaiset lähemmäs unionin taustalla olevia ihanteita;

2.

panee merkille euron ilmeisen epäsuosion tiettyjen kansalaisten keskuudessa; katsoo sen olevan ristiriidassa sen seikan kanssa, että euro on ehkä kaikkien aikojen onnistunein Eurooppa-hanke; katsoo, että yhtenäisvaluutta säilyy EU:n tiedotuksen painopistealueena; uskoo, että euron sekä talous- ja rahaliiton etuja (hintavakautta, alhaisia kiinnelainakorkoja, helpottunutta matkailua, suojautumista valuuttakurssien vaihteluilta sekä ulkoisilta tasapainottomuuksilta) on puolustettava ja selitettävä suurelle yleisölle pitkälle tulevaisuuteen; katsoo, että on painotettava erityisesti EU:n kansalaisten ja kuluttajien sekä pk-yritysten tiedonsaantia ja ajan tasalla pitämistä, koska näillä yrityksillä ei ole riittäviä valmiuksia ryhtyä välittömästi harjoittamaan liiketoimintaa euroilla;

3.

katsoo, että euro- ja EMU-kampanjassa on keskityttävä pieniin kaupunkeihin ja syrjäalueisiin, joilla mahdollisuudet yleisölle tiedottamiseen ovat vielä nykyäänkin rajalliset; katsoo, että niin halutessaan jäsenvaltioiden olisi tarkoituksenmukaista jatkaa rinnakkaishinnoittelua (kansallisessa valuutassa ja euroina), kunnes kansalaiset — erityisesti tällaisilla alueilla — ovat täysin perehtyneitä järjestelmään;

4.

katsoo, että tärkeimpien poliittisten päättäjien olisi otettava täysi poliittinen vastuu yhteisen rahapolitiikan ja tehostetun taloudellisen koordinoinnin kehittämisestä edelleen, koska euron pitkäaikainen myönteinen ylläpito vaikuttaa koko unionin kehitykseen ja euron suosio on tärkeää myös perustuslaista tehdyn sopimuksen mahdollisen ratifioinnin kannalta;

5.

tukee talouspolitiikan tiukempaa koordinointia jäsenvaltioiden välillä ja varovaista veropolitiikkaa uudistetun mutta vankan vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa; katsoo, että uudistetun vakaus- ja kasvusopimuksen, joka hyväksyttiin periaatteessa Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa, ja tiettyjen kysymysten, joista sovitaan asiaa koskevissa yhteisön asetuksissa, on yhdenmukaisen täytäntöönpanon kautta edistettävä jäsenvaltioiden pitkän aikavälin taloudellista vakautta ja niiden mukauttamista Lissabonin tavoitteisiin; korostaa, että heikko talouskasvu euron käyttöönoton jälkeen ei johtunut valuutan vaihdoksesta vaan siitä, että laajoja talouspoliittisia suuntaviivoja ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön, Lissabonin strategia ei ole toteutunut ja rakenteelliset uudistukset puuttuvat;

6.

pitää myönteisenä komission uusinta kertomusta euroa koskevasta viestintästrategiastaan, mutta pitää sen äänensävyä turhan optimistisena euron ollessa epäsuosiossa; pyytää komissiota noudattamaan keskeisiä viestintätavoitteitaan ja esittämään yksityiskohtaisesti niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet; korostaa nykyaikaisten markkinointitekniikoiden soveltamista entistä intensiivisemmin talous- ja rahaliiton suosion kasvattamisessa yleisön keskuudessa ja kehottaa markkinoimaan talous- ja rahaliittoa, euroa ja niistä koituvia etuja houkuttelevana ”pakettina”;

7.

kannattaa komission näkemystä, jonka mukaan tiedotuskampanja on mukautettava eri jäsenmaiden kulttuurin, kielen, vallitsevan yleisen mielipiteen ja kansalaisten huolenaiheiden mukaan sekä sen mukaan, kuuluuko kyseinen maa jo euroalueeseen, ottaako se euron käyttöön lyhyellä vai keskipitkällä aikavälillä vai haluaako se pysyä euroalueen ulkopuolella;

8.

jatkaa Prince-ohjelman tukemista ja vaatii sen rahoituksen lisäämistä; uskoo, että toimielinten välistä vuoropuhelua eurosta voidaan parantaa toimielinten tiedotusyhteistyöryhmän avulla; varoittaa, että yhteisrahoituksen periaate, johon Prince-ohjelma perustuu, voi johtaa merkittäviin ongelmiin euron käyttöönottovaiheessa ja käyttöönoton lykkäämiseen niissä uusissa jäsenvaltioissa, joilla ei ole riittäviä rahoitusmahdollisuuksia;

9.

katsoo, että on tärkeää pohtia euroalueen ulkopuolelle jääneiden kolmen vanhan jäsenvaltion (Tanskan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan) kansalaisten huolia, ja pyytää komissiota haluttaessa auttamaan kyseisten jäsenvaltioiden hallituksia niiden pyrkiessä muuttamaan epäilevien kansalaisten mieltä;

10.

uskoo äskettäisen EU:n laajentumisen tarjoavan tärkeitä haasteita talous- ja rahaliitolle ja yhtenäisvaluutalle; katsoo, että komission on keskitettävä ponnistuksensa uusien jäsenvaltioiden auttamiseen intensiivisten tiedotuskampanjojen avulla näiden valtioiden kansalaisten valmistautuessa euron käyttöönottoon; katsoo, että on valvottava kampanjan toteuttamista, jos se on jo käynnistynyt, ja on raportoitava säännöllisesti euron käyttöönottoa koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanosta;

11.

toteaa, että rinnakkaishinnoittelun vaatimus, esimerkiksi kolme kuukautta ennen euron käyttöönottoa ja jopa 12 kuukautta sen jälkeen, voi vähentää kansalaisten pelkoja euron tuomasta hintojen noususta ja asettaa paineita yrityksille ja palvelutoimittajille, jotta ne eivät käyttäisi euroihin muuntamista tekosyynä hintojen nostamiselle; katsoo, että rinnakkaishinnoittelu kansallisena vaatimuksena tai kauppakamarien vapaaehtoisena menettelysääntönä taikka talouselämän osapuolten ja työmarkkinaosapuolten välisenä sopimuksena on osoittautunut arvokkaaksi euron käyttöönoton yhteydessä monissa euroalueen ensimmäisistä 12 maasta;

12.

kehottaa komissiota ottamaan huomioon uusien jäsenvaltioiden yleisön ilmaiseman pelon hintojen noususta; katsoo, että väärinkäytöksistä ja kohtuuttomasta hintojen ylöspäin pyöristämisestä nykyisen euroalueen jäsenvaltioista saatuja kokemuksia olisi hyödynnettävä tulevissa euroalueen jäsenvaltioissa vastaavien ilmiöiden estämiseksi; katsoo, että vuotuisen inflaation ja euron käyttöönoton aiheuttaman hintojen nousun välinen ero olisi selitettävä kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille;

13.

huomauttaa, että vanhoihin jäsenvaltioihin verrattuna uusissa jäsenvaltioissa suoritetaan suurempi osa maksuista käteisellä kuin sähköisillä maksuvälineillä; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kansallisia keskuspankkeja ottamaan tämän huomioon valmistellessaan käteiseuron käyttöönottoa uusissa jäsenvaltioissa; rohkaisee niitä hyödyntämään euron käyttöönottoa sähköisten ja korttimaksujen määrän lisäämiseksi; uskoo, että kahden rahan lyhyt siirtymäaika on paras vaihtoehto käteiseuron onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi uusissa jäsenvaltioissa;

14.

katsoo, että aiemmasta euron käyttöönotosta saadut parhaat käytänteet ja tietämys on hyödyllistä uusien jäsenvaltioiden siirtyessä euron käyttöön sekä tulevassa laajentumisessa ja uusien hakijamaiden valmisteluissa;

15.

kehottaa komissiota painottamaan tähänastista enemmän kuulemisprosessia työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta ilmaistaan selkeästi yleisön ja ennen kaikkea erityisten sosiaalisten ja taloudellisten toimijoiden tarpeet;

16.

vaatii lisärahoitusta euroa käsittelevien kansallisten foorumien perustamiseksi kuhunkin jäsenvaltioon valtiovarainministerin alaisuuteen ja tiiviissä yhteistyössä kansallisten keskuspankkien kanssa, sillä järjestelmä on osoittautunut hyödylliseksi aikaisemmissa tapauksissa; katsoo, että EU:n olisi tuettava kumppanuushankkeita, joissa vanhat jäsenvaltiot voivat auttaa levittämään hyviä käytänteitä ja asiantuntemuksen siirtoa valtiovarainministerien kesken ja keskuspankkien välillä; kehottaa komissiota laatimaan erityisiä kertomuksia parhaiden käytänteiden pohjalta ja rohkaisemaan kansallisia sekä alue- ja paikallisviranomaisia perustamaan paikallisia raportointikeskuksia, joissa kuka tahansa voi ilmoittaa rikkomuksista, kuten perusteettomista hinnankorotuksista;

17.

kehottaa komissiota tunnustamaan Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien sekä alue- ja paikallisviranomaisten aktiivisen osallistumisen merkityksen euroa ja talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotusstrategian suunnittelussa ja täytäntöönpanossa; katsoo, että näiden instituutioiden toimenpiteet tuottavat demokraattisempaa vuoropuhelua tiedotusstrategiasta, johon sisällytetään aiempaa paremmin yleisön huolenaiheet ja sen kohtaamat ongelmat;

18.

pyytää Euroopan keskuspankkia tekemään vuosikertomuksessaan tai erityiskertomuksessa vuotuisen määräanalyysin, jota käsiteltäisiin Euroopan parlamentissa, euron tavallisille kansalaisille tuomista eduista, ja keskittymään analyysissä esimerkkeihin siitä, miten euron käytöllä on ollut myönteisiä vaikutuksia ihmisten jokapäiväiseen elämään;

19.

pyytää komissiota teettämään pk-yrityksissä erityisiä kyselyjä EU:n laajuisesti, jotta saataisiin euron hyväksymisaste yrityssektorilla; korostaa, että automaatteja ylläpitävät tahot otetaan mukaan tiedotus- ja käyttöönottostrategiaan, koska ne ovat keskeisessä asemassa sen suhteen, miten kansalaiset ottavat uudet kolikot ja setelit jokapäiväisessä elämässään;

20.

vaatii pankkialaa tarjoamaan pankkiautomaateissaan asiakkaille arvoltaan pienempiä seteleitä — useimmat käteismaksuthan ovat keskimäärin korkeintaan 15—20 euron suuruisia — kauppiaiden kassassaan pitämien käteismäärien vähentämiseksi ja siten ryöstön riskin pienentämiseksi; katsoo, että tämä vähentää lisäksi kuluttajien vaaraa saada väärennöksiä vaihtorahana;

21.

pyytää komissiota julkaisemaan analyysin, jota käsiteltäisiin Euroopan parlamentissa, kierrossa olevien 500 euron seteleiden liiallisesta määrästä, joiden painaminen kaksinkertaistui ja johti 190 miljoonaan seteliin vuonna 2005 euroalueiden taloudellisten toimijoiden taholta tulleen lisääntyneen kysynnän takia; ymmärtää 500 euron setelien edut varallisuuden säilyttämisessä mutta varoittaa niin arvokkaan setelin sisältämistä mahdollisista rahanpesuun ja rikollisuuteen liittyvistä riskeistä;

22.

toteaa, että sähköisen kaupan osuus liiketoimista on kasvanut, ja kyseenalaistaa sen vuoksi tarpeen säilyttää 500 euron setelit, jotka alun perin perusteltiin tarpeella ottaa huomioon joiden jäsenvaltioiden kuluttajien tottumukset;

23.

kehottaa Euroopan keskuspankkia julkistamaan 500 euron seteleitä koskevien pyyntöjen jakautumisen eri keskuspankkien kesken;

24.

paheksuu euroissa suoritettavien pienten rajatylittävien maksujen edelleen korkeita kustannuksia, vaikka asetus (EY) N:o 2560/2001 rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista (4) on tuonut tosiasiallisia vähennyksiä rajatylittäviin euromääräisiin standardimaksuihin, ja tukee yhtenäisen euromaksualueen luomista; pyytää komissiota laatimaan alalle kattavan lainsäädännön sekä käyttämään tilaisuutta hyväkseen ja yhdenmukaistamaan sähköiset maksujärjestelmät EU:ssa alentaakseen kustannuksia, jotka jäävät yleensä kuluttajien ja pk-yritysten vastattaviksi; huomauttaa, että järjestelmän tehokkuus riippuu kuluttajien luottamuksesta, johon vaikuttaa heidän oikeuksiensa tunnustaminen;

25.

pitää myönteisenä sitä, että Euroopan keskuspankki työstää setelien toista sukupolvea; uskoo, että euro on mittakaavansa takia erityisen suojaton väärentämistä vastaan, ja kehottaa Euroopan keskuspankkia olemaan erittäin valppaana ja ottamaan nykyiset kokemukset huomioon setelien uutta sukupolvea suunnitellessaan; pitää välttämättömänä, että Europol ja jäsenvaltioiden poliisivoimat antavat asialle ensisijaisen aseman;

26.

katsoo, että toimielinten välistä vuoropuhelua eurosta voidaan tehostaa toimielinten tiedotusyhteistyöryhmän kautta; pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille tulevaisuudessakin neljännesvuosittain kirjallisesti Prince-ohjelman päivityksen;

27.

vahvistaa uudelleen Euroopan unionin tiedotus- ja viestintästrategian täytäntöönpanosta 12. toukokuuta 2005 antamassaan päätöslauselmassa (5) ilmaisemansa halukkuuden syventää toimielinten välistä yhteistyötä järjestämällä vuosittain komission esittelemän kertomuksen pohjalta laajan keskustelun, johon osallistuisivat neuvosto ja ne valiokunnat, joilla on toimivaltaa asiassa;

28.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 67, 1.3.2001, s. 324.

