ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.300.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 300

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
30. lokakuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan sopimuksen voimaantulosta

1

 

 

2012/669/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

2

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

3

 

 

2012/670/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

34

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 998/2012, annettu 9 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan yhteisön ja Kiribatin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

35

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 999/2012, annettu 9 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen kuuluvan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

37

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1000/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten mustahuotrakalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI, VII ja XII

39

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1001/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla I, II ja XIV

41

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1002/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 181. kerran

43

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1003/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

45

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan unionin tuomioistuin

 

 

2012/671/EU

 

*

Unionin tuomioistuimen päätös, 23 päivänä lokakuuta 2012, unionin tuomioistuimen varapresidentin lainkäyttötehtävistä

47

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan sopimuksen voimaantulosta

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskeva, Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2010 allekirjoitettu sopimus (1) tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012.


(1)  EUVL L 176, 5.7.2011, s. 2.


30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2012/669/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 23 päivänä heinäkuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 893/2007 (1) Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemisestä. Sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan voimassaolo päättyi 15 päivänä syyskuuta 2012.

(2)

Unioni on neuvotellut Kiribatin tasavallan kanssa uuden pöytäkirjan, jolla EU:n aluksille myönnetään kalastusmahdollisuuksia Kiribatin tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä, jäljempänä ’pöytäkirja’.

(3)

Pöytäkirja parafoitiin neuvottelujen tuloksena 3 päivänä kesäkuuta 2012.

(4)

Pöytäkirjaa on määrä soveltaa sen 15 artiklassa määrätyin tavoin väliaikaisesti 16 päivästä syyskuuta 2012, jotta EU:n alusten kalastustoiminnan jatkuminen voidaan varmistaa.

(5)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan valtuutus allekirjoittaa Euroopan yhteisön sekä Kiribatin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehty pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun pöytäkirjan tekeminen saatetaan lopullisesti päätökseen.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin puolesta.

3 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti 16 päivästä syyskuuta 2012.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. SHIARLY


(1)  EUVL L 205, 7.8.2007, s. 1.


PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön (1) ja Kiribatin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

1 artikla

Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1.   Kiribati myöntää kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 6 artiklan nojalla vuotuiset kalastusluvat (2) Euroopan unionin tonnikala-aluksille Keski- ja Länsi-Tyynenmeren kalastuskomission (WCPFC) säilyttämis- ja hoitotoimenpiteissä ja erityisesti säilyttämis- ja hoitotoimenpiteessä CMM 2008-01 vahvistettujen rajoitusten mukaisesti.

2.   Sopimuksen 5 artiklan mukaisesti myönnetyt kalastusmahdollisuudet Kiribatin talousvyöhykkeellä ovat kolmen vuoden ajan 16 päivästä syyskuuta 2012 alkaen neljälle (4) nuotta-alukselle ja kuudelle (6) pitkäsiima-alukselle 15 000 tonnia vuonna 1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen liitteessä 1 lueteltuja laajasti vaeltavia lajeja.

3.   Tämän pöytäkirjan 1 artiklan 2 kohdassa nuotta-aluksille myönnettyjen kalastuslupien lukumäärää voidaan pöytäkirjan toisesta soveltamisvuodesta alkaen EU:n pyynnöstä korottaa, jos kalavarat sen sallivat ja se on WCPFC:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen 9 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja tämän pöytäkirjan 5 artiklan soveltamista.

4.   Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5 ja 6 artiklassa toisin määrätä.

2 artikla

Taloudellinen korvaus – maksamista koskevat menettelyt

1.   EU maksaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen määrien summan joka vuosi tämän pöytäkirjan soveltamisjakson ajan.

2.   Sopimuksen 7 artiklan mukainen taloudellinen korvaus tämän pöytäkirjan 1 artiklan 2 kohdassa esitettynä ajanjaksona koostuu

a)

975 000 euron vuosittaisesta määrästä, joka on vastine pääsystä Kiribatin talousvyöhykkeelle ja vastaa 15 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää;

b)

350 000 euron vuosittaisesta erityismäärästä, joka osoitetaan Kiribatin alakohtaisen kalastuspolitiikan yhteydessä toteutettavien aloitteiden tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

3.   Tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4, 5, 6 ja 8 artiklasta ja sopimuksen 14 ja 15 artiklasta muuta johdu.

4.   Molemmat sopimuspuolet sitoutuvat seuraamaan tiivisti EU:n saaliita Kiribatin talousvyöhykkeellä. Jos Euroopan unionin alusten Kiribatin talousvyöhykkeellä pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää vuodessa 15 000 tonnia, tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua vuosittaista taloudellista korvausta korotetaan 250 euroa tonnilta ensimmäisten 2 500 ylimääräisen tonnin osalta ja 300 euroa tonnilta ensimmäiset 2 500 ylimääräistä tonnia ylittävältä määrän osalta. EU maksaa näistä lisäkustannuksista kultakin ylimääräiseltä tonnilta 65 euroa, ja loppu lankeaa aluksen omistajien maksettavaksi.

5.   Edellä 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu maksu on suoritettava ensimmäisen kerran viimeistään tämän pöytäkirjan voimaantuloa seuraavana 30 päivänä kesäkuuta ja sitä seuraavina vuosina viimeistään 30 päivänä kesäkuuta.

6.   Kiribatin viranomaisilla on täysi päätäntävalta siitä, miten tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus käytetään.

7.   Tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu osuus taloudellisesta korvauksesta maksetaan Kiribatin valtiovarainministeriön Kiribatin hallitusta varten avaamalle Kiribatin hallituksen tilille nro 4 (kalastuksen kehittämisrahasto) Betiossa Tarawassa sijaitsevassa ANZ Bank of Kiribati Ltd -pankissa. Taloudellisen korvauksen loppuosa maksetaan Kiribatin valtiovarainministeriön Kiribatin hallitusta varten avaamalle Kiribatin hallituksen tilille nro 1 Betiossa Tarawassa sijaitsevassa ANZ Bank of Kiribati Ltd -pankissa.

3 artikla

Vastuullisen kalastuksen edistäminen Kiribatin talousvyöhykkeellä

1.   Kiribatin viranomaiset hallinnoivat 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa esitettyä taloudellista korvausta sopimuspuolten yhdessä määrittelemien tavoitteiden perusteella.

2.   Kiribatin viranomaiset toimittavat mahdollisimman pian pöytäkirjan tultua voimaan ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta sekakomitealle yksityiskohtaisen vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman. Sekakomitea hyväksyy ohjelman, joka koskee seuraavia:

a)

vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti vuosittain toteutettaviin aloitteisiin myönnettävä 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus käytetään;

b)

vuosittaiset ja monivuotiset tavoitteet, joilla pyritään edistämään kestävää kalastusta sekä pidemmällä aikavälillä vastuullista ja kestävää kalastusta ottaen huomioon prioriteetit, jotka on esitetty Kiribatin kansallisessa kalastuspolitiikassa tai muussa politiikassa, joka liittyy tai vaikuttaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen lisäämiseen;

c)

käytettävät kriteerit ja menettelyt, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

3.   Monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan ehdotetut muutokset hyväksytään sekakomiteassa, ja niillä on oltava molempien sopimuspuolten hyväksyntä. Jos Kiribatin viranomaisten on tehtävä monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan kiireellisesti muutoksia kestävän kalastuksen edistämiseksi, se voi tehdä muutokset sekakomitean ulkopuolella EU:ta kuullen.

4.   Kiribati voi tarvittaessa osoittaa 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun taloudelliseen korvaukseen lisämäärän monivuotisen ohjelman täytäntöönpanemiseksi. Lisämäärän myöntämisestä on ilmoitettava Euroopan unionille. Kiribati ilmoittaa EU:lle lisämäärän myöntämisestä viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä maaliskuuta.

5.   Euroopan unioni voi pyytää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen mukauttamista siten, että ohjelman täytäntöönpanoon osoitettujen varojen tosiasiallinen määrä vastaa ohjelman tuloksia, jos tämä on monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanon tulosten vuotuisen arvioinnin nojalla perusteltua.

6.   Sekakomitea vastaa monivuotisen alakohtaisen tukiohjelman täytäntöönpanon seurannasta. Tämän pöytäkirjan lakattua olemasta voimassa molemmat sopimuspuolet jatkavat tarvittaessa tätä seurantaa sekakomiteassa siihen asti, kun 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrättyyn alakohtaiseen tukeen liittyvä taloudellinen erityiskorvaus on käytetty kokonaisuudessaan.

7.   Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrättyä taloudellista korvausta ei kuitenkaan voi maksaa, jos tämän pöytäkirjan voimassaolon lakkaamisesta on kulunut kymmenen kuukautta.

4 artikla

Tieteellinen yhteistyö vastuullisen kalastuksen hyväksi

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Kiribatin vesillä noudattaen FAO:n toimintasäännöissä vahvistettuja periaatteita ja periaatetta, joka kieltää mainituilla vesillä kalastavien eri laivastojen syrjimisen.

2.   Euroopan unioni ja Kiribati varmistavat kalavarojen kestävän käytön Kiribatin talousvyöhykkeellä tämän pöytäkirjan voimassaoloaikana.

3.   Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä osa-alueen tasolla ja erityisesti WCPFC:ssa, IATTC:ssa ja missä tahansa muussa alueellisessa tai kansainvälisessä organisaatiossa.

4.   Sopimuspuolet toteuttavat sekakomiteassa tarvittaessa kalavarojen kestävää hoitoa Kiribatin talousvyöhykkeellä edistäviä toimenpiteitä tämän pöytäkirjan mukaisesti kalastustoiminnan harjoittamiseen luvan saaneiden Euroopan unionin alusten toiminnan osalta sopimuksen 4 artiklan ja tämän pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.

5 artikla

Yhteisestä sopimuksesta toteutettava kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen

1.   Tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan tarkistaa yhteisellä sopimuksella, jos WCPFC:n suositukset vahvistavat, että tällaisella tarkistuksella voidaan turvata Kiribatin kalavarojen kestävä hoito. Tällöin tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta tarkistetaan vastaavasti suhteutettuna kyseiseen aikaan.

2.   Jos kalastusmahdollisuudet vähenevät siitä syystä, että merkittävä osa Kiribatin talousvyöhykkeestä suljetaan kalastukselta, tämän pöytäkirjan mukaista taloudellista korvausta voidaan sen jälkeen, kun sopimuspuolia on kuultu sekakomiteassa, tarkistaa vastaavasti suhteutettuna kyseiseen aikaan.

6 artikla

Uudet kalastusmahdollisuudet

1.   Kun EU on kiinnostunut saamaan uusia kalastusmahdollisuuksia, joita ei ole mainittu tämän pöytäkirjan 1 artiklassa, se ilmoittaa kiinnostuksestaan Kiribatille. Uusien kalastusmahdollisuuksien saamista koskevaan pyyntöön voidaan suostua, ja siitä voi olla tarpeen sopia erikseen.

2.   Sopimuspuolten on toisen sopimuspuolen pyynnöstä kuultava toisiaan ja määritettävä tapauskohtaisesti asiaankuuluvat lajit, ehdot ja muut muuttujat koekalastuksen harjoittamiseksi Kiribatin vesillä.

3.   Sopimuspuolet toteuttavat koekalastustoimet yhteisestä sopimuksesta ja Kiribatin lakien ja asetusten mukaisesti. Koekalastusta koskevat luvat voidaan myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi.

