ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 143

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
17. kesäkuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Tuomioistuin

 

TUOMIOISTUIN

2006/C 143/1

Yhteisöjen tuomioistuimen uuden jäsenen virkavalan vannominen

1

2006/C 143/2

Uuden tuomarin virkaan astuminen

1

2006/C 143/3

Yhteisöjen tuomioistuimen 16.5.2006 pitämässään yleiskokouksessa tekemät päätökset

1

2006/C 143/4

Luettelot, joiden avulla määritetään, ketkä tuomarit kuuluvat ratkaisukokoonpanoon

1

2006/C 143/5

Asia C-441/02: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY:n perustamissopimuksen 8 a ja 48 artikla (joista on muutettuina tullut EY 18 ja EY 39 artikla) — Direktiivit 64/221/ETY, 73/148/ETY ja 90/364/ETY — Asetus (ETY) N:o 1612/68 — Jäsenvaltioiden kansalaisten vapaa liikkuvuus — Yleinen järjestys — Oikeus perhe-elämän kunnioittamiseen — Oleskelukieltoa ja maastapoistamista koskeva kansallinen lainsäädäntö — Hallintokäytäntö — Rikostuomio — Karkottaminen)

2

2006/C 143/6

Yhdistetyt asiat C-87/03 ja C-100/03: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 30.3.2006 — Espanjan kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto (Kalastus — Pyyntikiintiöiden jakamista jäsenvaltioiden kesken koskevat säännöt — Espanjan liittymisasiakirja — Siirtymäajan päättyminen — Suhteellista vakautta koskeva vaatimus — Syrjintäkiellon periaate — Uudet kalastusmahdollisuudet)

3

2006/C 143/7

Asia C-408/03: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 23.3.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Unionin kansalaisten oleskeluoikeutta koskevan yhteisön lainsäädännön rikkominen — Kansallinen lainsäädäntö ja hallinnollinen käytäntö siltä osin kuin on kyse henkilökohtaisia riittäviä tuloja ja varoja koskevasta edellytyksestä ja asianomaisen jäsenvaltion alueelta poistumista koskevien määräysten antamisesta)

3

2006/C 143/8

Asia C-436/03: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.5.2006 — Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Asetus (EY) N:o 1435/2003 — Eurooppaosuuskunta (SCE) — Oikeudellisen perustan valinta — EY 95 artikla — EY 308 artikla)

4

2006/C 143/9

Asia C-451/03: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 30.3.2006 (Corte d'appello di Milanon esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl v. Giuseppe Calafiori (Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Yrityksiin sovellettavat kilpailusäännöt — Valtiontuet — Veroneuvontakeskukset — Määrättyjen vero-oikeudellisten neuvonta- ja avustuspalvelujen tarjoaminen — Yksinoikeus — Näistä palveluista maksettava palkkio)

4

2006/C 143/0

Asia C-551/03 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.4.2006 — General Motors BV (aiemmin General Motors Nederland BV ja Opel Nederland BV) v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — EY 81 artikla — Asetus (ETY) N:o 123/85 ja asetus (EY) N:o 1475/95 — Opel-merkkisten autojen jälleenmyynti — Markkinoiden eristäminen — Viennin rajoitukset — Rajoittava bonusjärjestelmä — Sakko — Sakkojen laskemista koskevat suuntaviivat)

5

2006/C 143/1

Asia C-36/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.3.2006 — Espanjan kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto (Asetus (EY) N:o 1954/2003 — 3, 4 ja 6 artikla — Pyyntiponnistuksen hallinnointi — Yhteisön kalastusalueet ja kalavarat — Asiakirja Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista — Säännösten erottamattomuus — Tutkimatta jättäminen)

5

2006/C 143/2

Asia C-46/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.3.2006 (Corte Suprema di Cassazionen esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Aro Tubi Trafilerie SpA v. Ministero dell'Economia e delle Finanze (Direktiivi 69/335 — Pääoman hankintaa koskevat välilliset verot — Kansallinen järjestelmä, jonka mukaan niin sanotun käänteisen sulautumisen yhteydessä kannetaan suhteellinen rekisteröintimaksu, jonka suuruus on 1 prosentti kyseisen toimenpiteen arvosta — Luokittelu pääomansijoitusveroksi — Yhtiöpääoman korottaminen — Yhtiön varojen lisääminen — Yhtiöosuuksien arvon lisääminen — Osakkaan suoritus — Osakkaan osakkaiden tekemä päätös sulautumisesta)

6

2006/C 143/3

Asia C-96/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.4.2006 (Amtsgericht Niebüllin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Standesamt Stadt Niebüll v. Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Ennakkoratkaisupyyntö — Lapsen sukunimen määräytyminen — Menettely, jolla määräämisen oikeus siirretään toiselle vanhemmalle — Yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

6

2006/C 143/4

Yhdistetyt asiat C-131/04 ja C-257/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.3.2006 (Court of Appeal, Employment Tribunalen esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — C. D. Robinson-Steele v. R. D. Retail Services Ltd (C-131/04) — Michael Jason Clarke v. Frank Staddon Ltd (C-257/04) ja J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes v. Hanson Clay Products Ltd, aiemmin Marshalls Clay Products Ltd( C-257/04) (Sosiaalipolitiikka — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Direktiivi 93/104/EY — Oikeus palkalliseen vuosilomaan — Vuosilomapalkan sisältyminen tunti- tai päiväpalkkaan (rolled-up holiday pay)

7

2006/C 143/5

Asia C-184/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.3.2006 (korkeimman hallinto-oikeuden esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Uudenkaupungin kaupunki (Arvonlisävero — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Investointitavarat — Kiinteä omaisuus — Vähennysten oikaiseminen)

8

2006/C 143/6

Asia C-217/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.5.2006 — Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Asetus (EY) N:o 460/2004 — Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto — Oikeudellisen perustan valinta)

8

2006/C 143/7

Asia C-245/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.4.2006 (Verwaltungsgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — EMAG Handel Eder OHG v. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta, 28 a artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen alakohta, 28 b artiklan A kohdan 1 kohta ja 28 c artiklan A kohdan a alakohdan ensimmäinen alakohta — Yhteisön sisäinen tavaroiden lähetys tai kuljetus — Luovutukset — Tavaroiden yhteisöhankinnat — Ketjuliiketoimet — Liiketoimien suorituspaikka)

9

2006/C 143/8

Asia C-259/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 30.3.2006 (High Court of Justicen (England & Wales) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd (Tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan tai jotka ovat tulleet harhaanjohtaviksi tavaroiden lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta — Tavaramerkki, jonka kyseisen tavaramerkin haltija luovuttaa sen yrityksen kanssa, joka valmistaa tavaroita, joihin kyseinen tavaramerkki yhdistetään — Direktiivi 89/104/ETY)

10

2006/C 143/9

Asia C-274/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.4.2006 (Finanzgericht Hamburgin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — ED & F Man Sugar Ltd v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Maatalous — Asetus (ETY) N:o 3665/87 — Vientituki — Seuraamuksen soveltaminen sen jälkeen, kun tuen takaisinperintää koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi — Mahdollisuus tutkia seuraamusta koskeva päätös uudelleen)

10

2006/C 143/0

Asia C-341/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.5.2006 (Supreme Courtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) asiassa Eurofood IFCS Ltd — Enrico Bondi v. Bank of America N.A., Official Liquidator Pearse Farrell, Director of Corporate Enforcement ja Certificate/Note holders (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 1346/2000 — Maksukyvyttömyysmenettelyt — Päätös menettelyn aloittamisesta — Velallisen pääintressien keskus — Maksukyvyttömyysmenettelyn tunnustaminen — Oikeusjärjestyksen perusteet (ordre public)

11

2006/C 143/1

Asia C-410/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.4.2006 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglian esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) v. Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA (Palvelujen tarjoamisen vapaus — Paikallinen julkinen kuljetuspalvelu — Sopimuksen tekeminen tarjouskilpailua järjestämättä — Se, että julkisyhteisö tekee sopimuksen kokonaan omistamansa yrityksen kanssa)

12

2006/C 143/2

Asia C-417/04 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.5.2006 — Regione Siciliana v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) — Taloudellisen tuen päättäminen — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Alueellinen tai paikallinen yksikkö — Suoraan ja erikseen kyseistä yksikköä koskevat toimet — Yksityistä suoraan koskeva toimi)

12

2006/C 143/3

Asia C-423/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.4.2006 (Social Security Commissionerin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sarah Margaret Richards v. Secretary of State for Work and Pensions (Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä — Direktiivi 79/7/ETY — Kieltäytyminen myöntämästä vanhuuseläkettä 60-vuotiaalle leikkauksella miehestä naiseksi muutetulle transseksuaalille)

13

2006/C 143/4

Asia C-428/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 89/391/ETY — Toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä — Täytäntöönpanotoimenpiteiden tiedoksiannon puuttuminen — Epätäydellinen ja virheellinen täytäntöönpano — 2 artiklan 1 kohta, 7 artiklan 3 kohta, 8 artiklan 2 kohta, 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohta, 13 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 18 artikla)

13

2006/C 143/5

Yhdistetyt asiat C-443/04 ja C-444/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.4.2006 (Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — H. A. Solleveld v. Staatssecretaris van Financiën (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 13 artiklan A kohdan 1 alakohdan c alakohta — Vapautukset — Lääketieteellisen hoidon antaminen henkilölle lääketieteellisten ammattien ja avustavan hoitohenkilöstön ammattien harjoittamisen yhteydessä — Fysioterapeutin ja psykoterapeutin antamat terapeuttiset hoidot — Asianomaisen jäsenvaltion suorittama avustavan hoitohenkilöstön ammattien määrittely — Harkintavalta — Rajat)

14

2006/C 143/6

Asia C-456/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.4.2006 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilian esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Agip Petroli SpA v. Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Merikabotaasi — Asetus (ETY) N:o 3577/92 — Saarikabotaasia harjoittavien alusten, joiden bruttovetoisuus on yli 650 tonnia, miehistöön sovellettava laki — Käsite matka, jota seuraa tai edeltää kabotaasimatka)

15

2006/C 143/7

Asia C-493/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.3.2006 (Gerechtshof te 's-Hertogenboschin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — L. H. Piatkowski v. Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Sosiaaliturva — Samanaikaisesti yhden jäsenvaltion alueella palkatussa työssä oleva ja toisen jäsenvaltion alueella itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva henkilö — Näiden kummankin valtion sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen kuuluminen — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 14 c artiklan b alakohta ja liite VII — Sosiaalivakuutusmaksu, joka peritään johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneen yhtiön jossakin toisessa jäsenvaltiossa asuvalle henkilölle maksamista koroista)

15

2006/C 143/8

Asia C-495/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 30.3.2006 (Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — A. C. Smits-Koolhoven v. Staatssecretaris van Financiën (Direktiivi 95/59 — Valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvat verot — Yrttisavukkeet — Käyttäminen ainoastaan lääkintätarkoituksiin)

16

2006/C 143/9

Asia C-502/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.2.2006 (Bundesverwaltungsgerichtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ergün Torun v. Stadt Augsburg (ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 7 artiklan toinen kohta — Turkkilaisen työntekijän täysi-ikäinen lapsi, joka on saanut ammattikoulutusta vastaanottavassa jäsenvaltiossa — Rikostuomio — Vaikutus oleskeluoikeuteen)

16

2006/C 143/0

Asia C-10/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.3.2006 (Cour administrativen esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Cynthia Mattern ja Hajrudin Cikotic v. Ministre du Travail et de l'Emploi (Henkilöiden vapaa liikkuvuus — Työntekijät — Perheenjäsenet — Yhteisön ulkopuolisen maan kansalaisen, joka on yhteisön kansalaisen aviopuoliso, oikeus harjoittaa ansiotyötä — Edellytykset)

17

2006/C 143/1

Asia C-15/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 27.4.2006 (Gerechtshof te Amsterdamin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kawasaki Motors Europe NV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (Yhteinen tullitariffi — Tariffinimikkeet — Kuljetusvarusteiden luokittelu — Traktorit — Pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut autot ja ajoneuvot — Asetus (EY) N:o 2518/98 — Asetuksen liitteenä olevan taulukon 5 kohta — Pätemättömyys)

17

2006/C 143/2

Asia C-27/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.4.2006 (Finanzgericht Hamburgin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Elfering Export GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Vientituki — Aineellinen edellytys — Asetus (EY) N:o 800/1999 — Naudanliha — Tavaroiden alkuperästä ei ole todistusta — Seuraamusten sovellettavuus)

18

2006/C 143/3

Asia C-124/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.4.2006 (Gerechtshof te 's-Gravenhagen esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) v. Alankomaiden valtio (Sosiaalipolitiikka — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Direktiivi 93/104/EY — Oikeus palkalliseen vuosilomaan — Rahallinen korvaus palkallisen vähimmäisvuosiloman käyttämättä jättämisestä)

19

2006/C 143/4

Asia C-145/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.4.2006 (Cour de cassationin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Levi Strauss & Co v. Casucci SpA (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 5 artiklan 1 kohdan b alakohta — Merkityksellinen ajankohta sen arvioimiseksi, onko tavaramerkin ja sen kanssa samankaltaisen merkin välillä sekaannusvaara — Erottamiskyvyn menettäminen tavaramerkin haltijan toiminnan vuoksi sen jälkeen, kun merkkiä on alettu käyttää)

19

2006/C 143/5

Asia C-180/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 27.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 92/100/ETY — Tekijänoikeuden lähioikeudet henkisen omaisuuden alalla — Lainausoikeus yleisölle — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

20

2006/C 143/6

Asia C-482/04 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 21.11.2005 — SNF SA v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Kosmeettisia valmisteita koskeva direktiivi — Rajoitukset, jotka koskevat polyakryyliamidien käyttöä kosmeettisten valmisteiden ainesosina)

20

2006/C 143/7

Asia C-200/05 P: Valitus, jonka Carlos Correia de Matos on tehnyt 9.5.2005 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-454/04, Carlos Correia de Matos v. komissio, 23.2.2005 antamasta tuomiosta

21

2006/C 143/8

Asia C-16/06: Valitus, jonka Les Éditions Albert René SARL on tehnyt 13.1.2006 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-336/03, Les Éditions Albert René SARL v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 27.10.2005 antamasta tuomiosta

21

2006/C 143/9

Asia C-142/06: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret on esittänyt 16.3.2006 — Olicom A/S v. Skatteministeriet

22

2006/C 143/0

Asia C-145/06: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italia) on esittänyt 17.3.2006 — Fendt Italiana Srl v. Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

22

2006/C 143/1

Asia C-146/06: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italia) on esittänyt 17.3.2006 — Fendt Italiana Srl v. Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

23

2006/C 143/2

Asia C-147/06: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato, Quinta Sezione on esittänyt 20.3.2006 — SECAP SpA v. Comune di Torino

23

2006/C 143/3

Asia C-162/06: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo on esittänyt 27.3.2006 — International Mail Spain SL v. Administración del Estado y Correos

24

2006/C 143/4

Asia C-168/06: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi on esittänyt 29.3.2006 — Ceramika Paradyż sp. z oo v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

24

2006/C 143/5

Asia C-170/06: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Napoli on esittänyt 30.3.2006 — Giuseppina Montoro ja Michelangelo Liguori v. Beth Israel Deaconess Medical Center

25

2006/C 143/6

Asia C-173/06: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Regionale di Genova on esittänyt 3.4.2006 — Agrover srl v. Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

25

2006/C 143/7

Asia C-177/06: Kanne 4.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

25

2006/C 143/8

Asia C-178/06: Kanne 5.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Viron tasavalta

26

2006/C 143/9

Asia C-179/06: Kanne 5.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

26

2006/C 143/0

Asia C-182/06: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative on esittänyt 10.4.2006 — Luxemburgin valtio v. Hans Ulrich Lakebrink ja Katrin Peters-Lakebrink

27

2006/C 143/1

Asia C-183/06: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht München (Saksa) on esittänyt 23.2.2006 — Ruma GmbH v. Oberfinanzdirektion Nürnberg

