ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 296

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
21. syyskuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1644/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1645/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2287/2003 muuttamisesta Grönlannin vesillä olevien villakuoreen kalastusmahdollisuuksien osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1646/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1647/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1648/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, vilja-alalla 21 päivänä syyskuuta 2004 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1649/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

15

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/644/EY:Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 2004, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä

16

 

 

Komissio

 

*

2004/645/EY:Komission suositus, tehty 16 päivänä syyskuuta 2004, Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan kansallisen matkailuhallinnon välillä tehdyn Kiinan kansantasavallasta tulevien matkailijaryhmien viisumiasioita ja niihin liittyviä seikkoja koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanemisesta jäsenvaltioiden konsulaattien puolesta (ADS) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2886)

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

21.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1644/2004,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 20 päivänä syyskuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

34,1

999

34,1

0707 00 05

052

81,1

096

12,9

999

47,0

0709 90 70

052

91,7

999

91,7

0805 50 10

382

67,7

388

55,9

508

37,1

524

39,7

528

51,6

999

50,4

0806 10 10

052

87,8

220

121,0

400

170,3

624

146,2

999

131,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

87,4

400

92,4

508

68,9

512

106,1

528

86,4

800

177,0

804

93,0

999

101,6

0808 20 50

052

102,7

388

79,0

999

90,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

117,7

999

117,7

0809 40 05

066

82,3

094

29,3

624

117,4

999

76,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


21.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1645/2004,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 2287/2003 muuttamisesta Grönlannin vesillä olevien villakuoreen kalastusmahdollisuuksien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2004 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2287/2003 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2287/2003 liitteessä I C säädetään väliaikaisesti yhteisön villakuoreen kalastusmahdollisuuksista alueilla V ja XIV (Grönlannin vedet) vuodeksi 2004.

(2)

Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastusta koskevassa sopimuksessa tarkoitettua kalastusta koskevista edellytyksistä tehdyn neljännen pöytäkirjan (2) mukaan yhteisö saa 7,7 prosenttia villakuoreen suurimmasta sallitusta saaliista (TAC) alueilla V ja XIV (Grönlannin vedet). Se vastaa 70:tä prosenttia Grönlannin TAC-osuudesta.

(3)

Grönlannin viranomaiset ilmoittivat komissiolle 9 päivänä heinäkuuta 2004 päivätyllä kirjeellä, että villakuoreen TACiksi vuonna 2004 on vahvistettu 335 000 tonnia. Yhteisön lopulliset villakuoreen kalastusmahdollisuudet vuonna 2004 olisi tämän vuoksi vahvistettava 25 795 tonniksi alueilla V ja XIV (Grönlannin vedet).

(4)

TACin alentamisen ei pitäisi johtaa siihen, että ennen tämän asetuksen voimaantuloa sääntöjenmukaisesti pyydettyihin saaliisiin sovellettaisiin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (3) 23 artiklan 1 kohdan, neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (4) 5 artiklan tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (5) 26 artiklan mukaisia kiintiöiden vähennyksiä.

(5)

Asetus (EY) N:o 2287/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2287/2003 liite I C tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 23 artiklan 1 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 2371/2002 26 artiklaa ei sovelleta ennen tämän asetuksen voimaantuloa alueilla V ja XIV (Grönlannin vedet) pyydettyihin villakuoresaaliisiin, jotka ylittävät asetuksen (EY) N:o 2287/2003, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteessä I C vahvistetun kiintiön.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 344, 31.12.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 867/2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 144).

(2)  EYVL L 209, 2.8.2001, s. 2. Pöytäkirja sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla (EUVL L 237, 8.7.2004, s. 1).

(3)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1954/2003 (EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(5)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2287/2003 liitteessä I C villakuoretta alueilla V ja XIV (Grönlannin vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Villakuore

Mallotus villosus

Vyöhyke

:

V, XIV (Grönlannin vedet)

CAP/514/GRN

Kaikki jäsenvaltiot

0 (1)

 

EY

25 795 (2)

 

TAC

Ei sovellettavissa

 


(1)  Kaikkien jäsenvaltioiden pyydettävissä.

(2)  Tämä kiintiö myönnetään kahdenvälisillä kalastussopimuksilla kokonaisuudessaan Färsaarille, Islannille ja Norjalle.”


21.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1646/2004,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2004,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 6, 7 ja 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti jäämien enimmäismäärät on vahvistettava asteittain kaikille farmakologisesti vaikuttaville aineille, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille annettaviksi tarkoitetuissa eläinlääkkeissä.

(2)

Jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava sen jälkeen, kun eläinlääkekomitea on tutkinut kaikki asiaan liittyvät tiedot kyseisen aineen jäämien turvallisuudesta eläinperäisten elintarvikkeiden kuluttajalle ja niiden vaikutuksesta elintarvikkeiden teolliseen jalostukseen.

(3)

Eläinperäisissä elintarvikkeissa olevien eläinlääkejäämien enimmäismääriä vahvistettaessa olisi määriteltävä ne eläinlajit, joissa jäämiä voi esiintyä, sallitut pitoisuudet jokaiselle hoidetusta eläimestä saadulle lihakudokselle (kohdekudos) ja jäämien valvonnan kannalta merkityksellisen jäämän luonne (merkkijäämä).

(4)

Koska tietyille elintarvikkeita tuottaville eläinlajeille tarkoitettujen eläinlääkkeiden saatavuus on rajallinen (2), jäämien enimmäismäärät voidaan määritellä ekstrapoloimalla muille lajeille vahvistetuista jäämien enimmäismääristä yksinomaan tieteellisin perustein.

(5)

Jäämien valvomiseksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti jäämien enimmäismäärät on yleensä vahvistettava kohdekudoksena oleville maksalle tai munuaisille. Maksa ja munuaiset poistetaan kuitenkin usein kansainväliseen kauppaan tarkoitetuista ruhoista, ja sen vuoksi enimmäismäärät on tarpeen vahvistaa myös lihas- ja rasvakudokselle.

(6)

Munivalle siipikarjalle, maitoa tuottaville eläimille tai mehiläisille annettavaksi tarkoitettujen eläinlääkkeiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava myös munille, maidolle ja hunajalle.

(7)

Asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I olisi lisättävä albendatsoli, febanteeli, fenbendatsoli, oksfendatsoli, tiabendatsoli, oksiklotsanidi, amitratsi, sypermetriini, deltametriini ja deksametasoni.