(2)  EYVL C 121, 24.4.2001, s. 459.

(3)  EYVL C 65 E, 14.3.2002, s. 162.

(4)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 13.

(5)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0183.

P6_TA(2005)0271

Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille kestävän kehityksen teknologioiden edistämisestä: ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma (2004/2131(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma (KOM(2004)0038),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 6 ja 174 artiklan, Cardiffin prosessin (Cardiffin Eurooppaneuvoston päätelmät 15. ja 16. kesäkuuta 1998) ja kestävän kehityksen strategian (Göteborgin Eurooppa-neuvoston päätelmät 15. ja 16. kesäkuuta 2001),

ottaa huomioon Lissabonin strategian (Barcelonan Eurooppa-neuvoston päätelmät 15. ja 16. maaliskuuta 2002),

ottaa huomioon kestävän kehityksen huippukokouksen ja Johannesburgin toimintasuunnitelman (2002),

ottaa huomioon neuvoston päätelmät asiakirjasta Puhdas, älykäs, kilpailukykyinen: Ekotehokkaiden innovaatioiden tarjoamat mahdollisuudet Lissabonin prosessissa (ympäristöasioita käsittelevän neuvoston päätelmät 14. lokakuuta 2004),

ottaa huomioon kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman (1),

ottaa huomioon Euroopan yhteisön viidennen (2) ja kuudennen (3) tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevan puiteohjelman,

ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhdennetystä tuotepolitiikasta: Elinkaariajattelu politiikan perustana (4),

ottaa huomioon energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY (5),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille uusiutuvien energialähteiden osuudesta EU:ssa (KOM(2004)0366),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhteisen tulevaisuuden rakentamisesta: Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007—2013 (KOM(2004)0101),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ympäristönäkökohtien sisällyttämisestä eurooppalaiseen standardointiin (KOM(2004)0130),

ottaa huomioon komission työasiakirjan ”Ympäristömyötäisten julkisten hankintojen käsikirja” (SEC(2004)1050),

ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0141/2005),

A.

ottaa huomioon, että kestävä kehitys, jolla turvataan nykyhetken tarpeet tulevia sukupolvia unohtamatta, kuuluu Euroopan unionin selkeisiin tavoitteisiin,

B.

ottaa huomioon, että Göteborgin päätelmien mukaan kestävä kehitys perustuu kolmeen pilariin eli ympäristönsuojeluun, taloudelliseen kehitykseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen,

C.

ottaa huomioon, että kestävää kehitystä ei voida saavuttaa kehittämättä uusia ympäristöteknologioita ja -innovaatioita,

D.

ottaa huomioon, että Lissabonin strategia — jonka mukaan EU:sta on tarkoitus tulla maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee kestävään talouskasvuun, tuottaa lisää ja parempia työpaikkoja ja tiivistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta — tarvitsee kestävän kehityksen varmistamiseksi taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöpoliittisia päämääriä, jotka ovat keskenään sopusoinnussa ja kykenevät takaamaan paremman talouskasvun,

E.

ottaa huomioon, että tässä yhteydessä on ratkaisevan tärkeää lujittaa ja hyödyntää energiantuotannon ja kilpailukyvyn välisiä synergiaetuja ja eriyttää talouskasvu ympäristön pilaamisesta; ottaa huomioon, että ympäristöteknologiat (kaikki teknologiat, joiden käyttö on yleisten ympäristövaikutusten kannalta huomattavasti vaarattomampaa kuin muiden vaihtoehtojen käyttö) ovat tärkeä keino tämän saavuttamiseksi,

F.

ottaa huomioon, että ainoastaan ympäristöteknologioiden riittävä kysyntä nopeuttaa innovaatioiden pääsyä markkinoille (tutkimuksen, tuotekehityksen, tuotannon, markkinoille saattamisen kautta),

G.

ottaa huomioon, että Euroopan unionilla on oltava riittävän kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka, jolla luodaan kysyntää ympäristöteknologioille, jossa on selkeät ja kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, sovitut ympäristöindikaattorit ympäristökuormituksen mittaamiseksi, ulkoisten (ympäristöä koskevien) kustannusten sisäistäminen sekä nopeimmin toimivien palkitseminen hitaimpien asemesta,

H.

ottaa huomioon, että ympäristöteknologioiden kuluttajakysynnän rooli on merkittävä; ottaa kuitenkin huomioon, että yhteiskunnan on laajalti otettava päävastuu asianmukaisten rakenteiden luomisesta tällaisten teknologioiden nopealle kehittämiselle,

I.

ottaa huomioon, että komission ympäristöteknologioiden toimintasuunnitelmassa (ETAP) ei esitetä asianmukaisia mekanismeja tietojen jakamiseksi, teknologian siirtämiseksi tai innovaatioiden ja kehityksen edistämiseksi,

J.

ottaa huomioon, että tutkimuksen ja kehityksen ohella rahoitustuki on tärkeää myös tuotteen kehittämiseksi markkinoille, jolloin on lisättävä pyrkimyksiä löytää riskipääomaa,

K.

ottaa huomioon, että EU:ssa toteutettavan politiikan on oltava yhteneväistä ja sillä on pyrittävä samoihin päämääriin; kestävää kehitystä edistävien teknologisten ratkaisujen on siis heijastuttava talousarvion valmistelussa ja tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman suunnittelussa; rakennerahastoja ja koheesiorahastoa on käytettävä siten, että niillä tuetaan ympäristöteknologioiden kehittämistä,

L.

ottaa huomioon, että kestävä kehitys edellyttää maailmanlaajuisia ratkaisuja ja siksi Euroopan unionin on varmistettava, että sisäisen ja ulkoisen politiikan välillä vallitsee johdonmukaisuus sekä kahdenvälisen yhteistyön ja vientiluottojen suhteen että YK:n, WTO:n, OECD:n ja Maailmanpankin suhteen.

Ympäristöteknologioiden kysynnän lisääminen

1.

pitää tiedonantoa käyttökelpoisena perustana keskustelulle ja ympäristöteknologioita koskevien konkreettisempien ehdotusten kehittämiselle, mutta haluaisi painottaa enemmän tällaisten teknologioiden kysynnän kehittämistä; vaatii luopumaan hajanaisesta lähestymistavasta ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen osalta yleensä sekä erityisesti ETAPiin liittyen siten, että ympäristöpolitiikkaan sovelletaan järjestelmäperustaisempaa lähestymistapaa, joka perustuu elinkaariajatteluun yhdennetyn tuotepolitiikan (IPP) mukaisesti ja jossa erityistä huomiota kiinnitetään innovaatioihin ja ympäristölle hyödyllisiin teknologioihin ja lisäksi korostetaan EU:n ja jäsenvaltioiden välistä koordinointia;

2.

pitää tärkeänä lujittaa ympäristöulottuvuutta EU:n kilpailukykystrategiassa; katsoo, että Lissabonin strategian tarkistuksessa ympäristön tilan ja työllisyyden parantaminen tulee nähdä mahdollisuutena saavuttaa tavoite kilpailukykyisimmästä tietoon perustuvasta taloudesta; katsoo, että ympäristöteknologioiden kehittämisellä ja käyttöönotolla on tässä ratkaiseva merkitys;

3.

korostaa ympäristöteknologia-alan työllistämis- ja kasvumahdollisuuksia, koska ala luo useita uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tätä kautta uusia työpaikkoja, varsinkin pk-yrityksissä, jotka voivat edistää ratkaisevasti Lissabonin tavoitteiden saavuttamista;

4.

huomauttaa, että mikäli EU haluaa päästä Lissabonin strategian tavoitteisiin, sen on toimittava läheisemmin pk-yritysten kanssa; pitää valitettavana, että pk-yrityksiä ei ole sisällytetty asianmukaisesti ETAPiin;

5.

pyytää komissiota yksilöimään tekijöitä, jotka aiheuttavat suurimman kuormituksen ympäristölle tätä nykyä, ja tarkastelemaan sen jälkeen alakohtaisesti, mitä teknologiainnovaatioita tarvitaan näiden ongelmien ratkaisemiseksi; ehdottaa, että tässä työssä käsiteltäisiin seuraavia näkökohtia:

a.

Mitkä ongelmat on käsiteltävä?

b.

Mitä esteitä on olemassa yksilöityjen ongelmien ratkaisemisessa?

c.

Mikä on EU:n tavoite näiden ongelmien suhteen?

d.

Miten toimien/tavoitteiden priorisointi tapahtui?

e.

Mitkä ovat kuhunkin alaan liittyvät tulostavoitteet?

f.

Mitä toimintavaihtoehtoja on olemassa esteiden vähentämiseksi ja minkä teknologioiden kanssa kyseisiä vaihtoehtoja voitaisiin parhaiten käyttää?

g.

Mitä ovat näiden vaihtoehtojen hyödyt ja haitat ja mihin toimiin pitäisi ryhtyä?

h.

Mitä rahoitusta annetaan kunkin määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi?

i.

Mitä pakollisia toimia toteutetaan ja mihin määräaikaan mennessä?

6.

tunnustaa ympäristöpolitiikkojen roolin innovaatioiden taustavoimana markkinatalouksissa, joissa tiukat vaatimukset tuottavat innovaatioita; palauttaa mieliin, että tiukat ympäristönormit ovat johtaneet siihen, että EU on johtoasemassa monilla kasvualoilla; korostaa, että EU:n pitäisi pyrkiä edelleen olemaan markkinoilla johtavassa asemassa uusien teknologioiden ja konseptuaalisten innovaatioiden alalla; kehottaa komissiota sen vuoksi kehittämään edelleen menetelmiä ja suunnitelmia ympäristöteknologioiden kehityksen ennakoimiseksi;

7.

korostaa, että EU:n ympäristölainsäädännön tavoitteena on ympäristön tilan jatkuva parantaminen ja mahdollisimman korkea ympäristönsuojelun taso; katsoo, että lainsäädännön tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan ja että sen tulee olla paitsi kunnianhimoista myös pitkäjänteistä ja ennakoitavaa, jotta tuotannossa ja yrityksissä syntyy tarvittavaa markkinaehtoista kysyntää uudelle ympäristöteknologialle; toteaa, että ympäristömyötäistä suunnittelua koskeva direktiivi on esimerkki siitä, että luodaan kehys merkittäville parannuksille tuotteiden suunnittelun ja tehokkuuden kannalta;

8.

kehottaa komissiota asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ympäristöteknologioiden maailmanlaajuiselle markkinaosuudelle; katsoo, että 10 vuoden kuluessa EU:n tulisi saavuttaa vähintään 50 prosentin osuus markkinoista; huomauttaa, että ympäristön huomioon ottavien tuotteiden ja palvelujen markkinat kasvavat nopeasti ja että EU:n alueen yritysten olisi jatkossakin oltava johtavassa asemassa näillä markkinoilla ja hyödyttävä nopean toimijan eduista;

9.