4.   Jos sopimuspuolet toteavat, että koekalastuksen tulokset ovat olleet myönteisiä ja uusia kaupallisia lajeja on havaittu eikä ekosysteemien ja meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen vaarannu, Euroopan unionin aluksille voidaan sopimuspuolten käymien neuvottelujen perusteella myöntää uusia kalastusmahdollisuuksia kyseisten lajien osalta.

7 artikla

Kalastustoimintaa koskevat edellytykset – yksinoikeuslauseke

1.   Euroopan unionin alukset saavat kalastaa Kiribatin talousvyöhykkeellä vain, jos niillä on Kiribatin viranomaisten myöntämä tämän pöytäkirjan mukainen kalastuslupa.

2.   Kiribatin viranomaiset voivat myöntää kalastuslupia Euroopan unionin aluksille niiden kalastusluokkien osalta, joita koskevia määräyksiä ei tässä pöytäkirjassa ole, sekä koekalastuksen osalta. Tällaiset luvat myönnetään Kiribatin lakien ja asetusten mukaisesti ja yhteisestä suostumuksesta.

8 artikla

Taloudellisen korvauksen maksamisen keskeyttäminen ja tarkistaminen

1.   Jos muut kuin luonnonilmiöistä johtuvat epätavanomaiset syyt estävät kalastustoiminnan harjoittamisen Kiribatin talousvyöhykkeellä, tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen maksaminen voidaan keskeyttää tai sitä voidaan tarkistaa sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat neuvotelleet asiasta kahden kuukauden kuluessa jommankumman sopimuspuolen esittämästä pyynnöstä ja edellyttäen, että EU on suorittanut kaikki keskeyttämiseen mennessä maksettaviksi erääntyneet määrät.

2.   Euroopan unioni voi keskeyttää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erityiskorvauksen maksamisen kokonaan tai osittain, jos sekakomiteassa todetaan, että

a)

saadut tulokset eivät ole sekakomiteassa tehdyn arvion mukaan ohjelmien mukaisia; tai

b)

Kiribati jättää erityiskorvauksen käyttämättä.

3.   Maksamisen keskeyttäminen edellyttää, että EU ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen päivää, jona kyseisen keskeytyksen on määrä tulla voimaan.

4.   Taloudellisen korvauksen maksamista jatketaan, kun tilanne on edellä mainittujen olosuhteiden korjaamiseksi toteutettujen toimien jälkeen palautunut ennalleen ja sopimuspuolet ovat neuvoteltuaan yhdessä katsoneet tilanteen sellaiseksi, että tavanomaista kalastustoimintaa voidaan jatkaa.

9 artikla

Kalastusluvan peruuttaminen ja palauttaminen

Kiribati pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tämän pöytäkirjan 1 artiklan 2 kohdassa määrättyjä kalastuslupia, jos

a)

alus syyllistyy Kiribatin lakien ja asetusten vakavaan rikkomiseen; tai

b)

aluksen omistaja ei ole noudattanut rikkomisesta, johon alus on syyllistynyt, langetettua tuomioistuimen päätöstä. Kun tuomioistuimen päätöksen noudattaminen on alkanut, alukselle palautetaan sen kalastuslupa luvan jäljellä olevaksi ajaksi.

10 artikla

Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen

1.   Jos kuulemisissa ei ole päästy sovintoon, tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan keskeyttää jommankumman sopimuspuolen aloitteesta, jos

a)

Euroopan unioni ei suorita tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa määrättyjä maksuja syistä, joita ei mainita tämän pöytäkirjan 8 artiklassa;

b)

sopimuspuolten kesken esiintyy erimielisyyttä tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta;

c)

jompikumpi sopimuspuoli rikkoo tämän pöytäkirjan määräyksiä; tai

d)

jompikumpi sopimuspuoli havaitsee ihmisoikeuksien olennaisen ja perustavanlaatuisen rikkomuksen, jollaisia ovat muun muassa Cotonoun sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetut rikkomukset.

2.   Tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan toisen sopimuspuolen aloitteesta keskeyttää, jos sopimuspuolten välinen erimielisyys katsotaan vakavaksi ja jos siitä ei ole päästy sovintoon sopimuspuolten välisissä neuvotteluissa.

3.   Tämän pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen päivää, jona kyseinen keskeytys tulisi voimaan.

4.   Jos pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, sopimuspuolet jatkavat neuvotteluja löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun ratkaisu löydetään, pöytäkirjan soveltamista jatketaan, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan vastaavasti suhteessa pöytäkirjan soveltamisen keskeytymisen kestoon.

11 artikla

Kansalliset lait ja asetukset

1.   Euroopan unionin kalastusalusten tämän pöytäkirjan mukaiseen toimintaan Kiribatin talousvyöhykkeellä sovelletaan Kiribatin lakeja ja asetuksia, ellei sopimuksessa tai tässä pöytäkirjassa tai sen liitteessä ja lisäyksissä toisin määrätä.

2.   Kalastuslainsäädäntöön tehtyjä muutoksia tai uutta kalastuslainsäädäntöä sovelletaan EU:hun kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun EU on saanut Kiribatilta ilmoituksen.

12 artikla

Uudelleentarkastelulauseke

Kun tätä pöytäkirjaa on sovellettu kaksi vuotta, aluksen omistajan maksuosuutta tarkistetaan, ja muutoksiin on oltava molempien sopimuspuolten suostumus. Tämän pöytäkirjan kolmatta soveltamisvuotta pidetään siirtymäjaksona ennen Kiribatin viranomaisten aloitteesta käyttöönotettavaa kalastusta koskevaa uutta hoito- ja säilytystoimenpidettä.

13 artikla

Kesto

Tämä pöytäkirja ja sen liite ovat voimassa kolme vuotta 16 päivästä syyskuuta 2012, ellei pöytäkirjaa sanota irti sen 14 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Irtisanominen

1.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen epätavanomaisten olosuhteiden vuoksi, jollaisia ovat esimerkiksi kyseessä olevien kalakantojen heikentyminen, Euroopan unionin aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien hyödyntämisen alentuneen tason havaitseminen tai sopimuspuolten tekemien laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevien sitoumusten noudattamatta jättäminen.

2.   Tämän pöytäkirjan irtisanomista varten asianomaisen sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti aikeestaan irtisanoa pöytäkirja vähintään kuusi kuukautta ennen päivää, jona irtisanominen tulee voimaan. Edellisessä virkkeessä tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa sopimuspuolten väliset neuvottelut.

3.   Tämän pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään irtisanomisvuoden osalta suhteessa kuluneeseen aikaan.

15 artikla

Väliaikainen soveltaminen

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 16 päivästä syyskuuta 2012.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet tulevat voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.


(1)  Euroopan yhteisöstä tuli Euroopan unioni 1 päivänä joulukuuta 2009.

(2)  Tässä pöytäkirjassa ja sen liitteissä ’kalastusluvalla’ tarkoitetaan kalastuslisenssiä.

LIITE

EUROOPAN UNIONIN ALUSTEN KIRIBATIN KALASTUSALUEELLA HARJOITTAMAA KALASTUSTOIMINTAA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

I   LUKU

KALASTUSLUPIEN (KALASTUSLISENSSIEN) MYÖNTÄMINEN

1   JAKSO

Rekisteröinti

1.

Euroopan unionin alusten Kiribatin talousvyöhykkeellä harjoittamaan kalastukseen tarvitaan Kiribatin toimivaltaisten viranomaisten antama rekisterinumero.

2.

Rekisteröintihakemus on tehtävä Kiribatin toimivaltaisten kalastusviranomaisten tätä tarkoitusta varten laatimalla lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä I.

3.

Rekisteröintiä varten on toimitettava kooltaan 15 × 20 senttimetriä oleva valokuva aluksesta, jota hakemus koskee, ja maksettava aluskohtainen 2 300 euron vuotuinen rekisteröintimaksu lyhentämättömänä Kiribatin hallituksen tilille nro 1 pöytäkirjan 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

2   JAKSO

Kalastusluvat

1.

Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslupa Kiribatin talousvyöhykkeellä.

2.

Jotta alusta voidaan pitää kelpoisuusehdot täyttävänä, aluksen varustajan ja päällikön on pitänyt täyttää kaikki aiemmat Kiribatin alueella tapahtuneeseen kalastustoimintaan liittyvät sopimusvelvollisuutensa. Aluksen on oltava asianmukaisesti merkitty FFA:n alueelliseen kalastusalusrekisteriin ja WCPFC:n kalastusalusrekisteriin.

Kaikilla kalastuslupaa hakevilla Euroopan unionin aluksilla on oltava Kiribatiin sijoittautunut edustaja. Edustajan nimi, osoite ja yhteystiedot on mainittava kalastuslupahakemuksessa.

Euroopan komissio lähettää Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle hakemuksen jokaisen sellaisen aluksen osalta, joka haluaa kalastaa tämän pöytäkirjan nojalla, sekä jäljennökset hakemuksista Euroopan unionin Kiribatista vastaavalle edustustolle, jäljempänä ’edustusto’.

Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle toimitettavat hakemukset on tehtävä lomakkeille, joiden malli on lisäyksessä II.

3.

Kiribatin viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että kalastuslupahakemusten yhteydessä saadut tiedot käsitellään luottamuksellisina. Tietoja saa käyttää ainoastaan pöytäkirjan soveltamisen yhteydessä.

4.

Jokaiseen kalastuslupahakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

a)

lupamaksu tai todistus sen maksamisesta kalastusluvan voimassaoloajalta;

b)

lippujäsenvaltion oikeaksi todistama jäljennös vetoisuustodistuksesta, jossa ilmoitetaan aluksen vetoisuus bruttorekisteritonneina tai bruttotonneina;

c)

muu asiakirja tai todistus, joka tämän pöytäkirjan nojalla vaaditaan alustyypin mukaisesti sovellettavien erityismääräysten johdosta;

d)

todistus asianmukaisesta merkitsemisestä FFA:n alueelliseen kalastusalusrekisteriin ja WCPFC:n kalastusalusrekisteriin;

e)

englanninkielinen jäljennös vakuutustodistuksesta kalastusluvan voimassaoloajalta;

f)

tarkkailijoista aiheutuvista kuluista vuosittain suoritettava 2 300 euron aluskohtainen maksu.

5.

Kaikki maksut on tarkkailijoista aiheutuviin kuluihin liittyvää maksua lukuun ottamatta suoritettava lyhentämättöminä Kiribatin hallituksen tilille nro 1 pöytäkirjan 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

Maksut sisältävät kaikki kansalliset ja paikalliset verot, lukuun ottamatta satamaveroja ja palveluista aiheutuvia kustannuksia sekä jälleenlaivausmaksuja.

Kalastusluvat myönnetään kaikkien alusten osalta sekä sähköisesti että paperiversioina aluksen omistajille, ja niistä toimitetaan sähköinen jäljennös Euroopan komissiolle ja edustustolle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun Kiribatin kalastuksesta vastaava ministeriö on vastaanottanut kaikki 4 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Sähköinen jäljennös korvataan paperiversiolla, kun se on saatu.

6.

Kalastusluvat myönnetään aluskohtaisesti, eikä niitä voi siirtää toiselle alukselle.

7.

