ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 86

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
8. huhtikuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Tuomioistuin

 

TUOMIOISTUIN

2006/C 086/1

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 25 päivänä lokakuuta 2005, yhdistetyt asiat C-465/02 ja C-466/02: Saksan liittotasavalta ja Tanskan kuningaskunta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Maatalous — Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset — Nimitys feta — Asetus (EY) N:o 1829/2002 — Pätevyys)

1

2006/C 086/2

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 27 päivänä lokakuuta 2005, asiassa C-234/03 (Audiencia Nacionalin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Contse SA ym. vastaan Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), aiemmin Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 92/50/ETY — Julkiset palveluhankinnat — Syrjintäkiellon periaate — Kotona suoritettavat hengitysterapiapalvelut — Osallistumisedellytys — Arviointiperusteet)

1

2006/C 086/3

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 9 päivänä helmikuuta 2006, asiassa C-305/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Direktiivin 2 artiklan 1 kohta, 5 artiklan 4 kohdan c alakohta, 12 artiklan 3 kohta ja 16 artiklan 1 kohta — Liiketoimet maan alueella — Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä maahantuotujen taide-esineiden huutokauppa — Huutokaupanpitäjien provisio)

2

2006/C 086/4

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 25 päivänä lokakuuta 2005, asiassa C-350/03 (Landgericht Bochumin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Elisabeth Schulte ja Wolfgang Schulte vastaan Deutsche Bausparkasse Badenia AG (Kuluttajansuoja — Kotimyynti — Kiinteistön kauppa — Kiinnelainalla rahoitettava sijoitustoimi — Peruuttamisoikeus — Peruuttamisen seuraukset)

2

2006/C 086/5

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-503/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta (Henkilöiden vapaa liikkuvuus — Direktiivi 64/221/ETY — Yhteisön ulkopuolisen maan kansalainen, joka on jäsenvaltion kansalaisen puoliso — Maahantulo- ja oleskeluoikeus — Yleisen järjestyksen vuoksi perusteltu rajoitus — Schengenin tietojärjestelmä — Määrääminen maahantulokieltoon)

3

2006/C 086/6

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 26 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-514/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 43 ja EY 49 artikla — Sijoittautumista ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat rajoitukset — Yksityiset turvallisuuspalvelut ja niitä tarjoavat yritykset — Edellytykset — Oikeushenkilöllisyys — Vähimmäisyhtiöpääoma — Vakuus — Työntekijöiden vähimmäismäärä — Direktiivit 89/48/ETY ja 92/51/ETY — Ammattipätevyyden tunnustaminen)

4

2006/C 086/7

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 26 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-533/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Euroopan unionin neuvosto (Asetus (EY) N:o 1798/2003 — Direktiivi 2003/93/EY — Oikeudellisen perustan valinta)

4

2006/C 086/8

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 9 päivänä helmikuuta 2006, yhdistetyt asiat C-23/04–C-25/04 (Dioikitiko Protodikeio Athinonin esittämät ennakkoratkaisupyynnöt): Sfakianakis AEVE vastaan Elliniko Dimosio (Yhteisön ja Unkarin välinen assosiaatiosopimus — Tulliviranomaisten keskinäistä avunantoa koskeva velvollisuus — Tuontitullien kantaminen jälkikäteen sen jälkeen, kun vientimaassa peruutettiin tuotuja tuotteita koskevat tavaratodistukset)

5

2006/C 086/9

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 9 päivänä helmikuuta 2006, asiassa C-127/04 (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divisionin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Declan O'Byrne vastaan Sanofi Pasteur MSD Ltd ja Sanofi Pasteur SA (Direktiivi 85/374/ETY — Tuotevastuu — Tuotteen liikkeelle laskemisen käsite — Tuotteen toimittaminen valmistajan toimesta tämän kokonaan omistamalle tytäryhtiölle)

5

2006/C 086/0

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 16 päivänä helmikuuta 2006, asiassa C-215/04 (Østre Landsretin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Marius Pedersen A/S vastaan Miljøstyrelsen (Jätteet — Jätteiden siirto — Hyödynnettäviksi tarkoitetut jätteet — Ilmoituksen tekijän käsite — Ilmoituksen tekijän velvoitteet)

6

2006/C 086/1

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 9 päivänä helmikuuta 2006, yhdistetyt asiat C-226/04 ja C-228/04 (Tribunale amministrativo regionale del Lazion esittämä ennakkoratkaisupyyntö): La Cascina Soc. coop. Arl ym. vastaan Ministero della Difesa ym. (Julkiset palveluhankinnat — Direktiivin 92/50/ETY — 29 artiklan ensimmäisen kohdan e ja f alakohta — Palvelujen suorittajien velvollisuudet — Sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksaminen)

7

2006/C 086/2

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 25 päivänä lokakuuta 2006, asiassa C-229/04 (Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Crailsheimer Volksbank eG vastaan Klaus Conrads, Frank Schulzke ja Petra Schulzke-Lösche sekä Joachim Nitschke (Kuluttajansuoja — Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvotellut sopimukset — Kotimyyntitilanteessa tehty luottosopimus kiinteistön hankkimiseksi — Peruuttamisoikeus)

7

2006/C 086/3

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 20 päivänä lokakuuta 2005, asiassa C-247/04 (College van Beroep voor het bedrijfslevenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Transport Maatschappij Traffic BV vastaan Staatssecretaris van Economische Zaken (Yhteisön tullikoodeksi — Tuonti- tai vientitullien palauttaminen tai peruuttaminen — Käsite lain mukainen)

8

2006/C 086/4

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 9 päivänä helmikuuta 2006, asiassa C-415/04 (Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Staatssecretaris van Financiën vastaan Stichting Kinderopvang Enschede (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Vapautukset — Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan sekä nuorten ja lasten suojeluun ja opetukseen liittyvien palveluiden suoritukset)

8

2006/C 086/5

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 9 päivänä helmikuuta 2006, asiassa C-473/04 (Hof van Cassatien esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Plumex vastaan Young Sports NV (Oikeudellinen yhteistyö — Asetus (EY) N:o 1348/2000 — 4-11 ja 14 artikla — Oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto — Tiedoksianto viranomaisten välityksellä — Postitiedoksianto — Toimitus- ja tiedoksiantotapojen välinen suhde — Ensisijaisuus — Valitusaika)

9

2006/C 086/6

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (neljäs jaosto) 26 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-2/05 (Arbeidshof te Brusselin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vastaan Herbosch Kiere NV (Siirtotyöläisten sosiaaliturva — Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen — Toiseen jäsenvaltioon lähetetyt työntekijät — E 101-todistuksen merkitys)

9

2006/C 086/7

Asia C-456/05: Euroopan yhteisöjen komission 23.12.2005 Saksan liittotasavaltaa vastaan nostama kanne

10

2006/C 086/8

Asia C-14/06: Euroopan parlamentin 11.1.2006 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

11

2006/C 086/9

Asia C-40/06: Finanzgericht Münchenin 8.12.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Juers Pharma Import-Export GmbH vastaan Oberfinanzdirektion Nürnberg

11

2006/C 086/0

Asia C-43/06: Euroopan yhteisöjen komission 27.1.2006 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

12

2006/C 086/1

Asia C-44/06: Finanzgericht des Landes Brandenburgin 12.10.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Gerlach & Co. mbH vastaan Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

12

2006/C 086/2

Asia C-51/06: Tribunale di Livornon 13.1.2006 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Alberto Bianchi vastaan De Robert Calzature Srl

13

2006/C 086/3

Asia C-56/06: Finanzgericht Düsseldorfin 31.1.2006 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Euro Tex Textilverwertung GmbH vastaan Hauptzollamt Duisburg

13

2006/C 086/4

Asia C-61/06: Euroopan yhteisöjen komission 3.2.2006 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

13

2006/C 086/5

Asia C-62/06: Supremo Tribunal Administrativon 11.1.2006 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas vastaan ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda

14

2006/C 086/6

Asia C-63/06: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasin 20.12.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa UAB Profisa vastaan Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

14

2006/C 086/7

Asia C-65/06: Euroopan yhteisöjen komission 6.2.2006 Belgian kuningaskuntaa vastaan nostama kanne

15

2006/C 086/8

Asia C-70/06: Euroopan yhteisöjen komission 7.2.2006 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

15

2006/C 086/9

Asia C-75/06: Euroopan yhteisöjen komission 8.2.2006 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

16

2006/C 086/0

Asia C-79/06: Euroopan yhteisöjen komission 10.2.2006 Ranskan tasavaltaa vastaan nostama kanne

16

2006/C 086/1

Asia C-81/06: Euroopan yhteisöjen komission 8.2.2006 Italiaan tasavaltaa vastaan nostama kanne

17

2006/C 086/2

Asia C-82/06: Euroopan yhteisöjen komission 8.2.2006 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

17

2006/C 086/3

Asia C-83/06: Euroopan yhteisöjen komission 9.2.2006 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

18

2006/C 086/4

Asia C-89/06: Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2006 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

18

2006/C 086/5

Asia C-90/06: Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2006 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

19

2006/C 086/6

Asia C-93/06: Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2006 Itävallan tasavaltaa vastaan nostama kanne

19

2006/C 086/7

Asia C-94/06: Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2006 Itävallan tasavaltaa vastaan nostama kanne

19

2006/C 086/8

Asia C-98/06: Högsta domstolenin 8.2.2006 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Freeport PLC vastaan Olle Arnoldsson

20

2006/C 086/9

Asia C-100/06: Euroopan yhteisöjen komission 21.2.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

20

2006/C 086/0

Asia C-101/06: Euroopan yhteisöjen komission 21.2.2006 Ranskan tasavaltaa vastaan nostama kanne

21

2006/C 086/1

Asia C-105/06: Euroopan yhteisöjen komission 22.2.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

21

2006/C 086/2

Asia C-106/06: Euroopan yhteisöjen komission 22.2.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

21

2006/C 086/3

Asia C-107/06: Euroopan yhteisöjen komission 22.2.2006 Helleenien tasavaltaa vastaan nostama kanne

22

2006/C 086/4

Asia C-110/06: Euroopan yhteisöjen komission 23.2.2006 Belgian kuningaskuntaa vastaan nostama kanne

22

2006/C 086/5

Asia C-113/06: Euroopan yhteisöjen komission 27.2.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

23

 

ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

2006/C 086/6

Asia T-202/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 22.9.2005 — Alecansan v. SMHV (Yhteisöjen tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus yhteisön kuviomerkiksi COMP USA — Aiempi kansallinen kuviomerkki COMP USA — Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden puuttuminen — Väitteen hylkääminen — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

24

2006/C 086/7

Asia T-251/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 31.1.2006 — Albrecht ym. v. komissio (Eläinten terveys — Eläinlääkkeet — Bentsatiinibentsyylipenisilliiniä sisältävät tuotteet — Komission päätös, jossa määrätään markkinoille saattamista koskevien lupien lykkäämisestä — Toimivalta)

24

2006/C 086/8

Asia T-273/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 31.1.2005 — Merck Sharp & Dohme ym. v. komissio (Ihmisten käyttöön tarkoitetut lääkkeet — Enalapril -ainetta sisältävien lääkkeiden markkinoille saattamista koskeva lupa — Komission päätös, jolla määrätään muuttamaan tuotteen ominaisuuksia koskevaa yhteenvetoa — Toimivalta)

25

2006/C 086/9

Asia T-293/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 31.1.2006 — Giulietti v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Sulkeminen kilpailun ulkopuolelle — Kilpailuilmoituksen lainvastaisuus — Tutkimatta jättäminen — Työkokemus — Kokoaikainen työskentely)

25

2006/C 086/0

Asia T-206/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.2.2006 — Rodrigues Carvalhais v. SMHV (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Kuviomerkki, joka sisältää sanaosan PERFIX — Aiempi yhteisön kuviomerkki, joka sisältää sanaosan CERFIX — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

26

2006/C 086/1

Yhdistetyt asiat T-466/04 ja T-467/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.2.2006 — Elisabetta Dami v. SMHV (Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki GERONIMO STILTON — Väite — Käsittelyn lykkääminen — Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamien tavaroiden luettelon rajaaminen — Väitteen peruuttaminen)

26

2006/C 086/2

Yhdistetyt asiat T-376/05 ja T–383/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 14.2.2006 — TEA-CEGOS ym. v. komissio (Julkiset hankinnat — Yhteisön tarjouspyyntömenettely — Asiantuntijoiden ottaminen lyhytaikaisesti palvelukseen antamaan teknistä apua yhteisön ulkopuolelle suunnattua tukea saaville kolmansille maille — Tarjousten hylkääminen)

27

2006/C 086/3

Asia T-249/02: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 13.10.2005 — Fintecna v. komissio (Euroopan sosiaalirahasto — Rahoitustuen vähentäminen — Kumoamiskanne — Kannekelpoiset toimet — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)

27

2006/C 086/4

Asia T-48/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 31.1.2006 — Schneider Electric v. komissio (Kilpailu — Yrityskeskittymät — Valvontamenettelyn aloittaminen uudelleen sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kumonnut keskittymän kieltävän päätöksen — Tarkemman tutkintamenettelyn aloittaminen — Keskittymästä luopuminen — Valvontamenettelyn lopettaminen — Kumoamiskanne — Asianosaiselle vastainen toimi — Oikeussuojan tarve — Tutkimatta jättäminen)

27

2006/C 086/5

Asia T-278/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 27.1.2006 — Van Mannekus v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan magnesiumoksidin tuonti — Aikaisemmin käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden muuttaminen — Kumoamiskanne — Oikeudenkäyntiväite)

28

2006/C 086/6

Asia T-280/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 27.1.2006 — Van Mannekus v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan perkipoltetun (sintratun) magnesiumoksidin tuonti — Aikaisemmin käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden muuttaminen — Kumoamiskanne — Oikeudenkäyntiväite)

28

2006/C 086/7

Asia T-42/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 13.1.2006 — Komninou ym. v. komissio (Vahingonkorvauskanne — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Sellaisen kantelun käsittelyn lopettaminen, jossa väitetään jonkin jäsenvaltion toimineen tavalla, jonka johdosta voidaan aloittaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamista koskeva menettely — Kantelun käsittely komissiossa — Hyvän hallinnon periaate)

29

2006/C 086/8

Asia T-396/05 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 10.1.2006 — ArchiMEDES v. komissio (Välitoimimenettely — Välitoimihakemus — Oikeuspaikkalauseke — Tutkittavaksi ottaminen — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

29

2006/C 086/9

Asia T-397/05 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 10.1.2006 — ArchiMEDES v. komissio (Välitoimimenettely — Välitoimihakemus — Oikeuspaikkalauseke — Kiireellisyyden puuttuminen)

29

2006/C 086/0

Asia T-417/05 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 1.2.2006 — Endesa v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Keskittymien valvonta — Kiireellisyys)

30

2006/C 086/1

Asia T-437/05 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 7.2.2006 — Brink's Security Luxembourg v. komissio (Välitoimet — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

30

2006/C 086/2

Asia T-8/06: Kanne 12.1.2006 — FAB Fernsehen aus Berlin GmbH v. Euroopan yhteisöjen komissio

31

2006/C 086/3

Asia T-14/06: Kanne 16.1.2006 — K-Swiss v. SMHV

31

2006/C 086/4

Asia T-18/06: Kanne 23.1.2006 — Deutsche Telekom v. SMHV

32

2006/C 086/5

Asia T-21/06: Kanne 21.1.2006 — Saksan v. komissio

32

2006/C 086/6

Asia T-24/06: Kanne 24.1.2006 — Medienanstalt Berlin-Brandenburg v. komissio

32

2006/C 086/7

Asia T-28/06: Kanne 24.1.2006 — RheinfelsQuellen H. Hövelman v. SMHV

33

2006/C 086/8

Asia T-29/06: Kanne 24.1.2006 — Procter & Gamble v. SMHV

33

2006/C 086/9

Asia T-30/06: Kanne 24.1.2006 — Procter & Gamble v. SMHV

34

2006/C 086/0

Asia T-31/06: Kanne 24.1.2006 — Protecter & Gamble v. SMHV

34

2006/C 086/1

Asia T-35/06: Kanne 30.1.2006 — Honig-Verband v. Euroopan yhteisöjen komissio

35

2006/C 086/2

Asia T-39/06: Kanne 3.2.2006 — Transcatab S.p.A v. Euroopan yhteisöjen komissio

35

2006/C 086/3

Asia T-42/06: Kanne 13.2.2006 — Gollnisch v. parlamentti

36

2006/C 086/4

Asia T-43/06: Kanne 9.2.2006 — Cofira SAC v. komissio

37

2006/C 086/5

Asia T-44/06: Kanne 14.2.2006 — komissio v. Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulias ja viisi muuta

37

2006/C 086/6

Asia T-45/06: Kanne 13.2.2006 — Reliance Industries v. neuvosto ja komissio

38

2006/C 086/7

Asia T-46/06: Kanne 13.2.2006 — Galileo Lebensmittel v. komissio

39

2006/C 086/8

Asia T-48/06: Kanne 17.2.2006 — Astex Therapeutics v. SMHV

40

2006/C 086/9

Asia T-50/06: Kanne 17.2.2006 — Irlanti v. komissio

40

2006/C 086/0

Asia T-53/06: Kanne 21.2.2006 — UPM-Kymmene v. komissio

41

2006/C 086/1

Asia T-59/06: Kanne 23.2.2006 — Low & Bonar ja Bonar Technical Fabrics v. komissio

42

2006/C 086/2

Asia T-61/06: Kanne 13.2.2006 — Italian tasavalta v. komissio

43

2006/C 086/3

Asia T-62/06: Kanne 23.2.2006 — Eurallumina v. komissio

44

2006/C 086/4

Asia T-63/06: Kanne 16.2.2006 — Eyropaïki Dynamiki v. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

45

2006/C 086/5

Asia T-330/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 8.2.2006 — Aqua-Terra Bioprodukt v. SMHV

46

 

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIN

2006/C 086/6

Asia F-124/05: Kanne 16.12.2005 — A v. komissio

47

2006/C 086/7

Asia F-2/06: Kanne 5.6.2006 — Marcuccio v. komissio

48

2006/C 086/8

Asia F-12/06: Kanne 3.2.2006 — Suleimanova v. alueiden komitea

48

 

III   Tiedotteita

2006/C 086/9

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 74, 25.3.2006

49

FI

 


I Tiedonantoja

Tuomioistuin

TUOMIOISTUIN

8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/1


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(suuri jaosto)

25 päivänä lokakuuta 2005,

yhdistetyt asiat C-465/02 ja C-466/02: Saksan liittotasavalta ja Tanskan kuningaskunta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (1)

(Maatalous - Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset - Nimitys ”feta” - Asetus (EY) N:o 1829/2002 - Pätevyys)

(2006/C 86/01)

Oikeudenkäyntikieli: saksa ja tanska

Yhdistetyissä asioissa C-465/02 ja C-466/02, jossa on kyse EY 230 artiklaan perustuvista kumoamiskanteista, jotka on nostettu 30.12.2002, Saksan liittotasavalta, (asiamiehenään W.-D. Plessing, avustajanaan Rechtsanwalt M. Loschelder), asiassa C-465/02, ja Tanskan kuningaskunta, (asiamiehinään J. Molde ja J. Bering Liisberg), asiassa C-466/02, joita tukevat Ranskan tasavalta, (asiamiehinään G. de Bergues ja A. Colomb), ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, asiamiehenään C. Jackson, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, (asiamiehinään J. L. Iglesias Buhigues, H. C. Støvlbæk, A. M. Rouchaud-Joët ja S. Grünheid), jota tukee Helleenien tasavalta, (asiamiehinään V. Kontolaimos ja I. K. Chalkias), yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto), toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas ja J. Malenovský sekä tuomarit J. P. Puissochet, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (esittelevä tuomari), J. Klučka, U. Lõhmus ja E. Levits, julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer, kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc on antanut 25.10.2005 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Kanne hylätään.

2)

Saksan liittotasavalta velvoitetaan korvaamaan asiaan C-465/02 liittyvät oikeudenkäyntikulut ja Tanskan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan asiaan C-466/02 liittyvät oikeudenkäyntikulut.