27

2006/C 143/2

Asia C-203/06: Kanne 4.5.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta

28

2006/C 143/3

Asia C-204/06: Kanne 2.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta

28

2006/C 143/4

Asia C-294/03: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 1.12.2005 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

28

2006/C 143/5

Asia C-526/03: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 14.11.2005 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

29

2006/C 143/6

Asia C-279/04: Yhteisöjen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 15.12.2005 (Retten i Hørsholmin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Anklagemyndighedden v. Steffen Ryborg

29

2006/C 143/7

Asia C-352/04: Yhteisöjen tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräys 14.12.2005 (Verwaltungsgericht Kölnin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — mdm Versandservice GmbH v. Saksan liittotasavalta

29

2006/C 143/8

Asia C-87/05: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 7.9.2005 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

29

2006/C 143/9

Asia C-126/05: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 5.12.2005 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

29

 

ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

2006/C 143/0

Asia T-394/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.4.2006 — Angeletti v. komissio (Henkilöstö — Sosiaaliturva — Ammattitauti — Altistuminen asbestille — Kieltäytyminen sen tunnustamisesta, että kantajalla on ammattitauti — Velvollisuus ratkaisun antamiseen kohtuullisessa ajassa — Henkinen kärsimys)

30

2006/C 143/1

Asia T-74/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 3.4.2006 — The International Institute for the Urban Environment v. komissio (Tutkimus- ja teknologiakehitysohjelma, jonka nimi on Innovaatiotoiminnan kannustaminen ja pk-yritysten osallistumisen edistäminen — Yhteisön myöntämä rahoitus — EY 230 ja EY 238 artikla — Oikeuspaikkalauseke — Kumoamisvaatimus — Tutkittavaksi ottaminen)

30

2006/C 143/2

Asia T-420/05 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 4.4.2006 — Vischim v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Direktiivi 91/414/ETY — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

31

2006/C 143/3

Asia T-106/06: Kanne 6.4.2005 — Demp Holding v. SMHV — BAU HOW (BAUHOW)

31

2006/C 143/4

Asia T-111/06: Kanne 12.4.2006 — Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV — Lidl Stiftung (VITAL & FIT)

32

2006/C 143/5

Asia T-115/06: Kanne 7.4.2006 — Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening ym. v. neuvosto

32

2006/C 143/6

Asia T-117/06: Kanne 13.4.2006 — DeTeMedien v. SMHV (suchen.de)

33

2006/C 143/7

Asia T-124/06: Kanne 27.4.2006 — MIP METRO v. SMHV — MetroRED Telecom (MetroRED)

34

2006/C 143/8

Asia T-126/06: Kanne 24.4.2006 — Italia v. komissio

34

 

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIN

2006/C 143/9

Asia F-16/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (täysistunto) 26.4.2006 — Falcione v. komissio (Henkilöstö — Nimitys — Ylempään palkkaluokkaan määrittäminen — Henkilöstösääntöjen 5 artikla ja 31 artiklan 2 kohta — Oikeudenkäyntikulut — Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 7 artiklan 5 kohta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 88 artikla)

36

2006/C 143/0

Asia F-35/06: Kanne 30.3.2006 — Grünheid v. komissio

36

2006/C 143/1

Asia F-38/06: Kanne 14.4.2006 — Irène Bianchi v. Euroopan koulutussäätiö

37

2006/C 143/2

Asia F-40/06: Kanne 8.4.2006 — Marcuccio v. komissio

37

2006/C 143/3

Asia F-43/06: Kanne 21.4.2006 — Talvela v. Euroopan yhteisöjen komissio

38

2006/C 143/4

Asia F-45/06: Kanne 25.4.2006 — Martin Avendano ym. v. komissio

39

2006/C 143/5

Asia F-46/06: Kanne 4.5.2006 — Skareby v. komissio

39

 

III   Tiedotteita

2006/C 143/6

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 131, 3.6.2006

41

FI

 


I Tiedonantoja

Tuomioistuin

TUOMIOISTUIN

17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/1


Yhteisöjen tuomioistuimen uuden jäsenen virkavalan vannominen

(2006/C 143/01)

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 6.4.2006 (1) tekemällä päätöksellä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen uudeksi julkisasiamieheksi nimitetty Paolo Mengozzi on vannonut virkavalansa 3.5.2006.


(1)  EUVL L 104, 13.4.2006, s. 36.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/1


Uuden tuomarin virkaan astuminen

(2006/C 143/02)

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 6.4.2006 (1) tekemällä päätöksellä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen uudeksi tuomariksi nimitetty Antonio Tizzano on astunut virkaansa 4.5.2006.


(1)  EUVL L 104, 13.4.2006, s. 37.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/1


Yhteisöjen tuomioistuimen 16.5.2006 pitämässään yleiskokouksessa tekemät päätökset

(2006/C 143/03)

Yhteisöjen tuomioistuin on 16.5.2006 pitämässään kokouksessa päättänyt osoittaa tuomari Tizzanon kolmanteen ja kuudenteen jaostoon.

Kolmannen ja kuudennen jaoston kokoonpanot ovat seuraavat:

Kolmas jaosto

jaoston puheenjohtaja Rosas

tuomarit Malenovský, Puissochet, von Bahr, Tizzano, Borg Barthet, Lõhmus ja Ó Caoimh

Kuudes jaosto

jaoston puheenjohtaja Malenovský

tuomarit Puissochet, von Bahr, Tizzano, Borg Barthet, Lõhmus ja Ó Caoimh


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/1


Luettelot, joiden avulla määritetään, ketkä tuomarit kuuluvat ratkaisukokoonpanoon

(2006/C 143/04)

Yhteisöjen tuomioistuin laati 16.5.2006 pitämässään kokouksessa yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 11 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetun seuraavan luettelon, jonka perusteella päätetään, ketkä tuomarit kuuluvat suureen jaostoon:

 

Puissochet

 

Bay Larsen

 

Schintgen

 

Ó Caoimh

 

Colneric

 

Levits

 

von Bahr

 

Lõhmus

 

Tizzano

 

Klučka

 

Cunha Rodrigues

 

Malenovský

 

Silva de Lapuerta

 

Ilešič

 

Lenaerts

 

Borg Barthet

 

Schiemann

 

Arestis

 

Makarczyk

 

Juhász

 

Kūris

Yhteisöjen tuomioistuin laati 16.5.2006 pitämässään kokouksessa yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 11 c artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun luettelon tuomareista, jotka nimetään kolmanteen jaostoon:

 

Puissochet

 

Ó Caoimh

 

von Bahr

 

Lõhmus

 

Tizzano

 

Malenovský

 

Borg Barthet

Yhteisöjen tuomioistuin laati 16.5.2006 pitämässään kokouksessa yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 11 c artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun luettelon tuomareista, jotka nimetään kuudenteen jaostoon:

 

Puissochet

 

von Bahr

 

Tizzano

 

Borg Barthet

 

Lõhmus

 

Ó Caoimh


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/2


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-441/02) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - EY:n perustamissopimuksen 8 a ja 48 artikla (joista on muutettuina tullut EY 18 ja EY 39 artikla) - Direktiivit 64/221/ETY, 73/148/ETY ja 90/364/ETY - Asetus (ETY) N:o 1612/68 - Jäsenvaltioiden kansalaisten vapaa liikkuvuus - Yleinen järjestys - Oikeus perhe-elämän kunnioittamiseen - Oleskelukieltoa ja maastapoistamista koskeva kansallinen lainsäädäntö - Hallintokäytäntö - Rikostuomio - Karkottaminen)

(2006/C 143/05)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. O'Reilly ja W. Bogensberger)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: W.-D. Plessing ja A. Tiemann)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Italian tasavalta (asiamies: I. M. Braguglia, avustajanaan asianajaja M. Fiorilli)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY:n perustamissopimuksen 8 a ja 48 artikla (joista on muutettuna tullut EY 18 ja EY 39 artikla); — Ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevien, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/221/ETY (EYVL L 1964, 56, s. 850) 3 ja 9 artikla; — Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella 15 päivänä lokakuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 (EYVL L 257, s. 2) 1 artikla; — Sijoittaumiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvää jäsenvaltioiden kansalaisten liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta 21 päivänä toukokuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin 73/148/ETY (EYVL L 172, s. 14) 1, 4, 5, 8 ja 10 artikla; — Oleskeluoikeudesta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/364/ETY 8EYVL L 180, s. 26) 1 ja 2 artikla — Kansallinen lainsäädäntö, joka koskee oleskelukieltoa ja karkottamista yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, erityisesti rikostuomioiden yhteydessä — Hallintokäytäntö

Tuomiolauselma

1)

Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut EY 39 artiklan, ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevien, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/221/ETY 3 artiklan eikä sijoittautumiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvää jäsenvaltioiden kansalaisten liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta 21 päivänä toukokuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin 73/148/ETY 10 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole pannut 21.1.1980 annetun Gesetz über Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaftin (Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden kansalaisten maahantulosta ja oleskelusta annettu laki) 12 §:n 1 momentissa riittävän selvästi täytäntöön edellytyksiä, jotka yhteisön oikeudessa asetetaan vapaan liikkuvuuden rajoittamiselle.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

4)

Italian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 31, 8.2.2003.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/3


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 30.3.2006 — Espanjan kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto

(Yhdistetyt asiat C-87/03 ja C-100/03) (1)

(Kalastus - Pyyntikiintiöiden jakamista jäsenvaltioiden kesken koskevat säännöt - Espanjan liittymisasiakirja - Siirtymäajan päättyminen - Suhteellista vakautta koskeva vaatimus - Syrjintäkiellon periaate - Uudet kalastusmahdollisuudet)

(2006/C 143/06)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: N. Díaz Abad)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: G. Ramos Ruano ja F. Florindo Gijón)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: T. van Rijn, F. Jimeno Fernandez ja S. Pardo Quintillán); Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: D. Wyatt, QC, ja K. Manji)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2003 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2341/2002 (EYVL L 356, s. 12) osittainen kumoaminen siltä osin kuin vuosina 1992–1998 Pohjanmerelle ja Itämerelle vahvistettuja uusia kalastusmahdollisuuksia ei ole myönnetty Espanjan edut huomioon ottaen, siirtymäajan järjestelmän päättymisestä huolimatta — Syrjintä — Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (EYVL L 358, s. 59) 20 artiklan 2 kohdan tulkinta

Tuomiolauselma

1)

Kanteet hylätään.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan yhteisöjen komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 135, 7.6.2003.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/3


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 23.3.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-408/03) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Unionin kansalaisten oleskeluoikeutta koskevan yhteisön lainsäädännön rikkominen - Kansallinen lainsäädäntö ja hallinnollinen käytäntö siltä osin kuin on kyse henkilökohtaisia riittäviä tuloja ja varoja koskevasta edellytyksestä ja asianomaisen jäsenvaltion alueelta poistumista koskevien määräysten antamisesta)

(2006/C 143/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: M. Condou-Durande ja D. Martin)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta (asiamies: E. Dominkovits)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: C. Jackson, avustajanaan E. Sharpston, QC)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Unionin kansalaisten oleskeluoikeutta koskevan yhteisön lainsäädännön rikkominen — Jäsenvaltion lainsäädäntö ja hallintokäytäntö, jotka koskevat riittävien henkilökohtaisten tulojen ja varojen edellytystä ja maastapoistumismääräysten antamista

Tuomiolauselma

1)

a)

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut EY 18 artiklan ja direktiivin 90/364 mukaisia velvoitteitaan, koska se ei soveltaessaan mainittua direktiiviä jäsenvaltion kansalaisiin, jotka haluavat vedota siihen ja EY 18 artiklaan perustuviin oikeuksiin, ota huomioon vastaanottavassa jäsenvaltiossa asuvan kumppanin tuloja ja varoja, jollei notaarin luona ole tehty sopimusta, jossa on huoltoa koskeva lauseke.

b)

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 90/364 2 artiklan, direktiivin 68/360 4 artiklan, direktiivin 73/148 4 artiklan, direktiivin 93/96 2 artiklan ja direktiivin 90/365 2 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on säätänyt mahdollisuudesta antaa jäsenvaltion alueelta poistumista koskeva määräys automaattisesti tiedoksi unionin kansalaisille, jotka eivät ole toimittaneet tietyssä määräajassa oleskeluluvan saamisen edellyttämiä asiakirjoja.

2)

Belgian kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 275, 15.11.2003.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/4


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.5.2006 — Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-436/03) (1)

(Kumoamiskanne - Asetus (EY) N:o 1435/2003 - Eurooppaosuuskunta (SCE) - Oikeudellisen perustan valinta - EY 95 artikla - EY 308 artikla)

(2006/C 143/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: R. Passos, E. Waldherr ja J. Rufas Quintana)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J.-P. Jacqué ja M. C. Giorgi Fort)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Schmidt ja J.-F. Pasquier)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamies: E. Braquehais Conesa) ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: R. Caudwell, jota avustavat Lord P. Goldsmith ja N. Paines)

Oikeudenkäynnin kohde

Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003 (EUVL L 207, s.1) kumoaminen

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan parlamentti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Espanjan kuningaskunta, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta sekä Euroopan yhteisöjen komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 289, 29.11.2003.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/4


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 30.3.2006 (Corte d'appello di Milanon esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl v. Giuseppe Calafiori

(Asia C-451/03) (1)

(Sijoittautumisvapaus - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Yrityksiin sovellettavat kilpailusäännöt - Valtiontuet - Veroneuvontakeskukset - Määrättyjen vero-oikeudellisten neuvonta- ja avustuspalvelujen tarjoaminen - Yksinoikeus - Näistä palveluista maksettava palkkio)

(2006/C 143/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte d'appello di Milano

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl

Vastaaja: Giuseppe Calafiori

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Corte d'appello di Milano — EY 4, 10, 43, 48, 49, 82, 86, 87 ja 98 artiklan tulkinta — Sellaisen veroilmoitusten laatimiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön yhteensoveltuvuus, jonka mukaan yrityksille ja niiden työntekijöille suunnattujen tiettyjen avustus- ja neuvontatoimintojen harjoittaminen on veroneuvontakeskusten yksinoikeus

Tuomiolauselma

1)

EY 43 ja EY 49 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jollainen on kyseessä pääasiassa ja jossa veroneuvontakeskuksille varataan yksinoikeus määrättyjen vero-oikeudellisten neuvonta- ja avustuspalvelujen tarjoamiseen.

2)

Toimenpide, jolla jäsenvaltio säätää korvauksen maksamisesta valtion varoista tietyille yrityksille, joiden tehtävänä on verovelvollisten avustaminen veroilmoitusten laatimisessa ja niiden välittämisessä verohallinnolle, on katsottava EY 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi, jos

korvauksen taso ylittää sen, mikä on tarpeen, jotta voidaan kattaa kaikki ne kustannukset tai osa niistä kustannuksista, joita julkisen palvelun velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa, kun otetaan huomioon kyseisestä toiminnasta saadut tulot ja kyseisten velvoitteiden täyttämisestä saatava kohtuullinen voitto, ja

korvausta ei ole määritetty tarkastelemalla sellaisia kustannuksia, joita hyvin johdetulle ja asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisen kannalta riittävillä resursseilla varustetulle keskivertoyritykselle aiheutuisi kyseisten velvoitteiden täyttämisestä, kun otetaan huomioon toiminnasta saadut tulot ja kyseisten velvoitteiden täyttämisestä saatava kohtuullinen voitto.


