ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 103E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
28. huhtikuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2004—2005

 

Tiistai 20. heinäkuuta 2004

2005/C 103E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen ikäpuhemiehen johdolla (uuden parlamentin ensimmäinen istunto)

Ikäpuhemies

Käsittelyjärjestys

Valtakirjojen tarkastus

Parlamentin kokoonpano

Poliittisten ryhmien muodostaminen

Euroopan parlamentin puhemiehen vaali

Varapuhemiesten vaali (ehdokasasettelujen määräaika)

Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali

Kvestorien vaali (ehdokasasettelujen määräaika)

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Vetoomukset

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

11

LIITE I

13

LIITE II

15

 

Keskiviikko 21. heinäkuuta 2004

2005/C 103E/2

PÖYTÄKIRJA

17

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Neuvoston hyväksymät parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamat kannat (työjärjestyksen 66 artikla)

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Poliittisten ryhmien kokoonpano

Käsittelyjärjestys

Eurooppa-neuvosto 17. ja 18. kesäkuuta sekä 29. kesäkuuta 2004 — Puheenjohtajavaltio Irlannin toimintakausi (keskustelu)

Puheenjohtajavaltio Alankomaiden toimintaohjelma (keskustelu)

Äänestykset

Euroopan parlamentin kvestorien vaali (ensimmäinen äänestyskierros)

Puheenjohtajavaltio Alankomaiden toimintaohjelma (jatkoa keskustelulle)

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Äänestykset

Euroopan parlamentin kvestorien vaali

Valiokuntien jäsenten lukumäärä (äänestys)

Komission puheenjohtajaehdokkaan lausuma

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Ilmoitukset puheenjohtajakokouksen ehdotuksista

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

23

LIITE I

25

LIITE II

26

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

30

P6_TA(2004)0001Valiokuntien jäsenten lukumääräEuroopan parlamentin päätös valiokuntien jäsenten lukumäärästä

30

 

Torstai 22. heinäkuuta 2004

2005/C 103E/3

PÖYTÄKIRJA

31

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Pyynnöt parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi

Vastaanotetut asiakirjat

Määrärahojen siirrot

Esityslista

Komission puheenjohtajaehdokkaan lausuma (jatkoa keskustelulle)

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Äänestykset

Nimitykset valiokuntiin (äänestys)

Komission puheenjohtajan vaali

Valiokuntien kokoonpano

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

41

LIITE I

43

LIITE IINIMITYKSET VALIOKUNTIIN

45

FI

 


I (Tiedonantoja)

EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2004—2005

Tiistai 20. heinäkuuta 2004

28.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 103/1


PÖYTÄKIRJA

(2005/C 103 E/01)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Giovanni BERLINGUER

Ikäpuhemies

1.   Istunnon avaaminen ikäpuhemiehen johdolla (uuden parlamentin ensimmäinen istunto)

Istunto avattiin klo 10.05.

Ikäpuhemies julisti Euroopan parlamentin ensimmäisen vaalien jälkeisen istunnon avatuksi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen mukaisesti.

Hän piti lyhyen puheen, jossa hän muun muassa toivotti unionin uusien jäsenvaltioiden edustajat tervetulleiksi.

2.   Ikäpuhemies

Ikäpuhemies ilmoitti hoitavansa työjärjestyksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti puhemiehen tehtäviä.

3.   Käsittelyjärjestys

Istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu (PE 344.811/PDOJ). Käsittelyjärjestys vahvistetaan puhemiehen vaalin jälkeen.

4.   Valtakirjojen tarkastus

Ikäpuhemies ilmoitti, että jäsenten vaalien tuloksia koskevat ilmoitukset toimitetaan valtakirjojen vahvistamisesta vastaavaan valiokuntaan, joka asetetaan työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti.

Hän muistutti, että työjärjestyksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, jäsen osallistuu parlamentin ja sen elinten kokouksiin täysin valtuuksin.

Hän muistutti, että edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan mukaisesti jäsenet, jotka toimivat tehtävässä, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, eivät voi olla parlamentin jäseniä. Hän kehotti niitä kuuttatoista jäsentä, jotka eivät olleet vielä allekirjoittaneet ilmoitusta tehtävien yhteensopivuudesta, tekemään sen välittömästi.

5.   Parlamentin kokoonpano

Ikäpuhemies ilmoitti, että Daerden, Di Rupo ja De Gucht ovat luopuneet edustajantoimesta.

Hän ilmoitti myös, että De Guchtin tilalle on jo nimitetty Johan Van Hecke.

Parlamentti totesi kyseisten edustajantoimien vapautuneen ja ilmoittaa asiasta Belgian viranomaisille.

6.   Poliittisten ryhmien muodostaminen

Ikäpuhemies ilmoitti saaneensa tiedon seuraavien poliittisten ryhmien muodostamisesta:

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä (PPE-DE): 268 jäsentä

Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattien ryhmä (PSE): 200 jäsentä

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE): 88 jäsentä

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä (Verts/ALE): 42 jäsentä

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (GUE/NGL): 41 jäsentä

Itsenäisyys ja demokratia -ryhmä (IND/DEM): 33 jäsentä

Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä (UEN): 27 jäsentä

Hän ilmoitti lisäksi, että 33 jäsentä ovat sitoutumattomia.

Poliittisten ryhmien muodostamista koskevat työjärjestyksen 29 artiklan 4 kohdan mukaiset ilmoitukset toimitetaan puhemiehelle.

7.   Euroopan parlamentin puhemiehen vaali

Ikäpuhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 12 artiklan mukaisesti ilmoitukset seuraavien jäsenten ehdokkuudesta varapuhemiesten vaalia varten: Josep Borrell Fontelles, Bronisław Geremek ja Francis Wurtz.

Muistutettuaan työjärjestyksen 13 artiklan 1 kohdan määräyksistä ikäpuhemies valitsi arvalla kuusi ääntenlaskijaa.

Seuraavat jäsenet valittiin: Patrick Louis, István Pálfi, Justas Vincas Paleckis, Josu Ortuondo Larrea, Janusz Onyszkiewicz, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella ja Lapo Pistelli.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron ehdokkuutensa johdosta: Josep Borrell Fontelles, Bronisław Geremek ja Francis Wurtz.

Ikäpuhemies ilmoitti parlamentille äänestyksessä noudatettavan menettelyn.

Äänestys toimitettiin.

(Istunto keskeytettiin klo 11.05 ja sitä jatkettiin klo 11.50.)

— äänestäjien määrä

700

— tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput

53

— annetut äänet

647

— ehdoton enemmistö

324

(Lista äänestykseen osallistuneista on tämän pöytäkirjan liitteenä.)

— Josep Borrell Fontelles

388 ääntä

— Bronisław Geremek

208 ääntä-

— Francis Wurtz

51 ääntä

Josep Borrell Fontelles sai ehdottoman enemmistön annetuista äänistä, joten ikäpuhemies julisti hänet Euroopan parlamentin puhemieheksi ja onnitteli häntä valinnan johdosta.

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

Puhemies

Puhemies antoi valintansa johdosta lyhyen julkilausuman, jossa hän muun muassa kiitti edeltäjäänsä Pat Coxia, toivotti uusien jäsenvaltioiden edustajat tervetulleiksi ja esitteli pääpiirteissään ohjelmansa.

Puheenvuorot: Romano Prodi (komission puheenjohtaja), Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham R. Watson ALDE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Bruno Gollnisch.

8.   Varapuhemiesten vaali (ehdokasasettelujen määräaika)

Puhemiehen ehdotuksesta määräaika ehdokasasettelujen jättämiselle varapuhemiesten vaalia varten on tänään klo 13.00. Vaali toimitetaan klo 15.00.

(Istunto keskeytettiin klo 12.30 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

9.   Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali

Puhemies valitsi arvalla kolme uutta ääntenlaskijaa kolmen tänä aamuna valitun ääntenlaskijan tilalle, jotka eivät olleet paikalla.

Seuraavat jäsenet valittiin: Daniel J. Hannan, Pier Luigi Bersani ja Joseph Muscat.

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa ilmoitukset seuraavien jäsenten ehdokkuudesta varapuhemiesten vaalia varten:

Luigi Cocilovo, António Costa, Ingo Friedrich, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edward H. C. McMillan-Scott, Mario Mauro, Pierre Moscovici, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Miroslav Ouzký, Dagmar Roth-Behrendt, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Antonios Trakatellis ja Alejo Vidal-Quadras Roca.

Puhemies ehdotti, että koska ehdokkaita oli yhtä monta kuin täytettäviä paikkoja, varapuhemiesten valinta vahvistetaan suosionosoituksin, minkä jälkeen toimitetaan äänestys varapuhemiesten arvojärjestyksen määrittämiseksi.

Parlamentti hyväksyi tämän menettelyn.

Edellä mainittujen neljäntoista ehdokkaan valinta Euroopan parlamentin varapuhemiehiksi vahvistettiin suosionosoituksin.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron: Ingo Friedrich äänestysmenettelystä, ja Neena Gill, joka pahoitteli, että ehdokkaat eivät voineet käyttää puheenvuoroa ennen vaalia esitelläkseen itsensä, ja pyysi, että kvestoriehdokkaille annetaan tämä mahdollisuus ennen seuraavana päivänä toimitettavaa vaalia (puhemies lupasi toimittaa tämän pyynnön poliittisille ryhmille).

Kahden aamulla valitun ääntenlaskijan poissaolon vuoksi Hans-Peter Martin (joka oli ensin luovuttanut tehtävän vaalin aikana saapuneelle Patrick Louis'lle) ja ja Astrid Lulling valittiin ääntenlaskijoiksi.

Äänestys toimitettiin.

(Istunto keskeytettiin klo 15.40 ääntenlaskun ajaksi ja sitä jatkettiin klo 16.50.)

— äänestäjien määrä

693

— tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput

26

— annetut äänet

667

(Lista äänestykseen osallistuneista on tämän pöytäkirjan liitteenä.)

— Alejo Vidal-Quadras Roca

287 ääntä

— Antonios Trakatellis

253 ääntä

— Dagmar Roth-Behrendt

244 ääntä

— Edward H. C. McMillan-Scott

241 ääntä

— Ingo Friedrich

232 ääntä

— Mario Mauro

229 ääntä

— António Costa

228 ääntä

— Luigi Cocilovo

223 ääntä

— Jacek Emil Saryusz-Wolski

214 ääntä

— Pierre Moscovici

209 ääntä

— Miroslav Ouzký

189 ääntä

— Janusz Onyszkiewicz

177 ääntä

— Gérard Onesta

167 ääntä

— Sylvia-Yvonne Kaufmann

121 ääntä

Työjärjestyksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti varapuhemiesten arvojärjestys määräytyy saadun äänimäärän mukaan.