pitää myönteisenä ajatusta kunnianhimoisten tulostavoitteiden asettamisesta kaikelle tuotannolle, palveluille ja tuotekehittelylle etenkin ympäristöalan kuudennessa toimintaohjelmassa yksilöityjen prioriteettien suhteen; huomauttaa, että tällaiset tavoitteet auttavat Euroopan teollisuutta lisäämään kilpailukykyään, luomaan lisää työpaikkoja ja samalla vähentämään ympäristöön kohdistuvaa painetta; pyytää komissiota esittämään lähitulevaisuudessa ensimmäisen luettelon tulostavoitteista, jotka perustuvat elinkaariajatteluun ja jotka pannaan täytäntöön pakollisin vähimmäisvaatimuksin tai vapaaehtoisin sopimuksin, kun niillä saavutetaan ympäristöpoliittiset tavoitteet nopeammin tai vähemmin kustannuksin kuin pakollisilla vaatimuksilla;

10.

pahoittelee, että tiedonannossa ei ole esitetty ensimmäistä luetteloa hyvin määritellyistä tulostavoitteista keskeisillä ympäristöaloilla; pyytää komissiota sisällyttämään uusiin lainsäädäntöehdotuksiin ja olemassa olevaa lainsäädäntöä muuttaviin ehdotuksiin kunnianhimoisia tulostavoitteita; katsoo, että tavoitteiden pitäisi perustua parhaaseen käytettävissä olevaan teknologiaan ja että niitä pitäisi säännöllisesti päivittää teknisen edistymisen myötä, jotta annetaan voimakas kannustin jatkuvalle innovaatiolle teollisuudessa;

11.

pyytää komissiota kehottamaan jäsenvaltioita laatimaan ETAPissa määriteltyjen vaatimusten täyttämiseksi suuntaviivat, joihin pitää sisältyä ETAPissa määriteltyjä vastaavat määräajat ja yhdyssiteet tulostavoitteisiin, jotta kaikki keskeiset tavoitteet ovat yhteyksissä toisiinsa ja oikeasuhtaisia sekä jäsenvaltioissa että Euroopan unionissa ja jotta niillä on vahvistetut määräajat;

12.

pyytää komissiota auttamaan teollisuutta meneillään olevan yhdennettyä tuotepolitiikkaa koskevan prosessin suhteen ja ajattelemaan uudelleen perinteisiä liiketoimintamalleja pyrittäessä helpottamaan laajemmin integroitujen ja järjestelmäperustaisten käytäntöjen kehittämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota eri tuotantotoimien ryhmittämisen tarjoamiin mahdollisuuksiin, jotta voidaan mahdollistaa se, että yhden tuotantoprosessin jäännösmateriaalia voidaan käyttää raaka-aineina muissa tuotantoprosesseissa (esimerkiksi käyttämällä kunnallisjätettä energiasäästöjen saavuttamiseksi), jolloin saavutetaan niin taloudellista kuin ympäristöllistä hyötyä;

13.

huomauttaa, että resursseja ja materiaaleja koskeva tehokkuus vähentää osaltaan teollisuuden ja kotitalouksien kustannuksia, vapauttaa resursseja muihin investointeihin ja tekee EU:n taloudesta vähemmän riippuvaisen vähäisistä resursseista ja erittäin epävakaisista resurssimarkkinoista; kehottaakin komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä sekä uusiutuvien että uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämiseksi minimiin;

14.

korostaa, että ympäristöteknologioiden käyttöönottoon on yhdistyttävä resurssien tehokkuuden lisäys ja kuluttajien asenteiden muutos, jotta EU saavuttaa kestävän kasvun;

15.

kehottaa komissiota auttamaan eri tuotteiden, palvelujen ja prosessien ympäristörasitteita mittaavien menetelmien ja ympäristöindikaattorien kehittämisessä, jotta kaikki toimijat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään koko EU:n kattavan kampanjan, joka perustuu tällaiseen ympäristötuloksia koskevaan tietoon ja jossa kuluttajia kannustetaan vaatimaan ympäristölle hyödyllistä teknologiaa;

16.

panee merkille, että ulkoisten (ympäristöön liittyvien) kustannusten sisäistämisprosessi on hyvin hidas, ja tähdentää, että tämän ongelman ratkaiseminen yhteisön tasolla (verot, verohelpotukset, tuet, lupakauppa, käyttömaksut, saastuttajan maksut jne.) lisäisi merkittävällä tavalla ympäristöteknologioiden kysyntää;

17.

pitää myönteisenä neuvoston direktiiviä 2003/96/EY energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta, sillä kyseessä on pieni askel oikeaan suuntaan, mutta korostaa, että asian suhteen on vielä paljon tehtävää; vaatii komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita olemaan edistyksellisiä ehdottaessaan ja hyväksyessään uusia aloitteita energiatehokkuuden kohentamiseksi kysyntäpuolella ja uusiutuvia energianlähteitä koskevan alan vahvistamiseksi sekä biomassan yhteistuotannon levittämisen ja energiatehokkaan käytön edistämiseksi, liikenne, asuminen ja rakentaminen mukaan lukien;

18.

pyytää komissiota vahvistamaan kunnianhimoisen tavoitteen julkisten hankintojen roolin suhteen ja asettamaan tavoitteeksi esittää yleissääntönä, että kaikissa julkisissa hankinnoissa pitäisi olla ympäristökriteerit ja että jäsenvaltioiden pitäisi vuoteen 2007 mennessä kehittää standardisoidut suuntaviivat kaikille merkittävimmille tuotteille ja palveluille sekä tarjota näistä suuntaviivoista koulutusta julkisista hankinnoista vastaaville; korostaa, että ympäristöteknologioiden validointimekanismi on tärkeä väline ympäristöystävällisten julkisten hankintojen (Green Public Procurement, GPP) lisäämisessä;

19.

pitää myönteisenä komission toimintaa ympäristönäkökulman huomioon ottavien julkisten hankintojen käsikirjan luomisessa; odottaa arviota sen vaikutuksista nähdäkseen, olisiko sitovammista säännöksistä hyötyä; pitää hyvinä Wim Kokin raportin suosituksia, joiden mukaan kansallisten ja paikallisten viranomaisten tulisi laatia toimintasuunnitelma ympäristömyötäisistä julkisista hankinnoista.

Oikeudenmukaisten ja kilpailullisten markkinoiden luominen ympäristöteknologioille

20.

korostaa, että on tärkeää tunnistaa ja poistaa esteet, jotka hidastavat ympäristöteknologioiden laajempaa käyttöä; pyytääkin Euroopan ympäristökeskusta analysoimaan, missä määrin yhteisön säännöt toimivat jarruna ympäristöteknologioiden käytölle ja levittämiselle, ja pyytää komissiota laatimaan toimintasuunnitelmassa esitettyjen esteiden poistamiselle konkreettisen toimintaohjelman, johon sisältyy myös aikataulu; kannustaa komissiota laatimaan selvityksen parhaista käytänteistä, jotka ovat lisänneet ympäristöteknologioiden käyttöä Euroopan unionin ulkopuolella, esimerkiksi Japanissa;

21.

pyytää komissiota antamaan täysimääräisen etusijan ”asianmukaisten markkinaolosuhteiden” luomiselle ympäristöteknologioille pääasiassa päätöksin, jotka tehdään yhteisön tasolla, esimerkiksi panemalla ”saastuttaja maksaa” -periaate täytäntöön ja varmistamalla tällä tavoin, että puhtaita teknologioita tarjoavat yritykset palkitaan;

22.

vaatii komissiota ja jäsenvaltioita kiirehtimään toimenpiteitä, joilla ympäristön kannalta haitallisia tukia voidaan vähentää ja viime kädessä poistaa kokonaan; panee merkille, että näiden tukien määrä on huomattava; pyytää Euroopan ympäristökeskusta laatimaan luettelon tuista, jotka suoraan tai välillisesti edistävät saastuttavaa tuotantoa ja kulutusta aiheuttaen tällä tavoin epäoikeudenmukaisen kilpailutilanteen puhtaammille teknologioille;

23.

toteaa, että ympäristöteknologioiden, ja varsinkin energia-alan teknologioiden, kehittymistä ovat jarruttaneet EU-maiden fossiilisille polttoaineille ja yhteisön ydinvoimalle maksamat huomattavat valtiontuet; uskoo lujasti periaatteeseen, että ulkoiset kustannukset olisi sisällytettävä eri lähteistä saatavan energian hintoihin ja että saman periaatteen olisi oltava perustana EU:n valtiontukia koskevien ohjeiden uudistamisessa, joka on määrä tehdä vuoden 2005 lopulla; toteaa myös, että ympäristöverot ovat tärkeä väline energianhintojen saamiseksi kohdalleen;

24.

katsoo, että sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on parasta ryhtyä toimiin yhteisön tasolla, ja pyytää komissiota ehdottamaan kunnianhimoisia aloitteita sen varmistamiseksi, että energiankulutuksen ympäristökustannukset siirretään maksuihin, jos avoimella koordinointijärjestelmällä ei saada aikaan asiamukaisia tuloksia;

25.

on huolestunut siitä, että jo käytettävissä olevia ympäristöteknologiaratkaisuja ei käytetä riittävästi; panee tyytyväisenä merkille aloitteet energia- ja materiaalitehokkaiden investointien rahoittamisvälineiden vahvistamiseksi ja pyytää, että julkinen investointituki asetetaan yleisesti ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien valitsemista koskevien ehtojen alaiseksi; kehottaa lisäksi Euroopan investointipankkia ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia lisäämään sellaisten hankkeiden rahoitusta, joissa varsinkin pk-yritykset soveltavat ympäristöinnovaatioita ja ympäristöteknologiaa.

Ympäristöteknologioiden kysyntään vastaaminen

26.

korostaa, että on tärkeää myöntää tutkimukselle riittävästi varoja, ja muistuttaa, että Barcelonassa sovittiin vuonna 2002 tutkimus- ja kehittämismenojen lisäämisestä Euroopan unionissa, jotta vuoteen 2010 mennessä ne olisivat lähes 3 prosenttia bruttokansantuotteesta; pitää myönteisenä aloitteita rahoituksen lisäämiseksi ja toiminnan koordinoimiseksi tällä alalla;

27.

korostaa, että seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa on osoitettava rahoitusta ympäristöteknologiaan; pyytää komissiota seuraavaa tutkimuksen puiteohjelmaa koskevissa ehdotuksissa laatimaan kaikkia asianosaisia (tuottajat, ympäristöjärjestöt, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja kuluttajat) kuultuaan strategisen tutkimusohjelman talousaloittain;

28.

painottaa, että olisi edistettävä ja tuettava QSAR-malleja (kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuus-analyysi), jotta voidaan korvata eräitä tutkimuksia, joihin liittyy eläinkokeita;

29.

katsoo, että kestävän kehityksen edistämiseksi on kehitettävä myös luonnonvarojen sekä kulttuurisen ja historiallisen omaisuuden suojelua ja ennallistamista koskevaa erityistä tutkimusta ja innovaatioita;

30.

pitää myönteisenä ympäristöteknologiayhteisöjen edistämistä; vaatii kuitenkin, että näiden yhteisöjen on oltava avoimia osallistumisen ja tiedonsaannin osalta kaikille asianosaisille yhtäläisin ehdoin; korostaa, että näiden yhteisöjen menestyminen riippuu teollisuuden kanssa tehtävästä yhteistyötä ja sen antamasta yhteisrahoituksesta; huomauttaa, että teknologiayhteisöjä tarvitaan myös muilta kuin olemassa olevilta, vahvoilta teollisilta toimialoilta; pitää erittäin tärkeänä, että nämä yhteisöt toimivat vuorovaikutuksessa kansallisten tutkimus- ja teknologiaohjelmien kanssa;

31.

pyytää komissiota tukemaan teknologiaspesifisiä toimia, joilla supistetaan tutkimustoimien, esittelyhankkeiden ja markkinoille pääsyn välistä kuilua; pyytää komissiota myös asettamaan enemmän painoa markkinoiden muodostamiselle ja jakeluohjelmille ja sille, mitä välineitä ympäristöteknologiamarkkinoiden muodostamisessa käytetään;

32.

korostaa, että on tärkeää käyttää ympäristötehokasta tieto- ja viestintätekniikkaa välineenä ympäristörasitteiden vähentämiseksi (dematerialisaatio) ja vaatii jäsenvaltioita helpottamaan ja edistämään tätä ajattelutapaa;

33.

kannustaa laatimaan ehdotuksia nykyisten teknologioiden levittämiseksi, kuten EU:n laajuisen rekisterin luominen ympäristöteknologioita ja teknologiayhteisöjä koskevista luetteloista tai tietokannoista;

34.

pitää valitettavana, että komissio ei ole ottanut Euroopan patenttivirastoa mukaan tähän aloitteeseen, ja pyytää, että julkisin varoin rahoitettujen ympäristöteknologiatutkimusten tulokset on annettava julkisuuteen.

