ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 87E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
7. huhtikuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2003—2004

 

Maanantai 17. marraskuuta 2003

2004/C 087E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Puhemiehen ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Vastaanotetut asiakirjat

Parlamentin kokoonpano

Valtakirjojen tarkastus

Vetoomukset

Määrärahojen siirrot

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Euroopan vammaisten vuosi 2003 (julkilausuma ja keskustelu)

Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen (2002—2006) * (keskustelu)

Tutkimusinvestoinnit (keskustelu)

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** I — Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut *** I — Televiestinnän sääntely (keskustelu)

Ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävä kaasuöljy * (keskustelu)

Parlamentin kokoonpano

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

17

 

Tiistai 18. marraskuuta 2003

2004/C 087E/2

PÖYTÄKIRJA

19

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Puhemiehen ilmoitus

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Vuoden 2004 lainsäädäntö- ja työohjelma — Eurostat (julkilausuma ja keskustelu)

ÄÄNESTYKSET

Humala-alan YMJ * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonta * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Ulkoisten rajojen ylityspaikkojen kyltit * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Väärennetyt eurometallirahat * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Virkamiesten palvelukseen ottaminen laajentumisen vuoksi * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** I (äänestys)

Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut *** I (äänestys)

Ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävä kaasuöljy * (äänestys)

Tutkimusinvestoinnit (äänestys)

Televiestinnän sääntely (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Alusten ja satamien turvatoimien parantaminen *** I (keskustelu)

Pääsy satamapalvelujen markkinoille *** III (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Syöpäseulonta * (keskustelu)

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto *** I (keskustelu)

Jätteiden siirrot *** I (keskustelu)

Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa (keskustelu)

Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta *** III (keskustelu)

Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

30

LIITE I

32

LIITE II

36

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

40

P5_TA(2003)0487Humala-alan YMJ *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta (KOM(2003) 562 — C5-0460/2003 — 2003/0216(CNS))

40

P5_TA(2003)0488Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä kansainväliseen kasvinsuojeluyleissopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyttynä vuoden 1997 marraskuussa pidetyssä FAOn kahdennessakymmenennessäyhdeksännessä kokouksessa hyväksytyllä päätöslauselmalla 12/97 (KOM(2003) 470 — C5-0392/2003 — 2003/0178(CNS))

40

P5_TA(2003)0489Korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonta *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi korkeaaktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonnasta (KOM(2003) 18 — C5-0019/2003 — 2003/0005(CNS))

41

P5_TA(2003)0490Ulkoisten rajojen ylityspaikkojen kyltit *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Helleenien tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi ulkoisten rajojen ylityspaikoilla olevissa kylteissä käytettävien vähimmäismerkintöjen määrittämisestä (8830/2003 — C5-0253/2003 — 2003/0815(CNS))

42

P5_TA(2003)0491Väärennetyt eurometallirahat *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (13203/2003 — C5-0471/2003 — 2003/0158(CNS))

44

P5_TA(2003)0492Virkamiesten palvelukseen ottaminen laajentumisen vuoksi *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi virkamiesten palvelukseen ottamista Euroopan yhteisöihin koskevista väliaikaisista erityistoimenpiteistä Kyproksen, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Tšekin, Slovakian ja Slovenian liittymisen vuoksi (KOM(2003) 351 — C5-0287/2003 — 2003/0123(CNS))

45

P5_TA(2003)0493Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta (KOM(2003) 220 — C5-0199/2003 — 2003/0086(COD))

45

P5_TA(2003)0494Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimivasta tarjoamisesta viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (IDABC) (KOM(2003) 406 — C5-0310/2003 — 2003/0147(COD))

46

P5_TC1-COD(2003)0147Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o ..../2003/EY tekemiseksi yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimiva tarjoaminen viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (IDABC)

46

LIITE IYHTEISTÄ ETUA PALVELEVAT HANKKEET

56

LIITE IILAAJA-ALAISET TOIMENPITEET

58

P5_TA(2003)0495TutkimusinvestoinnitEuroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta Tutkimusinvestoinnit: toimintasuunnitelma Euroopalle (KOM(2003) 226 — 2003/2148(INI))

60

P5_TA(2003)0496Televiestinnän sääntelyEuroopan parlamentin päätöslauselma komission kahdeksannesta raportista televiestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta (KOM(2002) 695 — 2003/2090(INI))

65

 

Keskiviikko 19. marraskuuta 2003

2004/C 087E/3

PÖYTÄKIRJA

70

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Määrärahojen siirrot

Hallitustenvälisen konferenssin edistyminen, mukaan lukien talousarvionäkökohdat (julkilausumat ja keskustelu)

Euromed (julkilausumat ja keskustelu)

ÄÄNESTYKSET

Naisten oikeudet (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta *** III (äänestys)

Alusten ja satamien turvatoimien parantaminen *** I (äänestys)

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto *** I (äänestys)

Öljytuotteiden toimitusvarmuus *** I (lopullinen äänestys)

Syöpäseulonta * (äänestys)

Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti * (äänestys)

Tervetulotoivotukset

Raakaöljyn ja öljytuotteiden hankinta * (lopullinen äänestys)

Jätteiden siirrot *** I (äänestys)

Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen (2002—2006) * (äänestys)

Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa (äänestys)

Jätedirektiivi 75/442/ETY (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

EU:n ja Venäjän huippukokouksen tulokset (julkilausumat ja keskustelu)

Suhteet EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin (keskustelu)

Pohjoinen ulottuvuus (julkilausumat ja keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Meriturvallisuuden parantamista käsittelevän väliaikaisen valiokunnan kokoonpano

Talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö

EU:n puolustustarvikepolitiikka (keskustelu)

Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi (keskustelu)

Tuki UNMIKille (Kosovo) ja korkean edustajan toimistolle (Bosnia ja Hertsegovina) (keskustelu)

Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) (keskustelu)

EU:n ja Kanadan huippukokous (Ottawa, 17. joulukuuta 2003) (julkilausuma ja keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

85

LIITE I

87

LIITE II

89

LIITE III

102

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

145

P5_TA(2003)0497Naisten oikeudetEuroopan parlamentin päätöslauselma naisten oikeuksien loukkaamisesta ja Euroopan unionin kansainvälisistä suhteista (2002/2286(INI))

145

P5_TA(2003)0498Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta *** IIIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta (PE-CONS 3665/2003 — C5-435/2003 — 2001/0257(COD))

149

P5_TA(2003)0499Alusten ja satamien turvatoimien parantaminen *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten ja satamien turvatoimien parantamisesta (KOM(2003) 229 — C5-0218/2003 —2003/0089(COD))

150

P5_TC1-COD(2003)0089Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi alusten ja satamien turvatoimien parantamisesta

150

LIITE IIHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN LIITTEEN MUUTOKSET

160

LIITE IIALUSTEN JA SATAMIEN KANSAINVÄLINEN TURVASÄÄNNÖSTÖ (ISPS-SÄÄNNÖSTÖ)

169

LIITE III

194

P5_TA(2003)0500Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta (KOM(2003) 63 — C5-0058/2003 — 2003/0032(COD))

246

P5_TC1-COD(2003)0032Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2003 antamiseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta

246

P5_TA(2003)0501Öljytuotteiden toimitusvarmuus *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi öljytuotteiden toimitusvarmuutta koskevien toimenpiteiden lähentämisestä (KOM(2002) 488 — C5-0448/2002 — 2002/0219(COD))

263

P5_TA(2003)0502Syöpäseulonta *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta (KOM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS))

263

P5_TA(2003)0503Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta (KOM(2002) 729 — C5-0027/2003 — 2002/0297(CNS))

269

P5_TA(2003)0504Raakaöljyn ja öljytuotteiden hankinta *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annettujen neuvoston direktiivien 68/414/ETY ja 98/93/EY sekä raakaöljyn ja öljytuotteiden hankintavaikeuksista aiheutuneiden vaikutusten lieventämiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 73/238/ETY kumoamisesta (KOM(2002) 488 — C5-0489/2002 — 2002/0221(CNS))

280

P5_TA(2003)0505Jätteiden siirrot *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirroista (KOM(2003) 379 — C5-0365/2003 — 2003/0139(COD))

281

P5_TC1-COD(2003)0139Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2003 antamiseksi jätteiden siirroista

281

LIITE IA

325

LIITE IB

328

LIITE IIILMOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT JA ASIAKIRJAT

331

LIITE IIILUETTELO JÄTTEISTÄ, JOIDEN MUKANA ON SIIRTOJEN YHTEYDESSÄ OLTAVA TIETYT TIEDOT (NS. VIHREÄN JÄTELUETTELON JÄTTEET)

332

LIITE IVLUETTELO JÄTTEISTÄ, JOIHIN SOVELLETAAN KIRJALLISTA ILMOITUS- JA HYVÄKSYNTÄ-MENETTELYÄ (NS. KELTAISEN JÄTELUETTELON JÄTTEET)

334

LIITE IVALIITTEESSÄ III LUETELLUT JÄTTEET, JOIHIN KUITENKIN SOVELLETAAN KIRJALLISTA ILMOITUSJA HYVÄKSYNTÄMENETTELYÄ (3 ARTIKLAN 3 KOHTA)

336

LIITE VJÄTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN 36 ARTIKLASSA SÄÄDETTYÄ VIENTIKIELTOA

336

LIITE VITIEDOT, JOTKA ON LIITETTÄVÄ LIITTEESSÄ III LUETELTUJEN HYÖDYNNETTÄVIKSI TARKOITETTUJEN JÄTTEIDEN SIIRTOIHIN (17 ARTIKLA)

384

LIITE VIITUKHOLMAN YLEISSOPIMUKSEN LIITTEISSä A, B ja C LUETELLUT KEMIKAALIT

385

LIITE VIIIOHJEET YMPÄRISTÖN KANNALTA JÄRKEVÄSTÄ JÄTEHUOLLOSTA (41 ARTIKLA)

385

LIITE IXJÄSENVALTIOIDEN RAPORTOINTIVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄ LISÄLOMAKE (53 ARTIKLAN 3 KOHTA)

386

P5_TA(2003)0506Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen (2002—2006) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen (2002—2006) tehdyn päätöksen 2002/834/EY muuttamisesta (KOM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS))

390

P5_TA(2003)0507Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaaEuroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa (KOM(2002) 179 — C5-0328/2002 — 2002/2172(COS))

395

P5_TA(2003)0508Jätedirektiivi 75/442/ETYEuroopan parlamentin päätöslauselma komission kertomuksesta jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY täytäntöönpanosta (KOM(2003) 250 — 2003/2124(INI))

400

 

Torstai 20. marraskuuta 2003

2004/C 087E/4

PÖYTÄKIRJA

405

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

EU:n ja maailman teollistumattomien alueiden suhteet * — Unionin aktiivisen kansalaisuuden edistäminen * — Naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivat järjestöt *** I (keskustelu)

Puhemiehen ilmoitus

Tervetulotoivotukset

ÄÄNESTYKSET

Meriturvallisuuden parantaminen (väliaikaisen valiokunnan jäsenten nimittäminen) (äänestys)

Talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Kulttuurin sosiaalinen ulottuvuus (työjärjestyksen 52 artikla)

Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Pääsy satamapalvelujen markkinoille *** III (äänestys)

Naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivat järjestöt *** I (äänestys)

Tuki UNMIKille (Kosovo) ja korkean edustajan toimistolle (Bosnia ja Hertsegovina) * (äänestys)

EU:n ja maailman teollistumattomien alueiden suhteet * (äänestys)

Unionin aktiivisen kansalaisuuden edistäminen * (äänestys)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus * (äänestys)

Vuonna 1998 tehty pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva pöytäkirja * (äänestys)

Varainhoitoa koskevat määräykset ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista (äänestys)

Euromed (äänestys)

EU/Venäjä-huippukokous (äänestys)

Suhteet EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin (äänestys)

Pohjoinen ulottuvuus (äänestys)

EU:n puolustustarvikepolitiikka (äänestys)

Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Euroopan unionin tiedotusverkkojen ja Eurooppatietopisteiden nykytilanne (suullinen kysymys, josta keskustellaan)

KESKUSTELU IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA

Sri Lanka (keskustelu)

Aceh (keskustelu)

Vietnam: uskonnonvapaus (keskustelu)

KESKUSTELU IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA PÄÄTTYI

Esityslista

ÄÄNESTYKSET

Sri Lanka (äänestys)

Aceh (äänestys)

Vietnam: uskonnonvapaus (äänestys)

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

Vastaanotetut asiakirjat

Valtakirjojen tarkastus

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä — Valiokuntien yhteistyö

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

421

LIITE I

423

LIITE II

436

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

466

P5_TA(2003)0509Schengenin tietojärjestelmä (SIS II)Euroopan parlamentin suositus neuvostolle toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmästä (SIS II) (2003/2180(INI))

466

P5_TA(2003)0510Pääsy satamapalvelujen markkinoille *** IIIEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pääsystä satamapalvelujen markkinoille (PE-CONS 3670/2003 — C5-0461/2003 — 2001/0047(COD))

471

P5_TA(2003)0511Naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivat järjestöt *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelman perustamisesta naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi (KOM(2003) 279 — C5-0261/2003 — 2003/0109(COD))

471

P5_TC1-COD(2003)0109Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2003/EY tekemiseksi yhteisön toimintaohjelman perustamisesta naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi

472

LIITE

476

P5_TA(2003)0512Tuki UNMIKille (Kosovo) ja korkean edustajan toimistolle (Bosnia ja Hertsegovina) *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation (UNMIK) sekä Bosnia ja Hertsegovinassa olevan korkean edustajan toimiston tukemisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2000 muuttamisesta (KOM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS))

478

P5_TA(2003)0513EU:n ja maailman teollistumattomien alueiden suhteet *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta Euroopan unionin ja maailman tiettyjen teollistumattomien alueiden suhteisiin liittyvää keskinäistä ymmärrystä edistävien elinten ja laitosten tukemiseksi (KOM(2003) 280 — C5-0350/2003 — 2003/0110(CNS))

480

P5_TA(2003)0514Unionin aktiivisen kansalaisuuden edistäminen *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi (KOM(2003) 276 — C5-0321/2003 — 2003/0116(CNS))

484

P5_TA(2003)0515Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2003) 331 — C5-0315/2003 — 2003/0118(CNS))

495

P5_TA(2003)0516Vuonna 1998 tehty pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva pöytäkirja *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuonna 1998 tehdyn pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä yhteisön puolesta (KOM(2003) 332 — C5-0318/2003 — 2003/0117(CNS))

497

P5_TA(2003)0517Varainhoitoa koskevat määräykset ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaistaEuroopan parlamentin päätöslauselma varainhoitoa koskevista määräyksistä ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista

498

P5_TA(2003)0518EuromedEuroopan parlamentin päätöslauselma Euro-Välimeri-kumppanuudesta

500

P5_TA(2003)0519EU/Venäjä-huippukokousEuroopan parlamentin päätöslauselma Roomassa 6. marraskuuta 2003 pidetystä EU:n ja Venäjän 12. huippukokouksesta

503

P5_TA(2003)0520Suhteet EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihinEuroopan parlamentin päätöslauselma laajemmasta Euroopasta ja naapuruudesta: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin (KOM(2003) 104 — 2003/2018(INI))

506

P5_TA(2003)0521Pohjoinen ulottuvuusEuroopan parlamentin päätöslauselma pohjoisesta ulottuvuudesta

515

P5_TA(2003)0522EU:n puolustustarvikepolitiikkaEuroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan puolustus — teollisuus- ja markkinanäkökohtia — tavoitteena EU:n puolustustarvikepolitiikka (KOM(2003) 113 — 2003/2096(INI))

518

P5_TA(2003)0523Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessiEuroopan parlamentin päätöslauselma Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessista — Toinen vuosikertomus (KOM(2003) 139 — 2003/2094(INI))

521

P5_TA(2003)0524Sri LankaEuroopan parlamentin päätöslauselma Sri Lankasta

527

P5_TA(2003)0525AcehEuroopan parlamentin päätöslauselma Acehista

528

P5_TA(2003)0526Vietnam: uskonnonvapausEuroopan parlamentin päätöslauselma Vietnamista

531

FI

 


I (Tiedonantoja)

EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2003—2004

Maanantai 17. marraskuuta 2003

7.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 87/1


PÖYTÄKIRJA

(2004/C 87 E/01)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti varapuhemies

David W. MARTIN

1.   Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.

2.   Puhemiehen ilmoitukset

Puhemies lausui parlamentin puolesta muistosanat lauantaina 15. marraskuuta Saint-Nazairen telakalla tapahtuneessa onnettomuudessa kuolleiden muistoksi sekä mainittuna päivänä kahteen eri synagoogaan Istanbulissa kohdistuneiden terrori-iskujen uhrien muistoksi. Hän ilmaisi myötätuntonsa ja esitti surunvalittelut uhrien perheille ja Turkin hallitukselle.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies avaa huomisen istunnon puheella Nasirijan terrori-iskussa surmansa saaneiden italialaisten uhrien muistoksi.

3.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Giorgio Lisi ilmoitti olleensa läsnä 5. marraskuuta 2003 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

4.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1)

neuvostolta ja komissiolta:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 93/6/ETY ja 94/19/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/12/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi (KOM(2003) 659 — C5-0520/2003 — 2003/0263(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

 

lausuntoa varten: AFCO

oikeusperusta:

EY 47 artiklan 2 kohta

Neuvoston lausunto ehdotukseen määrärahojen siirtämiseksi 29/2003 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2003 yleisen talousarvion pääluokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa A (C5-0522/2003 — 2003/2185(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi 34/2003 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2003 yleisen talousarvion pääluokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa B (SEC(2003) 256 — C5-0523/2003 — 2003/2198(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi 36/2003 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2003 yleisen talousarvion pääluokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa B (SEC(2003) 257 — C5-0524/2003 — 2003/2199(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus neuvoston päätökseksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja niiden sopimusten mukautuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, koskevan asiakirjan muuttamisesta yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen vuoksi (KOM(2003) 643 — C5-0525/2003 — 2003/0253(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

 

lausuntoa varten: BUDG

oikeusperusta:

liittymissopimuksen 2 artiklan 3 kohta, liittymisasiakirjan 23 artikla

Ehdotus neuvoston päätökseksi tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä yhteisön puolesta (KOM(2003) 625 — C5-0526/2003 — 2003/0249(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

 

lausuntoa varten: LIBE, JURI

oikeusperusta:

EY 175 artiklan 1 kohta, EY 300 artiklan 2 ja 3 kohdan 1 alakohta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (LIFE) annetun asetuksen N:o 1655/2000 muuttamisesta (KOM(2003) 667 — C5-0527/2003 — 2003/0260(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

 

lausuntoa varten: BUDG

oikeusperusta:

EY 175 artiklan 1 kohta

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi monivuotisesta ohjelmasta (2004—2006) tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaksi integroimiseksi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiin Euroopassa (eLearning-ohjelma) (KOM(2003) 699 — C5-0528/2003 — 2002/0303(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

 

lausuntoa varten: BUDG, ITRE, FEMM

oikeusperusta:

EY 149 artiklan 4 kohta, EY 150 artiklan 4 kohta

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen yhteisymmärryksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus World) (2004—2008) (KOM(2003) 694 — C5-0529/2003 — 2002/0165(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

 

lausuntoa varten: AFET, BUDG, EMPL, FEMM

oikeusperusta:

EY 149 artikla

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön lentoasemia käyttävien yhteisön ulkopuolisten maiden ilma-alusten turvallisuudesta (KOM(2003) 674 — C5-0537/2003 — 2002/0014(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: RETT

 

lausuntoa varten: BUDG, LIBE, JURI, ENVI

oikeusperusta:

EY 80 artiklan 2 kohta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (KOM(2003) 671 — C5-0538/2003 — 2003/0262(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

 

lausuntoa varten: JURI, ITRE

oikeusperusta:

EY 95 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi 35/2003 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2003 yleisen talousarvion pääluokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa B (SEC(2003) 286 — C5-0539/2003 — 2003/2206(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi 40/2003 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2003 yleisen talousarvion pääluokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa B (SEC(2003) 282 — C5-0540/2003 — 2003/2208(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi 41/2003 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2003 yleisen talousarvion pääluokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa B (SEC(2003) 285 — C5-0541/2003 — 2003/2209(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi 37/2003 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2003 yleisen talousarvion pääluokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa B (SEC(2003) 284 — C5-0542/2003 — 2003/2207(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Neuvoston lausunto ehdotukseen määrärahojen siirtämiseksi 28/2003 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2003 yleisen talousarvion pääluokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa B (C5-0543/2003 — 2003/2186(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

oikeusperusta:

EY 274 artikla

Ehdotus neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 soveltamisen jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 2005 ja mainitun asetuksen muuttamisesta (KOM(2003) 634 — C5-0544/2003 — 2003/0259(ACC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE

 

lausuntoa varten: ITRE

oikeusperusta:

EY 133 artikla

2)

parlamentin valiokunnilta:

2.1)

mietinnöt:

* Mietintö: Helleenien tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi ulkoisten rajojen ylityspaikoilla olevissa kylteissä käytettävien vähimmäismerkintöjen määrittämisestä (8830/03- C5-0253/2003 — 2003/0815(CNS)) — Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Deprez (A5-0366/2003).

Mietintö: Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ”EU:n kokonaisvaltainen lahjonnan vastainen politiikka”— Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (KOM(2003) 317 — C5-0374/2003 — 2003/2154(INI)).

Esittelijä: Rutelli (A5-0367/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi (komission esittämä (Valiokuntien tehostettu yhteistyö 162 a artikla) (KOM(2003) 276 — C5-0321/2003 — 2003/0116(CNS)) — Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Rühle (A5-0368/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002—2006) tehdyn päätöksen 2002/834/EY muuttamisesta (KOM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS)) — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Liese (A5-0369/2003).

Toinen mietintö: Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Euroopan puolustus — teollisuus- ja markkinanäkökohtia — tavoitteena EU:n puolustustarvikepolitiikka” (Valiokuntien tehostettu yhteistyö — 162 a artikla) (KOM(2003) 113 — C5-0212/2003 — 2003/2096(INI)) — Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Queiro (A5-0370/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2003) 331 — C5-0315/2003 — 2003/0118(CNS)) — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Frahm (A5-0371/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaa yleissopimukseen liittyvän vuonna 1998 tehdyn pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä yhteisön puolesta (KOM(2003) 332 — C5-0318/2003 — 2003/0117(CNS)) — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Frahm (A5-0372/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi alusten aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan rikosoikeudellisen kehyksen vahvistamisesta (KOM(2003) 227 — C5-0244/2003 — 2003/0088(CNS)) — Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Di Lello Finuoli (A5-0373/2003).

*** I Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta (KOM(2003) 220 — C5-0199/2003 — 2003/0086(COD)) — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Read (A5-0374/2003).

*** I Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimiva tarjoaminen viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (IDABC) (KOM(2003) 406 — C5-0310/2003 — 2003/0147(COD)) — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Read (A5-0375/2003).

Mietintö: Komission kahdeksas televiestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanoa koskeva raportti (KOM(2002) 695 — C5-0208/2003 — 2003/2090(INI)) — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Clegg (A5-0376/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (13203/2/03 — C5-0471/2003 — 2003/0158(CNS)) — Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Gerhard Schmid (A5-0377/2003).

Mietintö: Laajempi Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin (KOM(2003) 104 — C5-0110/2003 — 2003/2018(INI)) — Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Napoletano (A5-0378/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä kansainväliseen kasvinsuojeluyleissopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyttynä vuoden 1997 marraskuussa pidetyssä FAOn kahdennessakymmenennessäyhdeksännessä kokouksessa hyväksytyllä päätöslauselmalla 12/97 (Yksinkertaistettu menettely, työjärjestyksen 158 artiklan 1 kohta) (KOM(2003) 470 — C5-0392/2003 — 2003/0178(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Daul (A5-0379/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta (Yksinkertaistettu menettely, työjärjestyksen 158 artiklan 1 kohdan mukaisesti) (KOM(2003) 562 — C5-0460/2003 — 2003/0216(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Daul (A5-0380/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta (KOM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS)) — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Mussa (A5-0381/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi virkamiesten palvelukseen ottamista Euroopan yhteisöihin koskevista väliaikaisista erityistoimenpiteistä Kyproksen, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Tšekin, Slovakian ja Slovenian liittymisen vuoksi (KOM(2003) 351 — C5-0287/2003 — 2003/0123(CNS)) — Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Medina Ortega (A5-0382/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävään kaasuöljyyn sovellettavan erityisen verotusjärjestelmän käyttöönottamiseksi sekä bensiinin ja kaasuöljyn valmisteverojen lähentämiseksi (KOM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS)) — Talousja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Kauppi (A5-0383/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta Euroopan unionin ja maailman tiettyjen teollistumattomien alueiden suhteisiin liittyvää keskinäistä ymmärrystä edistävien elinten ja laitosten tukemiseksi (Valiokuntien tehostettu yhteistyö — 162 a artikla) (KOM(2003) 280 — C5-0350/2003 — 2003/0110(CNS)) — Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Sacrédeus (A5-0384/2003).

*** I Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten ja satamien turvatoimien parantamisesta (KOM(2003) 229 — C5-0218/2003 — 2003/0089(COD)) — Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Miguélez Ramos (A5-0385/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta (KOM(2002) 729 — C5-0027/2003 — 2002/0297(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Adam (A5-0386/2003).

*** I Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja pilaamisrikoksista määrättävistä seuraamuksista, myös rikosoikeudellisista seuraamuksista (Valiokuntien tehostettu yhteistyö — 162 a artikla) (KOM(2003) 092 — C5-0076/2003 — 2003/0037(COD)) — Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Pex (A5-0388/2003).

Mietintö: Komission tiedonanto ”Tutkimusinvestoinnit: toimintasuunnitelma Euroopalle” (KOM(2003) 226 — C5-0381/2003 — 2003/2148(INI)) — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Linkohr (A5-0389/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation (UNMIK) sekä Bosnia ja Hertsegovinassa olevan korkean edustajan toimiston tukemisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2000 muuttamisesta (KOM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS)) — Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Swoboda (A5-0390/2003).

*** I Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirroista (KOM(2003) 379 — C5-0365/2003 — 2003/0139(COD)) — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Blokland (A5-0391/2003).

* Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta (KOM(2003) 014 — C5-0021/2003 — 2003/0002(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Auroi (A5-0392/2003).

