ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 158

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
15. kesäkuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Neuvosto

2004/C 158/1

Ilmoitus lentoyhtiöiden PNR-tietojen käsittelemistä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavalvontalaitokselle koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen voimaantulopäivästä

1

 

Komissio

2004/C 158/2

Euron kurssi

2

 

Euroopan keskuspankki

2004/C 158/3

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 24 päivänä toukokuuta 2004, – Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyen aikavälin tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1165/98 muuttamisesta (KOM(2003) 823 lopullinen) (CON/2004/19)

3

 

III   Tiedotteita

 

Komissio

2004/C 158/4

Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen – Aihealuekohtainen ehdotuspyyntö aihealueella Terveysalan biotieteet, genomiikka ja bioteknologia

5

2004/C 158/5

Media Plus (2001—2005) – Euroopan audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpano – Ehdotuspyyntöilmoitus DG EAC/32/04

14

2004/C 158/6

Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen

16

2004/C 158/7

Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen

19

2004/C 158/8

Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen

22

2004/C 158/9

Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen – Ensisijainen aihealue/osa-alue: Tietoyhteiskunnan teknologia (IST) – Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-IST-3 – Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-IST-FETPI

26

FI

 


I Tiedonantoja

Neuvosto

15.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 158/1


Ilmoitus lentoyhtiöiden PNR-tietojen käsittelemistä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavalvontalaitokselle koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen voimaantulopäivästä

(2004/C 158/01)

Washingtonissa 28 päivänä toukokuuta 2004 allekirjoitettu lentoyhtiöiden PNR-tietojen käsittelemistä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavalvontalaitokselle koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus tuli voimaan 28 päivänä toukokuuta 2004 sopimuksen 7 artiklan mukaisesti.


Komissio

15.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 158/2


Euron kurssi (1)

31. toukokuuta 2004

(2004/C 158/02)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2198

JPY

Japanin jeniä

133,24

DKK

Tanskan kruunua

7,4377

GBP

Englannin puntaa

0,66475

SEK

Ruotsin kruunua

9,0893

CHF

Sveitsin frangia

1,5276

ISK

Islannin kruunua

87,22

NOK

Norjan kruunua

8,1993

BGN

Bulgarian leviä

1,9475

CYP

Kyproksen puntaa

0,5844

CZK

Tšekin korunaa

31,625

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin korinttia

251,40

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6576

MTL

Maltan liiraa

0,4254

PLN

Puolan zlotya

4,6455

ROL

Romanian leuta

40 766

SIT

Slovenian tolaria

239,03

SKK

Slovakian korunaa

39,99

TRL

Turkin liiraa

1 831 286

AUD

Australian dollaria

1,7032

CAD

Kanadan dollaria

1,6611

HKD

Hongkongin dollaria

9,5122

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,9291

SGD

Singaporin dollaria

2,072

KRW

Etelä-Korean wonia

1 415,03

ZAR

Etelä-Afrikan randia

7,9345


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Euroopan keskuspankki

15.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 158/3


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2004,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyen aikavälin tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1165/98 muuttamisesta

(KOM(2003) 823 lopullinen)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 30 päivänä huhtikuuta 2004 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyen aikavälin tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1165/98 muuttamisesta (jäljempänä ’asetusehdotus’).

2.

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

Asetusehdotuksen tavoitteena on parantaa Euroopan unionin (EU) yritystoimintaa koskevia lyhyen aikavälin tilastoja. Asetusehdotuksessa edellytetään erityisesti teollisuustuotteiden tuontihintaindeksin sekä palveluiden tuottajahintaindeksin laatimista. Lisäksi asetusehdotuksen mukaan tietyt tärkeät taloudelliset indikaattorit olisi kerättävä tiheämmin aikavälein ja lyhyempiä toimitusaikoja noudattaen.

A.

Yleiset huomiot

4.

EKP on määrittänyt ne lyhyen aikavälin tilastot, joita se tarvitsee rahapolitiikan harjoittamista varten. (1) Asetusehdotus on osa Euroopan rahaliiton (EMU) tilastollisia vaatimuksia koskevaa toimintasuunnitelmaa (EMU-toimintasuunnitelma), jonka Euroopan komissio (Eurostat) laati läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa Ecofin-neuvoston pyynnöstä. EMU-toimintasuunnitelma edellytti asetuksen (EY) N:o 1165/98 piiriin kuuluvien tilastojen parantamista. Asetusehdotus on myös tärkeä ottaen huomioon Ecofin-neuvoston 18 päivänä helmikuuta 2003 hyväksymät tärkeimmät Euroopan talousindikaattorit (jäljempänä ’PEEI’), joihin sisältyy kahdeksan tämän asetusehdotuksen kattamaa indikaattoria. EKP suhtautuu myönteisesti olemassa olevaan kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin väliseen herrasmiessopimukseen, jonka tavoitteena on varmistaa, että asetusehdotukseen sisältyvät PEEI:t julkaistaan PEEI-tavoitteiden mukaisesti ehdotetun asetuksen hyväksymispäivämäärästä riippumatta.

5.

EKP suhtautuu erittäin myönteisesti asetusehdotukseen, joka sisältää suhdannevaihtelun arvioinnin ja rahapolitiikan harjoittamisen kannalta erittäin tärkeitä indikaattoreita. Lisäksi asetusehdotus on merkittävä askel kohti palveluja koskevien olennaisten kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten liikevaihto- ja tuottajahintatilastojen laatimista. Asetusehdotus on samassa linjassa tilasto-ohjelmakomitean sekä raha-, rahoitus- ja maksutasekomitean helmikuussa 2003 tekemien yhteisien ehdotuksien kanssa.

6.

EKP suhtautuu erittäin myönteisesti siihen, että aikavälit ja toimitusajat ovat useiden indikaattoreiden osalta lyhyemmät. Taloudellista tilannetta koskevien EKP:n arvioiden kannalta ajantasaiset aggregoidut indikaattorit ovat tärkeämpiä kuin yksityiskohtaiset eritellyt tiedot.

7.

EKP puoltaa myös asetusehdotuksen edellyttämää maantieteellistä erittelyä sen mukaan, onko uuden tilauksen tai hinnan alkuperä euroalueen sisällä vai euroalueen ulkopuolella. EKP tarvitsee tätä erittelyä euroalueen taloudellisen kehityksen erottamiseksi euroalueen ulkopuolisesta taloudellisesta kehityksestä. EKP myöntää, että tämän erittelyn tekevät vain sellaiset jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet euron käyttöön. On kuitenkin tärkeää, että myös euron tulevaisuudessa käyttöön ottavat jäsenvaltiot kykenevät tällöin toimittamaan tarpeeksi pitkiä aikasarjoja.

8.

EKP suhtautuu myönteisesti asetusehdotuksen luomaan mahdollisuuteen laatia tietyt euroalueen indikaattorit ns. eurooppalaista otantamenetelmää käyttäen. Kun otetaan huomioon, että resurssit ovat rajalliset ja on tarpeen asettaa prioriteetteja, näin voidaan parantaa euroalueen tilastoja ja samanaikaisesti vähentää resurssien tarvetta kansallisella tasolla. Samasta syystä EKP puoltaa sitä, että asetusehdotus huomattavasti vähentää pienten EU-maiden velvollisuuksia toimittaa tilastotietoja ja antaa näille maille mahdollisuuden keskittyä pääaggregaattien keräämiseen.

9.

Asetuksen (EY) N:o 1165/98 piiriin kuuluvien jo olemassa olevien tilastotietojen vertailukelpoisuuden parantaminen vaatii lisäponnistuksia. Vaikka vuoden 1998 jälkeen on edistytty huomattavasti, useat tekijät heikentävät yhä euroalueen aggregaattien laatua ja kansallisten tietojen vertailukelpoisuutta; näitä tekijöitä ovat esimerkiksi kausi- ja työpäivätasoituksia sekä tarkistuksia koskevat erilaiset kansalliset käytännöt.

B.

Yksityiskohtaiset huomiot

10.

EKP suhtautuu myönteisesti vuodesta 2005 laadittavaan uuteen tuontihintamuuttujaan (liitteessä oleva A osa) sekä sen toimittamiselle suunniteltuun määräaikaan. Tämä muuttuja tulee antamaan euroalueen hinta-analyysiä varten tärkeitä lisätietoja. EKP edellyttää tätä muuttujaa voidakseen tehdä päätelmiä teollisuustuotteiden tuontihinnoista silloin, kun euroalueen tuontia euroalueen ulkopuolelta tarkastellaan kokonaisuutena.

11.

Työllisyyden, tehtyjen työtuntien ja bruttopalkkojen osalta asetusehdotuksessa edellytetään neljännesvuosittaisia tietoja kolmen kuukauden toimitusajalla (kaksi kuukautta työllisyyden osalta). EKP pitää tietojen toimittamista neljännesvuosittain yhdessä pitkän toimitusajan kanssa epätyydyttävänä. Euroalueen pääaggregaattien osalta tietojen tulisi olla saatavissa kuukausittain ja toimitusajan tulisi olla enintään kuukausi.

12.

EKP on tyytyväinen huomatessaan, että tilastojen toimitusaikaa lyhennetään ja että rakennusalalla siirrytään neljännesvuosittaisista kuukausittaisiin tilastoihin (liitteessä oleva B osa).

13.

EKP suhtautuu myönteisesti suunniteltuun rakennusalan tuottajahintamuuttujan laatimista koskevaan toteutettavuustutkimukseen. Muuttuja täydentäisi nykyistä rakennuskustannusmuuttujaa, joka on luonteeltaan panoshintaindeksi, sillä tuottajahintaindeksi on hinta-analyysin kannalta soveliaampi.

14.

EKP suhtautuu myönteisesti suunniteltuihin huomattaviin parannuksiin palveluiden tilastoinnissa ja erityisesti tuottajahintaindeksin käyttöönottoon. Indeksi tulee olemaan hyödyllinen euroalueen hinta-analyysissä ja se tulee myös edistämään kasvuennusteiden laatua kansantalouden tilinpidossa. Koska PEEI-julkaisutavoite on tuottajahintaindeksin osalta viimeistään kaksi kuukautta raportointivuosineljänneksen lopun jälkeen, EKP ehdottaa, että asetusehdotuksen mukainen kolmen kuukauden toimitusaika mukautetaan vastaamaan tässä yhteydessä tarkoituksenmukaisempaa PEEI-julkaisutavoitetta. Asetusehdotuksessa asetetaan myös päivämäärä, johon saakka luetteloa tuottajahintaindeksin kattamista palveluista voidaan muuttaa (liitteessä oleva D osa). Koska nyt kehitetään täysin uusia tilastoja, tällä rajoituksella saattaa olla kielteisiä vaikutuksia. Palveluiden tuottajahintatilastojen kattavuus tulisi olla muutettavissa sen mukaan, mitä tietoja tarvitaan. Siksi EKP ehdottaa, että määräaika poistetaan.

