Linja-automatkustajien oikeudet

Linja-automatkustajilla, vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt mukaan lukien, on samat oikeudet kaikkialla Euroopan unionissa (EU). Nämä oikeudet, kuten oikeus saada tietoa ja oikeus korvaukseen peruuntumis- tai viivästymistapauksissa, täydentävät meri- ja sisävesiliikenteen, lentoliikenteen ja rautatieliikenteen matkustajien vastaavia oikeuksia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

TIIVISTELMÄ

Linja-automatkustajilla, vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt mukaan lukien, on samat oikeudet kaikkialla Euroopan unionissa (EU). Nämä oikeudet, kuten oikeus saada tietoa ja oikeus korvaukseen peruuntumis- tai viivästymistapauksissa, täydentävät meri- ja sisävesiliikenteen, lentoliikenteen ja rautatieliikenteen matkustajien vastaavia oikeuksia.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään säännöt, jotka koskevat säännöllistä liikennettä * käyttäviä matkustaja, jotka matkustavat EU:n sisällä ja joiden matka on 250 kilometriä tai enemmän. Osaa säännöksistä sovelletaan kaikkiin, myös lyhyempiin matkoihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Pitkien yli 250 kilometrin mittaisten matkojen osalta asetuksessa todetaan seuraavaa:

Tämän lisäksi alle 250 kilometrin mittaisten matkojen osalta säädetään seuraavista seikoista:

Asetus antaa mahdollisuuden vapauttaaasetuksen soveltamisesta säännöllisen kotimaanliikenteen sekä liikenteen, josta merkittävä osa tapahtuu säännöllisesti unionin ulkopuolella.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1.3.2013 alkaen.

TAUSTAA

Linja-automatkustajien oikeuksia käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

KESKEISET TERMIT

*säännöllinen liikenne: tavanomainen linja-autoliikenne määrätyllä reitillä ja ennalta vahvistetuilla pysähdyspaikoilla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 181/2011

20.3.2011

-

EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1-12

Viimeisin päivitys: 02.06.2020