(8)

Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (3) mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kuudennestakymmenennestä päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1101/2004 (EUVL L 211, 12.6.2004, s. 3).

(2)  Eläinlääkkeiden saatavuus. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, KOM(2000) 806 lopullinen.

(3)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).


LIITE

Lisätään seuraavat aineet asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I:

2.

Antiparasiittiset aineet

2.1

Sisäloislääkkeet

2.1.3

Bentsimidatsolit ja probentsimidatsolit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Albendatsoli

Albendatsolisulfoksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna

Kaikki märehtijät

100 μg/kg

Lihas

100 μg/kg

Rasva

1 000 μg/kg

Maksa

500 μg/kg

Munuaiset

100 μg/kg

Maito

Febanteeli

Uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, joka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi

Kaikki märehtijät

50 μg/kg

Lihas

50 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

50 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito

Fenbendatsoli

Uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, joka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi

Kaikki märehtijät

50 μg/kg

Lihas

50 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

50 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito

Oksfendatsoli

Uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, joka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi

Kaikki märehtijät

50 μg/kg

Lihas

50 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

50 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito

Tiabendatsoli

Tiabendatsolin ja 5-hydroksitiabendatsolin yhteismäärä

Vuohet

100 μg/kg

Lihas

100 μg/kg

Rasva

100 μg/kg

Maksa

100 μg/kg

Munuaiset

100 μg/kg

Maito”

2.1.4

Fenoliderivatiivit mukaan lukien salisylianilidit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Oksiklotsanidi

Oksiklotsanidi

Kaikki märehtijät

20 μg/kg

Lihas

20 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

100 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito”

2.2

Ulkoloislääkkeet

2.2.2

Formamidiinit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Amitratsi

Amitratsin ja sen kaikkien 2,4-dimetyyli-aniliiniä sisältävien metaboliittien yhteismäärä amitratsina ilmaistuna

Vuohet

200 μg/kg

Rasva

100 μg/kg

Maksa

200 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito”

2.2.3

Pyretroidit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Sypermetriini

Sypermetriini (isomeerien summa)

Kaikki märehtijät

20 μg/kg

Lihas

200 μg/kg

Rasva

20 μg/kg

Maksa

20 μg/kg

Munuaiset

20 μg/kg

Maito (1)

Deltametriini

Deltametriini

Kaikki märehtijät

10 μg/kg

Lihas

50 μg/kg

Rasva

10 μg/kg

Maksa

10 μg/kg

Munuaiset

20 μg/kg

Maito

5.

Kortikoidit

5.1

Glukokortikoidit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Deksametasoni

Deksametasoni

Vuohet

0,75 μg/kg

Lihas

2 μg/kg

Maksa

0,75 μg/kg

Munuaiset

0,3 μg/kg

Maito”


(1)  Komission direktiivissä 98/82/EY olevat lisäsäännökset on otettava huomioon (EYVL L 290, 29.10.1998, s. 25).”


21.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1647/2004,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2004,

Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä ja asetuksen (EY) N:o 1706/98 kumoamisesta 10 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (2),

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta naudanliha-alalla 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2247/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 1 artiklassa säädetään mahdollisuudesta antaa tuontitodistuksia Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin oleville naudanliha-alan tuotteille. Tuonti on kuitenkin toteutettava kullekin kolmannelle viejämaalle säädettyjen määrien rajoissa.

(2)

Määrät, joista lupahakemuksia on jätetty 1 ja 10 päivän syyskuuta 2004 välisenä aikana, eivät ole asetuksen (EY) N:o 2247/2003 mukaisesti luuttomaksi leikattuna lihana ilmaistuina suuremmat kuin Botswanan, Kenian, Madagaskarin, Swazimaan, Zimbabwen ja Namibian alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät. Tämän vuoksi tuontitodistuksia on mahdollista antaa haetuille määrille.

(3)

Olisi vahvistettava määrät, joille tuontitodistuksia voidaan hakea 1 päivästä lokakuuta 2004 alkaen 52 100 t kokonaismäärän rajoissa.

(4)

On aiheellista mainita, että tämä asetus ei rajoita terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (4) soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Seuraavat jäsenvaltiot antavat 21 päivänä syyskuuta 2004 luuttomana lihana ilmaistuja, tietyistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin olevia naudanliha-alan tuotteita koskevat tuontitodistukset jäljempänä esitettyjen määrien ja alkuperämaiden mukaisesti:

 

Yhdistynyt kuningaskunta:

500 t Botswanasta peräisin olevia tuotteita,

545 t Namibiasta peräisin olevia tuotteita,

 

Saksa:

550 t Botswanasta peräisin olevia tuotteita,

315 t Namibiasta peräisin olevia tuotteita.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti todistushakemuksia voidaan jättää lokakuun 2004 kymmenen ensimmäisen päivän aikana seuraavista luuttoman naudanlihan määristä:

Botswana:

11 876 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Swazimaa:

3 234 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

5 625 t.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

J. M.SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 37. Asetus sellaisena kuin se on vii meksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1648/2004,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2004,

vilja-alalla 21 päivänä syyskuuta 2004 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1612/2004 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 EUR/t vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1612/2004 vahvistettuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1612/2004 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 29.9.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 293, 16.9.2004, p. 7. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/2004 (EUVL L 295, 18.9.2004, s. 32).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 21 päivänä syyskuuta 2004 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

3,69

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

43,08

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

55,86

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

55,86

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

53,17


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

17.9.2004 välisenä aikana

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

124,11 (3)

72,93

151,18 (4)

141,18 (4)

121,18 (4)

82,38 (4)

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

11,62

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

13,74

 

 

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 26,70 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 32,16 EUR/t.

3.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(4)  Fob Duluth.


21.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1649/2004,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2004,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 20,530 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

21.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä syyskuuta 2004,

yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä

(2004/644/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 286 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 45/2001, jäljempänä ”asetus”, vahvistetaan kaikkiin yhteisöjen toimielimiin ja elimiin sovellettavat periaatteet ja säännöt ja velvoitetaan kukin yhteisöjen toimielin ja elin nimittämään tietosuojasta vastaava henkilö.

(2)

Asetuksen 24 artiklan 8 kohdassa edellytetään, että kukin yhteisöjen toimielin tai elin antaa täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat säännöt tietosuojasta vastaavan henkilön osalta liitteessä olevien säännösten mukaisesti. Nämä tarkemmat säännöt koskevat erityisesti tietosuojasta vastaavan henkilön tehtäviä, velvollisuuksia ja toimivaltuuksia.