15.

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että asetusehdotus lyhentää tilastotietojen toimitusaikoja kolmesta kuukaudesta kahteen kuukauteen palveluita koskevan liikevaihtomuuttujan osalta. EKP kannattaa myös suunniteltua toteutettavuustutkimusta, joka koskee liikevaihtomuuttujien kuukausittaista laatimista.

Annettu Frankfurt am Mainissa 24 päivänä toukokuuta 2004.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  Yleisiä taloustilastoja koskevat tilastovaatimukset, Euroopan keskuspankki, elokuu 2000. Katso myös Euroopan rahapoliittisen instituutin lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi lyhyen aikavälin tilastoista (CON/97/19).


III Tiedotteita

Komissio

15.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 158/5


Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen”

Aihealuekohtainen ehdotuspyyntö aihealueella ”Terveysalan biotieteet, genomiikka ja bioteknologia”

(2004/C 158/04)

1.

Euroopan unionin neuvosto vahvisti 30. syyskuuta 2002 tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002—2006) (1) (jäljempänä ’erityisohjelma’). Erityisohjelman perustana on eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002—2006) 27 päivänä kesäkuuta 2002 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY (2).

Erityisohjelmaa koskevan päätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä ’komissio’) vahvisti 9. joulukuuta 2002 työohjelman (3) (jäljempänä ’työohjelma’), jossa esitetään yksityiskohtaisesti kyseisen erityisohjelman tavoitteet ja tieteelliset ja teknologiset painopisteet sekä toteutusaikataulu.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 16. joulukuuta 2002 asetuksen säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan yhteisön kuudennen puiteohjelman (2002—2006) toteuttamiseen sekä sen tutkimustulosten levittämistä (4) (jäljempänä ’osallistumissäännöt’). Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotukset tehdään ehdotuspyyntöjen perusteella.

2.

Nyt julkaistavat epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt (jäljempänä ’ehdotuspyynnöt’) koostuvat yleisestä osasta sekä liitteistä, joissa esitetään yksityiskohtaiset ehdot. Liitteissä määritetään epäsuoria TTK-toimia koskevien ehdotusten jättämisen määräaika, arvioinnin valmistumisen viitteellinen aikataulu, ehdotuspyynnön ohjeellinen budjetti, ehdotuspyynnön kattamat osa-alueet ja käytettävät toteutusvälineet, ehdotusten arviointiperusteet, osallistujien vähimmäismäärä sekä mahdolliset osallistumista koskevat rajoitukset.

3.

Epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia voivat jättää komissiolle luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joita ei suljeta rahoituksen ulkopuolelle osallistumissääntöjen taikka Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) 114 artiklan 2 kohdan nojalla (jäljempänä ’hakijat’) ja jotka täyttävät osallistumissäännöissä sekä asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritetyt ehdot.

Hakijoiden osallistumisedellytysten täyttyminen tarkastetaan epäsuorasta TTK-toimesta käytävien neuvottelujen yhteydessä. Ennen sitä hakijoiden on kuitenkin allekirjoitettava vakuutus siitä, ettei mikään varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohtaan sisältyvistä tapauksista koske niitä. Hakijoiden on niin ikään annettava ennen neuvotteluja komissiolle tiedot, jotka luetellaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (6) 173 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan yhteisö noudattaa toiminnassaan miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta. Tasavertaisen osallistumisen toteutumiseksi olisi suotavaa, että erityisesti naiset jättäisivät epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia tai osallistuisivat jätettäviin ehdotuksiin.

4.

Komissio on laatinut hakijoiden käyttöön ehdotuspyyntöihin liittyviä hakijoiden oppaita, joissa annetaan tietoa ehdotusten laadinnasta ja jättämisestä. Lisäksi hakijoiden käytettävissä ovat komission laatimat ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevat ohjeet (7). Nämä oppaat ja ohjeet sekä työohjelman ja muuta ehdotuspyyntöihin liittyvää tietoa saa komissiosta seuraavista osoitteista:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

Internet-osoite: www.cordis.lu/fp6

5.

Ehdotukset voidaan jättää:

sähköisessä muodossa verkkopohjaisen ehdotusten jättämisjärjestelmän (EPSS) (8) avulla, tai

paperilomakkeilla.

Kaikkien ehdotusten on sisällettävä kaksi osaa: lomakkeet (osa A) ja sisällön kuvaus (osa B).

EPSS-järjestelmää käytettäessä ehdotuksen voi laatia joko verkkoympäristön ulkopuolella (”off-line”) tai verkkoympäristössä (”on-line”) ja jättää verkon välityksellä (”on-line”). Ehdotusten osa B on jätettävä PDF-muodossa (”portable document format”, Adobe-yhteensopiva, versio 3 tai uudempi, embedded fonts). Pakattuja tiedostoja (”zip-tiedostoja”) ei hyväksytä.

EPSS-ohjelmatyökalu (off-line- tai on-line-käyttöä varten) on saatavilla Cordis-verkkosivuilta www.cordis.lu.

Verkon välityksellä toimitettuja ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia tai eivät ole luettavissa tai jotka sisältävät viruksia, ei oteta huomioon.

Ehdotusversioita, jotka on toimitettu erillisellä sähköisellä tallennusvälineellä (kuten CD-ROM-levyllä tai disketillä), sähköpostitse tai faksina, ei oteta huomioon.

Ehdotus on myös mahdollista laatia ja jättää hakijoiden oppaassa olevia lomakkeita käyttäen (jäljempänä ’paperilla’) tai EPSS-järjestelmän off-line-version lomakkeiden avulla.

Paperilla jätettyjä ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia, ei oteta huomioon.

Lisätietoja ehdotusten jättämismenettelyistä on ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevien ohjeiden liitteessä J.

6.

Ehdotukset, jotka toimitetaan postitse paperilla, on lähetettävä seuraavaan komission osoitteeseen ja varustettava seuraavilla merkinnöillä:

”FP6 — Research Proposals”

(Ehdotuspyynnön tunnus: …)

European Commission

B-1049 Brussels

Jos ehdotukset toimitetaan perille henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan (kuten yksityisen kuriiripalvelun (9)) välityksellä, ne on toimitettava seuraavaan komission osoitteeseen ja varustettava seuraavilla merkinnöillä:

”FP6 — Research Proposals”

(Ehdotuspyynnön tunnus: …)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels

7.

Ehdotusten on oltava perillä komissiossa viimeistään asianomaisessa ehdotuspyynnössä ilmoitettuna määräpäivänä ja kellonaikana. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei oteta huomioon.

Ehdotuksia, jotka eivät täytä ehdotuspyynnössä esitettyjä osallistujien vähimmäismäärää koskevia ehtoja, ei oteta huomioon.

Myöskään ehdotuksia, jotka eivät täytä työohjelmassa mahdollisesti asetettuja lisäkelpoisuusvaatimuksia, ei oteta huomioon.

8.

Jos sama ehdotus on jätetty useampaan kertaan, komissio ottaa käsiteltäväksi sen version, joka on saapunut viimeksi ennen asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritettyä ehdotusten jättämisen määräaikaa.

Jos sama ehdotus on toimitettu sekä paperilla että sähköisessä muodossa (on-line), komissio ottaa käsiteltäväksi ainoastaan sähköisessä muodossa toimitetun ehdotuksen.

9.

Ehdotukset voidaan ottaa huomioon myöhemmällä arviointikierroksella, jos asianomaiseen ehdotuspyyntöön sisältyy tällainen mahdollisuus.

10.

Hakijoita pyydetään mainitsemaan kaikessa yksittäiseen ehdotuspyyntöön liittyvässä kirjeenvaihdossaan (esim. tietoja pyydettäessä tai ehdotusta jätettäessä) asianomaisen ehdotuspyynnön tunnus.


(1)  EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.

(3)  Komission päätös C(2002) 4789, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksillä C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, ja C(2004) 2002. Kaikki mainitut päätökset ovat julkaisemattomia.

(4)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  Päätös C(2003) 883, 27.3.2003, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä C(2004) 1855, 18.5.2004.

(8)  EPSS (Electronic Proposal Submission System) on ohjelmatyökalu, jonka avulla hakijat voivat laatia ja jättää ehdotuksensa sähköisessä muodossa.

(9)  Jos kuriiripalvelu pyytää vastaanottajan puhelinnumeroa, sille tulee ilmoittaa numero (32-2) 299 12 33 (R. Henry).


LIITE I

1.   Erityisohjelma: Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen

2.   Toimi: Tutkimustyön ensisijainen aihealue ”Terveysalan biotieteet, genomiikka ja bioteknologia”

3.   Ehdotuspyynnön nimi: Aihealuekohtainen ehdotuspyyntö aihealueella ”Terveysalan biotieteet, genomiikka ja bioteknologia”

4.   Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4

5.   Julkaisupäivä: 15. kesäkuuta 2004

6.   Määräaika: 9. syyskuuta 2004 klo 17.00 (Brysselin aikaa)

7.   Ohjeellinen kokonaisbudjetti: 4 miljoonaa euroa, joka jakautuu seuraavasti:

8.   Tutkimusalueet ja toteutusvälineet: Ehdotuksia pyydetään seuraavassa taulukossa mainitusta aiheesta. Taulukossa annetaan vain aiheen lyhytnimi. Täydellinen nimi ja aiheen kuvaus ovat työohjelmassa (ks. osan ”Tekninen sisältö” kohta 1.3). Ehdotusten arvioinnin perustana käytetään työohjelmaan sisältyvää täydellistä aiheen määrittelyä. Taulukossa mainitaan aiheen kohdalla myös käytettävä toteutusväline.

9.   Osallistujien vähimmäismäärä (1):

Toteutusväline

Osallistujien vähimmäismäärä

CA

3 riippumatonta oikeussubjektia 3 eri jäsenvaltiosta tai assosioituneesta valtiosta, joista vähintään 2 jäsenvaltioita tai assosioituneita ehdokasvaltioita

SSA

1 oikeussubjekti jäsenvaltiosta tai assosioituneesta valtiosta

10.   Osallistumista koskevat rajoitukset: Ei rajoituksia.

11.   Konsortiosopimukset: Tämän ehdotuspyynnön tuloksena toteutettavan koordinointitoimen (CA) tai erityisen tukitoimen (SSA) osallistujille konsortiosopimuksen tekeminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

12.   Arviointimenettely:

Arvioinnissa sovelletaan yksivaiheista menettelyä.

Ehdotuksia ei arvioida nimettöminä.

Arviointiprosessiin voi kuulua ehdotusten ”etäarviointi”.