Yhtenevä politiikka sisäisellä ja ulkoisella tasolla

35.

kehottaa komissiota arvioimaan EU:n politiikan alojen sisäisiä ja ulkoisia vuotamisilmiöitä kestävän kehityksen näkökulmasta, jotta estettäisiin EU:n tavoitteiden heikentyminen; katsoo, että ETAP on sovitettava yhteen nykyisten aloitteiden kanssa, ja korostaa, että on tärkeää panna täytäntöön jo sovitut välineet kuten Cardiffin prosessi, Kokin raportissa ehdotettuja määräaikoja noudattaen;

36.

korostaa, että on tärkeää käyttää rakennerahastoja ja koheesiorahastoa kestävän kehityksen kanssa yhtenevällä tavalla siten, että edistetään investointeja ympäristöteknologioihin; kannustaa erityisesti näiden rahastojen käyttämistä ympäristöteknologioiden käyttöönottamiseen silloin, kun laitteet korvataan uusilla normaalin elinkaarensa jälkeen;

37.

korostaa, että on tärkeää sisällyttää ympäristöinnovaatiot kaikkiin yhteisön rahoitusvälineisiin, ja pitää välttämättömänä, että ympäristöteknologioiden rahoittaminen otetaan keskeiseksi osaksi valmisteilla olevaa kilpailukyvyn ja innovaatiotoiminnan puiteohjelmaa (CIP);

38.

korostaa, että kestävä kehitys edellyttää maailmanlaajuisia ratkaisuja ja pitää myönteisenä kaikkia aloitteita, joilla levitetään ja edistetään ympäristöteknologioita kehitysmaissa; katsoo, että vanhentuneen ja saastuttavan teknologian vienti kolmansiin maihin tulee estää; painottaa, että Euroopan unionin olisi omaksuttava johtajuus teknologiansiirtojen alalla, ja vaatii, että jäsenvaltiot kannustavat julkista sektoria, yksityissektoria ja kansainvälisiä rahoituslaitoksia levittämään ja edistämään ympäristöteknologioita ja antamaan luototuksessaan etusijan ympäristöteknologioille sekä epäämään rahoituksen vanhentuneelta ja saastuttavalta teknologialta; pitää myönteisenä äskettäin hyväksyttyä OECD:n suositusta, joka koskee yhteistä lähestymistapaa ympäristöön ja virallisesti tuettuja vientiluottoja;

39.

kannustaa komissiota ottamaan ympäristöasiat esille kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa ja korostaa, että on tärkeää harkita ympäristönäkökohtia kansainvälisten kauppasäännösten soveltamisen yhteydessä;

40.

toteaa, että niukat resurssit ovat usein kehitysmaiden alueellisten konfliktien syynä; katsoo, että EU:n ympäristöteknologian siirto voi olla myös keino estää konflikteja;

41.

toteaa, että on edistettävä teknologioita, joilla pyritään estämään luonnonkatastrofeja ja toimintaa, joka saattaa aiheuttaa luonnonvarojen tuhoutumista tai vahingoittumista tai joka aiheuttaa vaaraa väestölle;

*

* *

42.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan investointipankille, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1600/2002/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 182/1999/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan yhteisön tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä tarkoittavia toimia koskevasta viidennestä puiteohjelmasta (1998—2002) (EYVL L 26, 1.2.1999, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002—2006) (EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1).

(4)  EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 725.

(5)  EYVL L 283, 31.10.2003, s. 51. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/75/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 100).

P6_TA(2005)0272

Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö

Euroopan parlamentin päätöslauselma lasten hyväksikäytöstä kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö (2005/2004(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 177, 178, 180 ja 181 artiklan,

ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lapsen oikeuksista (1) ja erityisesti sen 28 ja 32 artiklan,

ottaa huomioon kyseisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjat I ja II vuodelta 2002, jotka käsittelevät lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa sekä lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin,

ottaa huomioon työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen 138 (1973) ja lapsityön kieltämistä ja sen vastaisia välittömiä toimia koskevan ILO:n yleissopimuksen 182 (1999),

ottaa huomioon Cotonoussa Beninissä kesäkuussa 2000 allekirjoitetun AKT—EU-kumppanuussopimuksen,

ottaa huomioon muut kansainväliset sopimukset, joiden tavoitteena on parantaa lasten oikeuksien suojelua, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen (2), taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen (3), kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai alentavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen (4), kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen (5) ja jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirtämisen kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen (6),

ottaa huomioon lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin afrikkalaisen peruskirjan, joka hyväksyttiin Nairobissa Keniassa heinäkuussa 1990,

ottaa huomioon YK:n vuosituhannen vaihteen tavoitteet ja erityisesti tavoitteet 1 ja 2 sekä vuosituhannen vaihteen YK:n korkean tason tapahtuman, joka järjestetään New Yorkissa syyskuussa 2005,

ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja AKT-maiden ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselmat (7),

ottaa huomioon kansainvälisen lapsityövoiman vastaisen ohjelman (IPEC), jonka ILO käynnisti vuonna 1992 ja joka toimii 51 maassa,

ottaa huomioon ILO:n ja Unicefin koulutusta koskevat selvitykset ja muut toimet (8),

ottaa huomioon Dakarissa Senegalissa vuonna 2000 järjestetyn Maailman koulutusfoorumin (Dakarin huippukokous), jossa hyväksyttiin asiakirja ”Education for All”,

ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 26 artiklan, jonka mukaan opetuksen saaminen on perustava ihmisoikeus,

ottaa huomioon New Yorkissa toukokuussa 2002 pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen lapsiasiain erityisistunnon ja sen päätelmät ”A world fit for children”,

ottaa huomioon lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä koskevat EU:n suuntaviivat (9),

ottaa huomioon lapsikauppaa koskevan Librevillen julistuksen, jonka 21 Afrikan maata hyväksyi vuonna 2002 (10),

ottaa huomioon komission tiedonannon muiden kuin valtio-osapuolten osallistumisesta (KOM(2002)0598),

ottaa huomioon neuvoston päätöslauselman yritysten sosiaalisesta vastuusta (11),

ottaa huomioon komission tiedonannon ”Yritysten sosiaalinen vastuu: elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen” (KOM(2002)0347),

ottaa huomioon monikansallisia yrityksiä koskevat OECD:n suuntaviivat (12),

ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kertomuksen monikansallisten yhtiöiden ja niihin liittyvien yritysten vastuusta ihmisoikeuskysymyksissä (13),

ottaa huomioon kolmen osapuolen julistuksen monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevista periaatteista, jonka ILO hyväksyi marraskuussa 1977,

ottaa huomioon YK:n Global Compact -aloitteen viidennen periaatteen, jonka mukaan yritysten tulisi tukea lapsityövoiman käytön lopettamista käytännössä,

ottaa huomioon AKT-maiden ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen raportin saavutetusta kehityksestä kohti perusopetusta kaikille ja miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta AKT-maissa vuosituhannen kehitystavoitteiden puitteissa, sellaisena kuin se hyväksyttiin Bamakossa Malissa huhtikuussa 2005,

ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A6-0185/2005),

A.

toteaa, että ”lapsityö” tarkoittaa Unicefin mukaan kaikkea alle 18-vuotiaiden lasten tekemää työtä, joka haittaa heidän koulunkäyntiään tai estää sen tai vahingoittaa heidän terveyttään tai heidän fyysistä, henkistä, psyykkistä, moraalista tai sosiaalista kehitystään,

B.

toteaa, että maailmassa on 352 miljoonaa lapsityöläistä, joista 179 miljoonaa kärsii ILO:n määritelmän mukaan lapsityövoiman pahimmista muodoista,

C.

toteaa, että suurin osa lapsityöläisistä työskentelee maatalouden alalla,

D.

toteaa, että viisi miljoonaa lasta joutuu hyväksikäytön uhreiksi työpaikoilla Itä-Euroopan ja Välimeren alueella ja näköjään myös EU:n jäsenvaltioissa, mitä on pidettävä erityisen torjuttavana asiana,

E.

toteaa, että vuoden 1989 lapsen oikeuksien yleissopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki valtiot, paitsi Yhdysvallat ja Somalia,

F.

toteaa, että köyhyyden ei tarvitse olla ylitsepääsemätön este sille, että köyhät lapset voivat lopettaa työnteon ja nauttia kokoaikaisesta koulutuksesta, kunhan toteutetaan asianmukaisia toimia: lapsityön lopettaminen ei edellytä ensin köyhyyden lopettamista,

G.

ottaa huomioon, että lapsityö tekee köyhyydestä pysyvän ja estää kehitystä laskemalla palkkoja, saattamalla aikuiset työttömiksi ja estämällä lasten koulunkäynnin,

H.

katsoo, että kaikilla lapsilla on oikeus tulla rekisteröidyksi syntyessään ja että sillä saadaan aikaan suora yhteys niiden asiaankuuluvien ihmisoikeusnormien täytäntöönpanoon, joilla lapsia suojellaan hyväksikäytöltä työssä,

I.

katsoo, että yleisen koulutuksen kehitys on eräs kaikkein tehokkaimmista käytettävissämme olevista keinoista köyhyyden noidankehän rikkomisessa ja että se on keskeinen osatekijä kestävässä inhimillisessä kehityksessä ja ponnistuksissa kohti kansainvälisesti sovittuja inhimillisen kehityksen tavoitteita vuoteen 2015 mennessä,

J.

toteaa, että komissio ja neuvosto antoivat 10. marraskuuta 2000 yhteisen julkilausuman yleisestä peruskoulutuksesta ja koulutuksen tunnustamisesta kehityksen painopisteeksi; toteaa lisäksi, että parlamentti on tunnustanut koulutuksen ja lapsityön poistamisen välisen yhteyden lukuisissa päätöslauselmissa,

K.

toteaa, että 121 miljoonaa lasta (joista 65 miljoonaa tyttöä) ei ole koskaan käynyt koulua, vaikka kaikilla lapsilla on kiistämätön oikeus koulutukseen,

L.

toteaa, että lapsityö estää monien lasten koulunkäynnin, jota pidetään ylellisyytenä silloin, kun lapset hankkivat perheen kannalta välttämättömiä lisätuloja varmistaakseen koko perheen selviytymisen; toteaa, että lapsityöläisistä 120 miljoonaa työskentelee kokopäiväisesti, eikä siksi saa riittävästi tai lainkaan koulutusta; ottaa huomioon, että tietyissä tapauksissa esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa lasten koulutus keskeytyy siksi, että vanhemmat muuttavat työhön ulkomaille eivätkä voi jättää lapsia jatkamaan koulutusta ilman huoltajan läsnäoloa,

M.

ottaa huomioon, että lapsen oikeudesta koulutukseen ei voida tinkiä ja että varsinkin tyttöjen ja naisten yleissivistävällä ja ammatillisella koulutuksella on ratkaiseva merkitys köyhyyden torjumisessa; korostaa komission poliittista sitoutumista koulutukseen suunnattujen määrärahojen lisäämiseen kehitysyhteistyön puitteissa,

N.

toteaa, että neuvosto on ilmaissut selvästi sitoutuvansa vuosituhattavoitteisiin, joissa vahvistetaan köyhyyden hävittäminen ja yleisen perusopetuksen ja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen,

O.

toteaa, että urheiluvälineiden valmistajat sitoutuivat vuonna 1978 noudattamaan FIFAn työkäytännöistä antamia sääntöjä (FIFA's Code of Working practice), joissa kielletään lapsityön käyttö sellaisten tuotteiden valmistuksessa, joille FIFA myöntää lisenssin,

P.

toteaa, että yrityksillä, monikansalliset yritykset mukaan luettuina, on eettinen yrityksille kuuluva velvollisuus auttaa lapsityön poistamisessa tavaroiden valmistamisen ja tuotannon kaikkien näkökohtien osalta,

Q.

ottaa huomioon, että yksittäisten alojen vastaukset lapsityövoiman käyttöön ovat harvoin tehokkaita,

R.

ottaa huomioon, että huonolaatuinen ja/tai väärin kohdistettu koulutus saattaa karkottaa lapset ja saattaa heidät hyväksikäytön vaaraan;

1.

kehottaa kaikkia maita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat mahdollisimman pian;

2.

velvoittaa ne kaksi EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät ole ratifioineet ILO:n yleissopimuksia 138 ja 182, ratifioimaan ne ja panemaan ne täytäntöön; katsoo, että muussa tapauksessa ne rikkovat perusoikeuskirjan määräyksiä;

3.