Uuden puhemiehistön kokoonpano annetaan tiedoksi Euroopan unionin toimielinten puheenjohtajille.

10.   Kvestorien vaali (ehdokasasettelujen määräaika)

Puhemiehen ehdotuksesta määräaika ehdokasasettelujen jättämiselle kvestorien vaalia varten on huomenna klo 9.00.

11.   Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen hallituksen välisessä Mauritiuksen vesialueilla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 3 päivän joulukuuta 2002 ja 2 päivän joulukuuta 2003 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan jatkamista koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus

— Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi

— Kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän perustamista ilman määrällisiä rajoituksia tiettyjen terästuotteiden viennille Kazakstanin tasavallasta Euroopan yhteisöön koskeva Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus.

12.   Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä, on työjärjestyksen 191 artiklan 5 kohdan mukaisesti lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

12. toukokuuta 2004

Joseph Christos Kondylakis (Ethnilo Kentro Thalassion Erevnon) (nro 353/2004);

Joseph Christos Kondylakis (Ethnilo Kentro Thalassion Erevnon) (nro 354/2004);

Joseph Christos Kondylakis (Ethnilo Kentro Thalassion Erevnon) (nro 355/2004);

Dimitrios Papadinas (nro 356/2004);

Charalambos Psarros (nro 357/2004);

Georgios Houstoulakis (nro 358/2004);

Monique Dumont (nro 359/2004);

Romain Baers (nro 360/2004);

Rouska Obreshkova Iankova (nro 361/2004);

Renée Blancheton-Sciller (Femmes en noir Isère) (nro 362/2004);

Corrado Gallico (nro 363/2004);

Roberto Massa (nro 364/2004);

Alessia Rinaldi (nro 365/2004);

Gerald Wunderlich (nro 366/2004);

Lino Miserotti (Partito Pensionati) (nro 367/2004).

18. toukokuuta 2004

David Roitman (nro 368/2004);

Christel Wallbruch (nro 369/2004);

Jürgen Wolf (nro 370/2004);

Rudolf Janzen (nro 371/2004);

Erich Wild (nro 372/2004);

Panayiotis Poulastides (nro 373/2004);

Thorsten Buchs (nro 374/2004);

Thorsten Buchs (nro 375/2004);

Gisela Malik (nro 376/2004);

Raimund ja Gudrun Teetz (nro 377/2004);

Rudolf Trollmann (nro 378/2004);

Rudolf Trollmann (nro 379/2004);

Andrea Fey (Bund der Öffentlich bestellten Vermesungsingenieure e.V.) (nro 380/2004);

Walter Schaffner (nro 381/2004);

Horst ja Renate Kroske (nro 382/2004);

Danuta Rolinska (nro 383/2004);

Zbigniew Rolinski (Praca Zdrowie Ekologia) (nro 384/2004);

Heribert Kirbach (nro 385/2004);

Horst Krieger (nro 386/2004);

Johann ja Renate Como (nro 387/2004);

Základná Skola v Ziline-Bánovej (ja 896 allekirjoittanutta) (nro 388/2004);

Colette Wintle (nro 389/2004);

William St John Somerville McAlester (nro 390/2004);

Hurst (nro 391/2004);

Phillip ja Nancy Watts (nro 392/2004);

Terry Coughlan (nro 393/2004);

Aldo Gisonni (nro 394/2004);

Maria Helena Roque Zagalo de Lima (nro 395/2004);

Andrea Raccannelli (nro 396/2004);

Herman De Croo (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers) (ja 180 allekirjoittanutta) (nro 397/2004);

Hermans-Adams (Vereniging Stop Awacs Overlast) (nro 398/2004).

2. kesäkuuta 2004

Mezini Rundi (Enosi Alvanikon Somation Tis Elladas) (nro 399/2004);

Kyriakos Michailidis (Dimos Dimitriou Ypsilanti) (nro 400/2004);

Kyriakos Tsanaktsidis (Dimos Ellispondou) (nro 401/2004);

Giovanni Ouzounoff Popoff (nro 402/2004);

Mila Elorza (AHT Gelditu! Elkarlana) (nro 403/2004);

International Mission Centre (nro 404/2004);

Alfonso Garnelo Mariñas (nro 405/2004);

Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nro 406/2004);

Alonso Manuel Canales (nro 407/2004);

Peire Martinez_Lassalle (nro 408/2004);

Maurice Pasternak (nro 409/2004);

Michel Gasc (nro 410/2004);

Monique Tegyey (nro 411/2004);

Christine Febvre (nro 412/2004);

Józef Wysmulski (nro 413/2004);

Page (Association de Défense de l'Environnement de Ballan-Mire L'A.D.E.B.) (nro 414/2004);

Marc Baert (Association Transparence) (nro 415/2004);

Antonio Di Spirito (nro 416/2004);

Filomena Litterio (nro 417/2004);

Salvatore Maragliano (nro 418/2004);

Patricia Caceres (nro 419/2004);

Stefano Marselli (nro 420/2004);

Gianfranco Scaramazza (nro 421/2004);

Sergio Petirossi (nro 422/2004);

Marco Rosado (nro 423/2004);

Filipe Martiniana Martins de Sousa (Junta de Freguesia de Gaula) (nro 424/2004).

9. kesäkuuta 2004

Sedin Siljagic (nro 425/2004);

Harry Feder (nro 426/2004);

Joerg Fiebig (nro 427/2004);

Rudolf Trollmann (nro 428/2004);

Rudolf Trollmann (nro 429/2004);

Rudolf Trollmann (nro 430/2004);

Duong Kim Hoa (Verein der freien Vietnamesen in Saarlouis e.V.) (ja 16 allekirjoittanutta) (nro 431/2004);

Liisa ja Gerhard Brandenstein (nro 432/2004);

Maximilian Klopotowski (nro 433/2004);

Marcus Eichmüller (nro 434/2004);

Dirk Warmbold (nro 435/2004);

Rainer Thiem (nro 436/2004);

Volker Preil (nro 437/2004);

Cengiz Yavuz (Pir Sultan Abdal Kunst- und Kulturzentrum (Pirsanat e.V.)) (ja 179 allekirjoittanutta) (nro 438/2004);

Frank Pölzl (nro 439/2004);

Klaus Haupt (nro 440/2004);

Michael Köllen (nro 441/2004);

Sebastian Winkelmann (nro 442/2004);

Giorgio Bortini (nro 443/2004);

Steffen Bergweiler (nro 444/2004);

Santiago Llorente del Coto (nro 445/2004);

Robert Teklic (Nöjesbranschens Riksförbund) (nro 446/2004);

John Zammit (Malta Divorce Movement) (nro 447/2004);

Bodipala Wijeyesinghe (nro 448/2004);

Shettar (nro 449/2004);

Plataforma Sabor Livre (nro 450/2004);

Remington Hickes (nro 451/2004);

Aengus Ó Snodaigh (nro 452/2004);

Richard Verrill (nro 453/2004);

Kieran Jordan (nro 454/2004);

James Hyndman (nro 455/2004);

Francis Kish (nro 456/2004);

Eleni Neahou (nro 457/2004);

Hugh O'Shaughnessy (nro 458/2004);

James Alexander Mackie (nro 459/2004);

Seppo Pelttari (Laki- ja konsulttitoimisto Seppo Pelttari Oy) (nro 460/2004);

Kirsi Tanski (nro 461/2004);

Andriaansen (nro 462/2004);

Jan Bob Geesink (nro 463/2004);

Peter Crevecoeur (nro 464/2004);

Apostolos Petroulias (nro 465/2004);

Joseph Christos Kondylakis (Ethniko Kentro Thalassion Erevnon) (nro 466/2004);

D A-TEI Kritis (nro 467/2004);

Amparo-Pol Albiñana Gonzalez (nro 468/2004);

Saul Luna Hernandez (nro 469/2004);

Benito Sanchez Ortiz (nro 470/2004);

Gérard Delfau (nro 471/2004);

Philippe Ayoun (nro 472/2004);

William Stefano Caramia (nro 473/2004);

Michele Bondesan (nro 474/2004);

Antonio Saporito (nro 475/2004);

Antonio Romano (nro 476/2004);

Federico Sinicato (L'OSSERVATORIO — Associazione per la Difesa della Giustizia e dei Diritti di Libertá e Solidarietá Sociale) (nro 477/2004);

Helena Pinto de Azevedo (nro 478/2004).

25. kesäkuuta 2004

Hans Bamberger Knieriem (nro 479/2004);

Lydia Pereira-Greve (nro 480/2004);

Imre Viezens (nro 481/2004);

Kurt Freund (nro 482/2004);

Peter Lohmar (nro 483/2004);

Guenther Reichert (nro 484/2004);

Heinz Schienagel (nro 485/2004);

Sebastian Zschernig (nro 486/2004);

Torsten Teichmann (nro 487/2004);

Silesian Autonomy Movement (nro 488/2004);

Hermann Witte (nro 489/2004);

Barbara Werbeck (nro 490/2004);

Philip Howe (nro 491/2004);

Kartar Badsha (Environmental Law Centre) (nro 492/2004);

Alison Ridgway (nro 493/2004);

Mark Pearson (nro 494/2004);

William Burke (nro 495/2004);

Richard Harrisson (nro 496/2004);

Donks (BOVAK) (nro 497/2004);

René Rombouts (nro 498/2004);

Cor Rook (Rook Garantiemakelaars) (nro 499/2004).