Hakijat voidaan kutsua keskustelemaan ehdotuksestaan.

13.   Arviointiperusteet: Koordinointitoimia (CA) ja erityisiä tukitoimia (SSA) koskeviin ehdotuksiin sovellettavat perusteet (mukaan luettuina yksittäisten perusteiden painotukset ja kynnyspistemäärät sekä kokonaispisteiden kynnysmäärä) esitetään työohjelman liitteessä B.

14.   Arvioinnin ja sopimusten tekemisen viitteellinen aikataulu:

arvioinnin tulokset: arviolta kolmen kuukauden kuluessa määräajasta,

rahoitustukisopimuksen tekeminen: ensimmäisten tähän ehdotuspyyntöön liittyvien rahoitustukisopimusten arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2004 loppuun mennessä.


(1)  Jos jokin jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon / assosioituneeseen ehdokasvaltioon sijoittautunut oikeussubjekti koostuu vaadittavasta määrästä oikeussubjekteja, se voi olla epäsuoran toimen ainoa osallistuja


LIITE 2

1.   Erityisohjelma: Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen

2.   Toimi: Tutkimustyön ensisijainen aihealue ”Terveysalan biotieteet, genomiikka ja bioteknologia”

3.   Ehdotuspyynnön nimi: Aihealuekohtainen ehdotuspyyntö aihealueella ”Terveysalan biotieteet, genomiikka ja bioteknologia”

4.   Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

5.   Julkaisupäivä: 15. kesäkuuta 2004

6.   Määräaika: 16. marraskuuta 2004 klo 17.00 (Brysselin aikaa).

7.   Ohjeellinen kokonaisbudjetti: 540 miljoonaa euroa, joka jakautuu seuraavasti:

8.   Tutkimusalueet ja toteutusvälineet: Ehdotuksia pyydetään seuraavassa taulukossa luetelluista tutkimusalueista. Taulukossa käytetään tutkimusalueista ainoastaan koodeja. Täydelliset nimet ja tutkimusalueiden kuvaukset ovat työohjelmassa (ks. osan ”Tekninen sisältö” kohta 1.3). Ehdotusten arvioinnin perustana käytetään työohjelmaan sisältyvää kunkin tutkimusalueen täydellistä määrittelyä.

a)

Kaikkien organismien funktionaalisen genomiikan perustiedot ja -välineet

Viite

Toteutusväline

Geenien ilmentyminen ja proteomiikka

LSH-2004-1.1.1-1

IP

LSH-2004-1.1.1-2

IP

Rakennegenomiikka

LSH-2004-1.1.2-1

IP

Vertaileva genomitutkimus ja populaatiogenetiikka

LSH-2004-1.1.3-1

IP

LSH-2004-1.1.3-2

IP

Bioinformatiikka

LSH-2004-1.1.4-1

NoE

Monitieteiset funktionaalisen genomiikan lähestymistavat biologisten perusprosessien tutkimuksessa

LSH-2004-1.1.5-1

IP tai NoE

LSH-2004-1.1.5-2

IP

LSH-2004-1.1.5-3

NoE

LSH-2004-1.1.5-4

NoE tai IP

LSH-2004-1.1.5-5

IP

Koko tutkimusalueella

LSH-2004-1.1.0-1

STREP

LSH-2004-1.1.0-2

CA

LSH-2004-1.1.0-3

SSA

b)

Genomiikan ja bioteknologian tietämyksen ja teknologian sovellukset terveysalalla

Viite

Toteutusväline

Uusien turvallisempien ja tehokkaampien lääkkeiden kehittäminen järkevämmin ja nopeammin, mukaan luettuina farmakogenomiikan menetelmät

LSH-2004-1.2.1-1

IP

LSH-2004-1.2.1-2

IP

LSH-2004-1.2.1-3

IP

LSH-2004-1.2.1-4

STREP

LSH-2004-1.2.1-5

STREP

LSH-2004-1.2.1-6

STREP

LSH-2004-1.2.1-7

SSA

Uusien diagnoosimenetelmien kehittäminen

LSH-2004-1.2.2-1

IP

LSH-2004-1.2.2-2

STREP

LSH-2004-1.2.2-3

STREP

LSH-2004-1.2.2-4

STREP

LSH-2004-1.2.2-5

SSA

LSH-2004-1.2.2-6

SSA

LSH-2004-1.2.2-7

SSA

Eläinkokeiden sijasta käytettävien uusien in vitro -testien kehittäminen

LSH-2004-1.2.3-1

IP

LSH-2004-1.2.3-2

STREP

LSH-2004-1.2.3-3

SSA

LSH-2004-1.2.3-4

SSA

LSH-2004-1.2.3-5

SSA

Uusien ennaltaehkäisy- ja hoitomenetelmien, kuten somaattisen geeni- ja soluterapian (erityisesti kantasoluterapian, jota sovelletaan esimerkiksi neurologisiin ja neuromuskulaarisiin häiriöihin) ja immunoterapioiden kehittäminen ja testaus

LSH-2004-1.2.4-1

IP

LSH-2004-1.2.4-2

IP

LSH-2004-1.2.4-3

NoE

LSH-2004-1.2.4-4

STREP

LSH-2004-1.2.4-5

STREP

LSH-2004-1.2.4-6

STREP

LSH-2004-1.2.4-7

STREP

LSH-2004-1.2.4-8

SSA

Innovatiivinen postgenominen tutkimus, jolla on suuret sovellusmahdollisuudet

LSH-2004-1.2.5-1

IP

LSH-2004-1.2.5-2

IP

LSH-2004-1.2.5-3

IP

LSH-2004-1.2.5-4

STREP

a)

Sovellussuuntautuneet genomiikan lähestymistavat lääketieteelliseen tietämykseen ja teknologiaan

Viite

Toteutusväline

Yleiset aiheet

LSH-2004-2.1.0-1

SSA

Sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja harvinaiset sairaudet

LSH-2004-2.1.1-1

IP

 LSH-2004-2.1.1-2

IP

 LSH-2004-2.1.1-3

IP

 LSH-2004-2.1.1-4

STREP

 LSH-2004-2.1.1-5

IP

 LSH-2004-2.1.1-6

IP

LSH-2004-2.1.1-7

IP

 LSH-2004-2.1.1-8

STREP

LSH-2004-2.1.1-9

STREP

LSH-2004-2.1.1-10

STREP

 LSH-2004-2.1.1-11

CA

 LSH-2004-2.1.1-12

CA/SSA

Antibioottiresistenssin ja muun lääkeresistenssin torjunta

LSH-2004-2.1.2-1

NoE

LSH-2004-2.1.2-2

STREP

LSH-2004-2.1.2-3

STREP

LSH-2004-2.1.2-4

STREP

LSH-2004-2.1.2-5

SSA

LSH-2004-2.1.2-6

SSA

Aivotutkimus ja hermostosairaudet

LSH-2004-2.1.3-1

IP

LSH-2004-2.1.3-2

IP

LSH-2004-2.1.3-3

STREP/CA

LSH-2004-2.1.3-4

STREP

LSH-2004-2.1.3-5

CA/SSA

LSH-2004-2.1.3-6

SSA

LSH-2004-2.1.3-7

SSA

LSH-2004-2.1.3-8

SSA

Ihmisen kehityksen ja ikääntymisprosessin tutkimus

LSH-2004-2.1.4-1

IP

LSH-2004-2.1.4-2

IP

LSH-2004-2.1.4-3

STREP

LSH-2004-2.1.4-4

STREP

LSH-2004-2.1.4-5

SSA

b)

Syövän tutkimus

Viite

Toteutusväline

LSH-2004-2.2.0-1

NoE

LSH-2004-2.2.0-2

IP

LSH-2004-2.2.0-3

IP

LSH-2004-2.2.0-4

NoE

LSH-2004-2.2.0-5

IP

LSH-2004-2.2.0-6

STREP

LSH-2004-2.2.0-7

STREP

LSH-2004-2.2.0-8

STREP

c)

Merkittävimmät köyhyyteen liittyvät tartuntataudit

Viite

Toteutusväline

LSH-2004-2.3.0-1

IP/NoE

LSH-2004-2.3.0-2

IP

LSH-2004-2.3.0-3

IP/NoE

LSH-2004-2.3.0-4

IP

LSH-2004-2.3.0-5

STREP

LSH-2004-2.3.0-6

STREP

LSH-2004-2.3.0-7

STREP

LSH-2004-2.3.0-8

CA

LSH-2004-2.3.0-9

CA

Erityiset tukitoimet koko ensisijaisella aihealueella 1

Viite

Toteutusväline

LSH-2004-3-1

SSA

LSH-2004-3-2

SSA

LSH-2004-3-3

SSA

LSH-2004-3-4

SSA

LSH-2004-3-5

SSA

LSH-2004-3-6

SSA

LSH-2004-3-7

SSA

LSH-2004-3-8

SSA

9.   Osallistujien vähimmäismäärä (1):

Toteutusväline

Osallistujien vähimmäismäärä

IP, NOE, STREP ja CA

3 riippumatonta oikeussubjektia 3 eri jäsenvaltiosta tai assosioituneesta valtiosta, joista vähintään 2 jäsenvaltioita tai assosioituneita ehdokasvaltioita

SSA

1 oikeussubjekti jäsenvaltiosta tai assosioituneesta valtiosta

10.   Osallistumista koskevat rajoitukset: Ei rajoituksia.

11.   Konsortiosopimukset:

Integroitujen hankkeiden (IP) ja huippuosaamisen verkostojen (NoE) osallistujien on tehtävä konsortiosopimus.

Tämän ehdotuspyynnön tuloksena toteutettavien kohdennettujen tutkimushankkeiden (STREP), koordinointitoimien (CA) tai erityisten tukitoimien (SSA) osallistujille konsortiosopimuksen tekeminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

12.   Arviointimenettely:

Arvioinnissa sovelletaan yksivaiheista menettelyä.

Ehdotuksia ei arvioida nimettöminä.

Arviointiprosessiin voi kuulua ehdotusten ”etäarviointi”.

Hakijat voidaan kutsua keskustelemaan ehdotuksestaan.

13.   Arviointiperusteet: Sovellettavat perusteet (mukaan luettuina yksittäisten perusteiden painotukset ja kynnyspistemäärät sekä kokonaispisteiden kynnysmäärä) esitetään toteutusvälineittäin työohjelman liitteessä B.

14.   Arvioinnin ja sopimusten tekemisen viitteellinen aikataulu:

arvioinnin tulokset: arviolta neljän kuukauden kuluessa määräajasta

rahoitustukisopimusten tekeminen: ensimmäisten tähän ehdotuspyyntöön liittyvien rahoitustukisopimusten arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2005 loppuun mennessä.