Euroopan unionin pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta aluksen kalastuslupa korvataan sen jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi ilman uutta lupamaksua uudella kalastusluvalla, joka myönnetään toiselle alukselle, jolla on samanlaiset ominaisuudet kuin edellisellä aluksella. Kummankin kyseessä olevan aluksen kokonaissaalis otetaan huomioon, kun lasketaan Euroopan unionin alusten saalismäärää sen päättämiseksi, onko Euroopan unionin maksettava lisämaksuja pöytäkirjan 2 artiklan 4 kappaleen mukaisesti.

Ensimmäisen aluksen varustajan on palautettava peruutettava kalastuslupa Kiribatin toimivaltaisille viranomaisille edustuston välityksellä.

Uusi kalastuslupa tulee voimaan päivänä, jona Kiribatin kalastuksesta vastaava ministeriö myöntää sen, ja luvan voimassaolo jatkuu ensimmäisen kalastusluvan voimassaoloajan loppuun asti. Uudesta kalastusluvasta ilmoitetaan edustustolle.

8.

Kalastuslupa on säilytettävä näkyvällä paikalla aluksen ohjaamossa jatkuvasti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen V luvun 3 jakson määräysten soveltamista. Siihen asti kun alkuperäinen kalastuslupa saadaan alukselle, sähköisesti lähetetty tai muu Kiribatin viranomaisten hyväksymä asiakirja on riittävä todiste voimassa olevasta kalastusluvasta tämän sopimuksen seurantaa, valvontaa ja täytäntöönpanoa varten kohtuullisen ajan mutta kuitenkin enintään 45 päivän ajan kalastusluvan myöntämisestä. Sähköisesti vastaanotettu asiakirja korvataan paperiversiolla, kun se on saatu.

9.

Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä edistämään sellaisen kalastuslupajärjestelmän käyttöön ottamista, joka perustuu yksinomaan kaikkien edellä kuvattujen tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon. Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä pikaisesti korvaamaan paperipohjaisen kalastuslupajärjestelmän vastaavalla sähköisellä järjestelmällä sekä siirtämään tämän jakson 1 kohdassa tarkoitettujen Kiribatin talousvyöhykkeellä luvan nojalla kalastavien alusten luettelon sähköiseen muotoon.

3   JAKSO

Kalastuslupaa koskevat ehdot – maksut ja ennakot

1.

Kalastusluvat ovat voimassa yhden vuoden. Ne voidaan uusia vuosittain. Kalastuslupien uusiminen riippuu pöytäkirjassa vahvistetuista käytettävissä olevista kalastusmahdollisuuksista.

2.

Kalastuslupamaksu on 35 euroa Kiribatin talousvyöhykkeellä pyydettyä tonnia kohti.

3.

Kalastuslupa myönnetään sen jälkeen, kun aluksen omistaja on maksanut pöytäkirjan 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti Kiribatin hallituksen tilille nro 1 seuraavat kiinteämääräiset summat:

a)

131 250 euroa nuottaa käyttävää tonnikala-alusta kohden; ja

b)

15 000 euroa pintasiima-alusta kohden.

4.

Tämän jakson 3 kohdassa esitettyyn määrään lisätään kalastuslupaan liittyvä erityismaksuosuus, jonka määrä on 300 000 euroa nuottaa käyttävältä tonnikala-alukselta ja joka aluksen omistajien on maksettava pöytäkirjan 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti Kiribatin hallituksen tilille nro 1.

5.

Euroopan komissio laatii kalastusvuodelta suoritettavien maksujen lopullisen tilityksen viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta edellisen kalenterivuoden aikana pyydettyjen saaliiden osalta kunkin aluksen omistajan tekemien saalisilmoitusten perusteella. Tietojen olisi oltava Euroopan unionin pyyntitietojen tarkastamisesta vastaavien jäsenvaltioiden tieteellisten laitosten, kuten IRD:n (Institut de Recherche pour le Développement), IEO:n (Instituto Español de Oceanografia) tai IPIMAR:n (Instituto Portugues de Investigaçao Maritima) vahvistamia.

6.

Euroopan komission laatima maksutilitys lähetetään Kiribatin kalastuksesta vastaavan ministeriön tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Kiribatin viranomaiset voivat kyseenalaistaa maksutilityksen 30 päivän kuluessa tilityksestä ja erimielisyystilanteessa pyytää sekakomitean kutsumista ylimääräiseen istuntoon, kuten sopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa määrätään.

Jos 30 päivän kuluessa tilityksestä ei esitetä vastalauseita, Kiribatin viranomaisten katsotaan hyväksyneen maksutilityksen.

7.

Lopullinen maksutilitys on annettava viipymättä tiedoksi Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle, edustustolle ja aluksen omistajille.

Aluksen omistajien on suoritettava mahdolliset lisämaksut Kiribatin toimivaltaisille viranomaisille 45 päivän kuluessa vahvistetun lopullisen tilityksen tiedoksi antamisesta maksamalla ne lyhentämättöminä Kiribatin hallituksen tilille nro 1 pöytäkirjan 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

8.

Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on pienempi kuin tämän jakson 3 kohdassa tarkoitettu ennakko, erotusta ei kuitenkaan palauteta aluksen omistajalle.

9.

Jos kalastusmahdollisuudet vähenevät siitä syystä, että merkittävä osa Kiribatin talousvyöhykkeestä suljetaan kalastukselta, aluksen omistajan maksua voidaan sen jälkeen, kun sopimuspuolia on kuultu sekakomiteassa, tarkistaa vastaavasti suhteutettuna kyseiseen aikaan.

II   LUKU

KALASTUSALUEET JA -TOIMINTA

1   JAKSO

Kalastusalueet

1.

Tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetut alukset saavat harjoittaa kalastustoimintaa Kiribatin talousvyöhykkeellä lukuun ottamatta merikartassa 83005-FLC Kiribatin lakien ja asetusten mukaisesti suojelluiksi alueiksi tai kalastuskieltoalueiksi osoitettuja alueita.

2.

Kiribatin on ilmoitettava Euroopan komissiolle kyseisten suojeltujen alueiden tai kalastuskieltoalueiden muutoksista heti, kun muutokset on hyväksytty.

3.

Mikään kalastus ei joka tapauksessa ole sallittu alle 12 meripeninkulman päässä perusviivasta ja yhden meripeninkulman vyöhykkeellä ankkuroiduista kalaparvien kokoamiseen käytettävistä laitteista, joiden sijaintipaikkojen muiden kansalaisten tai yhteisöjen on annettava tiedoksi maantieteellisin koordinaatein. Erityisesti nuotta-aluksilla kalastaminen on kiellettyä alle 60 meripeninkulman päässä Tarawan, Kantonin and Kiritimatin saarten perusviivoista ja tämän jakson 1 kohdassa tarkoitetuissa merikartoissa kuvatuista vedenalaisista riutoista.

2   JAKSO

Kalastustoiminta

1.

Nuotta- ja pitkäsiima-alukset saavat kalastaa ainoastaan pöytäkirjan 1 artiklassa määriteltyjä lajeja. Muiden kalalajien kuin pöytäkirjan 1 artiklassa määriteltyjen lajien tahattomat sivusaaliit on ilmoitettava Kiribatin viranomaisille tämän liitteen III luvun mukaisesti.

2.

Euroopan unionin alusten kalastustoiminnassa on noudatettava WCPFC:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

3.

Pohjakalastus ja koralleilla harjoitettava kalastus on kiellettyä Kiribatin talousvyöhykkeellä.

4.

Euroopan unionin alusten on harjoitettava kaikkea kalastustoimintaa tavalla, joka ei häiritse perinteistä paikallista kalastusta, ja vapautettava kaikki kilpikonnat, merinisäkkäät ja riuttakalat tavalla, joka tarjoaa tällaisille sekalaisille saaliille parhaat eloonjäämismahdollisuudet.

5.

Euroopan unionin alusten sekä niiden päälliköiden ja käyttäjien on harjoitettava kaikkea kalastustoimintaa tavalla, joka ei häiritse muiden kalastusalusten kalastustoimintaa eikä vahingoita muiden kalastusalusten pyydyksiä.

III   LUKU

SEURANTA

1   JAKSO

Saaliiden kirjaamista koskevat järjestelyt

1.

Alusten päälliköiden on kirjattava lisäyksissä III A ja III B luetellut tiedot kalastuspäiväkirjaan. Saalistiedot / kalastuspäiväkirjan tiedot olisi toimitettava sähköisesti 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen yli 24 metriä pitkien alusten osalta ja vähitellen vuodesta 2012 alkaen yli 12 metriä pitkien alusten osalta. Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä edistämään yksinomaan sähköiseen vaihtoon perustuvan saalisilmoitusjärjestelmän käyttöön ottamista kaikkien edellä tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi. Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä pikaisesti korvaamaan paperipohjaiset kalastuspäiväkirjat sähköisillä.

2.

Jos alukselta ei jonakin päivänä laskettu pyydyksiä tai jos pyydykset laskettiin saalista saamatta, aluksen päällikön on kirjattava tämä tieto päivittäiseen kalastuspäiväkirjalomakkeeseen. Päivinä, joina kalastustoimintaa ei harjoiteta, aluksen on kirjattava kalastuspäiväkirjaan ennen kyseisen vuorokauden päättymistä, että toimintaa ei harjoitettu.

3.

Kiribatin talousvyöhykkeelle saapumisen ja sieltä poistumisen päivämäärät ja kellonajat on merkittävä kalastuspäiväkirjaan heti, kun Kiribatin talousvyöhykkeelle saavutaan tai sieltä poistutaan.

4.

Muiden lajien kuin pöytäkirjan 1 artiklassa määriteltyjen lajien tahattomien sivusaaliiden osalta Euroopan unionin alusten on ilmoitettava saaliiksi saatujen kalojen lajit ja kunkin saalislajin koko ja määrä painona tai lukumääränä kalastuspäiväkirjan mukaisesti, riippumatta siitä, säilytetäänkö saalis aluksella vai palautettiinko se mereen.

5.

Kalastuspäiväkirjat on täytettävä selkeästi päivittäin, ja aluksen päällikön on allekirjoitettava ne joka päivä viimeistään kello 23.59.

2   JAKSO

Saaliista ilmoittamista koskevat järjestelyt

1.

Euroopan unionin aluksen kalastusmatkan kestolla tarkoitetaan tässä liitteessä seuraavaa:

a)

joko aikaa, joka kuluu Kiribatin talousvyöhykkeelle saapumisen ja siltä poistumisen välillä;

b)

tai aikaa, joka kuluu Kiribatin talousvyöhykkeelle saapumisen ja jälleenlaivauksen välillä;

c)

tai aikaa, joka kuluu Kiribatin talousvyöhykkeelle saapumisen ja Kiribatin nimetyssä satamassa toteutetun saaliin purkamisen välillä.

2.

Kaikkien Euroopan unionin alusten, joilla on sopimuksen mukainen lupa kalastaa Kiribatin talousvyöhykkeellä, on ilmoitettava Kiribatin talousvyöhykkeellä pyytämänsä saaliit kalastuksesta vastaavalle ministeriölle seuraavien menettelyjen mukaisesti:

a)

kaikki allekirjoitetut kalastuspäiväkirjat lähetetään lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskuksen välityksellä Kiribatin kalastuksenseurantakeskukselle ja Euroopan komissiolle sähköisesti tai muulla tavalla viiden päivän kuluessa kustakin purkamisesta tai jälleenlaivauksesta;

b)

aluksen päällikön on lähetettävä viikoittainen saalisilmoitus lisäyksessä IV olevassa 3 osassa lueteltuine tietoineen Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle ja Euroopan komissiolle sähköisesti tai muulla tavalla. Viikoittaiset sijainti- ja saalisilmoitukset on säilytettävä aluksella purkamisen tai jälleenlaivauksen päättymiseen asti.

