ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 125

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
21. huhtikuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/545, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020, joustovälineen varojen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien talousarviotoimenpiteiden ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamisen rahoittamiseksi

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/546, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020, joustovälineen varojen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien talousarviotoimenpiteiden rahoittamiseksi

3

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/547, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020, ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 hätätilanteen tuen antamiseksi jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin/RescEU:n vahvistamiseksi covid-19:n puhkeamisen vastatoimena

5

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

21.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/545,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020,

joustovälineen varojen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien talousarviotoimenpiteiden ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamisen rahoittamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 12 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Joustovälineen avulla on tarkoitus rahoittaa selkeästi määriteltyjä menoja, joita ei ole pystytty rahoittamaan yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien puitteissa.

(2)

Joustovälinettä varten käytettävissä oleva vuotuinen enimmäismäärä on 600 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (2) 11 artiklassa säädetyn mukaisesti, ja tähän määrään voidaan tarvittaessa lisätä peruuntuneet määrät, jotka otetaan käyttöön kyseisen artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin vastata covid-19:n puhkeamisen aiheuttamiin haasteisiin, on tarpeen ottaa käyttöön määriä, joilla rahoitetaan kiireellisesti asianmukaisia toimenpiteitä. On myös tarpeen säätää Euroopan syyttäjänviraston tarvittavan vahvistamisen rahoittamisesta.

(4)

Kun on tarkasteltu kaikkia mahdollisuuksia kohdentaa uudelleen määrärahoja otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisällä sen enimmäismäärän puitteissa, voidaan todeta, että joustovälineestä on tarpeen ottaa käyttöön otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävä 73 300 000 euron määrä, jolla rahoitetaan covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavia välittömiä toimenpiteitä ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen.

(5)

Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat olisi jaettava kahdelle varainhoitovuodelle maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella.

(6)

Tämä päätös liittyy rahoitukseen, joka sisältyy lisätalousarvioesitykseen nro 1 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon. Jotta varmistetaan, että päätös on täysin johdonmukainen kyseisen lisätalousarvion kanssa, päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön joustovälineestä 73 300 000 euroa otsakkeeseen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisältyvinä maksusitoumusmäärärahoina unionin varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon.

Tämä määrä käytetään covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien toimenpiteiden ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamisen rahoittamiseen.

2.   Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat ovat maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella seuraavat:

a)

43 300 000 euroa vuonna 2020;

b)

30 000 000 euroa vuonna 2021.

“Kunkin varainhoitovuoden maksumäärärahojen täsmälliset määrät hyväksytään vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä huhtikuuta 2020.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

David Maria SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puhemies

Gordan GRLIĆ RADMAN


(1)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


21.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/3


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/546,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020,

joustovälineen varojen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien talousarviotoimenpiteiden rahoittamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 12 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Joustovälineen avulla on tarkoitus rahoittaa selkeästi määriteltyjä menoja, joita ei ole pystytty rahoittamaan yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien puitteissa.

(2)

Joustovälinettä varten käytettävissä oleva vuotuinen enimmäismäärä on 600 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20132 (2) 11 artiklassa säädetyn mukaisesti, ja tähän määrään voidaan tarvittaessa lisätä peruuntuneet määrät, jotka otetaan käyttöön kyseisen artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin vastata covid-19:n puhkeamisen aiheuttamiin haasteisiin, on tarpeen ottaa käyttöön määriä, joilla rahoitetaan kiireellisesti asianmukaisia toimenpiteitä.

(4)

Kun on tarkasteltu kaikkia mahdollisuuksia kohdentaa uudelleen määrärahoja otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisällä sen enimmäismäärän puitteissa, voidaan todeta, että joustovälineestä on unionin varainhoitovuoden 2020 yleisen talousarvion rahoituksen täydentämiseksi tarpeen ottaa käyttöön otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävä 243 039 699 euron määrä, jolla rahoitetaan covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavia välittömiä toimenpiteitä. Tällä määrällä täydennetään unionin varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon tehdyllä lisätalousarvioesityksellä nro 1 käyttöön otettua joustovälineestä saatavaa rahoitusta.

(5)

Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat olisi jaettava useammalle varainhoitovuodelle maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella.

(6)

Tämä päätös liittyy rahoitukseen, joka sisältyy lisätalousarvioesitykseen nro 2 unionin varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon. Jotta varmistetaan, että päätös on täysin johdonmukainen kyseisen lisätalousarvion kanssa, päätöstä olisi sovellettava sen hyväksymispäivästä alkaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön joustovälineestä 243 039 699 euroa otsakkeeseen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisältyvinä maksusitoumusmäärärahoina unionin varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon.

Tällä määrällä rahoitetaan välittömiä toimenpiteitä, joilla käsitellään covid-19:n puhkeamisen Euroopan unionissa aiheuttamaa tämänhetkistä terveyskriisiä.

2.   Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat ovat maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella seuraavat:

a)

123 950 247 euroa vuonna 2020;

b)

71 453 672 euroa vuonna 2021;

c)

23 817 890 euroa vuonna 2022;

d)

23 817 890 euroa vuonna 2023.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä huhtikuuta 2020.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


21.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/547,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020,

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 hätätilanteen tuen antamiseksi jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin/RescEU:n vahvistamiseksi covid-19:n puhkeamisen vastatoimena

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 14 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (2) 13 artiklassa asetetaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, jonka suuruus on korkeintaan 0,03 prosenttia unionin bruttokansantulosta.

(2)

Komissio on laskenut asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artiklan mukaisesti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran absoluuttisen määrän vuodeksi 2020 (3).

(3)

Kun tarkasteltavana ovat olleet kaikki muut taloudelliset mahdollisuudet reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) maksusitoumusmäärärahoille vuodeksi 2020 vahvistettujen enimmäismäärien puitteissa ja ottaen huomioon sitoumusten kokonaisliikkumavaran käyttöönoton vuonna 2020 käytettävissä olevan 2 392 402 163 euron kokonaismäärän osalta ja joustovälineen käyttöönoton vuonna 2020 käytettävissä olevan 1 094 414 188 euron kokonaismäärän osalta, voidaan todeta, että on tarpeen ottaa käyttöön ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, jotta voidaan vastata covid-19:n puhkeamisen aiheuttamiin tarpeisiin lisäämällä varainhoitovuotta 2020 koskevan unionin yleisen talousarvion maksusitoumusmäärärahoja yli monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärän.

(4)

Kun otetaan huomioon tämä hyvin erityinen tilanne, asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 13 artiklan 1 kohdassa vahvistettu viimeistä keinoa koskeva edellytys täyttyy.

(5)

Tämä päätös liittyy rahoitukseen, joka sisältyy lisätalousarvioesitykseen nro 2 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon. Jotta varmistetaan, että päätös on täysin johdonmukainen kyseisen lisätalousarvion kanssa, päätöstä olisi sovellettava sen hyväksymispäivästä alkaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan varainhoitovuotta 2020 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota varten käyttöön ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta 714 558 138 euron määrä maksusitoumusmäärärahoina ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärä.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu 714 558 138 euron kokonaismäärä katetaan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 (Hallinto) varainhoitovuoden 2020 enimmäismäärien liikkumavarasta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä huhtikuuta 2020.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D.M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Komission 15. toukokuuta 2019 antama tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2020 (COM(2019)0310).