ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 316

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
21. joulukuuta 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

2004/C 316/1

Aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen toimintaohjeen 8 mukainen kuudes vuosikertomus

1

FI

 


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

21.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 316/1


ASEIDEN VIENTIÄ KOSKEVIEN EUROOPAN UNIONIN KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN TOIMINTAOHJEEN 8 MUKAINEN KUUDES VUOSIKERTOMUS

(2004/C 316/01)

JOHDANTO

Aseiden vientiä koskevat Euroopan unionin käytännesäännöt hyväksyttiin 8. kesäkuuta 1998. Käytännesäännöissä on kahdeksan tavanomaisten aseiden vientiä koskevaa perustetta sekä epäämisen ilmoitusmenettely, joka velvoittaa jäsenvaltiot neuvottelemaan tapauksissa, joissa voi olla kyse vientiluvan epäämiseen liittyvästä taloudellisen edun tavoittelusta. Käytännesäännöt ovat hyväksymisensä jälkeen vaikuttaneet merkittävästi asevientivalvontaa koskevien kansallisten politiikkojen yhdenmukaistamiseen.

Euroopan unionin käytännesääntöjen kuudentena toimintavuonna niiden täytäntöönpanossa on jälleen edistytty huomattavasti. Eräät tärkeät muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että käytännesääntöjen soveltaminen on entisestään lujittunut ja laajentunut. Nämä muutokset vahvistavat uudelleen käytännesääntöjen aseman kattavimpana kansainvälisenä aseiden vientivalvontajärjestelynä. Kaikkein tärkein yksittäinen tapahtuma tältä osin on kymmenen uuden jäsenvaltion liittyminen Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004. Olisi myös pantava merkille, että näiden äskettäin liittyneiden uusien jäsenvaltioiden lisäksi Bulgaria, Romania, Islanti ja Norja ilmoittivat pian käytännesääntöjen hyväksymisen jälkeen vuonna 1998, että ne yhtyivät käytännesääntöjen tavoitteisiin sekä niiden sisältämiin perusteisiin ja periaatteisiin, jotka ohjaisivat niitä niiden

kansallisissa vientipolitiikoissa. Kanada ja Kroatia liittyivät tämän jälkeen myös käytännesääntöihin. Avoimuuden vuoksi pyydetään kiinnittämään huomiota ”Käyttäjän oppaaseen”. Se on tärkeä väline, jossa on yhteenveto sovituista ohjeista käytännesääntöjen toimintaohjeiden täytäntöönpanoa varten. Se on julkaistu ja sitä tullaan ajantasaistamaan säännöllisesti. Käyttäjän opas on tarkoitettu lähinnä vientilupia myöntävien virkailijoiden käyttöön ja siihen voi tutustua neuvoston Internet-sivuston (http://ue.eu.int) yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän osion sivulla ”Turvallisuusnäkökohtiin liittyvä vientivalvonta”, jossa on aseiden vientiä koskevia EU:n käytännesääntöjä koskeva luku. Siinä on kattava kuvaus käytännesäännöistä ja siitä, miten niitä sovelletaan jäsenvaltioissa.

I.   KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN KUUDES TÄYTÄNTÖÖNPANOVUOSI

1.   Unionin laajentuminen

Kymmenen uuden jäsenvaltion liityttyä Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 käytännesääntöjen perusteita ja menettelyjä, kuten ilmoitus- ja neuvottelumekanismeja, alettiin soveltaa niihin kokonaisuudessaan. Tämän seurauksena jo menneinä kuutena vuotena lukuisten epäämisilmoitusten ja neuvonpitojen määrän odotetaan kasvavan ja jäsenvaltioiden keskinäinen vuoropuhelu käytännesääntöjen tulkinnasta epäilemättä tehostuu. Tämä puolestaan johtaa siihen, että 25 jäsenvaltiossa aseiden vientiin sovellettavat politiikat ja menettelyt yhtenäistyvät entisestään. Ne uudet jäsenvaltiot, jotka ovat voineet sen tehdä, ovat esittäneet lukuja aseiden myynnistään vuonna 2003, kuten tämän selvityksen liitteenä olevasta taulukosta käy ilmi.