1. heinäkuuta 2004

Dimitrios Amanatidis (nro 500/2004);

Guillermo Aragón Sánchez (nro 501/2004);

Defensem Cuba (nro 502/2004);

Diego de Ramón Hernández (nro 503/2004);

Inés Sabanés Nadal (nro 504/2004);

Juan Manuel Ibañez Gonzalez (nro 505/2004);

Jean-Pierre Picaud (nro 506/2004);

Jean-Michel Javaux (nro 507/2004);

El Jazouli Anas (Collectif International de Soutien au Comité Miss Maroc) (nro 508/2004);

Nurhan Guler (nro 509/2004);

Alain Degioanni-Isnard (nro 510/2004);

Catherine Moyon De Baecque (nro 511/2004);

François Henzlick (nro 512/2004);

Christophe Bonnet (nro 513/2004);

Jean-Pierre Clement (Association des Familles Adoptives d'Enfants nés en Roumanie) (nro 514/2004);

Villabonako Udala Ayuntamiento de Villabona (nro 515/2004);

Roger Oller (nro 516/2004);

Thierry Lalande (nro 517/2004);

Giuseppe Mario Di Mattia (nro 518/2004);

Elisabetta Vinattieri (nro 519/2004);

Renato Colombo (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici ”D. Marignoni — M. Polo”) (nro 520/2004);

Gianfranco Scaramazza (nro 521/2004);

Elena Savorelli (nro 522/2004);

Darjana Ronconi (nro 523/2004);

Giulio Giangrande (nro 524/2004);

Maurizio Calvesi (Collegamento delle Associazioni per la Salvaguardia dei Beni Culturali) (nro 525/2004);

António Nunes (nro 526/2004);

Maria Telma Deus de Lagos (nro 527/2004);

Devorah Wren (ja 9 allekirjoittanutta) (nro 528/2004);

Barbara Whiteside (nro 529/2004);

Joseph Egerton (nro 530/2004);

Brian Potts (nro 531/2004);

Werner Tank (nro 532/2004);

Johannes Kaiser (nro 533/2004);

Manal Stephens (ja 15 allekirjoittanutta) (nro 534/2004);

Hermann Weber (nro 535/2004);

Paul Haberkorn (nro 536/2004);

Constant Verbraeken (nro 537/2004);

Constant Verbraeken (nro 538/2004);

Mikael Prohorenko (nro 539/2004).

16. heinäkuuta 2004

Robin Hofe (nro 540/2004);

Volkhard ja Sybil Ziprian (nro 541/2004);

Dimitrios Kossivakis (nro 542/2004);

Thomas Meyer-Falk (nro 543/2004);

Mariannne Schalk (nro 544/2004);

Klaus Neidhart (nro 545/2004);

Detlef Kurschus (nro 546/2004);

Ursula Hettinger-Hidalgo Muñoz (nro 547/2004);

Rudolf Kernstock (nro 548/2004);

Hans ja Elenore Ihde (nro 549/2004);

Rolf Benz (nro 550/2004);

Kirsten Reichl (nro 551/2004);

Bernd Willig (nro 552/2004);

Hans-Rainer Eggert (nro 553/2004);

Hans Martin Zotz (nro 554/2004);

Bejzak Adem (Ass. Amalipe Romano) (ja 128 allekirjoittanutta) (nro 555/2004);

Alim Sagnia (nro 556/2004);

Miranda (nro 557/2004);

Gerard Grashof (nro 558/2004);

Jan Grönkvist (nro 559/2004).

13.   Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Kirjalliset kannanotot 6—15 sekä 17—35/2004 ovat työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.

14.   Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoitukset

6/2004

Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda ja Nelly Maes

76

7/2004

Ward Beysen

7

8/2004

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch ja Mario Borghezio

13

9/2004

Marie Anne Isler Béguin ja Jean Denise Lambert

34

10/2004

Mario Borghezio

9

11/2004

Marie-Thérèse Hermange, Marie-Hélène Gillig, Joseph Daul, Giorgio Lisi ja Georges Garot

194

12/2004

Thierry Cornillet, Monica Frassoni, Jo Leinen, Mariotto Segni ja Diana Wallis

146

13/2004

Gary Titley, Richard Corbett, Martin Schulz ja Olivier Duhamel

59

14/2004

Robert J. E. Evans, Alima Boumediene-Thiery, Neena Gill ja Olle Schmidt

50

15/2004

Philip Bushill-Matthews, Bashir Khanbhai ja Nirj Deva

26

17/2004

Glenys Kinnock, Michael Gahler, Johan Van Hecke, Nelly Maes ja Pernille Frahm

156

18/2004

Anne Van Lancker, Jan Dhaene, Saïd El Khadraoui ja Nelly Maes

54

19/2004

Sebastiano (Nello) Musumeci

11

20/2004

Marie Anne Isler Béguin

20

22/2004

Dana Rosemary Scallon, Hiltrud Breyer ja Johannes (Hans) Blokland

80

23/2004

Marie Anne Isler Béguin

16

24/2004

Jean-Thomas Nordmann, Glyn Ford ja Lennart Sacrédeus

100

25/2004

Caroline Lucas, Jean Denise Lambert ja Paul A. A. J. G. Lannoye

31

26/2004

Marie Anne Isler Béguin, Jan Marinus Wiersma, Hans Modrow, Charles Tannock ja Samuli Pohjamo

59

27/2004

Marie Anne Isler Béguin

20

28/2004

Hans-Gert Poettering, Enrique Barón Crespo, Graham R. Watson ja Charles Pasqua

203

29/2004

Miquel Mayol i Raynal, Ian Stewart Hudghton, Nelly Maes, Camilo Nogueira Román ja Josu Ortuondo Larrea

21

30/2004

John Bowis, Jillian Evans, Imelda Mary Read, Catherine Stihler ja Diana Wallis

73

31/2004

Caroline Lucas, Paul A. A. J. G. Lannoye, Inger Schörling ja Patricia McKenna

38

32/2004

Jean Denise Lambert, Caroline Lucas, Matti Wuori ja Alima Boumediene-Thiery

30

33/2004

Carmen Cerdeira Morterero

84

34/2004

Jacqueline Rousseaux, John Bowis ja Miguel Angel Martínez Martínez

196

35/2004

Bart Staes, Eurig Wyn ja Saïd El Khadraoui

26

15.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 16.55.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Josep Borrell Fontelles

Puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Bobošíková, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, António Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, De Poli, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Demszky, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Correia, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz De Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, In 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff Graf, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Enrico Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, João de Deus Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simonot, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Alyn Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


LIITE I

PUHEMIEHEN VAALI

LISTA ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutxet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošiková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, António Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, De Poli, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, De Sousa Correia, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz De Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douais, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzes, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor Algar, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horąček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, In 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff Graf, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Enrico Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, João de Deus Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Poul Nyrup Rasmussen, Remek, Reynaud, Resetarits, Reul, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riera Mafurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simonot, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Alyn Edward Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastny, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht-Niemeyer, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal Tomáš, Ždanoka Tatjana, Železný Vladimir, Zieleniec Josef, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Zingaretti Nicola, Zvěřina Jaroslav, Zwiefka Tadeusz Antoni.


LIITE II

VARAPUHEMIESTEN VAALI

LISTA ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

Adamou, Adwent, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutxet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošiková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, António Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, De Poli, Degutis, Dehaene, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Demszky, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, De Sousa Correia, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz De Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douais, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzes, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor Algar, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horąček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, In 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kelam, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff Graf, Landsbergis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Enrico Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, João de Deus Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Poul Nyrup Rasmussen, Remek, Reynaud, Resetarits, Reul, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riera Mafurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Alyn Edward Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastny, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht-Niemeyer, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


Keskiviikko 21. heinäkuuta 2004

28.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 103/17


PÖYTÄKIRJA

(2005/C 103 E/02)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

Puhemies

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

2.   Neuvoston hyväksymät parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamat kannat (työjärjestyksen 66 artikla)

Neuvosto ilmoitti EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyneensä parlamentin 22. huhtikuuta 2004 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistaman kannan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001—2005) tehdyn päätöksen 2000/819/EY muuttamisesta (KOM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD)).

Kyseinen säädös on siis hyväksytty. Parlamentin puhemies allekirjoittaa sen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti.

3.   Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

lentoyhtiöiden PNR-tietojen käsittelemistä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavalvontalaitokselle koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen sopimus

kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehty pöytäkirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

4.   Poliittisten ryhmien kokoonpano

Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini ja Umberto Bossi ovat liittyneet IND/DEM-ryhmän jäseniksi 20. heinäkuuta 2004 alkaen.

5.   Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu (PE344.811/PDOJ). Muutoksia ei esitetty.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Hans-Peter Martin käytti puheenvuoron. Hänen mukaansa kvestorien toukokuun 26. päivänä tekemän päätöksen johdosta yli kahdellesadalle edustajantoimesta luopuvalle jäsenelle on maksettu päivärahaa. Hän pyysi puhemiestä tutkimaan asiaa (puhemies vastasi hänelle tutkivansa sitä ja ryhtyvänsä tarpeen vaatiessa asianmukaisiin toimiin).

6.   Eurooppa-neuvosto 17. ja 18. kesäkuuta sekä 29. kesäkuuta 2004 — Puheenjohtajavaltio Irlannin toimintakausi (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston selonteko ja komission julkilausuma: Eurooppa-neuvosto 17. ja 18. kesäkuuta sekä 29. kesäkuuta 2004.

Neuvoston julkilausuma: Puheenjohtajavaltio Irlannin toimintakausi.

Bertie Ahern (neuvoston puheenjohtaja edeltävän puolivuotiskauden aikana) esitteli selonteon ja antoi julkilausuman.

Romano Prodi (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Klaus Hänsch PSE-ryhmän puolesta, Andrew Nicholas Duff ALDE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ryszard Czarnecki, Avril Doyle, Proinsias De Rossa, Marian Harkin ja Johannes Voggenhuber.

Puhetta johti Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Varapuhemies

Puheenvuorot: Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott, Guntars Krasts, James Hugh Allister, Elmar Brok, Robert Goebbels, Luciana Sbarbati, Bairbre de Brún, Jonathan Evans, Genowefa Grabowska ja Antonio Tajani.

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

Puhemies

Puheenvuorot: Gilles Savary, Íñigo Méndez de Vigo, Jacek Protasiewicz, Bertie Ahern ja Romano Prodi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.15 neuvoston puheenjohtajaa odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.20.)

7.   Puheenjohtajavaltio Alankomaiden toimintaohjelma (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Puheenjohtajavaltio Alankomaiden toimintaohjelma.

Jan Peter Balkenende (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Romano Prodi (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham R. Watson ALDE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes (Hans) Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Camiel Eurlings, Margrietus J. van den Berg, Jules Maaten, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Nigel Paul Farage, Marcin Libicki ja Irena Belohorská.

Äänestysten alkamisen vuoksi keskustelu keskeytettiin tässä vaiheessa.

8.   Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä I.

8.1.   Euroopan parlamentin kvestorien vaali (ensimmäinen äänestyskierros)

Esityslistalla oli seuraavana kvestorien vaali.

Seuraavat jäsenet olivat ilmoittautuneet ehdokkaiksi:

Mia De Vits, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Astrid Lulling, James Nicholson ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Äänestys toimitettiin työjärjestyksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti salaisessa äänestyksessä koneäänestyksenä, koska ehdokkaita oli enemmän kuin täytettäviä paikkoja.

Työjärjestyksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti kvestorien vaalissa noudatettiin samaa menettelyä kuin varapuhemiesten vaalissa.