(3)

Täytäntöönpanosäännöissä olisi myös määriteltävä menettelyt, jotka koskevat rekisteröityjen oikeuksien käyttöä ja kaikkien asianomaisten toimijoiden velvoitteiden täyttämistä yhteisöjen toimielimissä ja elimissä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä.

(4)

Asetuksen täytäntöönpanosäännöillä ei rajoiteta seuraavien säädösten soveltamista: asetus (EY) N:o 1049/2001 (2), päätös 2004/338/EY, Euratom (3) ja erityisesti sen liite II, päätös 2001/264/EY (4) ja erityisesti sen liitteessä olevan II osan VI jakso, sekä neuvoston pääsihteerin, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös 25 päivältä kesäkuuta 2001 (5),

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Aihe ja soveltamisala

Tällä päätöksellä vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001, jäljempänä ”asetus”, koskevat tarkemmat soveltamissäännöt Euroopan unionin neuvoston osalta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan, rajoittamatta asetuksessa olevien määritelmien soveltamista:

a)

”rekisterinpitäjällä”, toimielintä, pääosastoa, linjaa, osastoa tai yksikköä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, jotka ilmoitetaan tietosuojasta vastaavalle henkilölle, jäljempänä ”TVH”, asetuksen 25 artiklan mukaisesti tehtävässä ilmoituksessa;

b)

”yhteyshenkilöllä”, pääosaston hallinnollista avustajaa (hallinnollisia avustajia) tai jokaista henkilöstön jäsentä, jonka hänen pääosastonsa on nimennyt TVH:ta kuullen edustajakseen käsittelemään tietosuoja-asioita tiiviissä yhteistyössä TVH:n kanssa;

c)

”pääsihteeristön henkilöstöllä”, kaikkia neuvoston pääsihteeristön, jäljempänä ”pääsihteeristö”, virkamiehiä ja kaikkia muita henkilöitä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehdoista annettua neuvoston asetusta (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (6), jäljempänä ”henkilöstösäännöt”, tai jotka ovat pääsihteeristön palveluksessa sopimuspohjaisesti (harjoittelijat, konsultit, toimeksisaajat, jäsenvaltioiden lähettämät virkamiehet).

2 JAKSO

TIETOSUOJASTA VASTAAVA HENKILÖ

3 artikla

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimittäminen ja asema

1.   Neuvosto varapääsihteeri nimittää TVH:n ja ilmoittaa hänen nimensä Euroopan tietosuojavaltuutetulle. TVH raportoi suoraan neuvoston varapääsihteerille.

2.   TVH:n toimikausi on kolme vuotta ja se voidaan uusia kahdesti.

3.   TVH hoitaa tehtäviään riippumattomana yhteistyössä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa. TVH ei erityisesti saa vastaanottaa mitään ohjeita pääsihteeristön nimittävältä viranomaiselta tai keneltäkään muulta asetuksen säännösten sisäisestä soveltamisesta toimielimessä tai elimessä tai yhteistyöstään Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa.

4.   Ennen TVH:n tehtävien ja velvollisuuksien hoitamisen arviointia on kuultava Euroopan tietosuojavaltuutettua. TVH voidaan erottaa toimestaan vain Euroopan tietosuojavaltuutetun suostumuksella, jos hän ei enää täytä tehtäviensä suorittamiselle asetettuja vaatimuksia.

5.   TVH:lle ilmoitetaan kaikista yhteydenotoista ulkopuolisiin osapuoliin, jotka liittyvät asetuksen soveltamiseen ja erityisesti yhteistoimintaan Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta TVH:n nimittämisessä käytettävän menettelyn soveltamista.

6.   TVH:hon ja hänen henkilöstöönsä sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevien asetuksen säännösten soveltamista.

4 artikla

Tehtävät

TVH:n tehtävänä on:

a)

varmistaa, että rekisterinpitäjille ja rekisteröidyille tiedotetaan heidän tästä asetuksesta johtuvista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tämän tehtävän suorittamiseksi hän muun muassa laatii tiedotus- ja ilmoituslomakkeita, kuulee asianomaisia osapuolia ja edistää yleistä tietämystä tietosuoja-asioista;

b)

vastata Euroopan tietosuojavaltuutetun kysymyksiin ja olla toimivaltansa rajoissa yhteistyössä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa tämän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan;

c)

varmistaa itsenäisesti asetuksen säännösten sisäinen soveltaminen pääsihteeristössä;

d)

pitää rekisteriä rekisterinpitäjien toteuttamista käsittelyistä ja myöntää kaikille luonnollisille henkilöille oikeus tutustua rekisteriin joko suoraan tai Euroopan tietosuojavaltuutetun välityksellä;

e)

ilmoittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle käsittelyistä, joihin saattaa liittyä asetuksen 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja erityisiä vaaroja;

f)

varmistaa siten, että käsittely ei todennäköisesti loukkaa rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia.

5 artikla

Velvollisuudet

1.   Edellä mainittujen yleisten tehtävien lisäksi TVH:

a)

toimii pääsihteeristön nimittävän viranomaisen ja rekisterinpitäjien neuvonantajana tietosuojasäännösten soveltamiseen liittyvissä asioissa. Nimittävä viranomainen, asianomaiset rekisterinpitäjät, henkilöstökomitea ja kaikki luonnolliset henkilöt voivat kuulla TVH:ta, käyttämättä virkatietä, kaikissa asetuksen soveltamiseen tai tulkintaan liittyvissä asioissa.

b)

tutkii omasta aloitteestaan tai nimittävän viranomaisen, rekisterinpitäjien, henkilöstökomitean tai luonnollisen henkilön aloitteesta seikkoja ja tapauksia, jotka liittyvät välittömästi hänen tehtäviinsä ja jotka tulevat hänen tietoonsa, sekä antaa asiasta kertomuksen nimittävälle viranomaiselle tai tutkimuksen pyytäjälle. Kaikille muille asianomaisille osapuolille olisi, jos sitä pidetään aiheellisena, ilmoitettava asiasta. Jos kantelun esittäjä on luonnollinen henkilö tai jos hän edustaa luonnollista henkilöä, TVH:n on mahdollisuuksien mukaan varmistettava tutkimuspyynnön luottamuksellisuus, ellei asianomainen rekisteröity anna yksiselitteisesti suostumustaan käsitellä pyyntöä muulla tavalla;

c)

tekee yhteistyötä tehtäviensä hoidossa yhteisöjen muiden toimielinten ja elinten tietosuojasta vastaavien henkilöiden kanssa, erityisesti vaihtamalla kokemuksia ja parhaita käytäntöjä;

d)

edustaa neuvoston pääsihteeristöä kaikissa tietosuojaan liittyvissä asioissa; TVH voi myös osallistua asiaankuuluviin komiteoihin tai foorumeihin kansainvälisellä tasolla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksen 2004/338/EY, Euratom soveltamista;

e)

antaa vuosittaisen kertomuksen toimistaan neuvoston varapääsihteerille ja toimittaa sen henkilöstölle.

