ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 198

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
12. elokuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Neuvosto

2005/C 198/1

Neuvoston ja komission toimintasuunnitelma vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseen Euroopan unionissa tähtäävän Haagin ohjelman toteuttamiseksi

1

FI

 


I Tiedonantoja

Neuvosto

12.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 198/1


Neuvoston ja komission toimintasuunnitelma vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseen Euroopan unionissa tähtäävän Haagin ohjelman toteuttamiseksi

(2005/C 198/01)

1.   YLEISET SUUNTAVIIVAT

Neuvosto ja komissio ovat laatineet tämän toimintasuunnitelman ohjaamaan työskentelyään seuraavien viiden vuoden aikana seuraavat seikat huomioon ottaen:

toimintasuunnitelmaa täydennetään huumausaineita koskevalla EU:n toimintasuunnitelmalla, joka toimitetaan neuvostolle ja Eurooppa-neuvostolle hyväksyttäväksi (8652/1/05 REV 1 + COR 1), ja terrorismin torjuntaa koskevalla toimintasuunnitelmalla, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 17. ja 18. kesäkuuta 2004 (10586/04), sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoisia näkökohtia koskevalla strategialla, joka toimitetaan Eurooppa-neuvostolle joulukuussa 2005;

toimintasuunnitelman on oltava riittävän joustava muun muassa siksi, että ajankohtaiset tapahtumat voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin;

toimintasuunnitelmaa päivitetään vuoden 2006 lopulla, niin että Eurooppa-neuvosto voi määritellä unionin lainsäädännölliset ja operatiiviset painopisteet oikeus- ja sisäasioiden alalla;

toimintasuunnitelmassa luetellaan lainsäädäntötoimenpiteet (kursiivilla) ja muut kuin lainsäädännölliset toimenpiteet, joita neuvosto ja komissio pitävät tarpeellisina Haagin ohjelmassa esitettyjen suuntaviivojen käytännön täytäntöönpanossa. Luettelon hyväksyminen ei vaikuta niiden toimenpide-ehdotusten soveltamisalaan tai sisältöön, joista neuvotellaan perussopimusten määräysten mukaisesti. Suunnitelmassa esitetään useimmissa kohdissa määräaika, johon mennessä komissiolta tai jäsenvaltioilta odotetaan toimia;

toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön noudattaen tiukasti perussopimuksissa vahvistettuja oikeusperustoja sekä yhteisvastuu-, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita;

toimintasuunnitelman avulla pyritään lisäämään oikeudellisten välineiden keskinäistä johdonmukaisuutta;

toimintasuunnitelma ei ole ristiriidassa komission aloiteoikeuden kanssa asioissa, joita käsitellään EY:n perustamissopimuksen IV osastossa, eikä komission ja jäsenvaltioiden aloiteoikeuden kanssa asioissa, joita käsitellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa;

toimintasuunnitelmassa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon keskustelut Euroopan parlamentissa ennen komission tiedonantoa (8922/05) ja sen antamisen jälkeen, eikä se vaikuta Euroopan parlamentin institutionaalisiin oikeuksiin.

1.1   ARVIOINTI

Luodaan objektiivinen ja puolueeton järjestelmä sen arvioimiseksi, miten vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alaa koskevat toimenpiteet on EU:ssa toteutettu

Tiedonanto ja ehdotus Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen III‐260 artiklassa tarkoitetun arviointimekanismin luomisesta (2006)

1.2   PERUSOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN JA AKTIIVINEN EDISTÄMINEN

Perusoikeuksien ja oikeusasioiden puiteohjelma, joka sisältyy uusiin rahoitusnäkymiin (2005)

a)

Ehdotus päätökseksi kansalaisuutta ja perusoikeuksia koskevasta erityisohjelmasta (2005)

b)

Ehdotus päätökseksi väkivallan torjumista (Daphne) sekä huumausaineiden torjuntaa ja huumausainevalistusta koskevasta erityisohjelmasta (2005)

Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen (epäviralliset keskustelut käynnistetään vuonna 2005)

c)

Ehdotus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen muuttamiseksi perusoikeusvirastoksi sen toimivaltaa laajentamalla (2005)

Naisten ja lasten oikeuksien edistäminen ja suojaaminen

d)

Daphne II ‐ohjelma: työohjelma vuodeksi 2006 (2005)

e)

Tutkimus keinoista ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa (2006)

f)

Tiedonanto lasten oikeuksien suojaamisesta (2005)

Henkilötietojen suoja

g)

Tiedonanto tietosuojadirektiivin täytäntöönpanon tehostamiseen tähtäävän työohjelman jatkotoimenpiteistä (2005)

h)

Tiedonanto yksityisyyttä suojaavista teknologioista (2005)

i)

Ehdotus säädökseksi henkilötietojen suojasta rikosasioissa tehtävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön yhteydessä (ks. 3.1 kohdan c alakohta).

1.3   EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

a)

Ehdotus keinoista, joilla mahdollistetaan se, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi käsitellä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevia ennakkoratkaisupyyntöjä (2006).

1.4   EUROOPAN UNIONIN HUUMAUSAINESTRATEGIA

Huumausaineita koskevat EU:n toimintasuunnitelmat vuosiksi 2005—2008 (2005) ja 2009—2012 (2009)

a)

Vuosiksi 2005—2008 laaditun huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman arviointi (vuosittain)

b)

Vihreä kirja kansalaisyhteiskunnan roolista huumausainepolitiikan muotoilemisessa (2006)

c)

Kertomus huumausainekauppaa koskevan puitepäätöksen täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta (2007)

d)

Kertomus vuosiksi 2005—2008 laaditun huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman edistymisestä ja suunnitelman vaikutustenarviointi (2008)

e)

Tiedonanto vuosiksi 2009—2012 laaditusta huumausaineita koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta (2009)

1.5    Ulkosuhteet

Strategia kaikista vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevan unionin politiikan ulkoisista näkökohdista Haagin ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden pohjalta (2005)

Tiedonanto vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevan unionin politiikan ulkoisista näkökohdista (vuoden 2005 puolivälissä — liittyy strategian laatimiseen).