2.   Käytännesääntöjen tarkistus

Käytännesääntöjä tarkistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 sen jälkeen kun ne oli otettu käyttöön vuonna 1998, mitä voidaan pitää merkittävänä asiana. Käytännesäännöistä on keskusteltu sekä jäsenvaltioiden kesken että asianomaisten kolmansien osapuolten, erityisesti valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa pidetyissä kokouksissa. Irlannin ja Alankomaiden puheenjohtajakausilla asiasta on pidetty useita rakentavia kokouksia, joihin sekä jäsenvaltiot että valtioista riippumattomat järjestöt ovat osallistuneet. Näiden keskustelujen tuloksena odotetaan saatavan aikaan huomattavasti ajantasaistetut ja parantuneet käytännesäännöt. Käytännesääntöihin sisällytetään todennäköisesti useita uusia elementtejä, joilla niiden soveltamisalaa syvennetään ja laajennetaan.

3.   Käyttäjän opas

Käyttäjän opasta, jonka ensimmäinen versio hyväksyttiin vuonna 2003 ja joka löytyy neuvoston Internet-sivuston (http://ue.eu.int) yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevästä osiosta sivulta ”Turvallisuusnäkökohtiin liittyvä vientivalvonta”, alettiin soveltaa kokonaisuudessaan 1. tammikuuta 2004. Se sisältää menettelyjä, joilla parannetaan epäämisilmoitus- ja neuvonpitojärjestelmää ja joilla selvennetään jäsenvaltioiden vastuuta tältä osin. Oppaasta julkaistaan piakkoin tarkistettu versio, johon sisältyvät luvut luvanmyöntämiskäytänteistä, tiettyjen perusteiden tulkintaa koskevista parhaista käytänteistä ja tietojen toimittamista EU:n vuosiraporttiin koskevista vaatimuksista.

4.   Perusteiden tulkintaa koskevat parhaat käytänteet

Jäsenvaltiot keskustelevat parhaillaan käytännesääntöjen perusteen 8 tulkintaa koskevista parhaista käytänteistä niiden sisällyttämiseksi käyttäjän oppaaseen.

5.   Tilapäiset toimenpiteet, joita sovelletaan aseidenvientikiellon poistamisen yhteydessä

Jäsenvaltiot keskustelevat joukosta tilapäisiä menettelyjä, joita voitaisiin soveltaa maihin, joita koskevan aseidenvientikiellon EU on päättänyt poistaa. Tämä ns. ”työkalupakki” täydentäisi käytännesääntöjä.

6.   Ulkopuolisiin maihin kohdistuvat toimet

Jäsenvaltiot ovat päässeet sopimukseen mekanismista, jolla parannetaan niiden toteuttamien ulkopuolisiin maihin kohdistuvien toimien koordinointia. Toimilla on tarkoitus tehdä käytännesääntöjen periaatteet ja perusteet tunnetummiksi kolmansissa maissa. Puheenjohtajavaltio ja eräät jäsenvaltiot ovat järjestäneet yhteisiä ulkopuolisiin maihin kohdistuvaa toimintaa käsitteleviä seminaareja naapurimaiden ja ehdokasmaiden kanssa.

Yhdysvaltojen, Kanadan, Venäjän federaation ja Ukrainan kanssa on pidetty troikan kokouksia osana Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa käytävää poliittista vuoropuhelua. Näiden maiden kanssa on käyty tuloksellisia keskusteluja asevientivalvonnasta yleensä ja itse käytännesäännöistä.

7.   Vuoropuhelu Euroopan parlamentin kanssa

Puheenjohtajavaltio Alankomaat kävi 1. syyskuuta 2004 Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kutsusta näkemysten vaihtoa alivaliokunnan jäsenten kanssa Euroopan unionin aseviennin käytännesääntöjä koskevasta viidennestä vuosikertomuksesta ja siihen liittyvistä asevientikysymyksistä. Tavanomaisten aseiden viennin (COARM) työryhmä on päättänyt kutsua Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan edellä mainitun kertomuksen esittelijän epäviralliseen keskusteluun.