2.   TVH ja hänen henkilöstönsä eivät saa luovuttaa tietoja tai asiakirjoja, joita he saavat haltuunsa tehtäviään suorittaessaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan b alakohdan, 5 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 15 artiklan soveltamista.

6 artikla

Toimivaltuudet

Tehtäviään ja velvollisuuksiaan suorittaessaan TVH voi:

a)

milloin tahansa tutustua tietoihin, jotka ovat käsittelyn kohteena, ja kaikkiin tiloihin, tietojenkäsittelylaitteistoihin ja tietovälineisiin;

b)

pyytää oikeudellisia lausuntoja neuvoston oikeudelliselta yksiköltä;

c)

käyttää tietotekniikkaosaston ulkoisia asiantuntijapalveluja tulojen ja menojen hyväksyjän etukäteisellä suostumuksella Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (7) ja sen täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen mukaisesti;

d)

ehdottaa pääsihteeristölle hallinnollisia toimenpiteitä ja antaa yleisiä suosituksia asetuksen asianmukaisesta soveltamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitoa ja toimivaltaa;

e)

esittää erityistapauksissa pääsihteeristölle ja/tai kaikille muille asianomaisille osapuolille minkä tahansa muun suosituksen tietosuojan parantamiseksi käytännössä;

f)

saattaa pääsihteeristön nimittävän viranomaisen tietoon tapaukset, joissa henkilöstön jäsen on jättänyt täyttämättä asetuksesta johtuvat velvollisuutensa, ja ehdottaa hallinnollisen tutkimuksen käynnistämistä sen selvittämiseksi, onko mahdollisesti asetuksen 49 artiklaa sovellettava.

7 artikla

Voimavarat

TVH:n käyttöön on järjestettävä riittävä henkilöstö ja tarvittavat voimavarat, joita hänen tehtäviensä suorittaminen edellyttää.

3 JAKSO

TIETOSUOJA-ALAN TOIMIJOIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8 artikla

Nimittävä viranomainen

1.   Jos asetuksen rikkomisesta esitetään henkilöstösääntöjen 90 artiklan mukainen valitus, nimittävä viranomainen kuulee TVH:ta, jonka on annettava lausuntonsa kirjallisesti 15 vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisen jälkeen. Jos TVH ei ole antanut lausuntoaan nimittävälle viranomaiselle tämän määräajan kuluessa, lausuntoa ei enää edellytetä. TVH:n lausunto ei sido nimittävää viranomaista.

2.   TVH:lle on annettava tieto, kun käsiteltävänä on asia, jolla on tai jolla voi olla tietosuojaa koskevia vaikutuksia.

9 artikla

Rekisterinpitäjät

1.   Rekisterinpitäjien tehtävänä on varmistaa, että kaikki heidän valvontaansa kuuluvat käsittelyt suoritetaan asetuksen mukaisesti.

2.   Rekisterinpitäjien on:

a)

annettava TVH:lle ilmoitus ennen kuin toteutetaan käsittely tai käsittelyjen sarja, joilla on sama tarkoitus tai useita toisiinsa liittyviä tarkoituksia, sekä ilmoitus kaikista huomattavista käsittelyihin tehdyistä muutoksista. Ennen asetuksen voimaantuloa 1 päivänä helmikuuta 2001 suoritettujen käsittelyjen osalta rekisterinpitäjän on ilmoitettava tällaisista muutoksista viipymättä;

b)

avustettava TVH:ta ja Euroopan tietosuojavaltuutettua näiden tehtävien suorittamisessa, erityisesti antamalla tietoja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa näiden esittämien pyyntöjen johdosta;

c)

toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja annettava asianmukaisia ohjeita pääsihteeristön henkilöstölle sekä käsittelyn luottamuksellisuuden että käsittelyyn liittyviä vaaroja vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi;

d)

kuultava tarvittaessa TVH:ta siitä, ovatko käsittelyt asetuksen mukaisia, erityisesti silloin, kun he epäilevät perustellusti, että tietyt käsittelyt eivät ole asetuksen 4–10 artiklan mukaisia. Rekisterinpitäjät voivat kuulla myös TVH:ta ja/tai pääosasto A:n tietotekniikkaosaston turvallisuusasiantuntijoita, turvallisuusyksikköä ja tietoturvatoimistoa (INFOSEC) käsittelyjen luottamuksellisuuteen liittyvistä seikoista ja asetuksen 22 artiklan nojalla toteutetuista turvallisuustoimenpiteistä.

10 artikla

Yhteyshenkilöt

1.   Rajoittamatta TVH:n velvollisuuksien hoitamista, yhteyshenkilöiden on:

a)

avustettava pääosastoaan tai yksikköään kaikkea henkilötietojen käsittelyä koskevan luettelon laatimisessa;

b)

avustettava pääosastoaan tai yksikköään selvittämään vastaavat rekisterinpitäjät;

c)

oltava oikeutettuja saamaan rekisterinpitäjiltä ja henkilöstöltä riittävät ja tarvittavat tiedot hallinnollisten tehtäviensä suorittamiseksi omassa pääosastossaan tai yksikössään. Tähän ei kuulu oikeus tutustua rekisterinpitäjän vastuulla käsiteltäviin henkilötietoihin.

2.   Rajoittamatta rekisterinpitäjien velvollisuuksien hoitamista, yhteyshenkilöiden on:

a)

avustettava rekisterinpitäjiä näiden velvollisuuksien suorittamisessa;

b)

helpotettava tarpeen mukaan TVH:n ja rekisterinpitäjien välistä viestintää.

11 artikla

Pääsihteeristön henkilöstö

1.   Pääsihteeristön henkilöstön on erityisesti edistettävä osaltaan henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevien sääntöjen soveltamista asetuksen 21 ja 22 artiklan mukaisesti. Pääsihteeristön henkilöstön jäsenet, joilla on oikeus tutustua henkilötietoihin, saavat käsitellä näitä tietoja vain rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti, ellei tietojen käsittelyä edellytetä heiltä kansallisen tai yhteisön lainsäädännön nojalla.