3.

Alueelle tulo ja siltä poistuminen:

a)

Euroopan unionin alusten on ilmoitettava Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin aikomuksestaan tulla Kiribatin talousvyöhykkeelle ja välittömästi siltä poistumisen jälkeen. Euroopan unionin alusten on heti Kiribatin talousvyöhykkeelle saavuttuaan ilmoitettava siitä Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle lisäyksessä IV olevan mallin mukaisella faksilla tai sähköpostilla taikka radiolla.

b)

Poistumisilmoituksen yhteydessä kunkin aluksen on ilmoitettava myös sijaintinsa ja aluksella olevien saaliiden määrä ja lajit lisäyksessä IV olevan mallin mukaisesti. Ilmoitukset on tehtävä faksilla, sähköpostilla tai radiolla.

4.

Ilman Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta tavattu alus katsotaan ilman kalastuslupaa kalastavaksi alukseksi.

5.

Aluksille ilmoitetaan kalastusluvan myöntämisen yhteydessä Kiribatin viranomaisten faksi- ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

6.

Kunkin Euroopan unionin aluksen on annettava kalastuspäiväkirjat ja saalisilmoitukset viipymättä sellaisten täytäntöönpanoviranomaisten ja muiden yksittäisten henkilöiden ja yhteisöjen tarkastettaviksi, joilla on kiistatonta tunnistusta varten henkilökortti, joka todistaa tarkastajan olevan Kiribatin viranomaisten valtuuttama.

3   JAKSO

Alusten satelliittiseurantajärjestelmä (VMS)

1.

Kaikkien Euroopan unionin alusten edellytetään Kiribatin talousvyöhykkeellä toimiessaan noudattavan siellä nykyisin sovellettavaa alusten satelliittiseurantajärjestelmää (FFA VMS). Kaikilla Euroopan unionin aluksilla on oltava asennettuna FFA:n hyväksymä mobiililähetysyksikkö, joka on pidettävä jatkuvasti täysin toimintakuntoisena.

2.

Aluksen päällikkö ja käyttäjä sopivat, etteivät ne mobiililähetysyksikön asentamisen jälkeen puutu siihen, poista sitä tai määrää sitä poistettavaksi alukselta, vaadittavia huolto- ja korjaustarkoituksia lukuun ottamatta. Kukin alus ja sen käyttäjä vastaavat mobiililähetysyksikön hankintaan, huoltoon ja toimintaan liittyvistä kustannuksista ja tekevät sen käyttöön liittyvissä asioissa yhteistyötä Kiribatin viranomaisten kanssa (ks. tarkemmat tiedot lisäyksessä V).

3.

Edellä olevan 1 kohdan määräykset eivät estä sopimuspuolia harkitsemasta vaihtoehtoisia VMS-valintoja, jos ne ovat yhteensopivia WCPFC:n VMS:n kanssa.

4.

Kiribatin kalastuksenseurantakeskukselle toimitettuja tietoja voidaan käyttää ainoastaan valvontatarkoituksiin Kiribatin talousvyöhykkeellä. VMS-tietoja ei saa siirtää, myydä, tarjota eikä toimittaa missään muodossa kolmansille osapuolille valvontatarkoituksiin tai muihin tarkoituksiin Kiribatin talousalueen ulkopuolella.

5.

Edellistä kohtaa ei sovelleta seuranta- ja tarkastustoimintaa koskevien WCPFC-velvoitteiden yhteydessä WCPFC-yleissopimusalueeseen kuuluvalla aavan meren alueella.

4   JAKSO

Purkaminen

1.

Euroopan unionin alusten, jotka haluavat purkaa saaliitaan Kiribatin satamissa, on tehtävä se Kiribatin nimettyjen satamien alueella. Luettelo näistä nimetyistä satamista on lisäyksessä VI.

2.

Kyseisten alusten varustajien on annettava Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle ja lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukselle vähintään 48 tuntia aikaisemmin tiedot lisäyksessä IV olevassa 4 kohdassa annetun mallin mukaisesti. Jos saaliita puretaan Kiribatin talousvyöhykkeen ulkopuolella olevassa satamassa, ilmoitus tehdään, kuten edellä esitetään, satamavaltiolle, jossa purkaminen tapahtuu, sekä lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukselle.

3.

Saaliin purkamista Kiribatin satamassa harjoittavien Euroopan unionin alusten päälliköiden on sallittava Kiribatin valtuutettujen virkamiesten toiminta ja helpotettava sitä. Tarkastuskäynnin jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

5   JAKSO

Jälleenlaivaus

1.

Euroopan unionin alusten, jotka haluavat jälleenlaivata saaliitaan Kiribatin vesillä, on tehtävä se Kiribatin nimettyjen satamien alueella. Luettelo näistä nimetyistä satamista on lisäyksessä VI.

2.

Kyseisten alusten varustajien on annettava tiedot Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle vähintään 48 tuntia aikaisemmin.

3.

Jälleenlaivausta pidetään matkan päättämisenä. Alusten on näin ollen toimitettava Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle saalisilmoitukset ja ilmoitettava, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua Kiribatin talousvyöhykkeeltä.

4.

Kiribatin talousvyöhykkeellä kalastavat Euroopan unionin alukset eivät saa jälleenlaivata saaliitaan merellä missään olosuhteissa.

5.

Muut kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaustoimenpiteet ovat kiellettyjä Kiribatin talousvyöhykkeellä. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Kiribatissa voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisiin seuraamuksiin.

6.

Saaliin jälleenlaivausta Kiribatin satamassa harjoittavien Euroopan unionin alusten päälliköiden on sallittava Kiribatin valtuutettujen virkamiesten toiminta ja helpotettava sitä. Tarkastuskäynnin jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

IV   LUKU

TARKKAILIJAT

1.

Jokaisen Euroopan unionin aluksen on kalastuslupahakemusta jättäessään suoritettava tarkkailijoista aiheutuviin kuluihin liittyvä maksu Kiribatin hallituksen tilille nro 4, kuten I luvun 2 jakson 4 kohdan f alakohdassa täsmennetään.

2.

Euroopan unionin aluksille, joilla on tämän sopimuksen mukainen lupa kalastaa Kiribatin liittovaltion talousvyöhykkeellä, on päästettävä alukselle tarkkailijoita seuraavien edellytysten mukaisesti:

A.

Nuotta-alukset:

Euroopan unionin nuotta-aluksilla on aina toimintaa Kiribatin talousvyöhykkeellä harjoittaessaan oltava Kiribatin kalastuksentarkkailijaohjelman mukaisesti hyväksytty tarkkailija, WCPFC:n alueellisen tarkkailijaohjelman (Regional Observer Program, WCPFC ROP) mukaisesti hyväksytty tarkkailija tai hyväksyttyjen tarkkailijoiden vastavuoroista hyväksymistä koskevan WCPFC:n ja IATTC:n yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti hyväksytty IATTC:n tarkkailija. Asianomaisen aluksen omistajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle mahdollisimman pian tarkkailijan nimi ja se, minkä ohjelman mukainen hyväksyntä tarkkailijalla on.

B.

Pitkäsiima-alukset:

a)

Kiribatin kalastuksesta vastaava ministeriö määrittelee aluksella olevia tarkkailijoita koskevan ohjelman soveltamisalan vuosittain Kiribatin talousvyöhykkeellä luvan nojalla kalastavien alusten lukumäärän ja kalastuksen kohteena olevien kalakantojen tilan perusteella. Ministeriö päättää niiden alusten lukumäärän tai prosentuaalisen osuuden, joiden on otettava tarkkailija alukselle. Tämä perustuu WCPFC ROP -ohjelmaan, ja tarkkailijoiden lukumäärän on oltava kyseisessä ohjelmassa Kiribatin talousvyöhykkeelle vahvistetun lukumäärän mukainen.

b)

Kiribatin kalastuksesta vastaava ministeriö laatii luettelon aluksista, joille on tarkoitus ottaa tarkkailija, sekä luettelon tämän kohdan 2 A alakohdassa määritellyistä hyväksytyistä tarkkailijoista. Luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne on toimitettava Euroopan komissiolle heti, kun ne on laadittu, ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi, jos niitä on päivitetty.

c)

Asianomaisen aluksen omistajan tai hänen edustajansa on toteutettava tarvittavat toimet Kiribatin tämän alakohdan a ja b alakohdan mukaisesti vahvistamien vaatimusten noudattamiseksi ja ilmoitettava Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle aikeestaan ottaa alukselleen tarkkailija viimeistään 15 päivää ennen tarkkailijan suunniteltua alukselle saapumista, ja kyseisen tarkkailijan nimi on ilmoitettava mahdollisimman pian.

d)

Kiribatin kalastuksesta vastaava ministeriö vahvistaa tarkkailijan aluksellaoloajan; tämä aika ei kuitenkaan yleensä saa olla pitempi, kuin tarkkailijan tehtävien suorittaminen edellyttää. Kiribatin kalastuksesta vastaava ministeriö ilmoittaa aluksellaoloajan varustajille tai näiden edustajille samalla, kun hän ilmoittaa kyseiselle alukselle otettavan tarkkailijan nimen.

3.

Jollei tämän luvun 2 kohdan A alakohdan määräyksistä muuta johdu, asianomaisen aluksen omistajan on ilmoitettava 10 päivää ennen tarkastajan alukselle ottamista, missä Kiribatin satamassa ja minä päivänä alukselle aiotaan ottaa tarkastaja matkan alkaessa.

4.

Jos tarkkailija nousee alukselle muussa kuin kotimaassaan, varustajan on vastattava tarkkailijan matkakuluista. Jos alus poistuu Kiribatin talousvyöhykkeeltä Kiribatin tarkkailijan ollessa aluksella, on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan tarkkailijan paluu Kiribatin niin pian kuin mahdollista varustajan kustannuksella.

5.

Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kuuden (6) tunnin kuluessa, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

6.

Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Hänen tehtävänään on

a)

tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

b)

tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainti;

c)

ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

d)

laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

e)

tarkastaa Kiribatin talousvyöhykkeellä pyydettyjä saaliita koskevat tiedot kalastuspäiväkirjasta;

f)

tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio kaupan pidettävien kala-, äyriäis-, pääjalkais- ja nisäkäslajien poisheitetyistä määristä;

g)

ilmoittaa radioteitse tai muulla tavalla kerran viikossa kalastustiedot, joihin sisältyvät aluksella olevien pääasiallisten saaliiden ja sivusaaliiden määrät.

7.