3)

Helleenien tasavalta, Ranskan tasavalta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 55, 8.3.2003.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/1


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(kolmas jaosto)

27 päivänä lokakuuta 2005,

asiassa C-234/03 (Audiencia Nacionalin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Contse SA ym. vastaan Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), aiemmin Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (1)

(Sijoittautumisvapaus - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Direktiivi 92/50/ETY - Julkiset palveluhankinnat - Syrjintäkiellon periaate - Kotona suoritettavat hengitysterapiapalvelut - Osallistumisedellytys - Arviointiperusteet)

(2006/C 86/02)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asiassa C-234/03, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Audiencia Nacional (Espanja) on esittänyt 16.4.2003 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 2.6.2003, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Contse SA, Vivisol Srl ja Oxigen Salud SA vastaan Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), aiemmin Instituto Nacional de la Salud (Insalud), Air Liquide Medicinal SL:n ja Sociedad Española de Carburos Metálicos SA:n osallistuessa asian käsittelyyn, yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas (esittelevä tuomari) sekä tuomarit J. Malenovský, J. P. Puissochet, S. von Bahr ja U. Lõhmus, julkisasiamies: C. Stix-Hackl, kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira, on antanut 27.10.2005 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Se, että hankintaviranomainen määrää julkisten palvelujen, joissa on kyse kotona suoritettavista hengitysterapiapalveluista ja muista hengityshoitoon liittyvistä menetelmistä, hankintaa koskevan sopimuksen hankintaeritelmässä yhtäältä osallistumisedellytyksestä, jonka mukaan tarjouksen tekevällä yrityksellä on oltava sillä hetkellä, kun tarjous tehdään, yleisölle avoimet liiketilat sen maakunnan pääkaupungissa, jossa palvelut on suoritettava, ja toisaalta tarjousten arviointiperusteista, joiden mukaan annetaan lisäpisteitä siitä, että tarjouksen tekevällä yrityksellä on sillä hetkellä, kun tarjous tehdään, laitoksia, joissa tuotetaan happea, suoritetaan huoltotoimenpiteitä ja pullotetaan happea ja jotka sijaitsevat alle tuhannen kilometrin etäisyydellä mainitusta maakunnasta, ja siitä, että kyseisellä yrityksellä on ennestään tämän maakunnan tietyillä muilla paikkakunnilla sijaitsevia yleisölle avoimia liiketiloja, ja joiden mukaan tilanteessa, jossa pisteet ovat tasan usean tarjouksen osalta, suositaan yritystä, joka on jo aikaisemmin suorittanut kyseessä olevia palveluja, on EY 49 artiklan kanssa ristiriidassa, jos — ja kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on tämä asia tutkia — näitä osatekijöitä sovelletaan syrjivästi, niitä ei voida perustella yleiseen etuun liittyvillä pakottavilla syillä, ne eivät ole omiaan takaamaan niillä tavoiteltavan päämäärän toteuttamista tai niillä puututaan perusvapauteen enemmän kuin on tarpeen tämän päämäärän saavuttamiseksi.


(1)  EUVL C 184, 2.8.2003.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/2


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(kolmas jaosto)

9 päivänä helmikuuta 2006,

asiassa C-305/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Kuudes arvonlisäverodirektiivi - Direktiivin 2 artiklan 1 kohta, 5 artiklan 4 kohdan c alakohta, 12 artiklan 3 kohta ja 16 artiklan 1 kohta - Liiketoimet maan alueella - Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä maahantuotujen taide-esineiden huutokauppa - Huutokaupanpitäjien provisio)

(2006/C 86/03)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asiassa C-305/03, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevasta kanteesta, joka on nostettu 16.7.2003, Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehenään R. Lyal), vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehinään C. Jackson ja R. Caudwell, avustajanaan N. Paines, QC), yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (esittelevä tuomari) ja A. Ó Caoimh, julkisasiamies: J. Kokott, kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett, on antanut 9.2.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 25.5.1999 annetulla neuvoston direktiivillä 1999/49/EY, 2 artiklan 1 kohdan, 5 artiklan 4 kohdan c alakohdan, 12 artiklan 3 kohdan ja 16 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on soveltanut arvonlisäveron alennettua verokantaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä maahantuotujen taide-, keräily- ja antiikkiesineiden huutokaupalla myynnistä huutokaupanpitäjille maksettaviin provisioihin.

2)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 226, 20.9.2003.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/2


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(suuri jaosto)

25 päivänä lokakuuta 2005,

asiassa C-350/03 (Landgericht Bochumin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Elisabeth Schulte ja Wolfgang Schulte vastaan Deutsche Bausparkasse Badenia AG (1)

(Kuluttajansuoja - Kotimyynti - Kiinteistön kauppa - Kiinnelainalla rahoitettava sijoitustoimi - Peruuttamisoikeus - Peruuttamisen seuraukset)

(2006/C 86/04)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asiassa C-350/03, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Landgericht Bochum (Saksa) on esittänyt 29.7.2003 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 8.8.2003, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Elisabeth Schulte ja Wolfgang Schulte vastaan Deutsche Bausparkasse Badenia AG, yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto), toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann ja A. Rosas sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, R. Silva de Lapuerta ja K. Lenaerts, julkisasiamies: P. Léger, kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. F. Contet, on antanut 25.10.2005 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/577/ETY 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siinä suljetaan tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle kiinteistön kauppaa koskevat sopimukset, vaikka ne ovat ainoastaan osa luotolla rahoitettua pääomasijoitusta, jonka osalta sopimusneuvottelut ennen sopimuksen tekemistä käydään sekä kiinteistön kauppaa koskevan sopimuksen että yksinomaan rahoitusta koskevan lainasopimuksen osalta kotimyyntitilanteessa.

2)

Direktiivi 85/577 ei ole esteenä kansallisille säännöksille, joiden mukaan lainasopimuksen peruuttamisen oikeudellisena seurauksena on kyseisen lainasopimuksen purkautuminen, vaikka kyse olisi sellaisista pääomasijoituksista, joita varten lainaa ei ylipäänsä olisi myönnetty ilman kiinteistön hankintaa.

3)

Direktiivin 85/577 kanssa ei ole ristiriidassa se, että

kuluttajan, joka on tämän direktiivin mukaisesti käyttänyt peruuttamisoikeuttaan, on maksettava lainanantajalle takaisin lainasumma, vaikka lainan tarkoituksena on pääomasijoitusta varten kehitetyn järjestelmän mukaan yksinomaan kiinteistön hankinnan rahoittaminen ja lainasumma maksetaan suoraan tämän kiinteistön myyjälle

vaaditaan, että lainasumma maksetaan takaisin välittömästi

kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että siinä tapauksessa, että reaaliluottosopimus peruutetaan, kuluttajalla on paitsi velvollisuus maksaa takaisin tämän sopimuksen perusteella saadut rahamäärät, myös velvollisuus maksaa lainanantajalle markkinakorkojen suuruinen korko.

Kuitenkin tilanteessa, jossa kuluttaja olisi voinut välttyä pääasiassa kyseessä olevan kaltaisiin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä, jos pankki olisi noudattanut velvollisuuttaan ilmoittaa kuluttajalle hänellä olevasta peruuttamisoikeudesta, jäsenvaltioiden on direktiivin 85/577 4 artiklan mukaan huolehdittava, että niiden lainsäädännössä tarjotaan suojaa kuluttajille, jotka eivät ole voineet välttyä tällaisilta riskeiltä, toteuttamalla toimenpiteitä, jotka ovat sellaisia, että kuluttajat välttyvät vastaamasta näiden riskien toteutumisesta aiheutuvista seurauksista.


(1)  EUVL C 264, 1.11.2003.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/3


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(suuri jaosto)

31 päivänä tammikuuta 2006,

asiassa C-503/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta (1)

(Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Direktiivi 64/221/ETY - Yhteisön ulkopuolisen maan kansalainen, joka on jäsenvaltion kansalaisen puoliso - Maahantulo- ja oleskeluoikeus - Yleisen järjestyksen vuoksi perusteltu rajoitus - Schengenin tietojärjestelmä - Määrääminen maahantulokieltoon)

(2006/C 86/05)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asiassa C-503/03, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevasta kanteesta, joka on nostettu 27.11.2003, Euroopan yhteisöjen komissio, (asiamiehinään C. O'Reilly ja L. Escobar Guerrero), vastaan Espanjan kuningaskunta, (asiamiehenään M. Muñoz Pérez), yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto), toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann (esittelevä tuomari), C. W. A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský sekä tuomarit S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet ja M. Ilešič, julkisasiamies: J. Kokott, kirjaaja: R. Grass on antanut 31.1.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevien, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/221/ETY 1–3 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on evännyt pääsyn tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen sopimusvaltioiden alueelle Faridilta ja viisumin tälle alueelle pääsyä varten Faridilta ja Bouchairilta, jotka ovat yhteisön ulkopuolisen maan kansalaisia, jotka ovat Euroopan unionin kansalaisten puolisoja, pelkästään siitä syystä, että heidät on määrätty maahantulokieltoon Schengenin tietojärjestelmässä, tarkastamatta ensin, muodostaisiko näiden henkilöiden oleskelu perustavanlaatuista yhteiskunnan etua uhkaavan todellisen, vallitsevan ja riittävän vakavan vaaran.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 21, 24.1.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/4


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(ensimmäinen jaosto)

26 päivänä tammikuuta 2006,

asiassa C-514/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - EY 43 ja EY 49 artikla - Sijoittautumista ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat rajoitukset - Yksityiset turvallisuuspalvelut ja niitä tarjoavat yritykset - Edellytykset - Oikeushenkilöllisyys - Vähimmäisyhtiöpääoma - Vakuus - Työntekijöiden vähimmäismäärä - Direktiivit 89/48/ETY ja 92/51/ETY - Ammattipätevyyden tunnustaminen)

(2006/C 86/06)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asiassa C-514/03, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevasta kanteesta, joka on nostettu 8.12.2003, Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään M. Patakia ja L. Escobar Guerrero) vastaan Espanjan kuningaskunta (asiamiehenään E. Braquehais Conesa) yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues ja E. Levits (esittelevä tuomari), julkisasiamies: J. Kokott, kirjaaja: R. Grass, on antanut 26.1.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut EY 43 ja EY 49 artiklan eikä vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettua neuvoston direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/51/ETY mukaisia velvoitteitaan, koska se on pitänyt voimassa yksityisesti järjestetystä turvallisuudesta 30.7.1992 annetun lain nro 23/1992 ja yksityisesti järjestettyä turvallisuutta koskevan säännöstön hyväksymisestä 9.12.1994 annetun kuninkaan asetuksen nro 2364/1994, joissa ulkomaalaisille yksityisiä turvallisuuspalveluja tarjoaville yrityksille asetetaan joukko edellytyksiä, jotta ne voivat harjoittaa toimintaansa Espanjassa, eli niille on asetettu velvoite, jonka mukaan

niiden on oltava oikeushenkilöitä

niillä on oltava määrätty vähimmäisyhtiöpääoma

niiden on asetettava vakuus espanjalaiseen elimeen

niiden palveluksessa on oltava vähimmäismäärä työntekijöitä siltä osin kuin kyseessä oleva yritys harjoittaa muuta toimintaa kuin räjähdysaineiden kuljetusta ja jakelua

niiden henkilöstöön kuuluvilla on yleisesti oltava Espanjan viranomaisten myöntämä erityinen hallinnollinen lupa, ja koska se ei ole antanut tarpeellisia säännöksiä yksityisetsivän toiminnan harjoittamiseen tarvittavien ammattipätevyystodistusten tunnustamisen varmistamiseksi.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa Euroopan yhteisöjen komission oikeudenkäyntikuluista, ja se vastaa itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.

4)

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa yhdestä neljäsosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 47, 21.2.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/4


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(toinen jaosto)

26 päivänä tammikuuta 2006,

asiassa C-533/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Euroopan unionin neuvosto (1)

(Asetus (EY) N:o 1798/2003 - Direktiivi 2003/93/EY - Oikeudellisen perustan valinta)

(2006/C 86/07)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asiassa C-533/03, jossa on kyse EY 230 artiklaan perustuvasta kumoamiskanteesta, joka on nostettu 19.12.2003, Euroopan yhteisöjen komissio, (asiamiehenään R. Lyal), vastaan Euroopan unionin neuvosto, (asiamiehinään A.-M. Colaert ja E. Karlsson), jota tukevat Irlanti, (asiamiehenään D. O'Hagan, avustajanaan A. Collins, SC), Portugalin tasavalta, (asiamiehenään L. Fernandes), Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, (asiamiehenään R. Caudwell, avustajanaan D. Wyatt, QC), yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto), toimien kokoonpanossa jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit R. Schintgen (esittelevä tuomari), R. Silva de Lapuerta, P. Kūris ja G. Arestis, julkisasiamies: J. Kokott, kirjaaja: R. Grass, on antanut 26.1.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Irlanti, Portugalin tasavalta sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 59, 6.3.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/5


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(toinen jaosto)

9 päivänä helmikuuta 2006,

yhdistetyt asiat C-23/04–C-25/04 (Dioikitiko Protodikeio Athinonin esittämät ennakkoratkaisupyynnöt): Sfakianakis AEVE vastaan Elliniko Dimosio (1)

(Yhteisön ja Unkarin välinen assosiaatiosopimus - Tulliviranomaisten keskinäistä avunantoa koskeva velvollisuus - Tuontitullien kantaminen jälkikäteen sen jälkeen, kun vientimaassa peruutettiin tuotuja tuotteita koskevat tavaratodistukset)

(2006/C 86/08)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Yhdistetyissä asioissa C-23/04–C-25/04, joissa on kyse EY 234 artiklaan perustuvista ennakkoratkaisupyynnöistä, jotka Dioikitiko Protodikeio Athinon (Kreikka) on esittänyt 30.9.2003 tekemillään päätöksillä, jotka ovat saapuneet yhteisöjen tuomioistuimeen 26.1.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asioissa Sfakianakis AEVE vastaan Elliniko Dimosio, yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit J. Makarczyk, R. Silva de Lapuerta (esittelevä tuomari), P. Kūris ja G. Arestis, julkisasiamies: P. Léger, kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira, on antanut 9.2.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Yhdeltä puolen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä toiselta puolen Unkarin tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 4, sellaisena kuin kyseinen pöytäkirja on muutettuna Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan välisen assosiointineuvoston 28.12.1998 tekemällä päätöksellä N:o 3/96, olevia 31 artiklan 2 kohtaa ja 32 artiklaa on tulkittava siten, että tuojamaan tulliviranomaisten velvollisuutena on ottaa huomioon tuomiot, jotka viejämaassa annetaan viejämaan tulliviranomaisten suorittaman tavaratodistusten pätevyyttä koskevan tarkastuksen tuloksista tehtyjen valitusten johdosta, kun tuojamaan tulliviranomaisille on ilmoitettu näiden valitusten vireilläolosta ja näiden tuomioiden sisällöstä, ja näin on riippumatta siitä, onko tavaratodistusten pätevyyttä koskeva tarkastus tehty tuojamaan tulliviranomaisten pyynnöstä vai ei.

2)

Yhdeltä puolen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä toiselta puolen Unkarin tasavallan välisestä assosioinnista tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa, joka on hyväksytty 13.12.1993 tehdyllä neuvoston ja komission päätöksellä, määrätyn tullien poistamisen tehokkaan vaikutuksen kanssa ristiriidassa ovat hallinnolliset päätökset, joissa määrätään tulleja, veroja ja veronkorotuksia ja jotka tuojamaan tulliviranomaiset tekevät ennen kuin niille on ilmoitettu jälkitarkastuksessa tehdyistä päätelmistä tehtyjen valitusten lopullisesta tuloksesta ja kun viejämaan viranomaisten, jotka alun perin antoivat EUR.1-todistukset, päätöksiä ei ole peruutettu tai kumottu.

3)

Kolmeen ensimmäiseen kysymykseen annettavaan vastaukseen ei voi vaikuttaa se seikka, etteivät Kreikan eivätkä Unkarin tulliviranomaiset ole pyytäneet pöytäkirjassa N:o 4, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 3/96, olevassa 33 artiklassa tarkoitetun assosiointikomitean koollekutsumista.


(1)  EUVL C 71, 20.3.2004.

EUVL C 85, 3.4.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/5


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(ensimmäinen jaosto)

9 päivänä helmikuuta 2006,

asiassa C-127/04 (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divisionin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Declan O'Byrne vastaan Sanofi Pasteur MSD Ltd ja Sanofi Pasteur SA (1)

(Direktiivi 85/374/ETY - Tuotevastuu - Tuotteen liikkeelle laskemisen käsite - Tuotteen toimittaminen valmistajan toimesta tämän kokonaan omistamalle tytäryhtiölle)

(2006/C 86/09)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asiassa C-127/04, jossa on ollut kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 18.11.2003 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 8.3.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Declan O'Byrne vastaan Sanofi Pasteur MSD Ltd, aiemmin Aventis Pasteur MSD Ltd, ja Sanofi Pasteur SA, aiemmin Aventis Pasteur SA, yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann (esittelevä tuomari) sekä tuomarit K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász ja M. Ilešič, julkisasiamies: L. A. Geelhoed, kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira, on antanut 9.2.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 25 päivänä heinäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/374/ETY 11 artiklaa on tulkittava siten, että tuote lasketaan liikkeelle silloin, kun se siirretään pois valmistajan toteuttamasta valmistusprosessista ja kun se siirtyy myyntiprosessiin sellaisena kuin sitä tarjotaan yleisölle käyttöä tai kulutusta varten.

2)

Silloin, kun kanne nostetaan sellaista yhtiötä vastaan, jota virheellisesti pidetään tuotteen valmistajana, vaikka tuotteen on tosiasiassa valmistanut toinen yhtiö, kansallisessa oikeudessa on lähtökohtaisesti vahvistettava edellytykset, joiden mukaisesti tällaisen kanteen käsittelyn osalta voi tulla kyseeseen asianosaisseuraanto. Kansallisen tuomioistuimen, joka tutkii niitä edellytyksiä, joita tällaiselle asianosaisseuraannolle on asetettu, on kuitenkin valvottava, että direktiivin 85/374 henkilöllistä soveltamisalaa, sellaisena kuin se on määritetty direktiivin 1 ja 3 artiklassa, noudatetaan.


(1)  EUVL C 106, 30.4.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/6


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(ensimmäinen jaosto)

16 päivänä helmikuuta 2006,

asiassa C-215/04 (Østre Landsretin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Marius Pedersen A/S vastaan Miljøstyrelsen (1)

(Jätteet - Jätteiden siirto - Hyödynnettäviksi tarkoitetut jätteet - Ilmoituksen tekijän käsite - Ilmoituksen tekijän velvoitteet)

(2006/C 86/10)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Asiassa C-215/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka l'Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 14.5.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 21.5.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Marius Pedersen A/S vastaan Miljøstyrelsen, yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit K. Schiemann (esittelevä tuomari), N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues ja E. Levits, julkisasiamies: P. Léger, kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira, on antanut 16.2.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 2 artiklan g alakohdan ii alakohdassa olevaa ilmaisua ”mikäli yllä mainittu ei ole mahdollista” on tulkittava niin, että pelkästään se, että henkilö on hyväksytty kerääjä, ei tee hänestä jätteiden siirtoa niiden hyödyntämistä varten koskevan ilmoituksen tekijää. Kuitenkin se, että jätteiden tuottaja on tuntematon tai että tuottajien lukumäärä on niin suuri ja niiden toiminnasta johtuva tuotanto niin vähäistä, että olisi järjetöntä, että tuottajat tekevät kukin erikseen jätteiden siirtoa koskevat ilmoitukset, voi oikeuttaa sen, että hyväksyttyä kerääjää pidetään jätteiden siirtoa niiden hyödyntämistä varten koskevan ilmoituksen tekijänä.

2)

Lähettävän valtion toimivaltaisella viranomaisella on oikeus asetuksen N:o 259/93 7 artiklan 2 kohdan ja 4 kohdan a alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan nojalla vastustaa jätteen siirtoa, jos sillä ei ole tietoa edellytyksistä, joiden mukaisesti ne käsitellään vastaanottavassa valtiossa. Sitä vastoin ilmoituksen tekijältä ei voida vaatia, että hän osoittaa, että hyödyntäminen vastaanottavassa valtiossa vastaa lähettävän jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyä.

3)

Asetuksen N:o 259/93 6 artiklan 5 kohdan ensimmäistä luetelmakohtaa on tulkittava niin, että jätteiden koostumusta koskeva tietojenantovelvollisuus ei täyty, jos ilmoituksen tekijä ilmoittaa jätteiden luokan maininnalla ”elektroniikkalaiteromu”.

4)

Asetuksen N:o 259/93 7 artiklan 2 kohdassa vahvistettu määräaika alkaa kulua siitä, kun vastaanottavan valtion toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet ilmoitusta koskevan vastaanottovahvistuksen, siitä huolimatta, että lähettävän valtion toimivaltaiset viranomaiset katsovat, etteivät ne ole saaneet kaikkia mainitun asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa säädettyjä tietoja. Tämän määräajan ylittämisen vaikutuksena on, että toimivaltaiset viranomaiset eivät voi enää vastustaa siirtoa eivätkä pyytää lisätietoja ilmoituksen tekijältä.