II.   VIIDENNESSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA TODETTUJEN ENSISIJAISTEN TOIMENPITEIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANON TILA

1.   Kansallisten selvitysten yhdenmukaistaminen

Vaikka kansallisten selvitysten välillä on edelleen eroja, raportointimenettelyjen yhdenmukaistamiseksi ja täysin vertailukelpoisten tilastotietojen saamiseksi on toteutettu joitakin toimia. Jäsenvaltiot ovat päättäneet sisällyttää viittaukset puolustustarvikeluettelon kohtiin EU:n vuosikertomusta varten toimittamiinsa tietoihin (jos ne ovat saatavissa). Lisäksi on päästy yhteisymmärrykseen myönnettyjen lupien arvoa koskevien kansallisten tietojen toimittamisesta. Koska jotkut valtiot eivät tällä hetkellä pysty toimittamaan lisätietoja toteutuneesta viennistä, on sovittu, että nämä tiedot toimittavat vain ne valtiot, jotka voivat sen tehdä.

2.   Aseiden välitys

Neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2003 yhteisen kannan aseiden välityksen valvonnasta sen jälkeen, kun COARM-työryhmä oli antanut sille lopullisen hyväksyntänsä. Yhteinen sitoumus on virallinen vahvistus eräille neljännen vuosikertomuksen liitteessä luetelluille sovituille käytänteille. Se sisältää myös joitakin perusteita ja määritelmiä, jotka jäsenvaltioiden on määrä sisällyttää aseiden välitystä koskevaan kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Työryhmä on sopinut, että yhteinen kanta olisi pantava täytäntöön käytännesäännöissä vahvistetun mekanismin avulla. Tästä on tarkoitus esittää nimenomainen maininta tarkistettujen käytännesääntöjen asianomaisessa toimintaohjeiden kohdassa. Koska kaikilla jäsenvaltioilla ei kuitenkaan vielä ole aseiden välitystä koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, ilmoitus- ja neuvottelujärjestelmää sovelletaan pakollisena vain niissä jäsenvaltioissa, joilla on tarvittava lainsäädäntö.

3.   Ohjelmistojen ja teknologian sähköinen siirto

Käytännesääntöjen tarkistuksen yhteydessä odotetaan päästävän sopimukseen sellaisen uuden säännöksen sisällyttämisestä asianomaiseen toimintaohjeiden kohtaan, jonka mukaan vientilupahakemus on tehtävä myös kaikista sähköviestinten, faksin tai puhelimen avulla tehtävistä ohjelmistojen ja teknologian aineettomista siirroista.

4.   Käytännesääntöjen periaatteiden ja perusteiden tunnetuksi tekeminen ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen keskuudessa

Käytännesääntöjä, niiden tavoitteita ja menettelyjä pidetään jatkuvasti esillä ja tehdään tunnetuiksi ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa käytävän poliittisen vuoropuhelun yhteydessä.

Tähän liittyen COARM-työryhmä teki vuonna 2003 periaatepäätöksen, jonka mukaan epäämisistä voidaan antaa kokonaistietoja asianomaisia jäsenvaltioita ilmoittamatta sellaisille tietyille ulkopuolisille maille, joiden vientivalvontalainsäädäntö ja -politiikka vastaavat jäsenvaltioiden itselleen asettamia korkeita vaatimuksia. Kukin tällainen päätös tehdään tapauskohtaisesti sen jälkeen, kun puheenjohtajavaltio tai neuvoston pääsihteeristö on neuvotellut kyseisen jäsenvaltion kanssa siitä, mitä tietoja kansallisen lainsäädännön mukaisesti voidaan antaa. Norja on ensimmäinen maa, jonka kanssa tällainen sopimus on tehty. Edellä mainittu epäämisilmoitusten vaihto EU:n ja Norjan kesken aloitetaan 18. marraskuuta 2004 alkaen.

5.   Ehdokasvaltioille annettava käytännön ja tekninen apu

Kuten tämän selvityksen luvussa I mainitaan, jäsenvaltiot ovat päässeet sopimukseen mekanismista, jolla parannetaan niiden toteuttamien ulkopuolisiin maihin kohdistuvien toimien koordinointia käytännesääntöjen periaatteiden ja perusteiden tunnetuiksi tekemiseksi ehdokasvaltioissa ja muissa kolmansissa maissa. Mekanismiin kuuluu muun muassa tietokanta, joka sisältää tietoja näiden maiden kanssa toteutettavista kansallisista toimista. Näin jäsenvaltioiden on helpompi priorisoida ja suunnitella tämän alan toimiaan ja edistää yhteisiä toimia.