suosittaa, että komissio sisällyttää työtä koskevien keskeisten normien täytäntöönpanon pysyväksi osaksi kahdenvälisiä kuulemisia kaikilla tasoilla, sekä maille, joissa rikkomuksia esiintyy, että maille, jotka ovat osallisina niissä kaupan ja investointien kautta;

4.

katsoo, että ILO:n yleissopimusten 138 ja 182 ratifioiminen ja noudattaminen ovat osa vaatimuksia, joita komission ja neuvoston on asetettava Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille maille;

5.

korostaa, että lasten hyväksikäytön ja lapsityön käytön lopettamisen on kuuluttava EU:n poliittisiin painopisteisiin ja kehottaa komissiota perustamaan erityisen budjettikohdan, jonka määrärahat kohdennetaan lasten oikeuksien suojeluun demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen yhteydessä;

6.

kehottaa komissiota ottamaan lasten oikeudet, mukaan lukien lapsityön poistaminen, täysin huomioon johdonmukaisella tavalla kaikissa toimissaan ja erityisesti maita ja alueita koskevissa strategia-asiakirjoissaan sekä kansallisissa ja alueellisissa ohjelmissa samoin kuin kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevan lausuman tarkistuksen yhteydessä ja kehottaa sitä kohdistamaan huomionsa koulutuksen keskeiseen merkitykseen;

7.

kehottaa komissiota varmistamaan, että unioni noudattaa kauppapolitiikassaan lasten oikeuksien suojelua ja edistämistä koskevia sitoumuksiaan ja tekemään perusteellisen tutkimuksen sellaisen järjestelmän käyttöönotosta EU:ssa, jonka mukaisesti EU:hun tuodut tavarat merkitään, jotta voidaan todistaa, että ne on tuotettu ilman lapsityövoimaa kaikissa tuotanto- ja toimitusketjun vaiheissa, ja tutkimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön ”lapsityövoimaton” merkintä näille tuotteille ja samalla varmistamaan, että kyseinen järjestelmä on Maailman kauppajärjestön WTO:n kansainvälisten kauppasääntöjen mukainen; pyytää, että tutkimustulokset esitetään kansainvälisen kaupan valiokunnalle; katsoo, että tätä odotettaessa kehitysmaiden tuotteisiin olisi liitettävä merkintä ”vastuuntuntoisesti kasvatettu/valmistettu ilman lapsityövoimaa”;

8.

suosittelee, että komissio sisällyttäisi kaikkiin kahdenvälisiin kauppasopimuksiinsa ja strategisiin kumppanuuksiinsa lausekkeen työtä koskevien keskeisten normien täytäntöönpanosta, mukaan lukien lapsityövoiman kieltäminen, viitaten erityisesti työhönpääsemiseksi vaadittavan vähimmäisiän noudattamiseen;

9.

kehottaa komissiota varmistamaan, että lapsityön ongelma ja lasten suojelu kaikenlaiselta hyväksikäytöltä, hyödyntämiseltä tai syrjinnältä on keskeisellä sijalla ihmisoikeuksia käsittelevissä komiteoissa ja alakomiteoissa, jotka perustettiin kauppa- ja yhteistyösopimusten nojalla;

10.

kehottaa neuvostoa ja komissiota sisällyttämään viralliset väestörekisterijärjestelmät kehitysyhteistyöpolitiikkaan, koska ne ovat perusoikeus ja tärkeä väline lapsen oikeuksien suojelemiseksi;

11.

kehottaa komissiota käsittelemään virallisia väestörekistereitä kaikissa tulevissa kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevissa tiedonannoissaan ja laatimaan ohjeet, joilla edistetään kyseisen käytännön levittämistä;

12.

on tyytyväinen ihmisoikeuksista vastaavien komission jäsenten ryhmän perustamiseen ja ihmisoikeuksista vastaavan henkilökohtaisen edustajan nimittämiseen ja kehottaa heitä ottamaan lasten oikeuksien suojelun ja edistämisen sekä lapsityön lopettamisen yhdeksi keskeisistä painopisteistään;

13.

kehottaa komissiota edistämään teknistä tukistrategiaa niille valtioille, joissa virallisen väestörekisterin puuttuminen on laajalle levinnyt ongelma;

14.

kehottaa komissiota laatimaan vuosittain lasten oikeuksia koskevan tiedonannon ja muodostamaan näin yhtenäiset puitteet lasten oikeuksien suojelulle ja lapsityön lopettamiselle;

15.

suhtautuu myönteisesti ILO:n kanssa solmittuun kehitysyhteistyötä koskevaan strategiseen kumppanuuteen, jossa lapsityövoiman käytön lopettaminen, ennen kaikkea kun on kyse hyvin nuorista lapsista, on yhteisen toiminnan kaikkein tärkein tavoite, ja pyytää komissiota panemaan kumppanuuden täytäntöön mahdollisimman nopeasti ja tiedottamaan parlamentille säännöllisesti asiasta; kehottaa komissiota antamaan parlamentille säännöllisin väliajoin selvityksen edistymisestä kyseiseen yhteistyöhön kuuluvilla aloilla; kehottaa komissiota kehittämään vastaavaa yhteistyötä muiden asiaankuuluvien järjestöjen, kuten Unicefin, kanssa;

16.

kehottaa neuvostoa ja sen puheenjohtajaa EU:n edustajana edistämään lasten oikeuksia ja lapsityövoiman käytön lopettamista vuosituhattavoitteisiin liittyvässä YK:n huippukokouksessa, joka järjestetään syyskuussa 2005 New Yorkissa;

17.

kehottaa komissiota ja AKT-maiden ja EU:n yhteistä parlamentaarista edustajakokousta ottamaan huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen lapsiasiain erityisistunnon saavuttamat tulokset liittyen AKT-maiden ja EU:n välisen kumppanuussopimuksen tarkistamista koskeviin neuvotteluihin ja kehottaa kaikkia sopimukseen liittyneitä jäsenvaltioita ja EU:n jäsenvaltioita noudattamaan erityisistunnossa tekemiään sitoumuksia;

18.

muistuttaa, että Cotonoun sopimus sisältää kauppaa ja työnormeja koskevan erityisehdon, jolla vahvistetaan osapuolten sitoutuminen työtä koskevien keskeisten normien noudattamiseen ja ennen kaikkea lapsityövoiman käytön pahimpien muotojen lakkauttaminen; pyytää komissiota varmistamaan Cotonoun sopimuksen 50 artiklan täytäntöönpanon;

19.

suhtautuu myönteisesti uuden yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP+) sääntöön erityisetuuksien myöntämisestä sellaisille kehitysmaille, jotka ratifioivat sosiaalisia/ILO:n normeja ja noudattavat niitä, ja pyytää komissiota seuraamaan tiiviisti säännön tehokasta täytäntöönpanoa sekä tiedottamaan asiasta parlamentille vuosittain;

20.

pyytää edistämään myönteistä vuorovaikutusta kansainvälisen kaupan vapauttamisen ja työtä koskevien keskeisten normien välillä; suosittaa, että komissio toteuttaa lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten arviointia eri osa-alueilla, jotka liittyvät kaupan vapauttamispolitiikkojen käyttöönottoon sekä sosiaalipalvelujen ja -laitosten yhtäläisen hyödyntämisen mahdollisuuksia koskevien GATS-neuvottelujen mahdollisiin tuloksiin;

21.

katsoo, että lapsityön vastustamista voidaan vauhdittaa tasapainoisen yhteiskunnallis-taloudellisen kehityksen avulla ja vähentämällä köyhyyttä; suosittelee, että EU yhdistäisi ponnistuksensa lapsityövoiman poistamiseksi yhtä voimakkaisiin ponnistuksiin työelämän muiden normien saavuttamiseksi ja toimeentuloon riittävän palkan varmistamiseksi työntekijöille.

Koulutuksen, köyhyyden sekä lapsityövoiman poistamisen välinen yhteys

22.

muistuttaa, että koulutuksen puute ja lapsityövoiman käyttö ovat toisiaan vahvistavia tekijöitä, mikä tekee koulutuksesta keskeisen välineen vuosituhannen kehitystavoitteen 2 saavuttamisessa vuoteen 2015 mennessä;

23.

pyytää kiinnittämään erityistä huomiota tyttöjen peruskoulutukseen, koska he joutuvat kokemaan enemmän esteitä (kulttuuritekijöitä kuten varhaiset avioliitot, syrjintä, heidän sosiaalinen roolinsa ja perheroolinsa ja muu osallistumisensa) kuin pojat kouluun pääsyssä ja siellä pysymisessä sekä opintojensa loppuun saattamisessa; toteaa myös, että koulutusta saaneiden tyttöjen perheet ovat pienempiä ja terveempiä ja auttavat kasvattamaan tuottavuutta ja vähentämään köyhyyttä;

24.

kehottaa komissiota hyödyntämään sitä asemaa, joka EU:lla on kansainvälisissä instituutioissa, kuten Unescossa, Unicefissa, Maailmanpankissa ja Kansainvälisessä valuuttarahastossa, suurimpana humanitaarisen avun antajana, ja vaatimaan, että nämä monenväliset avunantajat painostaisivat laatimaan politiikkoja, joilla poistetaan lapsityö, sekä suunnittelemaan ja panemaan täytäntöön sellaisia koulutuspolitiikkoja ja ohjelmia, joilla kaikki työssäkäyvät ja koulutuksesta osattomat lapset — syrjimättä ketään sukupuolen, vamman, etnisen alkuperän tai rodun, uskonnon tai kulttuurin perusteella — integroitaisiin muodolliseen täysipäiväiseen koulutukseen kunnes he saavuttavat ILO:n yleissopimuksen 138 mukaisen työiän;

25.

vaatii komissiota harjoittamaan painostusta, jotta varmistetaan, että oppivelvollisuuden päättymisiän ja työelämään siirtymisen vähimmäisiän suhteen noudatetaan ILO:n yleissopimusta 138, jossa määrätään, että sallittu työelämään siirtymisen ikä ei saa olla alempi kuin oppivelvollisuuden päättymisikä eikä missään tapauksessa alempi kuin 15 vuotta;

26.

tukee kuutta toimenpidettä, joita Unicef on ehdottanut lapsityövoiman käytön lakkauttamiseksi:

lapsityövoiman käytön lopettaminen vaarallisessa työssä,

vapaan ja pakollisen koulutuksen järjestäminen 16 vuoden ikään saakka,

lasten parempi oikeudellinen suojelu,

kaikkien lasten rekisteröinti syntymän yhteydessä, jotta voidaan varmentaa heidän ikänsä ja sulkea pois petosten mahdollisuus,

tietojen riittävä keruu ja varmentaminen, jotta voidaan määrittää täsmällisesti lapsityövoiman käytön laajuus,

toimintasääntöjen laatiminen;

27.

pahoittelee, ettei Dakarin huippukokouksen jälkeen ole edistytty merkittävästi koulutusta koskevan kriisin selvittämisessä ja huomauttaa, että nykyisin 113 miljoonaa kouluikäistä lasta, joista kaksi kolmasosaa on tyttöjä, jää vaille alkeisopetusta;

28.

katsoo, ettei yhdeltäkään lapselta pitäisi evätä perusoikeutta koulutukseen maksukyvyttömyyden vuoksi ja toistaa pyyntönsä kaikille hallituksille, että ne laatisivat selvän aikataulun, jonka mukaisesti poistetaan nopeasti suorat ja epäsuorat peruskoulutusta koskevat maksut samalla kun ylläpidetään tai parannetaan opetuksen laatua; katsoo, että on varmistettava kaikin asianmukaisin keinoin, että kaikki lapset voisivat saada yläaste- ja lukiotason opetusta, teknistä opetusta sekä yliopistotason koulutusta; korostaa, että lasten ja yhteisöjen ottaminen mukaan kouluja koskevaan päätöksentekoon auttaa tekemään koulutuksesta merkityksellisemmän lasten tarpeiden kannalta;

29.

katsoo, että tiedottaminen olemassa olevaa peruskoulutusta ja ammatillista koulutusta koskevista ohjelmista on oleellista niiden täytäntöönpanolle ja pyytää komissiota valvomaan erityisen tarkasti, että naiset ja tytöt saavat riittävästi tietoa, sillä opetus voi auttaa heitä suojautumaan kaikenlaisilta hyväksikäytön muodoilta;

30.

kehottaa komissiota asettamaan selkeät tavoitteet yleisen ja korkealaatuisen peruskoulutuksen edistämiseksi kansallisissa suuntaa antavissa ohjelmissa ja painottamaan erityisesti tyttöjen, konflikteista kärsivien alueiden lasten sekä syrjäytyneistä ja heikoimmassa asemassa olevista yhteiskuntaryhmistä tulevien lasten osallistumista koulutusohjelmiin;

