Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) määritelmä

1) TAVOITE

Mikroyritysten, pienten yritysten ja keskisuurten yritysten määritteleminen niiden koon, liikevaihdon tai taseen loppusumman ja riippumattomuuden mukaan tarkoituksena niitä koskevien toimenpiteiden parempi mukauttaminen.

2) ASIAKIRJA

Komission suositus, annettu 3 päivänä huhtikuuta 1996, pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (96/280/EY) [EYVL L 107, 30.4.1996].

3) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio pyytää jäsenvaltioita, Euroopan investointipankkia ja Euroopan investointirahastoa soveltamaan yhteistä määritelmää pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Niiden ei kuitenkaan ole pakko tehdä näin. Määritelmää on kuitenkin käytettävä valtiontukiasioissa, jotta yritys voisi hyötyä pk-yrityksiä suosivasta kohtelusta muihin yrityksiin nähden, jos tällainen kohtelu on sallittu yhteisön lainsäädännöllä.

Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko pk-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. Tämä kynnysarvo voidaan ylittää kahdessa seuraavassa tapauksessa:

Suosituksessa määritellään seuraavat termit:

Keskisuuren, pienen tai mikroyrityksen asema menetetään ainoastaan siinä tapauksessa, että enimmäismäärän ylitys toistuu kahden peräkkäisen tilivuoden aikana.

Euroopan komissio voi muuttaa suositusta erityisesti enimmäismäärien osalta halutessaan ja yleensä joka neljäs vuosi.

Komissio käyttää tätä määritelmää kaikissa toteutettavissa yhteisön ohjelmissa, jotka koskevat pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Suositus 98/280/EY

30.4.1996

31.12.1998

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä [EUVL L 124, 20.5.2003]. Tämä suositus korvaa 1. tammikuuta 2005 alkaen komission suosituksen 96/280/EY, annettu 3. huhtikuuta 1996.

Viimeisin päivitys 06.03.2003