ESR: Euroopan sosiaalirahasto

Agenda 2000 -toimintaohjelmassa tarkoitetun rakennerahastouudistuksen mukaisesti tämän asetuksen tavoitteena on määritellä uudelleen Euroopan sosiaalirahaston oikeudellinen kehys ja ensisijaiset poliittiset tavoitteet eurooppalaisen työllisyysstrategian tukemiseksi ohjelmakaudella 2000-2006.

Lisäksi tavoitteena on varmistaa työmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja inhimillisten voimavarojen kehittämiseksi toteutettavien toimien johdonmukaisuus ja täydentävyys.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1784/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalirahastosta [EYVL L 213, 13.8.1999].

TIIVISTELMÄ

Tämä asetus kuuluu rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/1999 käyttöönotetun yleisen oikeudellisen kehyksen piiriin. Kyseinen asetus sisältää ESR:ää koskevia erityissäännöksiä, ja sen mukaan rahaston tukitoimet olisi kohdennettava koko yhteisön alueelle yleisasetuksella käyttöönotetun tavoite 1-, tavoite 2- ja tavoite 3 -aluejaon mukaisesti.

Tehtävät

ESR:n tehtävänä on tukea työttömyyden ehkäisyyn ja torjuntaan, inhimillisten voimavarojen kehittämiseen ja sosiaaliseen integroimiseen työmarkkinoille tähtääviä toimenpiteitä korkean työllisyyden, miesten ja naisten välisen tasa-arvon, kestävän kehityksen ja taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi. Rahaston tehtävänä on edistää erityisesti eurooppalaisen työllisyysstrategian ja työllisyyttä koskevien suuntaviivojen soveltamiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Soveltamisala

ESR edistää rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1260/1999 vahvistettua kolmea tavoitetta.

Asetuksessa säädetään seuraavista ESR:n toimien keskeisistä toiminta-aloista, joiden tavoitteena on

Tavoite 3:n toimet pyritään kohdentamaan uuden tavoite 1 -alueiden lisäksi yleisesti koko unionin alueelle.

Lisäksi ESR ottaa huomioon seuraavat monialaiset tehtävät:

Tukikelpoiset toimet

Rahastosta annetaan tukea seuraavia toimia varten:

ESR:n tukitoimien on perustuttava kansallisissa työllisyyttä koskevissa toimintasuunnitelmissa määriteltyihin kansallisiin painopistealueisiin. Sen toimissa on otettava huomioon myös ennakkoarviot.

Keskittäminen

Rahaston toimien tehokkuuden lisäämiseksi toimet on keskitettävä rajattuun määrään aloja ja aiheita sekä suunnattava tärkeimpiin tarpeisiin ja tehokkaimpiin toimiin ottamalla huomioon ennakkoarvioinnit ja merkitsevät toiminta-alat.

Asetuksessa säädetään valtioista riippumattomille järjestöille ja paikallisille kumppaneille tarkoitetuista tavoitteiden 1 ja 3 mukaisista pienistä apurahoista ja niiden myöntämiseen liittyvistä erityissäännöksistä. Lisäksi rahasto voi asetuksen nojalla rahoittaa kyseisten pienten apurahojen järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset 100-prosenttisesti.

Yhteisöaloitteet, innovatiiviset toimet ja tekninen apu

Rakennerahastoista annetun yleisasetuksen säännösten mukaan ESR edistää sellaisten yhteisöaloitteiden täytäntöönpanoa, joilla torjutaan kaikenlaista työmarkkinoihin liittyvää syrjintää ja eriarvoisuutta (Equal).

Lisäksi Equal-aloitteen puitteissa kiinnitetään huomiota turvapaikanhakijoiden yhteiskunnalliseen ja ammatilliseen integrointiin.

ESR:stä rahoitetaan jäsenvaltioissa tai yhteisön tasolla myös tarvittavia valmistavia toimenpiteitä sekä seuranta- ja arviointitoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä ovat

Siirtymäsäännökset

Rakennerahastoista annetussa yleisasetuksessa tarkoitettua siirtymäjärjestelyä sovelletaan ESR:ää koskevaan asetukseen.

Uudelleentarkastelu

Neuvosto tarkastelee asetusta uudelleen viimeistään 31. joulukuuta 2006.

Kumoaminen

Asetus (ETY) N:o 4255/88 kumotaan 1. tammikuuta 2000 alkaen.

See also

Lisätietoja rakennepolitiikan uudistamisesta on työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston www-sivuston kohdassa Euroopan sosiaalirahasto (FR).

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Asetus (EY) N:o 1784/1999

16.8.1999

-

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 14.7. 2004, Euroopan sosiaalirahastosta [KOM(2004) 493 lopullinen]. Tässä asiakirjassa ehdotetaan voimassa olevan asetuksen kumoamista.

Ehdotus: Neuvoston asetus, annettu 14.7.2004, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä [KOM (2004) 492 lopullinen].

Viimeisin päivitys 14.06.2005