(1)  Jos jokin jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon / assosioituneeseen ehdokasvaltioon sijoittautunut oikeussubjekti koostuu vaadittavasta määrästä oikeussubjekteja, se voi olla epäsuoran toimen ainoa osallistuja.


15.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 158/14


MEDIA PLUS (2001—2005)

Euroopan audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpano

Ehdotuspyyntöilmoitus DG EAC/32/04

(2004/C 158/05)

Kasvu ja audiovisuaaliala: i2i audiovisuaali

1.   Johdanto

Tämä ehdotuspyyntöilmoitus perustuu neuvoston 20. joulukuuta 2000 tekemään päätökseen 2000/821/EY eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus —Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) (EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82).

Ohjelman toimilla pyritään mm. tukemaan tuotantohankkeiden kehittämistä.

2.   Tavoite

Tuen tavoitteena on parantaa eurooppalaisten itsenäisten tuotantoyhtiöiden mahdollisuuksia saada ulkoista rahoitusta pankeilta ja rahoituslaitoksilta. Tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on vähentää seuraavia kuluja:

Vakuutus audiovisuaalisille tuotannoille: Moduuli 1 — tuki tuotantobudjetin kohdalle ”Vakuutukset”.

Audiovisuaalisen teoksen tuotannon valmistumisen takuu: Moduuli 2: tuki tuotantobudjetin kohdalle ”Valmistumisen takuu”.

Pankkilainat audiovisuaalisen teoksen tuotannon rahoittamiseksi: Moduuli 3 — tuki tuotantobudjetin kohdalle ”Rahoituskulut.

3.   Hakijamaat

Tämä ehdotyspyyntö on avoin itsenäisille eurooppalaisille tuotantoyhtiöille, jotka ovat rekisteröty Euroopan unionin 25 maassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Bulgariassa.

4.   Budjetti ja hankkeiden kesto

Käytettävissä oleva kokonaisbudjetti on 2,7 miljoonaa euroa. Komission taloudellinen tuki ei voi ylittää 50—(60):tä prosenttia sallituista kuluista. Tukisummat ovat 1 500—50 000 euroa. Tuen enimmäissumma on rajoitettu 50 000 euroon.

Hankkeiden täytyy alkaa 1.1.2004 ja 31.12.2004 välisenä aikana. Hankkeen enimmäiskesto on 35 kuukautta.

5.   Määräaika

Määräaika tämän ehdotuspyynnön hakemusten jättämiselle on 6.8.2004.

6.   Lisätietoja

Eurooppalaiset yhtiöt, jotka haluavat vastata tähän ehdotuspyyntöön, voivat pyytää tuen hakemista koskevat ohjeet postitse tai faksitse seuraavasta osoitteesta:

Euroopan komissio

Constantin Daskalakis

DG EAC/ C3

Toimisto B100 4/27

Rue de Genève 1

B-1049 Bryssel, Belgia

Faksi (32-2) 299 92 14

Hakuohjeet löytyvät Internet-osoitteesta http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/i2iav_en.html.

Hakemusten tulee noudattaa tämän ehdotuspyynnön hakuohjeita ja ne tulee jättää käyttäen kyseisiä hakemuslomakkeita.


15.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 158/16


Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen”

(2004/C 158/06)

1.

Euroopan unionin neuvosto vahvisti 30. syyskuuta 2002 tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002—2006) (1) (jäljempänä ’erityisohjelma’). Erityisohjelman perustana on eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002—2006) 27 päivänä kesäkuuta 2002 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY (2).

Erityisohjelmaa koskevan päätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä ’komissio’) vahvisti 9. joulukuuta 2002 työohjelman (3) (jäljempänä ’työohjelma’), jossa esitetään yksityiskohtaisesti kyseisen erityisohjelman tavoitteet ja tieteelliset ja teknologiset painopisteet sekä toteutusaikataulu.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 16. joulukuuta 2002 asetuksen säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan yhteisön kuudennen puiteohjelman (2002—2006) toteuttamiseen sekä sen tutkimustulosten levittämistä (4) (jäljempänä ’osallistumissäännöt’). Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotukset tehdään ehdotuspyyntöjen perusteella.

2.

Nyt julkaistavat epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt (jäljempänä ’ehdotuspyynnöt’) koostuvat yleisestä osasta sekä liitteistä, joissa esitetään yksityiskohtaiset ehdot. Liitteissä määritetään epäsuoria TTK-toimia koskevien ehdotusten jättämisen määräaika, arvioinnin valmistumisen viitteellinen aikataulu, ehdotuspyynnön ohjeellinen budjetti, ehdotuspyynnön kattamat osa-alueet ja käytettävät toteutusvälineet, ehdotusten arviointiperusteet, osallistujien vähimmäismäärä sekä mahdolliset osallistumista koskevat rajoitukset.

3.

Epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia voivat jättää komissiolle luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joita ei suljeta rahoituksen ulkopuolelle osallistumissääntöjen taikka Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) 114 artiklan 2 kohdan nojalla (jäljempänä ’hakijat’) ja jotka täyttävät osallistumissäännöissä sekä asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritetyt ehdot.

Hakijoiden osallistumisedellytysten täyttyminen tarkastetaan epäsuorasta TTK-toimesta käytävien neuvottelujen yhteydessä. Ennen sitä hakijoiden on kuitenkin allekirjoitettava vakuutus siitä, ettei mikään varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohtaan sisältyvistä tapauksista koske niitä. Hakijoiden on niin ikään annettava ennen neuvotteluja komissiolle tiedot, jotka luetellaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23. joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (6) 173 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan yhteisö noudattaa toiminnassaan miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta. Tasavertaisen osallistumisen toteutumiseksi olisi suotavaa, että erityisesti naiset jättäisivät epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia tai osallistuisivat jätettäviin ehdotuksiin.

4.

Komissio on laatinut hakijoiden käyttöön ehdotuspyyntöihin liittyviä hakijoiden oppaita, joissa annetaan tietoa ehdotusten laadinnasta ja jättämisestä. Lisäksi hakijoiden käytettävissä ovat komission laatimat ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevat ohjeet (7). Nämä oppaat ja ohjeet sekä työohjelman ja muuta ehdotuspyyntöihin liittyvää tietoa saa komissiosta seuraavista osoitteista:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

Internet-osoite: www.cordis.lu/fp6

5.

Ehdotukset voidaan jättää:

sähköisessä muodossa verkkopohjaisen ehdotusten jättämisjärjestelmän (EPSS) (8) avulla tai

paperilomakkeilla.

Kaikkien ehdotusten on sisällettävä kaksi osaa: lomakkeet (osa A) ja sisällön kuvaus (osa B).

EPSS-järjestelmää käytettäessä ehdotuksen voi laatia joko verkkoympäristön ulkopuolella (”off-line”) tai verkkoympäristössä (”on-line”) ja jättää verkon välityksellä (”on-line”). Ehdotusten osa B on jätettävä PDF-muodossa (”portable document format”, Adobe-yhteensopiva, versio 3 tai uudempi, embedded fonts). Pakattuja tiedostoja (”zip-tiedostoja”) ei hyväksytä.

EPSS-ohjelmatyökalu (off-line- tai on-line-käyttöä varten) on saatavilla Cordis-verkkosivuilta www.cordis.lu.

Verkon välityksellä toimitettuja ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia tai eivät ole luettavissa tai jotka sisältävät viruksia, ei oteta huomioon.

Ehdotusversioita, jotka on toimitettu erillisellä sähköisellä tallennusvälineellä (kuten CD-ROM-levyllä tai disketillä), sähköpostitse tai faksina, ei oteta huomioon.

Ehdotus on myös mahdollista laatia ja jättää hakijoiden oppaassa olevia lomakkeita käyttäen (jäljempänä ’paperilla’) tai EPSS-järjestelmän off-line-version lomakkeiden avulla.

Paperilla jätettyjä ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia, ei oteta huomioon.

Lisätietoja ehdotusten jättämismenettelyistä on ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevien ohjeiden liitteessä J.

6.

Ehdotukset, jotka toimitetaan postitse paperilla, on lähetettävä seuraavaan komission osoitteeseen ja varustettava seuraavilla merkinnöillä:

”FP6 — Research Proposals”

(Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-ACC-SSA-2)

European Commission

B-1049 Brussels

Jos ehdotukset toimitetaan perille henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan (kuten yksityisen kuriiripalvelun (9)) välityksellä, ne on toimitettava seuraavaan komission osoitteeseen ja varustettava seuraavilla merkinnöillä:

”FP6 — Research Proposals”

(Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-ACC-SSA-2)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels

7.

Ehdotusten on oltava perillä komissiossa viimeistään asianomaisessa ehdotuspyynnössä ilmoitettuna määräpäivänä ja kellonaikana. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei oteta huomioon.

Ehdotuksia, jotka eivät täytä ehdotuspyynnössä esitettyjä osallistujien vähimmäismäärää koskevia ehtoja, ei oteta huomioon.

Myöskään ehdotuksia, jotka eivät täytä työohjelmassa mahdollisesti asetettuja lisäkelpoisuusvaatimuksia, ei oteta huomioon.

8.

Jos sama ehdotus on jätetty useampaan kertaan, komissio ottaa käsiteltäväksi sen version, joka on saapunut viimeksi ennen asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritettyä ehdotusten jättämisen määräaikaa.

Jos sama ehdotus on toimitettu sekä paperilla että sähköisessä muodossa (on-line), komissio ottaa käsiteltäväksi ainoastaan sähköisessä muodossa toimitetun ehdotuksen.

9.

Ehdotukset voidaan ottaa huomioon myöhemmällä arviointikierroksella, jos asianomaiseen ehdotuspyyntöön sisältyy tällainen mahdollisuus.

10.

Hakijoita pyydetään mainitsemaan kaikessa yksittäiseen ehdotuspyyntöön liittyvässä kirjeenvaihdossaan (esim. tietoja pyydettäessä tai ehdotusta jätettäessä) asianomaisen ehdotuspyynnön tunnus.


(1)  EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.

(3)  Komission päätös C(2002) 4789, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksillä C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, ja C(2004) 2002. Kaikki mainitut päätökset ovat julkaisemattomia.

(4)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  Päätös C(2003) 883, 27.3.2003, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä C(2004)1855, 18.5.2004.

(8)  EPSS (Electronic Proposal Submission System) on ohjelmatyökalu, jonka avulla hakijat voivat laatia ja jättää ehdotuksensa sähköisessä muodossa.

(9)  Jos kuriiripalvelu pyytää vastaanottajan puhelinnumeroa, sille tulee ilmoittaa numero (32-2) 299 62 06 (Virginia Enache).