(1)  EUVL C 190, 24.7.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/7


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(ensimmäinen jaosto)

9 päivänä helmikuuta 2006,

yhdistetyt asiat C-226/04 ja C-228/04 (Tribunale amministrativo regionale del Lazion esittämä ennakkoratkaisupyyntö): La Cascina Soc. coop. Arl ym. vastaan Ministero della Difesa ym. (1)

(Julkiset palveluhankinnat - Direktiivin 92/50/ETY - 29 artiklan ensimmäisen kohdan e ja f alakohta - Palvelujen suorittajien velvollisuudet - Sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksaminen)

(2006/C 86/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Yhdistetyissä asioissa C-226/04 ja C-228/04, joissa on kyse EY 234 artiklaan perustuvista ennakkoratkaisupyynnöistä, jotka Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 22.4.2004 tekemillään päätöksillä, jotka ovat saapuneet yhteisöjen tuomioistuimeen 2.6.2004, saadakseen ennakkoratkaisut asioissa La Cascina Soc. coop. arl (C 226/04) ja Zilch Srl vastaan Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pedus Service, Cooperativa Italiana di Ristorazione soc. coop. arl (CIR) ja Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ja Consorzio G. f. M. (C 228/04) vastaan Ministero della Difesa ja La Cascina Soc. coop. arl, yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit K. Schiemann, N. Colneric, K. Lenaerts ja E. Juhász (esittelevä tuomari), julkisasiamies: M. Poiares Maduro, kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett, on antanut 9.2.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/50/ETY 29 artiklan ensimmäisen kohdan e ja f alakohdan vastainen ei ole sellainen kansallinen lainsäädäntö tai hallintokäytäntö, joiden mukaan palvelujen suorittaja, joka ei tarjouskilpailuun osallistumista koskevan hakemuksen jättämiselle asetetun määräajan päättymiseen mennessä ole noudattanut sosiaaliturvamaksuihin ja veroihin liittyviä velvollisuuksiaan maksamalla kyseiset maksut kokonaisuudessaan, voi saattaa tilanteensa sääntöjenmukaiseksi jälkikäteen

valtion toteuttamien veronhuojennusten tai verovapautusten perusteella

sellaisen hallinnollisen järjestelyn nojalla, jonka mukaan velat maksetaan erissä tai niistä vapautetaan, tai

käyttämällä hallinnon sisäistä oikeussuojakeinoa tai nostamalla kanteen tuomioistuimessa,

edellyttäen, että se kansallisessa lainsäädännössä tai hallintokäytännössä vahvistetussa määräajassa näyttää toteen, että se on tällaisten toimenpiteiden kohteena tai että se on tässä määräajassa käyttänyt tällaista oikeussuojakeinoa tai nostanut tällaisen kanteen.


(1)  EUVL C 190, 24.7.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/7


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(toinen jaosto)

25 päivänä lokakuuta 2006,

asiassa C-229/04 (Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Crailsheimer Volksbank eG vastaan Klaus Conrads, Frank Schulzke ja Petra Schulzke-Lösche sekä Joachim Nitschke (1)

(Kuluttajansuoja - Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvotellut sopimukset - Kotimyyntitilanteessa tehty luottosopimus kiinteistön hankkimiseksi - Peruuttamisoikeus)

(2006/C 86/12)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asiassa C-229/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Saksa) on esittänyt 27.5.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 2.6.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Crailsheimer Volksbank eG vastaan Klaus Conrads, Frank Schulzke ja Petra Schulzke-Lösche sekä Joachim Nitschke, yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit J. Makarczyk, C. Gulmann (esittelevä tuomari), R. Silva de Lapuerta ja P. Kūris, julkisasiamies: P. Léger, kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira, on antanut 25.10.2005 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/577/ETY 1 ja 2 artiklaa on tulkittava siten, että jos kolmas osapuoli toimii sopimuksen neuvottelu tai tekovaiheessa elinkeinonharjoittajan nimissä tai lukuun, direktiivin soveltaminen ei voi olla riippuvainen siitä, tiesikö elinkeinonharjoittaja tai olisiko hänen pitänyt tietää, että sopimus on tehty mainitun direktiivin 1 artiklassa tarkoitetussa kotimyyntitilanteessa.

2)

Direktiivin 85/577 ja etenkin sen 5 artiklan 2 kohdan kanssa ei ole ristiriidassa se, että

kuluttajan, joka on tämän direktiivin mukaisesti käyttänyt peruuttamisoikeuttaan, on maksettava lainanantajalle takaisin lainasumma, vaikka lainan tarkoituksena on pääomasijoitusta varten kehitetyn järjestelmän mukaan yksinomaan kiinteistön hankinnan rahoittaminen ja lainasumma maksetaan suoraan tämän kiinteistön myyjälle

vaaditaan, että lainasumma maksetaan takaisin välittömästi

kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että siinä tapauksessa, että reaaliluottosopimus peruutetaan, kuluttajalla on paitsi velvollisuus maksaa takaisin tämän sopimuksen perusteella saadut rahamäärät myös velvollisuus maksaa lainanantajalle markkinakorkojen suuruinen korko.

Kuitenkin tilanteessa, jossa kuluttaja olisi voinut välttyä pääasioissa kyseessä olevan kaltaisiin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä, jos pankki olisi noudattanut velvollisuuttaan ilmoittaa kuluttajalle hänellä olevasta peruuttamisoikeudesta, jäsenvaltioiden on direktiivin 85/577 4 artiklan mukaan huolehdittava, että niiden lainsäädännössä tarjotaan suojaa kuluttajille, jotka eivät ole voineet välttyä tällaisilta riskeiltä, toteuttamalla toimenpiteitä, jotka ovat sellaisia, että kuluttajat välttyvät vastaamasta näiden riskien toteutumisesta aiheutuvista seurauksista.


(1)  EUVL C 201, 7.8.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/8


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(toinen jaosto)

20 päivänä lokakuuta 2005,

asiassa C-247/04 (College van Beroep voor het bedrijfslevenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Transport Maatschappij Traffic BV vastaan Staatssecretaris van Economische Zaken (1)

(Yhteisön tullikoodeksi - Tuonti- tai vientitullien palauttaminen tai peruuttaminen - Käsite ”lain mukainen”)

(2006/C 86/13)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asiassa C-247/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 28.5.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 11.6.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Transport Maatschappij Traffic BV vastaan Staatssecretaris van Economische Zaken, yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit J. Makarczyk (esittelevä tuomari), C. Gulmann, R. Schintgen ja J. Klučka, julkisasiamies: C. Stix-Hackl, kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett, on antanut 20.10.2005 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Tuonti- tai vientitullit ovat yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 236 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan tarkoituksessa lain mukaisia silloin kun tullivelka on syntynyt mainitun asetuksen VII osaston 2 luvussa vahvistetuin edellytyksin ja kun näiden tullien määrä on voitu määrittää Euroopan yhteisöjen tullitariffia soveltamalla mainitun asetuksen II osaston säännösten mukaisesti.

Tuonti- tai vientitullien määrä on edelleen asetuksen N:o 2913/92 236 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan tarkoituksessa lain mukainen, vaikka kyseistä määrää ei ole annettu velalliselle tiedoksi tämän saman asetuksen 221 artiklan 1 kohdan mukaisesti.


(1)  EUVL C 217, 28.8.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/8


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(kolmas jaosto)

9 päivänä helmikuuta 2006,

asiassa C-415/04 (Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Staatssecretaris van Financiën vastaan Stichting Kinderopvang Enschede (1)

(Kuudes arvonlisäverodirektiivi - Vapautukset - Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan sekä nuorten ja lasten suojeluun ja opetukseen liittyvien palveluiden suoritukset)

(2006/C 86/14)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asiassa C-415/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 24.9.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen samana päivänä, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Staatssecretaris van Financiën vastaan Stichting Kinderopvang Enschede, yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet (esittelevä tuomari) ja A. Ó Caoimh, julkisasiamies: F. G. Jacobs, kirjaaja: R. Grass, on antanut 9.2.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 13 artiklan A kohdan 1 alakohdan g ja h alakohtaa, kun niitä luetaan yhdessä saman artiklan 2 alakohdan b alakohdan kanssa, on tulkittava siten, että julkisoikeudellisen laitoksen tai kyseisen jäsenvaltion luonteeltaan yhteiskunnalliseksi tunnustaman laitoksen tarjoamien välityspalveluiden suoritukset sellaisten henkilöiden välillä, jotka etsivät ja tarjoavat lastenhoitopalveluita, voidaan vapauttaa mainittujen säännösten nojalla ainoastaan silloin, kun

lastenhoitopalvelut itse täyttävät kyseisissä säännöksissä säädetyt vapauttamista koskevat edellytykset

tämä palvelu on luonteeltaan tai laadultaan sellaista, että vanhemmat eivät voi saada samantasoisia palveluita turvautumatta kyseisten laitosten tarjoamiin palveluihin

näiden viimeksi mainittujen palvelujen pääasiallinen tarkoitus ei ole lisätulojen hankkiminen palvelujen suorittajalle liiketoimilla, jotka kilpailevat suoraan arvonlisäveroa maksavien kaupallisten yritysten harjoittaman toiminnan kanssa.


(1)  EUVL C 284, 20.11.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/9


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(kolmas jaosto)

9 päivänä helmikuuta 2006,

asiassa C-473/04 (Hof van Cassatien esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Plumex vastaan Young Sports NV (1)

(Oikeudellinen yhteistyö - Asetus (EY) N:o 1348/2000 - 4-11 ja 14 artikla - Oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto - Tiedoksianto viranomaisten välityksellä - Postitiedoksianto - Toimitus- ja tiedoksiantotapojen välinen suhde - Ensisijaisuus - Valitusaika)

(2006/C 86/15)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asiassa C-473/04, jossa on kyse EY 68 ja EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Hof van Cassatie (Belgia) on esittänyt 22.10.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 9.11.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Plumex vastaan Young Sports NV, yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit J. Malenovský (esittelevä tuomari), A. La Pergola, S. von Bahr ja A. Borg Barthet, julkisasiamies: A. Tizzano, kirjaaja: R. Grass, on antanut 9.2.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1348/2000 on tulkittava siten, että siinä ei vahvisteta mitään arvojärjestystä sen 4–11 artiklassa ja 14 artiklassa säädettyjen toimitus- ja tiedoksiantotapojen välille ja että näin ollen oikeudenkäyntiasiakirja voidaan antaa tiedoksi kummalla tahansa näistä tavoista tai molemmilla niistä.

2)

Asetusta N:o 1348/2000 on tulkittava siten, että jos sen 4–11 artiklassa ja 14 artiklassa säädettyjä toimitus- ja tiedoksiantotapoja on käytetty samanaikaisesti, on määritettäessä tiedoksiannon toimittamiseen liittyvän prosessuaalisen määräajan alkamishetkeä vastaanottajan osalta käytettävä ensimmäisen pätevästi toimitetun tiedoksiannon päivämäärää.


(1)  EUVL C 19, 22.1.2005.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/9


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

(neljäs jaosto)

26 päivänä tammikuuta 2006,

asiassa C-2/05 (Arbeidshof te Brusselin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vastaan Herbosch Kiere NV (1)

(Siirtotyöläisten sosiaaliturva - Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen - Toiseen jäsenvaltioon lähetetyt työntekijät - E 101-todistuksen merkitys)

(2006/C 86/16)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asiassa C-2/05, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Arbeidshof te Brussel (Belgia) on esittänyt 23.12.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 5.1.2005, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vastaan Herbosch Kiere NV, yhteisöjen tuomioistuin (neljäs jaosto), toimien kokoonpanossa: N. Colneric (esittelevä tuomari), toimien neljännen jaoston puheenjohtajan tehtävässä, sekä tuomarit J. N. Cunha Rodrigues ja K. Lenaerts, julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer, kirjaaja: R. Grass, on antanut 26.1.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Niin kauan kuin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21.3.1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.6.1983 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2001/83 ja sellaisena kuin se on muutettuna 25.6.1991 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2195/91 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti myönnetyn E 101 -todistuksen myöntäneet jäsenvaltion viranomaiset eivät ole peruuttaneet sitä tai julistaneet sitä pätemättömäksi, kyseinen todistus sitoo sen jäsenvaltion toimivaltaista laitosta ja tuomioistuimia, jonne kyseiset työntekijät on lähetetty. Näin ollen kyseiset työntekijät vastaanottavan jäsenvaltion tuomioistuimella ei ole oikeutta tutkia E 101 -todistuksen pätevyyttä tämän todistuksen myöntämisen perustana olevia tosiseikkoja koskevien toteamusten osalta eikä erityisesti sitä, onko työntekijät lähettävän yrityksen ja lähetetyn työntekijän välillä olemassa näiden työntekijöiden komennuksen ajan sellainen kiinteä yhteys, jota tarkoitetaan sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sellaisen kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna asetuksella N:o 2001/83 ja sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 2195/91 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, kun sitä luetaan yhdessä asetuksen N:o 1408/71 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 14 b artiklan 1 kohdan soveltamisesta 17 päivänä lokakuuta 1985 tehdyn siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätöksen N:o 128 1 kohdan kanssa.


(1)  EUVL C 82, 2.4.2005.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/10


Euroopan yhteisöjen komission 23.12.2005 Saksan liittotasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-456/05)

(2006/C 86/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 23.12.2005 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Saksan liittotasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat Hans Støvlbæk ja Sabine Grünheid, ja prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut EY 43 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se soveltaa siirtymänajan tai pysyvää suojasäännöstöä, jonka perusteella psykoterapeutit saavat voimassaolevista lupasäännöksistä riippumatta toimiluvan harjoittaa ammattiaan, ainoastaan psykoterapeutteihin, jotka ovat harjoittaneet toimintaansa Saksan lakisääteisten sairauskassojen yhteydessä, eikä se ota huomioon samankaltaista tai samanarvoista psykoterapeuttien ammattitoimintaa muissa jäsenvaltioissa

2)

velvoittaa Saksan liittotasavaltaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Sen Saksan siirtymäajan säännöstön mukaan, joka koskee psykoterapeuteille tarpeista riippumattomasti myönnettäviä toimilupia, psykoterapeutille voidaan tarpeista riippumatta myöntää lupa hänen haluamalleen paikkakunnalle ainoastaan silloin kun hän on harjoittanut aikaisemmin lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän yhteydessä suojan piiriin kuuluvaa toimintaa. Komission mukaan kyseisellä järjestelyllä loukataan EY:n perustamissopimuksen 43 artiklaan perustuvaa sijoittautumisvapautta siltä osin kuin aikaisemman suojan piiriin kuuluvan toiminnan arvioinnissa otetaan huomioon yksinomaan Saksan lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän yhteydessä harjoitettu toiminta, eikä sen yhteydessä tarkasteta, kuuluuko vakuutettujen terapeuttinen hoitaminen muissa jäsenvaltioissa samalla tavalla tai samanarvoisella tavalla lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin.

EY:n perustamissopimuksen sijoittautumisvapautta koskevia määräyksiä on sovellettava esillä olevaan asiaan. Se, että riidanalaisen säännöstön väitetään olevan osa Saksan sosiaalivakuutusoikeutta, ei ole tämän kanssa ristiriidassa. Jäsenvaltioilla on tosin valtuudet rakentaa vapaasti sosiaaliturvajärjestelmänsä ja säännellä kysymystä siitä, millä edellytyksin psykoterapeutit voivat kuuluva sosiaaliturvajärjestelmän mukaisen lääkärinhoidon piiriin, mutta näiden säännösten on kuitenkin oltava yhteensoveltuvia yhteisön oikeuden määräysten ja säännösten ja erityisesti EY:n perustamissopimuksessa taattujen perusvapauksien kanssa. Esillä oleva Saksan siirtymäsäännöstö ei ole tämän vaatimuksen mukainen, koska se on omiaan estämään muista jäsenvaltioista tulevia henkilöitä, jotka haluavat sijoittautua maahan ja jotka ovat aikaisemmin hoitaneet pääasiassa vakuutettuja muissa jäsenvaltioissa, siirtämästä vastaanottoaan Saksaan.

Esillä oleva Saksan säännöstö ei täytä niitä perusteluja koskevia vaatimuksia, jotka yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut — perustamissopimuksessa taattua sijoittautumisvapautta rajoittavien — kansallisten toimenpiteiden osalta. Yhtäältä kyseinen säännöstö johtaa välilliseen syrjintään, koska sen vaikutukset kohdistuvat sen ominaislaadun vuoksi enemmän muista jäsenvaltioista tuleviin psykoterapeutteihin kuin saksalaisiin psykoterapeutteihin. Saksalaiset psykoterapeutit toimivat näet kotimaassa säännönmukaisesti Saksan lakimääräisen sairausvakuutusjärjestelmän piirissä, kun taas muista jäsenvaltioista tulevat psykoterapeutit eivät aikaisemmin ole harjoittaneet mitään vastaavaa toimintaa Saksassa. Toisaalta se, että siirtymäsäännöstöä sovelletaan vain sellaisiin toimiluvan hakijoihin, jotka ovat harjoittaneet vertailuajanjaksona aikaisempaa toimintaa Saksassa, on suhteetonta: säännöstön tavoite eli tarpeista riippumattomasti toimiluvan saaneiden psykoterapeuttien lukumäärän rajoittaminen ei nimittäin vaarannu, jos vastaavanlaiset tai samanarvoiset toiminnat, joita maahanmuuttajat ovat harjoittaneet muissa jäsenvaltioissa, tunnustetaan suojan piiriin kuuluvaksi aikaisemmaksi toiminnaksi. Näistä syistä esillä olevassa asiassa on kyse sijoittautumisvapauden rajoituksesta, jota ei voida pitää perusteltuna.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/11


Euroopan parlamentin 11.1.2006 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

(Asia C-14/06)

(2006/C 86/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Euroopan parlamentti on nostanut 11.1.2006 (kannekirjelmä jätettiin faksitse 6.1.2006) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat K. Bradley, A. Neergaard ja I. Klavina, ja prosessiosoite on Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin:

1)

kumoaa tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen 13 päivänä lokakuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/717/EY;

2)

velvoittaa Euroopan yhteisöjen komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission päätöksellä 2005/717/EY (1), joka on tehty 13.10.2005, suljetaan dekabromidifenyylieetteri (10-BDE) tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (2) 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn myyntikiellon soveltamisalan ulkopuolelle. Kantaja väittää, että komissio ei ole noudattanut mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tällaisen soveltamisalan ulkopuolelle sulkemisen edellytyksiä ja on näin ollen ylittänyt tämän artiklan mukaisesti saamansa toimivallan. Sikäli kuin 10-BDE:n käytön terveys- ja ympäristövaikutukset ovat tieteellisesti epävarmoja, komissio on tehnyt ilmeisen virheen arvioidessaan tieteellisiä todisteita eikä se ole noudattanut ennalta varautumisen periaatetta. Laajentamalla soveltamisalan ulkopuolelle sulkemisen poikkeuksetta kaikkiin 10-BDE:n polymeerisiin sovelluksiin se on loukannut suhteellisuusperiaatetta. Komissio ei ole perustellut asianmukaisesti päätöstään sulkea 10-BDE soveltamisalan ulkopuolelle.


(1)  EUVL L 271, 15.10.2005, s. 48–50.

(2)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19–23.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/11


Finanzgericht Münchenin 8.12.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Juers Pharma Import-Export GmbH vastaan Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Asia C-40/06)

(2006/C 86/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Finanzgericht München on pyytänyt 8.12.2005 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 25.1.2006, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Juers Pharma Import-Export GmbH vastaan Oberfinanzdirektion Nürnberg seuraavaan kysymykseen:

Onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevaa yhdistettyä nimikkeistöä (jäljempänä CN), sellaisena kuin se on muutettuna 30.10.2003 annetulla asetuksella (EY) N:o 1789/2003 (1), tulkittava siten, että sellaiset melatoniinikapselit, jotka ovat puuttuvan lääkkeiden myyntiluvan takia ravintolisämuodossa ja -pakkauksissa, on luokiteltava nimikkeeseen 3004?


(1)  EUVL L 281, s. 1.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/12


Euroopan yhteisöjen komission 27.1.2006 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-43/06)

(2006/C 86/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 27.1.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Portugalin tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat Hans Støvlbæk ja Pedro Andrade, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 85/384/ETY (1) 2 ja 10 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on vaatinut arkkitehdin tutkinnon toisessa jäsenvaltioissa suorittaneilta henkilöiltä, jotka eivät ole toisen jäsenvaltion arkkitehtiliiton jäseniä, Portugalin arkkitehtiliiton pääsykokeen suorittamista.

velvoittaa Portugalin tasavaltaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio nosti jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen Portugalin tasavaltaa vastaan, koska tämä ei ole pannut täytäntöön täysimääräisesti direktiiviä 85/384.

Vaikka direktiivi on pantu täytäntöön 8.1.1990 annetulla lailla nro 14/90, 3.7.1998 annetun lain nro 176/98 julkaiseminen merkitsee askelta taaksepäin.

Lain nro 176/98 nojalla Portugalin arkkitehtiliitto vaatii muissa jäsenvaltioissa koulutetuilta arkkitehdeilta, jotka eivät ole näiden valtioiden arkkitehtiliiton jäseniä, pääsykokeen suorittamista.

