Euroopan kalatalousrahasto

Asetuksella perustetaan uusi Euroopan kalatalousrahasto kaudeksi 2007–2013. Rahastosta on määrä myöntää rahoitustukea, jolla pyritään helpottamaan yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) vuonna 2002 toteutetun uudistuksen täytäntöönpanoa ja tukemaan alan kehittymisen edellyttämiä rakenneuudistuksia.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Euroopan kalatalousrahaston on edistettävä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden toteuttamista muun muassa turvaamalla vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen. Tätä varten rahastosta voidaan myöntää taloudellista tukea seuraaviin toimiin:

Ensisijaiset toimintalinjat

Euroopan kalatalousrahastolla on viisi toimintalinjaa:

Ohjelmatyö

Varojen myöntämisen ja hallinnoinnin yksinkertaistaminen on yksi Euroopan kalatalousrahaston keskeisimmistä tavoitteista. Saadakseen tukea rahastosta jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle strategiasuunnitelma ja toimintaohjelma.

Kansallisissa strategiasuunnitelmissa on ilmoitettava YKP:n täytäntöönpanoon liittyvät kansalliset tavoitteet ja painopisteet. Komissio järjestää viimeistään 31. joulukuuta 2011 jäsenvaltioiden kanssa kansallisten strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon edistymistä koskevat keskustelut väliarvioinneissa tehtyjen päätelmien perusteella.

Strategiasuunnitelmien perusteella laaditaan toimintaohjelmat, joiden avulla pannaan täytäntöön kalatalousrahastosta rahoitettavat politiikat ja toimintalinjat. Komissio tekee päätöksen toimintaohjelmien hyväksymisestä todettuaan, että ne ovat rahaston tavoitteiden mukaisia. Komissio voi tarvittaessa pyytää jäsenvaltiota mukauttamaan toimintaohjelmaa.

Toimintaohjelmat arvioidaan kolme kertaa. Jäsenvaltiot vastaavat ennakko- ja väliarvioinnista, kun taas komissio toteuttaa lopullisen jälkiarvioinnin. Arviointien rahoittamiseen voidaan käyttää talousarviossa tekniseen apuun varattuja määrärahoja.

Velvollisuudet

Asetuksessa määritellään jäsenvaltioiden ja komission kalatalousrahastoon liittyvät velvollisuudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti tiedotettava suurelle yleisölle, mahdollisille tuensaajille ja muille asianomaisille rahaston tarjoamista mahdollisuuksista siten, että voidaan varmistaa rahaston toimenpiteiden avoimuus ja tuoda esiin unionin osallistuminen.

Rahoituskehys

Euroopan kalatalousrahaston määrärahat ohjelmakaudeksi 2007–2013 ovat 4 304 miljoonaa euroa. Komissio ehdottaa, että kyseisellä ajanjaksolla jaetaan vuosittain keskimäärin 615 miljoonaa euroa niille jäsenvaltioille, jotka ovat päättäneet hyödyntää rahaston tukia (kaikki jäsenvaltiot Luxemburgia lukuun ottamatta).

Määrät jaetaan jäsenvaltioiden kesken suhteessa kalastusalan merkitykseen, alalla toimivien henkilöiden lukumäärään sekä kalastusalan ja kalastustoiminnan jatkuvuuden edellyttämään mukautustarpeeseen.

Lukuun ottamatta tiettyjä komissiolle aiheutuvia menoja, jotka katetaan täysimääräisesti kalatalousrahastosta, rahaston rahoitusosuuden enimmäismäärä lasketaan aina suhteessa julkisten menojen kokonaismäärään. Se vaihtelee toimintalinjojen mukaan ja on suurin epäsuotuisimmilla alueilla ja uusissa jäsenvaltioissa, toisin sanoen rakennerahastojen uuden lähentymistavoitteen kohdealueilla. Lisäksi rahoitettavan toimenpiteen julkisen tuen sallittu intensiteetti vaihtelee samojen parametrien mukaan (ks. asetuksen liite II).

Asetuksessa määritellään menojen tukikelpoisuutta (55 artikla), varainhoitoa, rahoitusoikaisuja, talousarviositoumuksia ja maksamista koskevat säännöt ja perustetaan Euroopan kalatalousrahastokomitea, joka avustaa komissiota rahaston hallinnointiin liittyvissä asioissa.

Unionin rahoitusosuus ei saa olla suurempi kuin julkinen rahoitusosuus ja kullekin toimintalinjalle ja tavoitteelle Euroopan kalatalousrahastosta myönnetyn tuen enimmäismäärä. Poikkeuksia voidaan kuitenkin myöntää jäsenvaltion kirjallisesta pyynnöstä tietyin edellytyksin (ks. 76 artikla).

Hallinnointi, seuranta ja valvonta

Ennen maksupyyntöjen esittämistä kunkin jäsenvaltion on nimettävä

Hallintoviranomaisten on toimitettava vuosittain komissiolle kertomus, josta komissio esittää huomautuksensa. Komissio laatii yhteenvedon näistä kertomuksista vuosikertomuksessaan, jonka se toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Jäsenvaltioiden on lisäksi toimitettava viimeistään 31. maaliskuuta 2017 toimintaohjelman täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus.

Taustaa

Euroopan kalatalousrahasto on uusi väline, jolla edistetään kalatalousalan ohjelmatyötä kaudeksi 2007–2013 vahvistettujen EU:n rahoitusnäkymien mukaisesti. Sillä korvataan kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR).

Muiden EU:n rahastojen tavoin myös Euroopan kalatalousrahasto ilmentää uuden lähestymistavan periaatteita, joita ovat pyrkimys yksinkertaistamiseen, avoimuuteen, strategiseen suunnitteluun ja jäsenvaltioiden vastuun lisäämiseen rahastotuen valinnassa ja käytössä. Kalatalousrahasto on toinen YKP:an liittyvien menojen rahoitusvälineistä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1198/2006

4.9.2006

-

L 223, 15.8.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 387/2012

16.5.2012

-

EUVL L 129, 16.5.2012

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1198/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2008/693/EY, tehty 13 päivänä elokuuta 2008, Euroopan kalatalousrahaston maksusitoumusmäärärahojen vuosittaisesta ohjeellisesta jäsenvaltiokohtaisesta jaosta 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi kaudeksi tehdyn päätöksen K(2006) 4332 muuttamisesta [EUVL L 229, 28.8.2008].

Viimeisin päivitys 13.01.2013