CARDS-ohjelma (2000-2006)

CARDS-ohjelman tavoitteena on tarjota yhteisön apua Kaakkois-Euroopan maille niiden osallistumiseksi vakautus- ja assosiaatioprosessiin yhdessä Euroopan unionin kanssa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2666/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta ja asetuksen (EY) N:o 1628/96 kumoamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 3906/89 ja (ETY) N:o 1360/90 sekä päätösten 97/256/EY ja 1999/311/EY muuttamisesta. [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Yhteisön Kaakkois-Euroopan maille suunnattava apu oli tähän asti pantu pääosin täytäntöön Obnova-ohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 1628/96 ja Phare-ohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 3906/89 mukaisesti. Asetuksella N:o 2666/2000 kumotaan Obnova-ohjelmaa koskeva asetus ja muutetaan Phare-ohjelmaa koskevaa asetusta sekä luodaan samalla Kaakkois-Euroopan maille annettavaa apua koskevat yhtenäiset puitteet CARDS-ohjelman (jälleenrakennukseen, kehittämiseen ja vakauttamiseen tarkoitettu yhteisön avustusohjelma) kautta. Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) korvaa sen vuodesta 2007 alkaen.

Yhteisön apua voivat saada Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, Jugoslavian liittotasavalta ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Yhdistyneiden kansakuntien hallintoon ja harkintavaltaan kuuluvat elimet, liittovaltion elimet sekä alueelliset ja paikalliset elimet, julkiset ja puolijulkiset elimet, työmarkkinaosapuolet, yritysten tukiorganisaatiot, osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja valtioista riippumattomat järjestöt.

Kuitenkin Kroatialle voidaan myöntää yhteisön apua ainoastaan sellaisten hankkeiden ja ohjelmien yhteydessä, joilla on alueellinen ulottuvuus. Koska Kroatia hyväksyttiin ehdokasvaltioksi 17. ja 18. kesäkuuta 2004 Brysselissä pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, se on päässyt osalliseksi liittymistä edeltävästä strategiasta ja sen välineistä.

CARDS-ohjelman tavoitteena on saada Kaakkois-Euroopan maat osallistumaan vakautus- ja assosiaatioprosessiin. Ohjelman pyrkimyksenä on erityisesti:

Yhteisön avun edellytyksenä on demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden, perusvapauksien, ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen sekä ennalta määriteltyjen demokraattisten, institutionaalisten ja taloudellisten uudistusten toteuttaminen.

Kaudeksi 2002-2006 on vahvistettu strategia-asiakirjat, joiden tavoitteena on ohjelman pitkän aikavälin tavoitteiden ja toiminnan painopistealueiden määritteleminen. Asiakirjojen pohjalta laaditaan kutakin edunsaajamaata koskeva monivuotinen maakohtainen ohjelma kolmeksi vuodeksi. Niissä esitetään toteutettavat uudistukset, saavutettujen tulosten sekä alustavien määrärahojen arviointi. Tämän jälkeen hyväksytään monivuotiset toimintaohjelmat. Niissä määritellään selkeästi tavoitteet, toiminnan alat ja talousarvio sekä konkreettiset rahoitettavat hankkeet.

Yhteisön apua voidaan antaa investointeja ja instituutioiden kehittämistä koskevien ohjelmien muodossa.

Tarjouskilpailuihin ja julkisiin hankintoihin voivat osallistua kaikki jäsenvaltioiden ja edunsaajamaiden sekä Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden ehdokasvaltioiden luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt. Komission ennakkohyväksynnän perusteella niihin voivat osallistua myös Tacis- (EN) ja Meda-ohjelmien (EN) piiriin kuuluvat maat.

Euroopan komissiota avustaa asetuksen N:o 2666/2000 soveltamisessa CARDS-komitea, joka tarkastelee kaikkia ohjelmaan liittyviä kysymyksiä.

CARDS-ohjelman talousarvio kaudeksi 2000-2006 on 4,65 miljardia euroa.

Komissio esittää joka vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen Kaakkois-Euroopan maille suunnattavan yhteisön avun edistymisestä. Ennen 31. joulukuuta 2004 neuvosto tarkastelee asetusta N:o 2666/2000 uudelleen komission tekemän sellaisen arvioinnin pohjalta, jonka se esittää neuvostolle viimeistään 30. kesäkuuta 2004.

Edunsaajavaltiot voivat tämän asetuksen nojalla osallistua Euroopan koulutussäätiön toimintaan ja Tempus III -ohjelmaan.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Päättymisajankohta

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 2666/2000

7.12.2000 - 31.12.2006

-

EYVL L 306, 7.12.2000

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 2415/2001

12.12.2001

-

EYVL L 327, 12.12.2001

Asetus (EY) N:o 2257/2004

2.1.2005

-

EUVL L 389, 30.12.2004

Asetus (EY) N:o 2112/2005

28.12.2005

-

EUVL L 344, 27.12.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus N:o 1085/2006, 17. kesäkuuta 2006, jolla perustetaan liittymistä tukeva apuväline (IPA) [EUVL L 210, 31.7.2006].

CARDS-avustusohjelma Länsi-Balkanin maille. CARDS alueellinen strategia-asiakirja 2002-2006.

Kyseisissä strategia-asiakirjoissa, jotka komissio hyväksyi lokakuussa 2001, myönnetään 197 miljoonan euron enimmäismäärä kaudeksi 2002-2004, ja näillä varoilla on tarkoitus avustaa CARDS-ohjelman kattamia maita. Päätavoitteina on ratkaista näiden maiden alueelliset ongelmat ja edistää niiden välistä alueellista yhteistyötä. Strategia-asiakirjoihin sisältyvät toiminta-alat ovat:

Strategia-asiakirjojen liite sisältää monivuotiset maakohtaiset ohjelmat, jotka kattavat kauden 2002-2004.

Viimeisin päivitys 05.02.2007