Muista jäsenvaltioista peräisin olevien arkkitehtien, jotka eivät ole näiden valtioiden arkkitehtiliiton jäseniä, on näin ollen suoritettava vastaanottavassa valtiossa arkkitehtuurikoe, koska he eivät voi harjoittaa ammattia Portugalissa, jos he eivät ole Portugalin arkkitehtiliiton jäseniä.

Komissio katsoo, että tämä tilanne on lainvastainen, koska se rikkoo direktiiviä 85/384. Direktiivissä ei erotella toisistaan, kuten Portugalin valtio tekee, akateemisia ja ammatillisia tutkintoja. Tutkintotodistusten tunnustaminen eri alojen järjestelmissä on automaattista. Jos koulutus täyttää direktiivin 85/384 3 ja 4 artiklassa asetetut edellytykset, jäsenvaltion on tunnustettava tutkinto ja annettava lähtöjäsenvaltion arkkitehdin harjoittaa ammattiaan arkkitehdin nimikkeellä.


(1)  Tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi 10 päivänä kesäkuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/384/ETY (EYVL L 223, s. 15).


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/12


Finanzgericht des Landes Brandenburgin 12.10.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Gerlach & Co. mbH vastaan Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Asia C-44/06)

(2006/C 86/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Finanzgericht des Landes Brandenburg (Saksa) on pyytänyt 12.10.2005 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 30.1.2006, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Gerlach & Co. mbH vastaan Hauptzollamt Frankfurt (Oder) seuraavaan kysymykseen:

Onko kansallisilla tulliviranomaisilla oikeus ennen asetuksen N:o 1062/87 (1) 11 a artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1429/90 (2), tarkoitetun määräajan asettamista merkitä maksut kirjanpitoon säännönvastaisuuden tapahtumapaikassa ja asettaa tämä määräaika oikeudellisesti tehokkaalla tavalla vasta muutoksenhakumenettelyn yhteydessä?


(1)  EYVL L 107, s. 1.

(2)  EYVL L 137, s. 21.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/13


Tribunale di Livornon 13.1.2006 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Alberto Bianchi vastaan De Robert Calzature Srl

(Asia C-51/06)

(2006/C 86/22)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Tribunale di Livorno on pyytänyt 13.1.2006 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 1.2.2006, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Alberto Bianchi vastaan De Robert Calzature Srl seuraaviin kysymyksiin:

1)

Voidaanko jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta 18 päivänä joulukuuta 1986 annetun direktiivin 653/86 17 artiklan (1) sisällön perusteella tämän direktiivin 19 artiklaa tulkita siten, että kansallisessa lainsäädännössä, jolla direktiivi on pantu täytäntöön, voidaan säätää, että kauppaedustajalle kuuluvan hyvityksen suorittamisesta määrätään kollektiivisopimuksin, joka sitoo sen sopimuspuolia, direktiivin 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kriteerien perusteella suoritettavan hyvityksen sijasta kollektiivisopimuksessa tarkoitettujen kriteerien perusteella suoritettavasta hyvityksestä, mikä johtaa siihen, että hyvitys on suoritettava huomattavasti pienempänä kuin direktiivissä säädetty enimmäishyvitys?

2)

Onko hyvityksen laskeminen suoritettava analyyttisesti ottaen huomioon arvio tulevista provisioista, jotka kauppaedustaja olisi voinut saada edustussuhteen päättymistä seuraavien vuosien ajan toimittamiensa uusien asiakkaiden tai hänen ansiostaan toteutuneen huomattavan liikesuhteiden kasvun soveltaen tasapuolisuuden periaatetta ainoastaan hyvityksen määrän korjaamiseksi vai onko mahdollista käyttää erilaisia synteettisempiä laskentaperusteita ja -tapoja, joissa otetaan laajemmin huomioon tasapuolisuuden periaate?


(1)  EYVL 382, 31.12.1986, s. 17.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/13


Finanzgericht Düsseldorfin 31.1.2006 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Euro Tex Textilverwertung GmbH vastaan Hauptzollamt Duisburg

(Asia C-56/06)

(2006/C 86/23)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Finanzgericht Düsseldorf on pyytänyt 31.1.2006 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 2.2.2006, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Euro Tex Textilverwertung GmbH vastaan Hauptzollamt Duisburg seuraavaan kysymykseen:

Menevätkö sellaiset yhteensovittamistoimenpiteet, joita tässä päätöksessä kuvaillaan lähemmin, pitemmälle kuin sellaiset yksinkertaiset yhteensovittamistoimenpiteet, joita tarkoitetaan käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehdyn pöytäkirjan N:o 4 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, sellaisena kuin kyseinen pöytäkirja on muutettuna Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 4 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 1997 (1) tehdyllä assosiointineuvoston päätöksellä N:o 1/97?


(1)  EYVL L 221, s. 1.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/13


Euroopan yhteisöjen komission 3.2.2006 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-61/06)

(2006/C 86/24)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 3.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italian tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat B. Schima ja D. Recchia.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Italian tasavalta ei ole noudattanut liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole esittänyt biopolttoaineiden käytön edistämistä koskevaa kansallista vuosikertomusta 1.7.2004 mennessä.

2)

velvoittaa Italian tasavaltaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kertomus olisi pitänyt esittää komissiolle ennen 1.7.2004. Komissio ei ole vielä tähän päivään mennessä saanut tähän liittyen minkäänlaisia tietoja Italian viranomaisilta.

Komissio katsoo tämän johdosta, että Italia ei ole toimittanut direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kertomusta biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä.


(1)  EUVL L 123, s. 42.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/14


Supremo Tribunal Administrativon 11.1.2006 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas vastaan ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda

(Asia C-62/06)

(2006/C 86/25)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Supremo Tribunal Administrativo on pyytänyt 11.1.2006 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 6.2.2006, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas vastaan ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda seuraaviin kysymyksiin:

”1)

Onko riittävää, että tulliviranomainen määrittelee 24.7.1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1697/79 3 artiklassa (1) tarkoitetun ’tapahtuman, joka voi johtaa rikosoikeudenkäyntiin’, vai onko toimivaltaisen rikostuomioistuimen määriteltävä se?

2)

Viimeksi mainitussa tilanteessa onko toimivaltaisen syyttäjäviranomaisen Portugalissa (Ministério Público) nostama syyte riittävä, vai onko velallinen tuomittava rikosoikeudenkäynnissä?

3)

Viimeksi mainitussa tilanteessa onko mitään vaikutusta sillä, vapauttaako tuomioistuin velallisen in dubio pro reo -periaatteen mukaisesti vai vapauttaako se velallisen näytettyään toteen, ettei velallinen ole syyllistynyt rikokseen?

4)

Mitä seurauksia on sillä, ettei Ministério Público nosta syytettä velallista vastaan siksi, ettei sillä ole todisteita sellaisesta tapahtumasta, joka voi johtaa rikosoikeudenkäyntiin? Estääkö tällainen päätös aloittamasta kantamatta jääneiden tullien kantamista?

5)

Entä jos Ministério Público tai rikostuomioistuin luopuu rikosoikeudenkäynnistä rikosoikeudellisen menettelyn vanhentumisen vuoksi. Aiheuttaako tällainen päätös sen, ettei kantamatta jääneiden tullien kantamista voida aloittaa?”


(1)  Tuonti- tai vientitullien maksamisvelvoitteen sisältävään tullimenettelyyn ilmoitetuista tavaroista velalliselta kantamatta jääneiden tuonti- tai vientitullien kantamisesta jälkitullauksin 24 päivänä heinäkuuta 1979 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1697/79 (EYVL L 197, s. 1).


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/14


Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasin 20.12.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa UAB Profisa vastaan Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

(Asia C-63/06)

(2006/C 86/26)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas on pyytänyt 20.12.2005 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 3.2.2006, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa UAB Profisa vastaan Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos seuraavaan kysymykseen:

Kun otetaan huomioon alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY (1) eri kielitoisintojen väliset erot, onko mainitun direktiivin 27 artiklan 1 kohdan f alakohtaa tulkittava siten, että siinä asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus vapauttaa valmisteverosta etyylialkoholi, joka on tuotu Euroopan yhteisöjen tullialueelle ja joka sisältyy suoraan käytettäviksi tarkoitettuihin suklaatuotteisiin, silloin, kun suklaatuotteiden sisältämän alkoholin määrä ei ylitä 8,5 litraa 100 kilogrammassa kyseisiä suklaatuotteita?


(1)  EYVL L 316, s. 21.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/15


Euroopan yhteisöjen komission 6.2.2006 Belgian kuningaskuntaa vastaan nostama kanne

(Asia C-65/06)

(2006/C 86/27)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 6.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Belgian kuningaskuntaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat Ramón Vidal Puig ja Wouter Wils.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 261/2004 (1) 16 artiklan 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole säätänyt kyseisen asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista

2)

velvoittaa Belgian kuningaskunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Asetuksen N:o 261/2004 16 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden säätämien, tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia”. Asetuksen 19 artiklassa säädetään, että asetus tulee voimaan 17.2.2005. Komission selvitysten mukaan Belgia ei ole vielä säätänyt asetuksen rikkomiseen sovellettavista tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista.


(1)  Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11 päivänä helmikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1).


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/15


Euroopan yhteisöjen komission 7.2.2006 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-70/06)

(2006/C 86/28)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 7.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Portugalin tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat Xavier Lewis ja António Caeiros, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut EY 228 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä pannakseen täytäntöön yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-275/03, komissio vastaan Portugalin tasavalta, joka koskee julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/665/ETY (1) täytäntöönpanoa, 14.10.2004 antamaa tuomiota

2)

velvoittaa Portugalin tasavallan maksamaan komissiolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (2) 9 artiklassa tarkoitetulle Euroopan yhteisön ”omien varojen” tilille uhkasakon, jonka määrä on 21.450 euroa jokaiselta päivältä, jona asiassa C-275/03 annetun tuomion täytäntöönpaneminen viivästyy siitä päivästä, jona tuomio tässä asiassa annetaan, siihen päivään saakka, jona asiassa C-275/03 annettu tuomio pannaan täytäntöön

3)

velvoittaa Portugalin tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission mukaan Portugalin hallituksen parlamentille toimittamassa lakiehdotuksessa, joka liittyy valtion ja muiden julkisyhteisöjen sopimussuhteen ulkopuoliseen vastuuseen, ei säädetä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-275/03 14.10.2004 antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi. Koska komissiolle ei ole tähän päivään mennessä ilmoitettu muista toimenpiteistä kyseisen tuomion täytäntöönpanemiseksi, se katsoo, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut EY 228 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan.


(1)  EYVL L 395, s. 33.

(2)  Yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (EYVL L 130, s. 1).


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/16


Euroopan yhteisöjen komission 8.2.2006 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-75/06)

(2006/C 86/29)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 8.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Portugalin tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat Carmel O'Reilly ja Piedade Costa de Oliveira, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanutturvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/9/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä

2)

velvoittaa Portugalin tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2003/9 täytäntöönpanon määräaika päättyi 6.2.2005.


(1)  EUVL L 31, s. 18.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/16


Euroopan yhteisöjen komission 10.2.2006 Ranskan tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-79/06)

(2006/C 86/30)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 10.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Ranskan tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehenä on M. Heller, prosessiosoite Luxemburgissa.

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Ranskan tasavalta ei ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-429/01 (1), joka koskee direktiivin 90/219/ETY (2) virheellistä ja riittämätöntä täytäntöönpanoa, 27.11.2003 antaman tuomion täytäntöönpanemisen edellyttämiä toimenpiteitä

2)

määrää Ranskan tasavallan maksamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle ”Euroopan yhteisön omien varojen” tilille uhkasakon, jonka määrä on 168.800 euroa jokaiselta päivältä, jona asiassa C-429/01 annetun tuomion täytäntöönpaneminen viivästyy siitä päivästä, jona tuomio tässä asiassa annetaan, siihen päivään saakka, jona asiassa C-429/01 annettu tuomio pannaan täytäntöön

3)

velvoittaa Ranskan tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ranskan tasavallan olisi pitänyt aloittaa heti yhteisöjen tuomioistuimen tuomion antamisen jälkeen tarpeellinen lainsäädäntömenettely ja tehdä asianmukaiset muutokset direktiivin 90/219/ETY noudattamiseksi.

Tarvittavia muutoksia lakeihin ja asetuksiin ei ole tehty vielä tänäkään päivänä, 14 vuotta, tai 10 ja 7 vuotta, täytäntöönpanon määräajan päättymisen jälkeen ja yli kaksi vuotta sen yhteisöjen tuomioistuimen tuomion antamisen jälkeen, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todettiin.


(1)  Kok. 2003, s. I-14355.

(2)  Geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa 23 päivänä huhtikuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/219/ETY (EYVL L 117, s. 1).


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/17


Euroopan yhteisöjen komission 8.2.2006 Italiaan tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-81/06)

(2006/C 86/31)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 8.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italiaan tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat F. Simonetti ja D. Recchia.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että X:n tasavalta ei ole noudattanut tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY (1) 13 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se ei ole ainakaan ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

2)

velvoittaa Italiaan tasavaltaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyi 21.7.2004.


(1)  EUVL L 197, 21.7.2001, s. 30.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/17


Euroopan yhteisöjen komission 8.2.2006 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-82/06)

(2006/C 86/32)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 8.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italian tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat D. Recchia ja M. Konstantinidis.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Italian tasavalta ei ole noudattanut jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY (1), sellaisena kuin se on muutettuna, 7 artiklan 1 kohdan ja vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 91/689/ETY (2) 6 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole laatinut

direktiivin 75/442/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, 7 artiklan 1 kohdan mukaista jätehuoltosuunnitelmaa Riminin maakunnan osalta,

direktiivin 75/442/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, 7 artiklan 1 kohdan neljännen luetelmakohdan mukaista jätehuoltosuunnitelmaa, jossa mainitaan sopivat paikat tai laitokset jätteistä ja vaarallisista jätteistä huolehtimiseksi, Lazion alueen osalta,

direktiivin 91/689/ETY 6 artiklan mukaista jätehuoltosuunnitelmaa Friuli Venetsia-Giulian alueen ja Puglian alueen sekä Etelä-Tirolin Bolzanon autonomisen maakunnan ja Riminin maakunnan osalta

eikä se ole ilmoittanut niistä komissiolle.

2)

velvoittaa Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Jäsenvaltioiden on jätedirektiivin, sellaisena kuin se on muutettuna, 7 artiklan ja vaarallisia jätteitä koskevan direktiivin 6 artiklan tarkoituksessa laadittava jätehuoltosuunnitelmat ja ilmoitettava niistä komissiolle.

Italian tilanne ei ole vielä täydellinen siltä osin kuin on kyse jätehuoltosuunnitelmien laatimisesta ja niiden ilmoittamisesta komissiolle. Komissio ei tähän päivään mennessä ole vielä saanut ilmoituksia kaikista kahdessa edellä mainitussa direktiivissä tarkoitetuista suunnitelmista.


(1)  EYVL L 194, s. 39.

(2)  EYVL L 377, s. 20.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/18


Euroopan yhteisöjen komission 9.2.2006 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-83/06)

(2006/C 86/33)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 9.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italian tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamies on C. Cattabriga.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Italian tasavalta ei ole noudattanut 17.10.2004 annetun komission direktiivin 2004/103/EY (1), jossa on kyse direktiivin 2000/29/EY (2) liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, 8 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai joka tapauksessa koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

2)

velvoittaa Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanoa varten säädetty määräaika päättyi 31.12.2004.


(1)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/18


Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2006 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-89/06)

(2006/C 86/34)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 14.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Portugalin tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat António Caeiros ja Bernhard Schima, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY (1) 7 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä

toteaa toissijaisesti, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut kyseisen direktiivin 2003/30/EY 7 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä viipymättä komissiolle

velvoittaa Portugalin tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2003/30 täytäntöönpanon määräaika päättyi 31.12.2004.


(1)  EUVL L 123, s. 42.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/19


Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2006 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-90/06)

(2006/C 86/35)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 14.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Portugalin tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat António Caeiros ja Amparo Alcover, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta — Komission lausunto ympäristömelun arviointia ja hallintaa koskevan direktiivin sovittelukomitealle — 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY (1) 14 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä

toissijaisesti toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut kyseisen direktiivin 2002/49/EY 14 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä viipymättä komissiolle

velvoittaa Portugalin tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2002/49 täytäntöönpanon määräaika päättyi 18.7.2004.


(1)  EYVL L 189, s. 12.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/19


Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2006 Itävallan tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-93/06)

(2006/C 86/36)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 14.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Itävallan tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat María Amparo Alcover San Pedro ja Bernhard Schima, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Itävallan tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 1999/94/EY liitteen III muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission direktiivin 2003/73/EY (1) 2 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut tämän direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja toissijaisesti koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

2)

velvoittaa Itävallan tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika, jossa direktiivi oli saatettava osaksi kansallista oikeusjärjestystä, päättyi 25.7.2004.


(1)  EUVL L 186, s. 34.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/19


Euroopan yhteisöjen komission 14.2.2006 Itävallan tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-94/06)

(2006/C 86/37)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 14.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Itävallan tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat María Amparo Alcover San Pedro ja Bernhard Schima, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Itävallan tasavalta ei ole noudattanut ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY (1) 14 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

2)

velvoittaa Itävallan tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanoa varten säädetty määräaika päättyi 18.7.2004.


(1)  EYVL L 189, s. 12.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/20


Högsta domstolenin 8.2.2006 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Freeport PLC vastaan Olle Arnoldsson

(Asia C-98/06)

(2006/C 86/38)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Högsta domstolen on pyytänyt 8.2.2006 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 20.2.2006, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Freeport PLC vastaan Olle Arnoldsson seuraaviin kysymyksiin:

1)

Onko kannetta, joka perustuu väitteeseen annetun sitoumuksen perusteella syntyneestä osakeyhtiön maksuvelvollisuudesta, pidettävä sopimukseen perustuvana Bryssel I -asetuksen 6 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa, vaikka se, joka antoi sitoumuksen, ei sen antaessaan ollut yhtiön edustaja eikä valtuutettu?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, edellyttääkö 6 artiklan 1 kohdan mukainen toimivalta kyseisessä säännöksessä nimenomaisesti asetettujen vaatimusten lisäksi sitä, että kannetta sitä vastaan, jonka kotipaikka on tuomioistuinvaltiossa, ei ole nostettu ainoastaan sen vuoksi, että kanne toista vastaajaa vastaan saataisiin tutkituksi muussa tuomioistuimessa kuin siinä, joka muutoin olisi ollut toimivaltainen tutkimaan tämän kanteen?

3)

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko arvioitaessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ristiriitaisten tuomioiden vaaraa otettava jollain muulla tavalla huomioon sitä vastaajaa, jonka kotipaikka on tuomioistuinvaltiossa, vastaan nostetun kanteen menestymismahdollisuus?


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/20


Euroopan yhteisöjen komission 21.2.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

(Asia C-100/06)

(2006/C 86/39)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 21.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat B. Schima ja J. Hottiaux, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut neuvoston direktiivin 92/75/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiankulutuksen osoittamisen osalta annetun direktiivin 94/2/EY muuttamisesta 3 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission direktiivin 2003/66/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja toissijaisesti koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

2)

velvoittaa Luxemburgin suurherttuakunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2003/66/EY täytäntöönpanolle varattu määräaika on päättynyt 30.6.2004.


(1)  EUVL L 170, s. 10.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/21


Euroopan yhteisöjen komission 21.2.2006 Ranskan tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-101/06)

(2006/C 86/40)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 21.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Ranskan tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehenä on B. Stromsky, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Ranskan tasavalta ei ole noudattanut hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/20/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä;

2)

toteaa, että joka tapauksessa Ranskan tasavalta ei ole noudattanut hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/20/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole ilmoittanut komissiolle mainitun direktiivin noudattamisen edellyttämistä laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä;

3)

velvoittaa Ranskan tasavaltaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2001/20/EY täytäntöönpanolle varattu määräaika päättyi 30.4.2003.


(1)  EYVL L 121, s. 34.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/21


Euroopan yhteisöjen komission 22.2.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

(Asia C-105/06)

(2006/C 86/41)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 22.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat B. Schima ja J. Hottiaux, prosessiosoite Luxemburgissa.

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja koska se ei ainakaan ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

2)

velvoittaa Luxemburgin suurherttuakunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2003/30/EY täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyi 31.12.2004.


(1)  EUVL L 123, s. 42.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/21


Euroopan yhteisöjen komission 22.2.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

(Asia C-106/06)

(2006/C 86/42)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 22.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat B. Schima ja J. Hottiaux, prosessiosoite Luxemburgissa.

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole esittänyt biopolttoaineiden käytön edistämistä koskevaa kansallista kertomusta (1).