LIITE

1.   Erityisohjelma: Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen

2.   Ensisijainen aihealue/osa-alue: Kaikki ensisijaiset aihealueet.

3.   Ehdotuspyynnön nimi: Assosioituneita ehdokasvaltioita koskevat erityiset tukitoimet

4.   Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-ACC-SSA-2

5.   Julkaisupäivä: 15. kesäkuuta 2004

6.   Määräaika: 14. lokakuuta 2004 klo 17.00 (Brysselin aikaa).

7.   Ohjeellinen kokonaisbudjetti: 19,8 miljoonaa euroa

8.   Tutkimusalueet ja toteutusvälineet:

Tutkimusalue

Toteutusvälineet

Ks. työohjelman liite D

Erityiset tukitoimet (SSA)

9.   Osallistujien vähimmäismäärä:

Toteutusväline

Vähimmäismäärä

Erityiset tukitoimet (SSA)

Yksi oikeussubjekti yhdestä assosioituneesta ehdokasvaltiosta (1)

10.   Osallistumista koskevat rajoitukset: Ei rajoituksia.

11.   Konsortiosopimukset: Tämän ehdotuspyynnön tuloksena toteutettavien TTK-toimien osallistujilta ei edellytetä konsortiosopimuksen tekemistä.

12.   Arviointimenettely:

Arvioinnissa sovelletaan yksivaiheista menettelyä.

Ehdotuksia ei arvioida nimettöminä.

13.   Arviointiperusteet: Sovellettavat perusteet (mukaan luettuina yksittäisten perusteiden painotukset ja kynnyspistemäärät sekä kokonaispisteiden kynnysmäärä) esitetään toteutusvälineittäin työohjelman liitteessä B.

14.   Arvioinnin ja sopimusten tekemisen viitteellinen aikataulu:

arvioinnin tulokset: kahden kuukauden kuluessa kohdassa 6 mainitusta määräajasta,

rahoitustukisopimusten tekeminen: kuuden kuukauden kuluttua kohdassa 6 mainitusta määräajasta.


(1)  Assosioituneet ehdokasvaltiot ovat Bulgaria, Romania ja Turkki.


15.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 158/19


Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen”

(2004/C 158/07)

1.

Euroopan unionin neuvosto vahvisti 30. syyskuuta 2002 tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002–2006) (1) (jäljempänä 'erityisohjelma'). Erityisohjelman perustana on eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002–2006) 27. kesäkuuta 2002 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY (2).

Erityisohjelmaa koskevan päätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä 'komissio') vahvisti 9. joulukuuta 2002 työohjelman (3) (jäljempänä 'työohjelma'), jossa esitetään yksityiskohtaisesti kyseisen erityisohjelman tavoitteet ja tieteelliset ja teknologiset painopisteet sekä toteutusaikataulu.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 16. joulukuuta 2002 asetuksen säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan yhteisön kuudennen puiteohjelman (2002–2006) toteuttamiseen sekä sen tutkimustulosten levittämistä (4) (jäljempänä 'osallistumissäännöt'). Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotukset tehdään ehdotuspyyntöjen perusteella.

2.

Nyt julkaistavat epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt (jäljempänä 'ehdotuspyynnöt') koostuvat yleisestä osasta sekä liitteistä, joissa esitetään yksityiskohtaiset ehdot. Liitteissä määritetään epäsuoria TTK-toimia koskevien ehdotusten jättämisen määräaika, arvioinnin valmistumisen viitteellinen aikataulu, ehdotuspyynnön ohjeellinen budjetti, ehdotuspyynnön kattamat osa-alueet ja käytettävät toteutusvälineet, ehdotusten arviointiperusteet, osallistujien vähimmäismäärä sekä mahdolliset osallistumista koskevat rajoitukset.

3.

Epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia voivat jättää komissiolle luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joita ei suljeta rahoituksen ulkopuolelle osallistumissääntöjen taikka Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) 114 artiklan 2 kohdan nojalla (jäljempänä 'hakijat') ja jotka täyttävät osallistumissäännöissä sekä asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritetyt ehdot.

Hakijoiden osallistumisedellytysten täyttyminen tarkastetaan epäsuorasta TTK-toimesta käytävien neuvottelujen yhteydessä. Ennen sitä hakijoiden on kuitenkin allekirjoitettava vakuutus siitä, ettei mikään varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohtaan sisältyvistä tapauksista koske niitä. Hakijoiden on niin ikään annettava ennen neuvotteluja komissiolle tiedot, jotka luetellaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23. joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (6) 173 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan yhteisö noudattaa toiminnassaan miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta. Tasavertaisen osallistumisen toteutumiseksi olisi suotavaa, että erityisesti naiset jättäisivät epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia tai osallistuisivat jätettäviin ehdotuksiin.

4.

Komissio on laatinut hakijoiden käyttöön ehdotuspyyntöihin liittyviä hakijoiden oppaita, joissa annetaan tietoa ehdotusten laadinnasta ja jättämisestä. Lisäksi hakijoiden käytettävissä ovat komission laatimat ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevat ohjeet (7). Nämä oppaat ja ohjeet sekä työohjelman ja muuta ehdotuspyyntöihin liittyvää tietoa saa komissiosta seuraavista osoitteista:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Internet-osoite: www.cordis.lu/fp6

5.

Ehdotukset voidaan jättää:

sähköisessä muodossa verkkopohjaisen ehdotusten jättämisjärjestelmän (EPSS) (8) avulla tai

paperilomakkeilla.

Kaikkien ehdotusten on sisällettävä kaksi osaa: lomakkeet (osa A) ja sisällön kuvaus (osa B).

EPSS-järjestelmää käytettäessä ehdotuksen voi laatia joko verkkoympäristön ulkopuolella (”off-line”) tai verkkoympäristössä (”on-line”) ja jättää verkon välityksellä (”on-line”). Ehdotusten osa B on jätettävä PDF-muodossa (”portable document format”, Adobe-yhteensopiva, versio 3 tai uudempi, embedded fonts). Pakattuja tiedostoja (”zip-tiedostoja”) ei hyväksytä.

EPSS-ohjelmatyökalu (off-line- tai on-line-käyttöä varten) on saatavilla Cordis-verkkosivuilta www.cordis.lu.

Verkon välityksellä toimitettuja ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia tai eivät ole luettavissa tai jotka sisältävät viruksia, ei oteta huomioon.

Ehdotusversioita, jotka on toimitettu erillisellä sähköisellä tallennusvälineellä (kuten CD-ROM-levyllä tai disketillä), sähköpostitse tai faksina, ei oteta huomioon.

Ehdotus on myös mahdollista laatia ja jättää hakijoiden oppaassa olevia lomakkeita käyttäen (jäljempänä 'paperilla') tai EPSS-järjestelmän off-line-version lomakkeiden avulla.

Paperilla jätettyjä ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia, ei oteta huomioon.

Lisätietoja ehdotusten jättämismenettelyistä on ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevien ohjeiden liitteessä J.

6.

Ehdotukset, jotka toimitetaan postitse paperilla, on lähetettävä seuraavaan komission osoitteeseen ja varustettava seuraavilla merkinnöillä:

”FP6 - Research Proposals”

(Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-TC-SSA-General)

European Commission

B-1049 Brussels

Jos ehdotukset toimitetaan perille henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan (kuten yksityisen kuriiripalvelun (9)) välityksellä, ne on toimitettava seuraavaan komission osoitteeseen ja varustettava seuraavilla merkinnöillä:

”FP6 - Research Proposals”

(Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-TC-SSA-General)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels

7.

Ehdotusten on oltava perillä komissiossa viimeistään asianomaisessa ehdotuspyynnössä ilmoitettuna määräpäivänä ja kellonaikana. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei oteta huomioon.

Ehdotuksia, jotka eivät täytä ehdotuspyynnössä esitettyjä osallistujien vähimmäismäärää koskevia ehtoja, ei oteta huomioon.

Myöskään ehdotuksia, jotka eivät täytä työohjelmassa mahdollisesti asetettuja lisäkelpoisuusvaatimuksia, ei oteta huomioon.

8.

Jos sama ehdotus on jätetty useampaan kertaan, komissio ottaa käsiteltäväksi sen version, joka on saapunut viimeksi ennen asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritettyä ehdotusten jättämisen määräaikaa.

Jos sama ehdotus on toimitettu sekä paperilla että sähköisessä muodossa (on-line), komissio ottaa käsiteltäväksi ainoastaan sähköisessä muodossa toimitetun ehdotuksen.

9.

Ehdotukset voidaan ottaa huomioon myöhemmällä arviointikierroksella, jos asianomaiseen ehdotuspyyntöön sisältyy tällainen mahdollisuus.

10.

Hakijoita pyydetään mainitsemaan kaikessa yksittäiseen ehdotuspyyntöön liittyvässä kirjeenvaihdossaan (esim. tietoja pyydettäessä tai ehdotusta jätettäessä) asianomaisen ehdotuspyynnön tunnus.


(1)  EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.

(3)  Komission päätös C(2002) 4789, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksillä C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, ja C(2003) 4609, C(2003)5183, C(2004)433, ja C(2004)2002. Kaikki mainitut päätökset ovat julkaisemattomia.

(4)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  Päätös C(2003) 883, 27/3/2003, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä C(2004)1855, 18/5/2004.

(8)  EPSS (Electronic Proposal Submission System) on ohjelmatyökalu, jonka avulla hakijat voivat laatia ja jättää ehdotuksensa sähköisessä muodossa.

(9)  Jos kuriiripalvelu pyytää vastaanottajan puhelinnumeroa, sille tulee ilmoittaa numero (32-2) 2963061 (Daniel Descoutures).


LIITE

1.   Erityisohjelma: Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen

2.   Ensisijainen aihealue/osa-alue: Kaikki ensisijaiset aihealueet

3.   Ehdotuspyynnön nimi: Kohdemaita koskevat erityiset tukitoimet

4.   Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-TC-SSA-General

5.   Julkaisupäivä: 15. kesäkuuta 2004

6.   Määräaika: 14. lokakuuta 2004 klo 17.00 (Brysselin aikaa)

7.   Ohjeellinen kokonaisbudjetti: 2,9 miljoonaa euroa

8.   Tutkimusalueet ja toteutusvälineet:

Tutkimusalue

Toteutusvälineet

Ks. työohjelman liite E

Erityiset tukitoimet (SSA)

9.   Osallistujien vähimmäismäärä:

Toteutusväline

Vähimmäismäärä

Erityiset tukitoimet (SSA)

1 oikeussubjekti maasta, joka on tehnyt tutkimus- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen EY:n kanssa tai neuvottelee parhaillaan tällaisesta sopimuksesta (1)

10.   Osallistumista koskevat rajoitukset: Ei rajoituksia.

11.   Konsortiosopimukset: Tämän ehdotuspyynnön tuloksena toteutettavien TTK-toimien osallistujilta ei edellytetä konsortiosopimuksen tekemistä.

