ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 424A

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
8. joulukuuta 2020


Sisältö

Sivu

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Yhteisön kasvilajikevirasto

2020/C 424 A/01

Hakuilmoitus: Yhteisön kasvilajikeviraston valituslautakunnan varapuheenjohtajan toimi

1


FI

 


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Yhteisön kasvilajikevirasto

8.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 424/1


HAKUILMOITUS: YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN TOIMI

(2020/C 424 A/01)

 

VIRASTON JA SEN VALITUSLAUTAKUNNAN KUVAUS

Yhteisön kasvilajikevirasto, jäljempänä ”CPVO” tai ”virasto”, on riippumaton EU:n virasto. Se on perustettu yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2100/94 (1). CPVO on yhteisön kasvinjalostajanoikeusjärjestelmää hallinnoiva EU:n virasto, jolla on oikeushenkilöys. Kasvinjalostajanoikeusjärjestelmällä suojellaan uusiin kasvilajikkeisiin liittyviä immateriaalioikeuksia Euroopan unionin tasolla. CPVO:n tehtävänä on toteuttaa tehokas immateriaalioikeuksien järjestelmä, joka tukee uusien kasvilajikkeiden luomista yhteiskunnan hyödyksi, ja edistää tämän järjestelmän toimintaa.

Virasto sijaitsee Angers’ssa Ranskassa. Sen henkilöstöön kuuluu noin 50 jäsentä, ja sen vuosibudjetti on noin 20 miljoonaa euroa. Budjetti rahoitetaan pääasiassa viraston perimien maksujen tuotolla.

Lisätietoja saa internetosoitteesta http://www.cpvo.europa.eu.

Edellä mainitussa asetuksessa (EY) N:o 2100/94 säädetään yhden tai useamman valituslautakunnan perustamisesta viraston yhteyteen. Valituslautakunnan perustamisesta säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 874/2009 (2). Valituslautakunta päättää valituksista, jotka on tehty viraston päätöksistä. Päätökset voivat koskea muun muassa yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien myöntämistä tai epäämistä, oikeuksien myöntämisestä esitettyjä vastalauseita, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien mitättömyyttä tai peruuttamista taikka pakkolupien myöntämistä tai epäämistä.

Valituslautakunta koostuu puheenjohtajasta, kahdesta muusta jäsenestä ja heidän varajäsenistään. Valituslautakunta voi kutsua kaksi ylimääräistä jäsentä, jos se katsoo, että valituksen luonne niin vaatii.

TOIMEN KUVAUS

CPVO hakee varapuheenjohtajaa viraston valituslautakuntaan. Puheenjohtajan poissa ollessa puheenjohtajan tehtävistä huolehtii hänen sijaisensa.

Tällaisessa tilanteessa varapuheenjohtaja

valitsee tapauskohtaisesti valituslautakunnan muut jäsenet ja heidän sijaisensa viraston hallintoneuvoston laatimalta pätevien jäsenten listalta;

johtaa viraston valituslautakuntaa ja käyttää puheenjohtajalle asetuksen (EY) N:o 2100/94 nojalla annettuja valtuuksia.

Valituslautakunnan varapuheenjohtajan on oltava riippumaton. Häntä eivät päätöksenteossa sido mitkään ohjeet.

Lisätietoa valituslautakunnasta on saatavilla osoitteesta http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/community-plant-variety-rights/board-of-appeal

NIMITTÄMINEN

Valituslautakunnan varapuheenjohtajan tämänhetkinen toimikausi päättyy 14. lokakuuta 2021. Asetuksessa (EY) N:o 2100/94 säädetään, että Euroopan unionin neuvosto päättää varapuheenjohtajan nimittämisestä ehdokaslistan perusteella ja että Euroopan komissio esittää kyseisen listan saatuaan yhteisön kasvilajikeviraston hallintoneuvoston lausunnon.

Tämän hakuilmoituksen tarkoituksena on, että komissio voi laatia ehdokaslistan valituslautakunnan varapuheenjohtajan toimea varten. Ehdokaslista toimitetaan myöhemmin neuvostolle. On huomattava, ettei nimen lisääminen listaan takaa nimittämistä.

Euroopan komissio perustaa valintalautakunnan, joka kutsuu haastatteluun hakijat, jotka ansioidensa ja jäljempänä esitettyjen kriteerien perusteella täyttävät parhaiten toimen erityiset vaatimukset. Haastattelujen jälkeen Euroopan komissio laatii ehdokaslistan, joka toimitetaan viraston hallintoneuvostolle lausuntoa varten ennen kuin se välitetään edelleen neuvostolle. Ehdokkaat voidaan kutsua haastatteluun asiasta vastaavan komission jäsenen kanssa.