(1)  EUVL C 7, 10.1.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/5


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.4.2006 — General Motors BV (aiemmin General Motors Nederland BV ja Opel Nederland BV) v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-551/03 P) (1)

(Muutoksenhaku - Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt - EY 81 artikla - Asetus (ETY) N:o 123/85 ja asetus (EY) N:o 1475/95 - Opel-merkkisten autojen jälleenmyynti - Markkinoiden eristäminen - Viennin rajoitukset - Rajoittava bonusjärjestelmä - Sakko - Sakkojen laskemista koskevat suuntaviivat)

(2006/C 143/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: General Motors BV (aiemmin General Motors Nederland BV ja Opel Nederland BV)

Vastapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: W. Mölls ja A. Whelan, avustajanaan J. Flynn, QC)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-368/00, General Motors Nederland BV ja Opel Nederland BV v. komissio, 21.10.2003 antamasta tuomiosta — EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä 20.9.2000 tehdyn komission päätöksen K(2000) 2707 (COMP/36.653 — Opel) osittainen kumoaminen ja valittajalle määrätyn sakon alentaminen

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

General Motors BV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 71, 20.3.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/5


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.3.2006 — Espanjan kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-36/04) (1)

(Asetus (EY) N:o 1954/2003 - 3, 4 ja 6 artikla - Pyyntiponnistuksen hallinnointi - Yhteisön kalastusalueet ja kalavarat - Asiakirja Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista - Säännösten erottamattomuus - Tutkimatta jättäminen)

(2006/C 143/11)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: N. Díaz Abad)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J. Monteiro ja F. Florindo Gijón)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: T. van Rijn ja S. Pardo Quintillán)

Oikeudenkäynnin kohde

Tiettyjä yhteisön kalastusalueita ja kalavaroja koskevan pyyntiponnistuksen hallinnoinnista, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 685/95 ja (EY) N:o 2027/95 kumoamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1954/2003 3, 4 ja 6 artiklan kumoaminen

Tuomiolauselma

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 71, 20.3.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/6


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.3.2006 (Corte Suprema di Cassazionen esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Aro Tubi Trafilerie SpA v. Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Asia C-46/04) (1)

(Direktiivi 69/335 - Pääoman hankintaa koskevat välilliset verot - Kansallinen järjestelmä, jonka mukaan niin sanotun käänteisen sulautumisen yhteydessä kannetaan suhteellinen rekisteröintimaksu, jonka suuruus on 1 prosentti kyseisen toimenpiteen arvosta - Luokittelu pääomansijoitusveroksi - Yhtiöpääoman korottaminen - Yhtiön varojen lisääminen - Yhtiöosuuksien arvon lisääminen - Osakkaan suoritus - Osakkaan osakkaiden tekemä päätös sulautumisesta)

(2006/C 143/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte Suprema di Cassazione

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Aro Tubi Trafilerie SpA

Vastaaja: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Corte suprema di cassazione — Pääoman hankinnasta kannettavista välillisistä veroista 17 päivänä heinäkuuta 1969 annetun neuvoston direktiivin 69/335/ETY (EYVL L 249, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna 10.6.1985 annetulla neuvoston direktiivillä 85/303/ETY (EYVL L 156, s. 23), 4 artiklan tulkinta — Pääomayhtiöiltä kannetut pääomanhankintaverot — Kahden sellaisen yhtiön sulautuminen, joista toinen omistaa toisen koko yhtiöpääoman

Tuomiolauselma

Pääasiassa kyseessä olevien olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa on pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista 17 päivänä heinäkuuta 1969 annetun neuvoston direktiivin 69/335/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna pääomansijoitusveron yhteisten verokantojen vahvistamisesta 9 päivänä huhtikuuta 1973 annetulla neuvoston direktiivillä 73/80/ETY ja pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista annetun direktiivin 69/335/ETY muuttamisesta 10 päivänä kesäkuuta 1985 annetulla neuvoston direktiivillä 85/303/ETY, vastaista kantaa niin sanotusta käänteisestä sulautumisesta eli absorptiosulautumisesta suhteellista rekisteröintimaksua, jonka suuruus on 1 prosentti tällaisen toimenpiteen arvosta, kun sulautuva yhtiö omistaa kaikki vastaanottavan yhtiön osakkeet.


(1)  EUVL C 94, 17.4.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/6


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.4.2006 (Amtsgericht Niebüllin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Standesamt Stadt Niebüll v. Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul

(Asia C-96/04) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Lapsen sukunimen määräytyminen - Menettely, jolla määräämisen oikeus siirretään toiselle vanhemmalle - Yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

(2006/C 143/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Niebüll

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Standesamt Stadt Niebüll

Vastaaja: Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Amtsgericht Niebüll — EY 12 ja EY 18 artiklan tulkinta — Unionin kansalaisuutta ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön oikeuden periaatteiden tulkinta — Jäsenvaltiossa syntynyt ja oleskeleva alaikäinen lapsi, jolla on toisen jäsenvaltion kansalaisuus — Viimeksi mainitussa valtiossa esitetty pyyntö siitä, että lapselle annetaan sukunimeksi isän ja äidin sukunimistä muodostettu yhdysnimi — Hakemuksen hylkääminen

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei ole toimivaltainen vastaamaan Amtsgericht Niebüllin 2.6.2003 tekemällään päätöksellä esittämään kysymykseen.


(1)  EUVL C 106, 30.4.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/7


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.3.2006 (Court of Appeal, Employment Tribunalen esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — C. D. Robinson-Steele v. R. D. Retail Services Ltd (C-131/04) — Michael Jason Clarke v. Frank Staddon Ltd (C-257/04) ja J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes v. Hanson Clay Products Ltd, aiemmin Marshalls Clay Products Ltd( C-257/04)

(Yhdistetyt asiat C-131/04 ja C-257/04) (1)

(Sosiaalipolitiikka - Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu - Direktiivi 93/104/EY - Oikeus palkalliseen vuosilomaan - Vuosilomapalkan sisältyminen tunti- tai päiväpalkkaan (”rolled-up holiday pay”)

(2006/C 143/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal, Employment Tribunal

Pääasian asianosaiset

Kantajat: C.D. Robinson-Steele (C-131/04), Michael Jason Clarke (C-257/04), J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes (C-257/04)

Vastaajat: R.D. Retail Services Ltd (C-131/04), Frank Staddon Ltd (C-257/04), Hanson Clay Products Ltd, aiemmin Marshalls Clay Products Ltd (C-257/04)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Employment Tribunal — Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 23 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY (EYVL L 307, s. 18) 7 artiklan tulkinta — Sellaisen kansallisen lainsäädännön yhteensoveltuvuus, jossa sallitaan vuosilomapalkan sisällyttäminen työntekijän tuntipalkkaan sekä sen maksaminen työajan perusteella maksettavan palkan osana ja jossa sallitaan, että vuosilomapalkkaa ei makseta tosiasiallisesti pidetyn loman yhteydessä (”rolled up holiday pay”)

Tuomiolauselma

1)

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 23 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY 7 artiklan 1 kohdan vastaista on se, että osa työntekijälle suoritetusta työpalkasta nimetään vuosilomapalkaksi, ilman että työntekijälle suoritetaan työpalkan lisäksi muuta korvausta vuosilomapalkkana. Tästä oikeudesta ei voida poiketa sopimuksin.

2)

Direktiivin 93/104 7 artiklan vastaista on se, että siinä tarkoitettu vähimmäisajan vuosilomapalkka suoritetaan erissä työskentelyvuoden aikana ja maksetaan yhdessä työpalkan kanssa eikä sitä siis suoriteta sen palkanmaksukauden aikana, jona työntekijä todella ottaa vuosilomansa.

3)

Direktiivin 93/104 7 artiklan vastaista ei ole pääsääntöisesti se, että summilla, joiden on avoimesti ja ymmärrettävästi ilmoitettu olevan korvausta tässä säännöksessä tarkoitetusta vähimmäisajan vuosilomasta ja jotka on suoritettu erissä työskentelyvuoden aikana ja maksettu yhdessä työpalkan kanssa, voidaan kuitata oikeus palkalliseen vuosilomaan tietyltä jaksolta, jonka aikana työntekijä todella ottaa lomaa.


(1)  EUVL C 106, 30.4.2004.

EUVL C 217, 28.8.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/8


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.3.2006 (korkeimman hallinto-oikeuden esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Uudenkaupungin kaupunki

(Asia C-184/04) (1)

(Arvonlisävero - Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen - Investointitavarat - Kiinteä omaisuus - Vähennysten oikaiseminen)

(2006/C 143/15)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Uudenkaupungin kaupunki

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 13 artiklan C kohdan toisen alakohdan, 17 artiklan 6 kohdan ja 20 artiklan tulkinta — Sellaisen veron vähentäminen, joka on maksettu kiinteästä investointitavarasta, jota on käytetty toiminnassa, jonka osalta on myöhemmin hakeuduttu verovelvolliseksi — Kansallinen lainsäädäntö, jossa vähennysoikeuden edellytykseksi asetetaan se, että hakeutuminen verovelvolliseksi tapahtuu kuuden kuukauden kuluessa kiinteistön käyttöönotosta

Tuomiolauselma

1)

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 20 artiklaa on tulkittava siten, että siinä asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus säätää arvonlisäveron vähennysten oikaisusta investointitavaroiden osalta, ellei kyseisen 20 artiklan 5 kohdasta muuta johdu.

2)

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 77/388 20 artiklaa on tulkittava siten, että siinä säädettyä oikaisua voidaan soveltaa myös sellaisessa tilanteessa, jossa investointitavaraa on ensin käytetty verottomassa toiminnassa, joka ei oikeuta vähennykseen, ja sen jälkeen oikaisukauden aikana arvonlisäverollisessa toiminnassa.

3)

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 77/388 13 artiklan C kohdan toista alakohtaa on tulkittava siten, ettei jäsenvaltio, joka antaa verovelvollisilleen oikeuden hakeutua verovelvolliseksi kiinteistön vuokrauksesta, voi kyseisen säännöksen nojalla sulkea pois sellaisen arvonlisäveron vähennystä, joka on maksettu ennen kyseisen valintaoikeuden käyttämistä tehdyistä kiinteistöinvestoinneista, silloin, kun kyseisen valintaoikeuden käyttämistä koskevaa hakemusta ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa kyseisen kiinteistön käyttöönotosta.

4)

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 77/388 17 artiklan 6 kohtaa on tulkittava siten, ettei jäsenvaltio, joka antaa verovelvollisilleen oikeuden hakeutua verovelvolliseksi kiinteistön vuokrauksesta, voi kyseisen säännöksen nojalla sulkea pois sellaisen arvonlisäveron vähennystä, joka on maksettu ennen kyseisen valintaoikeuden käyttämistä tehdyistä kiinteistöinvestoinneista, silloin, kun kyseisen valintaoikeuden käyttämistä koskevaa hakemusta ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa kyseisen kiinteistön käyttöönotosta.


(1)  EUVL C 156, 12.6.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/8


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.5.2006 — Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-217/04) (1)

(Asetus (EY) N:o 460/2004 - Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto - Oikeudellisen perustan valinta)

(2006/C 143/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: M. Bethell, avustajinaan asianajajat Lord Goldsmith ja M. N. Paines sekä T. Ward)

Vastaajat: Euroopan parlamentti (asiamiehet: K. Bradley ja U. Rösslein); Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet M. Veiga ja. A. Lopes Sabino)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajien vaatimuksia: Suomen tasavalta (asiamiehet: T. Pynnä ja A. Guimaraes-Purokoski); Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet F. Benyon ja M. Shotter)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 460/2004 (EYVL L 77, s. 1) kumoaminen — Oikeudellisen perustan valinta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Suomen tasavalta ja Euroopan yhteisöjen komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 201, 7.8.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/9


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.4.2006 (Verwaltungsgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — EMAG Handel Eder OHG v. Finanzlandesdirektion für Kärnten

(Asia C-245/04) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Kuudes arvonlisäverodirektiivi - 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta, 28 a artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen alakohta, 28 b artiklan A kohdan 1 kohta ja 28 c artiklan A kohdan a alakohdan ensimmäinen alakohta - Yhteisön sisäinen tavaroiden lähetys tai kuljetus - Luovutukset - Tavaroiden yhteisöhankinnat - Ketjuliiketoimet - Liiketoimien suorituspaikka)

(2006/C 143/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EMAG Handel Eder OHG

Vastaaja: Finanzlandesdirektion für Kärnten

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Verwaltungsgerichtshof — Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta — Tavaroiden luovutuspaikka kolmikantamyynnissä tai ketjumyynnissä — Se, että yhteen jäsenvaltioon sijoittautunut yritys ostaa tavarat samaan jäsenvaltioon sijoittautuneelta yritykseltä, joka hankkii tavarat muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta tavarantoimittajilta, tavaran luovuttajina olevat yritykset lähettävät tavarat suoraan vastaanottajayritykselle

Tuomiolauselma

1)

Silloin kun kyse on verovelvollisten tässä ominaisuudessa suorittamasta kahdesta peräkkäisestä vastikkeellisesta luovutuksesta, jotka koskevat samoja tavaroita ja johtavat näiden tavaroiden yhteen ainoaan yhteisön sisäiseen lähetykseen tai kuljetukseen, tämä lähetys tai kuljetus voi liittyä ainoastaan yhteen näistä kahdesta luovutuksesta, ja tämä luovutus on ainoa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 10.4.1995 annetulla neuvoston direktiivillä 95/7/EY, 28 c artiklan A kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan nojalla verosta vapautettu luovutus.

Tämä tulkinta pätee siitä riippumatta, kenen kyseisistä verovelvollisista — eli ensimmäisen myyjän, välissä olevan hankkijan vai toisen hankkijan — määräämisvallassa tavarat ovat edellä mainitun lähetyksen tai kuljetuksen aikana.

2)

Yksistään sellaisen luovutuksen, joka johtaa tavaroiden yhteisön sisäiseen lähettämiseen tai kuljettamiseen, luovutuspaikka määritetään kuudennen direktiivin 77/388, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 95/7, 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, ja tämä luovutuspaikka on tämän lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa. Muun luovutuksen paikka määritetään saman direktiivin 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla; tämä luovutuspaikka on joko kyseisen lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa tai saapumisjäsenvaltiossa sen mukaan, onko tämä luovutus ensimmäinen vai toinen kahdesta peräkkäisestä luovutuksesta.


(1)  EUVL C 251, 9.1.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/10


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 30.3.2006 (High Court of Justicen (England & Wales) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd

(Asia C-259/04) (1)

(Tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan tai jotka ovat tulleet harhaanjohtaviksi tavaroiden lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta - Tavaramerkki, jonka kyseisen tavaramerkin haltija luovuttaa sen yrityksen kanssa, joka valmistaa tavaroita, joihin kyseinen tavaramerkki yhdistetään - Direktiivi 89/104/ETY)

(2006/C 143/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England & Wales)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Florence Emanuel

Vastaaja: Continental Shelf 128 Ltd

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — High Court of Justice (England & Wales) — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan tulkinta — Tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan tai jotka ovat tulleet harhaanjohtaviksi tavaroiden lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta — Tavaramerkki, jonka kyseisen tavaramerkin haltija luovuttaa yhdessä sen yrityksen kanssa, joka valmistaa tavaroita, joihin kyseinen tavaramerkki yhdistetään — Tavaramerkillä ELIZABETH EMANUEL varustetut hääpuvut

Tuomiolauselma

1)

Tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, rekisteröintiä ei voida evätä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki johtaa yleisöä harhaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkään kun mainittuun tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemmin graafiselta muodoltaan erilaisena, liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa.

2)

Tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkään kun tähän tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa.


(1)  EUVL C 217, 28.8.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/10


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.4.2006 (Finanzgericht Hamburgin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — ED & F Man Sugar Ltd v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Asia C-274/04) (1)

(Maatalous - Asetus (ETY) N:o 3665/87 - Vientituki - Seuraamuksen soveltaminen sen jälkeen, kun tuen takaisinperintää koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi - Mahdollisuus tutkia seuraamusta koskeva päätös uudelleen)

(2006/C 143/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ED & F Man Sugar Ltd

Vastaaja: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Finanzgericht Hamburg — Maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä marraskuuta 1987 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3665/87 (EYVL L 351, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 2.12.1994 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 2945/94 (EYVL L 310, s. 57), 11 artiklan 1 ja 3 kohdan tulkinta — Sovellettavaa suurempaa tukea koskevan hakemuksen seuraamukset — Kansallisten viranomaisten ja/tai tuomioistuinten mahdollisuus tutkia perusteettomasti maksettujen määrien takaisinperimistä koskeva lopullinen päätös viejän hakiessa muutosta päätökseen, jolla sille on määrätty seuraamus — Yhteisön oikeuden virheellinen tulkinta

Tuomiolauselma

Maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä marraskuuta 1987 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3665/87, sellaisena kuin se on muutettuna 2.12.1994 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2945/94, 11 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava siten, että kansallisilla viranomaisilla ja tuomioistuimilla on kyseisen säännöksen nojalla tehdystä seuraamusta koskevasta päätöksestä tehtyä valitusta käsitellessään oikeus tutkia, onko viejä hakenut edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettua sovellettavaa suurempaa tukea, riippumatta siitä, että kyseisen artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu takaisinperimistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi ennen seuraamusta koskevan päätöksen tekemistä.