Mietintö: Komission kertomus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toiminnan arvioinnista — 2002/2237(INI)) — Talousarvion valvontavaliokunta.

Esittelijä: Bösch (A5-0393/2003).

Mietintö: Komission kertomus jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY täytäntöönpanosta (KOM(2003) 250 — C5-0409/2003 — 2003/2124(INI)) — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Blokland (A5-0394/2003).

*** I Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitus- ja teknisestä yhteistyöstä miehitettyjen alueiden kanssa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1734/94 muuttamisesta (Yksinkertaistettu menettely — työjärjestyksen 158 artiklan 2 kohta) (KOM(2003) 523 — C5-0403/2003 — 2003/0204(COD)) — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Berenguer Fuster (A5-0395/2003).

*** I Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelman perustamisesta naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi (Valiokuntien tehostettu yhteistyö — 162 a artikla) (KOM(2003) 279 — C5-0261/2003 — 2003/0109(COD)) — Naisten oikeuksien ja tasaarvoasioiden valiokunta.

Esittelijä: Kratsa Tsagaropoulou (A5-0396/2003).

Mietintö: Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi (KOM(2003) 139 — C5-0211/2003 — 2003/2094(INI)) — Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta.

Esittelijä: J. J. Lagendijk (A5-0397/2003).

Mietintö: Mietintöön sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmästä (SIS II) — 2003/2180(INI)) — Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Coelho (A5-0398/2003).

*** I Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yksinkertaistamisen osalta (KOM(2003) 378 — C5-0290/2003 — 2003/0138(COD)) — Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta.

Esittelijä: Jensen (A5-0399/2003).

2.2)

suositukset toiseen käsittelyyn:

*** II Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laatu- ja turvallisuusstandardien asettamisesta ihmisperäisten kudosten ja solujen luovuttamiselle, hankinnalle, tutkimiselle, käsittelylle, varastoinnille ja jakelulle (10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD)) — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Liese (A5-0387/2003).

3)

jäseniltä:

3.1)

suulliset kysymykset (työjärjestyksen 42 artikla):

de María Avilés Perea PPE-DE-ryhmän puolesta komissiolle: Eurostat (B5-0415/2003).

3.2)

suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 43 artikla):

Purvis John, Flemming Marialiese, Hedkvist Petersen Ewa, Corbett Richard, Nogueira Román Camilo, Moraes Claude, Cushnahan John Walls, Sandbæk Ulla Margrethe, Morgantini Luisa, Poos Jacques F., Dhaene Jan, Boogerd-Quaak Johanna L. A., Pronk Bartho, McKenna Patricia, Kinnock Glenys, Posselt Bernd, Zacharakis Christos, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Scallon Dana Rosemary, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), Harbour Malcolm, Hume John, Schroedter Elisabeth, Newton Dunn Bill, Alavanos Alexandros, Ortuondo Larrea Josu, Doyle Avril, Evans Jillian, Karamanou Anna, Sacrédeus Lennart, Folias Christos, Sornosa Martínez María, Jackson Caroline F., Karas Othmar, Medina Ortega Manuel, Gahrton Per, Lage Carlos, Hatzidakis Konstantinos, Ford Glyn, Izquierdo Rojo María, Sjöstedt Jonas, Thors Astrid, Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Dührkop Dührkop Bárbara, Paasilinna Reino, Laguiller Arlette, Trakatellis Antonios, Frahm Pernille, Andrews Niall, Casaca Paulo, Souladakis Ioannis, Patakis Ioannis, Korakas Efstratios, Zorba Myrsini, Rübig Paul, Riis-Jørgensen Karin, Alavanos Alexandros, Turco Maurizio, Martínez Martínez Miguel Angel, Ludford Sarah, Nogueira Román Camilo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Ortuondo Larrea Josu, Wyn Eurig, McKenna Patricia, McAvan Linda, Sacrédeus Lennart, Medina Ortega Manuel, Posselt Bernd, Mayol i Raynal Miquel, Ford Glyn, Zacharakis Christos, Izquierdo Rojo María, Sjöstedt Jonas, Crowley Brian, Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Fitzsimons James (Jim), Thors Astrid, Marset Campos Pedro, Andrews Niall, Casaca Paulo, Souladakis Ioannis, Schroedter Elisabeth, Patakis Ioannis, Korakas Efstratios, Alyssandrakis Konstantinos, Trakatellis Antonios

3.3)

päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 48 artikla):

Franz Turchi UEN-ryhmän puolesta: Ydinaseiden muuntaminen energiavaroiksi (B5-0469/2003).

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

Roberto Felice Bigliardo, Cristiana Muscardini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Antonio Mussa, Mauro Nobilia ja Franz Turchi UEN-ryhmän puolesta: Ehdotus rajahallintoviraston perustamiseksi (B5-0470/2003)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Mario Borghezio: Saksan maksamat korvaukset entisille internoiduille italialaisille sotilaille (B5-0478/2003)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: AFET

3.4)

ehdotukset suositukseksi (työjärjestyksen 49 artikla):

Alexandros Baltas PSE-ryhmän puolesta: Kroatian Euroopan unionin jäsenyyshakemus (B5-0476/2003)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

3.5)

kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 51 artikla):

Caroline Lucas, Ulla Margrethe Sandbæk ja Pernille Frahm: Asukkaiden ja muiden henkilöiden altistuminen torjunta-aineille maatalousalueilla — 26/2003

Marco Cappato ja Daniel Marc Cohn-Bendit: Tunisiassa pidettävä maailman tietoyhteiskuntahuippukokous (WSIS) — 27/2003;

4)

parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnalta:

*** III Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pääsystä satamapalvelujen markkinoille (PE-CONS 3670/2003 — C5-0461/2003 — 2001/0047(COD))

Esittelijä: Jarzembowski (A5-0364/2003)

*** III Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta (PE-CONS 3665/2003 — C5-0435/2003 — 2001/0257(COD))

Esittelijä: Lisi (A5-0365/2003)

5.   Parlamentin kokoonpano

Emilia Franziska Müller on nimitetty Baijerin osavaltion hallituksen jäseneksi.

Työjärjestyksen 8 artiklan 4 kohdan ja Euroopan parlamentin edustajainvaalista annetun säädöksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien kanssa, minkä johdosta parlamentti totesi mainitun säädöksen 12 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 6. marraskuuta 2003 alkaen.

6.   Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteväksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Cees Bremmer, João Gouveia ja Säid El Khadraoui.

7.   Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä, on työjärjestyksen 174 artiklan 5 kohdan mukaisesti lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

27. lokakuuta 2003

Jose Cannizzo (nro 1071/2003);

Cesar Solveira Rodriguez (nro 1072/2003);

Mahrez Chabbi (nro 1073/2003);

Gilles Daulphin (nro 1074/2003);

Guy Maestrucci (nro 1075/2003);

Mensah Adzessi (nro 1076/2003);

Marco Petraroia (nro 1077/2003);

Laura Fornelli (nro 1078/2003);

Carlo Oldani (Coordinamento Comitati NOtangenziale Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano) (nro 1079/2003);

Sindicato Nacional dos Trabalhodores do Sector Ferroviário (nro 1080/2003);

Ingetraud Müller (Bürgerinitiative Rettet die Marienfelder Feldmark) (3 allekirjoittanutta) (nro 1081/2003);

Uwe Engel (ja 6 allekirjoittanutta) (nro 1082/2003);

Rasim Zukic (nro 1083/2003);

Herbert ja Monika Kollakowski (nro 1084/2003);

Nicole Krabbe (nro 1085/2003);

Sabine Hancl (nro 1086/2003);

Fintan McCarthy (Green Party-Comhaontas Glas) (2 allekirjoittanutta) (nro 1087/2003);

William Alexander (nro 1088/2003);

John Watts (nro 1089/2003);

Gareth Thomas (nro 1090/2003);

Angel Ariel Mammana (nro 1091/2003);

5. marraskuuta 2003

Frieder Weinhold (Christlicher Hilfsverein Wismar e.V.) (ja 89 allekirjoittanutta) (nro 1092/2003);

Marion Swatschek (nro 1093/2003);

Wolfgang Gerber (nro 1094/2003);

Karl Heinz Duthel (nro 1095/2003);

Michael Ostafijcuk (nro 1096/2003);

Paul Midwig (nro 1097/2003);

Necip Yilmaz (nro 1098/2003);

Hilde Ahrens (BIBA 67) (nro 1099/2003);

Franz Rex (nro 1100/2003);

Peter Szutrely (Semmelweis Gesellschaft) (2 allekirjoittanutta) (nro 1101/2003);

Rebecca Rhiannon Byrne (Stainton Grove Action Group) (nro 1102/2003);

Wolfgang Mundstein (nro 1103/2003);

Terence Alan Davis (nro 1104/2003);

Jayne Fisk (nro 1105/2003);

Guilherme Rodrigues (nro 1106/2003);

Maurice Jones (nro 1107/2003);

Christopher Nelson (nro 1108/2003);

Stuart John Eels (6 allekirjoittanutta) (nro 1109/2003);

Peter Peereboom (nro 1110/2003);

Mahsa Fahimnia (nro 1111/2003);

Özcan Kaldoyo (ACSA-Assyrian-Chaldean-Syriac-Association) (nro 1112/2003);

Kyriakou Stathis (nro 1113/2003);

Spyridou Kavvouras Kollias (nro 1114/2003);

Carlos Rodriguez Huray (nro 1115/2003);

Miguel Angel Diez Blanco (nro 1116/2003);

Xan Duro Fernandez (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) (nro 1117/2003);

Fernando Cantos Vinals (nro 1118/2003);

Dolores Campos (Mujeres de Negro de Valencia — Casa de la Dona) (nro 1119/2003);

Martino Nercellas Mendez (Federación Ecoloxista Galega) (nro 1120/2003);

Stéphan Bellegy (nro 1121/2003);

Michele Giordano (nro 1122/2003);

Vangelis Papachristou (nro 1123/2003);

Gerard Defort (nro 1124/2003);

Antoine Penna (nro 1125/2003);

Michel Marechal (SPESF) (nro 1126/2003);

Marc Augoy Ard (Collectif d'habitants de la SACVL Plateau Nord) (nro 1127/2003);

Hubert Devaux (Les Shih du Val D'Eon) (nro 1128/2003);

Ulla Britt Perret Lundberg (nro 1129/2003);

Yvon Marais (Association de Défense des Riverains de la Zac de Ballan-Miré) (nro 1130/2003);

Luc Schneekloth (Pro Niños Pobres Colombia) (nro 1131/2003);

Elena Magni (nro 1132/2003);

Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (nro 1133/2003);

Giovanna Della Torre (Perché non possiamo dirci cristiani?) (nro 1134/2003);

Fabrizio Torsi (nro 1135/2003);

Antonio Agherbino (nro 1136/2003);

Luciano Bruno Venusto (nro 1137/2003);

Cesar Figueiredo (nro 1138/2003);

Francisco José Veiga Trindade Mendes (nro 1139/2003);

14. marraskuuta 2003

Edda Witte (Verein der in der DDR geschiedenen Frauen e.V.) (ja 2 355 allekirjoittanutta) (nro 1140/2003);

Jacob Büns (nro 1141/2003);

Joachim Adrian von Mitschke-Collande (nro 1142/2003);

Michael Maurer (nro 1143/2003);

Peter Alt (nro 1144/2003);

Heike Kreutzfeldt (nro 1145/2003);

Josef Gerats (Interessenverband ehemaliger Teilnehmer am antifaschistischen Widerstand, Verfolgter des Naziregimes und Hinterbliebener (IV VdN) e.V.) (nro 1146/2003);

Paulo Jacopino (nro 1147/2003);

Maria Burgon (248 allekirjoittanutta) (nro 1148/2003);

Robert William Henry (AMP — Against More Pylons) (4 allekirjoittanutta) (nro 1149/2003);

Gilberto Bini (Ricercatori SPS) (nro 1150/2003);

Jane Ridsdill (Residents Association) (nro 1151/2003);

Matthew Downey (nro 1152/2003);

Simon Mansell (nro 1153/2003);

Doina Haasdijk-Vasile (nro 1154/2003);

Constant Verbraeken (nro 1155/2003);

Petros Tatoulis (nro 1156/2003);

Carmen Ruigomez Guerra (Asociación Centro-Sur) (nro 1157/2003);

Daniel Silberman (nro 1158/2003);

Francisco De Miguel Gimeno (Iniciatiova Ciudadana de Solidaridad y Defensa de los Derechos de Palestina) (nro 1159/2003);

Luis Mayoral Gazquez (nro 1160/2003);

Bernardo Robles Marin (CARALLUMA — Asociación para la Defensa de la Naturaleza y Alternativa) (nro 1161/2003);

Marine Lamandé (Association de Défense des Actionnaires Salariés et Retraités de la société Air France (ADASRAF)) (nro 1162/2003);

Joel Philipot (nro 1163/2003);

Michel Weiss (nro 1164/2003);

Sebastien Petrucci (nro 1165/2003);

Veronique Noni (Syndicat National des Techniciens Supérieurs des Services du Ministère chargé de l'Agriculture) (nro 1166/2003);

Marie Boyer (nro 1167/2003);

Natualie Luthold (nro 1168/2003);

Maria Rosita Barone (nro 1169/2003);

Giovanni Panunzio (Telefono Antiplagio) (nro 1170/2003);

Roberto Marcoccio (nro 1171/2003);

Arcangelo Mazza (nro 1172/2003);

Lorenzo Spadon (nro 1173/2003);

Gianfranco Araldi (nro 1174/2003);

Giuseppe Fontana (nro 1175/2003);

Fabio Garuglieri (nro 1176/2003);

Virgilio Rodrigues Brandao (Civitate-Hospis — Associação Pro Direitos Humanos e Imigração) (nro 1177/2003).

8.   Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi nro 29/2003 (C5-0475/2003 — SEC(2003) 1132).

Budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja 181 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyä seuraavan siirron:

MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ:

Luku A-40 — Voimavarojen hallinnointi

 

 

— Momentti A-402 — Toimielinten yhteiset kilpailut

 

 

— Alamomentti A-4021 — Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

JTM

-1 000 000 EUR

Luku A-45 — Hallinnolliset toimistot

 

 

Momentti A-451 — Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)

JTM

-2 000 000 EUR

— Momentti A-452 — Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto (Bryssel)

JTM

-5 600 000 EUR

— Momentti A-453 — Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto (Luxemburg)

JTM

-2 300 000 EUR

Luku A-60 — Euroopan yhteisön edustustojen henkilöstö- ja hallintomenot

 

 

— Momentti A-600 — Euroopan yhteisön edustustojen henkilöstömenot

 

 

Alamomentti A-6000 — Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkka, lisät ja korvaukset sekä kulukorvaukset

JTM

-2 800 000 EUR

MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUS:

Luku A-11 — Palveluksessa oleva henkilöstö

 

 

Momentti A-110 — Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon kuuluva toimi

 

 

— Alamomentti A-1100 — Peruspalkat

JTM

13 700 000 EUR

*

* *

Budjettivaliokunta käsitteli ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi nro 30/2003 (C5-0509/2003 — SEC(2003) 1198).

Budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja 181 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyä seuraavan siirron:

MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ:

Luku B0-40 — Alustavat määrärahat

 

 

— Alamomentti B7-6600 — Yhteistyön ulkosuhteita koskevat osat

MSM

-6 400 000 EUR

— Alamomentti B7-8000 — Kansainväliset kalastussopimukset

MSM

-2 535 050 EUR

Luku B7-30 — Yhteistyö aasian kehitysmaiden kanssa

 

 

Momentti B7-300A — Rahoitusyhteistyö ja tekninen yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa — Hallintomenot

MSM

-1 000 000 EUR

Luku B7-31 — Yhteistyö latinalaisen amerikan kehitysmaiden kanssa

 

 

Momentti B7-310A — Rahoitusyhteistyö ja tekninen yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa — Hallintomenot

MSM

-2 500 000 EUR

Luku B7-52 — Tuki Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanimaille

 

 

— Momentti B7-520 — Tuki Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanimaille

MM

-12 070 000 EUR

Momentti B7-520A — Tuki Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanimaille — Hallintomenot

MSM

- 600 000 EUR

Momentti B7-528 — Makrotaloudellinen tuki Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanimaille

MSM

-11 500 000 EUR

Luku B7-54 — Yhteistyö Länsi-Balkanin maiden kanssa

 

 

— Momentti B7-541A — Tuki Länsi-Balkanin maille — Hallintomenot

MSM

-1 400 000 EUR

Luku B7-62 — Monialaiset toimet

 

 

Momentti B7-620A — Kehitysmaiden ympäristö, trooppiset metsät ja sukupuolten tasa-arvoa koskevien kysymysten sisällyttäminen kehitysyhteistyöhön — Hallintomenot

MSM

-1 000 000 EUR

Luku B7-63 — Sosiaaliset palvelut ja infrastruktuuri

 

 

— Momentti B7-631 — Sosiaaliset palvelut ja infrastruktuuri

 

 

Alamomentti B7-6310A — Sosiaaliset palvelut ja infrastruktuuri — Hallintomenot

MSM

-1 100 000 EUR

Luku B7-80 — Kansainväliset kalastussopimukset

 

 

— Momentti B7-800 — Kansainväliset kalastussopimukset

 

 

Alamomentti B7-8000A — Kansainväliset kalastussopimukset — Hallintomenot

MSM

- 500 000 EUR

Alamomentti B7-8001A — Kansainvälisille järjestöille maksettavat rahoitusosuudet — Hallintomenot

MSM

- 264 950 EUR

Alamomentti B7-8002 — Valmistelutoimet uusia kalastusalan järjestöjä varten ja muut vapaaehtoiset kansainvälisille järjestöille maksettavat rahoitusosuudet

MSM

- 200 000 EUR

MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUS:

Luku B7-43 — Muut toimet yhteisön ulkopuolisten välimeren alueen ja Lähi-idän maiden hyväksi

 

 

— Momentti B7-432 — Muut toimet Lähi-idän kehitysmaiden hyväksi

MSM

29 000 000 EUR

 

MM

12 070 000 EUR

9.   Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Marraskuun II ja joulukuun I 2003 istuntojaksojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 337.907/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 111 artikla):

Istunnot 17.-20. marraskuuta 2003

Maanantai

ei muutoksia

Tiistai

PPE-DE-ryhmän pyyntö merkitä esityslistalle sen Eurostatia koskeva suullinen kysymys (B5-0414/2003) vuoden 2004 lainsäädäntö- ja työohjelmaa koskevan komission julkilausuman jälkeen (PDOJ:n kohta 10).

Puheenvuorot:James E. M. Elles PPE-DE-ryhmän puolesta perusteli pyynnön ja Freddy Blak tästä puheenvuorosta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (93 puolesta, 74 vastaan, 23 tyhjää).

Keskiviikko

ei muutoksia

Torstai

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 50 artikla):

ELDR-ryhmän pyyntö aiheen ”Aceh” korvaamiseksi aiheella ”Georgia”.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Verts/ALE-ryhmän pyyntö aiheen ”Vietnam: uskonnonvapaus” korvaamiseksi aiheella ”Georgia”.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Istunnot 3. ja 4. joulukuuta 2003

ei muutoksia

*

* *

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

10.   Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 121 a artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Ioannis Patakis, Proinsias De Rossa, Philip Claeys, Jules Maaten, Toine Manders, Roberta Angelilli, Sarah Ludford, Geoffrey Van Orden, Neil MacCormick, Pedro Marset Campos, Konstantinos Alyssandrakis, Glenys Kinnock, Jean Lambert, Jean-Charles Marchiani, Astrid Thors, Christos Zacharakis, Giorgos Katiforis, Ioannis Souladakis, Roy Perry, Charles TannockIoannis Patakisin puheenvuorosta, Efstratios Korakas edellisestä puheenvuorosta, Bartho PronkKonstantinos Alyssandrakisin puheenvuorosta ja Gerard Collins.

11.   Euroopan vammaisten vuosi 2003 (julkilausuma ja keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan vammaisten vuosi 2003

Anna Diamantopoulou (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Mario Mantovani PPE-DE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti varapuhemies

Ingo FRIEDRICH

Puheenvuorot: Marie-Hélène Gillig PSE-ryhmän puolesta, Elizabeth Lynne ELDR-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Uma Aaltonen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bartho Pronk, Barbara Weiler, Efstratios Korakas, Theodorus J. J. Bouwman, Jan Andersson, Ioannis Koukiadis, John Bowis, Claude Moraes, Hans Karlsson, Paulo Casaca ja Anna Diamantopoulou.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

12.   Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen (2002—2006) * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002—2006) tehdyn päätöksen 2002/834/EY muuttamisesta [KOM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Peter Liese (A5-0369/2003)

Philippe Busquin (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Peter Liese esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Giuseppe Gargani (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giuseppe Nisticò PPE-DEryhmän puolesta ja David Robert Bowe PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti varapuhemies

James L. C. PROVAN

Puheenvuorot: Elly Plooij-van Gorsel ELDR-ryhmän puolesta, Gérard Caudron GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Liam Hyland UEN-ryhmän puolesta, Johannes (Hans) Blokland EDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marco Cappato, John Purvis, Eryl Margaret McNally, Astrid Thors, Geneviève Fraisse, Hiltrud Breyer, José Ribeiro e Castro, Marjo Matikainen-Kallström, Carlos Lage, Arlette Laguiller, Luis Berenguer Fuster, Roger Helmer, Marialiese Flemming, Concepció Ferrer, Dana Rosemary Scallon, Francesco Fiori, Peter Liese, Proinsias De Rossa, joka kiisti keskustelussa esitetyt, Irlannin perustuslakia koskeneet väittämät, Eryl Margaret McNally tarkistusten äänestysjärjestyksestä keskiviikkona toimitettavassa äänestyksessä, Astrid Thors esittelijän viimeisestä puheenvuorosta ja Philippe Busquin.

Puhetta johti varapuhemies

Gérard ONESTA

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2003, kohta 16.

13.   Tutkimusinvestoinnit (keskustelu)

Mietintö: Komission tiedonanto ”Tutkimusinvestoinnit: toimintasuunnitelma Euroopalle” [KOM(2003) 226 — C5-0381/2003 — 2003/2148(INI)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Rolf Linkohr (A5-0389/2003)

Rolf Linkohr esitteli laatimansa mietinnön.

Philippe Busquin (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marjo Matikainen-Kallström PPE-DE-ryhmän puolesta, Eryl Margaret McNally PSE-ryhmän puolesta, Elly Plooij-van Gorsel ELDR-ryhmän puolesta, Konstantinos Alyssandrakis GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Philippe Busquin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.11.2003, kohta 14.

14.   Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** I — Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut *** I — Televiestinnän sääntely (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta [KOM(2003) 220 — C5-0199/2003 — 2003/0086(COD)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Imelda Mary Read (A5-0374/2003)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimivasta tarjoamisesta viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (IDABC) [KOM(2003) 406 — C5-0310/2003 — 2003/0147(COD)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Imelda Mary Read (A5-0375/2003)

Mietintö: Komission kahdeksas raportti televiestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta [KOM(2002) 695 — 2003/2090(INI)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Nicholas Clegg (A5-0376/2003)

Erkki Liikanen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Imelda Mary Read esitteli laatimansa mietinnöt (A5-0374/2003 ja A5-0375/2003).

Nicholas Clegg esitteli laatimansa mietinnön (A5-0376/2003).

Puheenvuorot: Malcolm Harbour (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Werner Langen PPE-DEryhmän puolesta ja Eryl Margaret McNally PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti varapuhemies

Charlotte CEDERSCHIÖLD

Puheenvuorot: Carles-Alfred Gasòliba i Böhm ELDR-ryhmän puolesta, Philippe A. R. Herzog GUE/NGLryhmän puolesta, Danielle Auroi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Franz Turchi UEN-ryhmän puolesta, Paul Rübig, Neena Gill, Ilda Figueiredo, Josu Ortuondo Larrea, Marjo Matikainen-Kallström ja Erkki Liikanen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.11.2003, kohdat 11, 12 ja 15.

15.   Ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävä kaasuöljy * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävään kaasuöljyyn sovellettavan erityisen verotusjärjestelmän käyttöönottamiseksi sekä bensiinin ja kaasuöljyn valmisteverojen lähentämiseksi [KOM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS)] — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Piia-Noora Kauppi (A5-0383/2003)

Frits Bolkestein (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Piia-Noora Kauppi esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Eija-Riitta Anneli Korhola (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hans Karlsson (ITREvaliokunnan lausunnon valmistelija), Brigitte Wenzel-Perillo (RETT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Othmar Karas PPE-DE-ryhmän puolesta, Harald Ettl PSE-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ELDR-ryhmän puolesta, Pierre Jonckheer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johannes (Hans) Blokland EDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Wolfgang Ilgenfritz, Astrid Lulling, Manuel António dos Santos, Frits Bolkestein, Astrid Lulling ja Frits Bolkestein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.11.2003, kohta 13.

16.   Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Martin Kastler on nimitetty parlamentin jäseneksi edustajantoimestaan luopuneen Emilia Franziska Müllerin tilalle 14. marraskuuta 2003 alkaen.

Puhemies muistutti työjärjestyksen 7 artiklan 5 kohdan määräyksistä.

17.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 337.907/OJMA).

18.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.30.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Giorgos Dimitrakopoulos

Varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Berenguer Fuster, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bernié, Berthu, Beysen, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Buitenweg, van den Burg, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Robert J.E. Evans, Färm, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herranz García, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyland, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lehne, Liese, Linkohr, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morgantini, Müller, Mulder, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nisticò, Nobilia, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piétrasanta, Pirker, Plooij-van Gorsel, Podestà, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rapkay, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, de Roo, Roth-Behrendt, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turmes, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Volcic, Wachtmeister, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Tarkkailijat:

Bagó Zoltán, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Beňová Monika, Bielan Adam, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Ékes József, Filipek Krzysztof, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Giertych Maciej, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Grzyb Andrzej, Holáň Vilém, Ilves Toomas Hendrik, Jaskiernia Jerzy, Kalisz Ryszard, Kāposts Andis, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Konečná Kateřina, Kowalska Bronisława, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kvietkauskas Vytautas, Laar Mart, Landsbergis Vytautas, Lepper Andrzej, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Maštálka Jiří, Őry Csaba, Pasternak Agnieszka, Pieniążek Jerzy, Pīks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Reiljan Janno, Rouček Libor, Sefzig Luděk, Siekierski Czesław, Smoleń Robert, Smorawiński Jerzy, Szczygło Aleksander, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Varnava George, Vella George, Vėsaitė Birutė, Widuch Marek, Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund, Żenkiewicz Marian.