2.   VAPAUDEN VAHVISTAMINEN

2.1    UNIONIN KANSALAISUUS

a)

Kertomukset eläkeläisten, opiskelijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien oleskeluoikeudesta annettujen direktiivien 90/364, 90/365 ja 93/96 soveltamisesta

b)

Kertomus äänioikeudesta Euroopan parlamentin vaaleissa, myös uusissa jäsenvaltioissa, annetun direktiivin 93/109/EY soveltamisesta ja tarvittaessa ehdotukset direktiivin muuttamiseksi (2005/2006)

c)

Ehdotus diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antaman suojelun helpottamiseksi (2006)

d)

Ehdotus eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevista määräyksistä ja edellytyksistä (2007)

e)

Tutkimus keinoista vahvistaa ja täydentää perussopimusten kansalaisuutta koskevissa määräyksissä (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 22 artikla) mainittuja oikeuksia (2008)

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua Euroopan unionin alueella samoin ehdoin kuin jäsenvaltion kansalaiset liikkuvat tai vaihtavat asuinpaikkaansa omassa maassaan

f)

Valvotaan vapaasta liikkumis- ja oleskeluoikeudesta annetun direktiivin 2004/38/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen noudattamista ja asianmukaista soveltamista (2006)

g)

Kertomus vapaasta liikkumis- ja oleskeluoikeudesta annettujen direktiivien 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY soveltamisesta ja uusien jäsenvaltioiden kansalaisten tilanteesta (2006)

h)

Kertomus vapaasta liikkumis- ja oleskeluoikeudesta annetun direktiivin 2004/38/EY soveltamisesta ja tarvittaessa ehdotukset direktiivin muuttamiseksi (2008)

2.2    TURVAPAIKKA-, MAAHANMUUTTO- JA RAJAPOLITIIKKA

Yhteisvastuuta ja muuttovirtojen hallintaa koskeva puiteohjelma, joka sisältyy uusiin rahoitusnäkymiin (2005)

Yhteinen analyysi muuttoliikeilmiöiden kaikista näkökohdista (vahvistetaan tuoreiden tietojen keräämistä, toimittamista, vaihtamista ja tehokasta hyödyntämistä)

a)

Maahanmuutto- ja turvapaikkatilastoja koskevat vuosikertomukset (käynnissä)

b)

Hyväksytään maahanmuutto- ja turvapaikkatilastojen keräämistä koskeva EU:n puiteasetus (2005)

c)

Vihreä kirja Euroopan muuttoliikkeiden verkoston tulevaisuudesta (2005), mahdollisesti myös Euroopan muuttoliikkeiden seurantakeskuksen perustamista koskeva ehdotus (2006)

d)

Ehdotus keskinäiseksi maahanmuuttoasioita koskevaksi tiedotusjärjestelmäksi (2005)

2.3    Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä

a)

Hyväksytään turvapaikkamenettelyjä koskeva direktiivi (2005)

b)

Tehdään ns. rinnakkaissopimukset Tanskan kanssa Dublin II:sta ja Eurodacista (2005)

Ensimmäisen vaiheen säädösten arviointi

c)

Seurataan ensimmäisen vaiheen välineiden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden täytäntöönpanoa (2005, meneillään)

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toinen vaihe, yhteinen turvapaikkamenettely ja yhdenmukainen asema niitä henkilöitä varten, joille on myönnetty turvapaikka tai jotka nauttivat toissijaista suojelua

d)

Kansainvälistä suojelua nauttivien henkilöiden pitkäaikaista oleskelulupaa koskeva ehdotus (2005)

e)

Toisen vaiheen välineet ja toimenpiteet, jotka esitetään neuvostolle ja Euroopan parlamentille (hyväksytään vuoden 2010 loppuun mennessä)

Tutkimukset turvapaikkahakemusten yhteiskäsittelyn vaikutuksista, asianmukaisuudesta ja toteutettavuudesta

f)

Tutkimus turvapaikkahakemusten yhteiskäsittelystä Euroopan unionissa (2006)

g)

Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun kanssa yhteistyössä laadittava tutkimus turvapaikkahakemusten yhteiskäsittelystä EU:n ulkopuolella (2006)

Yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvä jäsenvaltioiden yhteistyö yhteisen turvapaikkamenettelyn käyttöönoton jälkeen

h)

Rakenteiden perustaminen jäsenvaltioiden turvapaikkayksiköiden välille yhteistyön edistämiseksi (tiedonanto vuonna 2005)

i)

Arvioinnin pohjalta perustetaan Euroopan unionin virasto, joka tukee kaikenlaista yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvää yhteistyötä

Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2005—2013; rahaston tehtävänä on avustaa jäsenvaltioita turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja eräiden kolmansien maiden kansalaisten ryhmien vastaanotossa

j)

Loppukertomus Euroopan pakolaisrahastosta (2005)

k)

Ehdotus Euroopan pakolaisrahastoa koskevan päätöksen muuttamiseksi siten, että jäsenvaltioita voidaan auttaa eräiden kolmansien maiden kansalaisten ryhmien vastaanotossa (2005)

l)

Euroopan pakolaisrahaston kansallisten monivuotisten ohjelmien hyväksyminen (2005, 2008 ja 2011)

2.4    LAILLINEN MAAHANMUUTTO JA MAAHANPÄÄSYMENETTELYT

Laillista maahanmuuttoa koskevan politiikan kehittäminen

a)

Arvioidaan ja seurataan laillista maahanmuuttoa koskevien ensimmäisen vaiheen direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden täytäntöönpanoa (vuodesta 2005 alkaen)

b)

Taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa koskevasta vihreästä kirjasta järjestettävä julkinen kuuleminen (2005)

c)

Laillista maahanmuuttoa ja maahanpääsymenettelyjä koskeva toimintapoliittinen suunnitelma; laaditaan taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa koskevasta vihreästä kirjasta järjestettävän julkisen kuulemisen pohjalta (2005)

2.5    KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISTEN KOTOUTTAMINEN

Johdonmukaiset eurooppalaiset puitteet kotouttamiselle

a)

Tiedonanto kotouttamista koskevista eurooppalaisista puitteista (2005)

Edistetään kotouttamista koskevien kokemusten ja tietojen järjestäytynyttä vaihtoa  (1)

b)

INTI-valmistelutoimien hallinnointi (2005—2006)

c)

Maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevat vuosikertomukset (vuodesta 2005 alkaen)

d)

Kotouttamisen käsikirja (toinen painos vuonna 2006, kehittämistä jatketaan)

e)

Internet-sivuston kehittäminen (2006)

2.6    LAITTOMAN MAAHANMUUTON TORJUNTA

a)

Tuetaan asiaankuuluvissa kolmansissa maissa sijaitsevien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen hallinnointia (jatkuu vuonna 2005)

b)

Vuosikertomus laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta (vuodesta 2005 alkaen)

c)

Hyväksytään komission päätös verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tietoverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten (ICONET) (2005)

d)

Ehdotus ihmiskaupan vastaisen Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemiseksi ja allekirjoittamiseksi (CAHTEH) (2005)

e)

Jäsenvaltiot toteuttavat harmaan talouden vähentämistä koskevat tavoitteet Euroopan työllisyysstrategiassa esitetyn mukaisesti

f)

Komissio esittää kertomuksen, johon voi sisältyä välineitä laittoman työnteon torjumiseksi

Tehokas maastapoistamis- ja palauttamispolitiikka, joka perustuu yhteisiin vaatimuksiin, läheiseen yhteistyöhön ja vastavuoroiseen tekniseen apuun

g)

Palauttamismenettelyjä koskeva ehdotus (2005)

h)

Käynnistetään valmistelutoimet palauttamisen hallinnointiin tarkoitettua taloudellista tukea varten (2005)

i)

Yhteisestä takaisinottopolitiikasta vastaavan komission erityisedustajan nimittäminen (2005)

j)

Yhteisön takaisinottosopimusten tekeminen ja jo olemassa olevien sopimusten hallinnointi (ajankohtainen)

2.7    TURVAPAIKKA- JA MAAHANMUUTTOASIOIDEN ULKOINEN ULOTTUVUUS

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa maahanmuuton ja turvapaikka-asioiden hallinnoinnissa

a)

Tiedonanto maahanmuutosta ja kehitysyhteistyöstä (2005)

b)

Vuosia 2004—2006 koskevan Aeneas-ohjelman viiteasiakirjan tarkistaminen vuotta 2006 varten (2005) (2)

c)

Maahanmuuton sisällyttäminen keskeisiä kolmansia maita koskeviin maa- ja aluekohtaisiin strategia-asiakirjoihin (2005)

d)

Päätelmät jäsenvaltioiden yhteistyön tehostamisesta ihmishenkien menetysten välttämiseksi pyrittäessä laittomasti EU:n alueelle erityisesti Välimerellä (2005)

EU:n alueellisten suojeluohjelmien kehittäminen

e)

Toimintasuunnitelma EU:n alueellista suojeluohjelmaa varten ja EU:n uudelleensijoittamisohjelma (2005)

f)

Kokeellisten suojeluohjelmien käynnistäminen (2005)

Yhteistyön tehostaminen kauttakulkumaiden kanssa, jotta kyseiset maat voivat hallita paremmin maahanmuuttoa ja tarjota riittävän suojan pakolaisille

g)

Kertomus turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehityksestä ja saavutuksista Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä (2005)

2.8    RAJAVALVONTA, BIOMETRIIKKA, TIETOJÄRJESTELMÄT JA VIISUMIPOLITIIKKA

Henkilötarkastusten poistaminen sisärajoilla

a)

Ehdotus SIS II ‐järjestelmää koskevista säädöksistä (2005)

b)

Arvioidaan, miten muut kuin SIS II ‐järjestelmää koskevat säädökset on pantu täytäntöön uusissa jäsenvaltioissa (2006)

c)

Arvioidaan, miten SIS II -järjestelmää koskevat säädökset on pantu täytäntöön uusissa jäsenvaltioissa (sen jälkeen kun SIS II on toiminnassa — 2007)

d)

Hyväksytään neuvoston päätös tarkastusten poistamisesta uusien jäsenvaltioiden vastaisilla ja välisillä rajoilla, kun kaikki Schengenin säännöstön soveltamista koskevat vaatimukset on täytetty ja kun Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) on toiminnassa (2007)

e)

Ehdotus olemassa olevan Schengen-arviointimekanismin täydentämiseksi valvontamekanismilla (2007)

Ulkorajojen yhdennetty valvontajärjestelmä

f)

Ehdotus kansallisten asiantuntijaryhmien perustamisesta tukemaan jäsenvaltioita ulkorajojen valvonnassa ja ulkorajoilla suoritettavissa tarkastuksissa rajaturvallisuusviraston puitteissa ja näiden asiantuntijaryhmien toimivaltuuksista ja rahoituksesta (2007)

g)

Rajavartijoiden käsikirja (sen jälkeen kun henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskeva yhteisön säännöstö on hyväksytty)

h)

Rajaturvallisuusviraston arviointikertomus, jossa tarkistetaan viraston tehtävät ja arvioidaan, olisiko viraston osallistuttava myös rajavalvonnan muihin osa-alueisiin (kuten kansallisten asiantuntijaryhmien toiminnan arviointi ja Euroopan rajavartijajärjestelmän toteutettavuus) (2007)

Schengenin säännöstön osittainen soveltaminen

i)

Hyväksytään neuvoston päätös Schengenin säännöstön osittaisesta täytäntöönpanosta Irlannissa (2006)

j)

Hyväksytään neuvoston päätös Schengenin säännöstön osittaisesta täytäntöönpanosta (SIS) Yhdistyneessä kuningaskunnassa (2005)

EU:n yhteinen lähestymistapa ja yhtenäiset ratkaisut biometrisiä tunnisteita ja tietoja koskevissa kysymyksissä

k)

Ehdotus yhteisen konsuliohjeiston muuttamiseksi biometristen tietojen keräämistä koskevien sääntöjen ja menettelyjen osalta, mukaan luettuna velvollisuus tallentaa biometriset tiedot ja tätä velvollisuutta koskevat poikkeukset (2005)

l)

Valmistautuminen kansallisia henkilötodistuksia koskevien vähimmäisvaatimusten kehittämiseen (vuodesta 2005 alkaen)

m)

Valmistautuminen tiettyjen alojen omia henkilötodistuksia koskevien vähimmäisvaatimusten kehittämiseen tarvittaessa (vuodesta 2005 alkaen)

n)