2)

velvoittaa Luxemburgin suurherttuakunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Luxemburgin suurherttuakunta ei ole edelleenkään toimittanut komissiolle ensimmäistä biopolttoaineiden käytön edistämistä koskevaa kertomusta, joka oli palautettava ennen 1.7.2004.


(1)  EUVL L 123, s. 42.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/22


Euroopan yhteisöjen komission 22.2.2006 Helleenien tasavaltaa vastaan nostama kanne

(Asia C-107/06)

(2006/C 86/43)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 22.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Helleenien tasavaltaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat sen oikeudelliset neuvonantajat Richard Lyal ja Dimitris Triantafullou, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

toteaa, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 90/435/ETY muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/123/EY (1) 2 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja toissijaisesti koska se ei ole ilmoittanut näistä säännöksistä komissiolle.

velvoittaa Helleenien tasavaltaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika, jossa direktiivi oli pantava täytäntöön sisäisessä oikeusjärjestyksessä, on päättynyt 1.1.2005.


(1)  EUVL L 7, 13.1.2004, s. 41.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/22


Euroopan yhteisöjen komission 23.2.2006 Belgian kuningaskuntaa vastaan nostama kanne

(Asia C-110/06)

(2006/C 86/44)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 23.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Belgian kuningaskuntaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat U. Wölker ja F. Simonetti, prosessiosoite Luxemburgissa.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

velvoittaa Belgian kuningaskunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin 2003/4/EY täytäntöönpanolle päättyi 14.2.2005.


(1)  EUVL L 41, s. 26.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/23


Euroopan yhteisöjen komission 27.2.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

(Asia C-113/06)

(2006/C 86/45)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 27.2.2006 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat Joanne Hottiaux ja Florence Simonetti, prosessiosoite Luxemburgissa.

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

1)

toteaa, että Luxemburgin suureherttuakunta ei ole noudattanut siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta annetussa neuvoston direktiivissä 93/15/ETY tarkoitettujen pyroteknisten tuotteiden ja tiettyjen ampumatarvikkeiden määrittämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission direktiivin 2004/57/EY (EUVL L 127, s. 73) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin täysimääräisen noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

velvoittaa Luxemburgin suurherttuakunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika, jossa direktiivi 2004/57/EY oli saatettava osaksi kansallista oikeusjärjestystä, päättyi 31.12.2004.


ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/24


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 22.9.2005 — Alecansan v. SMHV

(Asia T-202/03) (1)

(Yhteisöjen tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus yhteisön kuviomerkiksi COMP USA - Aiempi kansallinen kuviomerkki COMP USA - Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden puuttuminen - Väitteen hylkääminen - Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(2006/C 86/46)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Alecansan, SL (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat M. Baylos Morales, P. Merino Baylos, J. Arribas García, A. Velázquez Ibáñez ja A. Angulo Lafora)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: D. Botis ja A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: CompUSA Management Co. (Dallas, Yhdysvallat) (edustaja: P. Brownlow, solicitor)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantaja on vaatinut, että SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 24.3.2003 tekemä päätös (asia R 711/2002-1), joka koskee Alecansan, SL:n ja CompUSA Management Co:n välistä väitemenettelyä, kumotaan.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) oikeudenkäyntikulut.

3)

Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 184, 2.8.2003.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/24


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 31.1.2006 — Albrecht ym. v. komissio

(Asia T-251/03) (1)

(Eläinten terveys - Eläinlääkkeet - Bentsatiinibentsyylipenisilliiniä sisältävät tuotteet - Komission päätös, jossa määrätään markkinoille saattamista koskevien lupien lykkäämisestä - Toimivalta)

(2006/C 86/47)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Albert Albrecht GmbH & Co. KG (Aulendorf, Saksa), AniMedica GmbH (Seden-Bösensell, Saksa), Ceva Tiergensundheit GmbH (Düsseldorf, Saksa), Fatro SpA (Bologna, Italia), Laboratorios Syva, SA (León, Espanja), Laboratorios Virbac, SA, (Barcelona, Espanja), Química Farmacéutica Bayer, SA (Barcelona), Univete Técnica Pecuaria Comercio Industria, Lda (Lissabon, Portugali), Vétoquinol Especialidades Veterinarias, SA (Madrid, Espanja) ja Virbac SA (Carros, Ranska) (edustajat: asianajajat D. Waelbroeck, U. Zinsmeister ja N. Rampal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: H. Støvlbæk ja M. Shotter)

Väliintulija, joka tukee kantajien vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues ja R. Loosli-Surrans)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 22.4.2003 tekemän päätöksen K (2003) 1404 kumoaminen. Tämä päätös koski elintarvikkeita tuottaville eläimille lihaksensisäisesti ja/tai ihonalaisesti annettaviksi tarkoitettujen bentsatiinibentsyylipenisilliiniä sisältävien eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskevien lupien lykkäämistä.

Tuomiolauselma

1)

Elintarvikkeita tuottaville eläimille lihaksensisäisesti ja/tai ihonalaisesti annettaviksi tarkoitettujen bentsatiinibentsyylipenisilliiniä sisältävien eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskevien lupien lykkäämisestä 22 päivänä huhtikuuta 2003 tehty komission päätös K (2003) 1404 kumotaan.

2)

Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja kantajan oikeudenkäyntikuluista.

3)

Ranskan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 239, 4.10.2003


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/25


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 31.1.2005 — Merck Sharp & Dohme ym. v. komissio

(Asia T-273/03) (1)

(Ihmisten käyttöön tarkoitetut lääkkeet - Enalapril -ainetta sisältävien lääkkeiden markkinoille saattamista koskeva lupa - Komission päätös, jolla määrätään muuttamaan tuotteen ominaisuuksia koskevaa yhteenvetoa - Toimivalta)

(2006/C 86/48)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Merck Sharp & Dohme Ltd (Hoddesdon, Yhdistynyt kuningaskunta), Merck Sharp & Dohme BV (Haarlem, Alankomaat), Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (Pariisi, Ranska), MSD Sharp & Dohme GmbH (Haar, Saksa), Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA (Rooma, Italia), Merck Sharp & Dohme, Lda (Paço de Arcos, Portugali), Merck Sharp & Dohme de España, SA (Madrid, Espanja), Merck Sharp & Dohme GmbH (Wien, Itävalta) ja Vianex SA (Nea Erythrea, Kreikka) (edustajat: asianajajat G. Berrisch ja P. Bogaert)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: L. Flynn ja B. Stromsky)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaaditaan ihmisille tarkoitettujen, enalapril-nimistä ainetta sisältävien lääkkeiden markkinoille saattamisesta 21.5.2003 tehdyn komission päätöksen K(2003) 1752 kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Kumotaan ihmisille tarkoitettujen, enalapril-nimistä ainetta sisältävien lääkkeiden markkinoille saattamisesta 21.5.2003 tehty komission päätös K(2003) 1752.

2)

Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 251, 18.10.2003.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/25


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 31.1.2006 — Giulietti v. komissio

(Asia T-293/03) (1)

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Sulkeminen kilpailun ulkopuolelle - Kilpailuilmoituksen lainvastaisuus - Tutkimatta jättäminen - Työkokemus - Kokoaikainen työskentely)

(2006/C 86/49)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carla Giulietti (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon ja P. Reyniers)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja C. Berardis-Kayser)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensiksi kilpailun KOM/A/6/01 valintalautakunnan päätöksen, jolla kantaja suljettiin mainitun kilpailun ulkopuolelle sen vuoksi, että hänellä ei ole työkokemusta ja joka annettiin tiedoksi kirjeitse 16.10.2002; toiseksi mainitun valituslautakunnan kantajan tekemän uudelleenkäsittelypyynnön johdosta tekemän vahvistavan päätöksen, joka annettiin tiedoksi kirjeitse 21.11.2002; ja kolmanneksi valituksen hylkäämisestä 11.6.2003 tehdyn nimenomaisen päätöksen kumoaminen.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 251, 18.10.2003.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/26


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.2.2006 — Rodrigues Carvalhais v. SMHV

(Asia T-206/04) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”PERFIX” - Aiempi yhteisön kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”CERFIX” - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(2006/C 86/50)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Fernando Rodrigues Carvalhais (Almada, Portugali) (edustaja: aiemmin asianajaja P. Graça, sittemmin asianajaja J. Lopes)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: J. Novais Gonçalves)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Profilpas Snc (Cadoneghe, Italia) (edustajana aiemmin asianajaja J.L. Revenga Santos, sittemmin asianajaja J.M. Monravá)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 18.3.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 408/2003-1), joka koskee Fernando Rodrigues Carvalhaisin ja Profilpas Snc:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 217, 28.8.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/26


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.2.2006 — Elisabetta Dami v. SMHV

(Yhdistetyt asiat T-466/04 ja T-467/04) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Sanamerkki GERONIMO STILTON - Väite - Käsittelyn lykkääminen - Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamien tavaroiden luettelon rajaaminen - Väitteen peruuttaminen)

(2006/C 86/51)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Elisabetta Dami (Milano, Italia) (edustajat: asianajajat P. Beduschi ja S. Giudici)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa: The Stilton Cheese Makers Association (Surbiton, Surrey, Yhdistynyt kuningaskunta)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantaja on nostanut kaksi kannetta SMHV:n toisen valituslautakunnan 20.9.2004 tekemistä päätöksistä (asia R 973/2002-2 ja asia R 982/2002-2), jotka koskevat Elisabetta Damin ja The Stilton Cheese Makers Associationin välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 20.9.2004 tekemät päätökset (asia R 973/2002-2 ja asia R 982/2002-2) kumotaan.

2)

SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 69, 19.3.2005


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/27


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 14.2.2006 — TEA-CEGOS ym. v. komissio

(Yhdistetyt asiat T-376/05 ja T–383/05) (1)

(Julkiset hankinnat - Yhteisön tarjouspyyntömenettely - Asiantuntijoiden ottaminen lyhytaikaisesti palvelukseen antamaan teknistä apua yhteisön ulkopuolelle suunnattua tukea saaville kolmansille maille - Tarjousten hylkääminen)

(2006/C 86/52)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: TEA-CEGOS, SA (Madrid, Espanja) ja Services techniques globaux (STG) SA (Bryssel, Belgia) asiassa T-376/05 (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja L. Levi), ja GHK Consulting Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) asiassa T-383/05 (edustajat: asianajajat M. Dittmer ja J.-E. Svensson)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: M. Wilderspin ja G. Boudot)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan ensinnäkin 12.10.2005 tehdyt komission päätökset, joilla on hylätty tarjoukset, joita kantajat olivat tehneet ”EuropeAid/119860/C/SV/multi–Lot 7” –nimisessä tarjouspyyntömenettelyssä, ja toiseksi kaikki muut päätökset, joita komissio on tehnyt samassa tarjouskilpailussa 12.10.2005 tehtyjen päätösten perusteella.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Kantajat velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelyyn liittyvät kulut mukaan lukien.


(1)  EUVL C 315, 10.12.2005.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/27


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 13.10.2005 — Fintecna v. komissio

(Asia T-249/02) (1)

(Euroopan sosiaalirahasto - Rahoitustuen vähentäminen - Kumoamiskanne - Kannekelpoiset toimet - Valmisteleva toimi - Tutkimatta jättäminen)

(2006/C 86/53)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Fintecna — Finanziaria per i settori industriale e dei servizi SpA (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat G. Roberti, A. Franchi ja R. De Lisa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aiemmin L. Flynn ja A. Aresu, sittemmin E. de March ja L. Flynn, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus, joka kohdistuu 31.3.2000 päivättyyn komission kirjeeseen, joka koskee eri rahoitustukia, joita on myönnetty Euroopan sosiaalirahastosta yhteisön puitteisiin kuuluville useille eri toimintaohjelmille tavoitteiden nro 1,3 ja 4 toteuttamiseksi Italiassa (keski-pohjoinen ja Mezzogiorno)

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaa vastaajalle aiheutuneet kulut.


(1)  EYVL C 233, 28.9.2002.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/27


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 31.1.2006 — Schneider Electric v. komissio

(Asia T-48/03) (1)

(Kilpailu - Yrityskeskittymät - Valvontamenettelyn aloittaminen uudelleen sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kumonnut keskittymän kieltävän päätöksen - Tarkemman tutkintamenettelyn aloittaminen - Keskittymästä luopuminen - Valvontamenettelyn lopettaminen - Kumoamiskanne - Asianosaiselle vastainen toimi - Oikeussuojan tarve - Tutkimatta jättäminen)

(2006/C 86/54)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Schneider Electric SA (Rueil-Malmaison, Ranska) (edustajat: aiemmin asianajajat A. Winckler, M. Pittie, ja É de La Serre, sittemmin asianajajat M. Pittie ja A. Winckler)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aiemmin P. Oliver ja F. Lelièvre, sittemmin P. Oliver ja O. Beynet)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus, joka koskee yhtäältä komission 4.12.2002 tekemää päätöstä Schneiderin ja Legrandin välisen keskittymän tarkemman tutkintamenettelyn aloittamisesta (asia COMP/M.2283 — Schneider/Legrand II) ja toisaalta komission 13.12.2002 tekemää päätöstä tämän keskittymän valvontamenettelyn lopettamisesta

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 101, 26.4.2003.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/28


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 27.1.2006 — Van Mannekus v. neuvosto

(Asia T-278/03) (1)

(Polkumyynti - Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan magnesiumoksidin tuonti - Aikaisemmin käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden muuttaminen - Kumoamiskanne - Oikeudenkäyntiväite)

(2006/C 86/55)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Van Mannekus & Co. BV (Schiedam, Alankomaat) (edustaja: asianajaja H. Bleier)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: S. Marquardt, avustajanaan asianajaja G. Berrisch)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: T. Scharf ja K. Talaber Ricz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan magnesiumoksidin tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1334/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden muuttamisesta 5 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 985/2003 (EYVL L 143, s. 1) kumoamisvaatimus

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaa neuvostolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 264, 1.11.2003.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/28


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 27.1.2006 — Van Mannekus v. neuvosto

(Asia T-280/03) (1)

(Polkumyynti - Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan perkipoltetun (sintratun) magnesiumoksidin tuonti - Aikaisemmin käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden muuttaminen - Kumoamiskanne - Oikeudenkäyntiväite)

(2006/C 86/56)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Van Mannekus & Co. BV (Schiedam, Alankomaat) (edustaja: asianajaja H. Bleier)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: S. Marquardt avustajanaan G. Berrisch)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: T. Scharf ja K. Talaber Ricz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan perkipoltetun (sintratun) magnesiumoksidin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 360/2000 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden muuttamisesta 5 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 986/2003 (EYVL L 143, s. 5) kumoamisvaatimus

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaa neuvostolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 251, 18.10.2003.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/29


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 13.1.2006 — Komninou ym. v. komissio

(Asia T-42/04) (1)

(Vahingonkorvauskanne - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Sellaisen kantelun käsittelyn lopettaminen, jossa väitetään jonkin jäsenvaltion toimineen tavalla, jonka johdosta voidaan aloittaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamista koskeva menettely - Kantelun käsittely komissiossa - Hyvän hallinnon periaate)

(2006/C 86/57)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Léonidas Grepis, Nikolaos Grepis, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis ja Thomas Bolossis (Parga, Kreikka) (edustaja: asianajaja P. Stroumpos)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: M. Konstantinidis)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen aineettoman vahingon korvaamisesta, jonka kantajat väittävät kärsineensä sen johdosta, kuinka komissio toimi käsitellessään kantajien kantelua, joka koski niitä yhteisön ympäristöoikeuden noudattamatta jättämisiä, joihin Helleenien tasavallan väitettiin syyllistyneen

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 85, 3.4.2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/29


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 10.1.2006 — ArchiMEDES v. komissio

(Asia T-396/05 R)

(Välitoimimenettely - Välitoimihakemus - Oikeuspaikkalauseke - Tutkittavaksi ottaminen - Kiireellisyysedellytys ei täyty)

(2006/C 86/58)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud (ArchiMEDES) SARL (Ganges, Ranska) (edustajat: asianajajat P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon ja P. Reyniers)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Kańska ja E. Manhaeve)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensiksi 5.10.2005 päivättyyn kirjeeseen sisältyvän kantajalta olevien saatavien kuittaamista koskevan komission päätöksen, toiseksi 30.8.2005 päivättyyn kirjeeseen sisältyvän päätöksen ja kolmanneksi 23.8.2005 päivätyn veloituslaskun nro 3240705638 täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva vaatimus.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/29


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 10.1.2006 — ArchiMEDES v. komissio

(Asia T-397/05 R)

(Välitoimimenettely - Välitoimihakemus - Oikeuspaikkalauseke - Kiireellisyyden puuttuminen)

(2006/C 86/59)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud (ArchiMEDES) SARL (Ganges, Ranska) (edustajat: asianajaja P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon ja asianajaja P. Reyniers)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Kańska ja E. Manhaeve)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 5.10.2005 päivättyyn kirjeeseen sisältyneen päätöksen, jossa kieltäydyttiin suorittamasta kantajan saatavia, 30.8.2005 päivättyyn kirjeeseen sisältyneen komission päätöksen ja 23.8.2005 päivätyn laskun nro 3240705638 täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva pyyntö.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/30


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 1.2.2006 — Endesa v. komissio

(Asia T-417/05 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Keskittymien valvonta - Kiireellisyys)

(2006/C 86/60)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Endesa, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Flynn, QC, S. Baxter, solicitor, M. Odriozola, M. Muñoz de Juan, M. Merola ja J. García de Enterría Lorenzo-Velázquez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier, A. Whelan ja M. Schneider)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: N. Díaz Abad, abogado del Estado) ja Gas Natural SDG, SA (Barcelona, Espanja) (edustajat: asianajajat F.E. González Díaz ja J. Jiménez de la Iglesia)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantaja vaatii 15.11.2005 päivätyssä komission kirjeessä olevan kannanoton, jonka mukaan Gas Natural SDG SA:n ja Endesa SA:n välisellä keskittymätoimenpiteellä ei ole yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 139/2004 tarkoitettua yhteisönlaajuista ulottuvuutta (EUVL L 24, s. 1), toimeenpanon lykkäämistä, ja tiettyjen muiden välitoimien määräämistä.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/30


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 7.2.2006 — Brink's Security Luxembourg v. komissio

(Asia T-437/05 R)

(Välitoimet - Kiireellisyysedellytys ei täyty)

(2006/C 86/61)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Brink's Security Luxembourg SA (Luxembourg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat C. Point ja G. Dauphin )

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: E. Manhaeve, M. Šimerdová ja K. Mojzesowicz, avustajanaan asianajaja J. Stuyck)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Group 4 Falck SA (Luxembourg) (edustajat: asianajajat M. Molitor, P. Lopes Da Silva, N. Cambonie ja N. Bogelmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Välitoimihakemus, jolla vaaditaan pääasiallisesti ensinnäkin sitä, että komissio velvoitetaan pidättäytymään allekirjoittamasta tarjouspyyntöön nro 16/2005/OIL (rakennusten valvonta- ja vartiointipalvelu) liittyvää sopimusta, toiseksi, sikäli kuin komissio on jo tehnyt tämän sopimuksen, keskeyttämään sen täytäntöönpanon, kunnes ensimmäisen asteen tuomioistuin on ratkaissut kanteen pääasian osalta ja kolmanneksi, että määrätään muista toimenpiteistä.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/31


Kanne 12.1.2006 — FAB Fernsehen aus Berlin GmbH v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia T-8/06)

(2006/C 86/62)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: FAB Fernsehen aus Berlin GmbH (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Böken)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission 9.11.2005 tekemä päätös (K(2005) 3903 lopullinen (valtiontuesta, jonka Saksan liittotasavalta on myöntänyt maanpäällisten digitaalitelevisiolähetysten (DVB-T) aloittamiselle Berlin-Brandenburgissa) on kumottava.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa valtiontuesta maanpäällisten digitaalitelevisiolähetysten (DVB-T) aloittamiselle Berlin-Brandenburgissa myönnettävästä tuesta 9.11.2005 tehdyn komission päätöksen K(2005) 3903 lopull. Komissio totesi riidanalaisessa päätöksessään, että Saksan liittotasavallan niille yksityisille yleisradiopalvelun tarjoajille, jotka osallistuivat DVB-T:hen, maksama tuki oli yhteismarkkinoille soveltumatonta ja velvoitti Saksan liittotasavallan perimään takaisin tuensaajille — ja näin ollen myös kantajalle — sääntöjenvastaisesti maksetut tuet.

Kantaja esittää kanteensa tueksi, että myönnetty rahoitus ei ole EY 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea. Kysymyksessä ei ole tuki myöskään sen vuoksi, että EY 86 artiklan 2 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät. Kantaja väittää edelleen, että toimenpide kantajan tapauksessa ei rajoita jäsenvaltioiden välistä kauppaa, minkä vuoksi riidanalainen päätös on lainvastainen.