Tiistai 18. marraskuuta 2003

7.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 87/19


PÖYTÄKIRJA

(2004/C 87 E/02)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti puhemies

Pat COX

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

2.   Puhemiehen ilmoitus

Puhemies antoi lausuman, jossa hän tuomitsi jyrkästi Nasirijassa 12. marraskuuta 2003 tapahtuneen pommi-iskun, jossa sai surmansa 19 italialaista ja 8 irakilaista ja jossa loukkaantui lukuisia ihmisiä.

Hän ilmoitti jo ilmaisseensa parlamentin puolesta myötätuntonsa uhrien perheille, Italian tasavallan presidentille Ciampille, Italian pääministerille Berlusconille, puolustusministeri Martinolle, poliisille ja armeijalle sekä Italian kansalle.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi.

3.   Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.

SRI LANKA

John Walls Cushnahan, Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Philip Charles Bradbourn ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta: Sri Lanka (B5-0490/2003)

Margrietus J. van den Berg ja Maria Carrilho PSE-ryhmän puolesta: Sri Lankan tilanne (B5-0492/2003)

Gerard Collins UEN-ryhmän puolesta: Uhat Sri Lankan rauhanprosessille (B5-0495/2003)

Ole Andreasen ELDR-ryhmän puolesta: Sri Lankan poliittinen tilanne (B5-0498/2003)

Reinhold Messner ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta: Sri Lankan rauhanprosessi (B5-0505/2003)

Luigi Vinci GUE/NGL-ryhmän puolesta: Sri Lankan poliittinen tilanne (B5-0510/2003)

II.

ACEH

Margrietus J. van den Berg ja Linda McAvan PSE-ryhmän puolesta: Tilanne Acehin maakunnassa Indonesiassa (B5-0491/2003)

Ulla Margrethe Sandbæk EDD-ryhmän puolesta: Acehin tilanne (B5-0495/2003)

Ole Andreasen ELDR-ryhmän puolesta: Indonesia/Aceh (B5-0497/2003)

John Bowis, Charles Tannock ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta: Tilanne Acehin maakunnassa Indonesiassa (B5-0501/2003)

Matti Wuori, Nelly Maes ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta: Tilanne Acehin maakunnassa Indonesiassa (B5-0507/2003)

Giuseppe Di Lello Finuoli GUE/NGL-ryhmän puolesta: Indonesia/Aceh (B5-0508/2003)

III.

VIETNAM: USKONNONVAPAUS

Margrietus J. van den Berg PSE-ryhmän puolesta: Uskonnonvapaus Vietnamissa (B5-0493/2003)

Bastiaan Belder EDD-ryhmän puolesta: Uskonnonvapaus Vietnamissa (B5-0494/2003)

Anne André-Léonard ELDR-ryhmän puolesta: Uskonnonvapauden puuttuminen Vietnamissa (B5-0499/2003)

Hartmut Nassauer, Bernd Posselt ja Thomas Mann PPE-DE-ryhmän puolesta: Uskonnonvapaus Vietnamissa (B5-0502/2003)

Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta: Uskonnonvapaus Vietnamissa (B5-0503/2003)

Patricia McKenna, Marie Anne Isler Béguin ja Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta: Uskonnonvapauden puuttuminen Vietnamissa ja Yhdistyneen buddhistikirkon tahallinen tuhoaminen (B5-0506/2003)

Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta: Ihmisoikeudet Vietnamissa (B5-0509/2003)

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti.

4.   Vuoden 2004 lainsäädäntö- ja työohjelma — Eurostat (julkilausuma ja keskustelu)

Komission julkilausuma: Vuoden 2004 lainsäädäntö- ja työohjelma

Suullinen kysymys: María Antonia Avilés Perea PPE-DE-ryhmän puolesta komissiolle: Eurostat (B5-0415/2003)

Romano Prodi (komission puheenjohtaja) yhtyi parlamentin puhemiehen lausumaan (katso kohta 2) ja antoi tämän jälkeen julkilausuman ja vastasi suulliseen kysymykseen.

Roberto Antonione (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Enrique Barón Crespo PSE-ryhmän puolesta, Nicholas Clegg ELDR-ryhmän puolesta, Freddy Blak GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mogens N.J. Camre UEN-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde EDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marco Pannella ja Françoise Grossetête.

Puhetta johti varapuhemies

Gerhard SCHMID

Puheenvuorot: Johannes (Hannes) Swoboda, Ole B. Sørensen, Theodorus J.J. Bouwman, Roberta Angelilli, Jeffrey William Titford, Francesco Enrico Speroni, James E.M. Elles ja Helmut Kuhne.

Puhetta johti varapuhemies

José PACHECO PEREIRA

Puheenvuorot: Jan Mulder, Nelly Maes, Georges Berthu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Margrietus J. van den Berg, Giovanni Procacci, María Antonia Avilés Perea, Pervenche Berès, Joseph Daul, Anna Terrón i Cusí, Hartmut Nassauer, Manuel Medina Ortega, Jonathan Evans, Christa Prets, Arie M. Oostlander, Herbert Bösch, Diemut R. Theato, Paulo Casaca, Hubert Pirker, Proinsias De Rossa, Othmar Karas, Konstantinos Hatzidakis, Gabriele Stauner, Christopher Heaton-Harris, Generoso Andria, Juan José Bayona de Perogordo ja Romano Prodi.

Puhetta johti puhemies

Pat COX

Puheenvuorot: Hans-Gert PoetteringRomano Prodin puheenvuorosta sekä Enrique Barón Crespo, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Graham R. Watson ELDR-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolestaHans-Gert Poetteringin puheenvuorosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2003, kohta 17.

ÄÄNESTYKSET

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä I.

5.   Humala-alan YMJ * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta [KOM(2003) 0562 — C5-0460/2003 — 2003/0216(CNS)] — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Joseph Daul (A5-0380/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0487)

6.   Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä kansainväliseen kasvinsuojeluyleissopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyttynä vuoden 1997 marraskuussa pidetyssä FAOn kahdennessakymmenennessäyhdeksännessä kokouksessa hyväksytyllä päätöslauselmalla 12/97 [KOM(2003) 0470 — C5-0392/2003 — 2003/0178(CNS)] — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Joseph Daul (A5-0379/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0488)

7.   Korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonta * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonnasta [KOM(2003) 18 — C5-0019/2003 — 2003/0005(CNS)] — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Françoise Grossetête (A5-0363/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0489)

8.   Ulkoisten rajojen ylityspaikkojen kyltit * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Helleenien tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi ulkoisten rajojen ylityspaikoilla olevissa kylteissä käytettävien vähimmäismerkintöjen määrittämisestä [8830/2003 — C5-0253/2003 — 2003/0815(CNS)] — Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Gérard M.J. Deprez (A5-0366/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 4)

HELLEENIEN TASAVALLAN ALOITE, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0490)

9.   Väärennetyt eurometallirahat * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä [13203/2003 — C5-0471/2003 — 2003/0158(CNS)] — Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Gerhard Schmid (A5-0377/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0491)

10.   Virkamiesten palvelukseen ottaminen laajentumisen vuoksi * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi virkamiesten palvelukseen ottamista Euroopan yhteisöihin koskevista väliaikaisista erityistoimenpiteistä Kyproksen, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Tšekin, Slovakian ja Slovenian liittymisen vuoksi [KOM(2003) 0351 — C5-0287/2003 — 2003/0123(CNS)] — Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Manuel Medina Ortega (A5-0382/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0492)

11.   Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta [KOM(2003) 220 — C5-0199/2003 — 2003/0086(COD)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Imelda Mary Read (A5-0374/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0493)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0493)

12.   Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimivasta tarjoamisesta viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (IDABC) [KOM(2003) 406 — C5-0310/2003 — 2003/0147(COD)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Imelda Mary Read (A5-0375/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P5_TA(2003)0494)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0494)

13.   Ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävä kaasuöljy * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävään kaasuöljyyn sovellettavan erityisen verotusjärjestelmän käyttöönottamiseksi sekä bensiinin ja kaasuöljyn valmisteverojen lähentämiseksi [KOM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS)] — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Piia-Noora Kauppi (A5-0383/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin

Asia palautettiin työjärjestyksen 68 artiklan 3 kohdan mukaisesti asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Piia-Noora Kauppi (esittelijä) pyysi, että äänestettäisiin ensin asiasta vastaavaan valiokunnan lainsäädäntöpäätöslauselman mukaisesta komission ehdotuksen hylkäysehdotuksesta. Robert Goebbels tuki tätä pyyntöä. Puhemies vastasi, ettei hän voi toimia näin, sillä hylkäystä koskevaa tarkistusta ei ole esitetty, minkä vuoksi tarkistuksista on äänestettävä ensin. Robert Goebbels täsmensi, että ECON-valiokunnan suuri enemmistö oli äänestänyt hylkäämisen puolesta. Esittelijä ehdotti tämän jälkeen suullista tarkistusta komission ehdotuksen hylkäämiseksi. Yli 32 jäsentä vastusti tätä suullista tarkistusta, jota ei siten otettu huomioon. Johannes (Hans) Blokland tiedusteli, mitä oli tapahtunut valiokunnassa hyväksytylle hylkäystä esittävälle tarkistukselle. Puhemies vastasi, että mainitunlaista tarkistusta ei ollut jätetty käsiteltäväksi täysistuntoa varten ja että sen vuoksi hänen oli työjärjestyksen määräysten (130 artiklan 1 kohta) noudattamiseksi toimitettava äänestys tarkistuksista ennen äänestystä ehdotuksen tekstistä.

Loyola de Palacio (komission varapuheenjohtaja) ilmoitti komission kannan sen ehdotuksen tultua hylätyksi.

14.   Tutkimusinvestoinnit (äänestys)

Mietintö: Komission tiedonanto ”Tutkimusinvestoinnit: toimintasuunnitelma Euroopalle” [KOM(2003) 226 — C5-0381/2003 — 2003/2148(INI)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Rolf Linkohr (A5-0389/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0495)

15.   Televiestinnän sääntely (äänestys)

Mietintö: Komission kahdeksas raportti televiestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta [KOM(2002) 695 — 2003/2090(INI)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Nicholas Clegg (A5-0376/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0496)

16.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 137 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

17.   Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Mietintö: Daul — A5-0379/2003

kertaäänestys

puolesta: James (Jim) Fitzsimons, Christian Foldberg Rovsing, Joan Colom i Naval, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten

Mietintö: Linkohr — A5-0389/2003

28 kohta

vastaan: Isabelle Caullery, Nicole Thomas-Mauro

Mietintö: Clegg — A5-0376/2003

päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

puolesta: Robert J.E. Evans, Bernard Poignant

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

(Istunto keskeytettiin klo 12.55 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti varapuhemies

Giorgos DIMITRAKOPOULOS

18.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Ioannis Patakis täsmensi Irakin pommi-iskua koskenutta puheenvuoroaan (kohta 10) ja Efstratios Korakas täsmensi, että hänen Baltian maita koskenut puheenvuoronsa (kohta 10) ei millään tavalla liittynyt Charles Tannockin puheenvuoroon.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

19.   Alusten ja satamien turvatoimien parantaminen *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten ja satamien turvatoimien parantamisesta [KOM(2003) 229 — C5-0218/2003 — 2003/0089(COD)] — Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Rosa Miguélez Ramos (A5-0385/2003).

Loyola de Palacio (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Rosa Miguélez Ramos esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Marcelino Oreja Arburúa (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christos Folias (ITREvaliokunnan lausunnon valmistelija), Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Bernard Poignant PSE-ryhmän puolesta, Herman Vermeer ELDR-ryhmän puolesta, Josu Ortuondo Larrea Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dominique F.C. Souchet, Efstratios Korakas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Konstantinos Hatzidakis, Samuli Pohjamo, Françoise Grossetête, Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya, Sérgio Marques, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Piia-Noora Kauppi ja Loyola de Palacio.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2003, kohta 8.

20.   Pääsy satamapalvelujen markkinoille *** III (keskustelu)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pääsystä satamapalvelujen markkinoille [PE-CONS 3670/2003 — C5-0461/2003 — 2001/0047(COD)].

Esittelijä: Georg Jarzembowski (A5-0364/2003)

Georg Jarzembowski esitteli laatimansa mietinnön.

Loyola de Palacio (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti varapuhemies

Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Puheenvuorot: Konstantinos Hatzidakis PPE-DE-ryhmän puolesta, Wilhelm Ernst Piecyk PSE-ryhmän puolesta, Herman Vermeer ELDR-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Theodorus J.J. Bouwman Verts/ALE-ryhmän puolesta, Alain Esclopé EDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Sylviane H. Ainardi, Nelly Maes, Rijk van Dam, Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya, Jan Marinus Wiersma, Samuli Pohjamo, Helmuth Markov, Jan Dhaene, Bent Hindrup Andersen, Brigitte Langenhagen, Juan de Dios Izquierdo Collado, Freddy Blak, Josu Ortuondo Larrea, Peter Pex, Anne E.M. Van Lancker, Ilda Figueiredo, Bart Staes, Marianne L.P. Thyssen, Mark Francis Watts, Arlette Laguiller, Inger Schörling, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Miet Smet ja Loyola de Palacio

Puhetta johti varapuhemies

Alonso José PUERTA

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 8.

21.   Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B5-0414/2003).

Ensimmäinen osa

Kysymys 33 — John Purvis: Alusten ja satamien kansainvälinen turvasäännöstö.

Poul Nielson (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti John Purvis.

Kysymys 34 — Marialiese Flemming: Vesihuollon vapauttaminen.

Poul Nielson vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marialiese Flemming.

Kysymys 35 — Ewa Hedkvist Petersen: Ihmiskauppa.

António Vitorino (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Ewa Hedkvist Petersen.

Toinen osa

Kysymys 36 — Richard Corbett: Timanttialan kilpailupolitiikka.

Mario Monti (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Richard Corbett.

Kysymys 37 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 38 — Claude Moraes: Irakin jälleenrakentaminen.

Poul Nielson vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes ja Camilo Nogueira Román.

Kysymys 39 — John Walls Cushnahan: EY:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano.

Kysymys 40 — Ulla Margrethe Sandbæk: EY:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano.

Kysymys 41 — Luisa Morgantini: EY:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano.

Kysymys 42 — Jacques F. Poos: EY:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano.

Kysymys 43 — Jan Dhaene: EY:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano.

Kysymys 44 — Johanna L.A. Boogerd-Quaak: EY:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano.

Kysymys 45 — Bartho Pronk: EY:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen soveltaminen.

Poul Nielson vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät John Walls Cushnahan, Ulla Margrethe Sandbæk, Luisa Morgantini, Jacques F. Poos, Jan Dhaene, Johanna L.A. Boogerd-Quaak ja Bartho Pronk.

Kysymys 46 — Patricia McKenna: Alhaisen tulotason maiden velkojen mitätöinti.

Poul Nielson vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Patricia McKenna.

Kysymys 47 — Glenys Kinnock: Valmiuksien kehittäminen.

Poul Nielson vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Glenys Kinnock.

Bill Newton Dunn käytti puheenvuoron kyselytunnin kulusta.

Kysymys 48 — Bernd Posselt: Abortti ja väestöpoliittiset ohjelmat.

Poul Nielson vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bernd Posselt, Piia-Noora Kauppi ja Paul Rübig.

Kysymys 49 — Christos Zacharakis: Demokraattisen menettelyn rikkominen Albanian kunnallisvaaleissa.

Poul Nielson vastasi kysymykseen.

Christos Zacharakis käytti puheenvuoron.

Avril Doyle käytti puheenvuoron kyselytunnin kulusta ja erityisesti siitä, että kolmannen osan kysymyksiin ei vastata suullisesti. Puhemies vastasi, että kyselytunti järjestettiin työjärjestyksen määräysten ja tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti.

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 19.05 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti varapuhemies

Renzo IMBENI

22.   Syöpäseulonta * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta [KOM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS)] — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Antonio Mussa (A5-0381/2003)

David Byrne (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Antonio Mussa esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Karin Jöns (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten PPE-DE-ryhmän puolesta, Catherine Stihler PSE-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ELDR-ryhmän puolesta, Didier Rod Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Bowis, Minerva Melpomeni Malliori, Proinsias De Rossa ja David Byrne.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2003, kohta 11.

23.   Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta [KOM(2003) 63 — C5-0058/2003 — 2003/0032(COD)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Reino Paasilinna (A5-0353/2003)

Erkki Liikanen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Massimo Baldini (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Reino Paasilinna esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Charlotte Cederschiöld (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), W.G. van Velzen PPE-DE-ryhmän puolesta, Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Elly Plooij-van Gorsel ELDR-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour, Neena Gill, Erkki Liikanen, W.G. van Velzen, joka pyysi neuvostolta vastausta esittämäänsä kysymykseen, ja Massimo Baldini, joka vastasi siihen myönteisesti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2003, kohta 9.

24.   Jätteiden siirrot *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirroista [KOM(2003) 379 — C5-0365/2003 — 2003/0139(COD)] — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Johannes (Hans) Blokland (A5-0391/2003)

Margot Wallström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Johannes (Hans) Blokland esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: María del Pilar Ayuso González PPE-DE-ryhmän puolesta, Proinsias De Rossa PSE-ryhmän puolesta, Alexander de Roo Verts/ALE-ryhmän puolesta, Avril Doyle, Patricia McKenna, Piia-Noora Kauppi ja Margot Wallström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2003, kohta 15.

25.   Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa (keskustelu)

Mietintö: Komission tiedonanto ”Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa” [KOM(2002) 179 — C5-0328/2002 — 2002/2172(COS)] — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Cristina Gutiérrez-Cortines (A5-0354/2003)

Cristina Gutiérrez-Cortines esitteli laatimansa mietinnön.

Margot Wallström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Rijk van Dam (RETT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Jean-Louis Bernié.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2003, kohta 17.

26.   Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta *** III (keskustelu)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta [14054/1/2002 — C5-0085/2003 — 2001/0257(COD)].

Esittelijä: Giorgio Lisi (A5-0365/2003)

Giorgio Lisi esitteli laatimansa mietinnön.

Margot Wallström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Christine De Veyrac PPE-DE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2003, kohta 7.

27.   Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta [KOM(2002) 729 — C5-0027/2003 — 2002/0297(CNS)] — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Gordon J. Adam (A5-0386/2003)

David Byrne (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Gordon J. Adam esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Neil Parish PPE-DE-ryhmän puolesta, María Rodríguez Ramos PSE-ryhmän puolesta, Elspeth Attwooll ELDR-ryhmän puolesta, Eurig Wyn Verts/ALE-ryhmän puolesta, Encarnación Redondo Jiménez, Jonathan Evans, James Nicholson, Avril Doyle, David Byrne ja Gordon J. Adam

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2003, kohta 12.

28.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 337.907/OJME).

29.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.55.

Julian Priestley

Pääsihteeri

James L. C. Provan

Varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brunetta, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Volcic, Wachtmeister, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Tarkkailijat:

Bagó Zoltán, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Beňová Monika, Bielan Adam, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Ciemniak Grażyna, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Ékes József, Figel' Jan, Filipek Krzysztof, Frendo Michael, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Giertych Maciej, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Grzyb Andrzej, Gyürk András, Heriban Jozef, Holáň Vilém, Ilves Toomas Hendrik, Jaskiernia Jerzy, Kalisz Ryszard, Kāposts Andis, Kelemen András, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Konečná Kateřina, Kósa Kovács Magda, Kowalska Bronisława, Kozlík Sergej, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Laar Mart, Landsbergis Vytautas, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Maštálka Jiří, Őry Csaba, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pęczak Andrzej, Pieniążek Jerzy, Pīks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Reiljan Janno, Rouček Libor, Rutkowski Krzysztof, Sefzig Luděk, Ševc Jozef, Siekierski Czesław, Smoleń Robert, Smorawiński Jerzy, Surján László, Szczygło Aleksander, Tabajdi Csaba, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund, Wojciechowski Janusz, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf.


LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (..., ..., ...)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (..., ..., ...)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

PRC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Humala-alan YMJ *

Mietintö: DAUL (A5-0380/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

2.   Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus *

Mietintö: DAUL (A5-0379/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

482, 3, 16

3.   Korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonta *

Mietintö: GROSSETÊTE (A5-0363/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

4.   Ulkoisten rajojen ylityspaikkojen kyltit *

Mietintö: DEPREZ (A5-0366/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

5.   Väärennetyt eurometallirahat

Mietintö: SCHMID (A5-0377/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

6.   Virkamiesten palvelukseen ottaminen laajentumisen vuoksi *

Mietintö: MEDINA ORTEGA (A5-0382/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

7.   Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** I

Mietintö: READ (A5-0374/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

äänestys: ehdotus asetukseksi

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

+

 

8.   Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut *** I

Mietintö: READ (A5-0375/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset — yhtenä ryhmänä

1—5

valiokunta

 

+

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

+

 

9.   Ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävä kaasuöljy *

Mietintö: KAUPPI (A5-0383/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

art. 8 c

(direktiivi 92/81/ETY)

6

ELDR

 

-

 

7

ELDR

 

-

 

art. 5 a, §§ 1 ja 2

(direktiivi 92/82/ETY)

8

ELDR

 

-

 

17

Verts/ALE

 

-

 

art 5 a loppuosa

(direktiivi 92/82/ETY)

9

ELDR

 

-

 

10

ELDR

 

-

 

11

ELDR

 

-

 

liite

12

ELDR

 

-

 

kappale 1

1 P

ELDR

 

-

 

kappale 11

13

Verts/ALE

 

-

 

jälkeen kappaleen 11

2

ELDR

 

-

 

kappale 14

14

Verts/ALE

 

-

 

jälkeen kappaleen 14

15

Verts/ALE

 

-

 

kappale 15

16

Verts/ALE

 

-

 

kappale 16

3

ELDR

 

-

 

kappale 18

4

ELDR

 

-

 

kappale 19

5

ELDR

 

-

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

-

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

 

palautettiin valiokuntaan (työjärjestyksen 68 art. § 3)

10.   Tutkimusinvestoinnit

Mietintö: LINKOHR (A5-0389/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

§ 5

 

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

 

alkuper. teksti

+

 

jälkeen kohdan 9

1

PSE

+

311, 193, 2

§ 26

 

alkuper. teksti

+

 

§ 27

 

alkuper. teksti

+

 

§ 28

 

alkuper. teksti

NHÄ

+

379, 131, 2

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

 

+

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE § 28

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE §§ 9, 26, 27

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE

§5

1. osa”vaatii neuvostoa ... tekniikan aloilla”

2. osa:”ja vaatii tämän ... tähänastista paremmin”

11.   Televiestinnän sääntely

Mietintö: CLEGG (A5-0376/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ – huomautukset

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

429, 31, 36

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE lopullinen äänestys


LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Mietintö: Daul A5-0379/2003

Päätöslauselma

Puolesta: 482

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Vastaan: 3

EDD: Booth, Titford

UEN: Camre

Tyhjää: 16

NI: Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco

Mietintö: Linkohr A5-0389/2003

28 kohta

Puolesta: 379

EDD: Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Mennea, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Thomas-Mauro, Turchi

Vastaan: 131

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Pannella, Stirbois, Turco, Varaut

PSE: Berger, Carraro, Dehousse, De Keyser, Désir, El Khadraoui, Fava, Ghilardotti, Imbeni, Kreissl-Dörfler, Martin Hans-Peter, Napoletano, Poignant, Roure, Sacconi, Savary, Sousa Pinto, Van Lancker, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Tyhjää: 2

NI: Berthu, Souchet

Mietintö: Clegg A5-0376/2003

Päätöslauselma

Puolesta: 429

EDD: Andersen, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Hager, Mennea, Pannella, Souchet, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Vastaan: 31

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Krarup, Laguiller, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois

Tyhjää: 36

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Varaut

UEN: Camre, Caullery, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro


HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

P5_TA(2003)0487

Humala-alan YMJ *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi humalaalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta (KOM(2003) 562 — C5-0460/2003 — 2003/0216(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003) 562) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0460/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan ja 158 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A5-0380/2003);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sana muodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0488

Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä kansainväliseen kasvinsuojeluyleissopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyttynä vuoden 1997 marraskuussa pidetyssä FAOn kahdennessakymmenennessäyhdeksännessä kokouksessa hyväksytyllä päätöslauselmalla 12/97 (KOM(2003) 470 — C5-0392/2003 — 2003/0178(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2003) 470) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0392/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan, 97 artiklan 7 kohdan ja 158 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A5-0379/2003);

1.

hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä FAOn pääjohtajalle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0489

Korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonta *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi korkeaaktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonnasta (KOM(2003) 18 — C5-0019/2003 — 2003/0005(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003) 18) (1),

ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan 2 kohdan ja 32 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0019/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietinnön (A5-0363/2003);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

3.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Tarkistus 1

2 artiklan a alakohta

a)

korkea-aktiivisella lähteellä tai lähteellä umpilähdettä, jonka sisältämän radionuklidin aktiivisuus sen valmistushetkellä tai ensimmäisen markkinoille saattamisen hetkellä on vähintään sillä kyseisen radionuklidin aktiivisuustasolla, joka ilmoitetaan liitteessä I,

a)

korkea-aktiivisella lähteellä tai lähteellä umpilähdettä, jonka sisältämän radionuklidin aktiivisuus sen valmistushetkellä tai ensimmäisen markkinoille saattamisen hetkellä on vähintään sillä kyseisen radionuklidin aktiivisuustasolla, joka ilmoitetaan liitteessä I, eli annosnopeus yhden metrin etäisyydellä on yli 1 mSv/h,

Tarkistus 2

3 artiklan 2 kohdan a alakohta

a)

on ryhdytty järjestelyihin myös käytöstä poistettujen korkea-aktiivisten lähteiden turvallista hallintaa varten;

a)

erityisesti toimittaja on ryhtynyt järjestelyihin myös käytöstä poistettujen korkea-aktiivisten lähteiden turvallista hallintaa varten;

Tarkistus 3

3 artiklan 2 kohdan b alakohdan 1 alakohta

b)

on varauduttu taloudellisesti myös käytöstä poistettujen korkea-aktiivisten lähteiden turvalliseen hallintaan.

b)

erityisesti toimittaja on varautunut taloudellisesti myös käytöstä poistettujen korkea-aktiivisten lähteiden turvalliseen hallintaan.