Päälliköiden on sallittava valtuutettujen tarkkailijoiden pääsy Kiribatin talousvyöhykkeellä luvallisesti toimiville aluksille sekä kaikin käytettävissään olevin keinoin huolehdittava tarkkailijoiden fyysisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista näiden suorittaessa tehtäviään:

a)

päällikön on sallittava tällaisen valtuutetun tarkkailijan pääsy alukselle ja avustettava tarkkailijaa tämän suorittaessa tieteellisiä, seuranta- ja muita tehtäviään;

b)

päällikön on annettava tarkkailijan käyttöön kaikki aluksella olevat sellaiset välineet ja laitteistot, jotka tarkkailija katsoo tarpeellisiksi tehtäviensä suorittamiseksi, sekä avustettava tarkkailijaa kyseisten välineiden ja laitteistojen käytössä;

c)

tarkkailijalla on oltava pääsy komentosillalle, aluksella olevien kalansaaliiden luo sekä tiloihin, joita voidaan käyttää kalojen säilyttämiseen, jalostamiseen, punnitsemiseen ja varastointiin;

d)

tarkkailijat voivat ottaa kohtuullisen määrän näytteitä, ja heidän käyttöönsä on annettava aluksen kirjattu kalastustoiminta, mukaan luettuina sen kalastuspäiväkirjat, saalisilmoitukset ja asiakirjat tarkastettaviksi ja jäljennettäviksi; ja

e)

tarkkailijoille on annettava lupa kerätä mitä tahansa muuta tietoa Kiribatin talousvyöhykkeellä harjoitettavasta kalastuksesta.

8.

Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on:

a)

kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, että hänen aluksella olonsa ei häiritse aluksen tavanomaista kalastustoimintaa; ja

b)

kunnioitettava aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta.

9.

Aluksella olonsa aikana tarkkailijalla on oikeus:

a)

saada käyttöönsä kaikki aluksella olevat sellaiset välineet ja laitteistot, jotka hän katsoo tarpeellisiksi tehtäviensä suorittamiseksi, mukaan lukien pääsy komentosillalle, aluksella olevien kalansaaliiden luo sekä tiloihin, joita voidaan käyttää kalojen säilyttämiseen, jalostamiseen, punnitsemiseen ja varastointiin; tarkkailijan on noudatettava kaikkia aluksen laitteistojen käyttöä ja toimintaa koskevia sääntöjä;

b)

suorittaa tehtävänsä ilman, että häntä kohdellaan väkivaltaisesti, estetään, vastustetaan, viivästytetään, uhkaillaan tai häiritään.

10.

Tarkkailijaraportit:

a)

Kun tarkkailija tarkkailujakson päättyessä on poistunut alukselta – riippumatta siitä, onko kalastusmatka päättynyt vai ei tämän liitteen III luvun 2 jakson 1 kohdassa määrätyn määritelmän mukaisesti – ja saanut selvityksen tarkkailijan järjestäneeltä taholta, on laadittava loppuraportti, jossa kuvataan koko kalastustoimintaa, mukaan lukien sääntöjenvastaisuudet, ja jonka tarkkailijan järjestänyt taho toimittaa aluksen omistajalle ja/tai hänen edustajilleen sekä jäljennökset edustustolle, jotta asianomaisen kalastusaluksen päällikkö voi esittää kommenttinsa.

b)

Sen estämättä, mitä edellä a alakohdassa määrätään, sen jälkeen kun tarkkailija on poistunut alukselta, tarkkailijan järjestäneen tahon on annettava aluksen päällikölle taikka aluksen omistajalle tai hänen edustajilleen kommentoitavaksi alustava raportti, jossa on yhteenveto kalastustoiminnasta, sääntöjenvastaisuudet mukaan lukien.

c)

Tarkkailijan järjestäneen tahon on varmistettava, että Euroopan komissiolle, lippujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja aluksen omistajalle tai hänen edustajilleen toimitetaan loppuraportti. Loppuraportti on aina toimitettava 30 työpäivän kuluessa siitä, kun tarkkailija poistuu alukselta.

11.

Tarkkailijoille järjestetään aluksella olevien mahdollisuuksien mukaan aluksen omistajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystöllekin.

12.

Aluksen toimiessa Kiribatin talousvyöhykkeellä tarkkailijan palkasta ja sosiaaliturvamaksuista vastaavat Kiribatin viranomaiset.

V   LUKU

VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

1   JAKSO

Aluksen tunnistetiedot

1.

Kalastukseen ja meriturvallisuuteen liittyvistä syistä jokaisessa aluksessa on oltava kalastusalusten merkintää ja tunnistamista koskevien YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) hyväksymien vaatimusten mukaiset tunnistusmerkinnät.

2.

Sataman tai alueen, jossa alus on rekisteröity, kirjain/kirjaimet sekä rekisterinumero(t) on maalattava tai merkittävä aluksen keulan molemmille puolille niin ylös kuin mahdollista vedenpinnan yläpuolelle niin, että ne näkyvät mereltä ja ilmasta käsin, ja niiden värin on erotuttava taustasta, jolle ne on maalattu. Aluksen nimi ja rekisteröintisatama on maalattava myös aluksen keulaan ja perään.

3.

Kiribati ja Euroopan unioni voivat tarvittaessa vaatia, että kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS), Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero ja ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot maalataan ohjaamon katolle siten, että ne näkyvät selvästi ilmasta ja värillä, joka erottuu taustasta, jolle ne on maalattu:

a)

toisistaan erottuvat värit ovat valkoinen ja musta; ja

b)

aluksen runkoon maalattuja tai merkittyjä ulkoisia rekisterinumeroita ja -kirjaimia ei saa poistaa, pyyhkiä tai muuttaa, ne eivät saa olla lukukelvottomia eikä niitä saa peittää tai piilottaa.

4.

Alus, jossa ei ole edellä kuvatulla tavalla näkyvissä sen nimeä ja radiokutsutunnusta tai tunnuskirjaimia, voidaan saattaa johonkin Kiribatin satamaan lisätutkimuksia varten.

5.

Käyttäjän on varmistettava kansainvälisen hätä- ja kutsutaajuuden 2 182 kHz (HF) ja/tai kansainvälisen turva- ja kutsutaajuuden 156,8 MHz (kanava 16 VHF-FM) jatkuva seuranta helpottaakseen viestintää Kiribatin kalastuksenhoidosta, valvonnasta ja täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten kanssa.

6.

Käyttäjän on varmistettava, että aluksella on kansainvälisen viestikirjan (INTERCO) tuore ja ajantasainen kappale ja että se on koska tahansa käytettävissä.

2   JAKSO

Viestintä Kiribatin partioalusten kanssa

1.

Hyväksyttyjen alusten ja hallituksen partioalusten välisessä viestinnässä noudatetaan seuraavia kansainvälisiä koodeja:

Kansainvälinen koodi – Merkitys:

L

Pysähtykää välittömästi

SQ3

Pysähtykää tai hidastakaa, haluan nousta alukselle

QN

Ohjatkaa aluksenne meidän aluksemme viereen tyyrpuurin puolelle

QN1

Ohjatkaa aluksenne meidän aluksemme viereen paapuurin puolelle

TD2

Onko aluksenne kalastusalus?

C

Kyllä

N

Ei

QR

Emme voi ohjata alusta teidän aluksenne viereen

QP

Ohjaamme aluksen teidän aluksenne viereen

2.

Kiribati toimittaa Euroopan komissiolle luettelon kaikista partioaluksista, joita käytetään kalastuksen valvontaan. Luettelossa on aluksista seuraavat tiedot: nimi, lippuvaltio, tyyppi, valokuva, ulkoiset tunnisteet, IRCS ja viestintävalmiudet.

3.

Partioalus on merkittävä selvästi ja se on voitava tunnistaa valtion alukseksi.

3   JAKSO

Alusluettelo

Euroopan komissio pitää ajan tasalla olevaa luetteloa aluksista, joille on myönnetty pöytäkirjan mukainen kalastuslupa. Luettelo annetaan tiedoksi kalastuksen valvonnasta vastaaville Kiribatin viranomaisille heti, kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina, kun sitä päivitetään.

4   JAKSO

Sovellettavat lait ja asetukset

Aluksen ja sen käyttäjien on noudatettava tarkoin tämän liitteen määräyksiä sekä Kiribatin lakeja ja asetuksia. Niiden on noudatettava myös kansainvälisiä sopimuksia ja kalastuksenhoitosopimuksia, joissa sekä Kiribati että Euroopan unioni ovat sopimuspuolina. Tämän liitteen määräysten sekä Kiribatin lakien ja asetusten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa huomattaviin sakkoihin ja muihin siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

5   JAKSO

Valvontamenettelyt

1.

Kiribatin talousvyöhykkeellä kalastustoimintaa harjoittavien Euroopan unionin alusten päälliköiden on aina sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien Kiribatin valtuutettujen virkamiesten alukselle pääsy ja tehtävien suorittaminen sekä helpotettava alukselle pääsyä ja tehtävien suorittamista.

2.

Tarkastusten turvallisuuden parantamiseksi tarkastajan tulosta on annettava ennakkoilmoitus, jossa ilmoitetaan tarkastuspaikka ja tarkastajan nimi.

3.

Hyväksyttyjen virkamiesten käyttöön on annettava aluksen kirjattu kalastustoiminta, mukaan lukien sen kalastuspäiväkirjat, saalisilmoitukset, asiakirjat ja kaikki tietojen kirjaamiseen tai säilyttämiseen käytetyt elektroniset laitteet, ja aluksen päällikön on annettava tällaisten valtuutettujen virkamiesten tehdä merkintöjä mistä tahansa Kiribatin viranomaisten myöntämästä luvasta tai muista sopimuksen mukaisesti vaadittavista asiakirjoista.

4.

Aluksen päällikön on viipymättä noudatettava kaikkia valtuutettujen virkamiesten antamia kohtuullisia ohjeita ja helpotettava turvallista alukselle nousua ja aluksen, pyydysten, varusteiden, asiakirjojen, laitteiden, kalojen ja kalatuotteiden tarkastamista.

5.

Aluksen päällikkö tai miehistö ei saa kohdella väkivaltaisesti, estää, vastustaa, viivästyttää tai uhkailla tai häiritä tehtäviään suorittavaa valtuutettua virkamiestä taikka kieltää tältä pääsyä alukselle.

6.

Näiden virkamiesten läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa, kuin on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi.

7.

Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, Kiribatilla on oikeus peruuttaa määräyksiä rikkoneen aluksen kalastuslupa, kunnes muodollisuudet on täytetty, ja soveltaa aluksen varustajaan Kiribatin lakien ja asetusten mukaisia seuraamuksia. Asiasta on ilmoitettava Euroopan komissiolle.

8.

Kunkin tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

9.

Kiribati varmistaa, että kaikella tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien kalastusalusten tarkastamiseen välittömästi osallistuvalla henkilöstöllä on tarvittavat taidot kalastustarkastusten suorittamiseen ja tarkastettavan kalastuksen tuntemus. Kiribatin valtuutetut kalastusalan virkamiehet varmistavat, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aluksilla tehdyissä tarkastuksissa miehistöä, alusta ja lastia kohdellaan noudattaen WCPFC:n alukseen nousemista ja tarkastamista koskevien menettelyjen kansainvälisiä määräyksiä.

6   JAKSO

Pysäyttäminen

Kalastusaluksen pysäyttäminen:

a)

Kiribatin kalastuksesta vastaava ministeriö ilmoittaa edustustolle 24 tunnin kuluessa jokaisesta Euroopan unionin aluksen pysäyttämisestä ja siihen sovelletuista seuraamuksista Kiribatin talousvyöhykkeellä.

b)

edustustolle toimitetaan samanaikaisesti lyhyt selvitys pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

VI   LUKU

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

1.

