Euroopan kalatalousrahastosta annetun asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Asetuksessa (EY) N:o 498/2007 määritellään Euroopan kalatalousrahastoa (EKTR) koskevat yksityiskohtaiset säännöt kaudella 2007–2013 toimintaohjelmien rakenteen, toimittamisen ja arvioinnin osalta. Siinä säädetään toimenpiteistä, seurannasta ja valvonnasta sekä määritellään rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet. Lisäksi asetuksessa annetaan säännöksiä julkistamisesta ja tiedottamisesta, ja siinä varmistetaan henkilötietojen suoja.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EY) N:o 498/2007, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen soveltamismekanismit ja -säännöt perustuvat Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) annetun perusasetuksen säännöksiin.

Yksityiskohtaisilla säännöillä pyritään helpottamaan toimintaohjelmien laatimista (liite I) sekä niiden tarkastelua ja hyväksymistä komissiossa. Toimintaohjelman sisällössä on otettava huomioon maantieteelliset tukikelpoisuusperusteet (kansallisten tai paikallisten olosuhteiden analyysi, vahvuuksien ja heikkouksien kuvaus) ja esitettyjen hankkeiden johdonmukaisuus asetuksessa vahvistettuihin toimintalinjoihin nähden. Toimintaohjelmien julkiset kokonaismenot saavat olla enintään 90 miljoonaa euroa (vuoden 2004 hintoina), ja niihin sovelletaan tämän asetuksen erityissäännöksiä. Soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen tavoitteena on niin ikään helpottaa hankkeiden tarkastelua ja hyväksymistä komissiossa.

Kalatalousalan rakenteellisilla toimilla pyritään ohjaamaan ja helpottamaan alan rakenneuudistusta. Järjestely onkin tarpeen toiminnan tulevaisuuden varmistamiseksi ja kestävän kalastuksen edistämiseksi. Tässä yhteydessä ei sallita minkäänlaista julkista tukea, joka johtaisi pyyntiponnistuksen lisääntymiseen.

Toimintalinjat

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vastaavat Euroopan kalastalousrahaston toimintalinjoja (ks. liitteessä I oleva A osa):

Arviointi

Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmien väliarvioinnit viimeistään 30. kesäkuuta 2011. Komissio voi päättää keskeyttää maksujen määräajan kulumisen, jos jäsenvaltio ei ole noudattanut hallinnointiin, valvontaan ja menoihin liittyviä velvollisuuksiaan.

Tiedotus ja julkistaminen

Jäsenvaltioiden tai hallintoviranomaisen on toteutettava yleisölle ja mahdollisille tuensaajille suunnattuja tiedotus- ja julkistamistoimenpiteitä. Lisäksi hallintoviranomaisen on varmistettava, että suurelle yleisölle suunnatuissa tiedotus- ja julkistamistoimenpiteissä käsitellään muun muassa toimintaohjelman käynnistämistä, esitellään saavutuksia ja hallintoviranomaisen toimitilojen edessä järjestetään EU-liputus (liite II) yhden viikon ajan 9. toukokuuta alkaen.

Rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet

Rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden on oltava muodoltaan (esim. laivaston hallinnointia koskevat sosioekonomiset korvaukset - ks. liitteessä III oleva luettelo) sellaisia, että ne johtavat takaisinmaksettaviin investointeihin erityisesti pk-yritysten ja mikroyritysten osalta riskipääoma-, takuu- ja lainarahastojen kautta.

Rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin liittyvän menoilmoituksen (liite IX) on sisällettävä tällaisten välineiden perustamisesta tai niihin osallistumisesta maksetut kokonaismenot. Toimintaohjelmaa osittain tai lopullisesti päätettäessä tukikelpoisiksi menoiksi katsotaan kustakin rahoitusjärjestelyjä koskevasta välineestä yrityksiin suunnattuihin investointeihin suoritettujen maksujen tai tarjottujen takuiden kokonaismäärä.

Kun kalatalousrahastosta rahoitetaan toimia, jotka käsittävät rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä, myös holdingrahastojen kautta järjestettyjä, yhteisrahoitukseen osallistuvien kumppaneiden tai osakkaiden tai heidän asianmukaisesti valtuuttamansa edustajan on toimitettava liiketoimintasuunnitelma. Suunnitelman on vastattava tässä soveltamisasetuksessa säädettyjä edellytyksiä (35, 36 ja 37 artikla).

Hallinnointi, seuranta ja valvonta

Jäsenvaltion nimeämän hallintoviranomaisen (liite XII) on varmistettava, että tuensaajille tiedotetaan erityisistä ehdoista, jotka koskevat osana toimea toimitettavia tuotteita tai suoritettavia palveluja, rahoitussuunnitelmaa, toteuttamiselle asetettua aikarajoitusta sekä säilytettäviä ja välitettäviä taloudellisia ja muita tietoja. Tarkastusten, jotka hallintoviranomaisen on tehtävä, on koskettava toimien hallinnollisia, taloudellisia, teknisiä ja fyysisiä näkökohtia. Sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät summat yksilöidään kyseiselle sääntöjenvastaisuudelle annetulla viitenumerolla tai jollakin muulla sopivalla menetelmällä.

Tarkastukset on tehtävä paikalla (liite V) tuensaajan hallussa olevien asiakirjojen ja aineiston pohjalta. Lisäksi tarkastusviranomainen voi tehdä toimille tilastollisen satunnaisotannan (ks. liite IV).

Sääntöjenvastaisuudet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sääntöjenvastaisuudet Euroopan komissiolle. Kun sääntöjenvastaisuuksilla voi olla muihin jäsenvaltioihin kohdistuvia vaikutuksia, myös näille maille on ilmoitettava sääntöjenvastaisuuksista.

Sähköinen tiedonvaihto

Kunkin jäsenvaltion ja komission välinen tiedonvaihto on hoidettava käyttämällä komission käyttöön ottamaa atk-järjestelmää, joka mahdollistaa turvallisen tietojenvaihdon komission ja kunkin jäsenvaltion välillä.

Tiedonvaihtoon tarkoitettu atk‑järjestelmä sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

Atk-järjestelmä sisältää niin ikään yhteiseen etuun liittyvät asiakirjat ja tiedot, kuten toimintaohjelman (liitteessä I oleva A osa), EKTR:n rahoitusosuutta koskevan komission päätöksen, täytäntöönpanoa koskevat vuosikertomukset ja loppukertomukset (malli liitteessä XIV), tarkastusstrategian (liite V) ja hallintojärjestelmän kuvauksen (liitteessä XII oleva A osa).

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen suojaamisen takaamiseksi.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 498/2007

30.5.2007

-

EUVL L 120, 10.5.2007

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 1249/2010

12.1.2011

-

EUVL L 341, 23.12.2010

Komission asetukseen (EY) N:o°498/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 17.03.2011