Tarkistus 4

4 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Järjestelmässä on otettava huomioon myös lähteiden mahdolliset siirrot jäsenvaltiosta toiseen sekä lähteiden tuonnit yhteisön alueelle ja viennit yhteisön alueelta. Kyseisissä tapauksissa jäsenvaltioiden on huolehdittava toimivaltaisten viranomaisten hyvästä yhteistyöstä.

Tarkistus 5

15 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava kaikin tarvittavin keinoin, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä säännöksistä komissiolle 16 artiklan 1 kohdassa säädettyyn määräaikaan mennessä, ja niiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle niihin myöhemmin tehtävistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava kaikin tarvittavin keinoin, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia sekä, mahdollisuuksien mukaan, yhdenmukaisia eri jäsenvaltioissa . Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä säännöksistä komissiolle 16 artiklan 1 kohdassa säädettyyn määräaikaan mennessä, ja niiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle niihin myöhemmin tehtävistä muutoksista.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0490

Ulkoisten rajojen ylityspaikkojen kyltit *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Helleenien tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi ulkoisten rajojen ylityspaikoilla olevissa kylteissä käytettävien vähimmäismerkintöjen määrittämisestä (8830/2003 — C5-0253/2003 — 2003/0815(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Helleenien tasavallan aloitteen (8830/2003) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0253/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A5-0366/2003);

1.

hyväksyy Helleenien tasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Helleenien tasavallan aloitteeseen;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Helleenien tasavallan hallitukselle.

HELLEENIEN TASAVALLAN ALOITE

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Tarkistus 1

2 artiklan 1 luetelmakohta

Euroopan unionin vaakuna, jossa tähdistä koostuvan kehän sisäpuolella on kirjaimet ”EU”, ”EEA” ja ”CH”, ja tähdistä koostuvan kehän alapuolella sana ”CITIZENS”, ks. oheinen liite I .

Euroopan unionin vaakuna, jossa tähdistä koostuvan kehän sisäpuolella ovat kirjaimet ”EU”.

Tarkistus 2

2 artiklan 2 luetelmakohta

— ilmaisu ”ALL NATIONALITIES”, ks. oheinen liite II .

— ilmaisu ”NON-EU” .

Tarkistus 3

2 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Kaikissa maissa, joissa puhutaan romaanisia kieliä, ilmaisut ”UE” ja ”NON-UE”.

Tarkistus 4

2 artiklan 1 b kohta (uusi)

 

Jos jäsenvaltiot katsovat sen tarpeelliseksi, ilmaisuissa voidaan lisäksi käyttää muiden aakkosten kirjaimia.

Tarkistus 5

3 artiklan 1 kohta

Yleissääntönä on, että Euroopan unionin kansalaiset ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevien valtioiden sekä Sveitsin valaliiton kansalaiset käyttävät liitteen I mukaisella merkinnällä osoitettavaa tilaa. Kaikkien muiden kolmansien maiden kansalaiset käyttävät liitteen II mukaisella merkinnällä osoitettavaa tilaa.

Yleissääntönä on, että Euroopan unionin kansalaiset ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevien valtioiden sekä Sveitsin valaliiton kansalaiset käyttävät merkinnällä ”EU” osoitettavaa tilaa. He voivat käyttää myös merkinnällä ”NON-EU” osoitettavaa tilaa. Kaikkien muiden kolmansien maiden kansalaiset käyttävät merkinnällä ”NON-EU” osoitettavaa tilaa.

Tarkistus 6

4 artiklan 1 kohta

Maarajan ylityspaikoilla jäsenvaltiot voivat erottaa ajoneuvoliikenteen varaamalla oheisen liitteen III kylttien mukaisesti eri tilat kevyille ja raskaille ajoneuvoille.

Maarajan ja merisatamien rajanylityspaikoilla jäsenvaltiot voivat erottaa ajoneuvoliikenteen varaamalla oheisen liitteen III kylttien mukaisesti eri tilat kevyille ja raskaille ajoneuvoille.

Tarkistus 7

4 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Jäsenvaltiot voivat muuttaa kylttien merkintöjä silloin, kun se on paikallisten olosuhteiden vuoksi asianmukaista.


(1)  EUVL C 125, 27.5.2003, s. 6.

P5_TA(2003)0491

Väärennetyt eurometallirahat *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (13203/2003 — C5-0471/2003 — 2003/0158(CNS))

(Kuulemismenettely

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (13203/2003) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0471/2003),

ottaa huomioon komission alkuperäisen ehdotuksen (KOM(2003) 426) (2),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A5-0377/2003);

1.

hyväksyy neuvoston ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

korostaa, että kun sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 10 artiklaa, joka koskee toimielinten ja jäsenvaltioiden välistä lojaalia yhteistoimintaa, Euroopan parlamenttia olisi pitänyt kuulla myös lainsäädäntöehdotuksesta, johon tässä päätösehdotuksessa viitataan, koska se, että tämä perusteksti annetaan parlamentille vain tiedoksi, heikentää sen roolia kyseisessä päätöksentekoprosessia;

4.

pyytää siksi tulla kuulluksi komission alkuperäisestä ehdotuksesta;

5.

vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0492

Virkamiesten palvelukseen ottaminen laajentumisen vuoksi *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi virkamiesten palvelukseen ottamista Euroopan yhteisöihin koskevista väliaikaisista erityistoimenpiteistä Kyproksen, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Tšekin, Slovakian ja Slovenian liittymisen vuoksi (KOM(2003) 351 — C5-0287/2003 — 2003/0123(CNS))

(Kuulemismenettely

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003) 351) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 283 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0287/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan mietinnön (A5-0382/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0493

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta (KOM(2003) 220 — C5-0199/2003 — 2003/0086(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003) 220) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 156 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0199/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A5-0374/2003);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0494

Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimivasta tarjoamisesta viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (IDABC) (KOM(2003) 406 — C5-0310/2003 — 2003/0147(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003) 406) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 156 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0310/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A5-0375/2003);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

katsoo, että komission ehdotuksen rahoitusselvitys on yhteensopiva rahoitusnäkymien otsakkeen 3 enimmäismäärän kanssa eikä sillä rajoiteta muita toimintalinjoja,

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TC1-COD(2003)0147

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o ..../2003/EY tekemiseksi yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimiva tarjoaminen viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (IDABC)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 156 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 154 artiklan mukaisesti ja tukeakseen perustamissopimuksen 14 ja 158 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista yhteisö osallistuu Euroopan laajuisten verkkojen rakentamiseen ja kehittämiseen, jotta unionin kansalaiset, talouden toimijat ja alue- ja paikallisyhteisöt saisivat täyden hyödyn vailla sisärajoja olevan alueen syntymisestä.

(2)

Kun tuetaan yritysten ja kansalaisten liikkumista Euroopan valtioiden rajojen yli, edistetään samalla suoraan esteiden poistamista tavaroiden, ihmisten, palveluiden ja pääoman vapaalta liikkuvuudelta sekä jäsenvaltioiden kansalaisten vapaalta asettautumiselta toisten jäsenvaltioiden alueelle.

(3)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 157 artiklan mukaisesti yhteisö ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan.

(4)

Päätöksillä N:o 1719/1999/EY (5) ja 1720/1999/EY (6) Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joukon toimia, laaja-alaisia toimenpiteitä ja suuntaviivoja, joihin sisältyy myös yhteistä etua koskevien hankkeiden yksilöiminen hallintojen väliseen telemaattiseen tietojenvaihtoon käytettävien Euroopan laajuisten verkkojen osalta. Koska näiden päätösten voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2004, on tarpeen säätää kyseisillä päätöksillä perustetun IDA-ohjelman jatko-ohjelman puitteista.

(5)

IDABC-ohjelmassa, joka on IDA-ohjelman jatko-ohjelma, hyödynnetään aiempien ohjelmien hyviä tuloksia, joiden avulla on lisätty julkishallinnon rajatylittävän yhteistyön tehokkuutta.

(6)

IDABC-ohjelmaa suunniteltaessa ja toteutettaessa olisi asianmukaisesti otettava huomioon IDA-ohjelman saavutukset ja olisi tarjottava mahdollisuus viedä päätökseen toimet, jotka on jo käynnistetty.

(7)

Osana IDABC-ohjelmaa loppuun saatetut toimet muodostavat todennäköisesti perustan tuleville toimille ohjelman voimassaolon päätyttyä. Tämä yhdistettynä teknologisen muutoksen nopeaan tahtiin merkitsee, että ohjelmaa on voitava mukauttaa tulevan kehityksen mukaan.

(8)

Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi päätelmät, joilla pyritään muovaamaan Euroopan unionista vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous, jolla on mahdollisuudet kestävään talouskasvuun, entistä suurempaan määrän parempilaatuisia työpaikkoja ja entistä suurempaan sosiaaliseen koheesioon.

(9)

Brysselissä maaliskuussa 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kiinnitti huomiota Euroopan yhteyksien merkitykseen sisämarkkinoiden vahvistamisessa ja korosti, että sähköinen viestintä on vahva kasvun, kilpailukyvyn ja työpaikkojen lähde Euroopan unionissa ja että olisi toteutettava toimia tämän vahvuuden lujittamiseksi ja Lissabonin tavoitteiden tukemiseksi. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden viranomaisten ja yhteisön toimielinten on saatava käyttönsä, vaihdettava ja käsiteltävä yhä suurempia määriä tietoa sähköisin keinoin (”telemaattiset verkot”).

(10)

Poistamalla viranomaisten välisen sekä viranomaisten ja toisaalta yritysten ja kansalaisten välisen sähköisen viestinnän esteitä kaikilla tasoilla tuetaan Euroopan yritysten toimintaympäristöä, kevennetään hallinnollista taakkaa ja vähennetään byrokratiaa. Tämä voi myös rohkaista Euroopan unionin kansalaisia ja yrityksiä nauttimaan tietoyhteiskunnan eduista ja asioimaan julkishallinnon kanssa interaktiivisesti sähköisiä välineitä käyttämällä.

(11)

Julkishallinnon sähköisten palveluiden tehostunut tarjonta antaa yrityksille ja kansalaisille mahdollisuuden asioida interaktiivisesti viranomaisten kanssa ilman erityistä tietotekniikan, kuten osallisuutta edistävien sähköisten palveluiden, tai tietyn viranomaisen sisäisen organisaation tuntemusta.

(12)

Euroopan laajuisten telemaattisten verkkojen rakentaminen tiedonvaihtoa varten ei siis ole päämäärä sinänsä, vaan väline, jolla voidaan saavuttaa yleiseurooppalaisella tasolla yhteentoimivat julkishallinnon interaktiiviset tietopalvelut; tämä toiminta rakentuu tuloksille, joita on saatu Euroopan julkishallinnon yhteistyöstä, ja toimintaa laajennetaan näin kansalaisten ja yritysten suuntaan.

(13)

Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut antavat viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille paremmat mahdollisuudet asioida interaktiivisesti viranomaisten kanssa kansallisten rajojen yli. Tällaisten palveluiden tarjoaminen edellyttää, että viranomaisten välillä on käytettävissä tehokkaita ja yhteentoimivia tieto- ja viestintäjärjestelmiä sekä yhteentoimivia hallinnon tuki- ja palvelutoimintojen prosesseja, jotta julkisen sektorin tietoja voidaan vaihtaa turvallisesti ja jotta niitä voidaan ymmärtää ja prosessoida kaikkialla Euroopassa.

(14)

On tärkeää, että toteutettavissa kansallisissa toimissa otetaan riittävästi huomioon Euroopan unionin toiminnan painopisteet.

(15)

On olennaisen tärkeää maksimoida tietojen vaihtoa ja palvelun integrointia koskevien standardien tai yleisesti saatavilla olevien taikka avointen määrittelyiden käyttö, jotta varmistetaan saumaton yhteentoimivuus ja näin lisätään yleiseurooppalaisista julkishallinnon sähköisistä palveluista ja niiden perustana olevista Euroopan laajuisista telemaattisista verkoista saatavia etuja.

(16)

On sekä yhteisön että jäsenvaltioiden velvollisuus rakentaa yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut ja niiden perustana olevat telemaattiset verkot, joita yhteisö käyttää tai joista se hyötyy.

(17)

On olennaisen tärkeää varmistaa tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden ja yhteisön sekä tarvittaessa yhteisön toimielinten ja sidosryhmien välillä.

(18)

Yhteisön laajuisilla toimilla olisi edistettävä julkishallinnon sähköisten palveluiden myönteistä kehitystä yleiseurooppalaisella tasolla ja tuettava tähän liittyviä sitoumuksia, joita edellytetään kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla, ottaen samalla asianmukaisesti huomioon yhteisön kielellinen monimuotoisuus.

(19)

Olisi varmistettava ohjelman myönteinen vuorovaikutus alan kansallisten, alueellisten ja paikallisten aloitteiden kanssa ja taattava julkishallinnon sähköisten palveluiden tarjonta jäsenvaltioiden sisällä.

(20)

Sevillassa kesäkuussa 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi tukensa eEurope 2005 -toimintasuunnitelmalle, erityisesti sähköistä hallintoa koskevalle osalle, jossa korostuu IDA-ohjelman merkitys tuettaessa yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden rakentamista rajatylittävien toimien tueksi, jolloin täydennetään sähköistä hallintoa koskevia kansallisen, alueellisen ja paikallistason aloitteita ja tarjotaan niille puitteet.

(21)

Jotta yhteisön rahoitusta käytettäisiin tehokkaasti, on tarpeen jakaa yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden ja niiden perustana olevien telemaattisten verkostojen kustannukset tasapuolisesti jäsenvaltioiden ja yhteisön kesken.

(22)

Yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden ja niiden perustana olevien telemaattisten verkostojen perustamisessa ja toiminnassa voidaan parhaiten saavuttaa tuottavuus, reagointivalmius ja joustavuus, kun omaksutaan markkinasuuntautunut toimintatapa, jolloin toimittajat valitaan kilpaillussa, usean laitetoimittajan ympäristössä ja samalla tarvittaessa varmistetaan toimenpiteiden kestävyys sekä toiminnan että rahoituksen kannalta.

(23)

Yleiseurooppalaisia julkishallinnon sähköisiä palveluita olisi kehitettävä yhteistä etua palvelevien erityishankkeiden kautta, ja näiden palveluiden yhteentoimivan tarjoamisen edellyttämät laaja-alaiset toimenpiteet olisi toteutettava perustamalla tai tehostamalla yleiseurooppalaisia telemaattisia verkkoja tukevia infrastruktuuripalveluita.

(24)

IDABC-ohjelma olisikin avattava Euroopan talousalueen maiden ja ehdokasmaiden osallistumiselle ja yhteistyötä muiden kolmansien maiden kanssa olisi rohkaistava. Kansainväliset toimijat voivat omalla kustannuksellaan osallistua yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon.

(25)

Euroopan unionin rahoituksen terveen hallinnon turvaamiseksi ja tarpeettoman laitteistojen lisäämisen, tutkimusten toistamisen ja eriävien lähestymistapojen välttämiseksi olisi oltava mahdollista käyttää IDA-ohjelmassa tai IDABC-ohjelmassa kehitettyjä infrastruktuuripalveluita perustamissopimuksen V ja VI osaston mukaisissa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön puitteissa.

(26)

Koska jäsenvaltiot eivät toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi voi riittävässä määrin toteuttaa tavoitteena olevia yleiseurooppalaisia julkishallinnon sähköisiä palveluita vaan ne voidaan paremmin saavuttaa yhteisön tasolla, yhteisö voi perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti hyväksyä toimenpiteitä. Samassa artiklassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tämä päätös ei ylitä sitä, mikä on tarpeen mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(27)

Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (7) 33 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tavoitteet

1.   Tällä päätöksellä perustetaan ohjelma ”yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimiva tarjoaminen viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille” (jäljempänä ”IDABC-ohjelma”), jolla pyritään tukemaan yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden perustamista sekä niiden perustana olevien yhteentoimivien telemaattisten verkkojen kehittämistä.

2.   Tämän päätöksen tavoitteena on:

a)

mahdollistaa tehokas ja turvallinen tiedonvaihto kansallisten, alueellisten ja paikallistason viranomaisten välillä sekä tällaisten viranomaisten ja yhteisön toimielinten tai tarvittaessa muiden yksiköiden välillä, jotta jäsenvaltiot ja yhteisö voivat oman toimivaltansa mukaisesti panna täytäntöön perustamissopimuksen 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja yhteisön toimintalinjoja ja toimia

b)

ulottaa edellä a alakohdassa määritetyn tiedonvaihdon edut yrityksiin ja kansalaisiin

c)

helpottaa yhteisön toimielinten välistä viestintää ja tukea yhteisön päätöksentekoprosessia sekä kehittää tähän liittyviä strategisia puitteita yleiseurooppalaisella tasolla

d)

edistää kansalaisten ja yritysten osallistumista Euroopan unionin rakentamiseen

e)

saavuttaa yhteentoimivuus sekä eri hallinnonaloilla että niiden välillä ja tarvittaessa myös yrityksiin ja kansalaisiin nähden

f)

saada a, b ja c alakohan mukaiset verkot lähentymään toisiaan kohti yhteistä telemaattista käyttöliittymää

g)

tuottaa merkittäviä etuja jäsenvaltioiden viranomaisille ja yhteisölle nykyistä sujuvampina toimintoina, nopeampina toteutuksina, turvallisuutena, tehokkuutena, avoimuutena, palvelukulttuurina ja reagointihalukkuutena

h)

edistää hyvien toimintatapojen leviämistä ja kannustaa viranomaisia kehittämään innovatiivisia telematiikkaratkaisuja.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

”telemaattinen verkko” on kattava tieto- ja viestintäjärjestelmä, johon sisältyvät fyysinen infrastruktuuri ja yhteydet sekä näihin liittyvät palvelut ja sovelluskerrokset ja joka näin ollen mahdollistaa sähköisen tiedonvaihdon viranomaisten sisällä tai välillä ja viranomaisten sekä yritysten ja kansalaisten välillä

b)

”yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut” ovat julkisen sektorin tietopalveluita ja interaktiivisia palveluita, joita tarjotaan viranomaisille, yrityksille ja niiden järjestöille sekä kansalaisille ja kansalaisjärjestöille yhteentoimivien Euroopan laajuisten telemaattisten verkkojen kautta

c)

”yhteistä etua palveleva hanke” on liitteen I kuvauksia vastaava hanke, joka toteutetaan tai jota jatketaan tämän päätöksen mukaisesti ja joka koskee yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden perustamista tai tehostamista

d)

”infrastruktuuripalvelut” ovat hankkeiden yleisten tarpeiden täyttämiseksi tarjottavia palveluita, teknologiaratkaisut ja ohjelmistosovellukset mukaan luettuna, niihin kuuluvat myös Euroopan yhteentoimivuuspuitteiden palvelut sekä turvallisuus-, välitysohjelmisto- ja verkkopalvelut. Infrastruktuuripalvelut tukevat yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden tarjoamista.

e)

”laaja-alainen toimenpide” on liitteen II kuvauksia vastaava toimi, joka toteutetaan tai jota jatketaan tämän päätöksen mukaisesti ja joka koskee infrastruktuuripalveluiden tai strategisten ja tukitoimien käynnistämistä tai tehostamista

f)

”yhteentoimivuus” on tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja niiden tukemien yritysprosessien kyky jakaa ja vaihtaa tietoa ja osaamista.

3 artikla

Painopisteet

Laadittaessa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua työohjelmaa on annettava etusija niille yhteistä etua palveleville hankkeille ja laaja-alaisille toimenpiteille, joilla perustetaan tai kehitetään yleiseurooppalaisia julkishallinnon sähköisiä palveluita ja niiden perustana olevia telemaattisia verkkoja ja joilla näin

a)

tuetaan eEurope-aloitteen ja siihen liittyvien toimintasuunnitelmien yrityksiä ja kansalaisia hyödyttävien tavoitteiden saavuttamista, erityisesti sähköisen hallinnon osalta

b)

edistetään suoraan esteiden poistamista tai vähentämistä tavaroiden, ihmisten, palveluiden ja pääoman vapaalta liikkuvuudelta

c)

edistetään suoraan talous- ja rahaliiton hyvää toimintaa

d)

tuetaan Euroopan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen syntymistä

e)

rohkaistaan yhteisön toimielinten välistä sekä yhteisön toimielinten ja kansallisten, alueellisten ja paikallisviranomaisten, myös kansallisten tai alueellisten parlamenttien, välistä yhteistyötä

f)

tuetaan yhteisön ja jäsenvaltioiden rahoitusetujen suojelua tai petosten torjuntaa

g)

edistetään yhteisön säännöstön soveltamista Euroopan unionin laajentumisen jälkeen

h)

edistetään kilpailukykyä yhteisössä, erityisesti korostaen pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, sekä yrittäjyyttä ja innovaatioita tai

i)

tuetaan unionin kansalaisuutta ja osallistumista Euroopan unionin päätöksentekoprosessiin, erityisesti sidosryhmien kuulemismenettelyiden avulla.

4 artikla

Yhteistä etua palvelevat hankkeet

Edellä 1 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisö panee täytäntöön yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa liitteen I kuvausten ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun työohjelman määrittelyiden mukaisia, yhteistä etua palvelevia hankkeita 6 ja 7 artiklassa säädettyjen täytäntöönpanoperiaatteiden mukaisesti.

Yhteistä etua palvelevissa hankkeissa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä infrastruktuuripalveluita ja tarjottava panos näiden palveluiden kehittämiselle hankkeen vaatimusten mukaisesti.

5 artikla

Laaja-alaiset toimenpiteet

1.   Edellä 1 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisö panee täytäntöön 6 ja 7 artiklassa säädettyjen täytäntöönpanoperiaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa liitteen II kuvausten ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun työohjelman määrittelyiden mukaisia laaja-alaisia toimenpiteitä yhteistä etua palvelevien hankkeiden tukemiseksi.

2.   Laaja-alaisilla toimenpiteillä tarjotaan, pidetään yllä ja tuetaan viranomaisille tarkoitettuja infrastruktuuripalveluita yhteisössä IDABC-ohjelman puitteissa määriteltyjen, palveluiden ylläpitoa ja saantia koskevien toimintalinjojen mukaisesti Lisäksi niillä luodaan strategisia ja tukitoimia, joilla edistetään yleiseurooppalaisia julkishallinnon sähköisiä palveluita, toteutetaan strategisia analyyseja aiheeseen liittyvistä muutoksista yhteisössä ja jäsenvaltioissa sekä turvataan ohjelman hallinto ja hyvien toimintatapojen levittäminen.

3.   Toteutettavien laaja-alaisten toimenpiteiden valintaa varten yhteisö laatii infrastruktuuripalveluiden kuvauksen. Kuvaukseen sisältyviä seikkoja ovat vaadittu hallinto, organisaatio, siihen liittyvät vastuut ja kustannusten jako sekä infrastruktuuripalveluiden kehittämisessä ja täytäntöönpanossa käytettävä strategia. Strategia perustuu hankkeen vaatimusten arviointiin. Kuvausta tarkistetaan vuosittain.

6 artikla

Täytäntöönpanoperiaatteet

1.   Yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa noudatetaan 2—10 kohdassa säädettyjä periaatteita.

2.   Tämä päätös on oikeusperusta laaja-alaisten toimenpiteiden täytäntöönpanolle.

3.   Hankkeen täytäntöönpano edellyttää alakohtaista oikeudellista perustaa. Tämän päätöksen osalta katsotaan, että hanke täyttää tämän vaatimuksen, kun se tukee yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden tarjoamista viranomaisille, yrityksille tai kansalaisille alakohtaisen tai muun asiaankuuluvan oikeusperustan täytäntöönpanon puitteissa.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta hankkeisiin, joilla tuetaan julkishallinnon sähköisten palveluiden tarjoamista yhteisön toimielinten ja Euroopan virastojen välillä.

4.   Hankkeessa, jolla tuetaan yleiseurooppalaisten julkishallinnon palveluiden tarjoamista viranomaisilta yrityksille tai niiden järjestöille tai viranomaisilta kansalaisille tai niiden järjestöille, ei vaadita kaikkien jäsenvaltioiden osallistumista.

5.   Yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden on katettava kaikki yleiseurooppalaisten julkishallinnon palveluiden perustamisen tai tehostamisen edellyttämät toimet, myös jäsenvaltioiden ja yhteisön asiantuntijoista koostuvien työryhmien perustamisen sekä tarvittaessa tavaroiden ja palveluiden hankinnan yhteisölle.

6.   Yhteistä etua palveleviin hankkeisiin ja laaja-alaisiin toimenpiteisiin on soveltuvin osin aina liitettävä valmisteluvaihe. Niihin on kuuluttava toteutettavuuden selvitysvaihe, kehitys- ja validointivaihe sekä täytäntöönpanovaihe, jotka on pantava täytäntöön 7 artiklan mukaisesti.

Tätä kohtaa ei sovelleta liitteen II osassa B määriteltyihin strategisiin ja tukitoimiin.

7.   Kunkin yhteistä etua palvelevan hankkeen tai laaja-alaisen toimenpiteen määrittelyn ja täytäntöönpanon on soveltuvin osin rakennuttava tuloksille, joita on saatu muista aiheeseen liittyvistä yhteisön ja jäsenvaltioiden toimista, erityisesti yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen ohjelmista ja muista yhteisön toimista, kuten eTEN, eContent ja Modinis.

8.   Yhteistä etua palvelevien hankkeiden tai laaja-alaisten toimenpiteiden teknisissä erittelyissä on viitattava tietojen vaihtoa ja palvelun integrointia koskeviin eurooppalaisiin standardeihin tai yleisesti saatavilla oleviin erittelyihin tai avoimiin määrittelyihin ja niiden on oltava soveltuvin osin infrastruktuuripalveluiden mukaisia, jotta varmistetaan kansallisten ja yhteisön järjestelmien yhteentoimivuus hallinnonaloittain ja niiden välillä sekä yrityksiin ja kansalaisiin nähden.

9.   Yhteistä etua palvelevissa hankkeissa ja laaja-alaisissa toimenpiteissä on soveltuvin osin otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan yhteentoimivuuspuitteet, joita tarjotaan, pidetään yllä ja tuetaan IDABCohjelmassa.