Kantaja perustaa kanteensa lisäksi siihen, että jos rahoituksen katsottaisiin olevan EY 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea, se olisi EY 87 artiklan 3 kohdan mukaan yhteismarkki- noille soveltuva. Tältä osin kantaja väittää, että vastaaja on käyttänyt harkintavaltaansa väärin tarkastellessaan sitä, onko rahoitus EY 87 artiklan 3 kohdan b ja d alakohdan mukaista ja yhteismarkkinoille soveltuvaa.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/31


Kanne 16.1.2006 — K-Swiss v. SMHV

(Asia T-14/06)

(2006/C 86/63)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: K-Swiss (Westlake Village, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja H. E. Hübner)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 26.9.2005 tekemä päätös (asia R 1109/2004-1) on kumottava

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu tavaramerkki: Kuviomerkki, joka esittää jalkinetta, jonka kyljessä on viisi samansuuntaista raitaa, luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten (miesten, naisten ja lasten jalkineet) — hakemus nro 2 788 511

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, koska haetun tavaramerkin ominaispiirteiden yhdistelmällä on siitä itsestään johtuva kyky yksilöidä kantajan tavarat muiden tavaroista. Syrjimättömyysperiaatteen loukkaaminen, koska SMHV rekisteröi muun muassa kuviomerkin, joka esittää jalkinetta, jonka kärjessä on kaksi samansuuntaista raitaa.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/32


Kanne 23.1.2006 — Deutsche Telekom v. SMHV

(Asia T-18/06)

(2006/C 86/64)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Deutsche Telekom AG (Bonn, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt J.-C. Gaedertz)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Kantajan vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston toisen valituslautakunnan 17.11.2005 tekemä päätös kumotaan

vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu tavaramerkki: Sanamerkki ”Alles, was uns verbindet” luokkiin 9, 16, 35, 36, 38 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille — hakemus nro 3 648 441

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen, koska haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen haetuille tavaroille ja palveluille, eikä se ole millään lailla kuvaileva, koska sanayhdistelmä on epätavanomainen kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/32


Kanne 21.1.2006 — Saksan v. komissio

(Asia T-21/06)

(2006/C 86/65)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: M. Lumma, C. Schultz, avustajanaan Rechtsanwältin G. Quardt)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Valtiontuista, jotka Saksan tasavalta on myöntänyt maanpäällisen digitaalitelevision (DVB-T) käyttöönottoa varten Berlin-Brandenburgissa, 9.11.2005 tehty komission päätös K(2005) 3903 on kumottava;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa valtiontuista, jotka Saksan tasavalta on myöntänyt maanpäällisen digitaalitelevision (DVB-T) käyttöönottoa varten Berlin-Brandenburgissa 9.11.2005 tehdyn komission päätöksen K(2005) 3903 lopullinen. Riidanalaisessa päätöksessä komissio katsoi, että tuki, jonka Saksan tasavalta on myöntänyt DVB-T:ssa osallisina oleville yksityisille yleisradiotarjoajille, on yhteismarkkinoille soveltumaton ja velvoitti Saksan liittotasavallan perimään lainvastaisesti myönnetyn tuen takaisin edunsaajilta.

Kanteensa tueksi kantaja esittää erityisesti, että myönnetyt tuet ovat yhteismarkkinoille soveltuvia, ja huomauttaa, että komissio on tehnyt useita arviointi- ja arvosteluvirheitä soveltaessaan EY 87 artiklan 3 kohtaa. Sen sijaan, että kantaja olisi suorittanut arvioinnin 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, se käytti uutta markkinahäiriöiden arviointitapaa, joka ei siinä muodossa, jossa sitä käytettiin, soveltunut sen arvioimiseen, onko tuki yhteismarkkinoille soveltuva. Lisäksi kantaja väittää, että komissio ei suorittanut asianmukaista arviointia myönnetyn tuen soveltuvuudesta EY 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Lisäksi kantaja perustelee kannettaan sillä, että komissio on loukannut yleisiä oikeusperiaatteita. Se vetoaa hyvän hallinnon periaatteen ja oikeutta tulla kuulluksi koskevan periaatteen loukkaamiseen.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/32


Kanne 24.1.2006 — Medienanstalt Berlin-Brandenburg v. komissio

(Asia T-24/06)

(2006/C 86/66)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) (Berliini, Saksa) (edustajat: Rechtsanwalt M. Schütte ja Rechtsanwalt B. Immenkamp)

Vastaaja: komissio

Vaatimukset

komission 9.11.2005 tekemä päätös (K(2005) 3903 lopull) valtiontuesta, jonka Saksan liittotasavalta on myöntänyt maanpäällisten digitaalitelevisiolähetysten (DVB-T) aloittamiselle Berlin-Brandenburgissa, on kumottava.

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa valtiontuesta maanpäällisten digitaalitelevisiolähetysten (DVB-T) aloittamiselle Berlin-Brandenburgissa myönnettävästä tuesta 9.11.2005 tehdyn komission päätöksen K(2005) 3903 lopull. Komissio totesi riidanalaisessa päätöksessään, että Saksan liittotasavallan niille yksityisille yleisradiopalvelun tarjoajille, jotka osallistuivat DVB-T:hen, maksama tuki oli yhteismarkkinoille soveltumatonta ja velvoitti Saksan liittotasavallan perimään takaisin tuensaajille sääntöjenvastaisesti maksetut tuet. Kantaja mainitaan riitautetussa päätöksessä nimenomaisesti tuenantajana.

Kantaja esittää kanteensa tueksi kolme kanneperustetta.

Se toteaa ensiksi, että riidanalainen päätös on oikeudellisesti virheellinen, koska olennaisia muotomääräyksiä ei ole noudatettu. Komissio on erityisesti laiminlyönyt perusteluvelvollisuuden, koska se ei ole esittänyt ymmärrettävästi, miksi käsiteltävänä olevassa tapauksessa kysymyksessä on valtiontuki.

Kantaja väittää toisessa kanneperusteessaan, että EY 87 artiklaa on rikottu. Kantajan näkemyksen mukaan ensiksikään kysymyksessä ei ole EY 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki. Se väittää toiseksi, että jos kysymyksessä tosiasiallisesti olisi tuki, se olisi yhteensopimaton 87 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdan kanssa.

Lopuksi kantaja perustaa kanteensa sille, että riidanalainen päätös on EY 86 artiklan 2 kohdan vastainen sen vuoksi, että jos kysymyksessä olisi tuki, se olisi yhteismarkkinoille soveltumaton.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/33


Kanne 24.1.2006 — RheinfelsQuellen H. Hövelman v. SMHV

(Asia T-28/06)

(2006/C 86/67)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: RheinfelsQuellen H. Hövelman GmbH & Co. KG (Duisburg, Saksa) (edustajat: asianajajat W. Kellenter ja A. Lambrecht)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 17.11.2005 tekemä päätös asiassa R 1179/2004-2 on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu tavaramerkki: Sanamerkki ”VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN” luokkiin 32 ja 33 kuuluvia tavaroita varten — hakemus nro 2 806 875

Tutkijan päätös: Hakemus hylätään

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylätään

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen, koska tavaramerkki ei muodostu yksinomaan kuvailevista merkinnöistä, eikä siltä puutu myöskään vaadittava erottamiskyky.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/33


Kanne 24.1.2006 — Procter & Gamble v. SMHV

(Asia T-29/06)

(2006/C 86/68)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Procter & Gamble Company (Cincinnati, USA) (edustaja: asianajaja G. Kuipers)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 22.11.2005 tekemä päätös (asia R 1071/2004-1), joka annettiin tiedoksi P&G:lle 5.12.2005 päivätyllä kirjeellä, on kumottava siltä osin kuin siinä katsotaan, ettei tavaramerkki täytä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia edellytyksiä ja

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kyseessä oleva yhteisön tavaramerkki: Kolmiulotteinen merkki, joka muodostuu neliönmuotoisesta valkoisesta tabletista, jonka pinnalla on sininen kukkakuvio, jossa on viisi terälehteä, luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten (pesuaineet ja valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; pukdistus- ja hoitovalmisteet; saippuat) — hakemus nro 1 697 432

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan päätös: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen nro 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/34


Kanne 24.1.2006 — Procter & Gamble v. SMHV

(Asia T-30/06)

(2006/C 86/69)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Procter & Gamble Company (Cincinnati, USA) (edustaja: asianajaja G. Kuipers)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 21.11.2005 tekemä päätös (asia R 1072/2004-1), joka annettiin tiedoksi P&G:lle 5.12.2005 päivätyllä kirjeellä, on kumottava siltä osin kuin siinä katsotaan, ettei tavaramerkki täytä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia edellytyksiä ja

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kyseessä oleva yhteisön tavaramerkki: Kolmiulotteinen merkki, joka muodostuu neliönmuotoisesta valkoisesta tabletista, jonka pinnalla on sininen kukkakuvio, jossa on neljä terälehteä, luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten (pesuaineet ja valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; astioiden pesu-, puhdistus- ja hoitovalmisteet; saippuat) — hakemus nro 1 683 408

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan päätös: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen nro 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/34


Kanne 24.1.2006 — Protecter & Gamble v. SMHV

(Asia T-31/06)

(2006/C 86/70)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Protecter & Gamble Company (Cincinnati, USA) (edustaja: asianajaja G. Kuipers)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 16.11.2005 tekemä päätös (asia R 1183/2004-1), joka annettiin tiedoksi P&G:lle 23.11.2005 päivätyllä kirjeellä, on kumottava siltä osin kuin siinä katsotaan, ettei tavaramerkki täytä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia edellytyksiä ja

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kyseessä oleva yhteisön tavaramerkki: Kolmiulotteinen merkki, joka muodostuu neliönmuotoisesta valkoisesta tabletista, jonka pinnalla on lila kukkakuvio, jossa on viisi terälehteä, luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten (pesuaineet ja valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; astioiden pesu-, puhdistus- ja hoitovalmisteet; saippuat) — hakemus nro 1 683 457

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan päätös: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen nro 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/35


Kanne 30.1.2006 — Honig-Verband v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia T-35/06)

(2006/C 86/71)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Honig-Verband (Hampuri, Saksa) (edustajat: Rechtsanwalt M. Hagenmeyer ja Rechtsanwalt T. Teufer)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Miel de Provence) (SMM) 14 päivänä marraskuuta 2005 annettu komission asetus (EY) N:o 1854/2005 on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa asetuksen (EY) N:o 1854/2005 (1), jolla lisättiin merkintä ”Miel de Provence” asetuksen N:o 2400/96 (2) liitteeseen suojattuna maantieteellisenä merkintänä (SMM). Ennen asetuksen N:o 1854/2005 antamista kantaja oli vastustanut toimivaltaisessa saksalaissa viranomaisessa nimityksen ”Miel de Provence” rekisteröintihakemusta.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen.

Ensinnäkin riidanalainen asetus on kumottava, koska se on ristiriidassa direktiivissä 2001/110/EY (3) olevien hunajan alkuperää koskevien tyhjentävien erityissäännösten kanssa. Vastaajan antama asetus muodostaa lisäksi kohtuuttoman rajoituksen tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen EY 28 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

Toiseksi kantaja perustelee kannettaan sillä, että riidanalainen asetus on ristiriidassa asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (4) kanssa. Kantaja vetoaa tässä yhteydessä mainitun asetuksen 2 ja 4 artiklan sekä 7 artiklan 4 kohdan toisen luetelmakohdan rikkomiseen.

Kolmanneksi kantaja väittää, että asetus N:o 1854/2005 on annettu virheellisessä menettelyssä. Vastaaja ei ole ottanut riittävästi huomioon esitettyjä väitteitä, jotka perustuivat olemassa olevalle nimitykselle aiheutuvaan taloudelliseen vahinkoon.


(1)  Nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Miel de Provence) (SMM) 14 päivänä marraskuuta 2005 annettu komission asetus (EY) N:o 1854/2005.

(2)  Tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin”17 päivänä joulukuuta 1996 annettu komission asetus (EY) N:o 2400/96.

(3)  Hunajasta 20.12.2001 annettu neuvoston direktiivi 2001/110/EY.

(4)  Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/35


Kanne 3.2.2006 — Transcatab S.p.A v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia T-39/06)

(2006/C 86/72)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja(t): Transcatab S.p.A., selvitystilassa oleva yhtiö (Caserta, Italia) (edustaja(t)/asiamies (asiamiehet): avvocato Cristoforo Osti ja avvocato Alessandra Prastaro)

Vastaaja(t): Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii 20.10.2005 tehdyn komission päätöksen K(2005) 4012 lopull. 1 artiklan 1 kohdan, jossa komissio katsoo, että SCC (Alliance One) on vastuussa niistä 81 artiklan rikkomisista, joihin Transcatab on syyllistynyt, kumoamista osittain

Alentaa vastaavasti Transcatabille määrättyjä sakkoja.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Esillä olevan kanteen kohde on sama kuin asiassa T-11/06, Tabacchi v. komissio. Kantaja väittää, että komission päätöksessä katsottiin Alliance One International -nimisen yhtiön olevan tekijänvastuussa väitetyistä rikkomuksista, koska sillä on viimesijainen määräysvalta Transcatabissa.

Vaatimustensa tueksi kantaja väittää, että

komissio on syyllistynyt väärään lainsoveltamiseen katsoessaan, että Alliance One International -niminen yhtiö on vastuussa Transcatabin menettelystä. Komissio ei ole noudattanut todistustaakkaa koskevia periaatteita, se ei ole esittänyt näyttöä Alliance One Internationalen käyttämästä vaikutusvallasta, ja on näin ylittänyt liikevaihtoon kohdistuvan 10 % -rajan

Komissio on ollut väärässä katsoessaan, että kyseessä oleva rikkomus on luonteeltaan erittäin vakava, koska kyse on kaikkea muuta kuin vakavasta rikkomuksesta, koska sopimus on vaikutuksiltaan lähes mitätön relevanteilla markkinoilla, loppumarkkinoilla ja suhteessa kuluttajiin, sekä siksi, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat laajuudeltaan erittäin rajoitetut.

Komissio on loukannut suhteellisuusperiaatetta ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta päättäessään sakkojen määräytymisperusteen olevan 10 000 000 euroa.

Komission olisi pitänyt kantajan mukaan tarkastella erikseen vuosia 1995–1998 ja tätä seuraavia vuosia ja katsoa, että Transcatab on vastuullinen ainoastaan ensin mainittujen vuosien osalta. Katsoessaan kantajan olevan vastuullinen myös vuosien 1999–2002 osalta komissio on rikkonut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska se on tunnustanut yhdistysten osalta lieventäväksi asianhaaraksi sen, että kyseessä oli oikeudellisesti epäselvä tilanne, mutta se ei ollut soveltanut samaa lieventävää asianhaaraa suhteessa jalostajiin.

Komissio on rikkonut non bis in idem -periaatetta, määrätessään ensimmäisen kerran seuraamuksen Transcatabille ja muille jalostajille Associazione professionale Trasformatori TAbacchi Italiani -nimisen yhdistyksen jäseninä ja sanktioinut niitä tämän jälkeen yksittäisinä jalostajina.

Komissio on kantajan mukaan ollut väärässä katsoessaan, ettei tiettyjä kantajan osoittamia lieventäviä asianhaaroja voida soveltaa; lojaalin yhteistyön, sopimusten soveltamatta jättämisen, sopimusten toimeenpanon keskeyttämisen vuoksi tai sen vuoksi, että oli perusteltua syytä epäillä menettelyjen lainvastaisuutta.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/36


Kanne 13.2.2006 — Gollnisch v. parlamentti

(Asia T-42/06)

(2006/C 86/73)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bruno Gollnisch (Limonest, Ranska) (edustaja: asianajaja W. de Saint Just)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin 13.12.2005 tekemä päätös, joka koskee mietinnön nro A6-376/2005 hyväksymistä, on kumottava

Gollnischille on myönnettävä 8 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

kantajalle on lisäksi myönnettävä 4 000 euroa avustajasta ja esillä olevan kanteen valmistelusta aiheutuneista kuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on Euroopan parlamentin jäsen, vaatii esillä olevassa kanteessa, että toimi, jolla Euroopan parlamentti hyväksyi äänestyksessä 13.12.2005 pidetyssä täysistunnossa oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön nro A6-376/2005, joka koskee kantajan lehdistötilaisuudessa esittämiä lausumia, ja jolla ei näin ollen puolustettu kantajan parlamentaarista koskemattomuutta, kumotaan. Lisäksi kantaja vaatii korvausta vahingosta, jonka hän väittää aiheutuneen riidanalaisen toimen antamisen johdosta.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi useisiin kanneperusteisiin, jotka koskevat muun muassa parlamentin toimessa, jonka kumoamista vaaditaan, olevaa muotovirhettä ja sitä, että kyseinen toimi on yleisten oikeusperiaatteiden, kuten oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden vastainen, sekä sitä, että kyseisen toimen antamisessa tapahtui menettelyvirheitä. Hän vetoaa myös siihen, että riidanalainen toimi on ristiriidassa Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan ilmaisunvapautta ja fumus persecutionis -tilanteita koskevan vakiintuneen oikeuskäytännön kanssa ja että sillä vaarannetaan parlamentin jäsenen riippumattomuus siltä osin kuin kantajan mukaan se, että hän käytti kansallisen ja eurooppalaisen poliittisen toimintansa yhteydessä puheenvuoron kyseessä olleessa lehdistötilaisuudessa, asetettiin kyseenalaiseksi.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/37


Kanne 9.2.2006 — Cofira SAC v. komissio

(Asia T-43/06)

(2006/C 86/74)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Cofira SAC (Rousset Cedex, Ranska) (edustajat: asianajajat Girolamo Addessi, Leonilda Mari ja Daniella Magurno)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Cofira SAC:lle määrätty seuraamus on kumottava

seuraamukset on määrättävä yhteisvastuullisesti kaikille Cofira Sepron diffuusion johdosta syntyneille yhtiöille

seuraamuksen määrää on alennettava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Riidanalaisen päätöksen 1 artiklassa todetaan, että eräät yritykset, mukaan lukien kantaja, ovat rikkoneet yhteisön kilpailusääntöjä 24.3.1982 ja 26.6.2002 välisenä aikana osallistumalla sopimuksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin muovisten teollisuussäkkien alalla Belgiassa, Saksassa, Espanjassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa. Tällaisten rikkomisten tarkoituksena oli vastaajan mukaan vahvistaa hinnat, ottaa käyttöön yhteiset mallit, laskea hinnat, jakaa markkinat, myöntää myyntikiintiöt, jakaa asiakkaat, kaupat ja tilaukset, hoitaa keskitetysti eräät tarjouskilpailut ja vaihtaa yksityiskohtaisia tietoja.

Kantaja toteaa vaatimustensa tueksi ennen kaikkea, että päätöstä ei olisi pitänyt osoittaa sille.

Se huomauttaa tältä osin, että COFIRA SEPSO, jota vastaan tutkimukset on muiden yritysten ohella aloitettu, jaettiin 27.11.2003 kolmeen eri yritykseen, joista yksi oli kantaja. COFIRA SAC on näin ollen ollut olemassa vasta niiden tosiseikkojen tapahtumisen jälkeen, joista komissio on määrännyt seuraamuksia.

Riidanalaisessa päätöksessä ei todeta lainkaan niitä syitä, joiden vuoksi seuraamus on määrätty pelkästään kantajalle, vaikka kaikkien COFIRA SEPSO:n diffuusion johdosta syntyneiden yhtiöiden olisi pitänyt vastata tutkinnan kohteena olleesta lainvastaisuudesta.

Päätöksestä eivät myöskään ilmene seikat, joiden perusteella seuraamuksen määrästä on päätetty, kun otetaan huomioon se, että seuraamus on suhteutettu liikevaihtoon eikä kantajalla ollut riidanalaisten tosiseikkojen tapahtuma-ajankohtana mitään liikevaihtoa, koska sitä ei ollut olemassa.