Neena Gill käytti puheenvuoron ja toisti eilen esittämänsä pyynnön (istunnon pöytäkirja 20.7.2004, kohta 9), että kvestoriehdokkaille annettaisiin tilaisuus esitellä itsensä täysistunnolle (puhemies vastasi hänelle, että suurin osa poliittisista ryhmistä ei ollut tukenut tätä pyyntöä. Hän kehotti kuitenkin kvestoriehdokkaita nousemaan vuorollaan seisomaan, kun heidän nimensä luetaan. Näin myös tapahtui).

Koneäänestysjärjestelmässä ilmenneen teknisen ongelman vuoksi puhemies päätti siirtää äänestyksen klo 15:een ja jatkaa keskustelua, joka oli keskeytetty.

9.   Puheenjohtajavaltio Alankomaiden toimintaohjelma (jatkoa keskustelulle)

Puheenvuorot: Hartmut Nassauer, Harlem Désir, Sophia Helena In't Veld, Claude Turmes, Margie Sudre, Bárbara Dührkop Dührkop, Etelka Barsi-Pataky, Stavros Lambrinidis, Timothy Kirkhope, Marianne Thyssen, Othmar Karas, Jan Peter Jan Peter Balkenende ja Romano Prodi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

10.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Frithjof Schmidt, Herbert Bösch, Bernadette Bourzai, Emine Bozkurt ja Maria da Assunção Esteves ovat ilmoittaneet olleensa läsnä, mutta heidän nimensä eivät ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Philip Charles Bradbourn käytti puheenvuoron ja pyysi, että päähissit varattaisiin jäsenten käyttöön, jotta nämä ehtisivät ajoissa äänestyksiin (puhemies pani merkille tämän pyynnön).

11.   Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä I.

11.1.   Euroopan parlamentin kvestorien vaali

Hans-Gert Poettering käytti PPE-DE-ryhmän puolesta puheenvuoron ehdokkaista.

Puhemies luki ääneen ehdokkaiden nimet: Mia De Vits, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Astrid Lulling, Godelieve Quisthoudt-Rowohl ja James Nicholson.

Parlamentti toimitti koeäänestyksen, minkä jälkeen puhemies vahvisti, että eilen valitut kuusi ääntenlaskijaa István Pálfi, Justas Vincas Paleckis, Daniel J. Hannan, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Joseph Muscat ja Pier Luigi Bersani jatkavat tehtävissään ja pyysi heitä tulemaan luokseen äänestysten tulosten toteamiseksi.

Äänestys toimitettiin.

Ensimmäinen äänestyskierros

— äänestäjien määrä

691

— tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput

17

— annetut äänet

674

— vaadittava enemmistö

338

(Lista äänestykseen osallistuneista on tämän pöytäkirjan liitteenä.)

— James Nicholson

389 ääntä

— Genowefa Grabowska

366 ääntä

— Godelieve Quisthoudt-Rowohl

333 ääntä

— Mia De Vits

314 ääntä

— Astrid Lulling

307 ääntä

— Anneli Jäätteenmäki

253 ääntä

James Nicholson ja Genowefa Grabowska saivat ehdottoman enemmistön annetuista äänistä, joten heidät julistettiin Euroopan parlamentin kvestoreiksi.

Toinen kierros tarvittiin kolmen jäljelle jääneen paikan täyttämiseksi.

Puhemies ilmoitti, että ensimmäisen kierroksen ehdokkaat ovat edelleen ehdolla, mikäli tätä ei vastusteta.

Äänestys toimitettiin.

Toinen äänestyskierros

— äänestäjien määrä

685

— tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput

20

— annetut äänet

665

— vaadittava enemmistö

333

(Lista äänestykseen osallistuneista on tämän pöytäkirjan liitteenä.)

— Godelieve Quisthoudt-Rowohl

289 ääntä

— Astrid Lulling

288 ääntä

— Anneli Jäätteenmäki

252 ääntä

— Mia De Vits

199 ääntä

Yksikään ehdokkaista ei saanut ehdotonta enemmistöä, joten tarvittiin kolmas äänestyskierros.

Kolmas äänestyskierros

— äänestäjien määrä

680

— tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput

21

— annetut äänet

659

— vaadittava enemmistö

330

(Lista äänestykseen osallistuneista on tämän pöytäkirjan liitteenä.)

— Mia De Vits

298 ääntä

— Godelieve Quisthoudt-Rowohl

285 ääntä

— Astrid Lulling

265 ääntä

— Anneli Jäätteenmäki

243 ääntä

Mia De Vits, Godelieve Quisthoudt-Rowohl ja Astrid Lulling julistettiin Euroopan parlamentin kvestoreiksi.

11.2.   Valiokuntien jäsenten lukumäärä (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 174 artiklan mukaisesti esittämä ehdotus päätökseksi valiokuntien jäsenten lukumäärästä (B6-0001/2004).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2004)0001)

12.   Komission puheenjohtajaehdokkaan lausuma

Komission puheenjohtajaehdokas José Manuel Durão Barroso antoi lausuman.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham R. Watson ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Claude Martinez, Jonathan Evans, Johannes (Hannes) Swoboda, Marielle De Sarnez, Bernat Joan i Marí ja Ilda Figueiredo.

Puhetta johti Dagmar ROTH-BEHRENDT

Varapuhemies

Puheenvuorot: Bruno Gollnisch, Inese Vaidere, Hans-Peter Martin, João de Deus Pinheiro, Jan Marinus Wiersma, Jules Maaten, Nils Lundgren, Alessandra Mussolini, Françoise Grossetête, Enrique Barón Crespo, Bogdan Golik, Jaime Mayor Oreja, Pasqualina Napoletano ja Markus Ferber.

Puhetta johti Ingo FRIEDRICH

Varapuhemies

Puheenvuorot: Bernard Poignant, Gary Titley, António Costa, Ville Itälä, Lorenzo Cesa, Jean-Luc Dehaene, Simon Busuttil ja Magda Kósáné Kovács.

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

Puhemies

José Manuel Durão Barroso käytti puheenvuoron.

(Keskustelu keskeytettiin tässä vaiheessa ja sitä jatketaan huomenna klo 9.00.)

13.   Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin maaliskuun I ja II istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on jaettu.

14.   Ilmoitukset puheenjohtajakokouksen ehdotuksista

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokouksen valiokuntanimityksiä koskevista ehdotuksista tiedotetaan jäsenille ja ne julkaistaan parlamentin intranet-sivuilla.

Tarkistusten jättämisen määräaika: huomenna klo 10.00.

15.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 344.811/OJJE).

16.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 18.10.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Josep Borrell Fontelles

Puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, António Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, De Poli, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Demszky, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Correia, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz De Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, In 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Enrico Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, João de Deus Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simonot, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Alyn Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (..., ..., ...)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (..., ..., ...)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

PRC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Valiokuntien jäsenten lukumäärä

Ehdotus päätökseksi: B6-0001/2004

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

äänestys: ehdotus päätökseksi (kokonaisuudessaan)

 

+

 


LIITE II

KVESTORIEN VAALI

SALAINEN ÄÄNESTYS

LISTA ÄÄNESTYKSIIN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

Ensimmäinen äänestyskierros

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa Paolo, Davies, Degutis, Demszky, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Huhne, In 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff Graf, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Ribeiro, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Stroz, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht-Niemeyer, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wohlin

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošiková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Golik, Gollnisch, Kozlík, Kuc, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Simonot, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, De Poli, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzes, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor Algar, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Lombardo, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastny, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berminguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bresso, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Costa António, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Del Turco, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douais, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert J.E., Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Raynaud, Riera Mafurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horąček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes

Toinen äänestyskierros

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa Paolo, Davies, Degutis, Demszky, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Huhne, In 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff Graf, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL:Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Ribeiro, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Stroz, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht-Niemeyer, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wierzejski, Wohlin

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošiková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Golik, Gollnisch, Kozlík, Kuc, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Simonot, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, De Poli, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzes, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor Algar, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Lombardo, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastny, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berminguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bresso, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Costa António, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Del Turco, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douais, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert J.E., Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Raynaud, Riera Mafurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horąček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes

Kolmas äänestyskierros

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa Paolo, Davies, Degutis, Demszky, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Huhne, In 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff Graf, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Ribeiro, Rizzo, Seppänen, Stroz, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht-Niemeyer, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wierzejski, Wohlin

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošiková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Golik, Gollnisch, Kozlík, Kuc, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Simonot, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, De Poli, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzes, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor Algar, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Lombardo, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastny, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berminguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bresso, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Costa António, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Del Turco, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douais, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert J.E., Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Raynaud, Riera Mafurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horąček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes.


HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

P6_TA(2004)0001

Valiokuntien jäsenten lukumäärä

Euroopan parlamentin päätös valiokuntien jäsenten lukumäärästä

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon työjärjestyksen 174 artiklan,

ottaa huomioon 29. tammikuuta 2004 tekemänsä päätöksen valiokuntien lukumäärästä ja toimivallasta  (1),

1.   päättää valiokuntien jäsenten lukumäärän seuraavasti:

I.

Ulkoasiainvaliokunta 78 jäsentä

II.

Kehitysyhteistyövaliokunta 34 jäsentä

III.

Kansainvälisen kaupan valiokunta 33 jäsentä

IV.

Budjettivaliokunta 47 jäsentä

V.

Talousarvion valvontavaliokunta 35 jäsentä

VI.

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 49 jäsentä

VII.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 50 jäsentä

VIII.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 63 jäsentä

IX.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 51 jäsentä

X.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 40 jäsentä

XI.

Liikenne- ja matkailuvaliokunta 51 jäsentä

XII.

Aluekehitysvaliokunta 51 jäsentä

XIII.

Maatalousvaliokunta 42 jäsentä

XIV.

Kalatalousvaliokunta 35 jäsentä

XV.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 35 jäsentä

XVI.

Oikeudellisten asioiden valiokunta 26 jäsentä

XVII.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 53 jäsentä

XVIII.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 28 jäsentä

XIX.

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 35 jäsentä

XX.

Vetoomusvaliokunta 25 jäsentä

Ihmisoikeuksien alivaliokunta 32 jäsentä

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta 32 jäsentä


(1)  P5_TA(2004)0050.


Torstai 22. heinäkuuta 2004

28.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 103/31


PÖYTÄKIRJA

(2005/C 103 E/03)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

Puhemies

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

2.   Pyynnöt parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi

Umberto Bossi on asianajajansa välityksellä toimittanut puhemiehelle kolme parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista koskevaa pyyntöä, jotka liittyvät Brescian ja Bergamon tuomioistuinten ja Milanon alioikeuden (Pretura) tuomioistuinten käsiteltävinä oleviin asioihin.