Biometristen tunnisteiden laajamittainen käyttö matkustusasiakirjoissa, viisumeissa, oleskeluluvissa, EU:n kansalaisten passeissa ja tietojärjestelmissä (2006 alkaen) (3)

o)

Tiedonanto SIS II ‐järjestelmän, VIS-järjestelmän ja Eurodac-järjestelmän yhteisvaikutuksen tehostamisesta (2006)

2.9    VIISUMIPOLITIIKKA JA VIISUMITIETOJÄRJESTELMÄN (VIS) KEHITTÄMINEN

a)

Neuvottelut viisumivapaiden maiden luettelossa olevien kolmansien maiden kanssa sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden kansalaiset voisivat matkustaa kyseisiin kolmansiin maihin ilman viisumia pian hyväksyttävän uuden vastavuoroisuusmekanismin yhteydessä (käynnissä; yhdistetään viisumiluettelon tarkistamiseen)

b)

Ehdotukset, jotka koskevat viisumipolitiikan parantamiseksi tarvittavia muutoksia ja yhteisten viisumikeskusten perustamista (2005)

c)

Viisumiluettelon säännöllinen tarkistaminen (asetus (EY) N:o 539/2001) (säännöllisesti)

d)

Ehdotus Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamiseksi (2005)

e)

Kertomus Ateenassa vuonna 2004 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1295/2003 täytäntöönpanosta (2005)

f)

Ehdotus yhteisen konsuliohjeiston muuttamiseksi viisumimaksujen osalta (2005)

g)

Kauttakulkua koskevat ehdotukset (2005)

h)

Suositus neuvotteluohjeiksi EY:n ja kolmansien maiden välillä tehtäviä viisumivapaussopimuksia varten: edellytykset, joilla kolmansien maiden kansalaiset voivat liikkua vapaasti unionin alueella 3—6 kuukauden ajan (2005, meneillään)

i)

Hyväksytään ehdotus paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta (2005)

j)

Kertomus Kaliningradin kauttakulkujärjestelmän toiminnasta (2005)

k)

Kaliningrad-järjestely (4)

l)

Schengen-järjestely, joka koskee seitsemää jäsenvaltiota

m)

Erityissuositukset neuvotteluohjeiksi kolmansien maiden kanssa käytäviä neuvotteluja varten, jotka koskevat viisumimenettelyjen tapauskohtaista helpottamista EY:n takaisinottopolitiikan yhteydessä: tavoitteena on kehittää kumppanuutta maahanmuuton hallintaan liittyvissä kysymyksissä vastavuoroisuuden pohjalta, jos mahdollista (2005—2009)

n)

Ehdotus yhteisen konsuliohjeiston tarkistamiseksi erityisesti paikallisen konsuliyhteistyön osalta (2006)

o)

VIS-järjestelmän tekninen toteuttaminen: toiminnot alfanumeeristen tietojen ja valokuvien käsittelemiseksi (2006) ja biometrisiä tietoja koskevien toimintojen lisääminen (2006)

p)

Ehdotus yhteisten konsulinvirastojen perustamiseksi (2007)

3.   TURVALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva puiteohjelma, joka sisältyy uusiin rahoitusnäkymiin (2005)

a)

Ehdotus päätökseksi rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa koskevasta erityisohjelmasta (2005)

b)

Ehdotus päätökseksi terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskevasta erityisohjelmasta (2005)

3.1   SOPIVAN TASAPAINON LÖYTÄMINEN YKSITYISYYDEN SUOJAN JA TURVALLISUUDEN VÄLILLÄ LAINVALVONTA- JA OIKEUSVIRANOMAISTEN VÄLISTÄ TIETOJENVAIHTOA VARTEN

a)

Hyväksytään säädös sellaisten tietojen säilyttämisestä, joita käsitellään yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä, rikosten toteamista, tutkimista ja syytteeseen asettamista varten (2005)

Tietojen saatavuuden periaate ja henkilötietojen suoja

b)

Ehdotus lainvalvontatoiminnan kannalta tärkeiden tietojen saatavuutta koskevan periaatteen käyttöön ottamiseksi (2005)

c)

Ehdotus henkilötietojen siirtoa koskevista riittävistä takeista ja tehokkaista oikeuskeinoista rikosasioissa tehtävää poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä varten (2005)

d)

Hyväksytään ehdotus puitepäätökseksi tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä (2005)

e)

Ehdotus lainvalvontaviranomaisten pääsystä viisumitietojärjestelmään (VIS) (2006)

f)

Europolin tietojärjestelmän kehittäminen (2006)

g)

SIS II -järjestelmän ja Europolin tietojärjestelmän välisten yhteyksien luominen (2007)

h)

Tietojen saatavuuden periaatteen täytäntöönpano seuraavilla aloilla:

DNA (2005)

sormenjäljet (2006)

ballistiset tiedot (2006)

puhelinnumerot (2006)

ajoneuvojen rekisteröintitiedot (2006)

väestörekisterit (2006)

i)

Tiedonanto SIS II ‐järjestelmän, VIS-järjestelmän ja Eurodac-järjestelmän yhteisvaikutuksen tehostamisesta (2006)

j)

Ehdotus teknistä rikostutkintaa koskevien / poliisin tietokantojen järjestämiseksi yhdenmukaisesti yhteisön tasolla (2008)

k)

Määritellään toimintalinja yhdenmukaisen lähestymistavan omaksumiseksi tavoitteena kehittää tietotekniikkaa tiedon keruuta, tallentamista, käsittelyä, analysointia ja vaihtoa varten (2005)

Matkustajarekisteritietojen vaihto

l)

Ehdotus EU:n yhteisen lähestymistavan määrittämiseksi matkustajatietojen käyttöön rajaturvallisuuteen, lentoliikenteen turvallisuuteen ja muihin lainvalvontaan liittyviin tarkoituksiin (2005)

m)

Yhdysvaltojen kanssa tehdyn matkustajarekisteritietoja koskevan PNR-sopimuksen tarkasteleminen yhdessä (2005)

n)

PNR-sopimuksia koskevien neuvottelujen saattaminen päätökseen Kanadan ja Australian (2005) ja tarvittaessa muiden maiden kanssa

o)