10.   Kunkin yhteistä etua palvelevan hankkeen tai laaja-alaisen toimenpiteen täytäntöönpanon jälkiarviointi on tehtävä vuoden kuluessa täytäntöönpanovaiheen päättymisestä.

Yhteistä etua palvelevien hankkeiden osalta arviointi on tehtävä koordinoidusti jäsenvaltioiden kanssa ja alakohtaista politiikka koskevien sääntöjen mukaisesti, ja se on esitettävä asianmukaiselle alakohtaiselle komitealle.

Laaja-alaisten toimenpiteiden arviointi on tehtävä 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean puitteissa.

Arviointiin on sisällytettävä kustannus-hyötyanalyysi.

7 artikla

Lisäperiaatteet

1.   Edellä 6 artiklassa vahvistettujen periaatteiden lisäksi sovelletaan 2—8 kohdassa vahvistettuja periaatteita.

2.   Valmisteluvaiheen tuloksena on laadittava valmisteluraportti, johon sisältyvät yhteistä etua palvelevan hankkeen tai laaja-alaisen toimenpiteen tavoitteet, sen ala ja perustelut sekä erityisesti arvioidut kustannukset ja edut, ja soveltuvien kuulemismenettelyiden avulla on hankittava osallistujilta tarvittavat sitoumukset ja sopimukset, myös tieto toimivaltaisesta komiteasta, joka valvoo hankkeen tai toimenpiteen täytäntöönpanoa.

3.   Toteutettavuuden selvitysvaiheessa on laadittava yleinen täytäntöönpanosuunnitelma, joka kattaa kehitys- ja täytäntöönpanovaiheen ja johdon sisältyvät valmisteluraportin tietojen lisäksi seuraavat:

a)

kuvaus organisaation suunnitellusta kehityksestä ja tarvittaessa työskentelymenettelyiden uudelleensuunnittelusta

b)

tavoitteet, toiminnot, osallistujat ja tekninen lähestymistapa

c)

toimenpiteet monikielisen viestinnän helpottamiseksi

d)

yhteisön ja jäsenvaltioiden osuus

e)

odotettujen kustannusten jaottelu, kuvaus odotetuista eduista ja arviointiperusteet näiden etujen mittaamista varten täytäntöönpanovaiheen jälkeen, yksityiskohtainen erittely sijoitetun pääoman tuotosta sekä saavutettavat välitavoitteet

f)

kaavio, jossa määritellään yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden ja infrastruktuuripalveluiden toiminta- ja ylläpitokustannusten tasapuolinen jako yhteisön ja jäsenvaltioiden sekä tarvittaessa muiden tahojen välillä täytäntöönpanovaiheen päätyttyä.

4.   Ehdotettua ratkaisua voidaan tarvittaessa kehitys- ja validointivaiheen aikana rakentaa, testata, arvioida ja seurata pienessä mittakaavassa, ja yleistä täytäntöönpanosuunnitelmaa voidaan tällöin mukauttaa saatujen tulosten pohjalta.

5.   Täytäntöönpanovaiheen aikana luodaan täysimittaiset toimivat palvelut yleisen täytäntöönpanosuunnitelman mukaisesti.

6.   Laadittaessa valmisteluraporttia ja yleistä täytäntöönpanosuunnitelmaa on käytettävä menetelmiä, jotka on valmisteltu tukitoimena IDABC-ohjelman puitteissa.

7.   Yhteistä etua palvelevan hankkeen aloitus ja täytäntöönpano, sen vaiheiden määrittely ja valmisteluraporttien sekä yleisten täytäntöönpanosuunnitelmien laatiminen on tehtävä ja niitä on valvottava soveltuvan alakohtaisen komiteamenettelyn mukaisesti.

Jos soveltuvaa alakohtaista komiteamenettelyä ei ole, yhteisö ja jäsenvaltiot perustavat asiantuntijaryhmän tarkastelemaan kaikkia tarvittavia seikkoja.

Komissio raportoi alakohtaisten komiteoiden ja mahdollisten asiantuntijaryhmien päätelmistä 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

8.   Komissio toteuttaa laaja-alaisen toimenpiteen, määrittelee sen vaiheet ja laatii valmisteluraportit sekä yleiset täytäntöönpanosuunnitelmat ja hoitaa näiden valvonnan 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

8 artikla

Täytäntöönpanomenettely

1.   Komissio laatii työohjelman koko tämän päätöksen voimassaoloajaksi yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten.

Komissio hyväksyy työohjelman ja kaikki siihen mahdollisesti tehtävät muutokset 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

2.   Kunkin yhteistä etua palvelevan hankkeen ja laaja-alaisen toimenpiteen osalta ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan on soveltuvin osin liitettävä:

a)

tavoitteiden, toiminta-alan, perusteiden, mahdollisten edunsaajien, toimintojen ja teknisen lähestymistavan kuvaus

b)

aiempien menojen jaottelu ja saavutetut välitavoitteet sekä odotetut kustannukset ja edut ja saavutettavat välitavoitteet

c)

käyttävien infrastruktuuripalveluiden erittely.

9 artikla

Budjettisäännökset

1.   Rajoittamatta edellä 8 artiklassa säädettyä sovelletaan yhteistä etua palvelevan hankkeen tai laajaalaisen toimenpiteen budjetin osoittamiseen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä siten, että soveltuvien budjettisääntöjen mukaisesti budjetti tarvittaessa kattaa koko työohjelman keston.

2.   Budjetti myönnetään, kun määritetyt välitavoitteet on saavutettu, noudattaen menettelyä, jota sovelletaan yhteistä etua palvelevien hankkeiden kannalta soveltuvaan alakohtaiseen komiteaan ja laaja-alaisten toimenpiteiden osalta 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun komiteaan. Valmisteluvaiheen aloittamista varten välitavoitteeksi katsotaan se, että toteutettava yhteistä etua palveleva hanke tai laaja-alainen toimenpide on sisällytetty työohjelmaan. Toteutettavuustutkimusvaiheen aloittamista varten välitavoitteena pidetään valmisteluraporttia. Tätä seuraavan kehitys- ja validointivaiheen aloittamista varten välitavoitteena on yleinen täytäntöönpanosuunnitelma. Kehitys- ja validointivaiheen sekä täytäntöönpanovaiheen aikana saavutettavat välitavoitteet liitetään työohjelmaan 8 artiklan mukaisesti.

3.   Jäljempänä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan myös kaikkiin ehdotuksiin budjetin kasvattamiseksi enemmän kuin 100 000 euroa kutakin yhteistä etua palvelevaa hanketta tai laaja-alaista toimenpidettä kohden vuoden kuluessa.

4.   Ohjelma pannaan täytäntöön julkisia hankintoja koskevien sääntöjen pohjalta. Sopimusarvoltaan yli 1 000 000 euron suuruisten tarjouspyyntöjen tekniset erittelyt on määriteltävä koordinoidusti jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisen alakohtaisen komitean tai 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun puitteissa.

10 artikla

Yhteisön rahoitusosuus

1.   Yhteisö vastaa yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden täytäntöönpanokustannuksista suhteessa sille niistä koituvaan etuun.

2.   Yhteisön rahoitusosuus määritellään kunkin yhteistä etua palvelevan hankkeen tai laaja-alaisen toimenpiteen osalta 3—7 kohdan mukaisesti.

3.   Jotta yhteistä etua palveleva hanke tai laaja-alainen toimenpide voi saada yhteisön rahoitusta, vaaditaan konkreettiset suunnitelmat täytäntöönpanovaiheen jälkeen koituvien ylläpito- ja toimintakustannusten rahoittamiseksi sekä selkeät tiedot yhteisön ja jäsenvaltioiden tai muiden toimijoiden osuudesta.

4.   Valmistelu- ja toteutettavuusvaiheessa yhteisön osuus voi kattaa tarvittavien tutkimusten kustannukset kokonaan.

5.   Kehitys- ja validointivaiheessa sekä täytäntöönpanovaiheessa yhteisö vastaa niiden tehtävien kustannuksista, jotka on osoitettu sille yhteistä etua palvelevan hankkeen tai laaja-alaisen toimenpiteen yleisessä täytäntöönpanosuunnitelmassa.

6.   Infrastruktuuripalveluiden tarjoamista tai ylläpitoa koskevan yhteistä etua palvelevan hankkeen tai laaja-alaisen toimenpiteen osalta yhteisön rahoitus kestää periaatteessa enintään neljä vuotta valmisteluvaiheen aloituksesta lukien.

7.   Tämän päätöksen mukaisesti myönnettyä rahoitusta ei voida käyttää sellaisiin yhteistä etua palveleviin hankkeisiin ja laaja-alaisiin toimenpiteisiin tai yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden vaiheisiin, jotka saavat yhteisön rahoitusta muista lähteistä.

8.   Viimeistään ... (8) on määriteltävä järjestelyt, joilla soveltuvin osin varmistetaan infrastruktuuripalveluiden rahoituksen ja toiminnan kestävyys, ja näistä järjestelyistä on sovittava 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

11 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa komitea, jonka nimi on viranomaisten välisen telematiikan komitea (TAC).

2.   Tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (9) 4 ja 7 artiklaa, ottaen huomioon saman päätöksen 8 artikla. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika on kolme kuukautta.

3.   Viranomaisten välisen telematiikan komitea vahvistaa oman työjärjestyksensä.

4.   Komissio antaa viranomaisten välisen telematiikan komitealle vuosittain kertomuksen tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

12 artikla

Arvioinnit

1.   Komissio toteuttaa koordinoidusti jäsenvaltioiden kanssa tämän päätöksen täytäntöönpanon väliarvioinnin, minkä jälkeen ohjelman lopussa toteutetaan loppuarviointi.

2.   Arvioinnissa selvitetään liitteissä I ja II kuvattujen, yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden edistyminen ja nykytila.

Arvioinnissa myös tarkastellaan yhteisölle koituneiden menojen valossa niitä hyötyjä, joita yhteisö on saanut yleiseurooppalaisista julkishallinnon sähköisistä palveluista ja infrastruktuuripalveluista edistäessään yhteisiä toimintalinjoja ja toimielinten yhteistyötä viranomaisiin, yrityksiin ja kansalaisiin nähden, tunnistetaan aloja, joilla voidaan edelleen parantaa tilannetta, ja varmennetaan ohjelman synergia muihin yhteisön toimiin nähden, joita toteutetaan yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden ja infrastruktuuripalveluiden alalla.

3.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle määrällisten ja laadullisten arviointien tulokset ja niihin mahdollisesti liittyvät ehdotukset tämän päätöksen muuttamiseksi. Tulokset on toimitettava viimeistään vuosien 2008 ja 2010 alustavaan talousarvioesitykseen mennessä.

13 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

1.   Euroopan talousalueen valtiot sekä unioniin liittyvät valtiot ja ehdokasmaat saavat osallistua IDA-ohjelmaan Euroopan yhteisön kanssa tekemiensä sopimusten puitteissa.

2.   Yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa on rohkaistava yhteistyötä muiden kolmansien maiden kanssa, erityisesti Välimeren maiden, Balkanin maiden ja Itä-Euroopan maiden viranomaisten osalta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kansainväliseen yhteistyöhön, jolla tuetaan kehitystä ja taloudellista yhteistyötä. Tähän liittyvät kustannukset eivät kuulu IDABCohjelman piiriin.

3.   Kansainväliset järjestöt tai muut kansainväliset toimijat voivat omalla kustannuksellaan osallistua yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon.

14 artikla

Muut verkostot

1.   Perustettaessa tai tehostettaessa muita verkostoja, jotka eivät ole yhteistä etua palvelevia hankkeita tai laaja-alaisia toimenpiteitä (jäljempänä ”muut verkostot”), jäsenvaltiot ja yhteisö varmistavat, näiden verkostojen täytäntöönpanoa koskevan yhteisön muun lainsäädännön mukaisesti, että 2—6 kohdan säännöksiä noudatetaan.

2.   Jäljempänä 3 ja 4 kohdan mukaisesti yhteisön tämän päätöksen puitteissa tarjoamia infrastruktuuripalveluita voidaan käyttää muissa verkostoissa.

3.   Kaikkien muiden verkostojen määrittelyssä ja täytäntöönpanossa on tarkoin huolehdittava siitä, että työ soveltuvien osin rakentuu tuloksille, joita on saatu muista aiheeseen liittyvistä yhteisön ja jäsenvaltioiden toimista, erityisesti yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen ohjelmista ja muista yhteisön toimista, kuten eTEN, eContent ja Modinis.

4.   Muiden verkostojen teknisissä eritelmissä on viitattava tietojen vaihtoa ja palvelun integrointia koskeviin eurooppalaisiin standardeihin tai yleisesti saatavilla oleviin eritelmiin tai avoimiin määrittelyihin, jotta varmistetaan kansallisten ja yhteisön järjestelmien yhteentoimivuus hallinnonaloittain ja niiden välillä sekä yrityksiin ja kansalaisiin nähden.

5.   Komissio toimittaa 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 31 päivään lokakuuta 2005 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain kertomuksen tämän artiklan 1—6 kohdan täytäntöönpanosta. Tässä kertomuksessa komissio ilmoittaa kaikki merkittävät käyttäjien tarpeet tai mahdolliset muut syyt, jotka estävät muita verkostoja hyödyntämästä infrastruktuuripalveluita tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ja pohtii mahdollisuuksia infrastruktuuripalveluiden päivittämiseksi niiden käytön lisäämistä varten.

6.   Euroopan unionin neuvosto voi käyttää yhteisön puitteissa IDA- tai IDABC-ohjelmassa kehitettyjä infrastruktuuripalveluita perustettaessa tai tehostettaessa toimia, jotka kuuluvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V ja VI osaston mukaisiin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön puitteisiin.

Tällaisten infrastruktuuripalveluiden käyttämisestä päätetään ja niiden käyttäminen rahoitetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V ja VI osaston mukaisesti.

15 artikla

Rahoituspuitteet

1.   Rahoituspuitteet tämän päätöksen mukaisen yhteisön toiminnan toteuttamiseksi kaudeksi, joka ulottuu 1 päivästä tammikuuta 200531 päivään joulukuuta 2006, ovat 59,1 miljoonaa euroa.

2.   Edellyttäen, että tämä on yhteensopivaa tulevien rahoitusnäkymien kanssa, tämän päätöksen mukaisen yhteisön toiminnan täytäntöönpanoon rahoituspuitteet kaudeksi, joka ulottuu 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2009 on 89,6 miljoonaa euroa.

3.   Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat vuosille 2007—2009 rahoitusnäkymien asettamissa rajoissa.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200531 päivään joulukuuta 2009.

Tehty ...ssa/ssä ... päivänä ...kuuta ...

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL C ...

(2)  EUVL C ...

(3)  EUVL C ...

(4)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18.11.2003.

(5)  EYVL L 203, 3.8.1999, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2046/2002/EY (EYVL L 316, 20.11.2002, s. 4.).

(6)  EYVL L 203, 3.8.1999, s. 9. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2045/2002/EY (EYVL L 316, 20.11.2002, s. 1).

(7)  EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1. Sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2003/429/EY (EUVL L 147, 14.6.2003, s. 25).

(8)  Kaksi vuotta tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

(9)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITE I

YHTEISTÄ ETUA PALVELEVAT HANKKEET

IDABC-ohjelman mukaisia, yhteistä etua palvelevia hankkeita toteutetaan erityisesti seuraavilla aloilla:

A.   YLEISTÄ

1.

Yhteisön toimintalinjat ja toimet (osan B mukaisesti), toimielinten välinen tiedonvaihto (osan C mukaisesti), kansainvälinen yhteistyö (osan D mukaisesti) sekä muut verkostot (osan E mukaisesti).

2.

Euroopan virastojen ja elinten toiminta ja Euroopan virastojen perustamisesta syntyvien oikeudellisten puitteiden tukeminen.

3.

Ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät toimintalinjat, erityisesti ne, joilla tuetaan vastaavien palveluiden tarjoamista kansalaisille ja yrityksille eri jäsenvaltioissa.

4.

Toimet, jotka ovat yhteisön toimintalinjojen ja toimien sekä odottamattomien tapahtumien yhteydessä kiireellisiä yhteisön ja jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi.

B.   YHTEISÖN TOIMINTALINJAT JA TOIMET

1.

Talous- ja rahapolitiikka.

2.

Yhteisön säännöstön vakiinnuttaminen Euroopan unionin laajentumisen jälkeen.

3.

Alue- ja koheesiopolitiikka, erityisesti alue- ja koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa koskevan tiedon keruu, hallinto ja levitys keskus- ja aluehallinnon tasolla.

4.

Yhteisön rahoitus, erityisesti rajapinnan luominen yhteisön nykyisiin tietokantoihin, jotta yhteisön rahoituslähteet olisivat nykyistä paremmin Euroopan toimijoiden, erityisesti pk-yritysten ulottuvilla.

5.

Tilastot, erityisesti tilastotietojen keruu ja levitys sekä julkishallinnon sähköisiä palveluita tukevat tilastot, jotta voitaisiin arvioida järjestelmien yhteentoimivuutta ja tehokkuutta ja näiden kautta mitata niiden niiden toimivuutta.

6.

Virallisten asiakirjojen julkaiseminen ja virallisten tietopalveluiden hallinta

7.

Maa- ja kalatalousala, erityisesti maatalousmarkkinoiden ja -rakenteiden hallinnon tuki, tehokkaampi rahoitushallinta, maataloustilitietojen vaihto kansallisten virastojen ja komission välillä sekä petosten torjunta

8.

Teollisuus ja palvelualat, erityisesti tiedonvaihto yritysten kilpailukysymyksistä vastaavien viranomaisten välillä sekä näiden viranomaisten ja toimialajärjestöjen välillä

9.

Kilpailupolitiikka, erityisesti parannetun sähköisen tiedonvaihdon toteuttaminen jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kanssa tiedotus- ja kuulemismenettelyiden helpottamiseksi.

10.

Koulutus, kulttuuri ja audiovisuaalinen ala, erityisesti tiedonvaihto sisältökysymyksistä avoimissa verkoissa sekä uusien audiovisuaalisten ja tietopalveluiden kehittäminen ja vapaa liikkuvuus

11.

Kuljetusala, erityisesti kuljettajia, ajoneuvoja, aluksia ja liikenteenharjoittajia koskevan tiedonvaihdon tuki

12.

Matkailu, ympäristö, kuluttajansuoja ja kansanterveys sekä julkiset hankinnat

13.

Tutkimuspolitiikka, erityisesti koordinoidun tutkimuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevan tiedon keruu, hallinto ja levitys jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten tasolla

14.

eEurope-aloitteisiin ja niihin liittyviin toimintasuunnitelmiin, erityisesti sähköistä hallintoa ja turvallisuutta koskevaan osaan, sisältyvien yrityksiä ja kansalaisia hyödyttävien tavoitteiden saavuttamisen tuki

15.

Maahanmuuttopolitiikka, erityisesti parannetun sähköisen tiedonvaihdon toteuttaminen jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kanssa tiedotus- ja kuulemismenettelyiden helpottamiseksi

16.

Oikeusviranomaisten yhteistyö

17.

Tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat jäsenvaltioiden parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen lainsäädäntöprosessiin

18.

Yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon seuranta jäsenvaltioissa ja tiedonvaihto jäsenvaltioiden ja yhteisön toimielinten välillä.

C.   TOIMIELINTEN VÄLINEN TIEDONVAIHTO

Toimielinten välinen tiedonvaihto, erityisesti

1.

yhteisön päätöksentekoprosessin ja parlamentin kysymysten tueksi

2.

tarvittavien telemaattisten yhteyksien luomiseksi komission, Euroopan parlamentin, neuvoston (mihin sisältyvät myös Euroopan unionin puheenjohtajamaan, jäsenvaltioiden pysyvien edustustojen sekä yhteistyötä tekevien kansallisten ministeriöiden sivustot) sekä muiden yhteisön toimielinten välille.

3.

monikielisyyden helpottamiseksi toimielinten välisessä tiedonvaihdossa, käännöstyöprosessin hallintakeinoilla ja kääntämistä tukevilla työkaluilla, kehittämällä ja jakamalla monikielisiä resursseja sekä järjestelmällä yhteinen pääsy tällaisiin resursseihin

4.

asiakirjojen jakamiseksi Euroopan virastojen ja elinten sekä yhteisön toimielinten välillä.

D.   KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Yhteistä etua palvelevien hankkeiden laajentaminen kolmansiin maihin, myös ehdokasmaihin, ja kansainvälisiin järjestöihin siten, että huomiota kiinnitetään erityisesti kehityksen ja kansainvälisen yhteistyön aloitteisiin.

E.   MUUT VERKOSTOT

Hankkeet, jotka ovat aiemmin saaneet rahoitusta IDA-ohjelmasta ja joilla on nyt oma yhteisörahoituksensa, kuuluvat kuitenkin huolimatta tämän päätöksen 14 artiklassa tarkoitettuihin ”muihin verkostoihin”.

LIITE II

LAAJA-ALAISET TOIMENPITEET

IDABC-ohjelman laaja-alaisia toimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat:

A.   INFRASTRUKTUURIPALVELUIDEN TARJOAMINEN JA YLLÄPITO

1.

Laaja-alaiset toimenpiteet, joilla tarjotaan ja pidetään yllä ohjelmistosovelluksia, jotka ovat valmiita työkaluja viranomaisten tavanomaisiin toiminnallisin tarpeisiin yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi:

a)

portaali, jolta tarjotaan monikielisiä, yleiseurooppalaisia online-tietopalveluita ja interaktiivisia palveluita yrityksille ja kansalaisille

b)

keskitetty yhteyspiste, esimerkiksi oikeudelliset online-tietopalvelut jäsenvaltioissa

c)

interaktiivinen sovellus, jonka avulla kerätään sidosryhmien mielipiteitä ja kokemuksia yleisesti kiinnostavista kysymyksistä ja yhteisön toimintalinjojen toiminnasta

d)

yhteiset määrittelyt ja infrastruktuuripalvelut, jotka tukevat sähköisiä julkisia hankintoja kaikkialla Euroopassa

e)

konekäännösjärjestelmät ja muut monikieliset työkalut, myös sanakirjat, sanastot ja luokitusjärjestelmät, jotka tukevat monikielisyyttä

f)

sovellukset, joilla tuetaan viranomaisten välistä yhteistyötä

g)

sovellukset, joilla tuetaan palveluiden saantia useita eri kanavia myöten

h)

tutkimus avoimen lähdekoodin ohjelmistoon perustuvista työkaluista sekä toimet, joilla helpotetaan kokemusten vaihtoa viranomaisten välillä ja uusien ratkaisujen maksumista julkishallinnossa

2.

Laaja-alaiset toimenpiteet, joita toteutetaan teknologiaratkaisujen tarjoamiseksi ja ylläpitämiseksi tietoja viestintätekniikkaan liittyviä erityistoiminteita tarjoavina palveluina, viestinnästä aina määritettyihin standardeihin. Teknologiaratkaisuihin sisältyvät verkkopalvelut, välitysohjelmistot, turvallisuus sekä suuntaviivat, esimerkiksi seuraavat:

a)

turvallinen ja luotettava viestintä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa varten

b)

turvallinen ja luotettava järjestelmä, jolla hallitaan erilaisiin työprosesseihin liittyvää tiedonkulkua

c)

yhteiset televiestinnän rajapinnat Euroopan laajuisille sovelluksille

d)

yleiset työkalut yhteisten www-sivujen ja portaalien monikielistä hallintaa varten

e)

alustan akkreditointi luottamuksellisen tiedon käsittelyä varten

f)

varmennuspolitiikan laatiminen ja täytäntöönpano verkostojen ja yhteistä etua palvelevien hankkeiden osalta

g)

turvallisuustutkimukset ja riskianalyysit, joilla tuetaan verkostoja tai muita infrastruktuuripalveluita

h)

mekanismit, joilla rakennetaan luottamusta varmennuksesta vastaavien viranomaisten välille, jotta sähköisiä varmennustunnisteita voitaisiin käyttää kaikkialla Euroopassa

i)

keskeiset julkiset infrastruktuuripalvelut

j)

yhteiset puitteet tiedon ja tietämyksen jakamista ja vaihtoa varten Euroopan viranomaisten sekä yritysten ja kansalaisten välillä, myös arkkitehtuuria kuvaavat suuntaviivat

k)

sovelluskehitys XML-sanastojen ja -skeemojen määrittelyiden pohjalta sekä tähän liittyvät XML-suoritteet, joilla tuetaan tiedonvaihtoa verkoissa

l)

toiminnalliset ja muut mallivaatimukset julkishallinnon sähköisten arkistojen hallintaa varten

m)

metatietopuitteet julkisen sektorin tietoa varten yleiseurooppalaisissa sovelluksissa

n)

vaihtoa koskevien avointen standardien vertailu avoimia formaatteja koskevan politiikan suunnittelua varten.

B.   STRATEGISET TOIMET JA TUKITOIMET

1.

Strategiset toimet, joilla tuetaan yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden arviointia ja edistämistä, esimerkiksi seuraavat:

a)

sähköisten viranomaispalveluiden ja tietoteknisten strategioiden arviointi Euroopassa

b)

tiedotustapahtumien järjestäminen sidosryhmien kanssa

c)

yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden rakentamisen edistäminen siten, että erityisesti otetaan huomioon yrityksille ja kansalaisille tarjottavat palvelut.

2.

Tukitoimet, joita toteutetaan ohjelman hallinnon tueksi ja joilla pyritään parantamaan ohjelman tehokkuutta ja vaikutusta, esimerkiksi:

a)

laadunvarmistus ja -valvonta hankkeiden tavoitteiden määrittelyn sekä hankkeiden toteuttamisen ja tulosten parantamiseksi

b)

ohjelman arviointi ja erillisten yhteistä etua palvelevien hankkeiden sekä laaja-alaisten toimenpiteiden kustannus — hyötyanalyysi

3.

Tukitoimet, joita toteutetaan hyvien toimintatapojen levittämisen tueksi sovellettaessa tietotekniikkaa julkishallinnossa, esimerkiksi:

a)

raportit, www-sivustot, konferenssit ja yleensä kansalaisille suunnatut aloitteet

b)

julkishallinnon sähköisiin palveluihin jäsenvaltioiden, yhteisön ja kansainvälisellä tasolla liittyvien aloitteiden ja parhaiden toimintatapojen seuranta, analysointi ja levitys www-sivustoilla

c)

parhaiden toimintatapojen leviämisen tukeminen esimerkiksi käyttämällä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja julkishallinnossa.

