Sukupuolten tasa-arvon edistäminen kehitysyhteistyössä

Euroopan yhteisö pyrkii jatkamaan naisten ja miesten tasa-arvoa edistävää politiikkaa kehitysyhteistyössä. Tavoitteena on tehostaa, selkeyttää ja tukea taloudellisesti sukupuolten tasa-arvon edistämistä tällä alalla. Asetus kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta korvaa tämän asetuksen 1. tammikuuta 2007.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 806/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kehitysyhteistyössä.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen oikeusperustana on Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 179 artikla, jossa neuvostolle annetaan valtuudet toteuttaa toimenpiteet, jotka ovat tarpeen köyhyyden torjumiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi kehitysmaissa sekä kehitysmaiden asteittaiseksi yhdentymiseksi maailmantalouteen.

Valtaosa maailman köyhien maiden väestöstä on naisia. Tasa-arvon edistäminen kaikissa ikäryhmissä, naisten aseman parantaminen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen erityisesti koulutuksen avulla onkin välttämätöntä köyhyyden vähentämiseksi kehitysmaissa.

Asetus (EY) N:o 2836/98 (es de en fr) on tarpeen korvata uudella asetuksella, jolla lujitetaan jo käynnissä olevia ponnisteluja ja selkiytetään naisten ja miesten tasa-arvon edistämistä kehitysyhteistyössä.

Tavoitteet

Asetuksen tarkoituksena on sukupuolinäkökohtien valtavirtaistaminen kaikkiin keskeisiin yhteistyöpolitiikkoihin, kehitysyhteistyö mukaan luettuna. Tätä prosessia on tuettava erityistoimilla, joilla lisätään naisten vaikutusmahdollisuuksien heidän taloudellisissa, sosiaalisissa ja ympäristöseikkoihin liittyvissä rooleissaan.

Toisaalta asetuksessa korostetaan sukupuolten tasa-arvon laaja-alaista merkitystä yhteisön kehitykseen liittyvän rahoituksen yhteydessä, ja sen tavoitteena on tukea kehitysmaiden sellaisia omia julkisia ja yksityisiä valmiuksia, joita tarvitaan vastuun ottamiseksi sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sitä koskevien aloitteiden tekemiseksi.

Rahoitettava toiminta

Rahoitusta voidaan myöntää erityisesti sellaisiin toimiin, jotka liittyvät naisille tarkoitettujen resurssien ja palvelujen saatavuuteen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, terveydenhuollon, taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan, työllisyyden ja infrastruktuurin aloilla, sekä naisten osallistumiseen poliittiseen päätöksentekoon; indikaattorien määrittelyn ja analysoinnin parantamiseen; tiedotuskampanjoiden tukemiseen; kehitysprosessin keskeisten toimijoiden institutionaalisten ja toiminnallisten valmiuksien lujittamiseen.

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota niiden mahdollisuuksiin tehostaa sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamista koskevaa strategiaa mahdollisimman laajasti kaikissa yhteisön toimissa. Erityisesti painotetaan strategisten kumppanuuksien ja maiden välisen yhteistyön edistämistä, mikä lujittaa alueellista yhteistyötä tasa-arvon alalla. Lisäksi valinnoilla pyritään synergiaan sellaisten toimien kanssa, jotka kohdistuvat lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen, köyhyyteen liittyviin sairauksiin, HI-virusta/aidsia koskeviin ohjelmiin, väkivallan vastaisiin toimenpiteisiin, tyttölasten asemaan ja koulutukseen, kaikenikäisten naisten koulutukseen, ikääntyvään väestöön, ympäristöasioihin, ihmisoikeuksiin, konfliktien ehkäisemiseen, demokratisointiin sekä naisten osallistumiseen poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Sukupuoliulottuvuuden merkitykseen kehitysyhteistyöpolitiikan kuudella painopistealueella ja koulutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rahoitustuki

Asetusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2006. Kokonaistuki ajanjaksoksi 2004-2006 on 9 miljoonaa euroa. Uusi budjettikohta on pantava täytäntöön niin, että taloudellinen vaikutus on entistä tehokkaampi ja kestävämpi. Kyseisestä budjettikohdasta rahoitettavien toimien hallinnointia valvotaan seurantajärjestelmällä, johon kyseiset yhteistyökumppanit ja toimijat osallistuvat.

Toteutus

Asetuksen nojalla toteutettavat toimet ovat osa yhteisön yleistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa, jota toteutetaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja köyhyyden torjumiseksi. Tässä yhteydessä toimien koordinointi, johdonmukaisuus ja täydentävyys muiden EY:n käytettävissä olevien tukivälineiden sekä kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten politiikkojen kanssa on edelleen olennaisen tärkeää.

EY:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevassa vuosikertomuksessaan komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedot kyseisen vuoden aikana rahoitetuista toimista sekä päätelmänsä asetuksen täytäntöönpanosta. Vuosi ennen asetuksen voimassaolon päättymistä komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle riippumattoman arvioinnin asetuksen täytäntöönpanosta ja esittää ehdotuksia jatkotoimista.

Taustaa

Pekingissä vuonna 1995 pidetyssä neljännessä naisasioita käsitelleessä maailmankonferenssissa annetun julistuksen ja toimintaohjelman jälkeen sukupuolten tasa-arvon edistämisessä kehitysmaissa on tapahtunut maailmanlaajuista edistymistä. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa YK:n yleissopimuksessa naisten syrjintä katsotaan esteeksi kehitykselle. Myös Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 2000 julkaistuissa vuosituhannen huippukokouksen päätelmissä vaaditaan sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä.

Yhteisön tasolla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2836/98 (es de en fr), jonka voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2003, pyrittiin naisten ja miesten tasa-arvon sisällyttämiseen yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja -hankkeisiin. Tämän jälkeen käynnistettiin kaudeksi 2001-2006 toimintaohjelma (es de en fr), jonka tavoitteena on lujittaa sukupuolinäkökohtien sisällyttämistä Euroopan unionin kaikkeen kehitysyhteistyöhön.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 806/2004

20.5.2004

-

EUVL L 143, 30.4.2004

Viimeisin päivitys 03.07.2007