Kansainvälisten ohjeiden määrittäminen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puitteissa sen varmistamiseksi, että PNR-tietojen käytössä kunnioitetaan korkealaatuista yksityisyyden suojaa

3.2    Terrorismi

Terrorismin torjuntaa koskevan johdonmukaisen lähestymistavan kehittäminen

a)

EU:n terrorismin torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa jatketaan

b)

Terrorismin uhrien tukemiseksi käynnistetyn pilottihankkeen seuranta (2006)

c)

Toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön tehostaminen terrorismin torjumiseksi luomalla jäsenvaltioihin erikoistuneet yhteyspisteet, joilla on pääsy kaikkiin tarvittaviin sellaisia terroritekoja koskeviin tietoihin ja tiedustelutietoihin, joihin on sekaantunut henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä (2005)

d)

Tutkitaan, onko tarpeen ja mahdollista perustaa Euroopan lainvalvontaviranomaisten verkosto (LEN) terrorismin torjumiseksi (2005), ja tarvittaessa sen perustamista koskeva ehdotus (2006)

e)

Tiedonanto räjähteiden ja pommin rakentamiseen tarvittavan välineistön turvallisuuden parantamisesta (2005)

f)

Komission tiedonanto väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja radikalisoitumista ja rekrytointia koskeva neuvoston strategia (2005)

g)

Ehdotus hyväntekeväisyysjärjestöjen väärinkäytön ehkäisemiseksi terrorismin rahoituksessa (2006)

h)

Tiedonanto terrorismia koskevan vertaisarviointijärjestelmän tuloksista 25 jäsenvaltiossa (2006/2007)

i)

Määritetään, tarvitaanko säädöksiä, joilla varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot voivat ennaltaehkäisevästi jäädyttää tiettyjen henkilöiden omaisuutta rahanpesunvastaisen toimintaryhmän erityissuositusten mukaisesti, ja näiden säädösten soveltamisala (2007)

j)

Tuetaan käynnissä olevaa toimintaa kemiallisten, biologisten ja ydinaseiden tuotannon ja levittämisen estämiseksi (2007)

k)

Kehitetään ATLAS-yhteistyötä ja sen säädöspuitteita (2006)

l)

Parannetaan kolmansien maiden valmiuksia torjua terrorismia ja vahvistetaan asianmukaiset terrorismin torjuntaa koskevat lausekkeet EU:n/EY:n ja kolmansien maiden välillä tehtävissä sopimuksissa

m)

Luodaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia terrorismin ehkäisemisen ja torjunnan tehostamiseksi

EU:n lainsäädännön tarkistaminen ja muuttaminen samalla kun hyväksytään toimenpiteitä terrorismin torjumiseksi

n)

Terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 11 artiklan mukainen toinen kertomus (2005) ja arviointi (2006)

3.3    JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN EHKÄISEMINEN JA TORJUNTA

a)

Tiedonanto järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan strategian kehittämisestä (2005)

Parannetaan järjestäytyneen rikollisuuden tuntemusta ja sitä koskevien tietojen keräämistä ja analysointia

b)

Toimintasuunnitelmaa koskeva tiedonanto — EU:n rikostilastot (2005)

c)

Komission valmisteluasiakirja rikostiedusteluun perustuvasta lainvalvonnasta (2005)

d)

Suositukset rikosalttiutta koskeviksi standardimenetelmiksi rikoksilta suojautumisessa (2007)

e)

Kertomus Euroopan rikollisuudesta (2007)

f)

Europolin laatima analyysi järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvistä uhkista (2006 alkaen)

Vahvistetaan järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemistä

g)

Rikosten ehkäiseminen parantamalla lainsäädäntöä sekä vähentämällä tuotteiden ja palveluiden alttiutta joutua rikoksen kohteeksi (2005)

h)

Raportti tutkimuksesta, joka tehtiin neuvoston vuonna 2001 antaman päätöslauselman johdosta kansalaisyhteiskunnan panoksesta kadonneiden ja seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten etsinnöissä (2005)

i)

Toimintasuunnitelma yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksista, joiden avulla julkisia organisaatioita ja yksityisiä yrityksiä suojataan järjestäytyneeltä rikollisuudelta (2006)

j)

Parannetaan huipputekniikkaan liittyvää rikollisuutta tutkivien jäsenvaltioiden yksiköiden koordinointia ja yhteistyötä sekä unionin tasolla että yksityisen sektorin kanssa (tietoverkkorikollisuuden tutkimusverkosto Cyber crime Intelligence Network) muun muassa laatimalla tietoverkkorikollisuutta koskeva EU:n käsikirja (2006)

k)

Tiedonanto tietoverkkorikollisuudesta ja tietoverkkojen turvallisuudesta (2006)

Korruption vastaiset toimenpiteet

l)

Tutkitaan, ovatko julkishallinnon virkamiehille suunnattavat etiikkaa ja lahjomattomuutta korostavat käytännesäännöt tarpeen (2007)

m)

Ehdotus eräiden virkamiesten velvollisuudesta raportoida lahjusten tarjoamisesta sekä ilmoittaa varallisuudesta ja kaupallisista eduista (2009)

Vahvistetaan välineitä, joilla torjutaan järjestäytyneen rikollisuuden rahoittamista

n)

Aloitteet, joilla edistetään rahoitusta koskevien tutkimusten käyttöä lainvalvonnassa ja laaditaan koulutusta koskevat yhteiset vähimmäisstandardit (2005—2007):

o)

Yhteiset koulutusstandardit rahoitusta koskevien tutkimusten suorittamista varten (2005)

p)

Suositus yhteisymmärryspöytäkirjaksi palautteesta, jota rahoitusta tutkivien yksiköiden on annettava epäilyttävistä rahoitustoimenpiteistä raportoiville elimille (2006)

q)

Suositus ja/tai ehdotus oikeushenkilöiden avoimuuden parantamiseksi, jotta voidaan vähentää niiden alttiutta joutua järjestäytyneen rikollisuuden käsiin (2006)

r)

Edistetään rikoksella saatujen varojen tutkimisesta vastaavien yksiköiden perustamista EU:n jäsenvaltioissa (jatkuva toiminta)

s)