Euroopan unionin alukset tunnustavat tarpeen säilyttää Kiribatin laguunien ja atollien herkät (merelliset) ympäristöolot, ja Euroopan unionin alukset eivät saa päästää mereen mitään aineksia, jotka saattavat vahingoittaa tai heikentää meren luonnonvarojen laatua. Euroopan unioni noudattaa Kiribatin ympäristösäädöksen säännöksiä.

2.

Jos Kiribatin talousvyöhykkeellä tehtävän kalastusmatkan aikana suoritetaan polttoainetäydennystä tai muuta Yhdistyneiden kansakuntien kansainväliseen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskevaan säännöstöön (IMDG) sisältyvän minkä tahansa tuotteen siirtoa, Euroopan unionin alusten on ilmoitettava siitä Kiribatin viranomaisille.

VII   LUKU

MIEHISTÖN JÄSENEKSI OTTAMINEN

1.

Jokaisen sopimuksen nojalla kalastavan Euroopan unionin aluksen on sitouduttava ottamaan palvelukseensa miehistön jäseniksi vähintään kolme kiribatilaista merimiestä. Aluksen omistajien on pyrittävä ottamaan palvelukseen enemmän kiribatilaisia merimiehiä.

2.

Jos aluksen omistaja ei pysty ottamaan kalastusluvan saaneille aluksillensa kiribatilaisia merimiehiä 1 kohdassa määritellyllä tavalla, tämän on maksettava poikkeusmaksuna joka kuukausi jokaisesta miehistöstä 600 euroa. Aluksen omistajan on suoritettava maksu Kiribatin hallituksen tilille nro 4 vuosittain.

3.

Aluksen omistajat voivat valita miehistöönsä otettavat merimiehet vapaasti Kiribatin kalastuksesta vastaavan ministeriön toimittamasta luettelosta.

4.

Aluksen omistajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava Kiribatin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle asianomaiselle alukselle palvelukseen otettujen kiribatilaisten merimiesten nimet ja asema miehistössä.

5.

Euroopan unionin aluksille otettuihin merimiehiin sovelletaan täysimääräisesti kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

6.

Kiribatilaisten merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan aluksen omistajan edustajan tai edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä yhdessä Kiribatin kalastuksesta vastaavan ministeriön kanssa. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän edut, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

7.

Kiribatilaisten merimiesten palkat maksaa aluksen omistaja. Ne on vahvistettava aluksen omistajan tai hänen edustajansa ja Kiribatin kalastuksesta vastaavan ministeriön välisellä yhteisellä sopimuksella ennen kalastuslupien myöntämistä. Kiribatilaisten merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan Kiribatin miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

8.

Jokaisen Euroopan unionin alukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle aiottua miehistöön tuloa edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, laivanvarustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merimies miehistöön.

VIII   LUKU

KÄYTTÄJÄN VASTUU

1.

Aluksen käyttäjän on varmistettava, että alus on merikelpoinen ja että sillä on kutakin matkustajaa ja miehistön jäsentä varten riittävät hengenpelastusvälineet ja henkiinjäämisvarusteet.

2.

Kiribatin sekä sen kansalaisten ja asukkaiden suojelemiseksi käyttäjän on varmistettava, että sen alus on Kiribatin viranomaisten Kiribatin talousvyöhykkeen osalta hyväksymän kansainvälisesti tunnustetun vakuutuslaitoksen asianmukaisesti ja täydellisesti vakuuttama, mukaan luettuina laguunit ja atollit, aluemeri, vedenalaiset riutat ja talousvyöhyke, kuten tämän liitteen I luvun 2 jakson 4 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa vakuutustodistuksessa esitetään.

3.

Jos Euroopan unionin alus joutuu Kiribatissa merionnettomuuteen tai vaaratilanteeseen, josta aiheutuu vahinkoja ympäristölle, omaisuudelle tai henkilöille, aluksen ja sen käyttäjän on viipymättä ilmoitettava asiasta Kiribatin viranomaisille. Jos Euroopan unionin alus on vastuussa edellä mainituista vahingoista, niiden korvaaminen kuuluu alukselle ja sen käyttäjälle.

Lisäykset

I

Kiribatin tasavalta – Kalastusaluksen rekisteröintihakemus

II

Kalastusluvan hakulomake

III A

SPC/FFA – Alueellinen nuottakalastuspäiväkirja

III B

SPC/FFA – Alueellinen pitkäsiimakalastuspäiväkirja

IV

Ilmoituksia koskevat tiedot

V

VMS-pöytäkirja

VI

Luettelo nimetyistä satamista

VII

Kiribatin kalastusalueen maantieteelliset koordinaatit

VIII

Kiribatin kalastuksenseurantakeskusta koskevat tiedot

Lisäys I

Image

Image

Image

Lisäys II

Kalastusluvan hakulomake

Image

Lisäys III A

SPC/FFA – ALUEELLINEN NUOTTAKALASTUSPÄIVÄKIRJA

Image

Image

Lisäys III B

SPC/FFA – ALUEELLINEN PITKÄSIIMAKALASTUSPÄIVÄKIRJA

Image

Image

Lisäys IV

ILMOITUKSIA KOSKEVAT TIEDOT

KALASTUSOSASTON PÄÄLLIKÖLLE TOIMITETTAVAT ILMOITUKSET

Puhelin: (686) 21099 Faksi: (686) 21120 Sähköposti: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Ilmoitus alueelle saapumisesta

24 tuntia ennen kalastusvyöhykkeelle saapumista:

a)

ilmoituskoodi (ZENT);

b)

rekisteri- tai lisenssinumero;

c)

kutsutunnus tai tunnuskirjaimet;

d)

saapumispäivä (pp-kk-vv);

e)

saapumiskellonaika (GMT);

f)

saapumissijainti;

g)

aluksella oleva kokonaissaalis painon mukaan lajeittain:

BONIITTI (SJ)_._(t)

KELTAEVÄTONNIKALA (YF)_._(t)

MUUT (OT)_._(t)

esim. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Ilmoitus alueelta poistumisesta

Välittömästi kalastusvyöhykkeeltä lähdettyä:

a)

ilmoituskoodi (ZDEP);

b)

rekisteri- tai lisenssinumero;

c)

kutsutunnus tai tunnuskirjaimet;

d)

lähtöpäivämäärä;

e)

lähtökellonaika (GMT);

f)

lähtösijainti;

g)

aluksella oleva kokonaissaalis painon mukaan lajeittain:

BONIITTI (SJ)_._(t)

KELTAEVÄTONNIKALA (YF)_._(t)

MUUT (OT)_._(t)

h)

kokonaissaalis alueella painon mukaan lajeittain (kuten aluksella oleva saalis);

i)

kalastuspäivien kokonaismäärä (sellaisten päivien kokonaismäärä, joina pyydys on laskettu alueella).

esim. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Viikoittainen sijainti- ja saalisraportti alueellaoloajalta

Joka tiistai saapumisilmoituksen tai viimeisen viikkoilmoituksen jälkeen, jos alus on edelleen kalastusalueella:

a)

ilmoituskoodi (WPCR);

b)

rekisteri- tai lisenssinumero;

c)

kutsutunnus tai tunnuskirjaimet;

d)

ilmoituksen päivämäärä (pp-kk-vv);

e)

sijainti ilmoitushetkellä;

f)

saalis edellisen ilmoituksen jälkeen:

BONIITTI (SJ)_._(t)

KELTAEVÄTONNIKALA (YF)_._(t)

MUUT (OT)_._(t)

g)

kalastuspäiviä edellisen ilmoituksen jälkeen.

esim. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Saapuminen satamaan, myös jällenlaivaus, täydennys, miehistön jättäminen tai hätätapaus

Vähintään 48 tuntia ennen kuin alus saapuu satamaan:

a)

ilmoituskoodi (PENT);

b)

rekisteri- tai lisenssinumero;

c)

kutsutunnus tai tunnuskirjaimet;

d)

ilmoituspäivä (pp-kk-vv);

e)

sijainti ilmoitushetkellä;

f)

sataman nimi;

g)

arvioitu saapumisaika (LST) pp-kk:tt-mm;

h)

aluksella oleva kokonaissaalis painon mukaan lajeittain:

BONIITTI (SJ)_._(t)

KELTAEVÄTONNIKALA (YF)_._(t)

MUUT (OT)_._(t)

i)

satamassakäynnin syy.

esim. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Satamasta lähtö

Välittömästi satamasta lähdettyä:

a)

ilmoituskoodi (PDEP);

b)

rekisteri- tai lisenssinumero;

c)

kutsutunnus tai tunnuskirjaimet;

d)

ilmoituspäivä (GMT) (pp-kk-vv);

e)

sataman nimi;

f)

lähtöpäivä ja -aika (LST) pp-kk:tt-mm;

g)

aluksella oleva kokonaissaalis painon mukaan lajeittain:

BONIITTI (SJ)_._(t)

KELTAEVÄTONNIKALA (YF)_._(t)

MUUT (OT)_._(t)

h)

seuraava määränpää.

esim. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Kalastuskieltoalueelle tai suojellulle alueelle saapuminen tai siltä poistuminen

Vähintään 12 tuntia ennen kalastuskieltoalueelle tai suojellulle alueelle saapumista tai välittömästi siltä poistuttua:

a)

ilmoituskoodi (ENCA saapumiselle ja DECA poistumiselle);

b)

rekisteri- tai lisenssinumero;

c)

kutsutunnus tai tunnuskirjaimet;

d)

ilmoituspäivä;

e)

ilmoitusaika (GMT) (pp-kk-vv:ttmm);

f)

saapumis- tai poistumissijainti (kulmaminuutin tarkkuudella);

g)

nopeus ja kurssi;

h)

kalastuskieltoalueelle tulon syy.

esim. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Polttoainetäydennysilmoitus

Vähintään 24 tuntia ennen polttoainetäydennystä hyväksytystä säiliöaluksesta:

a)

ilmoituskoodi (FUEL);

b)

rekisteri- tai lisenssinumero;

c)

kutsutunnus tai tunnuskirjaimet;

d)

ilmoituspäivä (GMT);

e)

sijainti ilmoitushetkellä (kulmaminuutin tarkkuudella);

f)

polttoaineen määrä aluksella (tuhatta litraa);

g)

polttoainetäydennyksen arvioitu päivämäärä;

h)

arvioitu sijainti polttoainetäydennyksen aikana;

i)

säiliöaluksen nimi.

esim. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Tankkausilmoitus

Välittömästi hyväksytystä säiliöaluksesta tehdyn polttoainetäydennyksen jälkeen:

a)

ilmoituskoodi (BUNK);

b)

rekisteri- tai lisenssinumero;

c)

kutsutunnus tai tunnuskirjaimet;

d)

tankkauksen aloituspäivä ja -aika (GMT) (pp-kk-vv:ttmm);

e)

sijainti polttoainetäydennyksen alkaessa;

f)

otetun polttoaineen määrä tuhansina litroina;

g)

tankkauksen päättymisaika (GMT);

h)

Sijainti tankkauksen päättyessä

i)

säiliöaluksen nimi.

esim. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Jälleenlaivausilmoitus

Välittömästi sen jälkeen, kun saalis on jälleenlaivattu hyväksytyssä Kiribatin satamassa hyväksyttyyn rahtialukseen:

a)

ilmoituskoodi (TSHP);

b)

rekisteri- tai lisenssinumero;

c)

kutsutunnus tai tunnuskirjaimet;

d)

purkamispäivä (pp kk vv);

e)

purkamissatama;

f)

jälleenlaivattu saalis painon mukaan lajeittain:

BONIITTI (SJ)_._(t)

KELTAEVÄTONNIKALA (YF)_._(t)

MUUT (OT)_._(t)

g)

jäähdytysaluksen nimi;

h)

saaliin määräpaikka.

esim. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Matkan päättymisilmoitus

48 tunnin kuluessa siitä, kun matka on päättynyt saaliin purkamiseen jossakin muussa kalasatamassa (Kiribatin ulkopuolella), aluksen toimisatama ja kotisatama mukaan luettuina:

a)

ilmoituskoodi (COMP);

b)

aluksen nimi;

c)

lisenssin numero;

d)

kutsutunnus tai tunnuskirjaimet;

e)

purkamispäivä (pp kk vv);

f)

purettu saalis lajeittain:

BONIITTI (SJ)_._(t)

KELTAEVÄTONNIKALA (YF)_._(t)

MUUT (OT)_._(t)

g)

sataman nimi.

esim. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Lisäys V

VMS-PÖYTÄKIRJA

Kiribatin talousvyöhykkeellä kalastavien Euroopan unionin kalastusalusten satelliittiseurantaan sovellettavat määräykset

1.