31.

suosittelee, että komissio tukee liikkuvuutta edistäviä ohjelmia ja tilapäisiä koulutusohjelmia, joissa keskitytään erityisen tehokkaasti strategioihin, joilla työssäkäyvät lapset saadaan mukaan viralliseen päiväopetukseen kuten täydentäviin kouluihin ja luokkiin, joissa autetaan lapsia, jotka eivät koskaan ole saaneet kouluopetusta, sopeutumaan kouluympäristöön erityiskoulutettujen opettajien avulla;

32.

kehottaa Euroopan unionia pakottamaan maat, joissa on lapsityövoiman käytön kieltäviä säädöksiä, poistamaan lapsityövoiman käytön kokonaan ja saattamaan työssäkäyvät lapset ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet teini-ikäiset kouluihin kolmen vuoden kuluessa;

33.

pyytää EU:ta lisäämään talousarvion tukea koulujen ja opettajien lisäämiseen alueilla, joilla sitä tarvitaan;

34.

katsoo lapsityön johtuvan epätasaisesta sosioekonomisesta kehityksestä; suosittelee, että lapsityön lopettamiseen tähtäävissä toimissa otettaisiin huomioon kehitysmaiden sosiaaliset olot ja köyhyys, ja toivoo, että ne johtaisivat siihen, että ehdotettaisiin toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lisätä kotitalouksien tuloja esimerkiksi takaamalla täysi-ikäisille työntekijöille vähimmäispalkka, koska lapsityövoima romahduttaa aikuisten palkat;

35.

katsoo, että köyhyyden poistaminen on ainoa tapa luoda tarvittavat edellytykset lasten hyväksikäytön hävittämiselle ja painottaa merkitystä, joka mikroluottojärjestelmällä voi olla perheiden tulojen lisäämisessä;

36.

kehottaa komissiota seuraamaan kaikkea EU:n antamaa rahoitusta peruskoulutukselle osana toimia, joilla komissio osallistuu sellaisten lapsityön muotojen vastustamiseen, jotka pitävät lapset poissa täysipäiväisistä kouluista, asettamatta kuitenkaan rajoja humanitaarisen avun toimittamiselle, mikä koostuu ruoasta ja muusta tuesta alueen infrastruktuurin kehittämiseksi;

37.

toteaa, että yleinen kokopäiväinen opetus edellyttää koulutusjärjestelmää, jossa on suunnitelmat kaikkien työssäkäyvien tai muusta syystä koulujen ulkopuolelle jääneiden lasten mukaan ottamiseksi kokopäiväiseen koulujärjestelmään; pyytää Euroopan unionia turvaamaan, että kaikissa yhteisön rahoittamissa koulutusohjelmissa on laaja-alaisia strategioita, joihin sisältyy sosiaalista motivointia ja täydennyskursseja vanhemmille oppilaille;

38.

on tyytyväinen kansainvälisen lapsityövoiman vastaisen ohjelman toimiin ja tukee siinä ehdotettuja kannustimia lasten saamiseksi takaisin koulun penkille, kuten lapsille tarjottavia ilmaisia aterioita ja muuta perheille annettavaa tukea;

39.

antaa tukensa ILO:n ponnistuksille ja yhteistyölle, jota tämä tekee WTO:n kanssa muun muassa säännöllisen vuoropuhelun kautta, ja ehdottaa tämän yhteistyön vahvistamista edelleen.

Lasten hyväksikäytön pahimmat muodot

40.

ilmaisee huolensa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa määriteltyjen lasten oikeuksien vakavista loukkauksista; näihin oikeuksiin kuuluvat oikeus terveyteen, koulutukseen ja ravintoon sekä suojeluun väkivaltaa, hyväksikäyttöä ja huonoa kohtelua vastaan;

41.

kehottaa komissiota tukemaan ohjelmia, joilla vastustetaan epätavallisia lapsityön muotoja, kuten kotitaloustyötä ja lasten myymistä perheen velkojen vastineeksi (velkaorjuus);

42.

pitää myönteisenä komission aloitetta tiedonannon laatimisesta ihmiskaupasta (2005);

43.

toistaa ehdotuksensa EU:n erityisedustajan nimittämisestä aseellisten selkkausten, sotien, kotiseudulta siirtämisen, kuivuuden, nälän, luonnonkatastrofien ja aidsin uhreiksi joutuneille lapsille sekä ihmiskaupan kohteiksi joutuneille lapsille, ja valvomaan, että tällaisiin tilanteisiin kiinnitettäisiin asianmukaista huomiota;

44.

vaatii WTO:n tukea siten, että kielletään lapsityö kaupan alalla, ja ehdottaa, että tuotteet, joiden valmistamisessa ei ole käytetty lapsityövoimaa, merkitään sellaisiksi, jotta kuluttajien tietoisuus vastuullisista käytännöistä lisääntyy;

45.

kehottaa komissiota muistuttamaan Euroopan unionia ja kehitysmaita niiden velvollisuuksista, jotka johtuvat Haagin yleissopimuksesta kansainvälisistä adoptioista, ja erityisesti turvaamaan, että kaikki EU:n tukea saavat maat ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet yleissopimuksen, sekä auttamaan näitä maita estämään lasten vahingoittaminen epäasianmukaisten ja laittomien adoptiomenettelyjen takia maiden sisällä ja välillä.

Yritysten vastuu

46.

on tyytyväinen komission aloitteeseen tiedonannon laatimisesta yritysten sosiaalisesta vastuusta, joka oli määrä esittää huhtikuussa 2005;

47.

suosittelee, että komissio tarkastelisi mahdollisuutta luoda unionin tasolla asianmukaiset oikeudelliset takeet ja järjestelmät, joiden avulla tunnistetaan ja saatetaan rikosoikeudelliseen vastuuseen ne EU:ssa toimivat maahantuojat, jotka tuotteita tuodessaan sallivat ILO:n keskeisten yleissopimusten loukkaukset, kuten lapsityövoiman käytön toimitusketjun jossakin osassa; pyytää komissiota sen vuoksi tutkimaan mahdollisuutta luoda sellaisille EU:n tuontiyrityksille kannusteita, jotka seuraavat säännöllisesti ja riippumattomasti tuotantoketjuun sisältyvien tuotteidensa valmistusta kaikissa kolmansissa maissa;

48.

kehottaa komissiota ja neuvostoa edistämään reilun kaupan aloitteita erityisesti uusissa EU:n jäsenvaltioissa, valvomaan tuottajia ja varmistamaan, että näiden käyttämät menetelmät vastaavat reilun kaupan vaatimuksia;

49.

suosittaa, että komissio tutkii ja yksilöi yrityksiä, jotka jatkuvasti ja sinnikkäästi käyttävät lapsityövoimaa tuotanto- ja jakeluketjun jossakin vaiheessa, ja pyytää toimittamaan tällaisen luettelon EU:n tuontiyrityksille;

50.

kehottaa jäsenvaltioita lisäämään kuluttajien tietoisuutta yritysten sosiaalisesta vastuusta ja tukemaan aloitteita sellaisten tuotteiden — etenkin maataloustuotteiden ja urheiluvälineteollisuuden tuotteiden — menekin edistämiseksi, joiden valmistuksessa ei ole käytetty lapsityövoimaa;

51.

kehottaa paikallisia hallituksia toimimaan yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa teollisuuden ja maatalouden seuraamisessa lapsityövoiman käytön estämiseksi ja osallistumaan asianmukaisten täysipäiväistä opetusta tarjoavien laitosten, joilla on pätevä opetushenkilöstö ja ilmainen kuljetus ja ateriat, rakentamiseen ja ylläpitoon, jotta kaikki lapset voivat käydä koulua;

52.

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään YK:n normeja monikansallisten yritysten ja muiden liikeyritysten vastuista ihmisoikeuksien alalla, jotta niistä tulisi lapsityövoiman käytön ja yritysten muiden mahdollisten ihmisoikeusrikkomusten torjunnan tehokas väline;

53.

kehottaa komissiota saattamaan työtä koskevien keskeisten normien noudattamisen hankinta- ja sopimuspolitiikkansa ennakkoehdoksi; kehottaa komissiota kehittämään tätä tarkoitusta varten politiikkaa, joka mahdollistaa sen, että kehitysmaiden pientuottajat niinikään noudattavat näitä normeja;

54.

kehottaa neuvostoa tukemaan OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille ja YK:n Global Compact -aloitetta;

55.

suosittaa, että komissio ehdottaa monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n suuntaviivojen soveltamisalan laajentamista investoinneista kauppaan, vahvistaa täytäntöönpanovälineitä ja tekee kehitysmaiden hallitusten kanssa sopimuksia tavasta, jolla yritykset voivat edistää lapsityövoiman käytön tehokasta lopettamista;

56.

odottaa, että monikansalliset yritykset toimivat sosiaalisesti vastuullisella tavalla kaikessa toiminnassaan ja toimitusketjussaan yhdessä kaikkien asianomaisten sidosryhmien kanssa ja raportoimaan tästä;

57.

kehottaa komissiota käynnistämään rikkomusmenettelyn tapauksissa, joissa kehitysmaiden hallitukset eivät noudata OECD:n suuntaviivoja, sekä nimeämään lisäksi julkisesti yritykset ja monikansalliset yhtiöt, jotka ovat osallisina tunnettujen tuotteiden tuotannossa lapsityövoimaa käyttämällä;

58.

kehottaa monikansallisten yritysten kotimaiden hallituksia seuraamaan monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n suuntaviivojen noudattamista ja julkaisemaan ajoittain kertomuksia näiden yritysten osallistumisesta lapsityövoiman käytön tehokkaaseen torjuntaan ja ILO:n työtä koskevien keskeisten normien täytäntöönpanosta;

59.

on tyytyväinen siihen, että kansainvälisen kaakaoteollisuuden tuottajat allekirjoittivat kaakaopapujen kasvattamista ja jalostusta sekä niistä saatavia tuotteita koskevan pöytäkirjan, ja niihin tuloksiin, jotka saavutettiin panemalla täytäntöön sopimus lapsityövoiman käytön rajoittamisesta jalkapallojen valmistuksessa (ompelemisessa) Pakistanissa, ja tukee muita vastaavia pyrkimyksiä;

60.

antaa tukensa lapsityövoiman kieltämistä koskevien yksityisen sektorin aloitteiden, kuten käytännesääntöjen, kehittämiselle ja kehottaa lisäämään yhteistyötä, avoimuutta ja johdonmukaisuutta eri aloitteiden välillä, joiden olisi perustuttava työtä koskeviin ILO:n keskeisiin normeihin ja joita riippumattoman tahon olisi seurattava;

*

* *

61.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, AKT-maiden ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä Unicefille ja muille asianomaisille YK:n järjestöille.


(1)  Hyväksyttiin 1989 ja tuli voimaan 1990.

(2)  Hyväksyttiin joulukuussa 1966 ja tuli voimaan maaliskuussa 1976.

(3)  Hyväksyttiin joulukuussa 1966 ja tuli voimaan tammikuussa 1976.

(4)  Hyväksyttiin joulukuussa 1984 ja tuli voimaan kesäkuussa 1987.

(5)  Hyväksyttiin joulukuussa 1979 ja tuli voimaan syyskuussa 1981.

(6)  Hyväksyttiin syyskuussa 1997 ja tuli voimaan maaliskuussa 1999.

(7)  Erityisesti 3. heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman lapsikaupasta ja lapsisotilaista (EUVL C 74 E, 24.3.2004, s. 854), 15. toukokuuta 2003 annetun päätöslauselman komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Koulutus ja köyhyyden vähentäminen kehitysmaissa” (EUVL C 67 E, 17.3.2004, s. 285), 6. syyskuuta 2001 annetun päätöslauselman perusopetuksesta kehitysmaissa liittyen syyskuussa 2001 pidettävään Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen lapsiasiain erityisistuntoon (EYVL C 72 E, 21.3.2002, s. 360), 11. huhtikuuta 2002 annetun päätöslauselman Euroopan unionin kannasta lapsia käsittelevässä seuraavassa YK:n yleiskokouksen erityisistunnossa (EUVL C 127 E, 29.5.2003, s. 691), 13. kesäkuuta 2002 annetun päätöslauselman lapsityövoimasta urheilutarvikkeiden tuotannossa (EUVL C 261 E, 30.10.2003, s. 587) ja AKT-maiden ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselman lasten oikeuksista ja erityisesti lapsisotilaista (EUVL C 26, 29.1.2004, s. 17).

