Elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien hyväksymismenettely

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1331/2008 elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä

Asetus (EU) 2019/1381 elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä

ASETUSTEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yhtenäinen menettely

Täytäntöönpano

Komissiolla oli lisäaineita, entsyymejä ja aromeja koskevien asetusten antamisen jälkeen ja EFSAa kuultuaan kaksi vuotta aikaa hyväksyä toimenpiteet hakemusten käsittelemiseksi seuraavista aiheista:

Avoimuus

Luottamuksellisuus

Kiireelliset tapaukset

Luettelossa olevaa ainetta koskevassa kiireellisessä tapauksessa komissio käynnistää EFSAn elintarviketurvallisuutta koskevat menettelyt.

Rinnakkainen lainsäädäntö

Vuoden 2008 asetus annettiin samaan aikaan kuin seuraava rinnakkainen lainsäädäntö, jossa kolmea luokkaa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin:

MISTÄ ALKAEN ASETUKSIA SOVELLETAAN?

Asetusta (EY) N:o 1331/2008 on sovellettu 20. tammikuuta 2009 alkaen.

Muutosasetusta (EU) 2019/1381 on sovellettu 27. maaliskuuta 2021 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1–6)

Asetukseen (EU) N:o 1331/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1381, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 2065/2003, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 1331/2008, (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) 2015/2283 sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 231, 6.9.2019, s. 1–28)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 7–15)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16–33)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34–50)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 01.10.2020