Kaikkia kokonaispituudeltaan yli 15 metrin mittaisia kalastusaluksia, jotka kalastavat tämän sopimuksen nojalla, seurataan satelliitin välityksellä niiden kalastaessa Kiribatin talousvyöhykkeellä.

Satelliittiseurantaa varten Kiribatin viranomaiset ilmoittavat Euroopan unionille Kiribatin talousvyöhykkeen koordinaatit (leveys ja pituus).

Kiribatin viranomaiset ilmoittavat nämä tiedot sähköisesti WGS 84 -järjestelmän mukaisesti desimaaliasteina DD.DDD.

2.

Sopimuspuolet vaihtavat kalastuksenseurantakeskustensa välistä, tämän lisäyksen 5–7 kohdan mukaista sähköistä tiedonvaihtoa varten tarvittavat osoitteet ja tiedot. Nämä tiedot sisältävät mahdollisuuksien mukaan seuraavat: nimet, puhelin-, teleksi- ja faksinumerot sekä sähköpostiosoitteet, joita voidaan käyttää kalastuksenseurantakeskusten välisissä yleisissä viesteissä.

3.

Aluksen maantieteellinen sijainti määritetään siten, että virheen on oltava alle 500 metriä ja luotettavuusvälin 99 prosenttia.

4.

Kun sopimuksen nojalla kalastava alus, johon sovelletaan Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti satelliittiseurantaa, tulee Kiribatin talousvyöhykkeelle, aluksen kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa viipymättä sitä seuraavat sijaintiraportit Kiribatin kalastuksenseurantakeskukselle vähintään kolmen tunnin välein (päivämäärä, kellonaika, aluksen tunnus, pituus, leveys, suunta ja nopeus).

Kiribatin talousvyöhykkeen sisäpuolella havaitun aluksen ensimmäinen sijaintiraportti kirjataan saapumiseksi (ENT). Viestien on oltava taulukossa 1 esitetyssä muodossa.

Kiribatin talousvyöhykkeellä olevan aluksen seuraavat sijaintiraportit kirjataan sijainniksi (POS). Viestien on oltava taulukossa 2 esitetyssä muodossa.

Kiribatin talousvyöhykkeen ulkopuolella havaitun aluksen ensimmäinen sijaintiraportti kirjataan poistumiseksi (EXI). Viestien on oltava taulukossa 3 esitetyssä muodossa.

5.

Tämän lisäyksen 4 kohdassa esitetyt viestit on toimitettava sähköisesti siinä esitetyssä muodossa ilman mitään lisäprotokollaa. Taulukoissa 1, 2 ja 3 esitetyn sisältöiset viestit toimitetaan lähes reaaliajassa.

6.

Jos kalastusalukselle asennettuun mobiililähetysyksikköön tulee tekninen vika tai se rikkoontuu, aluksen päällikön on toimitettava tämän lisäyksen 4 kohdassa määrätyt tiedot ajoissa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja Kiribatin kalastuksenseurantakeskukselle manuaalisesti tai muulla tavalla. Tällaisessa tapauksessa on lähetettävä kokonaissijaintiraportti kahdeksan tunnin välein. Kokonaissijaintiraportin on sisällettävä aluksen päällikön tämän lisäyksen 4 kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti kolmen tunnin välein kirjaamat sijaintiraportit.

Viallinen laitteisto on korjattava tai vaihdettava kuukauden kuluessa. Tämän määräajan kuluttua aluksen on poistuttava Kiribatin talousalueelta.

7.

Lippuvaltioiden kalastuksenseurantakeskusten on seurattava alustensa liikkumista Kiribatin talousvyöhykkeellä. Jos alusten seuranta ei tapahdu määrätyin edellytyksin, Kiribatin kalastuksenseurantakeskukselle on ilmoitettava siitä välittömästi, ja silloin on noudatettava tämän lisäyksen 6 kohdassa määrättyä menettelyä.

8.

Jos Kiribatin kalastuksenseurantakeskus toteaa, ettei lippujäsenvaltio ilmoita tämän lisäyksen 4 kohdassa määrättyjä tietoja, siitä ilmoitetaan välittömästi Euroopan komissiolle.

9.

Tässä esitettyjen määräysten mukaisesti toiselle sopimuspuolelle toimitetut seurantatiedot on tarkoitettu yksinomaan Kiribatin viranomaisten harjoittamaan Euroopan unionin sellaisen laivaston valvontaan ja seurantaan, joka kalastaa tämän sopimuksen nojalla. Tietoja ei missään tapauksessa saa toimittaa muille osapuolille.

10.

Mobiililähetysyksikön ohjelmiston ja laitteiden on oltava luotettavia ja suojattuja käsin tehtäviä muutoksia vastaan, eivätkä niiden sijaintitiedot saa olla väärennettävissä.

Järjestelmän on oltava täysin automaattinen ja aina toimintakykyinen riippumatta ympäröivistä olosuhteista ja säätilasta. Seurantajärjestelmän tuhoaminen, vahingoittaminen, toimintakyvyttömäksi tekeminen ja siihen kajoaminen ovat kiellettyjä.

Alusten päälliköiden on varmistettava, että

mobiililähetysyksikön kautta toimitettuja tietoja ei muuteta millään tavoin,

mobiililähetysyksikön laitteisiin liittyvän antennin tai antennien toimintaa ei estetä eikä niihin kajota,

mobiililähetysyksikön virransyöttöä ei katkaista millään tavalla, ja

mobiililähetysyksikköä ei saa siirtää eikä poistaa alukselta.

11.

Tässä esitettyjen määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat edellyttävät sopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomitean kuulemista.

12.

Sopimuspuolet sopivat tarkistavansa näitä määräyksiä tarvittaessa.

VMS-VIESTIEN VÄLITTÄMINEN KIRIBATISSA

SIJAINTIRAPORTTI

Taulukko 1 –   Saapumisilmoitus

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (P) /Valinnainen (V)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

P

Viestiä koskeva tieto; vastaanottaja. Kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Lähettäjä

FR

P

Viestiä koskeva tieto; lähettäjä. Kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Tietueen numero

RN

V

Viestiä koskeva tieto; tietueen järjestysnumero kyseisenä vuonna

Tietueen päivämäärä

RD

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimituspäivä

Tietueen kellonaika

RT

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimittamisen kellonaika

Viestityyppi

TM

P

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, ”ENT”

Aluksen nimi

NA

V

Aluksen nimi

Ulkoinen rekisterinumero

XR

V

Alusta koskeva tieto; aluksen kylkinumero

Radiokutsutunnus

RC

P

Alusta koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Päällikön nimi

MA

P

Aluksen päällikön nimi

Sisäinen viitenumero

IR

P

Alusta koskeva tieto; sopimuspuolen aluksen yksilöllinen numero (lippuvaltion kolmikirjaiminen ISO-koodi, jota seuraa numero)

Leveysaste

LT

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainti ± 99.999 (WGS-84)

Pituusaste

LG

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainti ± 999.999 (WGS-84)

Nopeus

SP

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; aluksen nopeus solmun kymmenesosan tarkkuudella

Kurssi

CO

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; aluksen kurssi 360°:n asteikolla

Päivämäärä

DA

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen päivämäärä UTC (VVVVKKPP)

Aika

TI

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen kellonaika UTC (TTMM)

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun

Taulukko 2 –   Sijainti-ilmoitus

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (P) /Valinnainen (V)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

P

Viestiä koskeva tieto; vastaanottaja. Kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Lähettäjä

FR

P

Viestiä koskeva tieto; lähettäjä. Kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Tietueen numero

RN

V

Viestiä koskeva tieto; tietueen järjestysnumero kyseisenä vuonna

Tietueen päivämäärä

RD

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimituspäivä

Tietueen kellonaika

RT

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimittamisen kellonaika

Viestityyppi

TM

P

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, ”POS” (1)

Aluksen nimi

NA

V

Aluksen nimi

Ulkoinen rekisterinumero

XR

V

Alusta koskeva tieto; aluksen kylkinumero

Radiokutsutunnus

RC

P

Alusta koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Päällikön nimi

MA

P

Aluksen päällikön nimi

Sisäinen viitenumero

IR

P

Alusta koskeva tieto; sopimuspuolen aluksen yksilöllinen numero (lippuvaltion kolmikirjaiminen ISO-koodi, jota seuraa numero)

Leveysaste

LT

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainti ± 99.999 (WGS-84)

Pituusaste

LG

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainti ± 999.999 (WGS-84)

Toiminto

AC

O (2)

Aluksen sijaintia koskeva tieto; ”ANC” osoittaa kevennettyä raportointimenettelyä

Nopeus

SP

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; aluksen nopeus solmun kymmenesosan tarkkuudella

Kurssi

CO

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; aluksen kurssi 360°:n asteikolla

Päivämäärä

DA

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen päivämäärä UTC (VVVVKKPP)

Aika

TI

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen kellonaika UTC (TTMM)

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun

Taulukko 3 –   Poistumisilmoitus

Tietoelementti

Kentän koodi

Pakollinen (P) /Valinnainen (V)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen alun

Osoite

AD

P

Viestiä koskeva tieto; vastaanottaja. Kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Lähettäjä

FR

P

Viestiä koskeva tieto; lähettäjä. Kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Tietueen numero

RN

V

Viestiä koskeva tieto; tietueen järjestysnumero kyseisenä vuonna

Tietueen päivämäärä

RD

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimituspäivä

Tietueen kellonaika

RT

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimittamisen kellonaika

Viestityyppi

TM

P

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, ”EXI”

Aluksen nimi

NA

V

Aluksen nimi

Ulkoinen rekisterinumero

XR

V

Alusta koskeva tieto; aluksen kylkinumero

Radiokutsutunnus

RC

P

Alusta koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Päällikön nimi

MA

P

Aluksen päällikön nimi

Sisäinen viitenumero

IR

P

Alusta koskeva tieto; sopimuspuolen aluksen yksilöllinen numero (lippuvaltion kolmikirjaiminen ISO-koodi, jota seuraa numero)

Päivämäärä

DA

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen päivämäärä UTC (VVVVKKPP)

Aika

TI

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen kellonaika UTC (TTMM)

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun

4)   Formaattia koskevat yksityiskohdat

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:

viestin alku ilmoitetaan kaksoiskauttaviivalla (//) ja kirjaimilla ’SR’,

tietoyksikön alku ilmoitetaan kaksoiskauttaviivalla (//) ja kentän koodilla,

kentän koodi ja tieto erotetaan kauttaviivalla (/);

tietoparit erotetaan välilyönnillä,

tietueen loppu ilmoitetaan kirjaimilla ’ER’ ja kaksoiskauttaviivalla (//).

