Teurastettavaksi tarkoitettujen vasikoiden suojelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/119/EY – vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yhteis- tai yksittäiskarsinat

Eläimen paino kilogrammoina (kg)

Pinta-ala neliömetreinä (m2)

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

Terveys

Ravinto

Eläinten valvonta

Karsinoissa olevat vasikat on tarkastettava vähintään kahdesti päivässä, ja mekaaniset laitteet vähintään kerran päivässä. Koneellista ilmanvaihtojärjestelmää käytettäessä on asennettava hälytysjärjestelmä (joka testataan säännöllisesti) ja varajärjestelmä.

Valaistus

Vasikat on pidettävä luonnollisessa valaistuksessa tai keinovalaistuksessa siten, että se vastaa kello 9:n ja 17:n välillä tavallisesti vallitsevaa päivänvaloa.

Tarkastukset

Tuonti

EU:n ulkopuolisista maista tuotavien eläinten mukana on oltava todistus, jonka mukaan eläimiä on käsitelty vastaavalla tavalla kuin EU:sta peräisin olevia eläimiä.

Erityissäännökset

EU-maat voivat soveltaa alueellaan tässä direktiivissä annettuja säännöksiä tiukempia säännöksiä. Niiden on ilmoitettava etukäteen komissiolle tällaisista toimenpiteistä.

Virallista valvontaa koskeva asetus

Eräitä direktiivissä säädettyjä teknisiä yksityiskohtia on muutettu elintarvikkeiden ja rehujen virallisesta valvonnasta annetulla uudella asetuksella (EU) 2017/625. Muutokset tulevat voimaan 14. joulukuuta 2019.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 04 helmikuu 2009 alkaen. Direktiivillä kodifioidaan ja kumotaan aiempi säädös (direktiivi 91/629/ETY), joka oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 1994 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 10, 15.1.2009, s. 7–13)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

Viimeisin päivitys: 27.09.2017