Toimikausi on viisi vuotta. Se voidaan uusia asetuksen (EY) N:o 2100/94 mukaisesti.

VAATIMUKSET

Ehdokkaan on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen.

Ehdokas ei saa hoitaa muita tehtäviä yhteisön kasvilajikevirastossa.

Ehdokkaalla on oltava erittäin hyvä englannin kielen taito (3). Muiden EU:n virallisten kielten taito katsotaan eduksi.

Ehdokkaalla on myös oltava

oikeustieteen alan korkeakoulututkinto tai pätevyys, joka perustuu immateriaalioikeuksien tai kasvilajikkeiden rekisteröinnin alalla hankittuun tunnustettuun kokemukseen

tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään 10 vuoden työkokemus (4), josta merkittävä osa liittyy immateriaalioikeuksiin; kasvinjalostajanoikeuksien tuntemus katsotaan eduksi

oikeudellinen kokemus tai muu asiaankuuluva kokemus immateriaalioikeuksien alalta katsotaan eduksi, kuten myös kokemus hallinto- ja johtotehtävistä, mieluiten jäsenvaltion julkishallinnossa tai hallitustenvälisessä järjestössä.

TYÖSUHTEEN EHDOT

Puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtajan odotetaan olevan käytettävissä osa-aikaisesti valitusten käsittelemiseksi sitä mukaa, kun niitä ilmenee. Varapuheenjohtajan ei siten tarvitse keskeyttää senhetkistä ammatillista toimintaansa, mutta tällainen toiminta ei saa olla ristiriidassa valituslautakunnan jäsenten riippumattomuutta koskevan vaatimuksen kanssa. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja, jäljempänä ”henkilöstösäännöt”, ei sovelleta valituslautakunnan puheenjohtajaan, varapuheenjohtajaan ja jäseniin, jotka eivät jo ennestään kuulu Euroopan unionin henkilöstöön (ks. asetuksen (EY) N:o 2100/94 31 ja 47 artikla).

Varapuheenjohtajan on annettava ilmoitus sidonnaisuuksista, joiden voidaan katsoa olevan ristiriidassa hänen valituslautakuntatehtäviensä kanssa.

Varapuheenjohtajan odotetaan olevan käytettävissä näihin tehtäviin vähintään 10 päivää kalenterivuodessa.

CPVO:n hallintoneuvoston 19. syyskuuta 2019 tekemässä päätöksessä todetaan seuraavaa:

1.

EU:n toimielimen, viraston, elimen tai viranomaisen palveluksessa olevat henkilöt, jotka nimitetään CPVO:n valituslautakuntaan, eivät voi saada palkkaa muilta EU:n toimielimiltä, vaan ainoastaan korvausta virkamatkakuluistaan (ks. henkilöstösäännöt). Tämän vuoksi on aiheellista, että nimittämisestä CPVO:n valituslautakunnan varapuheenjohtajaksi sovitaan asianomaisen EU:n toimielimen tai viraston kanssa.

2.

CPVO voi tehdä EU:n toimielimen tai viraston kanssa palvelutasosopimuksen tai yhteisymmärryspöytäkirjan ehdoista, jotka koskevat CPVO:n valituslautakunnassa toimivien henkilöstön jäsenten kuluja (myös virkamatkakuluja).

Valituslautakunnan varapuheenjohtajalle, joka ei ole EU:n työntekijä, maksettava palkkio muodostuu seuraavasti:

Palkkio tosiasiallista työpäivää kohti (1 päivä / 8 tuntia): 500 (euroa).

Enimmäispalkkio yhtä valitusta kohti: 7 500 (euroa).

Kyseisen palkkion lisäksi varapuheenjohtaja saa

a.

korvauksen matka- ja majoituskuluista niiden uusimpien sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat CPVO:n kokouksiin tulevien tai CPVO:n puolesta kokouksiin matkustavien asiantuntijoiden korvauksia;

b.

yhden lisätyöpäivän matkustamiseen Angers’hen ja Angers’sta edellyttäen, että suullinen kuuleminen tosiasiallisesti järjestetään ja matkustaminen kestää yli tunnin. Jos valituslautakunta käsittelee useita tapauksia yhden päivän tai usean peräkkäisen päivän aikana, matkustamiseen annetaan vain yksi lisäpäivä.