Entinen parlamentin jäsen Koldo Gorostiaga on myös toimittanut puhemiehelle parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista koskevan pyynnön, joka liittyy Pariisin ensimmäisen asteen tuomioistuimen (Tribunal de Grande Instance) tutkintatuomarin käsiteltävänä olevaan asiaan.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti nämä pyynnöt on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.

3.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

neuvostolta ja komissiolta:

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC14/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 19, 21, 31 (SEC(2004) 696 — C6-0050/2004 — 2004/2067(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC15/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 21, 31 (SEC(2004) 698 — C6-0051/2004 — 2004/2068(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC16/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 18, 31 (SEC(2004) 699 — C6-0052/2004 — 2004/2069(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC17/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 19, 31 (SEC(2004) 700 — C6-0053/2004 — 2004/2070(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC18/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 4, 31 (SEC(2004) 701 — C6-0054/2004 — 2004/2071(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC19/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 19, 21 (SEC(2004) 702 — C6-0055/2004 — 2004/2072(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC20/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 5, 7 (SEC(2004) 703 — C6-0056/2004 — 2004/2073(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC21/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 15, 31 (SEC(2004) 704 — C6-0057/2004 — 2004/2074(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC22/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 29, 31 (SEC(2004) 705 — C6-0058/2004 — 2004/2075(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC23/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 1-6, 09, 11, 12, 14-23, 25-29, 31 (SEC(2004) 706 — C6-0059/2004 — 2004/2076(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC36/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 5, 7 (SEC(2004) 707 — C6-0069/2004 — 2004/2086(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC25/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 6, 31 (SEC(2004) 708 — C6-0060/2004 — 2004/2077(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC27/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 21, 31 (SEC(2004) 709 — C6-0061/2004 — 2004/2079(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC28/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 5, 31 (SEC(2004) 710 — C6-0062/2004 — 2004/2080(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC29/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 11, 31 (SEC(2004) 711 — C6-0063/2004 — 2004/2078(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC30/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 16, 31 (SEC(2004) 712 — C6-0064/2004 — 2004/2081(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC31/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 11, 31 (SEC(2004) 713 — C6-0065/2004 — 2004/2082(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC32/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 9, 31 (SEC(2004) 714 — C6-0066/2004 — 2004/2083(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC34/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osasto 1 (SEC(2004) 716 — C6-0067/2004 — 2004/2084(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC35/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osasto 1 (SEC(2004) 717 — C6-0068/2004 — 2004/2085(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC24/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 4, 15, 19, 21, 25, 31 (SEC(2004) 718 — C6-0078/2004 — 2004/2092(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC41/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 18, 31 (SEC(2004) 951 — C6-0079/2004 — 2004/2093(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC37/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 5, 7, 8, 11, 19, 22, 27 (SEC(2004) 948 — C6-0081/2004 — 2004/2094(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC38/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 4, 31 (SEC(2004) 949 — C6-0082/2004 — 2004/2095(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC39/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 1, 3, 4, 5, 17, 25, 27, 29 (SEC(2004) 950 — C6-0083/2004 — 2004/2096(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC42/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osastot 11, 31 (SEC(2004) 952 — C6-0084/2004 — 2004/2097(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi DEC43/2004 Yleinen talousarvio — varainhoitovuoden 2004 pääluokan III — Komissio — osasto 10 (CSE(2004) 953 — C6-0085/2004 — 2004/2098(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

4.   Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli alueiden komitean ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi nro 1/2004. Budjettivaliokunta päätti hyväksyä siirron varainhoitoasetuksen 24 artiklan mukaisesti.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC9/2004 (C5-0193/2004 — SEC(2004) 465).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC10/2004 (C5-0194/2004 — SEC(2004) 0466).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC11/2004 (C5-0195/2004 — SEC(2004) 0467).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC12/2004 (C5-0196/2004 — SEC(2004) 0468).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja 181 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC13/2004 (C5-0192/2004 — SEC(2004) 0469).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC14/2004 (C6-0050/2004 — SEC(2004) 0696).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC15/2004 (C6-0051/2004 — SEC(2004) 0698).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC16/2004 (C6-0052/2004 — SEC(2004) 0699).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC17/2004 (C6-0053/2004 — SEC(2004) 0700).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC18/2004 (C6-0054/2004 — SEC(2004) 0701).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC19/2004 (C6-0055/2004 — SEC(2004) 0702).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC20/2004 (C6-0056/2004 — SEC(2004) 0703).

Budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC21/2004 (C6-0057/2004 — SEC(2004) 0704).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC22/2004 (C6-0058/2004 — SEC(2004) 705).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC23/2004 (C6-0059/2004 — SEC(2004) 0706).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC25/2004 (C6-0060/2004 — SEC(2004) 0708).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC27/2004 (C6-0061/2004 — SEC(2004) 0700).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC28/2004 (C6-0062/2004 — SEC(2004) 0710).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC29/2004 (C6-0063/2004 — SEC(2004) 0711).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC30/2004 (C6-0064/2004 — SEC(2004) 0712).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC31/2004 (C6-0065/2004 — SEC(2004) 0713).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC32/2004 (C6-0066/2004 — SEC(2004) 0714).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC34/2004 (C6-0067/2004 — SEC(2004) 0716).

Budjettivaliokunta hyväksyi siirron 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan sekä 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 23 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos neuvosto vahvistaa budjettivaliokunnan kannan, siirto voidaan toteuttaa.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC35/2004 (C6-0068/2004 — SEC(2004) 0717).

Budjettivaliokunta hyväksyi siirron 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan sekä 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 23 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos neuvosto vahvistaa budjettivaliokunnan kannan, siirto voidaan toteuttaa.

***

Budjettivaliokunta käsitteli komission ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi DEC36/2004 (C6-0069/2004 — SEC(2004) 0707).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä kyseisen siirron.

5.   Esityslista

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on päättänyt ehdottaa istunnon esityslistaan seuraavaa muutosta:

klo 9—11: komission puheenjohtajaehdokkaan lausuma (jatkoa keskustelulle)

(— klo 11—11.30: poliittisten ryhmien kokoukset)

klo 11.30: äänestykset, joita edeltävät poliittisten ryhmien edustajien puheenvuorot (3 minuuttia) komission puheenjohtajan valinnasta.

Parlamentti hyväksyi tämän muutoksen.

6.   Komission puheenjohtajaehdokkaan lausuma (jatkoa keskustelulle)

(Keskustelu oli aloitettu edellisiltana) (istunnon pöytäkirja 21.7.2004, kohta 12)

Puheenvuorot keskustelun jatkuessa: Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen, Josu Ortuondo Larrea, Monica Frassoni, Miloslav Ransdorf, Philippe de Villiers, Marcin Libicki, Peter Baco, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Marilisa Xenogiannakopoulou, Emma Bonino, Marie Anne Isler Béguin ja Miguel Portas.

Puhetta johti Dagmar ROTH-BEHRENDT

Varapuhemies

Puheenvuorot: Robert Kilroy-Silk, Seán Ó Neachtain, Andreas Mölzer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dariusz Kajetan Rosati, Sarah Ludford, Roberto Musacchio, Bastiaan Belder, Ģirts Valdis Kristovskis, Luca Romagnoli, Ioannis Varvitsiotis, Inger Segelström, Dimitrios Papadimoulis, Carlos Coelho, Lilli Gruber, Gunnar Hökmark, Véronique De Keyser, Anna Záborská, Mia De Vits, Piia-Noora Kauppi ja Reino Paasilinna.

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

Puhemies

Puheenvuorot: John Attard-Montalto, Libor Rouček, Borut Pahor ja José Manuel DurãoBarroso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.20 poliittisten ryhmien kokousten vuoksi ja sitä jatkettiin klo 11.45.)

7.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Ottaviano Del Turco on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

***

Puheenvuorot: Alessandra Mussolini naisia koskevista kielteisistä lausunnoista, joita Godfrey William Bloom on kuuleman mukaan esittänyt sanomalehdessä, ja Miroslav Ouzký, joka arvosteli sitä, että kolmea PPE-DEryhmän jäsentä ei ollut nimitetty mihinkään valiokuntaan (puhemies vakuutti hänelle, että jokaisella parlamentin jäsenellä on oikeus kuulua johonkin valiokuntaan ja sanoi kehottavansa PPE-DE-ryhmän puheenjohtajaa tutkimaan tilannetta mahdollisimman pikaisesti) sekä Godfrey William Bloom, joka antoi henkilökohtaisen lausuman Alessandra Mussolinin puheenvuoron johdosta.

8.   Äänestykset

8.1.   Nimitykset valiokuntiin (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus: Nimitykset valiokuntiin

Hyväksyttiin

8.2.   Komission puheenjohtajan vaali

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 98 artiklan mukaisesti ilmoituksen José Manuel Durão Barroson ehdokkuudesta.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham R. Watson ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Paul Farage IND/DEM-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Bruno Gollnisch.

Puhemies vahvisti, että puhemiehen ja varapuhemiesten vaalia varten valitut ääntenlaskijat Patrick Louis, István Pálfi, Justas Vincas Paleckis, Daniel J. Hannan, Pier Luigi Bersani, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Joseph Muscat ja Astrid Lulling jatkavat tehtävässään ja pyysi heitä tulemaan uurnien luokse.

Äänestys toimitettiin.

(Istunto keskeytettiin klo 12.50 ääntenlaskun ajaksi ja sitä jatkettiin klo 13.15.)

José Manuel Durão Barroso ei ollut vielä paikalla. Niinpä puhemies päätti odottaa, että Barroso saapuu ja lukea äänestystulokset vasta sen jälkeen.

Marco Pannella käytti puheenvuoron.

— äänestäjien määrä

711

tyhjät äänestysliput/äänestämättä jättäneet

44

— mitätöidyt äänestysliput

3

— annetut äänet

664

(Lista äänestykseen osallistuneista on tämän pöytäkirjan liitteenä.)

José Manuel Durão Barroso sai 413 ääntä puolesta ja 251 ääntä vastaan. Näin ollen hänet valittiin komission puheenjohtajaksi.

Puhemies onnitteli häntä valinnan johdosta ja kertoi ilmoittavansa siitä neuvostolle työjärjestyksen 98 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hän kehotti neuvostoa ja komission vastavalittua puheenjohtajaa esittämään yhteisymmärryksessä ehdokkaita komission jäsenten tehtäviin.