6.   Käyttäjän oppaan kattava täytäntöönpano

Kuten tämän selvityksen luvussa I todetaan, käyttäjän oppaan ensimmäinen versio hyväksyttiin vuonna 2003 ja sitä alettiin soveltaa kokonaisuudessaan 1. tammikuuta 2004. Se sisältää menettelyjä, joilla parannetaan epäämisilmoitus- ja neuvonpitojärjestelmää ja joilla selvennetään jäsenvaltioiden vastuuta tältä osin. Edellä mainitusta päivämäärästä alkaen kansallisia ilmoituksia ja kahdenvälisiä neuvotteluja on hoidettu EU:n sähköisen Coreu-verkoston kautta lähes päivittäin, mikä on huomattavasti lisännyt jäsenvaltioiden tiettyihin lopullisiin määrämaihin ja tiettyihin loppukäyttäjiin nähden noudattaman asevientipolitiikan avoimuutta.

Jäsenvaltiot ovat ajantasaistaneet kansalliset epäämisilmoitusluettelonsa ja ovat sitoutuneet tekemään sen säännöllisesti. Nämä luettelot sekä kahdenvälisten neuvottelujen tulokset löytyvät epäämisilmoituksia koskevasta EU:n keskustietokannasta. Tästä EU:n neuvoston pääsihteeristön hoitamasta tietokannasta voi näin ollen kehittyä dynaaminen järjestelmä, josta saa käsityksen jäsenvaltioiden harjoittamista aseiden vientivalvontapolitiikoista.

Lähiaikoina julkaistavaan Käyttäjän oppaan tarkistettuun versioon sisältyy luvut, joissa selvitetään luvanmyöntämismenettelyjä koskevia sovittuja käytänteitä, perusteita (eli perustetta 8) koskevia ohjeita ja tietojen toimittamista EU:n vuosikertomukseen koskevia vaatimuksia.

7.   Euroopan parlamentin kanssa käytävän vuoropuhelun kehitys

Kuten tämän selvityksen luvussa I todetaan, puheenjohtajavaltio Alankomaat kävi Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kutsusta 1. syyskuuta 2004 näkemysten vaihtoa kyseisen alivaliokunnan jäsenten kanssa Euroopan unionin aseviennin käytännesääntöjä käsittelevästä viidennestä vuosikertomuksesta ja siihen liittyvistä asevientikysymyksistä. Parlamentin jäseniä kiinnostivat erityisesti seuraavat asiat: käytännesääntöjen muuntaminen yhteiseksi kannaksi, pienaseiden ja kevyiden aseiden laiton kauppa, avoimuus, aseiden välitys, ulkopuolisiin maihin kohdistuvat toimet sekä käytännesääntöjen perusteiden selventäminen ja niiden tulkinnan yhdenmukaistaminen.

8.   Suhteiden kehittyminen kolmansiin maihin

Irlannin ja Alankomaiden puheenjohtajakausilla pidettiin tuloksellisia COARM-troikan kokouksia Yhdysvaltojen, Kanadan, Venäjän federaation ja Ukrainan kanssa Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa käytävän poliittisen vuoropuhelun yhteydessä. Näissä kokouksissa puheenjohtajavaltio tiedotti osapuolille EU:n käytännesäännöissä tapahtuneista muutoksista ja erityisesti niiden tarkistusprosessista. Lisäksi keskusteltiin yhteistä etua koskevista aiheista, kuten aseiden vientiä koskevien sääntöjen noudattamisesta ja vientivalvontaan liittyvistä asioista sekä kuuden uuden EU:n jäsenvaltion esittämästä Wassenaarin järjestelyn jäsenyyshakemuksesta.

9.   Käytännesääntöjen tarkistus

Tavanomaisten aseiden viennin (COARM) työryhmä on käynyt yksityiskohtaisia keskusteluja edistääkseen käytännesääntöjen tarkistusta, jonka se päätti aloittaa joulukuussa 2003. Tarkistus on ensimmäinen vuonna 1998 tapahtuneen käytännesääntöjen hyväksymisen jälkeen ja sen odotetaan lujittavan sääntöjä merkittävästi, koska tekstiin sisällytetään useita uusia seikkoja, kuten aseiden välitys, kauttakulku/kauttalaivaus, luvanvarainen tuotanto ulkomailla, ohjelmiston ja teknologian aineeton siirto, loppukäyttäjätodistukset ja kansalliset selvitykset. Muiden seikkojen mahdollisesta sisällyttämisestä käydään parhaillaan keskusteluja. Sääntöjen muuttamisesta oikeudellisesti sitovaksi välineeksi ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen.