(8)  Erityisesti ILO:n selvitykset ”A future without child labour” (2002), ”Combating Child Labour through Education” (2003), ”Investing in every child” (2004) ja Unescon/OECD:n selvityksen ”Financing Education-Investments and Returns” (2002).

(9)  Hyväksytty neuvostossa 10. joulukuuta 2003 (asiakirja 15634/03).

(10)  Hyväksyttiin AKT-maiden valtioiden ja hallitusten päämiesten ensimmäisessä huippukokouksessa Librevillessä Gabonissa 7. marraskuuta 1997.

(11)  Hyväksytty neuvostossa 10. tammikuuta 2003 (asiakirja 5049/03).

(12)  Vuoden 2000 vuosikertomus monikansallisia yrityksiä koskevista suuntaviivoista.

(13)  YK:n asiakirja E/CN 4/2005/91, 15. helmikuuta 2005.


Keskiviikko 6. heinäkuuta 2005

6.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 157/92


PÖYTÄKIRJA

(2006/C 157 E/03)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

2.   Euroopan unioni ja Irak — kehys suhteiden kehittämiselle (keskustelu)

Mietintö: Euroopan unioni ja Irak — kehys suhteiden kehittämiselle (2004/2168(INI)) — Ulkoasiainvaliokunta.

Esittelijä: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005).

Giorgos Dimitrakopoulos esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jack Straw (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen).

Puheenvuorot: Luisa Morgantini (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Caspary (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta, Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta, Joost Lagendijk Verts/ALEryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT

varapuhemies

Puheenvuorot: Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (AFET-valiokunnan puheenjohtaja), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner ja Jack Straw.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.16.

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

3.   Afrikka ja globalisaation haasteet — Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Afrikka ja globalisaation haasteet

Suullinen kysymys: Luisa Morgantini neuvostolle: Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (B6-0248/2005)

Suullinen kysymys: Luisa Morgantini komissiolle: Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (B6-0249/2005)

Jack Straw (neuvoston puheenjohtaja) ja Louis Michel (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Luisa Morgantini esitteli suulliset kysymykset.

Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Pierre MOSCOVICI

varapuhemies

Puheenvuorot: Miguel Angel Martínez Martínez PSE-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage IND/DEM-ryhmän puolesta, Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, John Bowis, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Caroline Lucas, Jean-Claude Martinez, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Emma Bonino, Bernat Joan i Marí, Anna Záborská, Marie-Arlette Carlotti, Fernando Fernández Martín, Mauro Zani, Alexander Stubb, Józef Pinior, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann ja Martin Schulz.

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

Hilary Benn (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Martin Schulz käytti puheenvuoron ja otti esille istuntosalissa vallitsevan hälinän. Hän pyysi, että jatkossa istunto keskeytettäisiin kymmeneksi minuutiksi ennen äänestysten alkamista, jotta viimeiset puhujat voisivat pitää puheensa rauhassa. Puhemies pyysi jäseniä istuutumaan ja olemaan hiljaa sekä kehotti vahtimestareita poistamaan istuntosalista ne, jotka kiertelevät sen käytävillä.

Charles Tannock käytti puheenvuoron koskien puhemiehen pyyntöä.

Puheenvuorot: Louis Michel ja Alessandra Mussolini (puhemies keskeytti hänet, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro).

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Maria Martens ja John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta köyhyyden vastaisen kampanjan käynnistämisestä: köyhyyden poistaminen (B6-0398/2005)

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis ja Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta köyhyyden vastaisen kampanjan käynnistämisestä: köyhyyden poistaminen (B6-0402/2005)

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert ja Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta toimista köyhyyttä vastaan (B6-0403/2005)

Fiona Hall, Thierry Cornillet ja Danutė Budreikaitė ALDE-ryhmän puolesta köyhyyden vastaisen kampanjan käynnistämisestä: köyhyyden poistaminen (B6-0406/2005)

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta toimista nälkää ja köyhyyttä vastaan (B6-0407/2005)

Miguel Angel Martínez Martínez PSE-ryhmän puolesta köyhyyden vastaisen kampanjan käynnistämisestä: köyhyyden poistaminen (B6-0410/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.17.

Puhetta johti Gérard ONESTA

varapuhemies

4.   Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä I.

4.1.   Matkustajien etu- ja sivutörmäyssuojaus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 94 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien etutörmäyssuojauksen osalta ja sääntöä N:o 95 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien sivutörmäyssuojauksen osalta (KOM(2004)0672/7590/2005 — C6 0209/2004 — 2004/0243(AVC)) — Kansainvälisen kaupan valiokunta.

Esittelijä: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0273)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.

4.2.   Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 81 artiklan mukaisesti jättämä päätöslauselmaesitys komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi, jolla tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitettä muutetaan tekniseen kehitykseen mukauttamista varten (B6-0392/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0274)

*

* *

Alfonso Andria pyysi, että äänestysjärjestystä muutettaisiin niin, että rakennerahastoja koskevista mietinnöistä äänestetään yhdessä ja että näin ollen hänen mietinnöstään toimitettavaa äänestystä siirrettäisiin (puhemies päätti, että näin tehdään).

4.3.   Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Michel Rocard (A6-0207/2005)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 3)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Michel Rocard (esittelijä) käytti puheenvuoron.

Hylättiin

Säädöstä ei hyväksytty.

(Lainsäädäntöpäätöslauselma, jolla hylätään yhteinen kanta: (P6_TA(2005)0275)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta ja Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta yhteisen kannan hylkäämisestä ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen), joka lupasi tutkia parlamentin kanssa, miten tämän jälkeen menetellään.

4.4.   Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustaminen *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta (KOM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Johannes Blokland (A6-0169/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Johannes Blokland käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0276)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0276)

4.5.   Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0277)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Esittelijä ehdotti tarkistuksiin 27 ja 39 suullisia tarkistuksia, jotka hyväksyttiin.

4.6.   Koheesiorahasto (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Alfonso Andria (A6-0178/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0278)

4.7.   Euroopan aluekehitysrahasto *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0279)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0279)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Esittelijä täsmensi PSE-ryhmän kantaa tarkistukseen 118.

4.8.   Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Jan Olbrycht (A6-0206/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0280)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0280)

4.9.   Euroopan sosiaalirahasto *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.

Esittelijä: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0281)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0281)

*

* *

Rosa Miguélez Ramos pyysi, että tässä vaiheessa äänestettäisiin David Casan mietinnöstä (A6-0217/2005), jotta rakennerahastoja koskevista mietinnöistä voitaisiin äänestää yhdessä (puhemies hyväksyi tämän pyynnön).

4.10.   Euroopan kalastusrahasto * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Kalatalousvaliokunta.

Esittelijä: David Casa (A6-0217/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0282)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0282)

4.11.   Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

Esittelijä: Angelika Niebler (A6-0176/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0283)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0283)

4.12.   Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (”Rooma II”) *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (”Rooma II”) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0211/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0284)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0284)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Esittelijä ehdotti tarkistuksiin 26 ja 27 suullista tarkistusta, joka hyväksyttiin.

4.13.   Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehty YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirja * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Johannes Blokland (A6-0170/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 13)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0285)

4.14.   Neuvottelumenettely (talousarvio 2006) (äänestys)

Mietintö: Valtuutus talousarviota 2006 koskevaan neuvottelumenettelyyn ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (2005/2080(BUD)) — Budjettivaliokunta.

Esittelijä: Giovanni Pittella (A6-0223/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0286)

4.15.   Naisten rooli Turkissa (äänestys)

Mietintö: Naisten rooli Turkin sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä (2004/2215(INI)) — Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

Esittelijä: Emine Bozkurt (A6-0175/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0287)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Esittelijä ehdotti tarkistukseen 3 suullista tarkistusta, jota ei hyväksytty, koska yli 37 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.

4.16.   Euroopan unioni ja Irak — kehys suhteiden kehittämiselle (äänestys)

Mietintö: Euroopan unioni ja Irak — kehys suhteiden kehittämiselle (2004/2168(INI)) — Ulkoasiainvaliokunta.

Esittelijä: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0288)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Esittelijä ehdotti tarkistukseen 4 ja johdanto-osan B a kappaleeseen suullisia tarkistuksia, jotka hyväksyttiin.

*

* *

Reinhard Rack käytti puheenvuoron ja valitti äänestysten kestosta.

Puhemies ilmoitti, että vuoden 2012 olympialaisten isäntäkaupungiksi oli valittu Lontoo.

Timothy Kirkhope käytti puheenvuoron ja antoi tunnustuksen muille ehdokaskaupunkeille.

4.17.   Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 ja B6-0410/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0398/2005

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 ja B6-0410/2005):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Maria Martens, John Bowis ja Fernando Fernández Martín PPE-DE-ryhmän puolesta,

Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock ja Miguel Angel Martínez Martínez PSE-ryhmän puolesta,

Thierry Cornillet ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta,

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken ja Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis ja Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0289)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Miguel Angel Martínez Martínez ehdotti PSE-ryhmän puolesta tarkistukseen 2 ja johdanto-osan A kappaleeseen suullisia tarkistuksia, jotka hyväksyttiin.

*

* *

Bernd Posselt käytti puheenvuoron ja valitti äänestysten kestosta sekä pyysi, että sovittuja aikatauluja noudatettaisiin.

Puhetta johtiSylvia-Yvonne KAUFMANN

varapuhemies

5.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Michel Rocard — A6-0207/2005

Alexander Stubb, Hiltrud Breyer, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Gilles Savary ja Sarah Ludford

Mietintö: Emine Bozkurt — A6-0175/2005

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Mietintö: Giovanni Claudio Fava — A6-0184/2005, Mietintö: Alfonso Andria — A6-0178/2005, Mietintö: Konstantinos Hatzidakis — A6-0177/2005

Csaba Sándor Tabajdi

6.   Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Mietintö: Michel Rocard — A6-0207/2005

tarkistukset 62, 65 ja 71 (identtiset)

puolesta: Edward McMillan-Scott, Zuzana Roithová, Emanuel Jardim Fernandes

Mietintö: Johannes Blokland — A6-0169/2005

tarkistus 53

puolesta: Maria da Assunção Esteves

vastaan: Alain Lipietz

Mietintö: Konstantinos Hatzidakis — A6-0177/2005

tarkistus 28

vastaan: Edite Estrela

tarkistus 56

puolesta: Teresa Riera Madurell, Alejandro Cercas

vastaan: Lissy Gröner

tarkistus 31

vastaan: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emine Bozkurt

tarkistus 15

puolesta: Anne Van Lancker

tarkistus 16

vastaan: Jamila Madeira

tarkistus 17

puolesta: Karin Scheele

tarkistus 57

puolesta: Teresa Riera Madurell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

tarkistus 18

vastaan: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

tarkistus 59

vastaan: Hans-Peter Martin

tarkistus 8

vastaan: Claude Turmes, Jamila Madeira

tarkistukset 6 ja 48 (identtiset)

vastaan: Stavros Arnaoutakis, Kader Arif

38 kohta, 2. osa

puolesta: Hans-Peter Martin

tarkistus 34

vastaan: Karin Riis-Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emanuel Jardim Fernandes, Linda McAvan, Edite Estrela

tarkistus 32

puolesta: Claude Turmes

päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

puolesta: Richard Howitt

Mietintö: Alfonso Andria — A6-0178/2005

1 kohdan iii alakohta

puolesta: Alfonso Andria, Rosa Díez González

tarkistukset 1, 12 ja 14 (identtiset)

puolesta: Véronique De Keyser, Othmar Karas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo

vastaan: Richard Corbett

tarkistus 5

puolesta: Seán Ó Neachtain

tarkistukset 2, 13 ja 15 (identtiset)

vastaan: Claude Turmes

Mietintö: Giovanni Claudio Fava — A6-0184/2005

tarkistukset 110, 213, 124 ja 126 (identtiset)

vastaan: Jamila Madeira

muutettu ehdotus

puolesta: Othmar Karas

lainsäädäntöpäätöslauselma (kokonaisuudessaan)

puolesta: Othmar Karas

Mietintö: Jan Olbrycht — A6-0206/2005

tarkistus 43

puolesta: Emanuel Jardim Fernandes

Mietintö: David Casa — A6-0217/2005

tarkistus 171

puolesta: Linda McAvan

muutettu ehdotus

vastaan: Glyn Ford

tarkistus 174

vastaan: Karin Riis-Jørgensen

lainsäädäntöpäätöslauselma (kokonaisuudessaan)