José Manuel Durão Barroso piti lyhyen puheen valintansa johdosta.

9.   Valiokuntien kokoonpano

PPE-DE-, ALDE-, GUE/NGL- ja Verts/ALE-ryhmät ovat tehneet muutoksia puheenjohtajakokouksen ehdotukseen nimityksistä valiokuntiin (istunnon pöytäkirja 21.7.2004, kohta 14), joka hyväksyttiin tämän istunnon aikana toimitetussa äänestyksessä (kohta 8.1).

Lopullinen lista on tämän pöytäkirjan liitteenä (liite II).

10.   Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.

11.   Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.30.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Josep Borrell Fontelles

Puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, António Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, De Poli, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Demszky, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Correia, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, In 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Enrico Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Cristobal Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, João de Deus Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simonot, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Alyn Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


LIITE I

KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALI

LISTA ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berminguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošiková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, António Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, De Poli, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Demszky, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Correia, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douais, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzes, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor Algar, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horąček, Hortefeux, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, In 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff Graf, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Enrico Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, João de Deus Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Poul Nyrup Rasmussen, Raynaud, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riera Mafurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simonot, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Alyn Edward Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastny, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht-Niemeyer, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


LIITE II

NIMITYKSET VALIOKUNTIIN

C01 — Ulkoasiainvaliokunta — 78 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

BROK Elmar

COVENEY Simon

DIMITRAKOPOULOS Giorgos

EURLINGS Camiel

GAWRONSKI Jas

GOMOLKA Alfred

IBRISAGIC Anna

ITÄLÄ Ville

KASOULIDES Ioannis

KLICH Bogdan Adam

LANDSBERGIS Vytautas

LASCHET Armin

McMILLAN-SCOTT Edward H. C.

MILLÁN MON Francisco José

PETERLE Alojz

PINHEIRO João de Deus

PISKORSKI Paweł Bartłomiej

POSSELT Bernd

SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

SCHÖPFLIN György

SEEBERG Gitte

STENZEL Ursula

SUMBERG David

TAJANI Antonio

TANNOCK Charles

VAN ORDEN Geoffrey

VATANEN Ari

von WOGAU Karl

ZIELENIEC Josef

PSE

BEGLITIS Panagiotis

BEŇOVÁ Monika

D'ALEMA Massimo

DE KEYSER Véronique

GOMES Ana Maria R. M.

HÄNSCH Klaus

HOWITT Richard

ILVES Toomas Hendrik

KUHNE Helmut

MENÉNDEZ del VALLE Emilio

MOSCOVICI Pierre

OBIOLS i GERMÀ Raimon

ÖGER Vural

PALECKIS Justas Vincas

RASMUSSEN Poul Nyrup

ROCARD Michel

ROUČEK Libor

SIWIEC Marek Maciej

SWOBODA Johannes (Hannes)

WIERSMA Jan Marinus

YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis

ALDE

BONINO Emma

KACIN Jelko

MALMSTRÖM Cecilia

MORILLON Philippe

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie

NICHOLSON OF WINTERBOURNE Baroness Emma

POLFER Lydie

SZENT-IVÁNYI István

VÄYRYNEN Paavo

Verts/ALE

BEER Angelika

LAGENDIJK Joost

ÖZDEMIR Cem

ROMEVA i RUEDA Raül

GUE/NGL

AGNOLETTO Vittorio Emanuele

BRIE André

MEYER PLEITE Willy

PFLÜGER Tobias

WURTZ Francis

IND/DEM

BELDER Bastiaan

COÛTEAUX Paul Marie

GIERTYCH Maciej Marian

KARATZAFERIS Georgios

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz

UEN

FOTYGA Anna Elżbieta

SZYMAŃSKI Konrad Krzysztof

VAIDERE Inese

NI

CLAEYS Philip

CZARNECKI Ryszard

C02 — Kehitysyhteistyövaliokunta — 34 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

DEVA Nirj

FERNÁNDEZ MARTÍN Fernando

GAHLER Michael

GAĽA Milan

HYBÁŠKOVÁ Jana

KACZMAREK Filip Andrzej

MARTENS Maria

MITCHELL Gay

POMÉS RUIZ José Javier

RIBEIRO E CASTRO José

SCHRÖDER Jürgen

ZAHRADIL Jan

PSE

van den BERG Margrietus J.

CARLOTTI Marie-Arlette

DOBOLYI Alexandra

KINNOCK Glenys

KREISSL-DÖRFLER Wolfgang

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel

PINIOR Józef

SCHAPIRA Pierre Lionel Georges

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO María Elena

ZANI Secondo (Mauro)

ALDE

BUDREIKAITĖ Danutė

CORNILLET Thierry

SAVI Toomas

Verts/ALE

HORÁČEK Milan

SCHMIDT Frithjof

GUE/NGL

MORGANTINI Luisa

UCA Feleknas

VERGES Paul

IND/DEM

GOUDIN Hélène

UEN

KRISTOVSKIS Ģirts Valdis

NI

BATTILOCCHIO Alessandro

DILLEN Koenraad

C03 — Kansainvälisen kaupan valiokunta — 33 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

CASPARY Daniel

EHLER Jan Christian

FJELLNER Christofer

GLATTFELDER Béla

HERRANZ GARCÍA María Esther

PAPASTAMKOS Georgios

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

SAÏFI Tokia

ŠŤASTNÝ Peter

STURDY Robert William

VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel

ZALESKI Zbigniew

PSE

ARIF Kader

ASSIS Francisco

BARÓN CRESPO Enrique

CASTEX Françoise

FORD Glyn

MANN Erika

MARTIN David W.

MORENO SÁNCHEZ Javier

NAPOLETANO Pasqualina

ALDE

CAVADA Jean-Marie

CHIESA Giulietto

KARIM Sajjad Haider

VAN HECKE Johan

Verts/ALE

LIPIETZ Alain

LUCAS Caroline

GUE/NGL

HENIN Jacky

MARKOV Helmuth

IND/DEM

FARAGE Nigel Paul

ROGALSKI Bogusław

UEN

MUSCARDINI Cristiana

NI

LE PEN Jean-Marie

C04 — Budjettivaliokunta — 47 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

ANDRIKIENĖ Laima Liucija

BÖGE Reimer

BUSUTTIL Simon

DOMBROVSKIS Valdis

DOVER Den

ELLES James E. M.

FAJMON Hynek

FERBER Markus

GARRIGA POLLEDO Salvador

GRÄSSLE Ingeborg

KUŻMIUK Zbigniew Krzysztof

LAMASSOURE Alain

LEWANDOWSKI Janusz

MAURO Mario

SAMARAS Antonis

SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil

SARTORI Amalia

SURJÁN László

...

PSE

BÖSCH Herbert

CASACA Paulo

DOUAY Brigitte

DÜHRKOP DÜHRKOP Bárbara

FAZAKAS Szabolcs

GILL Neena

GRECH Louis

GUY-QUINT Catherine

HAUG Jutta D.

MAŇKA Vladimír

PITTELLA Giovanni

VAUGRENARD Yannick

WALTER Ralf

XENOGIANNAKOPOULOU Marilisa

ALDE

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

JENSEN Anne Elisabet

KOCH-MEHRIN Silvana

MULDER Jan

SAMUELSEN Anders

VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

Verts/ALE

ONESTA Gérard

TRÜPEL Helga

GUE/NGL

SEPPÄNEN Esko Olavi

IND/DEM

GRABOWSKI Dariusz Maciej

UEN

ROSZKOWSKI Wojciech

NI

KOZLÍK Sergej

KUC Wiesław Stefan

C05 — Talousarvion valvontavaliokunta — 35 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

CESA Lorenzo

DUCHOŇ Petr

ELLES James E.M.

FERBER Markus

FJELLNER Christofer

GARRIGA POLLEDO Salvador

GRÄSSLE Ingeborg

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi

MATHIEU Véronique

PÁLFI István

POMÉS RUIZ José Javier

SAMARAS Antonis

STUBB Alexander

PSE

BÖSCH Herbert

BRESSO Mercedes

CASACA Paulo

DÜHRKOP DÜHRKOP Bárbara

FAZAKAS Szabolcs

MASTENBROEK Edith

WYNN Terence

XENOGIANNAKOPOULOU Marilisa

...

...

ALDE

JUKNEVIČIENĖ Ona

MULDER Jan

STARKEVIČIŪTĖ Margarita

VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

Verts/ALE

van BUITENEN Paul K. T. J.

STAES Bart

GUE/NGL

GUIDONI Umberto

KRARUP Ole

IND/DEM

LUNDGREN Nils

TITFORD Jeffrey William

UEN

CAMRE Mogens N. J.

NI

MARTIN Hans-Peter

C06 — Talous- ja raha-asioiden valiokunta — 49 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

BECSEY Zsolt László

BONSIGNORE Vito

CASA David

EVANS Jonathan

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GAUZÈS Jean-Paul

HÖKMARK Gunnar

HOPPENSTEDT Karsten Friedrich

HORTEFEUX Brice

KARAS Othmar

KAUPPI Piia-Noora

KONRAD Christoph Werner

LAUK Kurt Joachim

LULLING Astrid

MITCHELL Gay

MONTORO ROMERO Cristobal Ricardo

PURVIS John

RADWAN Alexander

STREJČEK Ivo

PSE

BERÈS Pervenche

BERSANI Pier Luigi

BULLMANN Udo

van den BURG Ieke

FERREIRA Elisa

GOEBBELS Robert

HAMON Benoît

MUSCAT Joseph

RAPKAY Bernhard

ROSATI Dariusz Kajetan

SÁNCHEZ PRESEDO Antolín

dos SANTOS Manuel António

SKINNER Peter William

ALDE

DEMSZKY Gábor

HUHNE Christopher

in 't VELD Sophia Helena

KLINZ Wolf

LETTA Enrico

RIIS-JØRGENSEN Karin

STARKEVIČIŪTĖ Margarita

Verts/ALE

COHN-BENDIT Daniel Marc

HUDGHTON Ian Stewart

GUE/NGL

BERTINOTTI Fausto

WAGENKNECHT-NIEMEYER Sahra

IND/DEM

WHITTAKER John

WOHLIN Lars

UEN

KRASTS Guntars

RYAN Eoin

NI

GOLLNISCH Bruno

MARTIN Hans-Peter

C07 — Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta — 50 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

BACHELOT-NARQUIN Roselyne

BUSHILL-MATTHEWS Philip

CABRNOCH Milan

DE POLI Antonio

FATUZZO Carlo

HELMER Roger

LANGENDRIES Raymond

MANN Thomas

MANTOVANI Mario

MATO ADROVER Ana

OOMEN-RUIJTEN Ria G. H. C.