12.   Arviointimenettely:

Arvioinnissa sovelletaan yksivaiheista menettelyä.

Ehdotuksia ei arvioida nimettöminä.

13.   Arviointiperusteet: Sovellettavat perusteet (mukaan luettuina yksittäisten perusteiden painotukset ja kynnyspistemäärät sekä kokonaispisteiden kynnysmäärä) esitetään toteutusvälineittäin työohjelman liitteessä B.

14.   Arvioinnin ja sopimusten tekemisen viitteellinen aikataulu:

arvioinnin tulokset: kahden kuukauden kuluessa kohdassa 6 mainitusta määräajasta,

rahoitustukisopimusten tekeminen: kuuden kuukauden kuluttua kohdassa 6 mainitusta määräajasta.


(1)  Valikoidut osallistujat sellaisista kolmansista maista, jotka ovat tehneet tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen EY:n kanssa tai neuvottelevat parhaillaan tällaisesta sopimuksesta, voivat saada yhteisön rahoitustukea siten kuin työohjelmassa selostetaan.


15.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 158/22


Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen”

(2004/C 158/08)

1.

Euroopan unionin neuvosto vahvisti 30 päivänä syyskuuta 2002 tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002—2006) (1) (jäljempänä ’erityisohjelma’). Erityisohjelman perustana on eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002—2006) 27. kesäkuuta 2002 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY (2).

Erityisohjelmaa koskevan päätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä ’komissio’) vahvisti 9 päivänä joulukuuta 2002 työohjelman (3) (jäljempänä ’työohjelma’), jossa esitetään yksityiskohtaisesti kyseisen erityisohjelman tavoitteet ja tieteelliset ja teknologiset painopisteet sekä toteutusaikataulu.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 16 päivänä joulukuuta 2002 asetuksen säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan yhteisön kuudennen puiteohjelman (2002—2006) toteuttamiseen sekä sen tutkimustulosten levittämistä (4) (jäljempänä ’osallistumissäännöt’). Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotukset tehdään ehdotuspyyntöjen perusteella.

2.

Nyt julkaistavat epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt (jäljempänä ’ehdotuspyynnöt’) koostuvat yleisestä osasta sekä liitteistä, joissa esitetään yksityiskohtaiset ehdot. Liitteissä määritetään epäsuoria TTK-toimia koskevien ehdotusten jättämisen määräaika, arvioinnin valmistumisen viitteellinen aikataulu, ehdotuspyynnön ohjeellinen budjetti, ehdotuspyynnön kattamat osa-alueet ja käytettävät toteutusvälineet, ehdotusten arviointiperusteet, osallistujien vähimmäismäärä sekä mahdolliset osallistumista koskevat rajoitukset.

3.

Epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia voivat jättää komissiolle luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joita ei suljeta rahoituksen ulkopuolelle osallistumissääntöjen taikka Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) 114 artiklan 2 kohdan nojalla (jäljempänä ’hakijat’) ja jotka täyttävät osallistumissäännöissä sekä asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritetyt ehdot.

Hakijoiden osallistumisedellytysten täyttyminen tarkastetaan epäsuorasta TTK-toimesta käytävien neuvottelujen yhteydessä. Ennen sitä hakijoiden on kuitenkin allekirjoitettava vakuutus siitä, ettei mikään varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohtaan sisältyvistä tapauksista koske niitä. Hakijoiden on niin ikään annettava ennen neuvotteluja komissiolle tiedot, jotka luetellaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (6) 173 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan yhteisö noudattaa toiminnassaan miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta. Tasavertaisen osallistumisen toteutumiseksi olisi suotavaa, että erityisesti naiset jättäisivät epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia tai osallistuisivat jätettäviin ehdotuksiin.

4.

Komissio on laatinut hakijoiden käyttöön ehdotuspyyntöihin liittyviä hakijoiden oppaita, joissa annetaan tietoa ehdotusten laadinnasta ja jättämisestä. Lisäksi hakijoiden käytettävissä ovat komission laatimat ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevat ohjeet (7). Nämä oppaat ja ohjeet sekä työohjelman ja muuta ehdotuspyyntöihin liittyvää tietoa saa komissiosta seuraavista osoitteista:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

Internet-osoite: www.cordis.lu/fp6

5.

Epäsuoria toimia koskevat ehdotukset pyydetään jättämään ainoastaan sähköisessä muodossa verkkopohjaisen ehdotusten jättämisjärjestelmän (EPSS (8)) avulla. Ehdotuksen koordinaattori voi kuitenkin poikkeustapauksissa pyytää ennen ehdotuspyynnön määräaikaa komissiolta lupaa jättää ehdotus paperilla. Lupaa on pyydettävä kirjallisesti jommastakummasta seuraavassa mainitusta osoitteesta: European Commission, Directorate General RTD, Directorate G, MO 75 6—13, B-1049 Brussels, puh. (32-2) 299 83 15, faksi (32-2) 296 70 23 tai rtd-nmp@cec.eu.int. Pyyntöön tulee liittää perustelut poikkeusluvan hakemiselle. Hakijat, jotka haluavat jättää ehdotuksensa paperilla, vastaavat itse siitä, että poikkeuslupapyynnöt esitetään ja niihin liittyvät menettelyt suoritetaan riittävän ajoissa ehdotuspyynnön määräajan noudattamista silmällä pitäen.

Kaikkien ehdotusten on sisällettävä kaksi osaa: lomakkeet (osa A) ja sisällön kuvaus (osa B).

Ehdotuksen voi laatia joko verkkoympäristön ulkopuolella (”off-line”) tai verkkoympäristössä (”on-line”) ja jättää verkon välityksellä (”on-line”). Ehdotusten osa B on jätettävä PDF-muodossa (”portable document format”, Adobe-yhteensopiva, versio 3 tai uudempi, embedded fonts). Pakattuja tiedostoja (”zip-tiedostoja”) ei hyväksytä.

EPSS-ohjelmatyökalu (off-line- tai on-line-käyttöä varten) on saatavilla Cordis-verkkosivuilta (www.cordis.lu).

Verkon välityksellä toimitettuja ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia tai eivät ole luettavissa tai jotka sisältävät viruksia, ei oteta huomioon.

Ehdotusversioita, jotka on toimitettu erillisellä sähköisellä tallennusvälineellä (kuten CD-ROM-levyllä tai disketillä), sähköpostitse tai faksina, ei oteta huomioon.

Poikkeusluvan turvin paperilla jätettyjä ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia, ei oteta huomioon.

Lisätietoja ehdotusten jättämismenettelyistä on ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevien ohjeiden liitteessä J.

6.

Ehdotusten on oltava perillä komissiossa viimeistään asianomaisessa ehdotuspyynnössä ilmoitettuna määräpäivänä ja kellonaikana. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei oteta huomioon.

Ehdotuksia, jotka eivät täytä ehdotuspyynnössä esitettyjä osallistujien vähimmäismäärää koskevia ehtoja, ei oteta huomioon.

Myöskään ehdotuksia, jotka eivät täytä työohjelmassa mahdollisesti asetettuja lisäkelpoisuusvaatimuksia, ei oteta huomioon.

7.

Jos sama ehdotus on jätetty useampaan kertaan, komissio ottaa käsiteltäväksi sen version, joka on saapunut viimeksi ennen asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritettyä ehdotusten jättämisen määräaikaa.

8.

Ehdotukset voidaan ottaa huomioon myöhemmällä arviointikierroksella, jos asianomaiseen ehdotuspyyntöön sisältyy tällainen mahdollisuus.

9.

Hakijoita pyydetään mainitsemaan kaikessa yksittäiseen ehdotuspyyntöön liittyvässä kirjeenvaihdossaan (esim. tietoja pyydettäessä tai ehdotusta jätettäessä) ehdotuspyynnön tunnus.


(1)  EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.

(3)  Komission päätös C(2002) 4789, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksillä C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 ja C(2004) 2002. Kaikki mainitut päätökset ovat julkaisemattomia.

(4)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  Päätös C(2003) 883, 27.3.2003, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä C(2004) 1855, 18.5.2004.

(8)  EPSS (Electronic Proposal Submission System) on ohjelmatyökalu, jonka avulla hakijat voivat laatia ja jättää ehdotuksensa sähköisessä muodossa.


LIITE 1

1.   Erityisohjelma: Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen.

2.   Ensisijaiset aihealueet/osa-alueet: Tutkimustyön ensisijainen aihealue 2: ”Tietoyhteiskunnan teknologia” (IST) ja tutkimustyön ensisijainen aihealue 3: ”Nanoteknologia ja nanotieteet, älykkäät monikäyttöiset materiaalit sekä uudet tuotantomenetelmät ja -laitteet” (NMP).

3.   Ehdotuspyynnön nimi: Toinen yhteinen ehdotuspyyntö ensisijaisilla aihealueilla 2 ja 3.

4.   Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-IST-NMP-2.

5.   Julkaisupäivä (1): 15. kesäkuuta 2004.

6.   Määräaika (2): 14.10.2004 klo 17.00 (Brysselin aikaa).

7.   Ohjeellinen kokonaisbudjetti: 180 miljoonaa euroa, jonka on tarkoitus jakautua tasapuolisesti kolmen eri tavoitealueen kesken (ensisijaisen aihealueen 2 ja ensisijaisen aihealueen 3 yhteinen budjetti).

8.   Tutkimusalueet ja toteutusvälineet: Ehdotusten on koskettava seuraavia tavoitealueita:

9.   Osallistujien vähimmäismäärä (3):

Toteutusväline

Vähimmäismäärä

IP ja STREP

3 riippumatonta oikeussubjektia 3 eri jäsenvaltiosta tai assosioituneesta valtiosta, joista vähintään 2 jäsenvaltioita tai assosioituneita ehdokasvaltioita

SSA

1 oikeussubjekti

Tarkoituksena on, että teollisuudella on keskeinen rooli integroiduissa hankkeissa (IP) ja soveltuvilta osin myös kohdennetuissa tutkimushankkeissa (STREP).

10.   Osallistumista koskevat rajoitukset: Ei rajoituksia.

11.   Konsortiosopimukset: Integroitujen hankkeiden (IP) osallistujien on tehtävä konsortiosopimus.

12.   Arviointimenettely: Arvioinnissa sovelletaan yksivaiheista menettelyä. Hakijoiden on noudatettava Hakijoiden oppaassa määritettyä hakemuksen sivujen enimmäismäärää (kirjasinkoko 12). Ehdotuksia ei arvioida nimettöminä.