2.   Jokainen pääsihteeristön henkilöstön jäsen voi Euroopan tietosuojavaltuutetun asettamien sääntöjen mukaisesti esittää Euroopan tietosuojavaltuutetulle kantelun henkilötietojen käsittelyä koskevien asetuksen säännösten epäillystä rikkomisesta, käyttämättä virkatietä.

12 artikla

Rekisteröidyt

1.   Sen lisäksi, että rekisteröidyillä on asetuksen 11 ja 12 artiklan nojalla oikeus saada asianmukaista tietoa kaikesta omien henkilötietojensa käsittelystä, rekisteröidyt voivat ottaa tämän päätöksen 5 jaksossa määritellyllä tavalla yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään asetuksen 13–19 artiklan mukaisten oikeuksiensa käyttämiseksi.

2.   Jokainen rekisteröity voi tehdä Euroopan tietosuojavaltuutetun laatimien sääntöjen mukaisesti kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että neuvoston suorittamassa, hänen henkilötietojaan koskevassa käsittelyssä hänelle asetuksen nojalla kuuluvia oikeuksia on loukattu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden oikeussuojakeinojen käyttöä.

3.   Kenellekään ei saa aiheutua haittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle esitetyn kantelun johdosta tai sellaisen TVH:n tietoon saatetun tapauksen johdosta, jossa asetuksen säännöksiä epäillään rikotun.

4 JAKSO

ILMOITETTUJEN KÄSITTELYJEN REKISTERI

13 artikla

Ilmoitusmenettely

1.   Rekisterinpitäjä tekee TVH:lle ilmoituksen kaikista henkilötietojen käsittelyistä pääsihteeristön Intranet-sivulla (tietosuoja) olevalla ilmoituslomakkeella. Ilmoitus toimitetaan TVH:lle sähköisesti. Vahvistettu ilmoitus lähetetään TVH:lle tiedoksi kirjallisena kymmenen työpäivän kuluessa. Kun TVH on saanut vahvistetun ilmoituksen, hän julkaisee sen rekisterissä.

2.   Ilmoitukseen on sisällytettävä kaikki asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Kaikista näihin tietoihin vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava viipymättä TVH:lle.

3.   Muut ilmoitusmenettelyä koskevat säännöt ja menettelyt, joita rekisterinpitäjien on noudatettava, kuuluvat osana TVH:n antamiin yleisiin suosituksiin.

14 artikla

Rekisterin sisältö ja tarkoitus

1.   TVH pitää henkilötietojen käsittelyistä rekisteriä, joka laaditaan rekisterinpitäjiltä saatujen ilmoituksen perusteella.

2.   Rekisterin on sisällettävä ainakin asetuksen 25 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa tarkoitetut tiedot. TVH:n rekisteriin merkitsemiä tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa poikkeuksellisesti rajoittaa, jos se on tarpeen tietyn käsittelytoimen turvallisuuden varmistamiseksi.

3.   Rekisteri toimii neuvostossa suoritettujen henkilötietojen käsittelyjen luettelona. Se tarjoaa tietoja rekisteröidyille ja auttaa heitä käyttämään asetuksen 13–19 artiklassa vahvistettuja oikeuksiaan.

15 artikla

Rekisteriin tutustuminen

1.   TVH toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että jokainen luonnollinen henkilö voi tutustua rekisteriin joko suoraan tai Euroopan tietosuojavaltuutetun välityksellä. TVH antaa asianomaisille henkilöille tietoja ja ohjeita siitä, miten ja minne voidaan tehdä rekisteriin tutustumista koskeva hakemus.

2.   Jollei rekisteriin tutustuminen ole mahdollista sähköisesti, asiaa koskeva hakemus esitetään kirjallisesti, sähköinen muoto mukaan luettuna, jollakin perustamissopimuksen 314 artiklassa mainitulla kielellä ja riittävän täsmällisesti, jotta TVH voi tunnistaa kyseessä olevat käsittelyt. Vastaanottoilmoitus lähetetään pyynnön esittäjälle viipymättä.

3.   Jos hakemus ei ole riittävän täsmällinen, TVH pyytää hakijaa täsmentämään hakemusta ja avustaa siinä hakijaa. Jos hakemus koskee erittäin suurta määrää käsittelyjä, TVH voi neuvotella hakijan kanssa epävirallisesti kohtuullisen ratkaisun löytämiseksi.

4.   Jokainen voi pyytää TVH:lta kopiota rekisterissä olevista tiedoista, jotka voivat koskea mitä tahansa ilmoitettua käsittelyä.

5 JAKSO

REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA MENETTELY

16 artikla

Yleiset säännökset

1.   Tässä jaksossa säädettyjä rekisteröidyn oikeuksia voi käyttää ainoastaan asianomainen henkilö tai poikkeustapauksissa hänen puolestaan toimiva muu henkilö, jolla on asianmukainen valtakirja. Pyynnöt osoitetaan kirjallisesti asianomaiselle rekisterinpitäjälle, ja niistä toimitetaan jäljennös TVH:lle, joka tarvittaessa avustaa rekisteröityä asianomaisen rekisterinpitäjän tunnistamisessa. TVH toimittaa tarvittavat lomakkeet. Rekisterinpitäjä hyväksyy pyynnön ainoastaan, jos lomake on täytetty kokonaan ja asianosaisen henkilöllisyys on tarkistettu asianmukaisesti. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö on maksutonta.

2.   Rekisterinpitäjä lähettää hakijalle vastaanottotodistuksen viiden työpäivän kuluessa hakemuksen rekisteröinnistä. Jos asiasta ei muuta säädetä, rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön viimeistään viidentoista työpäivän kuluttua sen rekisteröinnistä joko myönteisesti tai ilmoittaa kirjallisesti syyt pyynnön epäämiseen kokonaan tai osittain varsinkin tapauksissa, joissa hakijaa ei pidetä rekisteröitynä.

3.   Jos rekisteröidyn oikeuksien käytössä havaitaan virheellisyyksiä tai ilmeisiä väärinkäytöksiä ja jos rekisteröity väittää käsittelyä säännösten vastaiseksi, rekisterinpitäjän on neuvoteltava pyynnöstä TVH:n kanssa ja/tai pyydettävä rekisteröityä kääntymään TVH:n puoleen, joka päättää pyynnön harkittavaksi ottamisesta ja käsittelyn jatkamisesta.