Toisaalta komissio ei ilmoita niitä tosiseikkoja, joista kilpailusääntöjen rikkominen on muodostunut. Koko päätös perustuu näet olettamaan siitä, että yhtiöiden edustajien väliset kokoukset merkitsevät tosiasiassa perustamissopimuksen 81 artiklan vastaista käyttäytymistä, ja olettamaan siitä, että tällaisilla käytännöillä on merkittävä vaikutus kilpailuun. Vaikka komission toteamat seikat hyväksytään, kantajan mukaan viisivuotinen vanhentumisaika on kuitenkin kulunut umpeen.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/37


Kanne 14.2.2006 — komissio v. Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulias ja viisi muuta

(Asia T-44/06)

(2006/C 86/75)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: Maria Patakia, edustajanaan asianajaja Spiridonas Xatsigiannis)

Vastaaja: Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulias — Hellenic Ventures S.A., Konstantinos Katsigiannis, Panagiotis Chronopoulos, Minas Patsouris, Nikolaos Poulakos ja Robert Ceurvorst

Vaatimukset

Yhtäältä ensimmäisenä vastaajana mainittu yhtiö ja toisaalta yhteisvastuullisesti tämän kanssa 2. — 6. vastaaja on velvoitettava palauttamaan komissiolle koko ennakkosumma, jonka ensimmäisenä mainittu vastaaja sai yhteisöltä, eli 70 000 ecua, nykyisin euroa, korkoineen, jotka sopimuksessa sovitun mukaisesti laskettuna 12.2.2006 asti ovat 103 423,54 ecua, nykyisin euroa, eli yhteensä 171 939,18 ecua, nykyisin euroa, ja sen lisäksi edelleenkin sopimusperusteista kuukausittaista korkoa 1,5 prosenttia eli 34,52 ecua, nykyisin euroa, päivässä 1.1.2006 alkaen aina siihen saakka, kunnes vastaajat ovat täysimääräisesti maksaneet saatavan

Vastaajat on yhteisvastuullisesti velvoitettava korvaamaan komission yleiset oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien komission asianajajien palkkiot.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan yhteisö, jotka Euroopan komissio edustaa, teki ensimmäisenä mainittuna vastaajana olevan yhtiön, jonka osakkeenomistajia ja hallituksen jäseniä tai johtajia muut vastaajat ovat, kanssa Seed Fund 601 -nimisen sopimuksen ”alkupääomaa tarjoavien kassojen perustamista ja kehittämistä koskevan toimintamallin (seed capital)” (1) puitteissa.

Sopimuksessa komissio sitoutui myöntämään ensimmäisenä mainitulla vastaajalle enintään 350 000 ecua taloudellista tukea etumaksuna, joka pitää palauttaa tietyillä edellytyksillä. Tämä etumaksu oli tarkoitettu kattamaan enintään 50 prosenttia toimintakuluista, joita ensimmäisenä mainitulle vastaajalle kertyy, kun se toimii Kreikassa kassana, josta myönnetään yhtiöille alkupääomaa. Sopimuksen nojalla komissio maksoi ensimmäisenä mainitulle vastaajalle ensimmäisen vuosittaisen etumaksun, jonka suuruus oli 70 000 ecua.

Komissio ilmoitti vastaajalle 16.7.1994 päivätyllä kirjeellä sopimuksen purkamisesta ja kehotti vastaajaa palauttamaan korkoineen 70 000 ecua. Komissio ilmoitti 19.9.1994 päivätyllä kirjeellään, että tämä päätös johtui siitä, että vastaaja kieltäytyi sopimuksen 8.1 artiklan vastaisesti alistumasta komission taloudellisia tarkastuksia suorittavan yksikön tarkastajien tekemään yksityiskohtaiseen tarkastukseen. Komissio oli katsonut, että tällainen tarkastus oli välttämätön, komission sellaisen virkamiehen toteamusten takia, joka oli tehnyt paikan päällä tarkastuksen ja joka oli ilmaissut vakavia epäilyjä siitä, täyttivätkö sijoitukset, joita ensiksi mainittu vastaajana oleva yritys oli rahoittanut, kirjallisesti sovitut edellytykset.

Vaikka ensiksi mainittua vastaajaa toistuvasti kehotettiin maksamaan saatava, se ei palauttanut vaadittua summaa.

Kanteellaan komissio vaatii edellä mainitun velkaa olevan summan maksamista sille kertyvien korkoineen.


(1)  EYVL C 306, 1.12.1988, s. 12.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/38


Kanne 13.2.2006 — Reliance Industries v. neuvosto ja komissio

(Asia T-45/06)

(2006/C 86/76)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Reliance Industries Ltd (Bombay, Intia) (edustajat: solicitor I. MacVay ja solicitor S. Ahmed)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission 1.12.2005 tekemät päätökset, joilla ilmoitettiin muun muassa Intiasta peräisin olevan tietyn juomapullolaatua olevan polyeteenitereftalaatin (PET) tuontiin sovellettavien tasoitustoimenpiteiden päättymistä koskevan tarkastelun vireille panemisesta ja Intiasta, Indonesiasta, Korean tasavallasta, Malesiasta, Taiwanista ja Thaimaasta peräisin olevan tietynlaisen PET:n tuonnissa sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta tarkastelusta sekä Korean tasavallasta ja Taiwanista peräisin olevan tietynlaisen PET:n tuonnissa sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta, (1) on kumottava

jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo sen olevan tarpeen tai asianmukaista, neuvoston asetus (EY) N:o 2603/2000, neuvoston asetus (EY) N:o 2604/2000 ja komission päätös 2000/745/EY on kumottava niiltä osin kuin niitä voidaan soveltaa kantajaan 1.12.2005 jälkeen

neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (peruspolkumyyntiasetus) 11 artiklan 3 kohta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (tukia koskeva perusasetus) 18 artiklan 1 kohta on kumottava, jos ja vain jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo — ja ainoastaan siltä osin kuin se katsoo — että toisin kuin kantaja väittää, kyseisten säännösten tosiasiallinen rakenne poikkeaa maailman kauppajärjestön (WTO) polkumyyntisopimuksen 11 artiklan 3 kappaleen ja/tai WTO:n tukia koskevan sopimuksen 21 artiklan 3 kappaleen sanamuodosta

vastaajat on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Riidanalaisissa päätöksissä komissio päätti panna vireille päättymistä koskevan tarkastelun, joka liittyy lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta, Malesiasta ja Thaimaasta peräisin olevan tietynlaisen PET:n tuonnissa, kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta sekä Indonesiasta, Korean tasavallasta ja Taiwanista peräisin olevan tietynlaisen PET:n tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä 27 päivänä marraskuuta 2000 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 2603/2000 (2) ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Korean tasavallasta, Taiwanista ja Thaimaasta peräisin olevan tietynlaisen PET:n tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 27 päivänä marraskuuta 2000 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 2604/2000 (3) sekä mainittujen polkumyynnin ja tukien vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä tehtyyn komission päätökseen 2000/745/EY. (4) Peruspolkumyyntiasetuksen 11 artiklan 2 kohdan ja tukia koskeva perusasetuksen 18 artiklan 1 kohdan nojalla näistä vireillepanoa koskevista ilmoituksista seuraa, jos ne annetaan ajallaan, että asianomaiset toimenpiteet ovat voimassa tarkastelun tuloksia odotettaessa.

Kantaja väittää kanteensa tueksi, että päättymistä koskevaa tarkastelua ei ole pantu vireille pätevästi, joten kyseessä olevat toimenpiteet ja sitoumus päättyivät niitä koskevien ehtojen mukaisesti 1.12.2005. Kantaja väittää, että ilmoitukset julkaistiin sinä samana päivänä, kun toimenpiteet päättyivät (1.12.) ja että näin ollen päättymistä koskevaa tarkastelua ei pantu vireille WTO:n säännöissä edellytetyllä tavalla ennen päättymispäivämäärää. Tältä osin kantaja katsoo, että perusasetuksia on tulkittava WTO-sopimusten mukaisesti ja että joka tapauksessa perusasetuksissa olevia moniselitteisiä ilmauksia on tulkittava sen eduksi yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti. Kantaja väittää lisäksi, että ellei perusasetuksia voida tulkita sen esittämällä tavalla, kyseiset säännökset ovat sellaisenaan WTO:n sääntöjen vastaisia ja näin ollen tältä osin pätemättömiä.


(1)  EUVL C 204, 1.12.2005, s. 4 ja s. 9.

(2)  EYVL L 301, 30.11.2000, s. 1.

(3)  EYVL L 301, 30.11.2000, s. 21.

(4)  EYVL L 301, 30.11.2000, s. 88.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/39


Kanne 13.2.2006 — Galileo Lebensmittel v. komissio

(Asia T-46/06)

(2006/C 86/77)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (Trierweiler, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt K. Bott)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

vastaajan päätös varata verkkotunnus galileo.eu kumotaan ja vastaaja määrätään luovuttamaan verkkotunnus galileo.eu .eu-aluetunnusten rekisterinpitäjälle (EURid) vapaasti rekisteröitäväksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja haki verkkotunnuksen ”galileo.eu” rekisteröintiä .eu-aluetunnuksena. Rekisteri, EURid, ei hyväksynyt hakemusta sillä perusteella, että haettu verkkotunnus on varattu vastaajalle.

Kantaja vetoaa kanteensa perusteluna asetuksen (EY) N:o 874/2004 (1) 9 artiklan loukkaamiseen. Lisäksi sen asetuksen N:o 874/2004 2 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 12 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisia oikeuksia on loukattu.


(1)  .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista 28 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 874/2004.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/40


Kanne 17.2.2006 — Astex Therapeutics v. SMHV

(Asia T-48/06)

(2006/C 86/78)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Astex Therapeutics Limited (Cambridge, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: barrister M. Edenborough ja solicitor R. Harrison)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Protec Health International Limited (Cirencester, Yhdistynyt kuningaskunta)

Vaatimukset

riidanalainen SMHV:n toisen valituslautakunnan 29.11.2005 asiassa R 651/2004 — 2 tekemä päätös on kumottava kokonaisuudessaan tai toissijaisesti osittain

vastapuoli on velvoitettava korvaamaan kantajalle/valittajalle tämän kanteen yhteydessä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut (jos vastapuoli on tässä asiassa väliintulijana) ja (joka tapauksessa) valituslautakunnassa käydystä menettelystä ja väitemenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Lisäksi virasto on velvoitettava korvaamaan yhteisvastuullisesti vastapuolen kanssa kantajalle/valittajalle tämän ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen yhteydessä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu tavaramerkki: Kuviomerkki Astex Technology luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten (farmaseuttiset tuotteet)

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Protec Health International Limited

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhteisön sanamerkki Astex luokkaan 5 (hyönteismyrkyt pölypunkkien hävittämiseen) ja luokkaan 24 (tekstiilit ym.) kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Rekisteröinnin epääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/40


Kanne 17.2.2006 — Irlanti v. komissio

(Asia T-50/06)

(2006/C 86/79)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Irlanti (asiamiehet: D. O'Hagan, barrister P. McGarry)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission 7.12.2005 tekemä päätös C[2005] 4436 lopullinen on kumottava perustamissopimuksen 230 artiklan nojalla kokonaan tai osittain siltä osin kuin se koskee Irlannin soveltamaa Shannonin alueen alumiinioksidituotannossa polttoaineena käytettyjen kivennäisöljyjen valmisteveroja koskevaa vapautusta;

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut tästä oikeudenkäynnistä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vuonna 1970 Aughinishin aloitteentekijöille annettiin sitoumus alumiinioksidin tuotannossa polttoaineena käytettävän öljyn tullivapaudesta silloin Shannoniin, Irlantiin suunnitteilla olleen tehtaan osalta. Vuonna 1983 Aughinishissa sijaitseva tehdas otettiin käyttöön ja Irlannin viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että se aikoi panna täytäntöön valmisteveroja koskevaa vapautusta koskevan sitoumuksen. Kantaja toteaa, että lisäksi vapautukselle annettiin lupa sittemmin tehdyillä neuvoston päätöksillä (1). Vuonna 2000 komissio otti esiin valtiontukea koskevan asian, mikä johti muodollisen tutkimuksen aloittamiseen ja lopulta riidanalaisen päätöksen tekemiseen.

Kanteensa tueksi kantaja esittää, että komissio on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on katsonut, että kyseessä oleva tuki on uusi tuki eikä voimassa oleva tuki.

Kantajan mukaan vaikka tuki olisi uusi tuki ja siitä olisi pitänyt ilmoittaa täytäntöönpanon yhteydessä vuonna 1983, komissio myöntää, että tuki ilmoitettiin ajoissa. Se, että komissio ei tehnyt mitään päätöstä itse määräämiensä ajanjaksojen kuluessa, teki kyseessä olevasta tuesta voimassa olevan tuen. Toissijaisesti komissio piti tukea olemassa olevana tukena kaikkina merkityksellisinä aikoina, ja sen vuonna 1992 antama varaukseton lausunto vahvistaa, että asia on näin.

Lisäksi asetuksen N:o 659/1999 (2) 15 artiklan, luettuna yhdessä 1 artiklan b alakohdan iv alakohdan kanssa, nojalla tuki on voimassa oleva tuki ja komission käyttöön ottamat tukien valvontaan liittyvät menettelyt ovat virheellisiä, koska tuki on ollut voimassa yli kymmenen vuoden ajan ja mainitussa artiklassa säädetty vanhentumisaika on päättynyt.

Ensimmäiseen perusteeseen liittyen kantaja väittää myös, että tuki oli sellaisten oikeudellisesti sitovien sitoumusten kohteena, joita Irlannin viranomaiset olivat tehneet ennen Irlannin liittymistä yhteisöön vuonna 1973. Kantajan mukaan tuki olisi pitänyt katsoa voimassa olevaksi tueksi jo pelkästään tästä syystä.

Kantaja esittää lisäperusteena, että päätöksellä loukataan oikeusvarmuuden periaatetta tilanteessa, jossa se on ristiriidassa komission ehdotuksen perusteella tehdyn yksimielisen neuvoston päätöksen kanssa. Päätös on myös välittömästi ristiriidassa kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämistä koskevan direktiivin 92/81/ETY (3) 8 artiklan 5 kohdan kanssa, jossa edellytetään, että komissio tekee epärehellisen kilpailun tai sisämarkkinoiden toiminnan vääristymisen vuoksi ehdotukset, jotka neuvosto hyväksyy yksimielisesti.

Lisäksi komissio on väitetysti loukannut luottamuksensuojan periaatetta ainakin kyseessä olevan valtiontuen saajan osalta, koska komissio on nimenomaisesti antanut luvan poikkeukselle 31.12.2006 saakka.

Lopuksi väitetään, että komissio on loukannut oikeusvaltion perusperiaatetta ja käyttänyt väärin toimivaltaansa menettelyllään, mukaan lukien sillä, että riidanalaisen päätöksen tekeminen on viivästynyt, kun otetaan huomioon erityisesti se, että kyseinen tuki ilmoitettiin sille ensin vuonna 1983. Lisäksi komissio on rikkonut direktiivissä 92/81/ETY olevia menettelyjä ja antanut julkisia lausuntoja kyseessä olevasta tukijärjestelmästä. Näin ollen menettelynsä vuoksi komissio ei missään tapauksessa voi määrätä tukea takaisin perittäväksi.


(1)  Luvan antamisesta jäsenvaltioille direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti jatkaa erityistarkoituksiin käytettävien kivennäisöljyjen valmisteveroja koskevien voimassa olevien alennusten tai vapautusten soveltamista 19 päivänä lokakuuta 1992 tehty neuvoston päätös 92/510/ETY (EYVL L 316, s. 16) ja muut sittemmin tehdyt päätökset.

(2)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, s. 1).

(3)  Kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/81/ETY (EYVL L 316, s. 12).


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/41


Kanne 21.2.2006 — UPM-Kymmene v. komissio

(Asia T-53/06)

(2006/C 86/80)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki, Suomi) (edustajat: asianajajat B. Amory, E. Friedel ja F. Bimont)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

päätös on kumottava osittain sikäli kuin siinä katsottiin, että Rosenlew Saint Frères Emballage oli osallistunut Valveplast-järjestön kokouksiin Euroopan tasolla 18.7.1994–31.1.1999 ja että yksi jatkuva kilpailusääntöjen rikkominen syntyi sen perusteella, että Rosenlew Saint Frères Emballage oli osallistunut lyhyesti Valveplast-järjestön kokouksiin (21.11.1997–26.11.1998) ja että se oli tehnyt yhteistyötä avosäkkejä koskevissa kokouksissa Ranskassa

kantajalle päätöksessä määrättyä sakkoa on alennettava

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle tämän aiheettomasti maksama osuus sakosta korkoineen sakon maksamispäivästä alkaen siihen saakka, kunnes komissio on suorittanut korvauksen täysimääräisesti ja lopullisesti

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii komission päätöksen C(2005)4634 lopullinen, joka tehtiin 30.11.2005 asiassa COMP/F/38.354 — Teollisuussäkit, osittaista kumoamista. Kantaja ei kiistä todettujen tosiseikkojen paikkansapitävyyttä, mutta väittää, että päätöksessä on useita arviointivirheitä niiden tosiseikkojen osalta, jotka koskevat kantajan tytäryhtiötä Rosenlew Saint Frères Emballagea ja sen roolia kartellitoiminnassa, ja se vaatii määrätyn sakon alentamista, koska se ei ole oikeutettu eikä oikeasuhteinen.

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että EY 81 artiklan 1 kohdan soveltamisessa on tehty tosiseikkoja koskevia virheitä. Kantaja väittää, että päätös on virheellinen, koska näyttöä Rosenlew Saint Frères Emballagen yhdestä jatkuvasta kilpailusääntöjen rikkomisesta ei ole. Kantaja väittää toiseksi, että komissio arvioi virheellisesti rikkomisen kestoa. Kantajan mukaan komissio ei osoittanut, että Rosenlew Saint Frères Emballage oli ottanut osaa kartellitoimintaan suljettavien säkkien sektorilla ja osallistunut Valveplast-järjestön kokouksiin Euroopan tasolla 20.12.2004 lukien. Kantaja toteaa lisäksi, että näyttö Rosenlew Saint Frères Emballagen osallistumisesta avosäkkejä koskeneisiin Ranskan ryhmän kokouksiin 31.1.1999 saakka, on riittämätön.

Kantaja väittää edelleen, että yleisperiaatteita eli suhteellisuusperiaatetta ja yhdenvertaisen kohtelun ja oikeudenmukaisuuden periaatetta on loukattu ja että sakon määräämisessä on tehty arviointivirheitä.

Kantaja väittää ensiksi, että komissio ylitti asetuksen 1/2003 23 artiklan 3 kohdan mukaisen harkintavaltansa rajat, kun se vahvisti rikkomisen vakavuuteen nähden suhteettoman perusmäärän sakolle. Kantaja riitauttaa tältä osin kertoimen 2 ehkäisevänä tekijänä ja väittää, että koko kartellilla vuonna 1996 ollut markkinaosuus teollisuussäkkimarkkinoilla ei ollut asianmukainen perusta sakon perusmäärän laskemiseksi.

Kantaja väittää toiseksi, että komissio arvioi virheellisesti Rosenlew Saint Frères Emballagen kartellitoimintaan osallistumisen keston.

Kantaja väittää kolmanneksi, että komissio ei huomioinut riittävästi sitä, että kantajan katsottiin olleen vastuussa ainoastaan sen ominaisuudessa emoyhtiönä, ja että näin tehdessään se loukkasi oikeudenmukaisuuden periaatetta.

Kantaja väittää neljänneksi, että komissio ei huomioinut tiettyjä lieventäviä seikkoja ja katsoi virheellisesti raskauttavana seikkana, että se oli syyllistynyt rikkomisen uusimiseen.

Kantaja riitauttaa lopuksi sakon lopullisen määrän vahvistamiseen liittyen sen, että komissio luonnehti kartellin erittäin vakavaksi kilpailusääntöjen rikkomiseksi, koska kartellin vaikutus kilpailuun oli vähäinen ja sen maantieteellinen laajuus suppea.

Kantaja väittää myös, että sen puolustautumisoikeuksia on loukattu, koska sen ei annettu hallinnollisessa menettelyssä tutustua tiettyyn asiaa koskevaan näyttöön, johon komissio tukeutui osoittaakseen Rosenlew Saint Frères Emballagen rikkomisen keston ja laajuuden.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/42


Kanne 23.2.2006 — Low & Bonar ja Bonar Technical Fabrics v. komissio

(Asia T-59/06)

(2006/C 86/81)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Low & Bonar plc (Dundee, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Bonar Technical Fabrics NV (Zele, Belgia) (edustajat: lakimies L. Garzaniti ja solicitor M. O'Regan)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission asiassa COMP/F/38.354 — teollisuussäkit 30.11.2005 tekemä riidanalainen päätös nro K(2005)4634 on kokonaisuudessaan kumottava kantajia koskevilta osin tai

vaihtoehtoisesti 1 artiklan 1 kohta on osittain kumottava siltä osin kuin se koskee kantajia ja 2 artiklassa kantajille määrätty sakko on osittain kumottava tai vaihtoehtoisesti sen määrää on alennettava, sen mukaan kuin on soveliasta, ja

toissijaisesti 2 artiklassa kantajille määrätyn sakon määrää on huomattavasti alennettava ja

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, kantajille tai kummalle tahansa niistä koko sakon tai sen osan maksamiseen liittyvä viivästyskorko mukaan lukien ja

yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävä mikä tahansa muu toimenpide, jonka se harkitsee soveliaaksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Riidanalaisella päätöksellä komissio totesi, että Bonar Phormium Packaging (BPP) oli osallistunut monimutkaiseen muovisten teollisuussäkkien valmistajien väliseen kartelliin, joka koski Belgiaa, Ranskaa, Saksaa, Luxemburgia, Alankomaita ja Espanjaa. Se totesi myös, että kartelli oli organisoitu Euroopan tasolla Valveplastina tunnetun kauppajärjestön sekä useiden alaryhmien ympärille. Komissio katsoi, että ensimmäinen kantaja oli vastuussa BPP:n osallistumisesta sillä perusteella, että se oli Bonar Phormium NV:n (BP), jonka osa BPP oli, emoyhtiö, ja että toinen kantaja oli vastuussa sillä perusteella, että se oli BP:n, jonka kanssa se oli oikeudellisesti fuusioitunut, oikeudellinen seuraaja. Komissio määräsi kantajille 12,24 miljoonan euron sakon.