Merkistö: ISO 8859.1


(1)  Viestityypin on oltava ”MAN” sellaisten alusten toimittamien raporttien osalta, joiden satelliittiseurantalaite on viallinen.

(2)  Sovelletaan vain, jos alus lähettää sijaintiraportteja harvennetulla aikavälillä.

Lisäys VI

LUETTELO NIMETYISTÄ SATAMISTA

Nimetyt satamat ovat:

Tarawa

Kiritimati

Lisäys VII

KIRIBATIN KALASTUSALUEEN MAANTIETEELLISET KOORDINAATIT

Kiribatin viranomaiset ilmoittavat Kiribatin talousvyöhykkeen maantieteelliset koordinaatit (merikartta 83005-FLC) EU:lle 30 päivän kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta.

Lisäys VIII

KIRIBATIN KALASTUKSENSEURANTAKESKUSTA KOSKEVAT TIEDOT

Kalastuksenseurantakeskuksen nimi: Fisheries Licensing and Enforcement Unit

VMS, puhelin.: 00686 21099

VMS, sähköposti: fleu@mfmrd.gov.ki


30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/34


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

(2012/670/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni on neuvotellut Mauritiuksen tasavallan kanssa kalastuskumppanuussopimuksen, jossa EU:n aluksille myönnetään kalastusmahdollisuuksia Mauritiuksen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.

(2)

Näiden neuvottelujen tuloksena Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus, jäljempänä ’kalastuskumppanuussopimus’, parafoitiin 23 päivänä helmikuuta 2012.

(3)

Kalastuksesta Mauritiuksen vesillä tehty Euroopan talousyhteisön ja Mauritiuksen hallituksen välinen sopimus (1) korvataan kalastuskumppanuussopimuksella.

(4)

Kalastuskumppanuussopimus olisi allekirjoitettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa kalastuskumppanuussopimus unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. SHIARLY


(1)  EYVL L 159, 10.6.1989, s. 2.

(2)  Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


ASETUKSET

30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/35


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 998/2012,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan yhteisön ja Kiribatin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 23 päivänä heinäkuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 893/2007 (1) Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemisestä.

(2)

Sopimukseen liittyvä uusi pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, parafoitiin 3 päivänä kesäkuuta 2012. Pöytäkirjalla myönnetään EU:n aluksille kalastusmahdollisuuksia Kiribatin tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(3)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/669/EU (2) pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta.

(4)

On tarpeen määritellä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet pöytäkirjan soveltamiskaudeksi.

(5)

Jos jäsenvaltioille yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (3) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmenee, että pöytäkirjan nojalla unionille myönnettyjä kalastuslupia tai kalastusmahdollisuuksia ei käytetä täysimääräisesti, komissio ilmoittaa tästä asianomaisille jäsenvaltioille. Jos asianomainen jäsenvaltio ei vastaa neuvoston vahvistaman määräajan kuluessa, sen katsotaan vahvistaneen, etteivät sen alukset käytä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti kyseisellä ajanjaksolla. Neuvoston olisi sen vuoksi asetettava tämä määräaika.

(6)

Ottaen huomioon, että pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 16 päivästä syyskuuta 2012, tätä asetusta olisi sovellettava 16 päivästä syyskuuta 2012,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan yhteisön ja Kiribatin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevassa pöytäkirjassa, jäljempänä ’pöytäkirja’, jota on määrä soveltaa väliaikaisesti 16 päivästä syyskuuta 2012, vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

nuotta-alukset:

Espanja

3 alusta

Ranska

1 alus

b)

pitkäsiima-alukset:

Espanja

3 alusta

Portugali

3 alusta.

2.   Asetusta (EY) N:o 1006/2008 sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen soveltamista.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio ottaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan mukaisesti huomioon minkä hyvänsä muun jäsenvaltion kalastuslupahakemukset.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika asetetaan kymmeneksi työpäiväksi siitä päivästä, jona komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, että kalastusmahdollisuuksia ei ole käytetty täysimääräisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä syyskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. SHIARLY


(1)  EUVL L 205, 7.8.2007, s. 1.

(2)  Ks. tämän virallisen lehden s. 2

(3)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.


30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/37


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 999/2012,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen kuuluvan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on hyväksynyt 9 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/670/EU (1) Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’kalastuskumppanuussopimus’, allekirjoittamisesta. Sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehty pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, on kalastuskumppanuussopimuksen erottamaton osa.

(2)

On tarpeen määritellä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakomenetelmä pöytäkirjan soveltamisajaksi.

(3)

Yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (2) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio ilmoittaa asianomaisille jäsenvaltioille, jos käy ilmi, että unionille pöytäkirjan mukaisesti myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia ei käytetä kokonaan. Jos jäsenvaltio ei vastaa neuvoston vahvistaman määräajan kuluessa, sen katsotaan vahvistaneen, etteivät sen alukset käytä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti kyseisellä ajanjaksolla. Sen vuoksi on tarpeen, että neuvosto vahvistaa tämän määräajan.

(4)

Koska pöytäkirjaa sovelletaan kolmen vuoden ajan sen voimaantulopäivästä, tätä asetusta olisi sovellettava tuosta päivästä alkaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyssä pöytäkirjassa, jäljempänä ’pöytäkirja’, vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavalla tavalla:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset

Espanja

22 alusta

Ranska

16 alusta

Italia

2 alusta

Yhdistynyt kuningaskunta

1 alus

Yhteensä

41 alusta

b)

pintasiima-alukset

Espanja

12 alusta

Ranska

29 alusta

Portugali

4 alusta

Yhteensä

45 alusta

2.   Asetusta (EY) N:o 1006/2008 sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan kalastuskumppanuussopimuksen ja pöytäkirjan määräysten soveltamista.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio ottaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan mukaisesti huomioon jonkin toisen jäsenvaltion kalastuslupahakemukset.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika on 10 työpäivää päivästä, jona komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, ettei kalastusmahdollisuuksia ole käytetty loppuun.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan pöytäkirjan voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. SHIARLY


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 34.

(2)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.


30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/39


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1000/2012,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten mustahuotrakalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI, VII ja XII

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalalajien kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2011 ja 2012 13 päivänä joulukuuta 2010 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1225/2010 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 336, 21.12.2010, s. 1.


LIITE

Nro

62/DSS

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Kanta

BSF/56712-

Laji

Mustahuotrakala (Aphanopus carbo)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII ja XII

Päivämäärä

7.10.2012


30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/41


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1001/2012,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla I, II ja XIV

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 17 päivänä tammikuuta 2012 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 44/2012 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 25, 27.1.2012, s. 55.


LIITE

Nro

63/TQ44

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Kanta

USK/1214EI.

Laji

Keila (Brosme brosme)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II ja XIV

Päivämäärä

7.10.2012


30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1002/2012,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2012,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 181. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002, (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 17 päivänä lokakuuta 2012 lisätä kaksi luonnollista henkilöä niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi päivitettävä.

(4)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat kohdat:

(a)

”Ayyub Bashir (alias a) Alhaj Qari Ayub Bashar, b) Qari Muhammad Ayub). Arvonimi: a) Qari, b) Alhaj. Syntymäaika: a) 1966, b) 1964, c) 1969, d) 1971. Kansalaisuus: a) Uzbekistanin, b) Afganistanin. Osoite: Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 18.10.2012.”

(b)

”Aamir Ali Chaudhry (alias a) Aamir Ali Chaudary, b) Aamir Ali Choudry, c) Amir Ali Chaudry, d) Huzaifa). Syntynyt 3.8.1986. Pakistanin kansalainen. Passin nro: BN 4196361 (28.10.2008 myönnetty Pakistanin passi, jonka voimassaolo päättyy 27.10.2013). Pakistanin henkilötunnus: 33202-7126636-9. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 18.10.2012.”


30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/45


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1003/2012,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

38,5

MA

49,1

MK

40,5

ZZ

42,7

0707 00 05

AL

36,9

MK

32,3

TR

126,7

ZZ

65,3

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

68,5

CL

75,4

TR

87,6

UY

56,6

ZA

92,3

ZZ

76,1

0806 10 10

BR

265,2

LB

333,4

MK

87,0

TR

168,0

US

225,7

ZZ

215,9

0808 10 80

CL

148,8

CN

95,2

MK

34,4

NZ

121,3

US

118,8

ZA

132,8

ZZ

108,6

0808 30 90

CN

67,1

TR

114,3

ZZ

90,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

Euroopan unionin tuomioistuin

30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/47


UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS,

23 päivänä lokakuuta 2012,

unionin tuomioistuimen varapresidentin lainkäyttötehtävistä

(2012/671/EU)

UNIONIN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 278, 279 ja 280 artiklan sekä 299 artiklan neljännen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 81 artiklan kolmannen ja neljännen kohdan, 157 artiklan sekä 164 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 9 a, 39 ja 57 artiklan,

ottaa huomioon 25 päivänä syyskuuta 2012 annetun unionin tuomioistuimen työjärjestyksen ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan sekä 13 ja 160–166 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 39 artiklan toisen kohdan mukaan unionin tuomioistuimen varapresidentti voi käyttää saman artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua toimivaltaa, siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

(2)

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 10 artiklan 3 kohdan mukaan unionin tuomioistuin vahvistaa päätöksellään edellytykset, joiden mukaisesti varapresidentti hoitaa unionin tuomioistuimen presidentille kuuluvia lainkäyttötehtäviä hänen puolestaan.

(3)

Unionin tuomioistuimen työjärjestys, joka on annettu 25 päivänä syyskuuta 2012, tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012.

(4)

Edellytyksiä, joiden mukaisesti varapresidentti hoitaa unionin tuomioistuimen presidentille kuuluvia lainkäyttötehtäviä hänen puolestaan, koskevan päätöksen olisi tultava voimaan samana päivänä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Unionin tuomioistuimen varapresidentti hoitaa unionin tuomioistuimen presidentin puolesta lainkäyttötehtäviä, joista määrätään Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 39 artiklan ensimmäisessä kohdassa ja 57 artiklassa sekä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 160–166 artiklassa.

Jos varapresidentti on estynyt, edellisessä kohdassa tarkoitettuja tehtäviä hoitaa yksi viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajista tai, jollei se ole mahdollista, yksi kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajista tai, jollei sekään ole mahdollista, yksi muista tuomareista työjärjestyksen 7 artiklassa määrätyn järjestyksen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2012.

Kirjaaja

A. CALOT ESCOBAR

Presidentti

V. SKOURIS