Siviili-ilmailun turvaaminen EU:n laajuiset säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 300/2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yhteiset perusvaatimukset siviili-ilmailun turvaamiseksi

Näihin vaatimuksiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat:

Marraskuussa 2015 Euroopan komissio hyväksyi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2015/1998. Siinä säädetään yksityiskohtaisista toimenpiteistä näiden turvavaatimusten täytäntöönpanemiseksi ja kumotaan aikaisempi asetus (asetus (EU) N:o 185/2010), jota oli muutettu yli 20 kertaa. Myös asetusta (EU) N:o 2015/1998 on sen hyväksymisen jälkeen muutettu useita kertoja.

Muutoksilla muutetaan niiden EU:n ulkopuolisten maiden luetteloa, joiden soveltamien vaatimusten tunnustetaan vastaavan EU:n vaatimuksia, ja otetaan käyttöön uusia sääntöjä, jotka koskevat

EU-maita, lentoasemia ja toiminnanharjoittajia koskevat vaatimukset

EU-maiden on

Lentoasemien, lentoliikenteen harjoittajien ja yksiköiden on

Komission tekemät tarkastukset

Komissio tekee tarkastuksia yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa ja voi tarkastaa myös ennalta ilmoittamatta lentokenttiä, lentoliikenteen harjoittajia sekä muita asiaankuuluvia henkilöitä ja yrityksiä. Kansallisen viranomaisen on korjattava kaikki mahdollisesti havaitut puutteet. Kansalliset viranomaiset vastaavat ensisijaisesti laadunvalvonnasta ja täytäntöönpanosta, ja siksi niiden on suoritettava lentokenttien, lentoliikenteen harjoittajien sekä muiden asiaankuuluvien henkilöiden ja yritysten auditointeja ja tarkastuksia.

EU:n ulkopuolisten maiden vastaavien turvavaatimusten tunnustaminen

EU voi tunnustaa EU:n ulkopuolisten maiden turvavaatimusten vastaavuuden ”yhden turvatarkastuksen” järjestelmän sallimiseksi. Tällöin esimerkiksi matkustajat, jotka saapuvat EU:n lentokentille jatkaakseen suoraan toisiin kohteisiin, eivät enää joudu uudelleen turvatarkastukseen. Tämä lyhentäisi vaihtoaikoja, laskisi kustannuksia ja parantaisi matkustusmukavuutta. ”Yhden turvatarkastuksen periaate” on yksi ilmailun turvaamista koskevan EU-lainsäädännön tavoitteista.

Täytäntöönpanokertomukset

Komissio julkaisee vuosittain kertomuksen asetuksen (EY) N:o 300/2008 täytäntöönpanosta. Vuonna 2019 julkaistu uusin kertomus koskee vuotta 2017.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 28. huhtikuuta 2010 alkaen.

Seuraavia artikloja on sovellettu 29. huhtikuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72–84)

Asetukseen (EY) N:o 300/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1998, annettu 5 päivänä marraskuuta 2015, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 299, 14.11.2015, s. 1–142)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 72/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010 ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 1–5)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 1254/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, perusteista, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä (EUVL L 338, 19.12.2009, s. 17)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 272/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä (EUVL L 91, 3.4.2009, s. 7–13)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Kertomus

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Vuotta 2017 koskeva kertomus yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 300/2008 täytäntöönpanosta (COM(2019) 183 final, 16.4.2019)

Viimeisin päivitys: 10.07.2019