Tarkastellaan vaatimuksia, jotka koskevat menetetyksi tuomittujen tai menetettyjen varojen palauttamista rikoksen uhreille tai hyväntekeväisyysjärjestöille maksettavina vahingonkorvauksina tai edunpalautuksina (2008)

Lainsäädännön kehittäminen ja voimassa olevien säädösten tarkistaminen tarvittaessa

a)

Hyväksytään puitepäätös rikollisjärjestöön kuulumisesta (2006)

b)

Väärennösten torjuntaa koskeva lainsäädäntöpaketti (2005)

c)

Tiedonanto ihmiskaupasta (2005)

d)

Tarkistetaan ja tarvittaessa kehitetään edelleen nykyistä ihmiskaupan vastaista lainsäädäntöä, jotta voidaan mm. edistää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia sekä helpottaa EU:n laajuista koordinointia ja ottaa Europol mukaan toimintaan (2006)

e)

Tarkistetaan ja tarvittaessa kehitetään edelleen oikeudellista kehystä ihmisen elinten, kudosten ja solujen laittoman kaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (2006)

f)

Tarkistetaan ja tarvittaessa lujitetaan nykyistä lainsäädäntöä, joka koskee rikoksella saatujen varojen menetetyksi tuomitsemista (2008)

g)

Vertailututkimus, jossa arvioidaan tarvetta laatia säädöksiä veropetoksiin liittyviä järjestäytyneen rikollisuuden toimia vastaan sekä EU:n jäsenvaltioissa että unioniin liittyvissä ja ehdokasmaissa (2005)

h)

Tutkimuksen pohjalta tehdään ehdotus rikosasioita koskevaksi säädökseksi järjestäytyneen rikollisuuden piiriin kuuluvien veropetosten osalta tai standardeista ja parhaista käytänteistä lainvalvontayhteistyön parantamiseksi (2007)

i)

Ehdotus, jossa käsitellään väärän henkilöllisyyden käyttöä ja identiteetin hallintatoimenpiteitä (2007)

j)

Tarkastellaan aloitetta petosten torjumiseksi julkisissa tarjouskilpailuissa (2006)

k)

Selvitykset ja tutkimukset siitä, onko lainsäädäntöjä syytä lähentää edelleen esimerkiksi laittoman asekaupan sekä suojelurahojen vaatimisen ja kiristyksen ehkäisemiseksi (2008)

Seurannan ja arvioinnin parantaminen

l)

Toinen kertomus, joka perustuu rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta 26 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 6 artiklaan (2005)

m)

Toinen kertomus, joka perustuu muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 14 artiklaan (2005)

n)

Kertomus yksityisellä sektorilla ilmenevästä lahjonnasta tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanosta (2005)

o)

Kertomus ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin 27 päivänä tammikuuta 2003 tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanosta (2005)

p)

Kertomus rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanosta (2007)

q)

Arvio tulliyhteistyötä koskevan yleissopimuksen (Napoli II) täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa ja ratifioinnin tilanteesta (2007)

r)

Arvio jäsenvaltioiden lahjonnanvastaisista toimista (2009)

s)

Arvio talousrikollisuuden torjuntaa koskevista toimenpiteistä (2010)

3.4    YHTEISTYÖ POLIISI- JA TULLIASIOISSA

a)

Pannaan täytäntöön tulliyhteistyötä koskeva työohjelma, jonka oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi 30.3.2004 tulliyhteistyötä koskevasta strategiasta 2.10.2003 annetun neuvoston päätöslauselman pohjalta (2004—2006), ja arvioidaan sitä

b)

Tiedonanto valtioiden rajat ylittävän laittoman kaupan torjunnasta, kun kyseisten tavaroiden kauppa on kielletty tai sitä on rajoitettu (2007)

c)

Ehdotus Europolin kehittämisestä sekä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien asemasta Europolin toiminnan valvonnassa (määrä tulla voimaan viimeistään 1. tammikuuta 2008)

Lainvalvontayhteistyön kehittäminen ja Schengenin säännöstön kehittäminen valtioiden rajat ylittävän operatiivisen lainvalvontayhteistyön alalla

d)

Lainvalvontayhteistyön kehittämisestä erityisesti jäsenvaltioiden välisillä sisärajoilla annetun tiedonannon ja ehdotuksen jatkotoimet (2005)

e)

Tiedonanto ja direktiiviehdotus liikenneturvallisuuden parantamisesta ja turvallisuuden lisäämisestä perustamalla Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevan poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön alue (2005)

f)

Päivitetään SIRENE-käsikirja (2005)

g)

Poliisitointa koskevien yhteisten laatustandardien edelleen kehittäminen (eettiset säännöt, seurantaohjelmat) (2008)

h)

Rikosteknisten laboratorioiden laatustandardien yhdenmukaistaminen (2008)

Lainvalvontaviranomaisten väliset säännölliset vaihto-ohjelmat

i)

Hyväksytään ehdotus Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) muuttamisesta unionin elimeksi tehdyn päätöksen muuttamisesta (2005)

j)

CEPOLin arviointi (2006) ja tarvittaessa kehittäminen (2006)

Operatiivisen yhteistyön parantaminen

k)

Kehitetään yhteisiä menetelmiä ja perustetaan lyhytkestoisia tullin ja poliisin yhteistyöoperaatioita ja/tai monialaisia yhteisiä tutkintaryhmiä (jatkuva toiminta)

l)

Laaditaan vähimmäisstandardit tutkintatekniikoiden valtioiden rajat ylittävää käyttöä varten (2006)

m)

Kootaan ohjeisto parhaista käytänteistä tullihallintojen erityisten yhteistyömuotojen käytön edistämiseksi ja laajentamiseksi Napoli II ‐yleissopimuksen mukaisesti (2008)

n)

Parannetaan Euroopan tason yhteistyötä lahjonnanvastaisten elinten kesken ja tarkastellaan lahjonnan torjunnasta vastaavien viranomaisten verkoston (mm. poliisi-, oikeus-, syyttäjä- ja tulliviranomaiset) perustamista (2007)

o)

Määritellään Europolin ja Eurojustin keskinäiset suhteet (viimeistään vuonna 2008)

p)