(1)  EUVL C 228, 11.9.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/11


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.5.2006 (Supreme Courtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) asiassa Eurofood IFCS Ltd — Enrico Bondi v. Bank of America N.A., Official Liquidator Pearse Farrell, Director of Corporate Enforcement ja Certificate/Note holders

(Asia C-341/04) (1)

(Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Asetus (EY) N:o 1346/2000 - Maksukyvyttömyysmenettelyt - Päätös menettelyn aloittamisesta - Velallisen pääintressien keskus - Maksukyvyttömyysmenettelyn tunnustaminen - Oikeusjärjestyksen perusteet (ordre public)

(2006/C 143/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Enrico Bondi

Vastaajat: Bank of America N.A., Official Liquidator Pearse Farrell, Director of Corporate Enforcement ja Certificate/Note holders

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Supreme Court — Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 (EYVL L 160, s. 1) 1, 2, 3 ja 16 artiklan tulkinta — Päätös väliaikaisen selvittäjän määräämisestä ennen lopullisen päätöksen tekemistä — Mahdollisuus katsoa, että tällainen päätös on maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta tehty päätös — Maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisen osalta toimivaltainen tuomioistuin

Tuomiolauselma

1)

Kun velallisena on tytäryhtiö, jonka sääntömääräinen kotipaikka ja jonka emoyhtiön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsevat kahdessa eri jäsenvaltiossa, maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 3 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä esitetty olettama, jonka mukaan kyseisen tytäryhtiön pääasiallisten intressien keskus sijaitsee jäsenvaltiossa, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, voidaan kumota vain silloin, kun objektiivisten ja kolmansien osapuolten tiedettävissä olevien seikkojen perusteella voidaan osoittaa, että tosiasiallinen tilanne on erilainen kuin se, jota kyseisen sääntömääräisen sijaintipaikan sijainnin katsotaan kuvaavan. Asia voisi olla näin erityisesti sellaisen yhtiön osalta, joka ei harjoita minkäänlaista toimintaa sen jäsenvaltion alueella, jossa sen kotipaikka sijaitsee. Kun yhtiö sitä vastoin harjoittaa toimintaansa sen jäsenvaltion alueella, jossa sen kotipaikka sijaitsee, se seikka, että sen toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö harjoittaa tai voi harjoittaa sen taloudellisia valintoja koskevaa määräysvaltaa, ei riitä kumoamaan kyseisessä asetuksessa säädettyä olettamaa.

2)

Asetuksen N:o 1346/2000 16 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltioiden tuomioistuinten on tunnustettava toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa aloitettu päämenettely niiden voimatta tutkia menettelyn aloitusvaltion tuomioistuimen toimivaltaa.

3)

Asetuksen N:o 1346/2000 16 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitetuksi maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista koskevaksi päätökseksi on katsottava jäsenvaltion sellaisen tuomioistuimen tekemä päätös, jonka käsiteltäväksi on saatettu tätä tarkoittava hakemus, joka perustuu velallisen maksukyvyttömyyteen ja koskee tämän asetuksen liitteessä A tarkoitetun menettelyn aloittamista, kun kyseisen päätöksen johdosta velallinen menettää määräysvallan omaisuuteensa ja kun siinä määrätään asetuksen liitteessä C tarkoitettu selvittäjä. Tämä määräysvallan menettäminen merkitsee sitä, että velallinen menettää oikeuden hallita omaisuuttaan.

4)

Asetuksen N:o 1346/2000 26 artiklaa on tulkittava siten, että jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta toisessa jäsenvaltiossa aloitettua maksukyvyttömyysmenettelyä, kun aloittamispäätöstä tehtäessä on selvästi rikottu perusoikeuksiin kuuluvaa henkilön, jota tällainen menettely koskee, oikeutta tulla kuulluksi.


(1)  EUVL C 251, 9.10.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/12


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.4.2006 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglian esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) v. Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA

(Asia C-410/04) (1)

(Palvelujen tarjoamisen vapaus - Paikallinen julkinen kuljetuspalvelu - Sopimuksen tekeminen tarjouskilpailua järjestämättä - Se, että julkisyhteisö tekee sopimuksen kokonaan omistamansa yrityksen kanssa)

(2006/C 143/21)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)

Vastaaja: Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Sellaisen kansallisen sääntelyn yhteensopivuus EY 46, EY 49 ja EY 86 artiklan kanssa, jonka mukaan kunta voi antaa paikallisen julkisen kuljetuspalvelun kokonaan julkisessa omistuksessa olevan osakeyhtiön hoidettavaksi — Sopimuksen tekeminen menettelyssä, josta ei ole säädetty julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/50/ETY (EYVL L 209, s. 1)

Tuomiolauselma

Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan julkisyhteisö voi hankkia julkisen palvelun suoraan yhtiöltä, jonka tämä julkisyhteisö omistaa kokonaan, ei ole ristiriidassa EY 43, EY 49 tai EY 86 artiklan eikä yhdenvertaisen kohtelun, kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon tai avoimuuden periaatteiden kanssa sillä edellytyksellä, että julkisyhteisöllä on tähän yhtiöön vastaavanlainen määräysvalta kuin sillä on omiin yksikköihinsä ja että kyseinen yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavan julkisyhteisön kanssa.


(1)  EUVL C 300, 4.12.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/12


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.5.2006 — Regione Siciliana v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-417/04 P) (1)

(Muutoksenhaku - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) - Taloudellisen tuen päättäminen - Kumoamiskanne - Tutkittavaksi ottaminen - Alueellinen tai paikallinen yksikkö - Suoraan ja erikseen kyseistä yksikköä koskevat toimet - Yksityistä suoraan koskeva toimi)

(2006/C 143/22)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Regione Siciliana (edustajat: asianajajat A. Cingolo ja G. Aiello)

Toisena osapuolena asiassa: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: E. de March ja L. Flynn)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kolmannen jaoston asiassa T-341/02, Regione Siciliana vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 8.7.2004 antamasta määräyksestä, jolla jätetään tutkimatta kanne, jossa vaadittiin 5.9.2002 tehdyn, Euroopan aluekehitysrahaston tukea Autorroute Messina Palermo nimiselle hankkeelle koskevan komission päätöksen D(2002)810439 kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Regione Siciliana velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 300, 4.12.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/13


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.4.2006 (Social Security Commissionerin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sarah Margaret Richards v. Secretary of State for Work and Pensions

(Asia C-423/04) (1)

(Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä - Direktiivi 79/7/ETY - Kieltäytyminen myöntämästä vanhuuseläkettä 60-vuotiaalle leikkauksella miehestä naiseksi muutetulle transseksuaalille)

(2006/C 143/23)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Social Security Commissioner

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sarah Margaret Richards

Vastaaja: Secretary of State for Work and Pensions

Oikeudenkäynnin kohde

Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY 4 ja 7 artiklan tulkinta — Vanhuuseläkkeen epääminen miehestä naiseksi muutetulta transseksuaalilta 60 vuoden iässä, kun hän olisi ollut oikeutettu tuossa iässä kyseiseen eläkkeeseen, jos hän olisi syntynyt naisena

Tuomiolauselma

1)

Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY 4 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että siinä kielletään sellainen lainsäädäntö, jossa evätään vanhuuseläkkeen myöntäminen miehestä naiseksi muutetulle henkilölle sillä perusteella, ettei hän ole täyttänyt 65:tä vuotta, vaikka kyseinen henkilö olisi ollut oikeutettu tällaiseen eläkkeeseen 60 vuoden iässä, mikäli hänet olisi kansallisen lain mukaan katsottu naiseksi.

2)

Tämän tuomion ajallisia vaikutuksia ei ole tarpeen rajoittaa.


(1)  EUVL C 300, 4.12.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/13


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta

(Asia C-428/04) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 89/391/ETY - Toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä - Täytäntöönpanotoimenpiteiden tiedoksiannon puuttuminen - Epätäydellinen ja virheellinen täytäntöönpano - 2 artiklan 1 kohta, 7 artiklan 3 kohta, 8 artiklan 2 kohta, 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohta, 13 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 18 artikla)

(2006/C 143/24)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: N. Yerrell ja H. Kreppel)

Vastaaja: Itävallan tasavalta (asiamies: C. Pesendorfer)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1) epätäydellinen ja virheellinen täytäntöönpano

Tuomiolauselma

1)

Koska Itävallan tasavalta ei ole antanut säädetyssä määräajassa osavaltioiden opettajia koskevaa lakia (Landeslehrer Dienstrechtsgesetz) vastoin toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY 18 artiklan 1 kohdassa olevia vaatimuksia ja koska se ei ole pannut täytäntöön tai on pannut puutteellisesti täytäntöön kyseisen direktiivin 2 artiklan 1 kohdan Tirolin julkisen koululaitoksen opettajien osalta, 7 artiklan 3 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan ja 13 artiklan 2 kohdan b alakohdan, se ei ole noudattanut mainittujen säännösten mukaisia velvoitteitaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Itävallan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja viidestä kuudesosasta Euroopan yhteisöjen komission oikeudenkäyntikuluja.


(1)  EUVL C 314, 18.12.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/14


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.4.2006 (Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — H. A. Solleveld v. Staatssecretaris van Financiën

(Yhdistetyt asiat C-443/04 ja C-444/04) (1)

(Kuudes arvonlisäverodirektiivi - 13 artiklan A kohdan 1 alakohdan c alakohta - Vapautukset - Lääketieteellisen hoidon antaminen henkilölle lääketieteellisten ammattien ja avustavan hoitohenkilöstön ammattien harjoittamisen yhteydessä - Fysioterapeutin ja psykoterapeutin antamat terapeuttiset hoidot - Asianomaisen jäsenvaltion suorittama avustavan hoitohenkilöstön ammattien määrittely - Harkintavalta - Rajat)

(2006/C 143/25)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: H. A. Solleveld

Vastaaja: Staatssecretaris van Financiën

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Hoge Raad der Nederlanden — Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 13 artiklan A kohdan 1 alakohdan c alakohdan tulkinta — Verosta vapautus, joka koskee lääketieteellisen hoidon antamista henkilölle asianomaisen jäsenvaltion määrittämien lääketieteellisen ammatin ja avustavan hoitohenkilöstön ammattien harjoittamien yhteydessä — Fysioterapeutin kansallisten lääketieteellisten ammattien tai avustavan henkilökunnan ammattien ulkopuolella suorittamat toiminnot

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 13 artiklan, A kohdan 1 alakohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että siinä annetaan jäsenvaltioille harkintavalta määritellä avustavan hoitohenkilöstön ammatit ja sellaisen lääketieteellisen hoidon antaminen henkilölle, joka kuuluu tällaisiin ammatteihin kyseisessä säännöksessä säädettyä vapautusta varten. Jäsenvaltioiden täytyy kuitenkin harkintavaltaansa käyttäessään noudattaa tavoitetta, johon mainitulla säännöksellä pyritään ja joka on sen varmistaminen, että vapautusta sovelletaan ainoastaan palveluihin, joita tarjoavat henkilöt, joilla on vaadittava ammatillinen pätevyys, sekä verotuksen neutraalisuuden periaatetta.

Kansallinen lainsäädäntö, jossa jätetään psykoterapeutin ammatti avustavan hoitohenkilöstön ammattien ulkopuolelle, on vastoin mainittua tavoitetta ja mainittua periaatetta ainoastaan siltä osin kuin psykoterapeuttiset hoidot olisi, mikäli niitä antaisivat psykiatrit, psykologit tai muut lääketieteellisessä ammatissa tai avustavan hoitohenkilöstön ammatissa toimivat, vapautettu arvonlisäverosta, vaikka psykoterapeuttien antamina niiden voidaan katsoa olevan laadultaan vastaavia, kun otetaan huomioon viimeksi mainittujen ammatillinen pätevyys, ja tämän selvittäminen kuuluu ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle.


(1)  EUVL C 6, 8.1.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/15


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.4.2006 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilian esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Agip Petroli SpA v. Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Asia C-456/04) (1)

(Merikabotaasi - Asetus (ETY) N:o 3577/92 - Saarikabotaasia harjoittavien alusten, joiden bruttovetoisuus on yli 650 tonnia, miehistöön sovellettava laki - Käsite ”matka, jota seuraa tai edeltää” kabotaasimatka)

(2006/C 143/26)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Agip Petroli SpA

Vastaajat: Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Oikeudenkäynnin kohde

Palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) 7 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3577/92 (EYVL L 364, s. 7) 3 artiklan 3 kohdan tulkinta — Saarikabotaasia harjoittaviin rahtialuksiin, joiden bruttovetoisuus on yli 650 tonnia, sovellettava laki — Käsite ”matkaa seuraa tai edeltää matka toisesta [jäsen]valtiosta tai toiseen [jäsen]valtioon”

Tuomiolauselma

Palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) 7 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3577/92 3 artiklan 3 kohdassa esitetty käsite ”matka, jota seuraa tai edeltää matka toisesta valtiosta tai toiseen valtioon”, kattaa lähtökohtaisesti kaikki matkat toisesta valtiosta tai toiseen valtioon riippumatta siitä, onko aluksessa lasti. Asetuksessa N:o 3577/92 säädettyjen sääntöjen kiertämiseksi väärinkäyttömielessä tehtyjä matkoja, joilla aluksessa ei ole lastia, ei voida kuitenkaan hyväksyä. Tällaisen väärinkäytön olemassaolon toteaminen edellyttää yhtäältä, että mainitun asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa säädettyjen edellytysten muodollisesta noudattamisesta huolimatta painolastissa tehdyn kansainvälisen matkan seurauksena laivanvarustajaan sovelletaan kaikkien miehistöä koskevien kysymysten osalta lippuvaltion sääntöjä, mikä on ristiriidassa sen saman asetuksen 3 artiklan 2 kohdan tavoitteen kanssa, jonka mukaan vastaanottavan valtion sääntöjä olisi voitava soveltaa kaikkiin miehistöä koskeviin kysymyksiin silloin, kun on kyse saarikabotaasista. Toisaalta edellytyksenä on myös se, että kaikista objektiivisista seikoista ilmenee, että kyseisen painolastissa tehdyn kansainvälisen matkan keskeisenä päämääränä on välttää asetuksen N:o 3577/92 3 artiklan 2 kohdan soveltaminen siten, että asiaan sovelletaan saman artiklan 3 kohtaa.


