Euroopan digitaalistrategia

Euroopan komission esittämä digitaalistrategia on yksi Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä pilarista. Tässä strategiassa vahvistetaan Euroopan unionin (EU) kasvutavoitteet vuotta 2020 varten. Digitaalistrategian tarkoituksena on parantaa tieto- ja viestintätekniikan (TVT) tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä innovoinnin, talouskasvun ja kehityksen edistämiseksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan digitaalistrategia [KOM(2010) 245 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio on ehdottanut digitaalistrategiaa, jonka päätavoitteena on digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kehittäminen Euroopan ohjaamiseksi älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun uralle.

Mitkä esteet hankaloittavat digitaalistrategian toteuttamista?

Mitä toimia digitaalistrategia edellyttää?

On toteutettava digitaaliset yhtenäismarkkinat

Komissio sitoutuu yhtäältä parantamaan laillisen verkkotarjonnan saatavuutta yksinkertaistamalla tekijänoikeuksien selvittämistä, hallintaa ja rajat ylittävää lisensointia. Tätä varten se aikoo ehdottaa oikeuksien yhteishallinnointia koskevaa puitedirektiiviä ja orpoteoksia koskevaa direktiiviä. Toisaalta se aikoo tarkastella uudelleen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettua direktiiviä.

Sähköisen maksamisen ja laskutuksen helpottamiseksi komission on saatettava loppuun yhtenäinen euromaksualue (SEPA) ja tarkistettava sähköisiä allekirjoituksia koskeva direktiivi turvallisten sähköisten todentamisjärjestelmien tarjoamiseksi.

Sähköiset markkinat kärsivät siitä, että käyttäjät eivät luota maksujen turvallisuuteen tai yksityisyyden suojaan. Komissio aikoo tarkastella uudelleen tietosuojaa koskevaa EU:n sääntelykehystä. Sen tarkoituksena on myös julkaista verkossa EU:n säännöstö, jossa esitetään tiivistelmä käyttäjien digitaalioikeuksista selkeässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa. Säännöstö koskee myös sopimusoikeutta ja EU:n laajuista verkkovälitteistä riidanratkaisujärjestelmää. Komissio suunnittelee lisäksi verkkosivustoille tarkoitettujen EU:n luotettavuusmerkintöjen käyttöönottoa kuluttajien turvallisuuden takaamiseksi.

Telepalvelut on yhdennettävä. Myös palvelujen numerointi ja taajuusalueiden käyttö on yhdenmukaistettava.

On lisättävä yhteentoimivuutta ja standardeja

EU:n on parannettava laitteiden, sovellusten, tietokantojen, palvelujen ja verkkojen yhteentoimivuutta. Tätä varten komission on ehdottomasti tarkasteltava uudelleen standardointipolitiikkaansa. Sen on myös edistettävä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia sääntöjä.

On lujitettava luottamusta verkkoon ja verkkoturvallisuutta

EU:n on tehostettava politiikkaansa, joka koskee verkkorikollisuuden , internetin kautta tarjottavan lapsipornon sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskevien rikosten torjuntaa. Komissio esittää toimenpiteitä, jotka koskevat verkkojen ja tiedon turvallisuutta sekä verkkohyökkäyksien torjuntaa.

Samalla jäsenvaltioiden on perustettava hyvin toimiva kansallisten tietotekniikan kriisiryhmien (CERT-ryhmien) verkosto ja toteutettava laajamittaisia hyökkäyssimulaatioita. Kansalliset hälytysjärjestelmät olisi mukautettava Europolin verkkorikosjärjestelmään.

On edistettävä nopeiden ja ultranopeiden internetyhteyksien yleistä saatavuutta

Edullisten nopeiden ja ultranopeiden internetyhteyksien pitäisi olla kaikkien eurooppalaisten saatavilla. Tätä varten EU:ssa on otettava käyttöön seuraavan sukupolven liityntäverkot (NGA-verkot). Komissio aikoo rahoittaa nopeiden verkkojen edellyttämiä investointeja EU:n rahastoista (erityisesti Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta). Lisäksi komissio vahvistaa radiotaajuuspolitiikkaansa.

On investoitava tutkimukseen ja innovointiin

EU:n on lisättävä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen TVT:n alalla, sillä ne ovat edelleen riittämättömät verrattuna Euroopan tärkeimpiin kauppakumppaneihin. Komission aikomuksena onkin tukea yksityisiä investointeja ja kaksinkertaistaa TVT:n kehittämiseen myönnettävä julkinen rahoitus.

On parannettava digitaalista lukutaitoa, osaamista ja osallisuutta

Vaikka internet on osa arkea suurelle osalle Euroopan kansalaisista, joiltakin väestöryhmiltä puuttuu edelleen medialukutaito digitaalisessa ympäristössä. EU kärsii myös TVT-ammattilaisten vajeesta.

TVT-alan työpaikkojen lisäämiseksi komissio aikoo ehdottaa digitaalisen osaamisen ja digitaalisen lukutaidon asettamista yhdeksi ensisijaiseksi alaksi Euroopan sosiaalirahaston puitteissa. Se haluaa myös kehittää välineitä TVT-ammattilaisten ja -käyttäjien taitojen määrittelyä ja tunnustamista varten. Tavoitteena on luoda eurooppalainen kehys erityisesti TVT-ammatteja varten.

Euroopan kansalaisten digitaalista lukutaitoa koskevan eriarvoisuuden lievittämiseksi jäsenvaltioiden on edistettävä esteetöntä tietoyhteiskuntaa erityisesti soveltaessaan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä.

Yhteiskunnan on hyödynnettävä älykästä teknologian käyttöä

Euroopan unionin on hyödynnettävä TVT:n käytön tarjoamia mahdollisuuksia seuraavilla aloilla:

Kuinka nämä toimet toteutetaan?

Edellä kuvattujen toimien toteuttaminen vaatii sekä EU:n että jäsenvaltioiden (myös aluetasolla) kestävää sitoutumista. Toteuttamista koordinoi komission jäsenten ryhmä, jonka on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa.

Digitaalistrategian edistymistä seurataan säännöllisesti ja siitä julkaistaan vuosittain tulostaulu. Myös digitaalistrategian yleiskokous järjestetään vuosittain.

Taustaa

Vuoden 2008 talouskriisi paljasti joitakin Euroopan talouden rakenteellisia heikkouksia. Euroopan komission vuonna 2010 käynnistämä Eurooppa 2020 -strategia on yksi keino, jolla pyritään selviytymään kriisistä. Siinä vahvistetaan työllisyyttä, tuottavuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevia tavoitteita. Euroopan digitaalistrategia on osa Eurooppa 2020 -strategiaa ja yksi sen seitsemästä lippulaivahankkeesta.

Viimeisin päivitys 25.06.2010