III.   TAVANOMAISTEN ASEIDEN VIENNIN TYÖRYHMÄSSÄ KÄSITELLYT MUUT KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN SOVELTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

1.   Jälleenvientiin tarkoitettujen tavaroiden sisällyttäminen

Jäsenvaltiot olivat yhtä mieltä siitä, että ne soveltavat käytännesääntöjä täysimääräisesti kaikkiin lupahakemuksiin ja myös lupahakemuksiin, jotka koskevat jälleenvietäviin tuotteisiin lisättäviksi tarkoitettuja tavaroita. Tällaisia hakemuksia arvioidessaan ne kuitenkin ottavat huomioon muun muassa seuraavat seikat:

i)

vientivalvontapolitiikka ja vientivalvontajärjestelmän tehokkuus maassa, joka lisää tavaran tuotteeseen;

ii)

jäsenvaltion puolustus- ja turvallisuusalan suhteiden merkitys kyseiseen maahan;

iii)

tavaroiden tärkeys ja merkitys suhteessa tuotteisiin, joihin ne lisätään, ja suhteessa lopullisten tuotteiden loppukäyttöön, joka voi muodostua huolenaiheeksi;

iv)

tavarat tai niiden merkittävät osat voidaan poistaa helposti tuotteista, joihin ne on lisätty;

v)

pysyvä yhteisö, jolle tavarat viedään.

2.   Ensisijaiset suuntaviivat lähitulevaisuutta varten

Käytännesääntöjen soveltaminen kuuden vuoden ajan on osoittanut, että jäsenvaltioiden tavanomaisten aseiden vientivalvontaa koskevan yhteisen lähestymistavan perusteiden voidaan katsoa olevan kunnossa. On kuitenkin vielä paljon tehtävää tietyillä aloilla, joita ei ole tähän mennessä käsitelty tai joilla jatkotyöskentely on välttämätöntä saavutettujen tulosten lujittamiseksi ja syventämiseksi.

Jäsenvaltiot ovat määrittäneet seuraavat ensisijaiset suuntaviivat lähitulevaisuutta varten:

1.

Jatketaan kansallisten selvitysten yhdenmukaistamisprosessia, jotta voitaisiin tuottaa selkeämpiä ja avoimempia yhteenvetotaulukoita.

2.

Seurataan aseiden välitystä koskevan yhteisen kannan soveltamista ottaen huomioon kansallisten lainsäädäntöjen erilaiset tilanteet.

3.

Pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön ”Käyttäjän oppaaseen” sisältyvät selkiytetyt säännöt, epäämisilmoitusten keskustietokanta mukaan lukien.

4.

Tutkitaan, kannattaako laatia yhteiset ohjeet loppukäytön valvontaa ja toimituksen jälkeistä todentamista varten EU:n jäsenvaltioista peräisin olevan aseviennin lopullisissa määrämaissa.

5.

Kehitetään perusteiden tulkintaa koskevia parhaita käytänteitä, kuten perusteen 8 osalta jo tehdään.

6.

Jatketaan käytännesääntöjen periaatteiden ja perusteiden edistämispolitiikkaa kolmansissa maissa ja erityisesti niissä, jotka ovat ryhtyneet noudattamaan käytännesääntöjä.

7.

Annetaan liittyville maille pyydettäessä käytännöllistä ja teknistä apua aseiden vientivalvontapolitiikkojen yhdenmukaistamisen varmistamiseksi ja käytännesääntöjen periaatteiden ja perusteiden soveltamiseksi kokonaisuudessaan.

8.

Kehitetään edelleen vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa.


ANNEX

Information on conventional arms exports and implementation of the Code of Conduct by the Member States over the period 1 January to 31 December 2003

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export controls or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information

The attached tables contain the following information:

A.   TABLES SETTING OUT EXPORTS PER DESINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

figures are broken down per Member State (1), and where possible per EU Common Military List category (2), where (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros (if available), (c) = value of arms exports in Euros (if available) (3)  (4)

total EU licence refusals to each destination, region and world wide, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals; (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets); discrepancies in the totals arise from the fact that denials for items other than those on the EU Common Military List are included, and that certain individual denials concern more than one ML category.