(1)  EUVL C 19, 22.1.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/15


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.3.2006 (Gerechtshof te 's-Hertogenboschin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — L. H. Piatkowski v. Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven

(Asia C-493/04) (1)

(Työntekijöiden vapaa liikkuvuus - Sosiaaliturva - Samanaikaisesti yhden jäsenvaltion alueella palkatussa työssä oleva ja toisen jäsenvaltion alueella itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva henkilö - Näiden kummankin valtion sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen kuuluminen - Asetus (ETY) N:o 1408/71 - 14 c artiklan b alakohta ja liite VII - Sosiaalivakuutusmaksu, joka peritään johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneen yhtiön jossakin toisessa jäsenvaltiossa asuvalle henkilölle maksamista koroista)

(2006/C 143/27)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Pääasian asianosaiset

Kantaja: L.H. Piatkowski

Vastaaja: Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Gerechtshof te 's- Hertogenbosch — Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL L 28, s. 1) sekä asetuksen N:o 1408/71 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21.3.1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna asetuksella N:o 118/97, 14 c artiklan b alakohdan tulkinta — 14 c artiklan b alakohdan soveltaminen tulkittuna yhdessä liitteessä VII olevan 1 kohdan kanssa — Sosiaaliturva — Kahden jäsenvaltion lainsäädännön samanaikainen soveltaminen

Tuomiolauselma

EY:n perustamissopimuksen 48 artiklaa ja 52 artiklaa (joista on muutettuina tullut EY 39 ja EY 43 artikla), jotka koskevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja vastaavasti sijoittautumisvapautta, sekä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.1998 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1606/98, 14 c artiklan b alakohtaa on tulkittava siten, että niiden vastainen ei ole sellainen Alankomaiden lainsäädäntö, jossa sosiaalivakuutusmaksun määräytymisperusteeseen sisällytetään pääasiassa kysymyksessä olevan kaltainen korkosuoritus, jonka Alankomaihin sijoittautunut yhtiö on maksanut Belgiassa asuvalle Alankomaiden kansalaiselle, joka kyseisen direktiivin mukaan ja hänen ammattitoimintansa luonne huomioon ottaen on näiden kahden jäsenvaltion sosiaaliturvalainsäädännön alainen.


(1)  EUVL C 31, 5.2.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/16


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 30.3.2006 (Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — A. C. Smits-Koolhoven v. Staatssecretaris van Financiën

(Asia C-495/04) (1)

(Direktiivi 95/59 - Valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvat verot - Yrttisavukkeet - Käyttäminen ainoastaan lääkintätarkoituksiin)

(2006/C 143/28)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: A.C. Smits-Koolhoven

Vastaaja: Staatssecretaris van Financiën

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Hoge Raad der Nederlanden — Muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista 27 päivänä marraskuuta 1995 annettu direktiivi 95/59/ETY (EYVL L 291, s. 40) — 7 artiklan 2 kohta — Lääkesavukkeet — Ainoastaan lääkintätarkoitukset — Hoidollinen vai profylaktinen tarkoitus

Tuomiolauselma

Muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtovero 27 päivänä marraskuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/59/EY 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että savukkeita, jotka eivät sisällä tupakkaa eivätkä sellaisia aineita, joilla on lääkinnällinen vaikutus, mutta jotka esitellään ja joita myydään tupakoinnin lopettamisen yhteydessä käytettävänä apukeinona, ei ”käytetä ainoastaan lääkintätarkoituksiin” tämän säännöksen toisessa alakohdassa tarkoitetulla tavalla.


(1)  EUVL C 31, 5.2.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/16


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.2.2006 (Bundesverwaltungsgerichtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ergün Torun v. Stadt Augsburg

(Asia C-502/04) (1)

(ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus - Työntekijöiden vapaa liikkuvuus - Assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 7 artiklan toinen kohta - Turkkilaisen työntekijän täysi-ikäinen lapsi, joka on saanut ammattikoulutusta vastaanottavassa jäsenvaltiossa - Rikostuomio - Vaikutus oleskeluoikeuteen)

(2006/C 143/29)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ergün Torun

Vastaaja: Stadt Augsburg

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesverwaltungsgericht — ETY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 6, 7 ja 14 artiklan tulkinta — Turkin kansalainen, joka on turkkilaisen työntekijän perheenjäsen ja joka kuuluu jäsenvaltion laillisille työmarkkinoille mutta joka on tuomittu kolmen vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen — Oleskeluoikeuden menettäminen

Tuomiolauselma

Turkkilaisen siirtotyöläisen täysi-ikäinen lapsi, joka on työskennellyt laillisesti jäsenvaltiossa yli kolmen vuoden ajan, joka on hyväksytysti suorittanut ammattikoulutuksensa kyseisessä jäsenvaltiossa ja joka täyttää Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisellä assosiaatiosopimuksella perustetun assosiaationeuvoston assosiaation kehittämisestä 19 päivänä syyskuuta 1980 tekemän päätöksen N:o 1/80 7 artiklan toisessa kohdassa mainitut edellytykset, menettää oleskeluoikeuden, joka johdetaan mainitussa määräyksessä annetusta oikeudesta vastaanottaa mikä tahansa työtarjous, ainoastaan tämän päätöksen 14 artiklan 1 kohdassa määrätyissä tapauksissa tai silloin, kun hän poistuu vastaanottavan jäsenvaltion alueelta merkittäväksi ajaksi ilman perusteltua syytä.


(1)  EUVL C 31, 5.2.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/17


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.3.2006 (Cour administrativen esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Cynthia Mattern ja Hajrudin Cikotic v. Ministre du Travail et de l'Emploi

(Asia C-10/05) (1)

(Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijät - Perheenjäsenet - Yhteisön ulkopuolisen maan kansalaisen, joka on yhteisön kansalaisen aviopuoliso, oikeus harjoittaa ansiotyötä - Edellytykset)

(2006/C 143/30)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour administrative

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic

Vastaaja: Ministre du travail et de l'emploi

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Cour administrative — Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella 15 päivänä lokakuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 (EYVL L 257, s. 2) 39 artiklan tulkinta — Yhteisön ulkopuolisen maan kansalainen, joka on jäsenvaltion kansalaisen aviopuoliso ja joka haluaa saada vapautuksen työluvasta tässä jäsenvaltiossa — Aviopuoliso, joka on yhteisön kansalainen ja joka on suorittanut koulutuksen ja työharjoittelun toisessa jäsenvaltiossa

Tuomiolauselma

Pääasian kaltaisissa olosuhteissa työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella 15 päivänä lokakuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68, sellaisena kuin se on muutettuna 27.7.1992 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2434/92, 11 artiklalla ei anneta yhteisön ulkopuolisen maan kansalaiselle oikeutta harjoittaa palkkatyötä muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen aviopuolisonsa, joka on yhteisön kansalainen ja joka on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, on tai on ollut palkkatyössä.


(1)  EUVL C 69, 19.3.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/17


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 27.4.2006 (Gerechtshof te Amsterdamin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kawasaki Motors Europe NV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

(Asia C-15/05) (1)

(Yhteinen tullitariffi - Tariffinimikkeet - Kuljetusvarusteiden luokittelu - Traktorit - Pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut autot ja ajoneuvot - Asetus (EY) N:o 2518/98 - Asetuksen liitteenä olevan taulukon 5 kohta - Pätemättömyys)

(2006/C 143/31)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof te Amsterdam

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Kawasaki Motors Europe NV

Vastaaja: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Gerechtshof te Amsterdam — Tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 23 päivänä marraskuuta 1998 annettu komission asetus (EY) N:o 2518/98 (EYVL L 315, s. 3) — Muun kuljetusvälineen, koneen, laitteen tai kuorman vetämiseen tai työntämiseen suunniteltu uusi ajoneuvo (maastoajoneuvo), jonka katsotaan soveltuvan henkilöiden kuljetukseen — Tariffiluokittelu — Nimike 8703 21 ja nimike 8701 90

Tuomiolauselma

1)

Tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2518/98 liitteen taulukossa oleva 5 kohta ei ole pätevä, kun siinä ilmoitetaan harmonoidun järjestelmän komitean vuonna 1999 antamasta tariffointisuosituksesta poiketen yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeessä 8703 21 10 kuvailtujen ajoneuvojen osalta vetokyky, joka on vähintään kolminkertainen niiden omaan painoon nähden, laajentaen näin ollen pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunniteltuihin ajoneuvoihin liittyvän nimikkeen soveltamisalaa.

2)

Uudet nelipyöräiset maastoajoneuvot, joissa on vain yksi istuin, Ackerman-periaatteella toimiva sauvaohjaus ja vetokoukku ja joiden tekniset ominaisuudet mahdollistavat sen, että ne voivat työntää vähintään kaksi kertaa oman painonsa, on luokiteltava tämän nimikkeistön alanimikkeeseen 8701 90. Gerechtshof te Amsterdamin on luokiteltava mainitut ajoneuvot alanimikkeisiin, jotka vastaavat niiden moottoreiden tehoa.


(1)  EUVL C 82, 2.4.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/18


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.4.2006 (Finanzgericht Hamburgin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Elfering Export GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Asia C-27/05) (1)

(Vientituki - Aineellinen edellytys - Asetus (EY) N:o 800/1999 - Naudanliha - Tavaroiden alkuperästä ei ole todistusta - Seuraamusten sovellettavuus)

(2006/C 143/32)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Elfering Export GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Finanzgericht Hamburg — Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, s. 11) 5 artiklan 4 kohdan ja 51 artiklan 2 kohdan tulkinta — Vienti-ilmoituksessa annettu ilmoitus, jonka mukaan tuote on yhteisön alkuperää — Todistetta tuotteiden yhteisön alkuperästä ei ole — Sanktioiden soveltaminen

Tuomiolauselma

Vienti-ilmoituksessa annettu ilmoitus, jonka mukaan tuote, jolle tukea on haettu, on yhteisön alkuperää, kuuluu maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 51 artiklan 2 kohdassa, luettuna yhdessä saman asetuksen 5 artiklan 4 kohdan kanssa, tarkoitettuihin tietoihin, jotka on annettava seuraamuksen uhalla.


(1)  EUVL C 82, 2.4.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/19


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.4.2006 (Gerechtshof te 's-Gravenhagen esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) v. Alankomaiden valtio

(Asia C-124/05) (1)

(Sosiaalipolitiikka - Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu - Direktiivi 93/104/EY - Oikeus palkalliseen vuosilomaan - Rahallinen korvaus palkallisen vähimmäisvuosiloman käyttämättä jättämisestä)

(2006/C 143/33)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Vastaaja: Staat der Nederlanden

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Gerechtshof te 's-Gravenhage — Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 23 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY (EYVL L 307, s. 18) 7 artiklan 2 kohdan tulkinta — Sellaisen kansallisen säännöksen yhteensoveltuvuus tämän kohdan kanssa, jonka mukaan työsopimuksen keston aikana on mahdollista sopia kirjallisesti, että vähimmäisvuosiloman käyttämättä jättämisestä myönnetään rahallinen korvaus seuraavana vuonna

Tuomiolauselma

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 23 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 22.6.2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/34/EY, 7 artiklaa on tulkittava siten, että kansallinen säännös, jossa sallitaan työsopimuksen keston aikana se, että 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vuosilomapäivät, joita ei pidetä tietyn vuoden kuluessa, korvataan rahalla myöhempänä vuonna, on ristiriidassa tämän artiklan kanssa.


(1)  EUVL C 155, 25.6.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/19


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.4.2006 (Cour de cassationin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Levi Strauss & Co v. Casucci SpA

(Asia C-145/05) (1)

(Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - 5 artiklan 1 kohdan b alakohta - Merkityksellinen ajankohta sen arvioimiseksi, onko tavaramerkin ja sen kanssa samankaltaisen merkin välillä sekaannusvaara - Erottamiskyvyn menettäminen tavaramerkin haltijan toiminnan vuoksi sen jälkeen, kun merkkiä on alettu käyttää)

(2006/C 143/34)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Levi Strauss & Co

Vastaaja: Casucci SpA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Cour de cassation (Belgia) — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan tulkinta — Merkityksellinen ajankohta sen arvioimiseksi, onko tavaramerkin ja sen kanssa samankaltaisen merkin välillä sekaannusvaara — Erottamiskyvyn menettäminen tavaramerkin haltijan toiminnan vuoksi sen jälkeen, kun merkkiä on alettu käyttää

Tuomiolauselma

1)

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että määritellessään sellaisen tavaramerkin suojan laajuutta, joka on pätevästi saatu sen erottamiskyvyn perusteella, tuomioistuimen on otettava huomioon kohdeyleisön käsitys sillä hetkellä, jolloin merkkiä, jonka käyttö loukkaa kyseistä tavaramerkkiä, alettiin käyttää.

2)

Kun toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että kyseisellä merkillä loukattiin tavaramerkkiä tämän merkin käytön aloittamishetkellä, kyseisen tuomioistuimen on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat tavaramerkin haltijan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaan perustuvan oikeuden takaamiseksi, ja näihin toimenpiteisiin voi erityisesti kuulua kyseisen merkin käytön kieltäminen.

3)

Kyseisen merkin käyttöä ei ole syytä kieltää, kun on todettu, että kyseinen tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että siitä on tullut direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yleisesti käytetty nimitys ja sen haltija on siis menettänyt oikeutensa.


(1)  EUVL C 132, 28.5.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/20


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 27.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

(Asia C-180/05) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 92/100/ETY - Tekijänoikeuden lähioikeudet henkisen omaisuuden alalla - Lainausoikeus yleisölle - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

(2006/C 143/35)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: W. Wils)

Vastaaja: Luxemburgin suurherttuakunta (asiamies: S. Schreiner)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 19 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/100/ETY (EYVL L 346, s. 61) 1 ja 5 artiklan rikkominen

Tuomiolauselma

1)

Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 19 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/100/ETY 1 ja 5 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole soveltanut kyseisessä direktiivissä säädettyjä lainausoikeutta yleisölle koskevia säännöksiä.

2)

Luxemburgin suurherttuakunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 171, 9.7.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/20


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 21.11.2005 — SNF SA v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-482/04 P) (1)

(Muutoksenhaku - Kosmeettisia valmisteita koskeva direktiivi - Rajoitukset, jotka koskevat polyakryyliamidien käyttöä kosmeettisten valmisteiden ainesosina)

(2006/C 143/36)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: SNF SA (edustajat: asianajajat K. Van Maldegem ja C. Mereu)

Valittajan vastapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: X. Lewis ja A. Caeiros)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-213/02, SNF vastaan komissio, 6.9.2004 antamasta määräyksestä, jolla jätettiin tutkimatta vaatimus kumota osittain kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II, III ja VII mukauttamisesta tekniikan kehitykseen 15 päivänä huhtikuuta 2002 annettu kahdeskymmeneskuudes komission direktiivi 2002/34/EY (EYVL L 102, s. 19)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

SNF SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 19, 22.1.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/21


Valitus, jonka Carlos Correia de Matos on tehnyt 9.5.2005 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-454/04, Carlos Correia de Matos v. komissio, 23.2.2005 antamasta tuomiosta

(Asia C-200/05 P)

(2006/C 143/37)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Valittaja: Carlos Correia de Matos (edustaja: C. Correia de Matos)

Muu osapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (viides jaosto) totesi 16.5.2006 antamallaan määräyksellä, että valitus jätetään tutkimatta.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/21


Valitus, jonka Les Éditions Albert René SARL on tehnyt 13.1.2006 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-336/03, Les Éditions Albert René SARL v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 27.10.2005 antamasta tuomiosta

(Asia C-16/06)

(2006/C 143/38)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Les Éditions Albert René SARL (edustaja: Rechtsanwalt J. Pagenberg)

Muut osapuolet: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Orange A/S

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-336/03 27.10.2005 antaman tuomion;

kumoaa SMHV:n valituslautakunnan asiassa R 559/2002-4 14.7.2003 tekemän päätöksen;

kumoaa tavaramerkin MOBILIX nro 671396 rekisteröinnin kaikkien niiden tavaroiden osalta, joihin sitä on sovellettu;

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiolla rikotaan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 63 artiklaa ja yhteisön hallinto- ja prosessioikeuden yleisiä periaatteita, koska siinä katsottiin päinvastoin kuin riidanalaisessa lautakunnan päätöksessä, että kilpailevat tavaramerkin OBELIX ja MOBILIX eivät ole samankaltaisia ja siten ratkaistiin asia valittajan vahingoksi sellaisen kysymyksen osalta, jota ei ollut asianmukaisesti otettu esiin, ja siten ylitettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta esillä olevan kaltaisten asioiden valvonnassa.

Lisäksi valittaja väittää, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella oli oikeus ratkaista kilpailevien tavaramerkkien samankaltaisuutta koskeva kysymys, se rikkoi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa soveltamalla virheellisiä oikeudellisia perusteita määrittäessään, että kilpailevat tavaramerkit OBELIX ja MOBILIX eivät ole samankaltaisia sekä määrittäessään, että toiset kilpailevat tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia kun toiset taas eivät ole.