13.   Arviointiperusteet: Sovellettavat perusteet esitetään toteutusvälineittäin työohjelman liitteessä B.

14.   Arvioinnin ja sopimusten tekemisen viitteellinen aikataulu: Arvioinnin tulosten arvioidaan valmistuvan kahden kuukauden kuluessa määräajasta.


(1)  Ehdotuspyynnöstä vastaavat pääjohtajat voivat aikaistaa tai lykätä ehdotuspyynnön julkaisua enintään yhdellä kuukaudella ilmoitetusta julkaisupäivästä.

(2)  Jos julkaisupäivää aikaistetaan tai lykätään ilmoitetusta (ks. edellinen alaviite), määräaikaa (tai määräaikoja) siirretään tarvittaessa vastaavasti julkaistavassa ehdotuspyynnössä.

(3)  Jäsenvaltioilla tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioita, assosioituneilla valtioilla puiteohjelmaan assosioituneita valtioita ja assosioituneilla ehdokasvaltioilla assosioituneita valtioita, jotka yhteisö on tunnustanut EU:n jäsenehdokasvaltioiksi. Jos jokin jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon sijoittautunut oikeussubjekti koostuu vaadittavasta määrästä oikeussubjekteja, se voi olla epäsuoran toimen ainoa osallistuja.


LIITE 2

1.   Erityisohjelma: Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen.

2.   Toimet: Tutkimustyön ensisijainen aihealue ”Nanoteknologia ja nanotieteet, älykkäät monikäyttöiset materiaalit sekä uudet tuotantomenetelmät ja -laitteet” (NMP).

3.   Ehdotuspyynnön nimi: EY:n ja Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiön (NSF) koordinoitu toimi laskennallisen materiaalitutkimuksen alalla.

4.   Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-NMP-NSF-1.

5.   Julkaisupäivä (1): 15. kesäkuuta 2004.

6.   Määräaika (2): 14. lokakuuta 2004 klo 17.00 (Brysselin aikaa).

7.   Ohjeellinen kokonaisbudjetti: 6 miljoonaa euroa (lisäksi NSF:ltä on määrä saada saman verran rahoitusta hankkeisiin osallistuvien yhdysvaltalaisten tutkimusryhmien rahoittamiseksi).

8.   Tutkimusalueet ja toteutusvälineet:

Tutkimusalue

Toteutusväline

NMP-NSF-1 EY:n ja Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiön (NSF) koordinoitu toimi laskennallisen materiaalitutkimuksen alalla

STREP

9.   Osallistujien vähimmäismäärä:

Toteutusväline

Osallistujien vähimmäismäärä

STREP

3 riippumatonta oikeussubjektia 3 eri jäsenvaltiosta tai assosioituneesta valtiosta, joista vähintään 2 jäsenvaltioita tai assosioituneita ehdokasvaltioita (4)

10.   Osallistumista koskevat rajoitukset: Ei rajoituksia.

11.   Konsortiosopimukset: Tämän ehdotuspyynnön tuloksena toteutettavien kohdennettujen tutkimushankkeiden (STREP) osallistujille konsortiosopimuksen tekeminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

12.   Arviointimenettely:

Kohdennettuja tutkimushankkeita koskevien ehdotusten arvioinnissa sovelletaan yksivaiheista menettelyä kuudennen puiteohjelman sääntöjen sekä NMP-aihealueen joulukuussa 2003 julkaistun työohjelmaversion liitteen B mukaisesti. NSF:lle jätettyjen ehdotusten arvioinnissa sovelletaan NSF:n arviointimenettelyjä. (5)

Ehdotuksia ei arvioida nimettöminä.

13.   Arviointiperusteet:

Sovellettavat perusteet (mukaan luettuina yksittäisten perusteiden painotukset ja kynnyspistemäärät sekä kokonaispisteiden kynnysmäärä) esitetään toteutusvälineittäin NMP-aihealueen työohjelman (vuoden 2003 versio) liitteessä B.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota ehdotusten relevanssiin ensisijaisen aihealueen 3 yleisten tavoitteiden sekä ehdotuspyynnön kattamiin aiheisiin liittyvien yksittäisten tavoitteiden kannalta.

14.   Arvioinnin ja sopimusten tekemisen viitteellinen aikataulu: Arvioinnin tulokset: arviolta kahden kuukauden kuluessa ehdotusten jättämisen määräajasta.


(1)  Ehdotuspyynnön julkaisemisesta vastaava pääjohtaja voi aikaistaa tai lykätä julkaisua enintään yhdellä kuukaudella ilmoitetusta julkaisupäivästä.

(2)  Jos julkaisupäivää aikaistetaan tai lykätään ilmoitetusta (ks. edellinen alaviite), määräaikaa (tai määräaikoja) siirretään tarvittaessa vastaavasti.

(3)  Ehdotuspyyntöä varten käytettävissä olevasta ohjeellisesta budjetista kyetään rahoittamaan noin viittä ehdotettavaa hanketta.

(4)  Hankekumppaneita tulisi olla tasapuolisesti Euroopasta ja Yhdysvalloista.

(5)  Ehdotukset, joille haetaan rahoitustukea, olisi lähetettävä samanaikaisesti sekä EY:lle että NSF:lle. Varoja ei kuitenkaan siirretä EY:n ja Yhdysvaltojen välillä. Eurooppalaiset tutkimusryhmät lähettävät ehdotuksen EY:lle noudattaen kuudennen puiteohjelman sääntöjä ja yhdysvaltalaiset tutkimusryhmät puolestaan NSF:lle (ks. www.nsf.org). Jätettävissä kahdessa ehdotuksessa tulee noudattaa EY:n osalta EY:n hakijoiden ohjeita ja Yhdysvaltojen osalta NSF:n hakijoiden ohjeita. Ehdotusten teknisen osan on kuitenkin oltava yhteinen.


15.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 158/26


Epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen”

Ensisijainen aihealue/osa-alue: Tietoyhteiskunnan teknologia (IST)

Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-IST-3

Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-IST-FETPI

(2004/C 158/09)

1.

Euroopan unionin neuvosto vahvisti 30 päivänä syyskuuta 2002 tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002—2006) (jäljempänä ’erityisohjelma’). Erityisohjelman perustana on eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002—2006) 27 päivänä kesäkuuta 2002 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY (1).

Erityisohjelmaa koskevan päätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä ’komissio’) vahvisti 9 päivänä joulukuuta 2002 työohjelman (2) (jäljempänä ’työohjelma’), jossa esitetään yksityiskohtaisesti kyseisen erityisohjelman tavoitteet ja tieteelliset ja teknologiset painopisteet sekä toteutusaikataulu.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 16 päivänä joulukuuta 2002 asetuksen säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan yhteisön kuudennen puiteohjelman (2002—2006) toteuttamiseen sekä sen tutkimustulosten levittämistä (3) (jäljempänä ’osallistumissäännöt’). Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotukset tehdään ehdotuspyyntöjen perusteella.

2.

Nyt julkaistavat epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt (jäljempänä ’ehdotuspyynnöt’) koostuvat yleisestä osasta sekä liitteistä, joissa esitetään yksityiskohtaiset ehdot. Liitteissä määritetään epäsuoria TTK-toimia koskevien ehdotusten jättämisen määräaika, arvioinnin valmistumisen viitteellinen aikataulu, ehdotuspyynnön ohjeellinen budjetti, ehdotuspyynnön kattamat osa-alueet ja käytettävät toteutusvälineet, ehdotusten arviointiperusteet, osallistujien vähimmäismäärä sekä mahdolliset osallistumista koskevat rajoitukset.

3.

Epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia voivat jättää komissiolle luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joita ei suljeta rahoituksen ulkopuolelle osallistumissääntöjen taikka Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4) 114 artiklan 2 kohdan nojalla (jäljempänä ’hakijat’) ja jotka täyttävät osallistumissäännöissä sekä asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritetyt ehdot.

Hakijoiden osallistumisedellytysten täyttyminen tarkastetaan epäsuorasta TTK-toimesta käytävien neuvottelujen yhteydessä. Ennen sitä hakijoiden on kuitenkin allekirjoitettava vakuutus siitä, ettei mikään varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohtaan sisältyvistä tapauksista koske niitä. Hakijoiden on niin ikään annettava ennen neuvotteluja komissiolle tiedot, jotka luetellaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (5) 173 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan yhteisö noudattaa toiminnassaan miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta. Tasavertaisen osallistumisen toteutumiseksi olisi suotavaa, että erityisesti naiset jättäisivät epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia tai osallistuisivat jätettäviin ehdotuksiin.

4.

Komissio on laatinut hakijoiden käyttöön ehdotuspyyntöihin liittyviä hakijoiden oppaita, joissa annetaan tietoa ehdotusten laadinnasta ja jättämisestä. Lisäksi hakijoiden käytettävissä ovat komission laatimat ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevat ohjeet (6). Nämä oppaat ja ohjeet sekä työohjelman ja muuta ehdotuspyyntöihin liittyvää tietoa saa komissiosta seuraavista osoitteista:

European Commission

The IST Information Desk

Directorate General INFSO

BU31 1/19

B-1049 Brussels

e-mail: ist@cec.eu.int

Internet-osoite: www.cordis.lu/ist

5.

Epäsuoria toimia koskevat ehdotukset pyydetään jättämään ainoastaan sähköisessä muodossa verkkopohjaisen ehdotusten jättämisjärjestelmän (EPSS (7)) avulla. Ehdotuksen koordinaattori voi kuitenkin poikkeustapauksissa pyytää ennen ehdotuspyynnön määräaikaa komissiolta lupaa jättää ehdotus paperilla. Lupaa on pyydettävä kirjallisesti jommastakummasta seuraavassa mainitusta osoitteesta:

European Commission

The IST Information Desk

Directorate General INFSO

BU31 1/19

B-1049 Brussels

e-mail: ist@cec.eu.int

Pyyntöön tulee liittää perustelut poikkeusluvan hakemiselle. Hakijat, jotka haluavat jättää ehdotuksensa paperilla, vastaavat itse siitä, että poikkeuslupapyynnöt esitetään ja niihin liittyvät menettelyt suoritetaan riittävän ajoissa ehdotuspyynnön määräajan noudattamista silmällä pitäen.

Kaikkien ehdotusten on sisällettävä kaksi osaa: lomakkeet (osa A) ja sisällön kuvaus (osa B).

Ehdotuksen voi laatia joko verkkoympäristön ulkopuolella (”off-line”) tai verkkoympäristössä (”on-line”) ja jättää verkon välityksellä (”on-line”). Ehdotusten osa B on jätettävä PDF-muodossa (”portable document format”, Adobe-yhteensopiva, versio 3 tai uudempi, embedded fonts). Pakattuja tiedostoja (”zip-tiedostoja”) ei hyväksytä.