B.   TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2003

C.   TABLE WITH INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(See OJ C 314 of 23 December 2003 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor.

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor.

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor.

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, specially designed for military use, and specially designed components therefor.

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor.

ML6

Ground vehicles and components.

ML7

Chemical or biological toxic agents, ”tear gases”, radioactive materials, related equipment, components, materials and ”technology”

ML8

”Energetic materials”, and related substances.

ML9

Vessels of war, special naval equipment and accessories, and components therefor, specially designed for military use.

ML10

”Aircraft”, unmanned airborne vehicles, aero-engines and ”aircraft” equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use.

ML11

Electronic equipment, not controlled elsewhere on the EU Common Military List, specially designed for military use and specially designed components therefor.

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor:

ML13

Armoured or protective equipment and constructions and components:

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon controlled by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor.

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor.

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a controlled product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products controlled by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19.

ML17

Miscellaneous equipment, materials and libraries, and specially designed components therefor.

ML18

Equipment for the production of products referred to in the EU Common Military List.

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor.

ML20

Cryogenic and ”superconductive” equipment, and specially designed components and accessories therefor.

ML21

”Software” specially designed or modified for the ”development”, ”production””use” of equipment or materials controlled by the EU Common Military List.

ML22

”Technology” for the ”development”, ”production” or ”use” of items controlled in the EU Common Military List, other than that ”technology” controlled in ML7.

Table A

Tables setting out exports per destination, per region and world-wide

AFGHANISTAN

Member State

 

ML1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

France

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 400 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

4 042 679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 042 679

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

330 528

1 504 893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 835 421

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

75 897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 897

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 470 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

 

4

7

 

 

7

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

b

 

330 528

1 580 790

 

 

4 042 679

 

 

 

4 400 000

 

 

92 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 916 597

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 600

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALBANIA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

18 457

 

 

 

98 017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 474

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 175

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

803 281

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

18 457

 

 

 

98 017

 

 

 

 

17 175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

936 930

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

4(1) 5(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(1) 5(1)


ALGERIA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

435 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 148

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 618 605

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 612 381

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 491 000

France

a

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

2

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

1 030 000

 

 

 

 

57 150

6 070 179

 

 

3 815 000

3 146 860

 

 

 

 

 

 

 

14 119 189

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

7

b

 

 

 

 

 

24 668

 

 

 

 

903 954

 

 

 

45 099

 

325

 

 

 

53 760

 

1 027 806

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469 800

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

1

 

 

4

 

 

 

 

 

6

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

16

b

239 181

 

 

1 218 004

 

 

 

 

 

6 208 724

1 558 321

 

 

 

 

 

1 674 060

 

 

 

 

 

10 898 290

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

3 406 350

 

 

 

212 710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 619 060

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 940 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

1

 

 

8

2

3

 

 

 

10

7

 

 

1

7

 

4

 

 

 

1

 

52

b

239 181

 

 

1 653 152

1 030 000

3 431 018

 

 

 

6 478 584

8 532 454

 

 

3 815 000

3 191 959

 

1 674 385

 

 

 

53 760

 

38 740 279

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 491 000

d

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

e

 

 

 

2(1)

 

 

 

 

 

3(1) 5(2)

4(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(1) 3(1) 4(1) 5(2)


ANDORRA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

11 606

 

54 505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 111

c

11 475

 

20 712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 187

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268 750

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

12 638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 638

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

24

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

31

b

240 767

 

90 919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800

 

 

 

 

 

 

333 486

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 330

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 330

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 465

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 574

TOTAL per category

a

27

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

64

b

252 373

 

158 062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800

 

 

 

 

 

 

773 780

c

11 475

 

20 712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 091

d

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

e

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(1)

7(4)


ANGOLA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

395 000

 

13 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 119

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

108 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 216

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

1 133 792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 133 792

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 472

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 820 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

1

 

1

 

 

7

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

b

395 000

 

13 000

 

 

1 242 008

 

 

 

 

650 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 120 127

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 472

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(1)


ANTIGUA AND BARBUDA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARGENTINA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

7

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

9

b

322 915

 

2 423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 120

 

 

 

 

328 458

c

292 287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

292 287

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 712

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

43 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 000

c

8 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 600

France

a

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

21

b

 

 

224 000

 

 

20 986

 

 

 

3 948 486

 

 

 

 

219 528

 

 

