Tislattujen alkoholijuomien maantieteellinen alkuperä

Kuluttajien suojelemiseksi ja tislattujen alkoholijuomien* alan kehittämiseksi Euroopan unioni (EU) on luonut lainsäädäntökehyksen, jolla varmistetaan yhdenmukaiset, EU:n laajuiset säännöt tislattujen alkoholijuomien markkinointiin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

Kuluttajien suojelemiseksi ja tislattujen alkoholijuomien* alan kehittämiseksi Euroopan unioni (EU) on luonut lainsäädäntökehyksen, jolla varmistetaan yhdenmukaiset, EU:n laajuiset säännöt tislattujen alkoholijuomien markkinointiin.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään säännöt tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta. Se koskee kaikkia tislattuja alkoholijuomia riippumatta siitä, onko ne tuotettu EU:n alueella vai kolmansissa maissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

KESKEISET TERMIT

* Tislatut alkoholijuomat: nautittavaksi tarkoitetut alkoholipitoiset juomat. Niillä on määritelmän mukaan erityiset aistinvaraiset ominaisuudet, ja niiden alkoholipitoisuus on vähintään 15 tilavuusprosenttia. Ne on valmistettu tislaamalla, maseroimalla tai lisäämällä aromeja tai sekoittamalla tislattua alkoholijuomaa muiden juomien, maatalousperäisen etyylialkoholin tai tiettyjen tisleiden kanssa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 110/2008

20.2.2008

-

EUVL L 39,13.2.2008, s. 16-54

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1334/2008

20.1.2009

-

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34-50

Asetukseen (EY) N:o 110/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viittaustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 936/2009, annettu 7 päivänä lokakuuta 2009, tiettyjen tislattujen alkoholijuomien vastavuoroista tunnustamista koskevien, Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisten sopimusten soveltamisesta (EUVL L 264, 8.10.2009, s. 5-6)

Viimeisin päivitys: 02.10.2015