ŐRY Csaba

PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU Marie

PROTASIEWICZ Jacek

SILVA PENEDA José Albino

SPAUTZ Jean

STEVENSON Struan

PSE

ANDERSSON Jan

BOZKURT Emine

CERCAS Alejandro

CHRISTENSEN Ole

CORREIA Fausto

COTTIGNY Jean Louis

DEL TURCO Ottaviano

DE ROSSA Proinsias

DÉSIR Harlem

ETTL Harald

FALBR Richard

HUGHES Stephen

JÖNS Karin

MATSOUKA Maria

VAN LANCKER Anne

ALDE

COCILOVO Luigi

JUKNEVIČIENĖ Ona

KUŁAKOWSKI Jan Jerzy

LYNNE Elizabeth

OVIIR Siiri

PRODI Vittorio

Verts/ALE

BENNAHMIAS Jean-Luc

KUSSTATSCHER Sepp

LAMBERT Jean Denise

GUE/NGL

FIGUEIREDO Ilda

McDONALD Mary Lou

MAŠTÁLKA Jiří

ZIMMER Gabriele

IND/DEM

CLARK Derek Roland

...

UEN

CAMRE Mogens N. J.

NI

LANG Carl

MASIEL Jan Tadeusz

C08 — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta — 63 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

BOWIS John

BREPOELS Frederika M. M.

CALLANAN Martin

DOYLE Avril

FLORENZ Karl-Heinz

GROSSETÊTE Françoise

GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina

JACKSON Caroline F.

KLASS Christa

KORHOLA Eija-Riitta Anneli

KUŠĶIS Aldis

LIESE Peter

OLAJOS Péter

OUZKÝ Miroslav

SCHNELLHARDT Horst

SEEBER Richard

SONIK Bogusław Andrzej

TRAKATELLIS Antonios

ULMER Thomas

VERNOLA Marcello

WEISGERBER Anja

WIJKMAN Anders

PSE

CORBEY Dorette

ESTRELA Edite

FERREIRA Anne

GLANTE Norbert

HEGYI Gyula

HONEYBALL Mary

JØRGENSEN Dan

LIENEMANN Marie-Noëlle

McAVAN Linda

MYLLER Riitta

ROTH-BEHRENDT Dagmar

SACCONI Guido

SCHEELE Karin

SORNOSA MARTÍNEZ María

TZAMPAZI Evangelia

WESTLUND Åsa

ALDE

ANDREJEVS Georgs

DAVIES Chris

DRČAR MURKO Mojca

KRAHMER Holger

LEHIDEUX Bernard

MAATEN Jules

MATSAKIS Marios

RIES Frédérique

Verts/ALE

BREYER Hiltrud

EVANS Jillian

HASSI Satu Maijastiina

ISLER BÉGUIN Marie Anne

SCHLYTER Carl

GUE/NGL

ADAMOU Adamos

MUSACCHIO Roberto

PAPADIMOULIS Dimitrios

SJÖSTEDT Jonas

IND/DEM

BLOKLAND Johannes (Hans)

SINNOTT Kathy

de VILLIERS Philippe

...

UEN

AYLWARD Liam

FOGLIETTA Alessandro

POLI BORTONE Adriana

NI

BELOHORSKÁ Irena

C09 — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta — 51 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

ASHWORTH Richard James

BELET Ivo

BŘEZINA Jan

BRUNETTA Renato

BUZEK Jerzy

del CASTILLO VERA Pilar

CESA Lorenzo

CHICHESTER Giles Bryan

FONTAINE Nicole

GYÜRK András

HUDACKÝ Ján

JORDAN CIZELJ Romana

LANGEN Werner

NIEBLER Angelika

REUL Herbert Otto

RÜBIG Paul

VAKALIS Nikolaos

VIDAL-QUADRAS ROCA Alejo

VLASTO Dominique

PSE

ATTARD-MONTALTO John

CALABUIG RULL Joan

DUIN Garrelt

GIEREK Adam

LOCATELLI Pia Elda

MORGAN Eluned

PAASILINNA Reino

PANZERI Pier Antonio

PEILLON Vincent Benoît Camille

RIERA MADURELL Teresa

ROTHE Mechtild

TARAND Andres

THOMSEN Britta

TRAUTMANN Catherine

...

ALDE

BIRUTIS Šarūnas

CHATZIMARKAKIS Jorgo

EK Lena

HALL Fiona Jane

LAPERROUZE Anne

TOIA Patrizia

Verts/ALE

HAMMERSTEIN MINTZ David

HARMS Rebecca

TURMES Claude

GUE/NGL

GUIDONI Umberto

RANSDORF Miloslav

REMEK Vladimír

IND/DEM

LUNDGREN Nils

UEN

LA RUSSA Romano Maria

PIRILLI Umberto

NI

DE MICHELIS Gianni

SCHENARDI Lydia

C10 — Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta — 40 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

DOORN Bert

HANDZLIK Małgorzata Maria

HARBOUR Malcolm

HEATON-HARRIS Christopher

LECHNER Kurt

PLEŠTINSKÁ Zita

PODESTÀ Guido

ROITHOVÁ Zuzana

RUDI UBEDA Luisa Fernanda

SCHWAB Andreas

SZÁJER József

THYSSEN Marianne

TOUBON Jacques

WUERMELING Joachim

PSE

BRESSO Mercedes

DE VITS Mia

GEBHARDT Evelyne

HEDH Anna

HERCZOG Edit

KRISTENSEN Henrik Dam

LEHTINEN Lasse Antero

McCARTHY Arlene

MEDINA ORTEGA Manuel

PATRIE Béatrice

VERGNAUD Bernadette

WEILER Barbara

WHITEHEAD Phillip

ALDE

FOURTOU Janelly

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

LAMBSDORFF GRAF Alexander

MANDERS Toine

NEWTON DUNN Bill

Verts/ALE

JONCKHEER Pierre

RÜHLE Heide

GUE/NGL

RIZZO Marco

SVENSSON Eva-Britt

IND/DEM

BLOOM Godfrey William

CLARK Derek Roland

UEN

KAMIŃSKI Michał Tomasz

NI

RUTOWICZ Leopold Józef

C11 — Liikenne- ja matkailuvaliokunta — 51 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

ALBERTINI Gabriele

ATKINS Sir Robert

BARSI PATAKY Etelka

BRADBOURN Philip Charles

DE VEYRAC Christine

DIONISI Armando

DUCHOŇ Petr

de GRANDES PASCUAL Luis

GROSCH Mathieu

JAŁOWIECKI Stanisław

JARZEMBOWSKI Georg

KOCH Dieter-Lebrecht

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi

QUEIRÓ Luís

RACK Reinhard

SCHMITT Ingo

SOMMER Renate

WORTMANN-KOOL Corien M.

PSE

AYALA SENDER Inés

EL KHADRAOUI Saïd

EVANS Robert J. E.

FERNANDES Emanuel Vasconce los Jardim

HEDKVIST PETERSEN Ewa

LEICHTFRIED Jörg

LIBERADZKI Bogusław Marian

NAVARRO Robert

PIECYK Wilhelm Ernst (Willi)

SAVARY Gilles

STOCKMANN Ulrich

TITLEY Gary

VINCENZI Marta

ALDE

COSTA Paolo

DEGUTIS Arūnas

HENNIS-PLASSCHAERT Jeanine

ONYSZKIEWICZ Janusz

ORTUONDO LARREA Josu

STERCKX Dirk

Verts/ALE

AUKEN Margrete

CRAMER Michael

LICHTENBERGER Evelin

GUE/NGL

KOHLÍČEK Jaromír

MEIJER Erik

TOUSSAS Georgios

IND/DEM

CHRUSZCZ Sylwester

LOUIS Patrick

NATTRASS Michael

UEN

Ó NEACHTAIN Seán

ZĪLE Roberts

NI

MOTE Ashley

ROMAGNOLI Luca

SIMONOT Chantal

C12 — Aluekehitysvaliokunta — 51 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

BEREND Rolf

GALEOTE QUECEDO Gerardo

GUELLEC Ambroise

HATZIDAKIS Konstantinos

HIGGINS Jim

ITURGAIZ ANGULO Carlos José

KELAM Tunne

MARQUES Sérgio

MATSIS Yiannakis

MIKOLÁŠIK Miroslav

MUSOTTO Francesco

NICHOLSON James

van NISTELROOIJ Lambert

OLBRYCHT Jan Marian

PÁLFI István

PIEPER Markus

SUDRE Margie

VLASÁK Oldřich

PSE

ARNAOUTAKIS Stavros

BOURZAI Bernadette

FAVA Giovanni Claudio

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GURMAI Zita

HARANGOZÓ Gábor

HUTCHINSON Alain

KOTEREC Miloš

KREHL Constanze Angela

MADEIRA Jamila

PLEGUEZUELOS AGUILAR Francisca

POIGNANT Bernard

STIHLER Catherine

ALDE

ANDRIA Alfonso

ATTWOOLL Elspeth

BEAUPUY Jean Marie

GENTVILAS Eugenijus

HARKIN Marian

STANISZEWSKA Grażyna

Verts/ALE

KALLENBACH Gisela

SCHROEDTER Elisabeth

SMITH Alyn Edward

GUE/NGL

de BRÚN Bairbre

RIBEIRO Sérgio

TRIANTAPHYLLIDES Kyriacos

IND/DEM

BOOTH Graham H.

BOSSI Umberto

ŽELEZNÝ Vladimir

UEN

BIELAN Adam Jerzy

JANOWSKI Mieczysław Edmund

TATARELLA Salvatore

NI

BOBOŠÍKOVÁ Jana

C13 — Maatalousvaliokunta — 42 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

AYUSO GONZÁLEZ María del Pilar

CASTIGLIONE Giuseppe

DAUL Joseph

DESS Albert

EBNER Michl

FRAGA ESTÉVEZ Carmen

FREITAS Duarte

GKLAVAKIS Ioannis

GOEPEL Lutz

JEGGLE Elisabeth

MAAT Albert Jan

McGUINNESS Mairead

PARISH Neil

SCHIERHUBER Agnes

SIEKIERSKI Czesław Adam

WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław

PSE

BATZELI Katerina

BERMAN Thijs

CAPOULAS SANTOS Luis Manuel

FRUTEAU Jean-Claude

KINDERMANN Heinz

LE FOLL Stéphane

MIGUÉLEZ RAMOS Rosa

SALINAS GARCÍA María Isabel

TABAJDI Csaba Sándor

WYNN Terence

...