Valittaja väittää lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 74 artiklaa, kun se kieltäytyi katsomasta, että tavaramerkki OBELIX oli tunnettu ja erittäin erottamiskykyinen.

Lisäksi valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 63 artiklaa ja omaa työjärjestystään toteamalla, että valittajan riidanalaisen lautakunnan päätöksen kumoamista sillä perusteella, että lautakunta ei ollut soveltanut esillä olevaan asiaan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa, koskevaa vaatimusta ei voida ottaa tutkittavaksi.

Kantaja väittää lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi oman työjärjestyksensä 44 ja 48 artiklaa toteamalla, että istunnossa toissijaisesti esitettyä vaatimusta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa asian lautakuntaan, jotta valittaja voi osoittaa tavaramerkin OBELIX tunnettuuden.

Lopuksi valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 63 artiklaa ja omaa työjärjestystään ja erityisesti sen 135 artiklan 4 kohtaa toteamalla, että tiettyjä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjä asiakirjoja ei voitu ottaa tutkittavaksi.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret on esittänyt 16.3.2006 — Olicom A/S v. Skatteministeriet

(Asia C-142/06)

(2006/C 143/39)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Olicom A/S

Vastaaja: Skatteministeriet

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3009/95, liitettä I tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset yhdistetyt verkko- ja modeemikortit on luokiteltava 1.1.1996 jälkeen nimikkeeseen 84 71 kuuluviksi tietojenkäsittelykoneiksi vai nimikkeeseen 85 17 kuuluviksi viestintälaitteiksi?

Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään tässä yhteydessä lausumaan siitä, onko 84 ryhmän 5 E huomautuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 3009/95, tarkoitettua käsitettä ”erityistoiminto” tulkittava siten, että luokittelu on tehtävä muuhun nimikkeeseen kuin nimikkeeseen 84 71 tietyn toiminnon (WAN) esiintymisen vuoksi, vai onko tuote luokiteltava muuhun nimikkeeseen kuin nimikkeeseen 84 71 ainoastaan, jos toiminto (WAN) voi toimia automaattisesta tietojenkäsittelykoneesta riippumatta?

2)

Jos yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että WAN-toiminto yhdistetyssä verkko- ja modeemikortissa on erityistoiminto, sitä pyydetään lausumaan siitä, onko sillä merkitystä tariffiin luokitteluun, että tuotteen pääasiallisen toiminnon voidaan katsoa olevan LAN-toiminto.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italia) on esittänyt 17.3.2006 — Fendt Italiana Srl v. Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

(Asia C-145/06)

(2006/C 143/40)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italia)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fendt Italiana Srl

Vastaaja: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko decreto-legislativon nro 540/95 62 §:ssä säädetty verojärjestelmä yhteensoveltuva energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun direktiivin 2003/96/EY (1) kanssa, kun näitä tuotteita ei käytetä poltto- tai lämmitysaineina?


(1)  EYVL 2003, L 283, s. 51.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italia) on esittänyt 17.3.2006 — Fendt Italiana Srl v. Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

(Asia C-146/06)

(2006/C 143/41)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italia)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fendt Italiana Srl

Vastaaja: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko decreto-legislativon nro 540/95 62 §:ssä säädetty verojärjestelmä yhteensoveltuva energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun direktiivin 2003/96/EY (1) kanssa, kun näitä tuotteita ei käytetä poltto- tai lämmitysaineina?


(1)  EUVL L 283, s. 51.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato, Quinta Sezione on esittänyt 20.3.2006 — SECAP SpA v. Comune di Torino

(Asia C-147/06)

(2006/C 143/42)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SECAP SpA

Vastaaja: Comune di Torino

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivin 93/37/ETY (1) 30 artiklan 4 kohdassa vahvistettua sääntöä ja sitä vastaavaa direktiivin 2004/18/EY (2) 55 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettua sääntöä (asiassa relevantti oikeussääntö), jonka mukaan silloin kun tiettyä hankintasopimusta varten jätetyt tarjoukset vaikuttavat suoritukseen nähden poikkeuksellisen alhaisilta, hankintaviranomaisella on velvollisuus, ennen kuin se voi hylätä tarjoukset, pyytää kirjallisesti tiedot tarjouksen olennaisesta sisällöstä ja tarkistaa tämä sisältö ottamalla huomioon toimitetun näytön, pidettävä yhteisön oikeusperiaatteena?

2)

Jos edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko direktiivin 93/37/ETY 30 artiklan 4 kohdassa vahvistettua sääntöä ja sitä vastaavaa direktiivin 2004/18/EY 55 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettua sääntöä (asiassa relevantti oikeussääntö), jonka mukaan silloin kun tiettyä hankintasopimusta varten jätetyt tarjoukset vaikuttavat suoritukseen nähden poikkeuksellisen alhaisilta, hankintaviranomaisella on velvollisuus, ennen kuin se voi hylätä tarjoukset, pyytää kirjallisesti tiedot tarjouksen olennaisesta sisällöstä ja tarkistaa tämä sisältö ottamalla huomioon toimitetun näytön, vaikka se ei ole ominaisuuksiltaan yhteisön oikeusperiaate, pidettävä periaatteena, joka implisiittisesti vastaa vapaan kilpailun oikeusperiaatetta tai joka voidaan johtaa tästä oikeusperiaatteesta, kun sitä tarkastellaan rinnakkain hallinnon avoimuusperiaatteen ja kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa koskevan periaatteen kanssa, ja onko se tällaisena periaatteena välittömästi velvoittava ja ensisijainen suhteessa kansallisiin, mahdollisesti vääristyneisiin säännöksiin, jotka jäsenvaltio on antanut säännelläkseen julkisista rakennusurakoista tehtäviä hankintasopimuksia, joihin ei voida suoraan soveltaa yhteisön oikeussääntöjä?


(1)  EYVL L 199, s. 54.

(2)  EUVL L 134, s. 114.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo on esittänyt 27.3.2006 — International Mail Spain SL v. Administración del Estado y Correos

(Asia C-162/06)

(2006/C 143/43)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: International Mail Spain SL

Vastaaja: Administración del Estado y Correos

Ennakkoratkaisukysymys

”Onko jäsenvaltioilla yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun direktiivin 97/67/EY (1) 7 artiklan 2 kohdan [ennen kuin sitä muutettiin direktiivillä 2002/39/EY], jossa valtioille annetaan mahdollisuus sisällyttää ulkomaanposti varattuihin postipalveluihin, mukaan oikeus säätää mainitusta varaamisesta ainoastaan, jos ne osoittavat, että ilman sitä yleispalvelun tarjoajan talouden tasapaino on vaarassa, vai voivatko ne päinvastoin pitää tällaisen varaamisen voimassa myös muista syistä, muun muassa postialan yleiseen tilanteeseen liittyvistä tarkoituksenmukaisuussyistä, jollainen voi olla esimerkiksi postialan vapauttamisen aste sillä hetkellä, jolloin mainitusta varaamisesta päätetään?”


(1)  EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi on esittänyt 29.3.2006 — Ceramika Paradyż sp. z oo v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Asia C-168/06)

(2006/C 143/44)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ceramika Paradyż sp. z oo

Vastaaja: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Ennakkoratkaisukysymykset

1.

Sulkeeko jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 11 päivänä huhtikuuta 1967 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 67/227/ETY (1) 2 artiklan toinen kohta, luettuna yhdessä jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (2) 2 artiklan, 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 10 artiklan 2 kohdan kanssa, pois sen mahdollisuuden, että jäsenvaltiot asettavat arvonlisäverovelvollisille velvollisuuden maksaa lisäveron, joka vastaa 30 prosenttia siitä määrästä, jolla vero oli asetettu liian pieneksi, tai 30 prosenttia siitä määrästä, jolla verovelvollisen ilmoittama hyvitettävä verojen erotus tai hyvitettävä veron määrä oli asetettu liian suureksi tai jolla seuraavalle laskenta-ajanjaksolle siirretty veron ylijäämä asetettiin maksettavaan liikevaihtoveroon nähden liian suureksi, kun todetaan, että arvonlisäverovelvollinen

a)

on ilmoittanut antamassaan veroilmoituksessa verovelan, joka on pienempi kuin verovelan määrä, tai

b)

on ilmoittanut veroilmoituksessa hyvitettävän verojen erotuksen tai hyvitettävän veron määrän, joka on suurempi kuin sille kuuluva määrä, tai

c)

on ilmoittanut veroilmoituksessa hyvitettävän veron määrän ja arvonlisäverovelan välisen erotuksen siirrettäväksi seuraavalle kuukaudelle, tai

d)

on ilmoittanut veroilmoituksessa hyvitettävän verojen erotuksen määrän tai hyvitettävän veron määrän ja on saanut tämän määrän, vaikka hänen olisi pitänyt ilmoittaa verovirastolle maksettavan verovelan määrä, tai

e)

ei ole antanut veroilmoitusta eikä ole maksanut verovelkaa?

2.

Voivatko neuvoston kuudennen direktiivin 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ”erityistoimenpiteet” niiden ominaispiirteet ja tavoitteet huomioon ottaen tarkoittaa mahdollisuutta asettaa arvonlisäverovelvolliselle veroviranomaisen päätöksellä verovelka, kun todetaan objektiivinen tosiasia, että verovelvollinen on ilmoittanut liian pienen verovelan tai liian suuren hyvitettävän verojen erotuksen tai hyvitettävän veron määrän?


(1)  EYVL 71, 14.4.1967, s. 1301.

(2)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Napoli on esittänyt 30.3.2006 — Giuseppina Montoro ja Michelangelo Liguori v. Beth Israel Deaconess Medical Center

(Asia C-170/06)

(2006/C 143/45)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Napoli

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Giuseppina Montoro ja Michelangelo Liguori

Vastaaja: Beth Israel Deaconess Medical Center

Ennakkoratkaisukysymykset

Brysselin yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen tulkinta sen ratkaisemiseksi, voidaanko tapauksissa, joissa ei ole kyse useista eri vahingoista, perusteeseen, jonka mukaan toimivaltainen on sen paikkakunnan tuomioistuin, missä vahingon aiheuttanut teko sattui, perustaa myös sen paikkakunnan tuomioistuimen toimivalta, missä vahinkoa kärsinyt on saanut tiedon sellaisen vahingon olemassaolosta, joka on aiheutettu toisessa valtiossa sattuneella teolla?


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Regionale di Genova on esittänyt 3.4.2006 — Agrover srl v. Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

(Asia C-173/06)

(2006/C 143/46)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione Tributaria Regionale di Genova

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Agrover srl

Vastaaja: Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko yhteisön tullikoodeksin (12.10.1992 annettu asetus N:o 2913/92 (1)) 216 artiklaa soveltaa tapauksessa, jossa yhteisöstä peräisin olevista tavaroista (riisi), joista on esitetty EUR1-todistus ja jotka on ensin viety sisäistä jalostusta koskevassa järjestelmässä kolmanteen maahan (jonka kanssa on tehty sopimus tullietuuskohtelusta), peritään tuontitullia silloin kun samojen (vastaavien) tavaroiden korvaava tuonti tapahtuu tämän jälkeen kolmannesta maasta, joka ei ole nk. sopimusvaltio?

2)

Jos yhteisön tullikoodeksin 216 artiklassa tarkoitettuja tulleja ei ole kannettu korvaavan tuonnin yhteydessä, voiko tulliviranomainen periä tullit myöhemmin, vai onko tällöin kyseessä yhteisön tullikoodeksin 220 artiklassa tarkoitettu tulleista vapautuminen?


(1)  EYVL L 302, s. 1.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/25


Kanne 4.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-177/06)

(2006/C 143/47)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies F. Castillo de la Torre)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

yhteisöjen tuomioistuimen on todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut valtiontukiohjelmasta, jonka Espanja on toteuttanut vuonna 1993 uusien yritysten hyväksi Guipúzcoassa (Espanjassa) (K(2001) 4448 lopull.) (1), Álavassa (Espanjassa) (K(2001) 4475 lopull.) (2) ja Biskajassa (Espanjassa) (K(2001) 4478 lopull.) (3), 20 päivänä joulukuuta 2001 tehtyjen komission päätösten eikä EY:n perustamissopimuksen mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut säädetyssä määräajassa kaikkia toimenpiteitä kyseisten päätösten 2 ja 3 artiklan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Päätösten 4 artiklassa vahvistettu määräaika sille, että Espanjan kuningaskunta ilmoittaa täytäntöönpanotoimenpiteet, päättyi 1.3.2002, eikä komissio ole saanut minkäänlaista tätä koskevaa ilmoitusta.


(1)  EUVL L 77, 24.3.2003, s. 1

(2)  EYVL L 17, 22.1.2003, s. 20

(3)  EUVL L 40, 14.2.2003, s. 11


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/26


Kanne 5.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Viron tasavalta

(Asia C-178/06)

(2006/C 143/48)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Simonsson ja E. Randvere)

Vastaaja: Viron tasavalta

Vaatimukset

On todettava, ettei Viron tasavalta ole noudattanut 10.6.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/39/EY (1) (jolla muutetaan direktiiviä 97/67/EY yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkamiseksi) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole ilmoittanut sellaisista tarvittavista oikeusnormeista, joilla kyseinen direktiivi saatetaan osaksi kansallista oikeusjärjestystä

Viron tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 31.12.2002.


(1)  EYVL L 176, s. 21.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/26


Kanne 5.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-179/06)

(2006/C 143/49)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: D. Recchia)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Italian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 92/43/ETY (1) 6 artiklan 3 kohdan sekä 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska Comune di Altamura ja Regione Puglia ovat hyväksyneet vuoden 2000 joulukuusta alkaen asemakaavaan muutoksen, joka koostuu joukosta teollisuusrakennustoimenpiteitä, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi erityissuojelualueeseen ja ehdotettuun SCI-alueeseen IT 9210007 Murgia Altaan, käynnistämättä ennalta vaikutusten arviointimenettelyä ainakin siltä osin kuin on kyse vaikutuksista erityissuojelualueeseen.

Italian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Erityissuojelualueella ja ehdotetulla SCI-alueella sijaitsevien laitosten osalta tehtyä asemakaavamuutosta ei ole direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdassa edellytetyllä tavalla arvioitu asianmukaisesti sen kannalta, miten se vaikuttaa alueeseen.

Kyseisen asemakaavamuutoksen hyväksyneiden Comune di Altamuran ja Giunta regionalen päätös on tehty edellä mainittujen yhteisön säännösten vastaisesti, sillä vaikka kyse on muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa merkittävästi erityissuojelualueeseen ja ehdotettuun SCI-alueeseen IT 9120007 Murgia Alta, sen osalta ei ole käynnistetty vaikutusten arviointimenettelyä.

Perustelut sille, minkä vuoksi tällaista arviointia ei ole tehty, ovat selvästi ristiriidassa yhteisön säännöstön kanssa. Syynä on näet se, että toimenpiteet jäivät ulottuvuudeltaan direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna (2), ja direktiivin 92/43/ETY sisäisissä täytäntöönpanosäännöissä vahvistettujen kynnysarvojen alapuolelle. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdan mukaan ”kaikkien suunnitelmien tai hankkeiden”, jotka saattavat vaikuttaa alueeseen merkittävästi, vaikutukset on kuitenkin arvioitava, eikä tämän velvoitteen sovellettavuutta rajoiteta luetteloon hankkeista, joiden ulottuvuus ylittää ennalta määritetyt kynnysarvot.


(1)  EYVL L 206, s. 7.