4.   Kuka tahansa asianomainen henkilö voi kääntyä TVH:n puoleen saadakseen tietoja tiettyyn tapaukseen liittyvästä oikeuksien käytöstään. Jokainen rekisteröity voi tehdä Euroopan tietosuojavaltuutetulle valituksen, jos hän katsoo asetuksen mukaisia oikeuksiaan loukatun henkilötietojensa käsittelyn johdosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden oikeussuojakeinojen käyttöä.

17 artikla

Tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada esteittä rekisterinpitäjältä milloin tahansa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta asetuksen 13 artiklan a–d kohdassa tarkoitetut tiedot toivomuksensa mukaan joko siten, että hän tutustuu asiakirjoihin toimielimen tiloissa tai siten, että hänelle toimitetaan niistä jäljennös, mukaan lukien sähköisessä muodossa oleva jäljennös, jos sellainen on tarpeen.

18 artikla

Oikaisuoikeus

Kussakin virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja koskevassa rekisteröidyn oikaisupyynnössä on ilmoitettava asianomaiset tiedot sekä oikaisutiedot. Rekisterinpitäjän on käsiteltävä asia viipymättä.

19 artikla

Suojaamisoikeus

Rekisterinpitäjä käsittelee viipymättä asetuksen 15 artiklassa tarkoitettua tietojen suojaamista koskevat pyynnöt. Pyynnössä on yksilöitävä asianomaiset tiedot sekä syyt niiden suojaamiseen. Rekisterinpitäjä ilmoittaa pyynnön tehneelle rekisteröidylle edeltäkäsin suojauksen poistamisesta.

20 artikla

Poistamisoikeus

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan viipymättä tiedot, jos niitä on käsitelty laittomasti ja erityisesti jos asetuksen 4–10 artiklan säännöksiä on loukattu. Pyynnössä on ilmoitettava asianomaiset tiedot sekä syyt laittomaan käsittelyyn tai todisteet siitä. Automaattisissa arkistointijärjestelmissä poistaminen varmistetaan pääsääntöisesti kaikin käytettävissä olevin teknisin keinoin, jotka tekevät mahdottomaksi poistettujen tietojen myöhemmän käsittelyn. Jos tietoja ei teknisistä syistä voida poistaa, rekisterinpitäjän on neuvoteltava asiasta TVH:n ja poistoa pyytäneen henkilön kanssa ja sen jälkeen välittömästi suojattava kyseiset tiedot.

21 artikla

Ilmoitus sivullisille

Jos tiedot oikaistaan, suojataan tai poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä, hän voi vaatia, että rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta sivullisille, joille hänen henkilötietojaan on luovutettu, jollei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai vaadi kohtuutonta vaivaa.

22 artikla

Vastustusoikeus

Rekisteröity voi asetuksen 18 artiklan mukaisesti vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä sekä hänen henkilötietojensa luovuttamista tai käyttöä. Pyyntöön on sisällytettävä asianomaiset tiedot ja vastustuksen perustelut. Jos vastustus on perusteltu, kyseisiä tietoja ei enää käsitellä.

23 artikla

Automaattiset yksittäispäätökset

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta asetuksen 19 artiklan mukaisesti automaattisen yksittäispäätöksen kohteeksi, jollei päätös ole nimenomaisesti kansallisessa tai yhteisön lainsäädännössä sallittu tai Euroopan tietosuojavaltuutettu ole siihen antanut suostumustaan rekisteröidyn oikeutetut edut suojaten. Kummassakin tapauksessa rekisteröidyllä on mahdollisuus esittää edeltäkäsin näkemyksensä asiasta ja neuvotella siitä TVH:n kanssa.

24 artikla

Poikkeukset ja rajoitukset

1.   Rekisterinpitäjä voi rajoittaa tämän päätöksen 17–21 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia, sikäli kuin rajoitus on selvästi perusteltavissa asetuksen 20 artiklan mukaisilla oikeutetuilla syillä. Ehdotonta tarvetta lukuun ottamatta rekisterinpitäjä kuulee ensin TVH:ta, jonka lausunto ei ole toimielintä sitova. Rekisterinpitäjä vastaa viipymättä oikeuksien käyttöön sovellettavia poikkeuksia ja rajoituksia koskeviin pyyntöihin ja perustelee päätöksensä.

2.   Jokainen, jota asia koskee, voi pyytää Euroopan tietosuojavaltuutettua soveltamaan asetuksen 47 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

6 JAKSO

TUTKINTAMENETTELY

25 artikla

Käytännön säännöt

1.   Tutkintapyynnöt on osoitettava kirjallisesti TVH:lle käyttämällä hänen käyttöön asettamaansa erityistä lomaketta. Jos kyseessä on tutkinnan pyytämistä koskevan oikeuden ilmeinen väärinkäyttö (esimerkiksi sama henkilö on hiljattain tehnyt samanlaisen pyynnön), TVH ei ole velvoitettu antamaan vastausta pyynnön esittäneelle henkilölle.

2.   TVH:n on lähetettävä 15 päivän kuluessa pyynnön saamisesta vastaanottotodistus nimittävälle viranomaiselle tai tutkinnan toimeksiantaneelle henkilölle ja tarkistettava, onko pyyntö käsiteltävä luottamuksellisena.

3.   TVH:n on pyydettävä kyseessä olevasta tietojenkäsittelystä vastaavalta rekisterinpitäjältä kirjallinen lausunto asiasta. Rekisterinpitäjän on toimitettava vastauksensa TVH:lle 15 päivän kuluessa. TVH saattaa pyytää lisätietoja muilta tahoilta, kuten esimerkiksi neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksiköltä ja tietoturvatoimistolta (INFOSEC). Hän voi myös tarvittaessa pyytää neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoa. Tiedot tai lausunto on toimitettava TVH:lle 30 päivän kuluessa.

4.   TVH:n on raportoitava nimittävälle viranomaiselle tai pyynnön tehneelle henkilölle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

7 JAKSO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

26 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

(3)  Neuvoston päätös 2004/338/EY, Euratom, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta (EUVL L 106, 15.4.2004, s. 22).