ALDE

BUSK Niels

SCHUTH Willem

VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

Verts/ALE

AUBERT Marie-Hélène

GRAEFE zu BARINGDORF Friedrich-Wilhelm

GUE/NGL

LIOTARD Kartika Tamara

MANOLAKOU Diamanto

IND/DEM

ADWENT Filip

TITFORD Jeffrey William

TOMCZAK Witold

UEN

BERLATO Sergio

DIDŽIOKAS Gintaras

NI

BACO Peter

GOLIK Bogdan

MARTINEZ Jean-Claude

C14 — Kalatalousvaliokunta — 35 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

CAROLLO Giorgio

CASA David

CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz

DE POLI Antonio

FRAGA ESTÉVEZ Carmen

GKLAVAKIS Ioannis

GOMOLKA Alfred

JARZEMBOWSKI Georg

MAAT Albert Jan

PARISH Neil

STEVENSON Struan

SUDRE Margie

VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel

PSE

ARNAOUTAKIS Stavros

CASACA Paulo

D'ALEMA Massimo

KINDERMANN Heinz

MIGUÉLEZ RAMOS Rosa

PIECYK Wilhelm Ernst (Willi)

POIGNANT Bernard

STIHLER Catherine

...

...

ALDE

ATTWOOLL Elspeth

BUSK Niels

MORILLON Philippe

STERCKX Dirk

Verts/ALE

AUBERT Marie-Hélène

HUDGHTON Ian Stewart

GUE/NGL

MEYER PLEITE Willy

RIBEIRO Sérgio

IND/DEM

de VILLIERS Philippe

UEN

MUSUMECI Sebastiano (Nello)

Ó NEACHTAIN Seán

NI

ALLISTER Jim

C15 — Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta — 35 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

BEAZLEY Christopher J. P.

DESCAMPS Marie-Hélène

DUKA-ZÓLYOMI Árpád

GRAÇA MOURA Vasco

HENNICOT-SCHOEPGES Erna

HERRERO-TEJEDOR ALGAR Luis Francisco

HIERONYMI Ruth

MAVROMMATIS Manolis

NOVAK Ljudmila

PACK Doris

PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew

SCHMITT Pál

ZATLOUKAL Tomáš

PSE

BADÍA i CUTCHET Maria

BERLINGUER Giovanni

BONO Guy

GRÖNER Lissy

LAIGNEL André

MIKKO Marianne

PRETS Christa

SIFUNAKIS Nikolaos

WEBER Henri

ALDE

DE SARNEZ Marielle

DIČKUTĖ Jolanta

GIBAULT Claire

TAKKULA Hannu

Verts/ALE

JOAN i MARÍ Bernat

TRÜPEL Helga

GUE/NGL

FLASAROVÁ Věra

PORTAS Miguel

IND/DEM

SALVINI Matteo

WISE Thomas Harold

UEN

PAVILIONIS Rolandas

NI

LE PEN Marine

RESETARITS Karin

C16 — Oikeudellisten asioiden valiokunta — 26 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

ANTONIOZZI Alfredo

CAROLLO Giorgio

GARGANI Giuseppe

KAUPPI Piia-Noora

LEHNE Klaus-Heiner

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MAYER Hans-Peter

VILLIERS Theresa

WIELAND Rainer

ZVĚŘINA Jaroslav

ZWIEFKA Tadeusz Antoni

PSE

BERGER Maria

LÉVAI Katalin

MASIP HIDALGO Antonio

SAKALAS Aloyzas

SZEJNA Andrzej Jan

ZINGARETTI Nicola

ALDE

DI PIETRO Antonio

WALLIS Diana

WATSON Graham R.

Verts/ALE

FRASSONI Monica

LIPIETZ Alain

GUE/NGL

STROZ Daniel

IND/DEM

SPERONI Francesco Enrico

UEN

LIBICKI Marcin

NI

CZARNECKI Marek Aleksander

C17 — Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta — 53 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

BAUER Edit

BREJC Mihael

CEDERSCHIÖLD Charlotte

CIRINO POMICINO Paolo

COELHO Carlos

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Augustín

GÁL Kinga

GAUBERT Patrick

JÁRÓKA Lívia

KIRKHOPE Timothy

KLAMT Ewa

KUDRYCKA Barbara

LOMBARDO Raffaele

MAYOR OREJA Jaime María

NASSAUER Hartmut

PĪKS Rihards

VARVITSIOTIS Ioannis

WEBER Manfred

ZAPPALA' Stefano

PSE

CASHMAN Michael

COSTA António

DÍEZ GONZÁLEZ Rosa M.

GRUBER Dietlinde (Lilli)

HAZAN Adeline

KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda

KREISSL-DÖRFLER Wolfgang

LAMBRINIDIS Stavros

MASTENBROEK Edith

MORAES Claude

ROURE Martine

SANTORO Michele

SEGELSTRÖM Inger

ALDE

ALVARO Alexander Nuno

BOURLANGES Jean-Louis

CARLSHAMRE Maria

DUQUESNE Antoine

LAX Henrik

LUDFORD Baroness Sarah

PISTELLI Lapo

SBARBATI Luciana

Verts/ALE

BUITENWEG Kathalijne Maria

de GROEN-KOUWENHOVEN Elly (Els)

ŽDANOKA Tatjana

GUE/NGL

CATANIA Giusto

KRARUP Ole

PAFILIS Athanasios

IND/DEM

BORGHEZIO Mario

PĘK Bogdan

...

UEN

ANGELILLI Roberta

MUSUMECI Sebastiano (Nello)

NI

MUSSOLINI Alessandra

VANHECKE Frank

C18 — Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta — 28 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

DEHAENE Jean-Luc

DEMETRIOU Panayiotis

ESTEVES Maria da Assunção

FRIEDRICH Ingo

HANNAN Daniel J.

MÉNDEZ DE VIGO Íñigo

POETTERING Hans-Gert

STUBB Alexander

VENTRE Riccardo

...

PSE

CARNERO GONZÁLEZ Carlos

CORBETT Richard

GRABOWSKA Genowefa

LEINEN Jo

PAHOR Borut

REYNAUD Marie-Line

SOUSA PINTO Sérgio

ALDE

DUFF Andrew Nicholas

GEREMEK Bronisław

GUARDANS CAMBÓ Ignasi

Verts/ALE

COHN-BENDIT Daniel Marc

VOGGENHUBER Johannes

GUE/NGL

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

IND/DEM

BONDE Jens-Peter

WIERZEJSKI Wojciech

UEN

CROWLEY Brian

NI

ALLISTER Jim

MÖLZER Andreas

C19 — Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta — 35 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

FONTAINE Nicole

HERRANZ GARCÍA María Esther

IBRISAGIC Anna

JÁRÓKA Lívia

KAUPPI Piia-Noora

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi

LULLING Astrid

NIEBLER Angelika

PACK Doris

PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU Marie

SARTORI Amalia

WORTMANN-KOOL Corien M.

ZÁBORSKÁ Anna

PSE

BOZKURT Emine

ESTRELA Edite

GRÖNER Lissy

GURMAI Zita

LOCATELLI Pia Elda

PRETS Christa

REYNAUD Marie-Line

RIERA MADURELL Teresa

THOMSEN Britta

VAN LANCKER Anne

ALDE

CARLSHAMRE Maria

GIBAULT Claire

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

OVIIR Siiri

Verts/ALE

BREYER Hiltrud

ROMEVA i RUEDA Raül

GUE/NGL

FIGUEIREDO Ilda

FLASAROVÁ Věra

SVENSSON Eva-Britt

IND/DEM

KRUPA Urszula

UEN

SZYMAŃSKI Konrad Krzysztof

NI

SCHENARDI Lydia

C20 — Vetoomusvaliokunta — 25 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

ATKINS Sir Robert

GYÜRK András

HELMER Roger

ITURGAIZ ANGULO Carlos José

McGUINNESS Mairead

PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU Marie

SCHWAB Andreas

SEEBER Richard

WIELAND Rainer

PSE

CASHMAN Michael

DE ROSSA Proinsias

DOBOLYI Alexandra

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel

MATSOUKA Maria

...

...

ALDE

FOURTOU Janelly

SBARBATI Luciana

WALLIS Diana

Verts/ALE

de GROEN-KOUWENHOVEN Elly (Els)

HAMMERSTEIN MINTZ David

GUE/NGL

MEYER PLEITE Willy

IND/DEM

...

UEN

LIBICKI Marcin

NI

BATTILOCCHIO Alessandro

SC01A — Ihmisoikeuksien alivaliokunta — 32 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

DUKA-ZÓLYOMI Árpád

ESTEVES Maria da Assunção

GAHLER Michael

KORHOLA Eija-Riitta Anneli

LANDSBERGIS Vytautas

PETERLE Alojz

RIBEIRO E CASTRO José

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

TANNOCK Charles

...

PSE

DE KEYSER Véronique

HOWITT Richard

NAPOLETANO Pasqualina

PINIOR Józef

SCHULZ Martin

TABAJDI Csaba Sándor

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO María Elena

...

ALDE

BONINO Emma

KARIM Sajjad Haider

NICHOLSON OF WINTERBOURNE Baroness Emma

RIES Frédérique

Verts/ALE

FLAUTRE Hélène

HORÁČEK Milan

ROMEVA i RUEDA Raül

GUE/NGL

AGNOLETTO Vittorio Emanuele

MORGANTINI Luisa

VERGES Paul

IND/DEM

...

UEN

VAIDERE Inese

NI

BELOHORSKÁ Irena

SC01B — Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta — 32 Varsinaiset jäsenet

PPE-DE

BREJC Mihael

IBRISAGIC Anna

KELAM Tunne

LANDSBERGIS Vytautas

QUEIRÓ Luís

SCHÖPFLIN György

SEEBERG Gitte

STENZEL Ursula

TAJANI Antonio

VAN ORDEN Geoffrey

VERNOLA Marcello

von WOGAU Karl

PSE

BEGLITIS Panagiotis

GOMES Ana Maria R.M.

KUHNE Helmut

ROCARD Michel

SWOBODA Johannes (Hannes)

WIERSMA Jan Marinus

YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis

...

ALDE

CHIESA Giulietto

MALMSTRÖM Cecilia

MORILLON Philippe

ONYSZKIEWICZ Janusz

Verts/ALE

BEER Angelika

LAGENDIJK Joost

GUE/NGL

PAFILIS Athanasios

PFLÜGER Tobias

IND/DEM

BATTEN Gerard Joseph

UEN

KRISTOVSKIS Ģirts Valdis

NI

CLAEYS Philip

...