Ensimmäinen kantaja väittää, että komissio teki oikeudellisia virheitä ja arviointivirheitä katsoessaan, että se oli vastuussa siitä, että BPP oli rikkonut kilpailusääntöjä. Se väittää, että toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä on katsottu, se ei osallistunut BPP:n, jonka johto päätti itsenäisesti sen markkinakäyttäytymisestä, kaupallisiin menettelytapoihin.

Lisäksi kumpikin kantaja väittää toissijaisesti, että komissio on tehnyt oikeudellisia virheitä ja arviointivirheitä todetessaan, että riidanalaisessa päätöksessä todettu monimutkainen järjestely oli yksi jatkettu EY 81 artiklan rikkominen, joka Euroopan tasolla tapahtui Valveplastin puitteissa tai vaihtoehtoisesti todetessaan, että BPP osallistui siihen tai oli muutoin tietoinen siitä ja siten vastuussa tällaisesta kilpailusääntöjen rikkomisesta. Kantajien mukaan komissiolla oli oikeus ainoastaan katsoa, että BPP oli osallistunut tai vaihtoehtoisesti oli tietoinen ja vastuussa järjestelyistä, jotka koskivat Belgiaa ja Alankomaita ja koska se oli osallistunut Valveplast-kartelliin ainoastaan viikon ajan eli 21.11.1997, jolloin BPP:n edustaja osallistui Valveplastin kokoukseen ja 28.11.1997, jolloin BPP:n osallisuus riidanalaisen päätöksen mukaan päättyi, välisen ajan.

Kantajat väittävät edelleen vaihtoehtoisesti, että komission määräämä sakko on liian suuri eikä se ole oikeasuhteinen ja se loukkaa yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita ja että komissio teki muita oikeudellisia virheitä ja arviointivirheitä sakon määrästä päättäessään ja lisäksi että se ei onnistunut perustelemaan sakon laskentatapaansa. Tässä yhteydessä kantajat väittävät, että komissio ei ottanut huomioon sitä, että BPP:n rooli oli ollut yksinomaan passiivinen ja rajoittunut, ja että komission määräämä perusmäärä ei ollut oikeasuhteinen ja että se oli liian suuri.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/43


Kanne 13.2.2006 — Italian tasavalta v. komissio

(Asia T-61/06)

(2006/C 86/82)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamies: valtionasiamies Paolo Gentili)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

1.12.2005 päivätty kirje nro 12980, jonka otsikkona on Väliaikaisten menojen hyväksyminen ja ilmoittaminen sekä maksupyyntö. Docup Veneto ob.2 2000-2006 (nro CCI 2000 IT 16 2 DO 005), on kumottava;

13.12.2005 päivätty kirje nro 13683, jonka otsikkona on Komission suorittamat maksut, jotka eroavat maksettaviksi pyydetyistä määristä. Programma DOCUP Lombardia 2000-2006 (nro CCI 2000 IT 16 2 DO 014), on kumottava;

13.12.2005 päivätty kirje nro 13684, jonka otsikkona on Komission suorittamat maksut, jotka eroavat maksettaviksi pyydetyistä määristä. Programma POR Puglia (nro CCI 1999 IT 16 1 PO 009), on kumottava;

13.12.2005 päivätty kirje nro 13687, jonka otsikkona on Komission suorittamat maksut, jotka eroavat maksettaviksi pyydetyistä määristä. Programma DOCUP Piemonte (nro CCI 2000 IT 16 2 DO 007), on kumottava;

19.12.2005 päivätty kirje nro 14013, jonka otsikkona on Komission suorittamat maksut, jotka eroavat maksettaviksi pyydetyistä määristä. Programma DOCUP Toscana Ob.2 (nro CCI 2000 IT 16 2 DO 001), on kumottava;

19.12.2005 päivätty kirje nro 14015, jonka otsikkona on PON Paikallisen yritystoiminnan kehitys 2000-2006 (nro CCI 1999 IT 16 1DO 002) — Komission suorittamat maksut, jotka eroavat maksettaviksi pyydetyistä määristä, on kumottava;

19.12.2005 päivätty kirje nro 14016, jonka otsikkona on Komission suorittamat maksut, jotka eroavat maksettaviksi pyydetyistä määristä. Programma POR Campania (nro CCI 1999 IT 16 1 PO 007), on kumottava;

20.12.2005 päivätty kirje nro 14082, jonka otsikkona on Komission suorittamat maksut, jotka eroavat maksettaviksi pyydetyistä määristä. Programma DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 (nro CCI 2000 IT 16 2 DO 009), on kumottava;

20.12.2005 päivätty kirje nro 14108, jonka otsikkona on Komission suorittamat maksut, jotka eroavat maksettaviksi pyydetyistä määristä. Programma DOCUP Lombardia (nro CCI 2000 IT 16 2 DO 014), on kumottava;

21.12.2005 päivätty kirje nro 14133, jonka otsikkona on Väliaikaisten menojen hyväksyminen ja ilmoittaminen sekä maksupyyntö. Docup Veneto ob.2 2000-2006 (nro CCI 2000 IT 16 2 DO 005), on kumottava;

21.12.2005 päivätty kirje nro 14154, jonka otsikkona on Komission suorittamat maksut, jotka eroavat maksettaviksi pyydetyistä määristä. Programma POR Puglia (nro CCI 1999 IT 16 1 PO 009), on kumottava;

23.01.2006 päivätty kirje nro 00627, jonka otsikkona on Komission suorittamat maksut, jotka eroavat maksettaviksi pyydetyistä määristä. Programma POR Puglia (nro CCI 1999 IT 16 1 PO 009), on kumottava;

kaikki näihin asiakirjoihin liittyvät asiakirjat on kumottava;

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-345/04, Italian tasavalta vastaan komissio (1).


(1)  EUVL C 262, 23.10.2004, s. 55.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/44


Kanne 23.2.2006 — Eurallumina v. komissio

(Asia T-62/06)

(2006/C 86/83)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (edustajat: solicitor L. Martin Alegi, solicitor R. Denton ja solicitor M. Garcia)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

joko

riidanalainen päätös on kumottava kokonaisuudessaan; tai

on määrättävä, että neuvoston päätöksellä 2001/224/ETY sallittu nykyinen vapautus on lainmukainen 31.12.2006 saakka ja että summia, jotka Italian valtio on myöntänyt tai myöntää, ei pidä katsoa lainvastaiseksi valtiontueksi tai että niitä ei ainakaan pidä periä takaisin; tai

riidanalainen päätös on kumottava kokonaisuudessaan ja on määrättävä, että neuvoston päätöksellä 2001/224/ETY sallittu nykyinen vapautus on lainmukainen 31.12.2006 saakka ja että summia, jotka Italian valtio on myöntänyt tai myöntää, ei pidä katsoa lainvastaiseksi valtiontueksi tai että niitä ei ainakaan pidä periä takaisin;

tai

riidanalaisen päätöksen 1, 4, 5 ja 6 artikla on kumottava sikäli kuin ne koskevat Euralluminaa; tai

on määrättävä, että neuvoston päätöksellä 2001/224/ETY sallittu nykyinen vapautus on lainmukainen 31.12.2006 saakka ja että summia, jotka Italian valtio on myöntänyt tai myöntää, ei pidä katsoa lainvastaiseksi valtiontueksi tai että niitä ei ainakaan pidä periä takaisin; tai

riidanalaisen päätöksen 1, 4, 5 ja 6 artikla on kumottava sikäli kuin ne koskevat Euralluminaa ja on määrättävä, että neuvoston päätöksellä 2001/224/ETY sallittu nykyinen vapautus on lainmukainen 31.12.2006 saakka ja että summia, jotka Italian valtio on myöntänyt tai myöntää, ei pidä katsoa lainvastaiseksi valtiontueksi tai että niitä ei ainakaan pidä periä takaisin;

toissijaisesti riidanalaisen päätöksen 5 ja 6 artiklaa on muutettava sikäli kuin ne koskevat Euralluminaa, jotta nykyisen vapautuksen mukaisesti 31.12.2006 saakka tai ainakin 31.12.2003 saakka niitä summia, jotka Italian valtio on myöntänyt ja myöntää, ei peritä takaisin; ja

komissio on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa 7.12.2005 tehdyn komission päätöksen, joka osoitettiin Ranskan tasavallalle, Irlannille ja Italian tasavallalle ja joka koskee joukkoa neuvoston päätöksiä, joissa sallitaan valmisteverovapautukset sellaisten kivennäisöljyjen osalta, joita käytetään alumiinin tuotantoon Gardannen alueella, Shannonin alueella ja Sardiniassa. Riidanalaisessa päätöksessä komissio pitää kyseisiä vapautuksia valtiontukena.

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että sillä oli oikeus luottaa siihen, että nykyinen vapautus, jota komissio ehdotti ja joka hyväksyttiin yksimielisesti neuvoston päätöksellä 2001/224/EY (1) vuoden 2006 joulukuun loppuun saakka, on oikeudellisesti pätevä yhteisön toimi, ja että toimet, jotka Italian valtio ja kantaja toteuttavat kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi ja soveltamiseksi, eivät johtaisi lainvastaiseen tulokseen. Kantajan mukaan sillä oli oikeus luottaa siihen, että niitä summia, jotka Italian valtio myöntää lainmukaisesti myönnettyjen vapautusten mukaisesti, ei missään tapauksessa perittäisi takaisin. Kun komissio väittää, että vapautusten soveltaminen oli sellaista valtiontukea, joka voidaan periä takaisin 3.2.2002–31.12.2003 väliseltä ajalta, se loukkaa kantajan oikeuksia luottamuksensuojan, oikeusvarmuuden ja pätevyysolettaman periaatteiden, lex specialis -periaatteen sekä tehokkuusperiaatteen ja hyvän hallinnon periaatteen osalta.

Kantaja väittää lisäksi, että päättäessään, että kantajan luottamuksensuoja päättyi 2.2.2002, komissio jätti ottamatta huomioon sen asianmukaisen ajanjakson, jonka aikana kantajan tehdasinvestoinnit tehtäisiin ja kuoletettaisiin. Kantajan mukaan komissio on siis jättänyt riidanalaisen päätöksen perustelematta.


(1)  Erityistarkoituksiin käytettäviin tiettyihin kivennäisöljyihin sovellettavista valmisteveron alennetuista määristä ja valmisteverovapautuksista 12 päivänä maaliskuuta 2001 tehty neuvoston päätös 2001/224/EY (EYVL L 84, s. 23)


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/45


Kanne 16.2.2006 — Eyropaïki Dynamiki v. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

(Asia T-63/06)

(2006/C 86/84)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Eyropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Plirofokiris kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja N. Korogiannakis)

Vastaaja: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Vaatimukset

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen päätös, jolla arvioidaan, että kantajan tarjouksella ei voiteta tarjouskilpailua, ja tehdään sopimus tarjouskilpailun voittajan kanssa, on kumottava,

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja muut kulut, jotka ovat aiheutuneet tämän kanteen johdosta, sekä tarjouskilpailuun perustuvat vahingonkorvaukset.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja teki tarjouksen ja vastasi vastaajan ohjelmointi- ja asiantuntijapalveluita koskevaan avoimeen tarjouspyyntöön (EUVL 2005, S 187-183846). Kantaja riitauttaa päätöksen, jolla sen tarjous hylättiin ja sopimus tehtiin toisen tarjoajan kanssa.

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että riidanalainen päätös tehtiin syrjintäkiellon periaatteen ja avoimuusperiaatteen sekä direktiivin 92/50 (1) ja varainhoitoasetuksen (2) vastaisesti. Kantajan mukaan sen tarjous hylättiin sellaisilla perusteilla, joita ei ollut tarjouskilpailuilmoituksessa. Kantaja väittää myös, että vastaaja ei pyytänyt kantajalta lisäselvityksiä ja näin ollen loukkasi hyvän hallinnon periaatetta. Lopuksi kantaja väittää, että riidanalaisessa päätöksessä on ilmeisiä arviointivirheitä.


(1)  Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 neuvoston direktiivi 92/50/ETY (EYVL L 209, s. 1).

(2)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, s. 1).


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/46


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 8.2.2006 — Aqua-Terra Bioprodukt v. SMHV

(Asia T-330/05) (1)

(2006/C 86/85)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 296, 26.11.2005.


EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIN

8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/47


Kanne 16.12.2005 — A v. komissio

(Asia F-124/05)

(2006/C 86/86)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: A (Port-Vendres, Ranska) (edustajat: avocat B. Cambier ja avocat L. Cambier)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

vastaajan 28.2.2005 tekemä päätös, jolla se hylkäsi kantajan 22.10.2004 esittämän vaatimuksen, joka perustui Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohtaan ja jolla kantaja pyrki siihen, että häntä vastaan 16.1.2004 tehdyllä päätöksellä käynnistetty kuripitomenettely päätetään, on kumottava

vastaajan 26.9.2005 tekemä päätös, jolla se hylkäsi kantajan 20.5.2005 tekemän valituksen, joka perustui henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohtaan ja jolla kantaja pyrki siihen, että edellä mainittua 28.2.3005 tehtyä päätöstä muutetaan, on kumottava

on todettava, että edellä mainittu kantajan 22.10.2004 esittämä vaatimus on otettava tutkittavaksi ja että se on perusteltu

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle ja hänen perheelleen alustavasti 1 581 801 euron suuruinen rahamäärä, joka vastaa puolikasta vahingosta, joka aiheutui päätöksestä käynnistää kantajaa vastaan kurinpitomenettely ja pitää se voimassa; toisen puolikkaan suuruutta määritettäessä on käytettävä asiantuntija-apua

vastaaja on velvoitettava maksamaan edellä mainituille rahamäärille kahdeksan prosentin suuruista korkoa 23.11.1999 alkaen, jolloin saatettiin päätökseen ensimmäinen tutkintakertomus, joka koski Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) suorittamaa sisäistä tutkimusta ja josta käy ensimmäistä kertaa ilmi kantajaan kohdistunut puolueellisuus, tai toissijaisesti 16.1.2004 alkaen, jolloin nimittävä viranomainen päätti käynnistää kurinpitomenettelyn kantajaa vastaan

on nimettävä asiantuntija

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi kuusi kanneperustetta.

Ensimmäisessä kanneperusteessa kantaja väittää, että kyseessä oleva kurinpitomenettely käynnistettiin yksinomaan siitä syystä, että kantajaa vastaan oli nostettu rikossyyte, jonka käsittely päättyi Chambre du Conseil de Bruxellesin 30.6.2004 tekemään päätökseen, jonka mukaan asiasta ei ollut tarpeen lausua. Kurinpitomenettelyn osalta on näin ollen päädyttävä samaan lopputulokseen.

Toisessa kanneperusteessa kantaja vetoaa edellä mainitun päätöksen, jonka mukaan asiasta ei ollut tarpeen lausua ja johon vastaaja ei ole hakenut muutosta, oikeusvoimaisuuteen.

Siinä tapauksessa, että olisi katsottava, että nimittävän viranomaisen on mahdollista jatkaa kurinpitomenettelyä, joka perustuu tosiseikkoihin, joiden osalta Chambre du Conseil de Bruxelles on todennut lopullisesti, ettei niitä ole näytetty toteen, kantaja arvioi toissijaisesti kolmannessa kanneperusteessaan, että riidanalaisissa päätöksissä häntä vastaan käynnistetyn menettelyn ratkaisu liitetään virheellisesti Edith Cressonia vastaan käynnissä olevien menettelyjen lopputulokseen.

Neljännessä ja viidennessä kanneperusteessa kantaja väittää, että seikat, joista häntä moititaan, ovat virheellisiä ja että nimittävä viranomainen ei noudattanut huolenpitovelvollisuutta, josta säädetään henkilöstösääntöjen 24 artiklassa, ja se loukkasi luottamuksensuojan periaatetta siltä osin kuin se ei tehnyt kaikkea voitavaansa tapahtumienkulun selvittämiseksi täsmällisesti.

Kuudennessa kanneperusteessaan kantaja katsoo, että joka tapauksessa kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa nimittävän viranomaisen olisi pitänyt esittää kantansa, on päättynyt kauan aikaa sitten, koska tosiseikat tapahtuivat vuosina 1995 ja 1996.

Korvausvaatimuksen osalta kantaja väittää, että hänelle on aiheutunut vastaajan virheen johdosta masennus, jonka vuoksi hänen on täytynyt päättää virkauransa ennenaikaisesti. Tästä on aiheutunut aineellista ja aineetonta vahinkoa hänelle itselleen ja hänen perheelleen.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/48


Kanne 5.6.2006 — Marcuccio v. komissio

(Asia F-2/06)

(2006/C 86/87)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja I. Cazzato)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Päätös, jolla päätetään menettely, joka koskee lain ja erityisesti henkilöstösääntöjen entisen 73 artiklan takaaman turvan tunnustamista kantajalle tälle 10.9.2003 aiheutuneen tapaturman yhteydessä, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää kanteen tueksi ennen kaikkea, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat ilmeisen epäjohdonmukaiset ja täysin puutteelliset. Vaikka näet kantaja on useaan kertaan ilmoittanut yhtäältä olevansa täysin kiinnostunut jatkamaan aloitettua menettelyä saadakseen henkilöstösääntöjen 73 artiklassa tarkoitetut suoritukset ja toisaalta kääntymään vastaajan nimeämän lääkärin puoleen, vastaaja on kuitenkin päätellyt, että kantaja ei ollut kiinnostunut jatkamaan kysymyksessä olevaa menettelyä ja se on näin ollen määrännyt sen lopettamisesta.

Kantaja arvostelee tämän jälkeen sitä, että vastaaja on syyllistynyt lain rikkomiseen, koska yksikään säännös ei edellytä virkamiestä, jolle on aiheutunut tapaturma, ottamaan suoraan yhteyttä toimielimen nimeämään lääkäriin ajan varaamiseksi.

Lopuksi kantaja moittii vastaajaa siitä, että se on laiminlyönyt henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukaisen huolenpitovelvoitteen, koska se on jättänyt ottamasta asianmukaisesti huomioon kantajan intressit ja käyttäytynyt tavalla, joka ei ole virkavelvollisuuksien mukainen.


8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/48


Kanne 3.2.2006 — Suleimanova v. alueiden komitea

(Asia F-12/06)

(2006/C 86/88)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Karina Suleimanova (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin alueiden komitea

Vaatimukset

päätös, jolla kantaja nimitetään Euroopan yhteisöjen virkamieheksi, on kumottava sikäli kuin siinä vahvistetaan hänen palkkaluokkansa palvelukseen otettaessa henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan mukaisesti

alueiden komitea on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja läpäisi kilpailun, jota koskeva ilmoitus julkaistiin ennen 1.5.2004, ja hänet otettiin palvelukseen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/2004 (1) voimaantulon jälkeen.

Kanteessaan kantaja väittää ensinnäkin, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan sitä oikeudellista kehystä, jonka kilpailuilmoitus muodostaa. Hän nimittäin katsoo, että hänet otettiin henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan mukaisesti palvelukseen alempaan palkkaluokkaan kuin siihen, joka kilpailuilmoituksessa mainittiin.

Kantaja katsoo myös, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan henkilöstösääntöjen 5, 29 ja 31 artiklaa sekä loukataan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita. Saman kilpailun tai samantasoiset kilpailut läpäisseiden henkilöiden palkkaluokka nimittäin määritettiin eri tasoille sen mukaan, otettiinko nämä henkilöt palvelukseen ennen asetuksen N:o 723/2004 voimaantuloa vai sen jälkeen.

Lisäksi kantaja vetoaa luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen, koska hän luotti perustellusti siihen, että hänet otetaan palvelukseen kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan sen viran täyttämiseksi, johon hän oli hakenut.


(1)  EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1


III Tiedotteita

8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/49


(2006/C 86/89)

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti

EUVL C 74, 25.3.2006

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 60, 11.3.2006

EUVL C 48, 25.2.2006

EUVL C 36, 11.2.2006

EUVL C 22, 28.1.2006

EUVL C 10, 14.1.2006

EUVL C 330, 24.12.2005

Nämä tekstit ovat saatavilla:

 

EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX: http://europa.eu.int/celex