puolesta: Martin Schulz, Alexander Radwan

vastaan: Claude Moraes

Mietintö: Angelika Niebler — A6-0176/2005

tarkistus 46

puolesta: Hans-Peter Martin

Mietintö: Diana Wallis — A6-0211/2005

tarkistus 26, 1. osa

puolesta: Christine De Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Anna Hedh, Jean-Marie Cavada

tarkistus 26, 2. osa

puolesta: Anna Hedh

vastaan: Jean-Marie Cavada

tarkistus 26, 3. osa

puolesta: Anna Hedh

vastaan: Jean-Marie Cavada

tarkistus 24, 1. osa

puolesta: Jean-Marie Cavada

tarkistus 24, 2. osa

vastaan: Jean-Louis Bourlanges

tarkistus 24, 3. osa

vastaan: Jean-Louis Bourlanges

Mietintö: Giovanni Pittella — A6-0223/2005

10 kohta

puolesta: Catherine Stihler

vastaan: Bruno Gollnisch

Mietintö: Emine Bozkurt — A6-0175/2005

päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

tyhjää: Koenraad Dillen

Mietintö: Giorgos Dimitrakopoulos — A6-0198/2005

tarkistus 6

puolesta: Alain Lamassoure, Jamila Madeira

vastaan: Avril Doyle

tyhjää: Linda McAvan

tarkistus 7

puolesta: Claude Turmes, Alain Lamassoure

vastaan: Richard Corbett

tarkistus 1

vastaan: Anna Hedh

tarkistus 29

vastaan: Christa Prets, Simon Busuttil

tarkistus 2

puolesta: Claude Turmes

tarkistus 10

tyhjää: Linda McAvan

tarkistus 3

puolesta: Pervenche Berès

päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

tyhjää: Edite Estrela

Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen — RC-B6-0398/2005

tarkistus 3

puolesta: Louis Grech

tarkistus 7

vastaan: Rainer Wieland

*

* *

Klaus-Heiner Lehne ilmoitti, että hän ei ollut osallistunut Konstantinos Hatzidakisin, Giovanni Claudio Favan ja Alfonso Andrian mietinnöistä toimitettuihin äänestyksiin.

Kurt Joachim Lauk ilmoitti työjärjestyksen liitteen I mukaisesti, että hänellä on välittömiä taloudellisia etuja asian suhteen ja että hän ei näin ollen ollut osallistunut Michel Rocardin mietinnöstä toimitettuun äänestykseen.

(Istunto keskeytettiin klo 14.15 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti Janusz ONYSZKIEWICZ

varapuhemies

7.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Dagmar Roth-Behrendt, joka johti puhetta eilisten äänestysten aikana, ilmoitti, että hän ei ollut osallistunut niihin ja että olisi halunnut äänestää kuten ryhmänsä.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

8.   Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ryszard Czarnecki, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander ja Olli Rehn.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach ja Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta Srebrenicasta kymmenen vuotta joukkomurhan jälkeen (B6-0395/2005)

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin ja István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta Balkanin tulevaisuudesta 10 vuotta Srebrenican jälkeen (B6-0397/2005)

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor PSE-ryhmän puolesta Balkanin tulevaisuudesta 10 vuotta Srebrenican jälkeen (B6-0401/2005)

Brian Crowley, Adriana Poli Bortone ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta Srebrenicasta kymmenen vuotta joukkomurhan jälkeen: Balkanin tulevaisuus (B6-0404/2005)

Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer ja Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta Srebrenicasta kymmenen vuotta joukkomurhan jälkeen (B6-0408/2005)

Doris Pack, Elmar Brok ja Anna Ibrisagic PPE-DE-ryhmän puolesta Srebrenicasta kymmenen vuotta joukkomurhan jälkeen: (B6-0409/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.6.

Puhetta johti Miroslav OUZKÝ

varapuhemies

9.   Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Glyn Ford PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGLryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fernand Le Rachinel, Ursula Stenzel, Alexandra Dobolyi, Ģirts Valdis Kristovskis, Philip Claeys, Manolis Mavrommatis, Libor Rouček, Aloyzas Sakalas, Douglas Alexander ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Claude Turmes ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin suhteista (B6-0394/2005);

Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström ja István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin suhteista (B6-0396/2005);

Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin suhteista (B6-0399/2005);

Glyn Ford, Pasqualina Napoletano ja Alexandra Dobolyi PSE-ryhmän puolesta Kaukoidän turvallisuudesta (B6-0400/2005);

Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer ja Ursula Stenzel PPE-DE-ryhmän puolesta EU:n, Kiinan ja Taiwanin suhteista ja Kaukoidän turvallisuustilanteesta (B6-0405/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.7.

10.   Maailma ilman miinoja (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Maailma ilman miinoja

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Geoffrey Van Orden PPE-DE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Douglas Alexander.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Angelika Beer, Caroline Lucas ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta maailmasta ilman miinoja (B6-0414/2005);

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin ja Philippe Morillon ALDE-ryhmän puolesta maailmasta ilman miinoja (B6-0423/2005);

Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Gabriele Zimmer ja Adamos Adamou GUE/NGLryhmän puolesta maailmasta ilman miinoja (B6-0425/2005);

Geoffrey Van Orden ja Karl von Wogau PPE-DE-ryhmän puolesta jalkaväkimiinoista (B6-0427/2005);

Ana Maria Gomes ja Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta maailmasta ilman maamiinoja (B6-0429/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta maailmasta ilman maamiinoja (B6-0440/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.8.

(Istunto keskeytettiin klo 17.50 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.05.)

Puhetta johti Sylvia-Yvonne KAUFMANN

varapuhemies

11.   Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0247/2005).

Kysymys 1 (Dimitrios Papadimoulis): Parthenonin marmorit.

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Dimitrios Papadimoulis ja David Martin.

Kysymys 2 (Sajjad Karim): Välillinen kidutus.

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Sajjad Karim.

Kysymys 3 (Sarah Ludford): Kolmannen pilarin terrorismin vastaisten välineiden täytäntöönpano.

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Sarah Ludford.

Kysymys 4 (Jonas Sjöstedt): Egitim Sen -järjestöä koskeva päätös Turkissa.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jonas Sjöstedt, David Martin ja Åsa Westlund.

Kysymys 5 (Chris Davies): Kypros.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Chris Davies.

Kysymys 6 (Simon Coveney): Burma: ihmisoikeudet ja Shanin siviilit.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Mairead McGuinness (laatijan sijainen).

Kysymys 7 (Claude Moraes): Vähemmistöjen suojelu EU:ssa.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews ja Charles Tannock.

Kysymys 8 (Robert Evans): Pankkimaksut.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Robert Evans ja Mairead McGuinness.

Kysymys 9 (Paulo Casaca): Kehotukset väkivallan käyttöön Libanonissa eurooppalaisten julkisten tiedotusvälineiden kautta.

Kysymys 10 (Charles Tannock): Al-Manar-televisiokanavan lähetykset ja EU:n direktiivien jatkuva rikkominen.

Kysymys 11 (Frédérique Ries): Al Manar -televisiokanava.

Douglas Alexander vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Paulo Casaca, Charles Tannock, Frédérique Ries ja Ryszard Czarnecki.

Kysymys 12 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 13 (James Hugh Allister): EU:n yhteinen diplomaattiedustus.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät James Hugh Allister ja Richard Corbett.

Kysymys 14 (Willy Meyer Pleite): Terroritekoja koskevien kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Willy Meyer Pleite.

Kysymys 15 (Bill Newton Dunn): Yhteiset tutkintaryhmät.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bill Newton Dunn.

Kysymys 16 (David Martin): G8-kokouksen tulokset EU:n toimielinten kannalta.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät David Martin ja Gay Mitchell.

Kysymys 17 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 18 (Philip Bushill-Matthews): Työaikadirektiivi.

Douglas Alexander vastasi lisäkysymykseen, jonka esitti Erna Hennicot-Schoepges.

Kysymys 19 (Gay Mitchell): Eutanasia.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Gay Mitchell.

Kysymys 20 (Bernd Posselt): Togon tilanne.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 21 (Panagiotis Beglitis): Kyproksen ja Maltan osallistuminen Euroopan unionin puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Panagiotis Beglitis.

Kysymys 22 (Jacek Protasiewicz): Ihmisoikeudet Kuubassa.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bogusław Sonik (laatijan sijainen).

Kysymyksiin 23—43 vastataan kirjallisesti.

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 19.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti Luigi COCILOVO

varapuhemies

12.   Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Giovanni Claudio Fava on lähettänyt 5.7.2005 puhemiehelle kirjeen, jossa hän pyytää parlamenttia ottamaan yhteyttä Italian toimivaltaisiin viranomaisiin parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamiseksi Palermon tuomioistuimen käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.

13.   EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: 1. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaiseminen, 2. Schengenin säännöstö * (keskustelu)

Mietintö:

1.

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio

(13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

2.

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

(13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005).

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Timothy Kirkhope esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Karl von Wogau PPE-DE-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Carlos Coelho ja Benita Ferrero-Waldner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.3.

14.   Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin (keskustelu)

Mietintö: Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin (2004/2213(INI)) — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005).

Gabriele Zimmer esitteli laatimansa mietinnön.

Louis Michel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nirj Deva PPE-DE-ryhmän puolesta, Alexandra Dobolyi PSE-ryhmän puolesta, Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.9.

15.   Metsälainsäädännön valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Metsälainsäädännön valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen.

Louis Michel (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Linda McAvan PSE-ryhmän puolesta ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Manuel António dos SANTOS

varapuhemies

Puheenvuorot: Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Chris Davies ja Louis Michel.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Anders Wijkman ja John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock ja Marie-Arlette Carlotti PSE-ryhmän puolesta, Chris Davies ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi, Monica Frassoni ja Alain Lipietz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonas Sjöstedt ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta, Johannes Blokland metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanon vauhdittamisesta (B6-0412/2005)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.10.

16.   Selvitystoiminta Euroopan unionissa (keskustelu)

Mietintö: Selvitystoiminta Euroopan unionissa (2004/2185(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005).

Louis Michel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Piia-Noora Kauppi esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Astrid Lulling PPE-DE-ryhmän puolesta, Ieke van den Burg PSE-ryhmän puolesta, Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Benoît Hamon ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.11.

17.   Bulgarian ja Romanian liittymisprosessi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Bulgarian tilanne vaalien jälkeen — Bulgarian ja Romanian edistyminen liittymisvalmisteluissa seuraavaa edistymiskertomusta silmällä pitäen

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-DE-ryhmän puolesta, Alexandra Dobolyi PSE-ryhmän puolesta, Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hartmut Nassauer, Kinga Gál, Geoffrey Van Orden, Christopher Beazley, Jacques Toubon ja Olli Rehn.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta bulgarialaisten ja romanialaisten parlamentin tarkkailijoiden kutsumisesta (B6-0443/2005)

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici ja Alexandra Dobolyi PSE-ryhmän puolesta Bulgarian ja Romanian liittymisprosessista (B6-0445/2005)

Othmar Karas PPE-DE-ryhmän puolesta Bulgarian ja Romanian tarkkailijoista (B6-0446/2005)

Joost Lagendijk ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta Bulgarian tilanteesta vaalien jälkeen sekä Bulgarian ja Romanian edistymisestä seuraavaa edistymiskertomusta varten (B6-0447/2005)

André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta Bulgarian ja Romanian liittymisprosessista (B6-0448/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.12.

18.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 357.481/OJJE).

19.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.15.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Alejo Vidal-Quadras Roca

Varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (..., ..., ...)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (..., ..., ...)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

PRC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Matkustajien etu- ja sivutörmäyssuojaus ***

Suositus: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0218/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

2.   Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Päätöslauselmaesitys B6-0392/2005

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

ENVI-valiokunnan jättämä päätöslauselmaesitys B6-0392/2005

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

 

+

 

3.   Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** II

Suositus toiseen käsittelyyn: Michel ROCARD (A6-0207/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

Yhteisen kannan hylkääminen

62=

65=

71=

IND/DEM, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

NHÄ

+

648, 14, 18

yhteinen kanta hylättiin ja säädöstä ei hyväksytty

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE, ALDE, IND/DEM, Verts/ALE, GUE/NGL: tark. 62, 65 ja 71

4.   Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustaminen *** I

Mietintö: Johannes BLOKLAND (A6-0169/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

Ryhmä 1 kompromissi-paketti

1—4

9—10

12

15—16

25—52

valiokunta

PPE-DE, PSE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, IND/DEM

 

+

 

Ryhmä 2 asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset

5—8

11

13—14

17—24

valiokunta

 

 

Liite 1, 7 a kohta

§