Terveydenhuolto muissa EU-maissa – potilaiden oikeudet

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 24. huhtikuuta 2011. EU-maiden tuli sisällyttää se kansalliseen lainsäädäntöönsä 25. lokakuuta 2013 mennessä.

TAUSTAA

Syynä tarpeeseen selkeyttää rajatylittävän terveydenhuollon sääntöjä on, että ne oli kehitetty Euroopan unionin tuomioistuimen yli 10 vuoden aikana antamien yksittäisten tuomioiden pohjalta. Direktiivi laadittiin erityisesti selkiyttämään sellaisia oikeuksia terveydenhuoltoon, jotka johtuvat tuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklan perusteella antamista päätöksistä, ja mahdollistamaan näiden oikeuksien käyttäminen käytännössä. Direktiivi pyrkii selkiyttämään rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevien sääntöjensä ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan asetuksen (EY) 883/2004 antamien puitteiden välistä suhdetta.

Terveydenhoitoa yli rajojen: lainsäädäntö

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45–65)

Direktiiviin 2011/24/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2012/52/EU, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamiseksi (EUVL L 356, 22.12.2012, s. 68–70)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Komission kertomus potilaan oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa annetun direktiivin 2011/24/EU toiminnasta (COM(2015) 421 final, 4.9.2015)

Komission delegoitu päätös 2014/286/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, perusteista ja edellytyksistä, jotka eurooppalaisten osaamisverkostojen ja niiden jäseneksi hakevien terveydenhuollon tarjoajien on täytettävä (EUVL L 147, 17.5.2014, s. 71–78)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/287/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014 eurooppalaisten osaamisverkostojen ja niiden jäsenten perustamista ja arvioimista sekä tällaisten verkostojen perustamista ja arvioimista koskevan tiedon ja asiantuntemuksen vaihdon helpottamista koskevista perusteista (EUVL L 147, 17.5.2014, s. 79–87)

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/890/EU, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä (OJ L 344, 28.12.2011, s. 48–50)

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/329/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, terveysteknologian arvioinnista vastaavien kansallisten viranomaisten tai elinten verkoston perustamista, hallinnointia ja avointa toimintaa koskevista säännöistä (EUVL L 175, 27.6.2013, s. 71–72)

Viimeisin päivitys: 18.01.2016