ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 245

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
2. lokakuuta 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Neuvosto

2004/C 245/1

Neuvostossa 8 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, joka täydentää 23 päivänä kesäkuuta 1981, 30 päivänä kesäkuuta 1982, 14 päivänä heinäkuuta 1986 ja 10 päivänä heinäkuuta 1995 annettuja päätöslauselmia ulkoasultaan yhtenäisen passin käyttöön ottamisesta

1

 

Komissio

2004/C 245/2

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: 2,02 % 1. lokakuuta 2004 — Euron kurssi

2

2004/C 245/3

Hiilivetyvarojen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko K1b)

3

2004/C 245/4

Hiilivetyvarojen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko B18b)

4

2004/C 245/5

Menettelyn aloittaminen (Asia COMP/M.3445 – Microsoft/Time Warner/Contentguard) ( 1 )

5

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Tiedonantoja

Neuvosto

2.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/1


Neuvostossa 8 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, joka täydentää 23 päivänä kesäkuuta 1981, 30 päivänä kesäkuuta 1982, 14 päivänä heinäkuuta 1986 ja 10 päivänä heinäkuuta 1995 annettuja päätöslauselmia ulkoasultaan yhtenäisen passin käyttöön ottamisesta

(2004/C 245/01)

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1.

Tšekin tasavalta, Viron tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta pyrkivät kaikin keinoin myöntämään tällaisen passin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2007 noudattaen mallia, joka on määritelty edellä mainituilla päätöslauselmilla, sellaisina kuin ne ovat tällä päätöslauselmalla muutettuina.

2.

Kirjoitetaan 23 päivänä kesäkuuta 1981 annetun päätöslauselman liitteessä I olevissa C ja D kohdassa, E kohdan kolmannen alakohdan toisessa luetelmakohdassa ja F, G, H ja I kohdassa tarkoitetut maininnat myös tšekiksi, viroksi, latviaksi, liettuaksi, unkariksi, maltaksi, puolaksi, sloveeniksi ja slovakiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden muiden virallisten kielten osalta kyseisellä päätöslauselmalla määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Jäsenvaltiot ottavat ne huomioon sitä mukaa kuin uusia passieriä painetaan, kuitenkin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2007.


(1)  EYVL C 241, 19.9.1981, s. 1.

(2)  EYVL C 179, 16.7.1982, s. 1.

(3)  EYVL C 185, 24.7.1986, s. 1.

(4)  EYVL C 200, 4.8.1995, s. 1.


Komissio

2.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/2


Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko (1):

2,02 % 1. lokakuuta 2004

Euron kurssi (2)

1. lokakuuta 2004

(2004/C 245/02)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2413

JPY

Japanin jeniä

136,85

DKK

Tanskan kruunua

7,4404

GBP

Englannin puntaa

0,69095

SEK

Ruotsin kruunua

9,0288

CHF

Sveitsin frangia

1,5495

ISK

Islannin kruunua

87,87

NOK

Norjan kruunua

8,328

BGN

Bulgarian leviä

1,9559

CYP

Kyproksen puntaa

0,5755

CZK

Tšekin korunaa

31,618

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

246,25

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6675

MTL

Maltan liiraa

0,4294

PLN

Puolan zlotya

4,3634

ROL

Romanian leuta

41 187

SIT

Slovenian tolaria

239,99

SKK

Slovakian korunaa

40,075

TRL

Turkin liiraa

1 870 400

AUD

Australian dollaria

1,7151

CAD

Kanadan dollaria

1,5661

HKD

Hongkongin dollaria

9,6786

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8449

SGD

Singaporin dollaria

2,0908

KRW

Etelä-Korean wonia

1 426,13

ZAR

Etelä-Afrikan randia

8,0434


(1)  Korko, jota sovellettiin viimeiseen ennen ilmoitettua päivää suoritettuun rahoitusoperaatioon. Jos sovellettu korko on vaihtuva huutokauppakorko, korko on marginaalinen korko.

(2)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


2.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/3


Hiilivetyvarojen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko K1b)

(2004/C 245/03)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla K1b. Lohko K1b kuuluu alueeseen K1, jonka sijainti näkyy kartassa, joka on kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro 245) liitteessä 3.

Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla K1b. Luvanhakujulistuksen perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 artiklassa tarkoitettu ilmoitus.

Lupahakemuksia voi jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan Unionin Virallisessa Lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriöön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (persoonlijk in handen), Prinses Beatrixlaan 5—7, Den Haag, Alankomaat. Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.

Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.


2.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/4


Hiilivetyvarojen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko B18b)

(2004/C 245/04)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla B18b. Lohko B18b kuuluu alueeseen B18, jonka sijainti näkyy kartassa, joka on kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro 245) liitteessä 3.

Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla B18b. Luvanhakujulistuksen perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 artiklassa tarkoitettu ilmoitus.

Lupahakemuksia voi jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan Unionin Virallisessa Lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriöön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (persoonlijk in handen), Prinses Beatrixlaan 5–7, Den Haag, Alankomaat. Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.

Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.


2.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 245/5


Menettelyn aloittaminen

(Asia COMP/M.3445 – MICROSOFT/TIME WARNER/CONTENTGUARD)

(2004/C 245/05)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio päätti 25. elokuuta 2004 aloittaa menettelyn edellä mainitussa asiassa todettuaan, että ilmoitettu yrityskeskittymä herättää vakavia epäilyjä sen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille. Menettelyn aloittaminen johtaa ilmoitetun yrityskeskittymän osalta tutkimuksen toisen vaiheen aloittamiseen. Päätös on tehty neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

Komissio kehottaa niitä, joita asia koskee, esittämään sille mahdolliset huomautuksensa ehdotetun yrityskeskittymän osalta.

Huomautusten on oltava komissiolla 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse ((32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.3445 – MICROSOFT/TIME WARNER/CONTENTGUARD seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan yhteisöjen komissio

Kilpailun pääosasto

Yrityskeskittymien valvonta – Kirjaamo

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.