(4)  Neuvoston päätös 2001/264/EY, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta (EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1), päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/194/EY (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  Neuvoston pääsihteerin, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2001, hyvän hallintotavan säännöstöstä Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle ja sen henkilöstölle yhteyksissä yleisöön työasioissa (EYVL C 189, 5.7.2001, s. 1).

(6)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1).

(7)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


Komissio

21.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/23


KOMISSION SUOSITUS,

tehty 16 päivänä syyskuuta 2004,

Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan kansallisen matkailuhallinnon välillä tehdyn Kiinan kansantasavallasta tulevien matkailijaryhmien viisumiasioita ja niihin liittyviä seikkoja koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanemisesta jäsenvaltioiden konsulaattien puolesta (ADS)

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2886)

(2004/645/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan kansallisen matkailuhallinnon välillä tehdyssä Kiinan kansantasavallasta tulevien matkailijaryhmien viisumiasioita ja niihin liittyviä seikkoja koskevassa yhteisymmärryspöytäkirjassa (1) määrätään erityisestä hakumenettelystä, joka poikkeaa yhteisessä konsuliohjeistossa (CCI) vahvistetuista viisumeja koskevista yhteisistä säännöistä, jotta ryhmissä matkustaville Kiinan kansalaisille voidaan helpommin myöntää lyhytaikaisia viisumeja yhteisön alueelle matkustamista varten. Yhteisymmärryspöytäkirja (ADS-yhteisymmärryspöytäkirja) tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

(2)

Korkeatasoisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä erityisesti laittoman siirtolaisuuden torjumiseksi ja sen estämiseksi, että hakijat alkavat etsiä Kiinan kansantasavallassa edullisimman viisumikohtelun tarjoavaa jäsenvaltion konsulaattia, jäsenvaltioiden on pantava ADS-yhteisymmärryspöytäkirja täytäntöön yhdenmukaisesti, ja sen vuoksi on tarpeen luoda yhteiset täytäntöönpanomenettelyt Kiinan kansantasavallassa sijaitseville jäsenvaltioiden konsulaateille.

(3)

Yhteiset menettelyt perustuvat ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan määräyksiin, joilla luodaan yhdenmukainen lähestymistapa erilaisille tapauksille, kuten viisumin hakumenettelylle ja valtuutuksen peruuttamiselle silloin, kun EY:n ja/tai Kiinan lainsäädäntöä rikotaan.

(4)

CCI:ssä kuvattuja viisumihakemusten perussääntöjä ja erityisesti paikallisia konsulaatteja koskevia sääntöjä on soveltuvin osin käytetty lähtökohtana yhteisten menettelyjen määrittelyssä.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi tässä yhteydessä noudatettava yhteistä lähestymistapaa Kiinan kansantasavallan nimeämien matkatoimistojen valtuuttamiseksi ja kiinalaisten matkatoimistojen nimeämiä kuriireja koskevan luettelon laatimiseksi.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi sovellettava yhdenmukaisia seuraamuksia tapauksissa, joissa valtuutettu kiinalainen matkatoimisto rikkoo yhteisön sääntöjä, yksityisten hallintovirastojen, matkatoimistojen tai ryhmämatkojen järjestäjien käsittelemiä viisumihakemuksia koskevien CCI:n sääntöjen mukaisesti.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi vaadittava viisumihakemuksilta samoja todistusasiakirjoja ja tietoja ja selvitettävä tarvittaessa vaadittavien asiakirjojen sisältö. Lisätietoja voidaan pyytää kunkin viisumihakemuksen tapauskohtaisen arvioinnin perusteella.

(8)

ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanoon osallistuvien jäsenvaltioiden olisi lisättävä yhteistyötään Kiinan kansantasavallassa ja kehitettävä menetelmä, jolla vaihdetaan tietoja sääntöjenvastaisuuksista ja muusta havaitusta nimettyjen kuriirien tai valtuutettujen matkatoimistojen epäilyttävästä käytöksestä, sekä helpotettava tietojen käsittelyä.

(9)

Komissio edustaa yhteisöä ADS-yhteisymmärryspöytäkirjalla perustetussa ADS-komiteassa ja toimittaa asianomaiset tiedot ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanosta Kiinan kansantasavallan viranomaisille. Koska komissio toimii Euroopan yhteisön edustajana ADS-komiteassa, olisi sen osallistuttava jäsenvaltioiden puolesta paikalliseen yhteistyöjärjestelmään, jolla varmistetaan säännölliset ja joustavat tiedot ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanosta.

(10)

Jäsenvaltioiden, jotka eivät ole ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan osapuolia vaan ovat tehneet vastaavanlaiset kahdenväliset sopimukset Kiinan kansantasavallan kanssa, olisi myös voitava osallistua paikalliseen yhteistyöjärjestelmään. Norjaa ja Islantia olisi myös pyydettävä osallistumaan konsulaattien väliseen yhteistyöjärjestelmään heti sen jälkeen, kun ne ovat allekirjoittaneet vastaavanlaiset kahdenväliset sopimukset Kiinan kansantasavallan kanssa,

SUOSITTELEE:

ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan tehokkaan täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi noudatettava seuraavia yhteisiä täytäntöönpanomenettelyjä:

1.

Kiinan kansantasavallassa sijaitsevien jäsenvaltioiden konsulaattien olisi myönnettävä kullekin nimetylle matkatoimistolle valtuutustodistus. Valtuutustodistusten olisi oltava ulkoasultaan samanlaisia, ja niissä on oltava mm. sarjanumero, yrityksen rekisteröintinumero, nimi ja muita matkatoimistoa koskevia merkityksellisiä tietoja. Todistus saa olla voimassa enintään yhden vuoden ajan.

Yhden jäsenvaltion myöntämä valtuutustodistus olisi tunnustettava muissa jäsenvaltioissa.

Kun nimetty matkatoimisto esittäytyy ensimmäistä kertaa jäsenvaltion konsulaatissa, tämän olisi rekisteröitävä käynnin päivämäärä ja aika ja toimitettava komissiolle kaikki asiaa koskevat tiedot. Tämän konsulaatin olisi myönnettävä valtuutustodistus, jos komissio vahvistaa, että kyseinen matkatoimisto ei ole aiemmin ottanut yhteyttä muihin konsulaatteihin.

2.

Kaikille valtuutettujen matkatoimistojen nimittämille kuriireille olisi annettava henkilökortti, jossa on kuriirin kuva ja mm. hänen nimensä, syntymäaikansa, henkilötodistuksen numero sekä valtuutetun matkatoimiston nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttien olisi oltava voimassa enintään yhden vuoden ajan. Kiinan kansantasavallassa sijaitsevien jäsenvaltioiden konsulaattien olisi myönnettävä ne, ja niiden olisi oltava ulkomuodoltaan samanlaisia.