Valituslautakunnan kuulemiset pidetään CPVO:n toimipaikassa Angers’ssa, Ranskassa, tai virtuaalisesti.

YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET

Euroopan komissio ja CPVO noudattavat henkilöstösääntöjen 1 d artiklan mukaista tasa-arvopolitiikkaa ja syrjimättömyyden periaatetta (5).

HAKEMUS

Hakijan on ennen hakemuksensa jättämistä varmistettava, että hän täyttää kaikki hakuedellytykset, erityisesti tutkintoa, korkean tason työkokemusta ja kielitaitoa koskevat vaatimukset. Jos jokin edellytyksistä ei täyty, hakemus hylätään automaattisesti.

Hakijoiden on tehtävä hakemuksensa rekisteröitymällä seuraavalla verkkosivustolla ja noudatettava ohjeita hakumenettelyn eri vaiheista:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Hakijalla on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite. Sitä käytetään sekä haun vahvistamiseen että yhteydenpitoon hakijan kanssa menettelyn aikana. Sähköpostiosoitteen muutoksista on siksi ilmoitettava Euroopan komissiolle.

Hakijan on liitettävä hakemukseensa ansioluettelo pdf-muodossa ja laadittava verkossa vapaamuotoinen hakemuskirje (enintään 8 000 merkkiä). Ansioluettelo ja vapaamuotoinen hakemuskirje voidaan jättää millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä.

Kun hakija on lähettänyt hakemuksensa eteenpäin sivustolla, hän saa sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan, että hakemus on rekisteröity. Jos hakija ei saa vahvistusviestiä, hakemusta ei ole rekisteröity!

Hakuprosessin etenemistä ei ole mahdollista seurata verkossa. Euroopan komissio ottaa suoraan yhteyttä hakijaan hakemuksen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Lisätietoja ja/tai apua teknisiin ongelmiin saa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Toiminnallisista syistä ja jotta valintamenettely voitaisiin saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti – mikä on sekä hakijoiden että toimielinten edun mukaista – valintamenettelyssä käytetään vain englannin kieltä (6).

HAKUAIKA

Haku päättyy 19. tammikuuta 2021 klo 12.00 Brysselin aikaa.

Hakija on vastuussa hakemuksen tekemisestä verkossa hyvissä ajoin. Hakemuksen tekemistä ei kannata jättää hakuajan viimeisiin päiviin, sillä verkkoliikenteen ruuhkien tai yhteyskatkosten takia haku ei välttämättä onnistu ensi yrittämällä. Tietojen syöttäminen ei ole mahdollista enää hakuajan päätyttyä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

TÄRKEÄÄ TIETOA HAKIJOILLE

Hakijoita muistutetaan siitä, että valintalautakuntien työ on luottamuksellista. Hakijat eivät tämän vuoksi saa itse tai toisen henkilön välityksellä olla suoraan tai välillisesti yhteydessä lautakuntien jäseniin. Kaikki kyselyt on osoitettava asiaa käsittelevän lautakunnan sihteeristölle.

TIETOSUOJA

Komissio huolehtii siitä, että hakijoiden henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (7). Erityistä huomiota kiinnitetään tietojen luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan.


(1)  EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 874/2009, annettu 17 päivänä syyskuuta 2009, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa (EUVL L 251, 24.9.2009, s. 3).

(3)  Valintalautakunta varmistaa, etteivät kieltä äidinkielenään puhuvat saa aiheetonta etua.

(4)  Työkokemus otetaan huomioon vain, jos se on hankittu todellisessa työsuhteessa, joka määritellään tosiasiallisesti tehdyksi palkalliseksi työksi työntekijänä (millä tahansa työsopimuksella) tai palveluntarjoajana. Osa-aikatyö lasketaan todistettavasti työskenneltyjen tuntien prosenttiosuutena täydestä työajasta. Äitiys-/vanhempain-/adoptiovapaa otetaan huomioon, jos se pidetään työsopimuksen puitteissa. Tohtorinopinnot rinnastetaan työkokemukseen myös siinä tapauksessa, että niistä ei ole maksettu palkkaa, kuitenkin enintään kolmen vuoden ajalta, edellyttäen että tohtorintutkinto on suoritettu hyväksytysti. Tietty ajanjakso voidaan ottaa huomioon vain kerran.

(5)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN

(6)  Valintalautakunta varmistaa, etteivät kieltä äidinkielenään puhuvat saa aiheetonta etua.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).