Määritellään Europolin turvallisuuskomitean (COSI) tehtävät (1. marraskuuta 2006 mennessä)

q)

Tarkastellaan uudelleen ja tarvittaessa kehitetään edelleen tullitietojärjestelmiä (jatkuva toiminta)

r)

Pannaan täytäntöön neuvoston 19. marraskuuta 2004 antamat päätelmät järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta Länsi-Balkanilla

3.5    KRIISINHALLINTA EUROOPAN UNIONISSA

a)

EU:n yhdennetyt kriisinhallintajärjestelyt (pannaan täytäntöön 1. heinäkuuta 2006 mennessä)

b)

Komission päätös suojatun yleishälytysjärjestelmän (Argus) ja komission kriisikeskuksen perustamisesta käytössä olevien hälytysjärjestelmien toiminnan koordinointia varten (2005)

c)

Ehdotus elintärkeiden infrastruktuurien varoitusverkoston perustamisesta (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN) (2005)

d)

Suunnitelma elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseksi (2005)

3.6    RIKOLLISUUDEN EHKÄISEMINEN YLEISELLÄ TASOLLA

a)

Tehostetaan rikollisuuden ehkäisemistä ja työskentelyn ammattimaisuutta muun muassa eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston avulla (2005)

b)

Laaditaan EU:n välineitä, joiden avulla kerätään, analysoidaan ja vertaillaan tietoja rikollisuudesta ja uhriksi joutumisesta sekä tähän liittyvistä suuntauksista jäsenvaltioissa kansallisten tilastojen ja muiden tietolähteiden, kuten sovittujen indikaattoreiden, perusteella.

4.   OIKEUDEN VAHVISTAMINEN

Ks. myös uusiin rahoitusnäkymiin sisältyvä perusoikeuksien ja oikeuden alan puiteohjelma (2005)

a)

Ehdotus päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevasta ohjelmasta (2005)

b)

Ehdotus päätökseksi rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevasta ohjelmasta (2005)

4.1    KESKINÄISEN LUOTTAMUKSEN JA YMMÄRTÄMYKSEN PARANTAMINEN

a)

Arvioidaan järjestelmällisesti, objektiivisesti ja puolueettomasti EU:n politiikkojen täytäntöönpanoa oikeuden alalla keskinäisen luottamuksen parantamiseksi ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta kunnioittaen (tiedonanto — 2006)

b)

Komission tiedonanto oikeusalan koulutuksesta EU:ssa (2005), kehitetään sitä tuomareille ja syyttäjille tarkoitetun vaihto-ohjelman pilottivaiheen pohjalta (2005) sekä siihen liittyvä valmistelutoimi (2006)

c)

Perustetaan nykyisten rakenteiden pohjalta eurooppalainen koulutusverkosto oikeusalan viranomaisille sekä yksityis- että rikosoikeuden alalla (2007)

d)

Edistetään EU:n työpajojen avulla yhteistyötä oikeusalan toimijoiden välillä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi (2006)

4.2    OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ RIKOSASIOISSA

Parannetaan vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen täytäntöönpanoa

a)

Tiedonanto vastavuoroisesta tunnustamisesta rikosasioissa ja jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen vahvistamisesta (2005)

b)

Valkoinen kirja rikostuomioita koskevasta tietojenvaihdosta ja tuomioiden vaikutuksesta Euroopan unionin alueella (2005)

c)

Ehdotus EU:n jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uusissa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä (2005)

d)

Ehdotus rikostuomioita koskevien tietojen toimittamisesta tekijän kansalaisuusvaltiolle ja säilyttämisestä tässä valtiossa (2005)

e)

Tiedonanto luettelon laatimisesta EU:n jäsenvaltiossa rikoksesta tuomituista kolmansien maiden kansalaisista (2005) ja lainsäädäntöaloite (2006)

f)

Aloite eurooppalaisesta täytäntöönpanomääräyksestä ja tuomittujen siirtämisestä EU:n jäsenvaltioiden välillä (2005)

g)

Ehdotus ilman vapaudenmenetystä toteutettavien esitutkintaan liittyvien valvontatoimien vastavuoroisesta tunnustamisesta (2005)

h)

Tiedonanto oikeudenmenetyksistä (2005)

i)

Kertomukset eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen täytäntöönpanosta ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (2005 ja 2006)

j)

Aloite lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tuomituille henkilöille määrättyjen ammatinharjoittamista koskevien kieltojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta Euroopan unionin alueella (2005)

k)

Ajokieltoja koskeva ehdotus (2006)

l)

Kertomus omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanosta (2006)

m)

Kertomus vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanosta (2007)

n)

Ehdotus vaihtoehtoisten rangaistusten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja ehdollisesta tuomiosta (2007)

o)

Ehdotus eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täydentämisestä (2007)

Lainsäädäntöjen lähentäminen

a)

Vihreä kirja toimivaltaristiriidoista ja ne bis in idem -periaatteesta (2005)

b)

Vihreä kirja syyttömyysolettamasta (2005)

c)

Toinen kertomus uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanosta (2005)

d)

Kolmas kertomus uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 15 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanosta (2006)

e)

Ehdotus toimivaltaristiriidoista ja ne bis in idem ‐periaatteesta (2006)

f)

Vihreä kirja todisteiden käsittelystä (2006)

g)

Vihreä kirja poissaolotuomioista (in absentia) (2006)

h)

Ehdotus todisteiden vastaanottamista koskevista vähimmäisvaatimuksista todisteiden keskinäinen hyväksyttävyys huomioon ottaen (2007)

i)

Ehdotus poissaolotuomioista (in absentia) (2007)

j)

Rikosoikeudellisten seuraamusten lähentämistä koskevan vihreän kirjan jatkotoimet ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotus (2008)

k)

Analysoidaan tutkintavankeutta koskevien menettelyjen vähimmäisvaatimuksia ja vapaudenmenetyksen syiden säännöllistä tarkistamista (2007)

Muut rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön välineet

a)

Suositus sähköisten todisteiden hankintaa, suojaamista ja vaihtoa koskevista vähimmäisvaatimuksista (2006)

b)

Ehdotus asiakirjatodisteiden tahallisesta tuhoamisesta (2007)

c)