 

 

 

 

 

4 413 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

15

b

250

 

 

 

 

 

 

 

51 896

 

36 006

 

 

 

 

 

 

2 761

 

 

 

 

90 913

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 183

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 232

Netherlands

a

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 650

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 664

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 880 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

9

 

2

 

10

1

1

 

8

18

5

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

80

b

366 165

 

226 423

 

 

20 986

 

 

51 896

3 948 486

36 006

 

 

 

219 528

 

 

5 881

 

 

 

 

11 208 916

c

300 887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382 783

d

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(1)


ARMENIA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

e

1(1)

1(1) 4(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(2) 4(1)


AUSTRALIA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

53

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

b

1 520 258

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 530 258

c

1 515 788

 

 

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 519 788

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 888 641

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

1 823 654

 

 

 

 

 

 

1 033 821

 

1 480

2 304 902

 

 

 

 

 

 

 

 

5 163 857

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

569 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

585 700

c

24 300

 

316 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341 000

France

a

1

3

8

6

5

 

 

 

14

19

7

 

1

1

7

 

1

 

 

 

 

 

73

b

1 533

9 669 149

894 740

5 019 708

358 550

 

 

 

8 032 737

210 636 181

2 230 511

 

408 000

20 230 223

7 714 331

 

92 100

 

 

 

 

 

265 287 763

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

88

2

11

5

5

20

11

3

33

2

28

 

1

 

1

5

10

5

 

 

4

5

239

b

841 506

4 840

588 923

771 632

396 940

9 418 522

1 092 071

91

924 001

2 400

1 148 936

 

405

 

154 000

1 774 693

598 932

1 504 396

 

 

11 280

585 546

19 819 114

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 627 000

Ireland

a

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

1 100

 

 

 

646 891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647 991

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 859 887

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 373 001

Netherlands

a

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 260 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844 278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844 278

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844 278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844 278

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 539 204

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 516 220

Sweden

a

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

24

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 635 600

c

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

22 085 900

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 682 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

144

5

21

15

12

21

11

3

47

24

37

 

4

2

9

5

11

6

 

 

4

5

583

b

2 364 397

9 673 989

2 053 163

7 624 994

1 402 381

9 418 522

1 092 071

91

8 956 738

211 482 859

4 413 268

 

426 085

22 535 125

7 868 331

1 774 693

691 032

1 504 396

 

 

11 280

585 546

369 744 793

c

1 540 088

 

316 700

4 000

 

 

 

 

 

844 278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 307 187

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 226 863

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 246

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000

Finland

a

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

141 500

 

237 000

 

 

 

 

84 400

 

 

 

 

16 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

479 100

c

27 900

 

22 100

 

 

 

 

84 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 400

France

a

 

 

2

4

 

2

 

1

 

2

3

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

19

b

 

 

2 190

557 419

 

54 721

 

16 125

 

10 599

555 214

 

 

 

219 402

162 000

 

 

 

 

 

 

1 577 670

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

35

5

4

4

5

107

6

9

1

3

13

 

4

1

 

6

36

24

 

 

2

4

269

b

146 329

163 420

117 439

463 533

91 161

11 446 574

30 109

512

3 800

2 809 664

870 806

 

19 970

3

 

1 250 149

197 241

278 506

 

 

37 948

148 002

18 075 166

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 483 000

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 080

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 080

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 566

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

6

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 080 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

248 639

 

 

 

 

 

 

23 621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 260

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

177 107

12 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 995

c

 

137 803

12 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 691

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 308 621

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 020 000

c

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

17 173 000

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 315 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

42

10

11

8

5

110

6

13

1

158 572

16

 

5

1

4

7

36

24

 

 

2

4

158 931

b

287 829

340 527

618 156

1 020 952

91 161

11 501 295

30 109

101 037

3 800

2 843 884

1 426 020

 

36 170

3

219 402

1 412 149

197 241

278 506

 

 

37 948

148 002

54 866 001

c

27 900

137 803

34 988

 

 

 

 

84 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 252 171

d

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

1

e

7(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(1)

 

 

 

 

 

 

7(1)

7(4)


AZERBAIJAN

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

951 693

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363 000

TOTAL per category

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

951 693

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363 000

d

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

1(1) 4(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(1) 4(1)


BAHAMAS

Member State

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 19

ML 20

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL per category

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 500

c