Tieliikenneturvallisuus: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan komission tiedonanto (COM(2010) 389 final) - Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta 2011–2020

EUROOPAN KOMISSION TIEDONANNON TARKOITUS

Euroopan komission mukaan tieliikenneturvallisuutta parantavia toimia on edelleen vahvistettava, vaikka tieliikenneturvallisuus onkin parantunut Euroopan unionissa (EU) vuosina 2003–2010 toteutetun kolmannen tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen toimintaohjelman (RSAP) myötä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tieliikenneturvallisuuden poliittisten suuntaviivojen (2011–2020) tavoitteena on muodostaa yleiset puitteet ja haastavat tavoitteet, jotka ohjaavat kansallisia ja paikallisia strategioita, toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Yleisten puitteiden sisällä komissio pitää tarpeellisena:

Periaatteet ja tulostavoite

Komissio on määritellyt kolme pääperiaatetta:

Vuosien 2003–2010 kolmannen tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen toimintaohjelman (RSAP) jälkeen komissio ehdottaa, että tulostavoitteena olisi edelleen tieliikennekuolemien puolittaminen EU:ssa vuoteen 2020 mennessä vuodesta 2010 alkaen. Tämä osoittaa, että EU on selkeästi sitoutunut tieliikenneturvallisuuden parantamiseen. Yhteisen tulostavoitteen tarkoituksena on taata EU:n kansalaisille yhdenmukaisempi tieliikenneturvallisuus koko EU:ssa. Komissio kannustaa yksittäisiä EU-maita osallistumaan kansallisten tieliikenneturvallisuusstrategioidensa kautta yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Poliittisista suuntaviivoista heinä–joulukuussa 2009 järjestetyssä julkisessa kuulemisessa ehdotettiin tavoitteeksi tieliikenteessä tapahtuvien vakavien loukkaantumisten määrän vähentämistä. Kun yhteinen määritelmä ”vakaville loukkaantumisille” on vahvistettu, komissio aikoo lisätä vuoden 2020 jälkeisiin tieliikenneturvallisuuden poliittisiin suuntaviivoihin yhteisen ”loukkaantumisten vähentämistavoitteen”.

Strategiset tavoitteet

Komissio on vahvistanut seitsemän tavoitetta, joihin liittyviä toimia ehdotetaan niin EU:n kuin EU-maiden tasolla:

Eurooppalaisten tieliikenneturvallisuuden poliittisten suuntaviivojen 2011–2020 täytäntöönpano

EU-maiden ja komission välinen avoin yhteistyö helpottaa EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa. EU-mailla on oltava lisäksi kansalliset tieliikenneturvallisuussuunnitelmat, joihin kuuluvat myös erityiset kansalliset, EU-maiden erityistilanteen mukaiset tavoitteet.

Komissio pyrkii parantamaan nykyisiä tietojenkeruu- ja analyysityökaluja, kuten EU:n CARE-liikenneonnettomuustietokantaa, joka perustettiin neuvoston päätöksellä 93/704/EY, sekä tieliikenneturvallisuuden eurooppalaista seurantakeskusta (ERSO), joka julkaisee internetissä eurooppalaisia tieliikenneturvallisuustietoja.

TAUSTAA

Lisätietoa löytyy tieliikenneturvallisuutta käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020 (COM(2010) 389 final, 20.7.2010)

Viimeisin päivitys: 09.05.2016