EPSS-ohjelmatyökalu (off-line- tai on-line-käyttöä varten) on saatavilla Cordis-verkkosivuilta (www.cordis.lu).

Verkon välityksellä toimitettuja ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia tai eivät ole luettavissa tai jotka sisältävät viruksia, ei oteta huomioon.

Ehdotusversioita, jotka on toimitettu erillisellä sähköisellä tallennusvälineellä (kuten CD-ROM-levyllä tai disketillä), sähköpostitse tai faksina, ei oteta huomioon.

Poikkeusluvan turvin paperilla jätettyjä ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia, ei oteta huomioon.

Lisätietoja ehdotusten jättämismenettelyistä on ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevien ohjeiden liitteessä J.

6.

Ehdotusten on oltava perillä komissiossa viimeistään asianomaisessa ehdotuspyynnössä ilmoitettuna määräpäivänä ja kellonaikana. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei oteta huomioon.

Ehdotuksia, jotka eivät täytä ehdotuspyynnössä esitettyjä osallistujien vähimmäismäärää koskevia ehtoja, ei oteta huomioon.

Myöskään ehdotuksia, jotka eivät täytä työohjelmassa mahdollisesti asetettuja lisäkelpoisuusvaatimuksia, ei oteta huomioon.

7.

Jos sama ehdotus on jätetty useampaan kertaan, komissio ottaa käsiteltäväksi sen version, joka on saapunut viimeksi ennen asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritettyä ehdotusten jättämisen määräaikaa.

8.

Ehdotukset voidaan ottaa huomioon myöhemmällä arviointikierroksella, jos asianomaiseen ehdotuspyyntöön sisältyy tällainen mahdollisuus.

9.

Hakijoita pyydetään mainitsemaan kaikessa yksittäiseen ehdotuspyyntöön liittyvässä kirjeenvaihdossaan (esim. tietoja pyydettäessä tai ehdotusta jätettäessä) ehdotuspyynnön tunnus.


(1)  EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.

(3)  Komission päätös C(2002) 4789, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksillä C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, ja C(2004) 2002, Kaikki mainitut päätökset ovat julkaisemattomia.

(4)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  Päätös C(2003) 883, 27.3.2003, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä C(2004)1855, 18.5.2004.


LIITE

1.   Erityisohjelma: Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen

2.   Ensisijainen aihealue/osa-alue: Tietoyhteiskunnan teknologia (IST)

3.   Ehdotuspyynnön nimi: Kolmas ehdotuspyyntö ensisijaisella aihealueella ”Tietoyhteiskunnan teknologia”

4.   Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2004-IST-3

5.   Julkaisupäivä: 15. kesäkuuta 2004

6.   Määräaika: 22. syyskuuta 2004 klo 17.00 (Brysselin aikaa)

7.   Ohjeellinen kokonaisbudjetti: 28 miljoonaa euroa, josta

10 miljoonaa euroa tavoitealuetta 2.3.6.1 varten,

8 miljoonaa euroa tavoitealuetta 2.3.6.2 varten,

10 miljoonaa euroa tavoitealuetta 2.3.6.3 varten.

8.   Tutkimusalueet ja toteutusvälineet: Ehdotusten on koskettava seuraavia tavoitealueita:

2.3.6.1: Toimet, joilla edistetään ja helpotetaan uusien jäsenvaltioiden ja assosioituneiden ehdokasvaltioiden organisaatioiden osallistumista IST-ohjelman toimiin,

2.3.6.2: Valmistautuminen tulevaan kansainväliseen yhteistyöhön tietoyhteiskunnan teknologian alalla,

2.3.6.3: Eteneminen kohti eurooppalaiselle tutkimusalueelle asetettuja tavoitteita tietoyhteiskunnan teknologian eri osa-alueilla (ks. kohta 10, jossa selostetaan rajoituksia koordinointitoimiin osallistumiselle).

Tavoitealueilla toteutettavissa toimissa käytetään seuraavia toteutusvälineitä:

9.   Osallistujien vähimmäismäärä (1):

Tavoitealue

Vähimmäismäärä

Kaikki tavoitealueet

Koordinointitoimet: 3 riippumatonta oikeussubjektia 3:sta eri jäsenvaltiosta tai assosioituneesta valtiosta, joista vähintään 2 jäsenvaltioita tai assosioituneita ehdokasvaltioita

Erityiset tukitoimet: 1 oikeussubjekti

10.   Osallistumista koskevat rajoitukset::

Tavoitealue

Rajoitukset

2.3.6.1 ja 2.3.6.2

Ei rajoituksia

2.3.6.3

Koordinointitoimet:

Osallistujien vähimmäismäärä saa koostua ainoastaan i) julkisyhteisöistä, jotka vastaavat kansallisella tai alueellisella tasolla toteutettavien tutkimustoimien rahoituksesta tai hallinnoinnista, ii) muista kansallisista tai alueellisista organisaatioista, jotka rahoittavat tai hallinnoivat tällaisia tutkimustoimia, tai iii) Euroopan tasolla toimivista elimistä, joiden tehtäviin kuuluu kansallisesti rahoitettavan tutkimustoiminnan yleiseurooppalainen koordinointi.

Osallistujien vähimmäismäärän ylittävältä osalta mukana voivat olla rajoituksetta myös: a) avustusorganisaatiot tai muut yksityiset organisaatiot, jotka niin ikään hallinnoivat tutkimusohjelmia, joiden strateginen suunnittelu ja toteutus tapahtuu kansallisella tai alueellisella tasolla, tai b) kansallisten tai alueellisten tutkimustoimien keskeiset osallistujat, joiden tekninen asiantuntemus tukee kehitysstrategioiden laatimisen (roadmapping) tai pitkän aikavälin yhteisten visioiden luomisen kaltaisia toimia.

Erityiset tukitoimet:

Ei rajoituksia

11.   Konsortiosopimukset: Tämän ehdotuspyynnön tuloksena toteutettavien TTK-toimien osallistujien on tehtävä konsortiosopimus.

12.   Arviointimenettely: Arvioinnissa sovelletaan yksivaiheista menettelyä. Ehdotuksia ei arvioida nimettöminä.

13.   Arviointiperusteet: Ks. IST-työohjelman 2003–2004 kohta 2.5 (2).

14.   Arvioinnin ja sopimusten tekemisen viitteellinen aikataulu: Arvioinnin tulosten arvioidaan valmistuvan kahden kuukauden kuluessa ehdotusten jättämisen määräajasta.

TULEVAT JA KEHITTEILLÄ OLEVAT TEKNOLOGIAT (FET) — ENNAKOIVAT TOIMET

1.

:

Erityisohjelma

:

Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen

2.

:

Ensisijainen aihealue/osa-alue

:

Tietoyhteiskunnan teknologia (IST)

3.

:

Ehdotuspyynnön nimi

:

Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat — Ennakoivat toimet

4.

:

Ehdotuspyynnön tunnus

:

FP6-2004-IST-FETPI

5.

:

Julkaisupäivä

:

15. kesäkuuta 2004

6.

:

Määräaika (3)

:

22. syyskuuta 2004 klo 17.00 (Brysselin aikaa)

7.

:

Ohjeellinen kokonaisbudjetti

:

80 miljoonaa euroa

8.

:

Tutkimusalueet ja toteutusvälineet

:

Ehdotuspyyntö koskee seuraavia tutkimusalueita

2.3.4.2.(iv): Kvanttitekniikkaan perustuva tietojenkäsittely ja viestintä,

2.3.4.2.(v): Kokonaisvaltainen tietotekniikka,

2.3.4.2.(vi): Kehitteillä oleva nanoelektroniikka,

2.3.4.2.(vii): Luontoa jäljittelevät älykkäät tietojärjestelmät.

Tutkimusalueilla toteutettavissa toimissa käytetään seuraavia toteutusvälineitä:

Tutkimusalue

Toteutusväline(et)

2.3.4.2.(iv)

Integroidut hankkeet (IP)

2.3.4.2.(v), 2.3.4.2.(vi), 2.3.4.2.(vii)

integroidut hankkeet (IP); huippuosaamisen verkostot (NoE)12

9.

:

Osallistujien vähimmäismäärä (5)

:

Tutkimusalue

Vähimmäismäärä

Kaikki tutkimusalueet

3 riippumatonta oikeussubjektia 3:sta eri jäsenvaltiosta tai assosioituneesta valtiosta, joista vähintään 2 jäsenvaltioita tai assosioituneita ehdokasvaltioita

10.

:

Osallistumista koskevat rajoitukset

:

Ei rajoituksia.

11.

:

Konsortiosopimukset

:

Tämän ehdotuspyynnön tuloksena toteutettavien TTK-toimien osallistujien on tehtävä konsortiosopimus.

12.

:

Arviointimenettely

:

Arvioinnissa sovelletaan yksivaiheista menettelyä. Ehdotuksia ei arvioida nimettöminä.

13.

:

Arviointiperusteet

:

Ks. IST-työohjelman 2003—2004 kohta 2.5 (6).

14.

:

Arvioinnin ja sopimusten tekemisen viitteellinen aikataulu

:

Arvioinnin tulosten arvioidaan valmistuvan kahden kuukauden kuluessa ehdotusten jättämisen määräajasta.


(1)  Jäsenvaltioilla tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioita, assosioituneilla valtioilla puiteohjelmaan assosioituneita valtioita ja assosioituneilla ehdokasvaltioilla assosioituneita valtioita, jotka yhteisö on tunnustanut EU:n jäsenehdokasvaltioiksi. Jos jokin jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon / assosioituneeseen ehdokasvaltioon sijoittautunut oikeussubjekti koostuu vaadittavasta määrästä oikeussubjekteja, se voi olla epäsuoran toimen ainoa osallistuja.

(2)  Ks. ”Information Society Technologies” verkkosivulla http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.

(3)  Ehdotuksen voi jättää esitarkastukseen sähköpostitse tai faksilla milloin tahansa 1. heinäkuuta 2004 saakka.

(4)  Ks. IST-työohjelman 2003—2004 kohta 2.3.4.2.

(5)  Jäsenvaltioilla tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioita, assosioituneilla valtioilla puiteohjelmaan assosioituneita valtioita ja assosioituneilla ehdokasvaltioilla assosioituneita valtioita, jotka yhteisö on tunnustanut EU:n jäsenehdokasvaltioiksi. Jos jokin jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon / assosioituneeseen ehdokasvaltioon sijoittautunut oikeussubjekti koostuu vaadittavasta määrästä oikeussubjekteja, se voi olla epäsuoran toimen ainoa osallistuja.

(6)  Ks. ”Information Society Technologies” verkkosivulla http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.