(2)  EYVL 175, s. 40.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative on esittänyt 10.4.2006 — Luxemburgin valtio v. Hans Ulrich Lakebrink ja Katrin Peters-Lakebrink

(Asia C-182/06)

(2006/C 143/50)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour administrative

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Luxemburgin valtio

Vastaajat: Hans Ulrich Lakebrink ja Katrin Peters-Lakebrink

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko EY 39 artiklaa tulkittava siten, että sen kanssa on ristiriidassa Luxemburgin suurherttuakunnassa LIR:n 157 b §:llä voimaan saatetun kaltainen kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan Luxemburgin ulkopuolella asuva yhteisön kansalainen, joka saa palkkatuloa luxemburgilaisesta lähteestä ja jonka kyseiset tulot muodostavat pääosan hänen veronalaisista tuloistaan, ei voi vedota Luxemburgista saamiinsa tuloihin sovellettavan verokannan määrittämisessä negatiivisiin vuokratuloihin, jotka liittyvät toisessa jäsenvaltiossa sijaitseviin kiinteistöihin, joita hän ei itse käytä asumistarkoitukseen?


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht München (Saksa) on esittänyt 23.2.2006 — Ruma GmbH v. Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Asia C-183/06)

(2006/C 143/51)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht München (Saksa)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ruma GmbH

Vastaaja: Oberfinanzdirektion Nürnberg

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhdistettyä nimikkeistöä, sellaisena kuin se on esitetty tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 11 päivänä syyskuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1789/2003 (1) liitteessä I, tulkittava siten, että keypadit, joiden alapuolella on sähköä johtamattomia kosketinkärkiä, on luokiteltava nimikkeeseen 8538?


(1)  EYVL L 281, s. 1.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/28


Kanne 4.5.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta

(Asia C-203/06)

(2006/C 143/52)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Walkerová ja H. Støvlbæk)

Vastaaja: Tšekin tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Tšekin tasavalta ei ole noudattanut lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/16/ETY (1) 44 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja toissijaisesti koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

Tšekin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut.

Määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 30.4.2004.


(1)  lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta 5 päivänä huhtikuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/16/ETY; EYVL L 165, s. 1.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/28


Kanne 2.4.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta

(Asia C-204/06)

(2006/C 143/53)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Walkerová ja H. Støvlbæk)

Vastaaja: Tšekin tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Tšekin tasavalta ei ole noudattanut hammaslääkärin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 78/686/ETY (1) 24 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja toissijaisesti koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

Tšekin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut.

Määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 30.4.2004.


(1)  EYVL L 233, s. 1.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/28


Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 1.12.2005 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

(Asia C-294/03) (1)

(2006/C 143/54)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 213, 6.9.2003.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/29


Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 14.11.2005 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-526/03) (1)

(2006/C 143/55)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 71, 20.3.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/29


Yhteisöjen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 15.12.2005 (Retten i Hørsholmin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Anklagemyndighedden v. Steffen Ryborg

(Asia C-279/04) (1)

(2006/C 143/56)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Neljännen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 228, 11.9.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/29


Yhteisöjen tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräys 14.12.2005 (Verwaltungsgericht Kölnin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — mdm Versandservice GmbH v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-352/04) (1)

(2006/C 143/57)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 262, 23.10.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/29


Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 7.9.2005 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-87/05) (1)

(2006/C 143/58)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 93, 16.4.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/29


Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 5.12.2005 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-126/05) (1)

(2006/C 143/59)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 132, 20.5.2005.


ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/30


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.4.2006 — Angeletti v. komissio

(Asia T-394/03) (1)

(Henkilöstö - Sosiaaliturva - Ammattitauti - Altistuminen asbestille - Kieltäytyminen sen tunnustamisesta, että kantajalla on ammattitauti - Velvollisuus ratkaisun antamiseen kohtuullisessa ajassa - Henkinen kärsimys)

(2006/C 143/60)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Flavia Angeletti (Nizza, Ranska) (edustajat: ensin asianajajat K. Devolvé ja J. Iturriagagoitia Bassas, sittemmin J. Iturriagagoitia Bassas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission 7.10.2003 tekemän päätöksen kumoaminen, jossa kieltäydyttiin tunnustamasta sitä, että kantajan sairaus, jonka hänen mukaansa on aiheutunut asbestille altistumisesta, on ammattitauti; lääketieteellisen lautakunnan tältä osin antaman lausunnon kumoaminen; sen komission tekemän päätöksen kumoaminen, jossa kantaja velvoitetaan maksamaan tietyt tämän lautakunnan jäsenten kulut ja palkkiot sekä vaatimus komission velvoittamisesta maksamaan lääkärinkuluja ja -palkkioita.

Tuomiolauselma

1)

Komissio velvoitetaan suorittamaan kantajalle vahingonkorvauksena 12 000 euroa.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Komissio velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, minkä lisäksi se velvoitetaan korvaamaan puolet kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, mukaan lukien välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut.


(1)  EUVL C 47, 21.2.2004.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/30


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 3.4.2006 — The International Institute for the Urban Environment v. komissio

(Asia T-74/05) (1)

(Tutkimus- ja teknologiakehitysohjelma, jonka nimi on ”Innovaatiotoiminnan kannustaminen ja pk-yritysten osallistumisen edistäminen” - Yhteisön myöntämä rahoitus - EY 230 ja EY 238 artikla - Oikeuspaikkalauseke - Kumoamisvaatimus - Tutkittavaksi ottaminen)

(2006/C 143/61)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The International Institute for the Urban Environment (Delft, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. ter Burg)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: L. Ström van Lier, avustajanaan asianajaja J. Stuyck)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu EY 230 ja EY 238 artiklan perusteella ja joka koskee kantajan vaatimaa korvausta kahden sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä. Kyseiset sopimukset ovat IPS-1999-00016 ja IPS-1999-00022 ja ne tehtiin tutkimus- ja teknologiakehitysohjelman, jonka nimi on ”Innovaatiotoiminnan kannustaminen ja pk-yritysten osallistumisen edistäminen”, puitteissa.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 106, 30.4.2005.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/31


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 4.4.2006 — Vischim v. komissio

(Asia T-420/05 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Direktiivi 91/414/ETY - Kiireellisyysedellytys ei täyty)

(2006/C 143/62)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Vischim Srl (Cesano Maderno, Italia) (edustajat: asianajajat C. Mereu ja K. Van Maldegem)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: B. Doherty)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta klorotaloniilin, klorotoluronin, sypermetriinin, daminotsidin ja tiofanaattimetyylin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina 16 päivänä syyskuuta 2005 annetun komission direktiivin 2005/53/EY (EUVL L 241, s. 51) lykkäämistä ja toisaalta tiettyjen muiden välitoimien käyttöön ottamista koskeva hakemus

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/31


Kanne 6.4.2005 — Demp Holding v. SMHV — BAU HOW (BAUHOW)

(Asia T-106/06)

(2006/C 143/63)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Demp Holding B.V. (Maastricht, Alankomaat) (edustajat: Rechtsanwalt R.-D. Härer, Rechtsanwalt C. Schultze, Rechtsanwalt J. Ossing ja Rechtsanwalt C. Weber)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: BAU HOW GmbH (Hattersheim, Okriftel, Saksa)

Vaatimukset

väiteosaston 28.11.2003 tekemä päätös ja neljännen valituslautakunnan 31.6.2006 tekemä päätös asiassa R 92/2004-4 on kumottava;

väite on hyväksyttävä ja tavaramerkkihakemus on hylättävä;

SMHV on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut eli väitemenettelyn kulut, kulut valituslautakunnassa ja tämän oikeudenkäynnin kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: BAU HOW GmbH

Haettu tavaramerkki: Kuviomerkki ”BAUHOW” luokkiin 7, 8, 11, 19, 20, 36, 37 ja 40 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten (hakemus nro 1 740 133)

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: kuviomerkki ”BAUHAUS” Benelux-tavaramerkkinä nro 570 351 ja kansainvälisenä tavaramerkkinä nro 646 757 luokkiin 1, 2, 6–9, 11, 12, 16, 17, 19–21, 25, 27, 31 ja 50 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten sekä Irlannin tavaramerkkihakemus nro 2000/03158

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Oikeutta tulla kuulluksi koskevan periaatteen loukkaaminen ja asetuksen N:o 40/94 (1) 8 artiklan 1 kohdan rikkominen, koska kilpailevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/32


Kanne 12.4.2006 — Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV — Lidl Stiftung (VITAL & FIT)

(Asia T-111/06)

(2006/C 143/64)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Saksa) (edustajat: Rechtsanwalt P. Godenbaum, Rechtsanwalt T. Melchert ja Rechtsanwalt I. Rohr)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Saksa)

Vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston toisen valituslautakunnan 16.2.2006 tekemä päätös (R 3/2005-2) on kumottava ja

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu tavaramerkki: Kuviomerkki ”VITAL& FIT” luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten (hakemus nro 1 457 951)

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Lidl Stiftung & Co. KG

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Saksan sanamerkki ”VITAFIT” nro 1 050 163 luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Valituslautakunnan erehtyminen valituksen kohteesta (asetuksen (EY) N:o 40/94 (1) 62 artiklan 1 kohta); oikeuden tulla kuulluksi loukkaaminen ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöminen (asetuksen N:o 40/94 73 artikla); tosiseikkojen ja todisteiden, joita ei ole esitetty myöhässä, huomioon ottamista koskevan velvollisuuden noudattamatta jättäminen (asetuksen N:o 40/94 73 artikla); asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, koska kilpailevien tavaramerkkien välillä ei ole mitään sekaannusvaaraa.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/32


Kanne 7.4.2006 — Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening ym. v. neuvosto

(Asia T-115/06)

(2006/C 143/65)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening ym. (Oslo, Norja), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (Trondheim, Norja), Salmar Farming AS (Frøya, Norja), Hydroteck AS (Kristiansund, Norja), Hallvard Lerøy AS (Bergen, Norja) ja Lerøy Midnor AS (Hestvika, Norja) (edustajat: asianajajat B. Servais ja T.S. Paulsen)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Kantajan vaatimukset

Norjasta peräisin olevan viljellyn lohen tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annettu neuvoston asetus (EY) 85/2006 on kumottava

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat, jotka ovat norjalaisia lohentuottajia, maanviljelijöitä ja viejiä tai tällaisten toimijoiden edustajia, vaativat kumottavaksi Norjasta peräisin olevan viljellyn lohen tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 17 päivänä tammikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 85/2006 (1) (jäljempänä riidanalainen asetus), koska niiden mukaan asetuksella rikotaan useita polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (2) (jäljempänä perusasetus) artikloita.

Komissio oli riidanalaisen asetuksen antamiseen johtaneen menettelyn kuluessa suostunut muuttamaan toimenpiteiden muodon tulleista vähimmäistuontihinnoiksi. Tämä vahvistetaan riidanalaisessa asetuksessa.

Kanteensa tueksi kantajat väittävät, että norjalaisten tuottajien/viejien joukko, joka rajoitettiin vientiä harjoittaviin tuottajiin ja joka ei sisällä tuontia harjoittamattomia maanviljelijöitä eikä tuotantoa harjoittamattomia viejiä, ei edustanut Norjan lohiteollisuuden rakennetta ja se ei lisäksi ollut yhdenmukainen Norjan lohimarkkinoilta valittuja otoksia koskevien aikaisempien päätösten kanssa.

Kantajat väittävät lisäksi, että vastaaja ei soveltanut perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdassa säädettyä alhaisempaa tullia koskevaa sääntöä. Kantajien mukaan keskimääräinen painotettu polkumyyntimarginaali oli alhaisempi kuin keskimääräinen painotettu vahinkomarginaali ja vähimmäistuontihinta ja määrätty tulli olisi täten tullut määrittää keskimääräisen painotetun polkumyyntimarginaalin perusteella eikä keskimääräisen painotetun vahinkomarginaalin perusteella. Vahinkoa aiheuttamattoman vähimmäistuontihinnan laskemisen osalta kantajat väittävät, että Norjan kruunun muuntaminen euroiksi kolmen vuoden keskikurssin perusteella sen sijaan, että olisi käytetty tutkinta-ajan keskikurssia, korotti keinotekoisesti vahinkoa aiheuttamatonta vähimmäistuontihintaa.

Lisäksi kantajat väittävät, että lohifileiden vähimmäistuontihinta ei perustunut edustaviin tietoihin ja että se oli määritetty perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan ja 20 artiklan vastaisesti sekä hyvän hallinnon, luottamuksensuojan ja puolustautumisoikeuksien periaatteiden vastaisesti.

Lopuksi kantajat väittävät, että vahingon määrittäminen ja sen syyt ovat virheelliset. Ensinnäkin vastaaja piti vahinkoa koskevassa arvioinnissaan kaikkea tuontia ”polkumyyntinä” riippumatta siitä seikasta, että yhden yrityksen osalta katsottiin, ettei se syyllistynyt polkumyyntiin. Toiseksi yhteisön keskimääräisten myyntihintojen väitetty alentuminen johtui Ison-Britannian punnan muuntamisesta euroiksi, sillä kaikki otokseen valitut yhteisön tuottajat toimivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä tuonneista. Kolmanneksi kantajat toteavat, että vastaaja ei tutkinut asianmukaisesti sitä vaikutusta, mikä yhteisön kasvaneilla tuotantokustannuksilla mahdollisesti oli ollut yhteisön teollisuuden tilanteeseen.


(1)  EUVL L 15, s. 1.

(2)  EYVL L 56, s. 1.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/33


Kanne 13.4.2006 — DeTeMedien v. SMHV (suchen.de)

(Asia T-117/06)

(2006/C 143/66)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: DeTeMedien, Deutsche Telekom Medien GmbH (Frankfurt, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Fesenmair ja I. Gehring)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Kantajan vaatimukset

ensimmäisen valituslautakunnan 30.1.2006 asiassa R 287/2005-1 tekemä päätös on kumottava

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jotka voidaan määrätä korvattaviksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”suchen.de” luokkiin 9, 16, 35, 36, 38 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille (hakemus nro 3 915 329).

Tutkijan ratkaisu: Hakemuksen osittainen hylkääminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen eikä se ole pelkästään kuvaileva; näin ollen ei ole olemassa mitään asetuksen (EY) N:o 40/94 (1) 7 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan eikä 7 artiklan 2 kohdan mukaisia ehdottomia hylkäysperusteita, jotka estäisivät sen rekisteröinnin.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/34


Kanne 27.4.2006 — MIP METRO v. SMHV — MetroRED Telecom (MetroRED)

(Asia T-124/06)

(2006/C 143/67)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co KG (Düsseldorf, Saksa) (edustaja: asianajaja R. Kaase)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: MetroRED Telecom Group Ltd (Hamilton, Bermuda)

Vaatimukset

Toisen valituslautakunnan 16.2.2006 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin valitus on hylätty sillä perusteella, että se ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: MetroRED Telecom Group Ltd.

Haettu tavaramerkki: Kuviomerkki ”MetroRED” luokkiin 35, 38 ja 42 kuuluvia palveluita varten — hakemus nro 2 189 512.

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansallinen kuviomerkki ”METRO” luokkiin 1–36 ja 38–42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen osittainen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen osittainen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, koska sekaannusvaara on, sillä tavaramerkin ”MetroRED” hallitseva osa on ”Metro”, joka on sama kuin tavaramerkki, johon väitemenettelyssä on vedottu. Kantajan mukaan lisäosalla ”RED” ei ole erottamiskykyä ja siten kuluttajat eivät huomioi sitä.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/34


Kanne 24.4.2006 — Italia v. komissio

(Asia T-126/06)

(2006/C 143/68)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamiehet: avvocato dello stato Paolo Gentili)

Vastaaja: komissio

Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin:

kumoaa Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston 13.2.2006 päivätyn kirjeen nro 0147 (dokumentti nro 1) — Kyproksella, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Maltalla ja Alankomaissa toteutettavat hankkeet ja suunitelmat — Italia ja Malta, jonka kohteena on POR Campania Ob. 1 — (nro CCI 1999 IT 16 1 PO 007) — Maksetun komission määrä eroaa haetusta

kumoaa Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston 21.2.2006 päivätyn kirjeen nro 01778 (dokumentti nro 2) — Kyproksella, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Maltalla ja Alankomaissa toteutettavat hankkeet ja suunitelmat, joiden kohteena on DOCUP Toscana Ob. 2 — (nro CCI 2000 IT 16 2 DO 009) — Maksetun komission määrä eroaa haetusta

kumoaa Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston 21.2.2006 päivätyn kirjeen nro 01780 (dokumentti nro 3) — Kyproksella, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Maltalla ja Alankomaissa toteutettavat hankkeet ja suunitelmat, joiden kohteena on DOCUP Lazio Ob. 2 2000-2006 — (nro CCI 2000 IT 16 2 DO 009)– Maksetun komission määrä eroaa haetusta

kumoaa Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston 3.3.2006 päivätyn kirjeen nro 02114 (dokumentti nro 4)– Kyproksella, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Maltalla ja Alankomaissa toteutettavat hankkeet ja suunitelmat, joiden kohteena on DOCUP Lombardia (nro CCI 1999 IT 16 2 DO 014) — Maksetun komission määrä eroaa haetusta

kumoaa Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston 23.6.2005 päivätyn kirjeen nro 02983 (dokumentti nro 5) — Kyproksella, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Maltalla ja Alankomaissa toteutettavat hankkeet ja suunitelmat, joiden kohteena on POR Sardegna 2000-2006 (nro CCI 1999 IT 16 1PO 010) — Maksetun komission määrä eroaa haetusta

kumoaa kaikki näihin liittyvät ja niiden perustana olevat toimenpiteet ja velvoittaa Euroopan yhteisöjen komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-345/04, Italian tasavalta vastaan komissio.


EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIN

17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/36


Virkamiestuomioistuimen tuomio (täysistunto) 26.4.2006 — Falcione v. komissio

(Asia F-16/05) (1)

(Henkilöstö - Nimitys - Ylempään palkkaluokkaan määrittäminen - Henkilöstösääntöjen 5 artikla ja 31 artiklan 2 kohta - Oikeudenkäyntikulut - Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 7 artiklan 5 kohta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 88 artikla)

(2006/C 143/69)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nicola Falcione (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajajat S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Joris ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan yhteisöjen komission 24.3.2004 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan lopulliseksi palkkaluokaksi määritetään palvelukseen ottamisen jälkeen palkkaluokka A5, palkkataso 4.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 143, 11.6.2005. (asia rekisteröity aluksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T–132/05 ja siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2005 annetulla määräyksellä).


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/36


Kanne 30.3.2006 — Grünheid v. komissio

(Asia F-35/06)

(2006/C 143/70)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Sabine Grünheid (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

sellainen 20.7.2004 tehty päätös, jota ei annettu kantajalle tiedoksi mutta jonka olemassaolosta hän sai tietää sattumalta 23.6.2005, kun toinen hänen tekemänsä ja viitteellä R/162/05 numeroitu valitus hylättiin, ja jonka sisältöön hän pääsi pyynnöstään tutustumaan 29.6.2005, on kumottava sikäli kuin hänet määritetään siinä lopullisesti palkkaluokkaan A7 ja palkkatasolle 3, ja on kumottava kaikki tästä johtuvat ja/tai tähän liittyvät toimet

sellainen nimittävän viranomaisen 16.12.2005 tekemä ja 10.1.2006 tiedoksi antama päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan valitus, joka oli rekisteröity 22.9.2005 viitteellä R/732/05

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa niitä perusteita vastaaviin perusteisiin, joihin hän on jo vedonnut toisessa vireille panemassaan asiassa F-101/05 (1).


(1)  EUVL C 10, 14.1.2004, s. 26 (asia oli pantu vireille Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja rekisteröity numerolla T-388/05)


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/37


Kanne 14.4.2006 — Irène Bianchi v. Euroopan koulutussäätiö

(Asia F-38/06)

(2006/C 143/71)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Irène Bianchi (Torino, Italia) (edustaja: asianajaja M.-A Lucas)

Vastaaja: Euroopan koulutussäätiö

Vaatimukset

Säätiön johtajan päätös, joka on annettu kantajalle tiedoksi 24.10.2005 ja jolla on jätetty uusimatta kantajan työsuhde väliaikaisena toimihenkilönä, on kumottava.

Säätiö on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys laillisine korkoineen.

Euroopan koulutussäätiö on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka otettiin säätiön palvelukseen vuonna 2000 väliaikaiseksi toimihenkilöksi alun perin kolmen kuukauden pituisella ja myöhemmin 15.4.2006 asti uusitulla sopimuksella, riitauttaa päätöksen, jolla hänen työsuhdettaan ei ole uusittu tämän päivämäärän jälkeen.

Kumoamiskanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu puolustautumisoikeuksia koskevan yleisen periaatteen loukkaamiseen ja henkilöstösääntöjen 26 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin talousosaston johtajan säätiön johtajalle lähettämiä kielteisiä arviointeja ei ollut lähetetty edelleen hänelle eikä liitetty hänen henkilökansioonsa.

Toinen kanneperuste perustuu sellaisen perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin, joka ilmenee työsopimusten uudistamista koskevasta säätiön johtajan 26.2.1997 tekemästä päätöksestä ja henkilöstösääntöjen 25 artiklan toisesta kohdasta, siltä osin kuin kantajalle ei ollut riittävästi annettu tietoa riidanalaisen päätöksen perusteluista.

Kolmas kanneperuste perustuu edellä mainitulla 26.2.1997 tehdyllä päätöksellä vahvistetuissa menettelyissä tapahtuneisiin useisiin virheisiin.

Neljäs kanneperuste perustuu ilmeisiin arviointivirheisiin, jotka säätiön johtaja teki kantajan asiantuntemuksen tarpeesta koskien erityisesti uudistuksesta johtuvien hallinnollisten avustajien virkoja, kantajan tavasta suorittaa työtehtävänsä ja yksikön edusta.

Vahingonkorvauskanteensa tueksi kantaja väittää, että riidanalaista päätöstä koskevissa lainvastaisuuksissa on kyse virheistä, joista on aiheutunut ja on edelleen vaarana aiheutua hänelle vakavaa aineellista vahinkoa ja henkistä kärsimystä.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/37


Kanne 8.4.2006 — Marcuccio v. komissio

(Asia F-40/06)

(2006/C 143/72)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja V. Messa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On kumottava implisiittinen päätös, jolla hylättiin kantajan 1.3.2005 tekemä vaatimus siitä, että nimittävän viranomaisen oli toimitettava hänelle oikeaksi todistettu jäljennös rahtikirjeestä, joka koski hänen henkilökohtaisten tavaroidensa väitettyä lähettämistä Angolasta Italiaan.

Vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle korvauksena riidanalaisen päätöksen tekemisestä aiheutuneesta vahingosta 10 000 euroa tai virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma summa.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja on entinen komission virkamies, joka jäi eläkkeelle 30.5.2005. Hän pyysi komissiolta henkilökohtaisten tavaroidensa ja hänen Angolassa sijaitsevaan asuntoonsa osoitettujen tavaroidensa lähettämistä koskevaa rahtikirjaa. Hänet oli nimitetty komission Angolassa olevaan edustustoon taloudelliseksi neuvonantajaksi.

Vastaaja järjesti toukokuussa 2003 kantajan virka-asunnon muuttoa. Kantaja väittää, että vain osa hänen henkilökohtaisista tavaroistaan noudettiin. Vastaaja ilmoitti 16.5.2005 tiedonannolla kantajalle, että hänen henkilökohtaiset tavaransa ja autonsa oli lähetetty Italiaan, ja kehotti kantajaa ottamaan yhteyttä huolitsijaan luovutuksesta sopimista varten.

Kantaja pyysi 1.3.2005 päivätyllä kirjeellään muun muassa yksityiskohtaista luetteloa siitä, mitä hänelle oli toimitettu, sekä jäljennöstä rahtikirjasta. Tähän pyyntöön ei vastattu, kuten ei myöskään kantajan 2.9.2005 tekemään valitukseen.

Kantaja väittää kanteessaan, että implisiittinen päätös, jolla hänen vaatimuksensa hylättiin, on laiton, koska se on täysin perustelematon ja lainvastainen, koska huolenpitovelvollisuutta ja avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteita on loukattu, minkä lisäksi neminem laedere -periaatetta (toiselle ei saa aiheuttaa vahinkoa) on loukattu.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/38


Kanne 21.4.2006 — Talvela v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-43/06)

(2006/C 143/73)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Tuomo Talvela (Oslo, Norja) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajalta 1.1.2004–31.12.2004 ja arvioinnin tarkastajan 31.8.2005 tekemä päätös, jossa vahvistettiin ja hyväksyttiin lopullisesti edellä mainittu kertomus, on kumottava

kantajan 25.2.2005 tekemän pyynnön implisiittinen hylkäämispäätös sekä kaikki tästä päätöksestä mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät toimenpiteet on kumottava

nimittävän viranomaisen 11.1.2006 tekemä päätös, jonka kantaja sai 13.1.2006 ja jolla hylättiin kantajan 23.9.2005 tekemä valitus, jossa vaadittiin edellä riitautettujen päätösten kumoamista, on kumottava

kantajalle on velvoitettava suoritettavaksi aineettomasta ja aineellisesta vahingosta sekä urakehitykselle aiheutuneesta vahingosta korvausta, jonka kohtuullinen määrä on 4 000 euroa, mitä voidaan kuitenkin täsmentää menettelyn kuluessa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa ensinnäkin henkilöstösääntöjen 25 artiklan 2 kohdan sekä 26 ja 43 artiklan rikkomiseen ja vastaajan 3.3.2004 antamien henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten rikkomiseen sekä yhteisön ulkopuolisissa maissa toimessa oleviin virkamiehiin sovellettavien erityisten poikkeussäännösten ja arviointia koskevien ohjeiden rikkomiseen.

Kantaja väittää, että vastaaja on rikkonut hallinnollisissa tutkimuksissa ja kurinpitomenettelyissä noudatettavasta menettelystä 28.4.2004 antamiaan yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä.

Kantaja vetoaa lisäksi olennaisten menettelymääräysten rikkomiseen, yleisten oikeusperiaatteiden, kuten puolustautumisoikeuksien periaatteen, hyvän hallinnon periaatteen, huolenpitovelvoitteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen sekä sen periaatteen loukkaamiseen, jonka mukaan nimittävä viranomainen voi tehdä päätöksen ainoastaan laillisesti hyväksyttävien perusteiden nojalla, eli sellaisten perusteiden nojalla, jotka ovat asiassa merkityksellisiä ja joita ei rasita tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin liittyvä ilmeinen arviointivirhe.

Lopuksi kantaja vetoaa siihen, että kun nimittävä viranomainen vahvisti riidanalaisen arvioinnin vuodelle 2004 edellä mainitunlaisissa olosuhteissa, se ei selvästikään soveltanut ja tulkinnut edellä mainittuja henkilöstösääntöjen määräyksiä ja periaatteita asianmukaisesti. Nimittävän viranomaisen päätös nojautuu siis sekä tosiseikkojen osalta että oikeudellisesti virheellisiin perusteluihin. Kantajan tilanne on tästä johtuen hallinnollisesti arvioituna syrjivä eikä vastaa hänen laillisia olettamiaan ja etujaan.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/39


Kanne 25.4.2006 — Martin Avendano ym. v. komissio

(Asia F-45/06)

(2006/C 143/74)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Martin Avendano ym. (edustajat: avocat S. Rodrigues ja avocat A. Jaume)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen päätökset, sellaisena kuin ne ilmenevät implisiittisesti 23.11.2005 annetusta hallinnollisesta tiedonannosta nro 85-2005, joissa se kieltäytyi merkitsemästä kantajia palkkaluokkaan A*10 ja B*10 ylennettävien virkamiesten luetteloon vuoden 2005 ylennyskierroksella, on kumottava

nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava, mitä seurauksia on riidanalaisten päätösten kumoamisesta ja erityisesti siitä, että kantajien palkkaluokka määritellään uudelleen tapauksen mukaan joko palkkaluokkaan A*10 taannehtivasti 1.3.2005 alkaen tai palkkaluokkaan B*10 taannehtivasti 1.1.2005 alkaen

toissijaisesti vastaaja on yhtäältä velvoitettava tunnustamaan, että kantajat ovat ylennyskelpoisia tapauksen mukaan palkkaluokkaan A*10 tai B*10 heidän seuraavan ylennyksensä yhteydessä, ja toisaalta korvaamaan vahinko, joka kantajille on aiheutunut siitä, että heitä ei ylennetty tapauksen mukaan joko palkkaluokkaan A*10 1.3.2005 alkaen tai palkkaluokkaan B*10 1.1.2005 alkaen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat ovat aikaisempien palkkaluokkien A7 tai B2 virkamiehiä. Uusien henkilöstösääntöjen voimaantulon johdosta heidän palkkaluokkansa muuttuivat palkkaluokiksi A*8 ja B*8 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan nojalla. Kantajat väittävät, että heidän urakehityksensä hidastui sen vuoksi, että uudessa palkkaluokan määrittämistä koskevassa järjestelmässä säädetään lisäpalkkaluokkien A*9 ja B*9 käyttöönotosta aikaisempien palkkaluokkien A7 (josta on tullut A*8) ja A6 (josta on tullut A*10) sekä aikaisempien palkkaluokkien B2 (josta on tullut B*8) ja B1 (josta on tullut B*10) väliin.

Kantajat väittävät kanteensa tueksi, että se, että heihin sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklaa ilman erityisiä toimenpiteitä urakehitykselle aiheutuvan vahingon korvaamiseksi, on lainvastaista. Tämä lainvastaisuusväite perustuu ensinnäkin siihen, että vanhan ja uuden urakehitysrakenteen vastaavuusperiaatetta, joka vahvistetaan henkilöstösääntöjen 6 artiklassa, on loukattu. Kyseisen artiklan mukaan nimittävän viranomaisen olisi pitänyt merkitä kantajat palkkaluokkaan A*10 ja B*10 ylennettävien virkamiesten luetteloon vuoden 2005 ylennyskierroksella.

Kantajat arvioivat myös, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta suhteessa heidän palkkaluokassa A7 ja B2 oleviin työtovereihinsa, jotka ylennettiin ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa, on loukattu.

Lopuksi kantajat vetoavat yhtäältä luottamuksensuojan, joka koskee luottamusta neuvoston ja komission vakuutteluihin siitä, että uusi urakehitysrakenne ei heikennä heidän työsuhteensa ehtoja, loukkaamiseen, ja toisaalta saavutettujen oikeuksiensa loukkaamiseen sekä siihen, että harkintavaltaa on käytetty väärin.


17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/39


Kanne 4.5.2006 — Skareby v. komissio

(Asia F-46/06)

(2006/C 143/75)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carina Skareby (Bishkek, Kirgistan) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 25.1.2006 tekemä päätös, jolla vastattiin kantajan valitukseen, sekä kantajan urakehitystä koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.1.-31.12.2004 on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle ammatilliset ja aineelliset vahingot sekä henkinen kärsimys sellaisella kokonaismäärällä, jonka osan kantaja arvioi 20 000 euron suuruiseksi ja jonka toinen osa on virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma määrä

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää ensinnäkin, että urakehitystä koskevan arviointikertomuksen laatimista koskevia sääntöjä ei ole noudatettu. Hallinto on rikkonut henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisillä täytäntöönpanosäännöksillä luotuja menettelysääntöjä, tehnyt ilmeisiä arviointivirheitä sekä laiminlyönyt perusteluvelvollisuutta.

Kantaja vetoaa seuraavaksi puolustautumisoikeuksien, huolenpitovelvollisuuden ja hyvää hallintoa koskevan velvollisuuden laiminlyömiseen.

Lopuksi hän väittää, että hallinto on käyttänyt väärin harkintavaltaa ja menettelyä.


III Tiedotteita

17.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/41


(2006/C 143/76)

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti

EUVL C 131, 3.6.2006

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 121, 20.5.2006

EUVL C 108, 6.5.2006

EUVL C 96, 22.4.2006

EUVL C 86, 8.4.2006

EUVL C 74, 25.3.2006

EUVL C 60, 11.3.2006

Nämä tekstit ovat saatavilla:

 

EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX: http://europa.eu.int/celex