Komissio laatii Kiinan kansantasavallan toimittamien tietojen perusteella kuriireja koskevan yhteisen luettelon, jonka se antaa tiedoksi kaikille jäsenvaltioille sen jälkeen, kun nämä ovat tarkastaneet sen. Komissio päivittää luettelon joka kerta, kun se saa tiedon muutoksesta, ja se ilmoittaa muutoksista kaikille Kiinan kansantasavallassa sijaitseville jäsenvaltioiden konsulaateille.

3.

Kun valtuutettu kiinalainen matkatoimisto rikkoo EY:n ja/tai Kiinan lainsäädäntöä esim. helpottamalla laitonta siirtolaisuutta, jonkin Kiinan kansantasavallassa sijaitsevan jäsenvaltion konsulaatin olisi peruttava matkatoimiston valtuutus. Jäsenvaltion konsulaatin tekemä valtuutuksen purkaminen tulee voimaan välittömästi kaikissa jäsenvaltioissa. Jotta jäsenvaltiot soveltavat langetettua seuraamusta yhdenmukaisesti, kyseessä olevan konsulaatin olisi ilmoitettava valtuutuksen peruuttamisesta viipymättä komissiolle ja muille Kiinan kansantasavallassa sijaitseville jäsenvaltioiden konsulaateille. Valtuutuksen purkamista voidaan olosuhteista riippuen tarkastella uudelleen, jos esimerkiksi valtuutettu matkatoimisto todistaa, että EY:n ja/tai Kiinan lainsäädäntöä rikkoi ainoastaan yksi sen työntekijöistä, joka ei enää työskentele kyseisessä matkatoimistossa.

Kiinan kansantasavallassa sijaitsevat jäsenvaltioiden konsulaatit voivat antaa varoituksia valtuutetuille matkatoimistoille, jos ne epäilevät toimiston syyllistyneen vähäisiin rikkomuksiin. Komissiolle ja muille jäsenvaltioiden paikallisille konsulaateille olisi ilmoitettava asiasta viipymättä.

Komissio ilmoittaa Kiinan viranomaisille kaikista valtuutuksen peruutuksista ja valtuutetuille matkatoimistoille annetuista varoituksista.

4.

Jäsenvaltioiden olisi pyydettävä, että ADS-viisumihakemuksiin liitetään tämän suosituksen liitteessä lueteltavat asiakirjat. Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi pyydettävä lisätietoja. Ne voivat pyytää hakijaa henkilökohtaiseen tai puhelimitse käytävään haastatteluun, toimittamaan todistuksen rahavaroista (pankkiote), antamaan kirjallisen vahvistuksen työsuhteesta tai pyytää molempien vanhempien kirjallista suostumusta silloin, kun on kyse alaikäisestä henkilöstä.

5.

ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan moitteettoman täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi tarjottava Kiinan kansantasavallassa sopivia koulutustilaisuuksia sellaisten valtuutettujen matkatoimistojen henkilökunnalle, joita ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpano koskee.

6.

Jäsenvaltioiden ja komission olisi tehtävä yhteistyötä Kiinan kansantasavallassa ja järjestettävä määräajoin pidettäviä tapaamisia varmistaakseen, että tiedot toimitetaan ja käsitellään säännöllisesti ja joustavasti, että sääntöjenvastaisuuksien havaitsemisesta tai muusta valtuutettujen matkatoimistojen epäilyttävästä käytöksestä saadut kokemukset tulevat tietoon ja että ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan käytännön soveltamista koskevat parhaat käytänteet kehitetään.

7.

Tämä suositus osoitetaan kaikille jäsenvaltioille, jotka ovat Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan välisen ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan osapuolia.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

António VITORINO

Komission jäsen


(1)  EUVL L 83, 20.3.2004, s. 14.


LIITE

Ryhmää koskevat yleiset tiedot

1)

Nimilista kaikista ryhmän jäsenistä, heidän passinumeronsa, jäljennös passin henkilötietosivusta ja jäljennökset henkilötodistuksista.

2)

Valtuutetun matkatoimiston edustajan allekirjoittama ilmoitus, jossa on yksityiskohtainen matkaohjelma, kuten tiedot Kiinan kansantasavallasta lähtevästä edestakaisesta lennosta, ryhmän käyttämien hotellien nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja faksinumerot sekä päivämäärät, joina ryhmä majoittuu kussakin hotellissa, ja tiedot siitä, kuinka ryhmä matkustaa eri paikkojen välillä. Lisäksi mainitaan matkaohjelman mahdolliset muutokset, jotka tehtiin, kun viisumihakemusten käsittely oli vielä kesken.

3)

Lentovaraus ja lentoyhtiön vahvistus Kiinan kansantasavallan ja Euroopan välisestä edestakaisesta lennosta (sekä luettelo matkustajien nimistä).

4)

Todiste matkakustannusten maksamisesta.

5)

Ryhmän (tai jokaisen ryhmän jäsenen) vakuutus, joka on voimassa kaikilla niillä jäsenvaltioiden alueilla, joilla ryhmä vierailee matkaohjelman mukaan. Vakuutuksen on oltava voimassa koko matkan ajan. Vakuutuksen arvon on oltava vähintään 30 000 euroa ja sen on katettava kaikki lääketieteellisistä syistä tapahtuvasta kotimaahan palauttamisesta, hätätilanteessa annettavasta lääkehoidosta ja/tai kiireellisestä sairaalahoidosta mahdollisesti aiheutuvat kulut.

6)

Matkanjohtajan nimi.

7)

Euroopassa sijaitsevan yhteistyökumppaniksi nimetyn matkanjärjestäjän nimi ja yhteystiedot.

8)

Euroopassa sijaitsevan yhteistyökumppaniksi nimetyn matkanjärjestäjän antama vahvistus siitä, että matkaohjelmassa mainittu majoitus ja kuljetus tarjotaan Euroopassa kaikille ryhmän jäsenille.

Jokaisesta ryhmän jäsenestä

9)

Asianmukaisesti täytetty viisumihakemuslomake, jonka jokainen hakija on allekirjoittanut, sekä äskettäin otettu valokuva.

10)

Passi, joka on voimassa vähintään 90 päivää viisumin voimassaolon päättymisen jälkeen.