Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusjärjestelmä

1) TAVOITE

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta säätelevän erityisen asetuksen (neuvoston asetus ETY N:o 729/70) mukauttaminen ja kodifiointi Agenda 2000:n yhteydessä tehtyjen uudistusten mukaisesti. Tarkoituksena on säilyttää voimassa nykyinen rahoitusjärjestelmä, joka perustuu yhteisön säännöstössä säädettyjen menojen hajautettuun rahoitukseen, josta vastaavat kansalliset maksajavirastot, samalla kun EMOTR:n tukiosastosta rahoitettaviin menoihin liitetään maaseudun kehittämistä koskevien toimenpiteiden rahoitus.

Tämä asetus on kumottu neuvoston asetuksella (EY) N:o 1290/2005, tehty 21. kesäkuuta 2005. Asetusta sovelletaan kuitenkin edelleen 15 päivään lokakuuta 2006 jäsenvaltioiden toteuttamien menojen osalta sekä 31 päivään joulukuuta 2006 komission toteuttaminen menojen osalta.

2) ASIAKIRJA

Neuvoston asetus N:o 1258/1999, 17. toukokuuta 1999, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta [EYVL L 160, 26.6.1999].

3) TIIVISTELMÄ

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR, joka on perustettu yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta vuonna 1962 annetulla asetuksella N:o 25, joka on viimeksi muutettu asetuksella ETY N:o 728/70) osuus Euroopan unionin yleisessä talousarviossa on huomattava.

EMOTR:n tukiosastosta rahoitetaan erityisesti maatalouden yhteisten markkinajärjestelyjen menot, maaseudun kehittämistä koskevat toimet, joilla täydennetään markkinoiden tukemista ja maaseudun kehittämistoimenpiteitä, muualla kuin tavoite 1 -alueilla, tiettyjen eläinlääkintätoimenpiteiden menoja ja yhteisen maatalouspolitiikan tiedotustoimenpiteitä.

EMOTR:n ohjausosastosta rahoitetaan muita maaseudun kehittämistoimenpiteitä (joita ei rahoiteta EMOTR:n tukiosastosta).

EMOTR:n hallinnosta vastaa rahastokomitea, jonka toiminta perustuu komission ja jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön. Rahastokomitea muodostuu jäsenvaltioiden ja komission edustajista.

Jäsenvaltiot nimeävät menojen maksamisesta huolehtivat viranomaiset ja elimet. Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden hyväksymiä viranomaisia ja elimiä, jotka antavat riittävät takeet:

Suoritettujen maksujen perusteena olevien tositteiden ja edellä kuvattujen hallinnollisten ja fyysisten tarkastusten suorittamiseen liittyvien asiakirjojen on oltava maksajavirastojen hallussa.

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

Maksajavirastot suorittavat maksut tuensaajille yhteisön säännöstön mukaisesti. Ainoastaan hyväksyttyjen maksajavirastojen suorittamat menot ovat tukikelpoisia yhteisön rahoitukseen.

Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle kuukausittain menoilmoitukset.

Komissio toimittaa jäsenvaltioiden käyttöön EMOTR:n menojen kattamiseksi tarvittavat määrärahat ennakkomaksuina maksettujen menojen perusteella. Kyseessä on jäsenvaltioiden toteuttamien (ja ennakkoon rahoittamien) menojen korvaaminen. Lisäksi jäsenvaltioiden käyttöön voidaan antaa käyttöpääomaa maaseudun kehittämistoimia koskevien ohjelmien toteuttamista varten.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle varainhoitovuoden päätyttyä vuosittainen menoilmoitus sekä toimitettujen tilien täydellisyyttä, tarkkuutta ja toden-peräisyyttä koskeva todistus.

Komissio tarkastaa ja hyväksyy maksajavirastojen tilit toukokuuhun mennessä. Tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeva päätös koskee toimitettujen tilien täydellisyyttä, tarkkuutta ja todenperäisyyttä.

Tämä tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeva päätös ei rajoita myöhempien sellaisten päätösten (kyseisiä menoja koskevien päätösten) tekemistä, joiden tarkoituksena on jättää yhteisörahoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole toteutettu yhteisön sääntöjen mukaisesti. Tällaiset määrät (rahoitusoikaisut) peritään jäsenvaltioilta takaisin.

Komissio antaa joka vuosi ennen 1. heinäkuuta Euroopan parlamentille ja neuvostolle rahoituskertomuksen EMOTR:n hallinnosta.

Komission edustaja tekee tarvittaessa komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto perustuu enemmistöpäätökseen (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohta).

Jos komitean lausunto on puoltava, komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi.

Jos lausunto on hylkäävä, komissio ilmoittaa toimenpiteistä viipymättä neuvostolle. Tässä tapauksessa komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin kuukauden kuluessa.

Rahastokomiteaa on myös kuultava:

Tämä asetus korvaa 1.1.2000 alkaen asetuksen (ETY) N:o 729/70. Poistetaan päätöksen 90/424/ETY 15 artiklan kolmas alakohta ja 40 artikla, jotka koskevat eläinlääkintäalan tiettyjen menojen rahoittamista.

Toimenpiteet, joilla helpotetaan siirtymistä asetuksen (ETY) N:o 729/70 säännösten soveltamisesta tämän asetuksen säännösten soveltamiseen, vahvistetaan komiteamenettelyä noudattaen.

Täydentäviä tietoja yhteisestä maatalouspolitiikasta on saatavilla maatalousasioista vastaavan pääosaston kotisivuilla.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Asetus (EY) N:o 1258/1999

3.7.1999

-

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

- Varojen myöntäminen

Komission päätös, 8. syyskuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta maaseudun kehittämistoimenpiteisiin kaudella 2000-2006 maksettavan tuen ohjeellisesta jaosta jäsenvaltioittain [EYVL L 259, 6.10.1999].

Tällä päätöksellä vahvistetaan EMOTR:n tukiosastosta jäsenvaltioille myönnettävät alustavat määrärahat maaseudun kehittämistoimenpiteisiin. Tuen määrä kokonaisuudessaan on 4 339 miljoonaa euroa kaudelle 2000-2006.

- Julkistamistoimet

Neuvoston asetus (EY) N:o 814/2000, 17. huhtikuuta 2000, yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista [EYVL L 100, 20.4.2000].

EMOTR:n tukiosastosta voidaan rahoittaa (enintään 50 % ja poikkeustapauksissa jopa 75 % tukikelpoisista kustannuksista) toimia, joiden tarkoituksena on selittää viljelijöille ja muille maaseudun toimijoille sekä suurelle yleisölle yhteisen maatalouspolitiikan kehitystä ja edistää Euroopan maatalouden toimintamallia. Tukikelpoisia toimia ovat erityisesti esitelmätilaisuudet, seminaarit, tutustumiskäynnit, julkaisut ja kokemusten vaihto tietyistä seikoista tai kokonaisvaltaisesti vuosittaisten toimenpideohjelmien yhteydessä.

Komissio antaa tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukiosaston rahoituskomitean avustuksella ja esittää joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

- Muuta

Ehdotus neuvoston asetukseksi, 11. kesäkuuta 2002, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1258/1999 muuttamisesta [KOM(2002) 293 lopullinen - ei vielä julkaistu EYVL:ssä]. Tällä asiakirjalla ehdotetaan ajanjakson, jonka aikana komissio voi tehdä perintävaatimuksia, pidentämistä nykyisestä 24 kuukaudesta 36 kuukauteen.

Viimeisin päivitys 18.10.2005