Ehdotus todistajien ja oikeusviranomaisten kanssa yhteistyössä toimivien henkilöiden suojelusta (2007)

d)

Aloite liikennerikkomuksista nostettavien syytteiden helpottamiseksi (2005)

e)

Arvio erityisten oikeuselinten tehokkuudesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien tapausten käsittelyssä (2009)

f)

Kehitetään edelleen rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa (jatkuva toiminta)

Eurojust

g)

Toinen kertomus Eurojustin perustamisesta 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä (2005)

h)

Eurojustia koskeva III‐273 artiklan mukainen ehdotus (tulee voimaan viimeistään 1. tammikuuta 2008)

Kansainvälinen oikeusjärjestys

i)

Aktiivinen osallistuminen Euroopan neuvoston ja muiden kansainvälisten järjestöjen ja foorumien toimintaan (G8, YK, OECD, ETYJ, FATF) rikosasioiden alalla (2005—2009)

j)

Selvitetään, olisiko EU:n ja kolmansien maiden välillä tehtävä sopimuksia rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta (2005—2009)

k)

Selvitetään, olisiko EU:n ja kolmansien maiden välillä tehtävä sopimuksia keskinäisestä oikeusavusta (2005—2009)

l)

Ehdotus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta (2005/2006)

m)

Terrorismin avustamisen kieltämistä koskevien määräysten sisällyttäminen ehdotukseen, joka koskee nykyisten ulkoista apua koskevien välineiden tarkistamista (2006)

n)

Ehdotus lahjonnanvastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (2006)

o)

Ehdotus ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan, Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta täydentävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (2007)

4.3   YHTEISTYÖ YKSITYISOIKEUDEN ALALLA

Oikeuden päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ja esteiden poistaminen oikeudenkäyntimenettelyjen sujuvuuden varmistamiseksi

a)

Vihreä kirja perintöoikeudesta (2005)

b)

Vihreä kirja lainvalinnasta ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa (Rooma III) (2005)

c)

Ehdotus lainvalinnasta sopimusvelvoitteita koskevissa asioissa (Rooma I) (2005)

d)

Ehdotus vähäisistä vaatimuksista (2005)

e)

Ehdotus elatusvelvoitteista (2005)

f)

Hyväksytään ns. Rooma II ‐ehdotus sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (2006)

g)

Hyväksytään asetus eurooppalaisen maksusuoritusmääräysmenettelyn käyttöönotosta (2006)

h)

Hyväksytään direktiivi eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla (2006)

i)

Vihreä kirja aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lainsäädännön määräytymisestä, mukaan luettuna kysymys tuomioistuimen toimivallasta ja vastavuoroisesta tunnustamisesta (2006)

j)

Vihreä(t) kirja(t) tuomioistuimen päätösten tehokkaasta täytäntöönpanosta (2006—2007)

k)

Vihreä kirja eräisiin prosessioikeuden näkökohtiin liittyvistä vähimmäisvaatimuksista (2008)

l)

Arvio siitä, voidaanko eksekvatuurimenettelyn poistamista täydentää (2006—2010) ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset asiasta

m)

Ehdotus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 muuttamisesta

Tiiviimpi yhteistyö

n)

Kertomus siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita koskevan Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnasta (2005) ja tarvittaessa ehdotus sen muuttamiseksi (2006)

o)

Kehitetään edelleen siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita koskevaa Euroopan oikeudellista verkostoa ja sen tietokantoja, joihin on koottu EU:n lainsäädäntöä koskeva oikeuskäytäntö (jatkuva toiminta)

p)

Päivitetään ja parannetaan edelleen Euroopan oikeudellista kartastoa (jatkuva toiminta)

q)

EU:n tuki oikeusalan organisaatioiden ja elinten verkostoille (jatkuva toiminta)

r)

Edistetään EU:n työpajojen avulla yhteistyötä oikeusalan toimijoiden välillä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi (2006)

s)

Vuosittain vietettävä Euroopan yksityisoikeuden päivä (jatkuva toiminta)

Hyväksyttyjen säädösten täytäntöönpanon seuranta

t)

Kertomus todisteiden vastaanottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1206/2001 toimivuudesta ja tarvittaessa ehdotus sen muuttamisesta (2007)

u)

Kertomus Bryssel I ‐asetuksen toimivuudesta (2007) ja tarvittaessa ehdotus sen muuttamisesta (viimeistään 2009)

v)

Kertomus rikoksen uhreille maksettavista korvauksista annetun direktiivin 2004/80/EY toimivuudesta

Johdonmukaisuuden varmistaminen

w)

Lopullinen selvitys ja luonnos yhteisen viitekehyksen laatimista varten EU:n sopimusoikeuden alalla (2007)

x)

Yhteisen viitekehyksen hyväksyminen EU:n sopimusoikeudessa (2009)

Kansainvälinen oikeusjärjestys

a)

Ehdotus uuden Luganon yleissopimuksen tekemisestä (2006)

b)

Ehdotus ns. rinnakkaissopimusten tekemisestä Tanskan kanssa Bryssel I ‐asetuksesta ja asiakirjojen tiedoksiantamisesta (2005)

c)

Päätetään neuvottelut tuomioistuinvalintaa koskevasta yleissopimuksesta (2005)

d)

Yhteisön liittyminen kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin jäseneksi (2006)

e)

Saatetaan päätökseen neuvottelut elatusvelvoitteita koskevasta yleissopimuksesta (2007)

f)

Ratifioidaan Haagin vuoden 1996 yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta laista, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa

g)

Jatketaan neuvotteluja yksityisoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja tehdään kyseisiä sopimuksia.


(1)  Lisäksi on tarkoitus toteuttaa täydentäviä toimia sekä eurooppalaisen työllisyysstrategian että sosiaalisen osallisuuden edistämisprosessin puitteissa.

(2)  Tarkastellaan uusien rahoitusnäkymien yhteydessä.

(3)  Ottaen huomioon todentamisen, varmentamisen, digitaalisten allekirjoitusten ja sähköisten viranomaispalvelujen kehityksen.

(4)  Kaliningrad-järjestely korvataan erityissäännöksillä, jotka sisältyvät vuosia 2007—2013 koskevaan ulkorajarahastoon, joka puolestaan on osa yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa puiteohjelmaa.