P5_TA(2003)0495

Tutkimusinvestoinnit

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta ”Tutkimusinvestoinnit: toimintasuunnitelma Euroopalle” (KOM(2003) 226 — 2003/2148(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomion komission tiedonannon ”Tutkimusinvestoinnit: toimintasuunnitelma Euroopalle” (KOM(2003) 226),

ottaa huomioon seuraavat päätöslauselmaesitykset:

a)

Antonio Mussa, Tieteelliseen ja teknologiseen tutkimukseen tarkoitettujen varojen vapauttaminen veroista (B5-0538/2002)

b)

Antonio Mussa ja muut, Tieteelliseen ja teknologiseen tutkimukseen tarkoitettujen varojen määrän asteittainen nostaminen kolmeen prosenttiin BKT:stä (B5-0017/2003)

c)

Salvador Garriga Polledo, Eurooppalaisen tutkimusneuvoston perustaminen (B5-0408/2003)

ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmät ja Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston ylimääräisestä kokouksesta (23. ja 24. maaliskuuta 2000 Lissabonissa) (1) ja 20. maaliskuuta 2002 antamansa päätöslauselman Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista (2),

ottaa huomioon 23. lokakuuta 2003 antamansa päätöslauselman (3), jossa käsiteltiin komission vihreää kirjaa ”Yrittäjyys Euroopassa”, komission kertomusta ”Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja — täytäntöönpanokertomus”, komission tiedonantoa ”Pienyritykset etusijalle laajentuvassa Euroopassa” ja komission tiedonantoa ”Innovaatiopolitiikka: unionin Lissabonin strategiaa koskevan lähestymistavan päivittäminen”,

ottaa huomioon 23. lokakuuta 2003 antamansa päätöslauselman (4) komission tiedonannosta ”Teollisuuspolitiikka laajentuneessa unionissa”,

ottaa huomioon komission tiedonannon ”Lisää tutkimusta Euroopan hyväksi — Tavoitteena 3 prosenttia BKT:sta” (KOM(2002) 499), komission tiedonannon ”Uutta voimaa eurooppalaiselle tutkimusalueelle — Uudet panostukset, suuntaviivat ja näköalat” (KOM(2002) 565) ja komission tiedonannon ”Yliopistojen rooli tietojen ja taitojen Euroopassa” (KOM(2003) 58),

ottaa huomioon riippumattoman asiantuntijaryhmän komissiolle osoittaman kertomuksen ”Raising EU R &D intensity: Improving the effectiveness of the mix of public support mechanisms for private sector research and development” (5),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. kesäkuuta 2002 tekemän päätöksen N:o 1513/2002/EY eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002—2006) (6),

ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 2 kohdan ja 163 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausunnon (A5-0389/2003),

A.

on vakuuttunut siitä, että Euroopan kilpailukyvyn ja aseman kannalta on ratkaisevan tärkeää lisätä tutkimuksen ja kehittämisen määrärahoja huomattavasti,

B.

on vakuuttunut, että Euroopan tutkimuspolitiikan on tuettava perustutkimusta tehokkaammin,

C.

panee merkille Barcelonan Eurooppa-neuvoston kokouksen päätöksen kasvattaa tutkimuksen ja kehittämisen määrärahoja 3 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä,

D.

katsoo, että EU:n tutkimus- ja kehittämismenojen on noustava vuosittain 8 prosenttia, jotta tämä tavoite saavutettaisiin, ja että samanaikaisesti on saatavilla olevia varoja käytettävä tehokkaammin,

E.

panee merkille Sapirin kertomuksen ”Kasvavan Euroopan agenda” (7),

F.

katsoo, että etenkin tutkimukseen ja kehittämiseen suunnattuja yksityisiä investointeja on lisättävä, jos unionista halutaan tehdä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talousalue, kuten Lissabonin Eurooppa-neuvosto päätti,

G.

on tietoinen, että naisten osallistuminen yliopistojen ja yritysten tieteelliseen tutkimukseen ei ole toteutunut riittävästi;

1.

kannattaa komission tiedonannossaan antamia suosituksia;

2.

katsoo, että tiede ja tekniikka ovat kuuluneet Euroopan identiteettiin ainakin renessanssista saakka;

3.

vaatii jäsenvaltioita nostamaan tutkimusmenonsa 3 prosenttiin niiden bruttokansantuotteesta vuoteen 2010 mennessä;

4.

arvostelee sitä, ettei neuvosto ole ryhtynyt julkilausumiensa jälkeen mihinkään toimiin ja että jäsenvaltiot eivät toteuta juurikaan toimia tutkimus- ja kehittämismäärärahojensa lisäämiseksi, vaan jotkut jopa vähentävät niitä;

5.

vaatii neuvostoa suhtautumaan komission ehdotuksiin vakavasti, jotta Eurooppa saataisiin jälleen johtavaan asemaan maailmassa kaikilla merkittävällä tieteen ja tekniikan aloilla, ja vaatii tämän vuoksi kilpailuun suuntautuvan tutkimuksen integroimista eurooppalaiseen tutkimuskenttään tähänastista paremmin;

6.

katsoo, että tietoon perustuvan yhteiskunnan toteutumista ei voida mitata pelkästään tutkimusmenojen suuruudella, vaan huomioon on otettava myös tieteellinen yleissivistys;

7.

vaatii siksi jäsenvaltioita ja yksityissijoittajia lisäämään tutkimukseen ja kehittämiseen käyttämiään varoja ja katsoo, että julkisten varojen kasvun on oltava 6 prosenttia ja yksityisten varojen kasvun 9 prosenttia, jotta keskiarvoksi saadaan 8 prosenttia, mitä vuodelle 2010 asetetun tavoitteen, yhteensä 3 prosentin osuuden BKT:stä, saavuttaminen edellyttää;

8.

vaatii, että myös Euroopan tutkimuksen puiteohjelman rahoitusta on nostettava vastaavasti, ja vaatii siksi tutkimuksen 7. puiteohjelman rahoituksen lisäämistä 30 miljardiin euroon koko ohjelman aikana, jotta huomioon voitaisiin ottaa myös unionin laajentuminen käsittämään 25 jäsenvaltiota ja enemmän;

9.

vaatii lisäksi, että kansalliset T & K-ohjelmat sovitetaan yhteen entistä paremmin ja että yhteistyössä EU:n ohjelmien kanssa luodaan visionäärisiä ”teknologiayhteisöjä” (esim. ITER), jotta voidaan käsitellä Euroopan laajuisesti rajallista määrää suuria ja kunnianhimoisia aiheita; katsoo, että teknologiayhteisöt, kuten myös EY:n perustamissopimuksen 169 artiklan mukainen toiminta on toteutettava siten, että mahdollisimman laajoilla intressipiireillä on mahdollisuus osallistua niihin organisaatiomuodosta riippumatta;

10.

vaatii, että tutkimuksen kuudennessa puiteohjelmassa seurataan osaamisverkostojen ja integroitujen hankkeiden avulla selkeämmin eurooppalaisen tutkimusalueen ideaa ja että tarkistetaan erityisesti hankkeiden suuruutta hankekumppanien määrän ja rahoituksen suhteen;

11.

korostaa, että on tärkeää tehostaa jäsenvaltioiden ja unioniin liittyvien valtioiden välistä yhteistyötä tutkimuspolitiikan ja tutkimusinvestointien alalla; huomauttaa, että yksittäisten jäsenvaltioiden välillä on jo nyt menestyksekästä yhteistyötä lentoliikenteen ja avaruustekniikan aloilla;

12.

katsoo, että tarvitaan vielä huomattavia ponnistuksia, jotta tulevaisuudessa on riittävästi tiedemiehiä, insinöörejä ja asiantuntijoita, ja vaatii siksi jäsenvaltioita kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota tieteellis-tekniseen koulutukseen ja vaatii EU:ta lisäämään huomattavasti tiedemiesten, insinöörien ja ammattitaitoisen henkilöstön liikkuvuutta koskevaa panostaan, jotta Euroopan laajuinen tutkimusalue saadaan ennen pitkää todella aikaan;

13.

toteaa, että siihen kuuluvat myös tutkijoiden kilpailukykyinen ja koulutusta vastaava palkkaus, sosiaaliturva, urasuunnittelu ja perheen etu, johon liittyvät niin rahoitus perheen mukaan tuloon, byrokratian keveys (viisumit, luvat), puolison työskentelymahdollisuudet kuin lasten päivähoito- ja koulutusmahdollisuudet;

14.

korostaa henkilöresurssien jatkuvan tukemisen merkitystä; kehottaa luomaan oikeudellisen kehyksen, jolla taataan, että tutkimushenkilöstöä voidaan palkata joustavasti ja käytännönläheisesti ja että tutkimushenkilöstö voi liikkua vapaasti EU:n alueella;

15.

huomauttaa, että pätevien tutkijoiden poismuutto jatkuu ja sen lisäksi väestörakenteen kehityssuuntaukset ja luonnontieteiden opiskelijoiden määrän väheneminen saa aikaan sen, että tutkijoita on yhä vaikeampaa löytää; katsoo, että tutkijoiden muuttamista ja ammatinharjoittamista olisi helpotettava;

16.

katsoo, että tulevaisuudessa tiettyjä väestöryhmiä on kannustettava tutkimustyöhön; korostaa, että tämä koskee etenkin naisia, sillä kaikista ponnisteluista huolimatta naisten osuus tutkimustyössä ei ole juurikaan kasvanut viimeksi kuluneina vuosina;

17.

vaatii, että EU ottaa maailmanlaajuisen kilpailun huomioon myös niin, että se on avoin kaikkialta maailmasta tuleville tiedemiehille, insinööreille ja asiantuntijoille, mukaan lukien muutamaksi vuodeksi ulkomaille muuttaneet kansalaiset;

18.

tukee pk-yritysten alueellisten verkkojen perustamista ja vaatii jäsenvaltioita sekä komissiota asettamaan tällaisten aloitteiden tukemisen etusijalle;

19.

pitää myönteisenä sitä, että monet Euroopan alueet ovat jo tunnustaneet tieteen ja tekniikan merkityksen, ja kannustaa tiedealueiden väliseen EU:n tukemaan kilpailuun;

20.

tunnustaa, että monet suuryritykset toteuttavat huomattavia ponnistuksia harjoittaakseen tutkimusta ja kehittämistä omin varoin, mutta pahoittelee sitä, että tämä ei päde vielä kaikkiin suuryrityksiin;

21.

vaatii suuryrityksiä investoimaan nykyistä enemmän tulevaisuuteen ja osoittamaan tämän käytännössä tehostetun omien T & K-osastojen perustamisen kautta;

22.

pitää Euroopan erityisenä vahvuutena etenkin Yhdysvaltoihin nähden pk-yritysten hyvin suurta panosta talouden ja työllisyyden edistämisessä;

23.

pitää sitä vastoin Euroopan heikkoutena pk-yrityksen riittämätöntä osallistumista tutkimukseen ja katsoo, että juuri tätä aluetta on parannettava, koska pk-yritykset ovat usein erityisen innovatiivisia;

24.

on vakuuttunut siitä, että yksityisten yritysten entistä suurempi panostus tutkimukseen ja kehittämiseen ei ole riippuvainen pelkästään käytettäviin osoitetuista varoista, vaan myös ja ensisijaisesti entistä tiiviimmästä yritysten ja etenkin pk-yritysten sekä julkisten ja yksityisten tutkimuslaitosten välisestä yhteistyöstä;

25.

huomauttaa, että soveltava tutkimus tarjoaa Euroopan talouksille merkittävää käyttövoimaa ja että on tuettava tutkimuksen ja yritysten välistä kohdennettua yhteistyötä; korostaa, että etenkin pk-yritysten kanssa tehtävälle yhteistyölle on annettava ensisijainen asema;

26.

kehottaa jäsenvaltioita kehittämään toimivia malleja tutkimusinstituuttien ja yritysten väliselle oikeudelliselle yhteistyölle;

27.

vaatii, että yksityisten yritysten kaupalliset intressit otetaan nykyistä paremmin huomioon käsiteltäessä tekijänoikeuksia julkisissa laitoksissa ja julkis-yksityisissä kumppanuuksissa;

28.

korostaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojalla on keskeinen rooli, sillä tekijäoikeuksien menestyksekäs taloudellinen hyödyntäminen varmistaa pääomasta saatavan tuoton ja edistää tutkimustoiminnan kehitystä;

29.

huomauttaa erityisesti, että henkisen pääoman tekijänoikeudet on tarjottava käyttöön pikaisesti ja kohtuullisin kustannuksin ja että yhteisön patentin käyttöönotto ja tietokoneella toteutettavien keksintöjen patentointia koskevat uudet määräykset ovat tärkeitä askeleita;

30.

katsoo, että julkisen tuen painopisteen tulee olla entistä enemmän pk-yrityksissä, ja vaatii siksi uusia epäbyrokraattisia tukivälineitä;

31.

muistuttaa, että pk-yrityksillä ei yleensä ole suuria henkilöstöresursseja ja että ne kohtaavat lisäksi entistä enemmän yksityiseen rahoitukseen liittyviä vaikeuksia, minkä vuoksi ne ovat riippuvaisia tutkimusvarojen nopeasta ja ei-byrokraattisesta saannista;

32.

huomauttaa, että monilla pk-yrityksillä, jotka toimivat aloilla, joilla tutkimus on keskeisessä asemassa, on huomattavia vaikeuksia saada kokoon pääomaa, ja että Basel II -sopimuksen perusteella on todennäköistä, että tämä tilanne ei tule helpottumaan;

33.

kehottaa edistämään pk-yrityksiä hyödyttävää markkinasuuntautunutta tutkimusta yksityisen rahoituksen tuella, mutta julkisen intervention muodot, ovat ne sitten verohelpotuksia tai suoria tukia, eivät saa vaikuttaa siihen, mitä tukilajeja hyväksytään tuen piiriin tai mikä on sallitun tuen intensiteetti; katsoo, että jäsenvaltioilla on oltava vapaus harkita omaa politiikkaansa niin, että yhteisön toimivallassa olevat kilpailupolitiikan säännöt ovat instrumenttien suhteen neutraaleja;

34.

ehdottaa, että suoran tuen ohella jäsenvaltiot tukisivat yksityistä tutkimusta myös verotuksellisesti niin, että painopiste olisi tässäkin pk-yrityksissä;

35.

korostaa, että vaikka julkiset rahoitusvälineet edustavat huomattavaa osaa tutkimukselle myönnettävästä taloudellisesta tuesta, verojärjestelyt ja tutkimusta kannustavat olosuhteet ovat tehokkaimmat tutkimuksen kannustimet;

36.

katsoo, ettei suuri osa lainsäädännöstä suinkaan helpota tutkimustyötä vaan päinvastoin vaikeuttaa sitä; pyytää selvitystä, jolla tunnistetaan alueet, joilta voitaisiin poistaa innovointia ja tutkimusta estävä byrokratia ja byrokraattiset esteet, ja pyytää ehdotuksia tällaisten esteiden poistamiseksi;

37.

katsoo, että tehtyjen tutkimusten arvoa ja tuloksia on arvioitava; epäilee, että kaikilla tutkimustoimilla ei saavuteta toivottuja myönteisiä vaikutuksia Euroopan kansantalouteen; suosittaa tämän vuoksi euroopanlaajuisen järjestelmän laatimista, jonka avulla kehitetään ja arvioidaan tutkimustehokkuuden ja -menestyksen mittapuita;

38.

muistuttaa Euroopan tutkimussäätiötä koskevasta ehdotuksesta (8), jonka Euroopan parlamentti esitti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön purkamisen jälkeen ja joka perustuu pyrkimykseen saada tutkimukseen yksityisiä varoja, kuten Yhdysvalloissa, missä tiedemesenaatit ovat huomattavasti tärkeämpi ilmiö kuin Euroopassa;

39.

vaatii, että perustetaan Euroopan tutkimusneuvosto, jonka tarkoituksena on vahvistaa Euroopassa suoritettavan tieteellisesti huipputasoisen perustutkimuksen asemaa maailmanlaajuisesti tarjoamalla sille pitkän tähtäimen rahoitusta; on varmistettava, että Euroopan tutkimusneuvostolle myönnetään riittävät varat, lisänä jo olemassa olevalle tutkimusrahoitukselle; katsoo, että tämän elimen olisi

a)

oltava pikemminkin rahoitusta myöntävä kuin neuvoa-antava,

b)

käytettävä alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa rahoitusehdotuksia laadittaessa,

c)

katettava kaikki tieteenalat, mukaan lukien luonnontieteet ja tekniset tieteet, humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet, ja käyttää joustavaa lähestymistapaa,

d)

pohjattava päätöksensä tieteellisiin perusteisiin ja käytettävä täsmällistä ja avointa vertaisarviointiprosessia,

e)

oltava tilivelvollinen rahoittajilleen, mutta itsenäinen toiminnassaan, josta vastaavat arvostetut tiedemiehet,

f)

keskityttävä rahoittamaan alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa noudattavaa akateemista tutkimusta;

40.

kannattaa entistä tiiviimpää yhteistyötä pankkien ja etenkin Euroopan investointipankin sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kanssa markkinasuuntautuneen kehityksen rahoittamiseksi;

41.

vaatii jäsenvaltioita ja komissiota hyödyntämään rakennerahastoja entistä suuremmassa määrin tutkimukseen ja kehittämiseen;

42.

pitää tutkimuksen globalisoitumisen huomioon ottaen välttämättömänä kansainvälisen tieteellisteknisen yhteistyön vahvistamista etenkin yritysten ja erityisesti pk-yritysten tasolla;

43.

katsoo, että nyt ei ole kyse pelkästään uusien ehdotusten tekemisestä, vaan jo tehdyt ehdotukset on toteutettava pikaisesti;

44.

vaatii, että myös jäsenvaltiot ja komissio varmistavat pk-yritysten ja yliopistojen osallistumisen alueellisiin hankkeisiin rohkaisemalla tutkimusta ja innovaatioita sekä myöntämällä asiaankuuluvia lisävaroja;

45.

vaatii, että T &K-ohjelmien innovaatiovaikutuksia lisätään edistämällä ja tukemalla innovointisuuntautuneiden toimien sisällyttämistä tutkimushankkeisiin; katsoo kuitenkin, että yhteisötason T &K-puitelainsäädäntöä on huomattavasti selkeytettävä;

46.

pitää tärkeänä, että komissio lisää ja tarkentaa tietoa niistä tutkimuksen julkisen tuen muodoista, jotka eivät vääristä kilpailua;

47.

kiittää komissiota pyrkimyksistä tarkistaa ja selventää yhteisön T & K-valtiontukijärjestelmää ja suunnata valtiontukia horisontaalisiin tavoitteisiin;

48.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


(1)  EYVL C 377, 29.12.2000, s. 164.

(2)  EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 629.

(3)  P5_TA(2003)0463.

(4)  P5_TA(2003)0464.

(5)  Komission tutkimuksen pääosasto, 2003.

(6)  EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.

(7)  Euroopan komission korkean tason tutkimusryhmän kertomus, heinäkuu 2003.

(8)  Euroopan parlamentin 2. lokakuuta 2001 antama lausunto monivuotisista teknisistä suuntaviivoista hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelmaa varten (EYVL C 87 E, 11.4.2002, s. 51).

P5_TA(2003)0496

Televiestinnän sääntely

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission kahdeksannesta raportista televiestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta (KOM(2002) 695 — 2003/2090(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission raportin (KOM(2002) 695),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”Sähköinen viestintä: tie osaamistalouteen” (KOM(2003) 65),

ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi) (1),

ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) (2),

ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) (3),

ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) (4),

ottaa huomioon 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Lissabonin Eurooppa-neuvoston päätelmät, SN 100/1/00,

ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 2 kohdan ja 163 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausunnon (A5-0376/2003),

A.

ottaa huomioon, että maat, jotka eivät pysty panemaan täytäntöön uutta sääntelyjärjestelmää, menettävät ainutlaatuisen mahdollisuuden olla päättämässä kehittyvien markkinoiden normeista,

B.

katsoo, että televiestinnän sääntelyjärjestelmän täytäntöönpano edistää huomattavasti Euroopan kilpailukykyä,

C.

katsoo, että jatkuva pyrkiminen kohti erittäin kilpailukykyisiä, avoimia markkinoita tuo mukanaan kuluttajille koituvaa ja taloudellista hyötyä lisäämällä investointeja, innovaatioita ja laadukkaita palveluita, joita tarjotaan kohtuullisempaan hintaan,

D.

katsoo, että jos uutta sääntelyjärjestelmää ei saateta ajoissa osaksi kansallista lainsäädäntöä, kaikkien jäsenvaltioiden vuonna 2001 allekirjoittamien Lissabonin tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu,

E.

katsoo, että alan ”vanhoja” ongelmia, kuten kansainvälisten verkkovierailujen hinnoittelua, kohdeverkkomaksuja samoin kuin numeroiden siirrettävyyttä ei ole vieläkään ratkaistu, ja että näiden lisäksi on ilmestynyt uusia ongelmia, kuten kolmannen sukupolven matkaviestintäpalvelujen käyttöönoton ja ennen kaikkea siihen liittyvien uusien palvelujen ja sovellutusten kehityksen viivästyminen,

F.

katsoo, että uuden sääntelyjärjestelmän täytäntöönpanon viivytykset hidastavat kilpailun ja sen kuluttajille tuomien etujen kehittymistä,

G.

katsoo, että uuden sääntelyjärjestelmän täytäntöönpanon viivytykset vievät kansallisilta sääntelyviranomaisilta laillisen toimivallan, jota tarvitaan tietojen keräämiseen televiestintäoperaattoreilta markkinaanalyysien tekemiseksi,

H.

katsoo, että kaikki viivästykset rikkomismenettelyjen käynnistämisessä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät pane uutta sääntelyjärjestelmää täytäntöön, haittaisivat merkittävästi markkinoiden kehittymistä,

I.

ottaa huomioon, että useiden raporttien mukaan vakiintuneilla operaattoreilla on yhä hallitseva asema joillakin osilla EU:n televiestintämarkkinoista,

J.

katsoo, että kuluttajille tarjottavien televiestintäpalvelujen laatua, erityisesti matkapuhelinnumeroiden siirrettävyyttä, saatavilla olevien palvelujen valikoimaa, asiakaspalvelua ja liittymän saamisen odotusaikaa, voisi vielä parantaa merkittävästi,

K.

katsoo, että televiestintäpalvelujen toimittajien on tunnustettava vammaisten käyttäjien tarpeet televiestintäpalvelujen valikoiman, hinnan ja laadun sekä niiden saatavuuden suhteen; katsoo, että lainsäätäjien on kuultava vammaisjärjestöjen edustajia palvelujen toimittamista arvioidessaan,

L.

katsoo, että operaattoreille asetettavien mahdollisten sääntelyvaatimusten olisi oltava kohtuullisia ja oikeasuhteisia ja ne olisi saatettava voimaan vasta perusteellisen markkina-analyysin ja sääntelytoimien kustannus-hyöty-analyysin jälkeen, ottaen erityisesti huomioon infrastruktuurikilpailun jatkuva kehitys,

M.

ottaa huomioon, että toukokuussa 2004 kymmenen uutta jäsenvaltiota liittyy Euroopan unioniin,

N.

ottaa huomioon, että ehdokasvaltiot ovat sitoutuneet vapauttamaan markkinansa täysin ja panemaan uuden sääntelyjärjestelmän täytäntöön heti liittymisen jälkeen,

O.

ottaa huomioon, että ehdokasvaltioiden markkinoista ei ole saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa,

P.

ottaa huomioon, että eurooppalaisella sääntelyviranomaisten ryhmällä on merkittävä rooli yhtenäisen sääntely-ympäristön varmistamisessa koko Euroopan unionissa,

Q.

katsoo, että komission ja eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän vuorovaikutus on ratkaisevan tärkeää televiestinnän sääntelyn täytäntöönpanon onnistumiseksi,

R.

katsoo että viime kädessä on komission tehtävänä varmistaa, että EU:n lainsäädännön soveltaminen on sekä tehokasta että johdonmukaista,

S.

ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat edistyneet yleispalveludirektiivissä esitettyjen periaatteiden hyväksymisessä;

1.

pitää myönteisenä, että komissio käynnisti menettelyt niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät olleet saattaneet uutta sääntelyjärjestelmää osaksi kansallista lainsäädäntöä heti, kun kahden kuukauden määräaika, jonka aikana asiasta piti ilmoittaa komissiolle, oli kulunut;

2.

vaatii saattamaan rikkomismenettelyt näitä jäsenvaltioita vastaan loppuun mahdollisimman nopeasti;

3.

toivoo, että komissio ei toimissaan niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole panneet uusia direktiivejä ajoissa täytäntöön, pitäydy yksinomaan rikkomusmenettelyissä vaan hyödyntää myös käytettävissään olevaa laajempaa välineistöä, kuten virallisia julkaisuja ja esikuva-analyysejä; kehottaa komissiota keskustelemaan Euroopan parlamentin kanssa tämän laajemman välineistön sisällöstä;

4.

kehottaa komissiota ja eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän kansallisia valvontaviranomaisia ratkaisemaan vihdoinkin alan ”vanhat” ongelmat, kuten kansainvälisten verkkovierailujen hinnoittelun, kohdeverkkomaksut ja numeroiden siirrettävyyden ja samoin syventymään uusiin ongelmiin, kuten yhteiseen määräävään asemaan ja tarpeeseen toimia yhteistyössä kolmannen sukupolven matkaviestintäsovellusten ja -palvelujen kehittämiseksi, jotta ylläpidetään kilpailua tällä alalla;

5.

korostaa yhtenäisen ja selvän oikeuskehyksen merkitystä kaikkialla laajentuneessa EU:ssa, mikäli viestinnän alan uusia tulokkaita halutaan rohkaista; pyytää jäsenvaltioita ja niiden kansallisia sääntelyviranomaisia asettamaan näkyvämmin etusijalle sen, että saadaan aikaan markkinoilla toimijoiden yhtenäinen kohtelu, joka perustuu selviin kilpailulainsäädännöllisiin periaatteisiin; kehottaa kansallisia sääntelyviranomaisia pitämään yllä oikeasuhteista ja kohtuullista kilpailuun perustuvaa sääntelypainetta markkinoilla;

6.

kehottaa komissiota selventämään uuden kehyksen tärkeimpien säännösten, menettelyyn liittyvät ja aineelliset säännökset mukaan luettuina, mahdollisia suoria vaikutuksia siten, että asianomaiset osapuolet saavat selvyyden siitä, missä määrin niihin voi luottaa ja mitkä oikeudet ovat todellisuudessa käytettävissä;

7.

kehottaa kansallisia sääntelyviranomaisia toimimaan, jos vakiintuneiden operaattoreiden lyhytaikaiset hinnanalennukset estävät kilpailuun perustuvien markkinaedellytysten kehittymisen pitkällä aikavälillä;

8.

kehottaa kansallisia sääntelyviranomaisia esittämään asianmukaista todistusaineistoa kaikkien asettamiensa sääntelyvelvoitteiden perusteluksi, mukaan lukien analyysi ehdotetun sääntelytoimen vaikutuksista pitkällä ja lyhyellä aikavälillä;

9.

muistuttaa, että verkkopohjainen kilpailu, jossa kilpailevat palvelutoimittajat investoivat omaan infrastruktuuriinsa, yleensä tuottaa parempia tuloksia kuluttajille ja luo perustan kestävälle kilpailulle; korostaa sen vuoksi, että käyttöoikeuksiin pohjautuvaa kilpailua (esim. jälleenmyynti, tilaajayhteyksien eriyttäminen, datasiirtoyhteyden käyttöoikeus) ei voi pitää päämääränä sinänsä vaan pikemminkin tienä kohti televiestintäalan tehokkaampaa verkkopohjaista kilpailua;

10.

muistuttaa kansallisia sääntelyviranomaisia, että soveltuvia velvoitteita on määrättävä vähittäismarkkinoilla vain siinä tapauksessa, että tukkutasolla määritetyt velvoitteet eivät ole riittäviä kilpailun luomiseksi vähittäistasolla (yleispalveludirektiivin 17 artikla), ja katsoo, että eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän ja komission on seurattava tiiviisti tämän sääntelyperiaatteen noudattamista;

11.

rohkaisee komissiota varmistamaan, että omistusoikeuteen perustuvista standardeista ei tule valvontamekanismeja, jotka haittaavat yhteentoimivuutta ja näin ollen palvelujen kehittämistä sisämarkkinoilla;

12.

huomauttaa, että uudessa järjestelmässä ennakoidaan, että vanha sääntelyjärjestelmä voi olla voimassa niin kauan kuin markkinoilla ei vallitse kilpailu, mikä on erityisen tärkeää jäseniksi liittyville maille; korostaa kuitenkin, että jäseniksi liittyvien maiden kansalliset sääntelyviranomaiset tarvitsevat seikkaperäistä tukea sääntelyjärjestelmästä toiseen siirtymiseksi niin pian kuin mahdollista;

13.

kehottaa komissiota kokoamaan tietoja jäseneniksi liittyvien maiden tilanteesta ja niiden valmiudesta panna uusi sääntelyjärjestelmä täytäntöön ja tiedottamaan asiasta Euroopan parlamentille; kehottaa komissiota myös selittämään, mitä teknistä tukea on saatavilla täytäntöönpanon helpottamiseksi tapauksissa, jossa valtiot eivät todennäköisesti täytä vaatimuksia;

14.

korostaa, että kuten 11. helmikuuta 2003 annetun, merkityksellisiä tuote- ja palvelumarkkinoita koskevan komission suosituksen 2003/311/EY (5) johdanto-osan 15 kappaleessa todetaan, uusiin ja kehittymässä oleviin markkinoihin, joilla markkinavoiman voidaan todeta vallitsevan ”aloittajan edun” vuoksi, ei pitäisi periaatteessa soveltaa ennakkosääntelyä, vaikka aina ei olekaan helppoa sopia kehittymässä olevien markkinoiden selkeästä määritelmästä;

15.

korostaa, että eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän olisi edelleen oltava täysin riippumaton ja ministeriöt eivät saisi olla ryhmän jäseniä;

16.

vaatii, että jäsenvaltioiden kansalliset sääntelyviranomaiset ovat täysin riippumattomia ja että niillä on asianmukaiset resurssit ja tarvittavat valtuudet tehtäviensä hoitamiseksi ja että ne pystyvät omaksumaan alan kilpailua edistävän roolin;

17.

kehottaa komissiota omaksumaan tulevaisuuteen suuntautuvan ja erittäin aktiivisen roolin sen suhteen, kuinka eurooppalainen sääntelyviranomaisten ryhmä tulkitsee sääntelytehtäväänsä;

18.

pitää myönteisinä eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän pyrkimyksiä kuulla sidosryhmiä;

19.

panee tyytyväisenä merkille EU:n viestintäryhmän (INCOM) toiminnan suositusten antamiseksi siitä, että televiestintäsäädösten on täytettävä vammaisia kuluttajia koskevat saatavuusehdot, ja vaatii, että tällaisiin suosituksiin on sisällytettävä selkeitä ja kunnianhimoisia tavoitteita ja täytäntöönpanoaikatauluja sekä tehokkaita seurantavälineitä;

20.

kehottaa eurooppalaista sääntelyviranomaisten ryhmää ryhtymään lisätoimiin ottaakseen kaikki sidosryhmät mukaan toimintaan mahdollisimman täysimääräisesti ja avoimesti;

21.

vaatii kaikkia jäsenvaltioita tarkistamaan tuomioistuinmenettelynsä, jotta ne voivat käsitellä nopeasti, tehokkaasti ja asiantuntevasti tapaukset, jotka asianomistajat tai kansalliset sääntelyviranomaiset toimittavat niiden käsiteltäviksi uuden puitelainsäädännön mukaisesti;

22.

toteaa, että eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän ja riippumattomien sääntelyviranomaisten ryhmän jäsenyydet ja toimivallat ovat huomattavissa määrin päällekkäisiä; pitää olennaisen tärkeänä, että vähäisten hallinnollisten voimavarojen ja ponnistelujen päällekkäisyyttä vältetään; suosittelee sen vuoksi, että sovittaisiin eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän ja riippumattomien sääntelyviranomaisten ryhmän asteittaisesta sulauttamisesta;

23.

toteaa, että on tärkeää ratkaista nopeasti kansallisten sääntelyviranomaisten päätöksistä tehdyt valitukset; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että niillä on käytössä tehokkaat riitojenratkaisumenettelyt; toteaa, että komission olisi seurattava riitojen ratkaisun aikatauluja ja sisällytettävä tuleviin täytäntöönpanoa koskeviin raportteihin tavoitteiden toteutumisen seuranta;

24.

katsoo, että johdonmukaisen oikeuskäytännön edistämiseksi monitahoisella teknologiapainotteisella alalla jäsenvaltioiden tuomioistuimia olisi rohkaistava tekemään yhteistyötä jakamalla oikeustapauksia koskevia kokemuksia ja tietoja; kehottaa komissiota harkitsemaan tätä alaa koskevia toimenpiteitä ja myös mahdollisuutta perustaa viestintäoikeustapauksia koskeva tietoverkko;

25.

muistuttaa ponnekkaasti kaikkia osapuolia siitä, että viestintäalalla oikeuden viivästyminen merkitsee oikeuden epäämistä, ja korostaa, että on tärkeää ottaa valitukset pikaisesti käsiteltäviksi ja ratkaista ne nopeasti;

26.

panee merkille, että jäsenvaltioissa on tapahtunut mielekästä kehitystä, koska yleispalveludirektiivissä säädetyt pääperiaatteet on hyväksytty;

27.

on edelleen huolissaan epäjohdonmukaisuudesta yleispalvelun rahoituksen myöntämisessä;

28.

vaatii, että yleispalvelun rahoitus perustellaan asianmukaisesti, on syrjimätöntä ja myönnetään avoimen tarjouskilpailumenettelyn kautta erityisesti, jotta kannustetaan yleispalvelujen tarjoajiksi sellaisia operaattoreita, joilla on parhaat tekniset ratkaisut;

29.

muistuttaa kansallisia sääntelyviranomaisia siitä, että keskitetysti rahoitetun yleispalvelun tarjoaminen on oltava avoin kaikille toimijoille eikä pelkästään vakiintuneille palvelujen tarjoajille ja että monilla alueilla matkapuhelinoperaattoreiden ja kaikkien muiden asiaankuuluvien operaattoreiden on saatava tehdä yleispalvelua koskeva tarjous; katsoo aiheelliseksi todeta, että uusi direktiivi koskee nimenomaan kaikkia sähköisiä palveluja;

30.

panee pettyneenä merkille, että joissakin jäsenvaltioissa on hyväksytty hitaasti uuden sääntelyjärjestelmän pakolliset määräykset, joiden tarkoituksena on parantaa vammaisten ja heikossa asemassa olevien käyttäjien mahdollisuuksia käyttää viestintäpalveluja ja toteuttaa maksujen avoimuutta koskevia toimia;

31.

vaatii komissiota varmistamaan, että alakohtaista sääntelyä sovelletaan kilpailuoikeuden asemesta vain silloin, kun edellä mainitussa komission suosituksessa määritetyt ehdot toteutuvat;

32.

painottaa numeroiden siirrettävyyden merkitystä kuluttajia hyödyttävänä ja markkinoita avaavana toimena matkaviestintäalalla; toteaa, että asiaa koskevat säännökset on joissakin jäsenvaltioissa pantu täytäntöön melko suppeasti; pyytää kansallisia sääntelyviranomaisia varmistamaan, että siirtämisessä ei turvauduta tarpeettomiin viivästymisiin tai kustannuksiin tämän kuluttajien oikeuden hillitsemiseksi;

33.

panee tyytyväisenä merkille asianomaisten osapuolten ja komission täysimääräisen osallistumisen soittajan sijaintistandardeja matkapuhelinviestinnässä käsittelevän työryhmän työskentelyyn; toivoo, että työryhmä pääsee yksimielisyyteen kansallisten sääntelyviranomaisten ja operaattoreiden kanssa niin pian kuin mahdollista, jotta kuluttajat hyötyvät tästä varhaisessa vaiheessa;

34.

kehottaa komissiota painostamaan televiestintäoperaattoreita, erityisesti vakiintuneita operaattoreita, laatimaan verkkoja, joiden avulla kuluttajat ja elinkeinoelämä voivat helpommin ottaa käyttöön yhteisen eurooppalaisen 3883-koodin;

35.

muistuttaa kansallisia sääntelyviranomaisia yleispalveludirektiivin määräyksestä, joka koskee maksujen avoimuutta ja niiden julkistamista sekä pienten liikeasiakkaiden käyttöön annettavia vertailutietoja; katsoo myös, että oikeus saada maksutta eritelty lasku on säilytettävä; vaatii kaikkia kansallisia sääntelyviranomaisia hyväksymään asianmukaiset säännökset mahdollisimman pikaisesti;

36.

hyväksyy komission pikaisesti tekemän päätöksen rohkaista vuokrattujen yhteyksien palveluiden vapauttamista mahdollisimman pian ensimmäisenä päätöksenä uuden alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti, mikäli kilpailukykyinen tarjonta on asianmukaista;

37.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7.

(2)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.

(3)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(4)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

(5)  EUVL L 114, 8.5.2003, s. 45.


Keskiviikko 19. marraskuuta 2003

7.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 87/70


PÖYTÄKIRJA

(2004/C 87 E/03)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti puhemies

Pat COX

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

Puheenvuorot:

Konstantinos Alyssandrakis guatemalalaisen poliittisen johtajan Ricardo de León Regilin murhasta 16. marraskuuta 2003. Hän pyysi puhemiestä ottamaan yhteyttä Guatemalan viranomaisiin kuolemaan liittyneiden olosuhteiden selvittämiseksi (puhemies lupasi tehdä näin);

Marco Cappato paheksui sitä, että erästä harjoittelijaa ei päästetty istuntojen välillä parlamentin rakennukseen Strasbourgissa sillä perusteella, että ainoastaan valtuutetuilla avustajilla oli oikeus päästä rakennuksiin (puhemies vastasi pyytävänsä toimivaltaista yksikköä ottamaan yhteyttä puhujaan ratkaisun löytämiseksi ongelmaan).

2.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

Jäseniltä

1.1)

Kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 51 artikla):

Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia ja Adriana Poli Bortone: Haaksirikkoutuneiden maahanmuuttajien murhenäytelmä Välimerellä (28/2003).

3.   Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi nro 31/2003 (C5-0510/2003 — SEC(2003) 1199).

Budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja 181 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyä seuraavan siirron:

MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ:

Luku A-100 — Alustavat määrärahat

 

 

— Momentti A-100 — Alustavat määrärahat

JTM

- 600 000 EUR

MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUS:

Luku A-32 — Nuoriso, koulutus ja ystävyyskaupungit

 

 

— Momentti A-328 — Muut Eurooppa-koulut

 

 

Alamomentti A-3286 — Eurooppa-koulu: johtokunnan edustajan toimisto (Bryssel)

JTM

600 000 EUR

*

* *

Budjettivaliokunta käsitteli ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi nro 32/2003 (C5-0511/2003 — SEC(2003) 1193).

Budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja 181 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyä seuraavan siirron:

MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ:

Luku B0-40 — Alustavat määrärahat

 

 

Alamomentti B2-7010 — Euroopan meriturvallisuusvirasto: tuki osastoille 1 ja 2

MSM

- 400 000 EUR

 

MM

- 892 500 EUR

MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUS:

Luku B2-70 — Liikenne

 

 

— Momentti B2-701 — Euroopan meriturvallisuusvirasto

 

 

Alamomentti B2-7010 — Euroopan meriturvallisuusvirasto: tuki osastoille 1 ja 2

MSM

400 000 EUR

 

MM

892 500 EUR

*

* *

Budjettivaliokunta käsitteli ehdotusta määrärahojen siirtämiseksi nro 33/2003 (C5-0512/2003 — SEC(2003) 1221).

Budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja 181 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyä osittain seuraavan siirron:

MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ:

Luku B5-30 — Strategiset täytäntöönpanotoimet

 

 

— Momentti B5-300 — Sisämarkkinoiden strategiaohjelma

 

 

Alamomentti B5-3001 — Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen

MSM

- 350 000 EUR

MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUS:

Luku B5-80 — Toimet syrjinnän, syrjäytymisen ja väärinkäytön torjumiseksi

 

 

Momentti B5-803 — Toimet syrjinnän torjumiseksi ja ehkäisemiseksi

MSM

350 000 EUR

4.   Hallitustenvälisen konferenssin edistyminen, mukaan lukien talousarvionäkökohdat (julkilausumat ja keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Hallitustenvälisen konferenssin edistyminen, mukaan lukien talousarvionäkökohdat.

Roberto Antonione (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Verheugen (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Pervenche Berès käytti puheenvuoron parlamentin edustuksesta hallitustenvälisessä konferenssissa.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-DE-ryhmän puolesta, Enrique Barón Crespo PSE-ryhmän puolesta, Andrew Nicholas Duff ELDR-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Collins UEN-ryhmän puolesta, William Abitbol EDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georges Berthu, Antonio Tajani, Ralf Walter, Anne Elisabet Jensen, Nelly Maes, José Ribeiro e Castro, Marco Pannella, Jonathan Evans ja Klaus Hänsch.

Puhetta johti varapuhemies

Ingo FRIEDRICH

Puheenvuorot: Salvador Garriga Polledo, Giorgio Napolitano, Reimer Böge, Anna Terrón i Cusí, Giorgos Katiforis, Roberto Antonione ja Günther Verheugen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 15.

5.   Euromed (julkilausumat ja keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euromed.

Roberto Antonione (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Verheugen (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Francesco Fiori PPE-DE-ryhmän puolesta, Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta, Joan Vallvé ELDR-ryhmän puolesta, Yasmine Boudjenah GUE/NGL-ryhmän puolesta, Miquel Mayol i Raynal Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerardo Galeote Quecedo, Anna Terrón i Cusí, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Jorge Salvador Hernández Mollar ja Marie-Arlette Carlotti.

Työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Yasmine Boudjenah, Pedro Marset Campos ja Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta: Napolissa 2.—3. joulukuuta 2003 pidettävä ulkoministerien Euro—Välimeri-kokous (B5-0471/2003),

Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta Napolissa 2.—3. joulukuuta 2003 pidettävän ulkoministerien kuudennen Euro—Välimeri-kokouksen valmistelut (B5-0475/2003),

Francesco Fiori PPE-DE-ryhmän puolesta: Napolissa 2.—3. joulukuuta 2003 pidettävän ulkoministerien VI Euro—Välimeri-kokouksen valmistelut (B5-0481/2003),

Alima Boumediene-Thiery, Hélène Flautre, Monica Frassoni ja Yves Piétrasanta Verts/ALE-ryhmän puolesta Napolissa 2.—3. joulukuuta 2003 pidettävän ulkoministerien VI Euro—Välimeri-kokouksen valmistelut (B5-0484/2003),

Joan Vallvé ELDR-ryhmän puolesta: Euromed (B5-0489/2003).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 16.

Puhetta johti varapuhemies

Gérard ONESTA

Miquel Mayol i Raynal käytti puheenvuoron ja ilmoitti kohdanneensa ongelmia lehdistösalin varauksen yhteydessä (puhemies keskeytti hänet ja kehotti häntä ottamaan yhteyttä kvestoreihin).

ÄÄNESTYKSET

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta-äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä I.

6.   Naisten oikeudet (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Naisten oikeuksien loukkaaminen ja Euroopan unionin kansanväliset suhteet [2002/2286(INI)] — Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta.

Esittelijä: Miet Smet (A5-0334/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 1)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE-DE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron ja pyysi äänestyksen lykkäämistä sillä perusteella, että päätöslauselmaesityksen eräiden osien käännökset olivat valmistuneet niin myöhään, ettei tarkistusten käsiteltäväksi jättäminen ollut mahdollista, ja Anna Karamanou FEMM-valiokunnan puolesta tästä pyynnöstä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (186 puolesta, 240 vastaan, 15 tyhjää).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0497)

7.   Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta *** III (äänestys)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta [PE-CONS 3665/2003 — C5-0435/2003 — 2001/0257(COD)] — Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta.

Esittelijä: Giorgio Lisi (A5-0365/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 2)

YHTEINEN TEKSTI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0498)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

esittelijä ilmoitti, että liitteen 1 ensimmäisen jakson osalta englanninkielinen versio on oikea.

8.   Alusten ja satamien turvatoimien parantaminen *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten ja satamien turvatoimien parantamisesta [KOM(2003) 229 — C5-0218/2003 — 2003/0089(COD)] — Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Rosa Miguélez Ramos (A5-0385/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P5_TA(2003)0499)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0499)

9.   Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta [KOM(2003) 63 — C5-0058/2003 — 2003/0032(COD)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Reino Paasilinna (A5-0353/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P5_TA(2003)0500)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0500)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

esittelijä käytti puheenvuoron eräiden ITRE-valiokunnan tarkistuksien peruuttamisesta.

*

* *

Puhemies ehdotti, että äänestykset Bloklandin (A5-0391/2003) ja Liesen (A5-0369/2003) mietinnöistä toimitetaan niiden keston vuoksi juhlaistunnon jälkeen.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

10.   Öljytuotteiden toimitusvarmuus *** I (lopullinen äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi öljytuotteiden toimitusvarmuutta koskevien toimenpiteiden lähentämisestä [KOM(2002) 488 — C5-0448/2002 — 2002/0219(COD)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Hans Karlsson (A5-0297/2003)

(Tämä mietintö oli palautettu valiokuntaan työjärjestyksen 68 artiklan 1 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 23. syyskuuta 2003, kohta 14))

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0501)

Günther Verheugen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

11.   Syöpäseulonta * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta [KOM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS)] — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Antonio Mussa (A5-0381/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P5_TA(2003)0502)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0502)

12.   Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta [KOM(2002) 729 — C5-0027/2003 — 2002/0297(CNS)] — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Gordon J. Adam (A5-0386/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P5_TA(2003)0503)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0503)

Esittelijä käytti puheenvuoron.

13.   Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Knessetin suhteista Euroopan parlamenttiin vastaavan valtuuskunnan, jota johti sen puheenjohtaja Naomi Blumenthal.

14.   Raakaöljyn ja öljytuotteiden hankinta * (lopullinen äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annettujen neuvoston direktiivien 68/414/ETY ja 98/93/EY sekä raakaöljyn ja öljytuotteiden hankintavaikeuksista aiheutuneiden vaikutusten lieventämiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 73/238/ETY kumoamisesta [KOM(2002) 488 — C5-0489/2002 — 2002/0221(CNS) — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Hans Karlsson (A5-0293/2003)

(Tämä mietintö oli palautettu valiokuntaan työjärjestyksen 68 artiklan 1 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 23. syyskuuta 2003, kohta 15))

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0504)

Giles Bryan Chichester käytti puheenvuoron ja pyysi äänestystä koskevaa täsmennystä.

*

* *

(Parlamentti kokoontui klo 12.00—12.35 puhemies Pat Coxin johdolla juhlaistuntoon Irlannin presidentin Mary McAleesen vierailun johdosta.)

*

* *

15.   Jätteiden siirrot *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirroista [KOM(2003) 379 — C5-0365/2003 — 2003/0139(COD)] — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Johannes (Hans) Blokland (A5-0391/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P5_TA(2003)0505)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0505)

16.   Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen (2002—2006) * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002—2006) tehdyn päätöksen 2002/834/EY muuttamisesta [KOM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS)] — Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Peter Liese (A5-0369/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P5_TA(2003)0506)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0506)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

esittelijä ilmoitti, että eräät tarkistuksen 24 käännösversiot olivat virheellisiä ja että englanninkielinen versio oli oikea;

ennen lopullista äänestystä komission ehdotuksesta esittelijä suositteli voimakkaasti sen hylkäämistä.

17.   Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa (äänestys)

Mietintö: Komission tiedonanto ”Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa” [KOM(2002) 179 — C5-0328/2002 — 2002/2172(COS)] — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Cristina Gutiérrez-Cortines (A5-0354/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0507)

18.   Jätedirektiivi 75/442/ETY (äänestys)

Mietintö: Komission kertomus jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY täytäntöönpanosta [KOM(2003) 250 — C5-0409/2003 — 2003/2124(INI)] — Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Johannes (Hans) Blokland (A5-0394/2003)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0508)

19.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 137 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Miguélez Ramos — A5-0385/2003

Carlo Fatuzzo

Mietintö: Lisi — A5-0365/2003

Carlo Fatuzzo

Mietintö: Paasilinna — A5-0353/2003

Carlo Fatuzzo

Rapport Mussa — A5-0381/2003

Carlo Fatuzzo

Mietintö: Adam — A5-0386/2003

Carlo Fatuzzo

Mietintö: Blokland — A5-0391/2003

Carlo Fatuzzo

Mietintö: Liese — A5-0369/2003

Seán Ó Neachtain, Patricia McKenna, Linda McAvan, Daniela Raschhofer ja Bernd Posselt

Mietintö: Gutiérrez-Cortines — A5-0354/2003

Carlo Fatuzzo

Mietintö: Blokland — A5-0394/2003

Carlo Fatuzzo

20.   Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Mietintö: Miguélez Ramos — A5-0385/2003

tarkistus 44P

puolesta: Marjo Matikainen-Kallström

vastaan: Paul Rübig

tarkistus 45

puolesta: Marjo Matikainen-Kallström

Mietintö: Blokland — A5-0391/2003

tarkistus 114

puolesta: Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Georges Berthu ja Fodé Sylla

tarkistus 115

puolesta: Fodé Sylla, Diana Wallis

vastaan: Colette Flesch

tarkistus 116

puolesta: Fodé Sylla

vastaan: Frédérique Ries

tarkistus 117

puolesta: Fodé Sylla

vastaan: Frédérique Ries

tarkistus 121

puolesta: Fodé Sylla ja Mauro Nobilia

tarkistus 83/rev.

puolesta: Fodé Sylla

Mietintö: Liese — A5-0369/2003

identtiset tarkistukset 35, 53

vastaan: Jacques F. Poos, Eurig Wyn ja Luisa Morgantini

identtiset tarkistukset 34, 52

puolesta: Lone Dybkjær

vastaan: Alonso José Puerta

identtiset tarkistukset 26/rev., 44

vastaan: Eurig Wyn

tarkistus 55

vastaan: Eurig Wyn

tarkistus 64

vastaan: Eurig Wyn

tarkistus 25

vastaan: Eurig Wyn

tarkistus 10

puolesta: Eurig Wyn, Carlos Carnero González, Giovanni Pittella, Richard Corbett

vastaan: Marie-Thérèse Hermange

tarkistus 18, 3. osa

puolesta: Avril Doyle

tarkistus 18, 4. osa

vastaan: Elisabeth Schroedter

identtiset tarkistukset 27, 37, 45

puolesta: Othmar Karas

identtiset tarkistukset 28P, 46P, 60P

puolesta: Concepció Ferrer

vastaan: Glyn Ford, Othmar Karas ja Piia-Noora Kauppi

muutettu ehdotus

puolesta: Bart Staes

vastaan: Christina Gutiérrez-Cortinez, María Antonia Avilés Perea, Salvador Garriga Polledo

tyhjää: Françoise de Veyrinas

lainsäädäntöpäätöslauselma

identtiset tarkistukset 36, 54

vastaan: Piia-Noora Kauppi, Othmar Karas ja Avril Doyle

päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

puolesta: Proinsias De Rossa

vastaan: Harlem Désir, Johannes Voggenhuber, Marie-Thérèse Hermange, Monica Frassoni, Christina Gutiérrez-Cortinez, María Antonia Avilés Perea, Salvador Garriga Polledo, Johannes Voggenhuber

tyhjää: Françoise de Veyrinas

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

(Istunto keskeytettiin klo 13.30 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti varapuhemies

James L. C. PROVAN

21.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

22.   EU:n ja Venäjän huippukokouksen tulokset (julkilausumat ja keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Venäjän huippukokouksen tulokset

Roberto Antonione (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Verheugen (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta, Graham R. Watson ELDR-ryhmän puolesta, Sylviane H. Ainardi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Borghezio, Antonio Tajani, Giovanni Claudio Fava, Hans Modrow, Olivier Dupuis, Arie M. Oostlander, Bernd Posselt ja Roberto Antonione.

Työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Ilkka Suominen, Arie M. Oostlander ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta Roomassa 6. marraskuuta 2003 pidetty EU:n ja Venäjän 12. huippukokous (B5-0479/2003),

Enrique Barón Crespo, Reino Paasilinna ja Giovanni Claudio Fava PSE-ryhmän puolesta Roomassa 6. marraskuuta 2003 pidetty EU:n ja Venäjän 12. huippukokous (B5-0483/2003),

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Elisabeth Schroedter ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Roomassa 6. marraskuuta 2003 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen tulokset (B5-0485/2003),

Ole Andreasen, Astrid Thors ja Paavo Väyrynen ELDR-ryhmän puolesta Roomassa 6. marraskuuta 2003 pidetyn EU:n ja Venäjän 12. huippukokouksen tulokset (B5-0486/2003),

Francis Wurtz, Pernille Frahm ja Luigi Vinci GUE/NGL-ryhmän puolesta Roomassa 6. marraskuuta 2003 pidetty EU:n ja Venäjän huippukokous (B5-0487/2003),

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini ja Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta EU:n ja Venäjän 12. huippukokous Roomassa 6. marraskuuta 2003 (B5-0488/2003)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 17.

23.   Suhteet EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin (keskustelu)

Mietintö: Laajempi Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin [KOM(2003) 104 — 2003/2018(INI)] — Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Pasqualina Napoletano (A5-0378/2003).

Pasqualina Napoletano esitteli laatimansa mietinnön.

Roberto Antonione (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Günther Verheugen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Reimer Böge (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Michael Gahler PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti varapuhemies

David W. MARTIN

Puheenvuorot: Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Joan Vallvé ELDR-ryhmän puolesta, Alexandros Alavanos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Jas Gawronski, Johannes (Hannes) Swoboda, Paavo Väyrynen, Elmar Brok, Ulpu Iivari, Charles Tannock, Ioannis Souladakis, Per-Arne Arvidsson, Jo Leinen, Carlos Carnero González, Proinsias De Rossa, Reino Paasilinna ja Günther Verheugen

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 18.

24.   Pohjoinen ulottuvuus (julkilausumat ja keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pohjoinen ulottuvuus

Roberto Antonione (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Verheugen (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ilkka Suominen PPE-DE-ryhmän puolesta, Riitta Myller PSE-ryhmän puolesta, Paavo Väyrynen ELDR-ryhmän puolesta, Esko Olavi Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Matti Wuori Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ja Günther Verheugen.

Työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Esko Olavi Seppänen, Pernille Frahm, Marianne Eriksson ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta Pohjoinen ulottuvuus (B5-0472/2003),

Reino Paasilinna, Riitta Myller ja Ulpu Iivari PSE-ryhmän puolesta Pohjoista ulottuvuutta koskeva toinen toimintasuunnitelma 2004—2006 (B5-0473/2003),

Diana Wallis ja Paavo Väyrynen ELDR-ryhmän puolesta ja Matti Wuori ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta: Pohjoista ulottuvuutta koskeva toimintasuunnitelma (B5-0474/2003),

Mogens N.J. Camre UEN-ryhmän puolesta Pohjoinen ulottuvuus — uusi toimintasuunnitelma 2004—2006 (B5-0477/2003),

Ilkka Suominen ja Arie M. Oostlander PPE-DE-ryhmän puolesta Pohjoista ulottuvuutta koskeva toinen toimintasuunnitelma 2004—2006 (B5-0480/2003).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 19.

(Istunto keskeytettiin klo 17.40 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)

Puhetta johti varapuhemies

Alonso José PUERTA

25.   Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B5-0414/2003).

Kysymys 1 — Alexandros Alavanos: Ehdotus neuvoston päätökseksi ja kansalaisvapaudet.

Roberto Antonione (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Alexandros Alavanos.

Kysymys 2 — Maurizio Turco: Eurojust.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Marco Cappato (laatijan sijainen) käytti puheenvuoron.

Kysymys 3 — Miguel Angel Martínez Martínez: Yhdysvalloissa tuomittujen kuubalaisten vankien ihmisoikeudet.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Miguel Angel Martínez Martínez.

Pedro Marset Campos käytti puheenvuoron.

Kysymys 4 — Sarah Ludford: Kansainvälinen rikostuomioistuin ja Guantanamo Bayn vankileiri.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Ole Andreasen (laatijan sijainen).

Kysymys 5 — Camilo Nogueira Román: Tilanne Palestiinassa ja Israelissa: rauhansuunnitelman kriisi.

Kysymys 6 — Rodi Kratsa-Tsagaropoulou: Geneven sopimus.

Roberto Antonione vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Juan Manuel Ferrández Lezaun (laatijan sijainen) ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Kysymys 7 — Josu Ortuondo Larrea: Julkiset tuet kalastuslaivaston uudistamiseen.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Josu Ortuondo Larrea käytti puheenvuoron.

Kysymys 8 — Eurig Wyn: Pidättämiset ilman oikeudenkäyntiä Ranskassa.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Eurig Wyn ja Patricia McKenna.

Josu Ortuondo Larrea käytti puheenvuoron.

Kysymys 9 — Patricia McKenna: Tsetsenian tilanne.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Patricia McKenna käytti puheenvuoron.

Kysymys 10 — Linda McAvan: Hotellien paloturvallisuusvälineet.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Linda McAvan.

Kysymys 11 — Lennart Sacrédeus: EU ”kristittyjen kerhona”.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Lennart Sacrédeus, Paul Rübig ja Bernd Posselt.

Kysymys 12 — Manuel Medina Ortega: Bolivian uusi hallitus.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Manuel Medina Ortega.

Puhemies ilmoitti, että neuvoston puheenjohtaja ei voi olla läsnä klo 19.00 jälkeen, vaikka puheenjohtajakokous oli päättänyt pitäytyä esityslistalle alunperin merkityssä aikataulussa, jonka mukaan kyselytunti päättyy klo 19.30. Hän ilmoitti, että puhemiehistö ottaa tänään esille kysymyksen kyselytunnille varatusta ajankohdasta.

Puheenvuorot: Bernd Posselt ehdotti, että kyselutunti siirretään takaisin yöistuntoon (puhemies vastasi välittävänsä tämän ehdotuksen puhemiehistölle), María Izquierdo Rojo pahoitteli neuvoston lähtöä ja vaati saada esittää lisäkysymyksen kysymykseen 17 (puhemies keskeytti hänet), Miquel Mayol i Raynal yhtyi kahteen edelliseen puheenvuoroon ja Paul Rübig ehdotti, että laaditaan tilastot neuvoston edustajien läsnäolosta täysistunnoissa viimeisimmän puheenjohtajakauden ajalta (puhemies merkitsi asian muistiin).

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti.

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 19.05 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti varapuhemies

Joan COLOM i NAVAL

26.   Meriturvallisuuden parantamista käsittelevän väliaikaisen valiokunnan kokoonpano

Puhemieskonferenssi on laatinut luettelon meriturvallisuuden parantamista käsittelevän väliaikaisen valiokunnan jäsenistä (katso liite 2).

Tarkistusten jättämisen määräaika: torstai klo 10.00.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 5.

27.   Talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnalta kirjeen, jossa pyydetään työjärjestyksen 52 artiklan mukaisesti talous- ja sosiaalikomitean kuulemista aiheesta ”Kulttuurin sosiaalinen ulottuvuus”.

Tästä kuulemispyynnöstä äänestetään huomenna klo 12.00.

28.   EU:n puolustustarvikepolitiikka (keskustelu)

Toinen mietintö: Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Euroopan puolustus — teollisuus- ja markkinanäkökohtia — tavoitteena EU:n puolustustarvikepolitiikka” [KOM(2003) 113 — 2003/2096(INI)] — Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Luís Queiró (A5-0370/2003)

Luís Queiró esitteli laatimansa mietinnön.

António Vitorino (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Philippe Morillon PPE-DE-ryhmän puolesta, Catherine Lalumière PSE-ryhmän puolesta, Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georges Berthu, Geoffrey Van Orden, Richard Howitt, Marco Cappato, Stockton, Luís QueiróPatricia McKennan puheenvuorosta ja António Vitorino.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 20.

29.   Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi (keskustelu)

Mietintö: Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi — Toinen vuosikertomus [KOM(2003) 139 — 2003/2094(INI)] — Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Joost Lagendijk (A5-0397/2003).

Joost Lagendijk esitteli laatimansa mietinnön.

António Vitorino (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti varapuhemies

Catherine LALUMIÈRE

Puheenvuorot: Myrsini Zorba (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta, Johannes (Hannes) Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Joan Vallvé ELDR-ryhmän puolesta, Pedro Marset Campos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EDD-ryhmän puolesta, Christos Zacharakis, Ioannis Souladakis ja Richard Howitt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 21.

30.   Tuki UNMIKille (Kosovo) ja korkean edustajan toimistolle (Bosnia ja Hertsegovina) (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation (UNMIK) sekä Bosnia ja Hertsegovinassa olevan korkean edustajan toimiston tukemisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2000 muuttamisesta [KOM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS)] — Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta.

Esittelijä: Johannes (Hannes) Swoboda (A5-0390/2003).

António Vitorino (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Johannes (Hannes) Swoboda esitteli laatimansa mietinnön.

Ursula Stenzel PPE-DE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 10.

31.   Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) (keskustelu)

Mietintö: Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) [2003/2180(INI)] — Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Carlos Coelho (A5-0398/2003).

Carlos Coelho esitteli laatimansa mietinnön.

António Vitorino (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Giacomo Santini PPE-DE-ryhmän puolesta, Sérgio Sousa Pinto PSE-ryhmän puolesta, Ole Krarup GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marco Cappato, Chantal Cauquil, Ilka Schröder ja António Vitorino.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2003, kohta 7.

32.   EU:n ja Kanadan huippukokous (Ottawa, 17. joulukuuta 2003) (julkilausuma ja keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n ja Kanadan huippukokous (Ottawa, 17. joulukuuta 2003).

António Vitorino (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jürgen Schröder PPE-DE-ryhmän puolesta, David W. Martin PSE-ryhmän puolesta ja Graham R. Watson ELDR-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

33.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 337.907/OJJE).

34.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Alejo Vidal-Quadras Roca

Varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Corrie, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Flesch, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Linkohr, Lisi, Lombardo, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Tarkkailijat:

Bagó Zoltán, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Beňová Monika, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Ciemniak Grażyna, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Fazakas Szabolcs, Filipek Krzysztof, Frendo Michael, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Giertych Maciej, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Grzyb Andrzej, Gyürk András, Heriban Jozef, Holáň Vilém, Jaskiernia Jerzy, Kāposts Andis, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Kolář Robert, Konečná Kateřina, Kósa Kovács Magda, Kowalska Bronisława, Kozlík Sergej, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Landsbergis Vytautas, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Maštálka Jiří, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Őry Csaba, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pęczak Andrzej, Pieniążek Jerzy, Pīks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Rutkowski Krzysztof, Ševc Jozef, Siekierski Czesław, Surján László, Szczygło Aleksander, Szent-Iványi István, Tabajdi Csaba, Tomaka Jan, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund, Wojciechowski Janusz, Záborská Anna, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf.


LIITE I

CT4

Comisión Temporal sobre el Refuerzo de la Seguridad Marítima

Midlertidigt Udvalg om ØgetSikkerhed til Søs

Nichtständiger Ausschuss für die Verbesserung der Sicherheit auf See

Προσωρινή επιτροπή για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα

Temporary committee on improving safety at sea

Commission temporaire sur le renforcement de la sécurité maritime

Commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima

Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

Comissão temporária para o aumento da segurança no mar

Meriturvallisuuden parantamista käsittelevä väliaikainen valiokunta

Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet

(44 jäsentä)

Jäsenet

PPE-DE

BRADBOURN Philip Charles

CARDOSO Raquel

CHICHESTER Giles Bryan

FOSTER Jacqueline

GARCÍA-ORCOYEN TORMO Cristina

GROSSETÊTE Françoise

HATZIDAKIS Konstantinos

JARZEMBOWSKI Georg

LANGENHAGEN Brigitte

MARTIN Hugues

MUSOTTO Francesco

PÉREZ ÁLVAREZ Manuel

PEX Peter

RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA Carlos

ROVSING Christian Foldberg

VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel

VATANEN Ari

PSE

FAVA Giovanni Claudio

GILLIG Marie-Hélène

HEDKVIST PETERSEN Ewa

KARLSSON Hans

MASTORAKIS Emmanouil

MIGUÉLEZ RAMOS Rosa

MYLLER Riitta

PIECYK Wilhelm Ernst

POIGNANT Bernard

SAVARY Gilles

SCHEELE Karin

SIMPSON Brian

WIERSMA Jan Marinus

ELDR

MONSONÍS DOMINGO Enrique

STERCKX Dirk

THORS Astrid

VERMEER Herman

GUE/NGL

AINARDI Sylviane H.

BAKOPOULOS Emmanouil

BERGAZ CONESA María Luisa

Verts/ALE

ISLER BÉGUIN Marie Anne

NOGUEIRA ROMÁN Camilo

ORTUONDO LARREA Josu

UEN

ANDREWS Niall

EDD

ESCLOPÉ Alain

NI

GOROSTIAGA ATXALANDABASO Koldo

SOUCHET Dominique F.C.


LIITE II

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (..., ..., ...)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (..., ..., ...)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

PRC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Naisten oikeudet

Mietintö: SMET (A5-0334/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

2.   Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta *** III

Mietintö: LISI (A5-0365/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

äänestys: yhteinen teksti

 

+

yksinkertainen enemmistö

3.   Alusten ja satamien turvatoimien parantaminen *** I

Mietintö: MIGUÉLEZ RAMOS (A5-0385/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset — yhtenä ryhmänä

1—5

7—14

17—18

20—32

36—39

valiokunta

 

+

 

art. 2

46

PSE

 

+

 

47

PSE

 

+

 

48

PSE

 

+

 

49

PSE

 

+

 

art 3, § 2, alakohta1

44 S

ELDR

NHÄ

-

68, 425, 7

15

valiokunta

 

+

 

art 3, § 2, alakohta 2

45

ELDR

NHÄ

-

71, 433, 6

16

valiokunta

 

+

 

art 3, §§ 3 ja 4

50

PSE

 

+

 

51

PSE

 

+

 

art 3, § 5

52

PSE

 

+

 

art. 3, jälkeen kohdan 6

53

PSE

 

+

 

19

valiokunta

 

 

art. 5, § 1

54

PSE

 

+

 

art. 5, § 3

55

PSE

 

+

 

art. 7, § 3

56

PSE

 

+

 

art. 8, § 1, johdanto

57

PSE

 

+

 

art. 8, §§ 2 ja 4

58

PSE

 

+

 

59

PSE

 

+

 

60

PSE

 

+

 

art. 9, § 2

61

PSE

 

+

 

33

valiokunta

 

 

art. 10, § 2

34

valiokunta

 

-

 

62

PSE

 

+

 

art. 10, § 3

35 P

valiokunta

 

-

 

63

PSE

 

+

 

art. 10, § 6

64

PSE

 

+

 

art. 10, § 7

41 P

ELDR

+

300, 216, 2

art. 11

65

PSE

 

+

 

42

ELDR

 

per.

 

art. 12

43

ELDR

 

+

 

art. 13

66

PSE

 

+

 

art. 14

67

PSE

 

+

 

kappale 15

40

ELDR

+

304, 210, 1

6

valiokunta

 

+

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

+

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

ELDR: tark. 44, 45

Muuta

ELDR-ryhmä on peruuttanut tarkistuksensa 42.

4.   Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto *** I

Mietintö: PAASILINNA (A5-0353/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

kompromissitarkistukset — Ryhmä 1

54—92

94—121

valiokunta

 

+

 

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset — Ryhmä 2

11 ja 12

muutettuna

17—18

24

30—32

valiokunta

 

+

 

art 5, § 1

126

Verts/ALE + CAPPATO

 

-

 

 

93

valiokunta

 

+

 

art. 25

53

PPE-DE

 

per.

 

loppuosa

122

Verts/ALE + CAPPATO

 

-

 

 

123

Verts/ALE + CAPPATO

 

-

 

 

124

Verts/ALE + CAPPATO

 

-

 

 

125

Verts/ALE + CAPPATO

 

-

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

+

 

ITRE-valiokunta on peruuttanut seuraavat tarkistukset:

tarkistukset 1—10

tarkistus 11 [- 1 artiklan 2 ja 3 kohtaa vastaava osa]

tarkistus 12 [1 artiklan 1 ja 2 kohtaa vastaava osa]

tarkistukset 13—16

tarkistukset 19—23

tarkistukset 25—29

tarkistukset 33—52

Se on jättänyt käsiteltäväksi joukon kompromissitarkistuksia (tarkistukset 54—121).

Muuta

PPE-DE-ryhmä on peruuttanut tarkistuksensa 53 (tarkistuksesta 121 äänestettiin näin ollen osana ryhmää 1).

5.   Öljytuotteiden toimitusvarmuus *** I

Mietintö: KARLSSON (A5-0297/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

+

367, 151, 6

6.   Syöpäseulonta *

Mietintö: MUSSA (A5-0381/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset — yhtenä ryhmänä

1

4—5

7—14

16—32

valiokunta

 

+

 

liite

33

valiokunta

+

514, 0, 4

34

PPE-DE

 

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

NHÄ

+

528, 0, 6

Tarkistukset 2, 3, 6 ja 15 eivät koske kaikkia kieliversioita, eikä niistä siten äänestetty (katso työjärjestyksen 140 artiklan 1 kohdan d alakohta).

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

UEN: lopullinen äänestys

7.   Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti *

Mietintö: ADAM (A5-0386/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset — yhtenä ryhmänä

1—11

13—37

39—40

valiokunta

 

+

 

liite, osa C

41

PPE-DE

 

+

 

38

valiokunta

 

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

NHÄ

+

516, 6, 9

Tarkistus 12 ei koske kaikkia kieliversioita, eikä siitä siten äänestetty (katso työjärjestyksen 140 artiklan 1 kohdan d alakohta).

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE: lopullinen äänestys

8.   Raakaöljyn ja öljytuotteiden hankinta *

Mietintö: KARLSSON (A5-0293/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

+

 

9.   Jätteiden siirrot *** I

Mietintö: BLOKLAND (A5-0391/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset — yhtenä ryhmänä

2—4

7—8

12

15

19

22

24

28—31

33

35

38

40

42

47—48

50—52

54—59

61—65

68

71—75

77

valiokunta

 

+

 

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset — erilliset äänestykset

1

valiokunta

+

 

5

valiokunta

+

 

6

valiokunta

+

 

9

valiokunta

+

255, 170, 4

10

valiokunta

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

11

valiokunta

+

 

13

valiokunta

+

 

14

valiokunta

+

 

17

valiokunta

+

 

18

valiokunta

+

 

32

valiokunta

+

 

34

valiokunta

+

 

37

valiokunta

+

 

39

valiokunta

+

267, 208, 10

41

valiokunta

+

 

44

valiokunta

+

 

45

valiokunta

+

 

49

valiokunta

+

 

53

valiokunta

+

 

66

valiokunta

+

 

69

valiokunta

+

 

70

valiokunta

+

 

76

valiokunta

+

 

väliaikainen hyödyntäminen ja käsittely

21

26

27

85/rev. P + 91/rev. P

valiokunta

valiokunta

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

vs

vs

+

+

+

+

 

art. 1, jälkeen kohdan 6

112

Verts + BLOKLAND

 

+

 

art 2, kohta 15

92/rev.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

 

+

 

art 2, kohta 17

113

Verts/ALE

 

+

 

 

93

PPE-DE

 

 

art 3, § 1

79

PSE

 

+

 

 

16

valiokunta

 

 

art 3, § 4

94

PPE-DE

 

-

 

art 3, § 5

114

Verts/ALE

NHÄ

-

92, 424, 10

 

20

valiokunta

 

+

 

art 4, § 4

95

PPE-DE

-

239, 276, 7

art 4, § 5

84/rev.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

+

276, 232, 4

art 5, kohta 1

126

EDD

 

+

 

23

valiokunta

 

 

art 5, kohta 5

96

PPE-DE

+

281, 239, 6

art. 5, jälkeen kohdan 5

122

EDD

 

+

 

 

25

valiokunta

 

 

art 7, § 2

97

PPE-DE

 

+

 

art 10, § 1

98

PPE-DE

 

-

 

art 10, § 4 ja § 5 loppuun asti

86/rev.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

+

279, 242, 3

87/rev.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

 

+

 

88/rev.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

 

+

 

art 12, § 1, ennen alakohtaa a

115

Verts + BLOKLAND

NHÄ

+

309, 212, 10

art 12, § 1, jälkeen alakohdan d (kotitalousjäte)

80

PSE

 

+

 

36

valiokunta

 

 

art 13, § 1, ennen alakohtaa a

116

Verts + BLOKLAND

NHÄ

+

308, 205, 11

117

Verts + BLOKLAND

NHÄ

+

273, 238, 12

art 13, § 1, jälkeen alakohdan d (kotitalousjäte)

81

PSE

 

+

 

43

valiokunta

 

 

art 13, § 1, jälkeen alakohdan d (lämpöarvo)

120

Verts/ALE

 

-

 

124

EDD + Verts/ALE

-

227, 286, 5

art 13, § 1, jälkeen alakohdan d (hyödyntäminen)

90/rev.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

 

-

 

118

Verts/ALE

 

-

 

123

EDD

osat

 

 

1

-

 

2

 

art 13, § 1, jälkeen alakohdan d (lopputuote)

89/rev.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

 

-

 

art 13, § 1, alakohta e

119

Verts/ALE

 

-

 

82

PSE

osat

 

 

1

+

 

2

-

 

46

valiokunta

osat

 

 

1

+

 

2

-

 

art. 14, jälkeen kohdan 7

99

PPE-DE

 

+

 

jälkeen art. 14

125

EDD

-

237, 273, 11

60

valiokunta

+

280, 232, 2

art 17, § 1, alakohta c

100

PPE-DE

 

+

 

art 19, § 2

105

PPE-DE

 

+

 

art. 28

101

PPE-DE

 

+

 

art. 30

102

PPE-DE

 

-

 

art. 45, jälkeen kohdan 3

121

Verts + BLOKLAND

NHÄ

+

295, 213, 25

art. 61

103

PPE-DE

 

+

 

art. 62

104P

PPE-DE

 

-

 

67

valiokunta

 

+

 

liite 3

78 =

106 =

PSE

PPE-DE

 

+

 

kappale 1

83/rev.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

NHÄ

+

286, 236, 17

jälkeen kappaleen 8

107

Verts + BLOKLAND

 

+

 

108

Verts + BLOKLAND

 

+

 

110

Verts + BLOKLAND

 

+

 

kappale 9

109

Verts + BLOKLAND

 

+

 

jälkeen kappaleen 32

111

Verts + BLOKLAND

 

+

 

äänestys: muutettu ehdotus

+

301, 207, 14

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

+

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE

tark. 10

1. osa: teksti ilman lukuja (artiklat) ”21, 30, 33”

2. osa: nämä luvut

Verts/ALE

tark. 82

1. osa: poistetaan sanat ”taloudellista ja/tai”

2. osa: tämä poisto

tark. 46

1. osa: poistetaan sanat ”taloudellista ja/tai”

2. osa: tämä poisto

EDD, Verts/ALE

tark. 123

1. osa: sanoihin ”alle 50 prosenttia”

2. osa: loppuosa

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE: tark. 114, 115, 116, 117, 121, 83

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE: tark. 1, 6, 13, 14, 17, 18, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 53, 66, 69, 70

PSE: tark. 9, 11, 13, 14, 21, 26, 27, 34, 41

ELDR: tark. 9

Verts/ALE: tark. 5, 76

EDD: tark. 5

10.   Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen (2002—2006) *

Mietintö: LIESE (A5-0369/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ — huomautukset

hylkäämisehdotus

35 =

53 =

UEN

EDD

NHÄ

-

90,444, 6

liite 1, kohta 1.1, §§ 18—22

34 =

52 =

UEN

EDD

NHÄ

-

196, 321, 20

26/rev. =

44 =

PPE-DE

GARGANI ym.

NHÄ

-

187, 334, 16

55

EDD

NHÄ

-

194, 332, 15

liite 1, kohta 1.1, § 18, johdanto

24

PPE-DE

osat/ NHÄ

 

 

1

-

237, 295, 8

2

-

196, 338, 7

liite, kohta 1.1, § 18, alakohta b

64

EDD ym.

NHÄ

-

206, 316, 14

25

PPE-DE

NHÄ

-

231, 296, 11

10

valiokunta

NHÄ

+

291, 235, 12

68

BOWE ym.

 

 

liite 1, kohta 1.1, § 18, alakohta d

11 P

valiokunta

-

251, 276, 3

65

EDD ym.

NHÄ

-

241, 295, 6

liite 1, kohta 1.1, § 18, alakohta e

56

Verts/ALE

 

-

 

12

valiokunta

osat

 

 

1

+

 

2/KÄ

-

254, 256, 5

liite 1, kohta 1.1, § 18, alakohta f

13

valiokunta

 

+

 

66

EDD ym.

 

-

 

liite 1, kohta 1.1, § 18, alakohta g

14

valiokunta

 

+

 

57

Verts/ALE

 

-

 

liite 1, kohta 1.1, § 18 loppuosa ja § 20 loppuun asti

15

valiokunta

+

 

16

valiokunta

+

412, 116, 2

17

valiokunta

+

 

18

valiokunta

osat/NHÄ

 

 

1

+

488, 11, 38

2

+

314, 211, 11

3

+

486, 39, 4

4

+

281, 248, 3

liite 1, kohta 1.1, § 21

58

Verts/ALE

 

-

 

liite 1, kohta 1.1, § 22

67

EDD ym.

 

-

 

19

valiokunta

 

+

 

kappale 4

1

valiokunta

osat

 

 

1

+

 

2 / KÄ

+

299, 205, 6

27 =

37 =

45 =

UEN

GARGANI ym.

EDD

 

 

kappale 5

28 P =

46 P =

60 P =

UEN

EDD

EDD ym.

NHÄ

-

112, 419, 11

38

GARGANI ym.

 

-

 

2

valiokunta

+

365, 143, 9

jälkeen kappaleen 5

3