EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto

Asetuksessa täsmennetään Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukitoimien soveltamisala kaudella 2000-2006. Lähtökohtana on edistää taloudellista ja sosiaalista koheesiota korjaamalla keskeisintä alueellista epätasapainoa ja osallistumalla alueiden kehittämiseen ja uudistamiseen siten, että varmistetaan toimien yhteisvaikutus muiden rakennerahastojen tukitoimien kanssa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitysrahastosta [EYVL L 213, 13.8.1999].

TIIVISTELMÄ

Oikeudellinen kehys ja tehtävä

Asetus (EY) N:o 1261/1999 kuuluu rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/1999 käyttöönotetun yleisen oikeudellisen kehyksen piiriin. Asetuksen mukaan EAKR osallistuu yhteisöaloitteiden tavoitteen 1 ja tavoitteen 2 rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tukemiseen (Interreg III), kriisikaupunkien ja -lähiöiden taloudellisen ja sosiaalisen elvyttämisen rahoittamiseen (Urban II) sekä yleisasetuksen perusteella täytäntöönpantujen innovatiivisten toimien ja teknisen avun toimenpiteiden tukemiseen.

Vähentääkseen eri alueiden välisiä kehityseroja sekä heikoimmassa asemassa olevien alueiden tai saarten jälkeenjääneisyyttä, maaseutualueet mukaan luettuna, EAKR pyrkii edistämään taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehitystä, korkeaa kilpailukykyä ja työllisyyttä, miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä ympäristön suojelun korkeaa tasoa.

Soveltamisala

Aluekehitystä koskevan tehtävänsä täyttämiseksi EAKR osallistuu seuraavien toimenpiteiden rahoittamiseen:

Toimenpiteillä tuetaan erityisesti tuotantoympäristön kehittämistä, tutkimusta ja teknologista kehittämistä, tietoyhteiskunnan kehittämistä, ympäristön suojelua ja parantamista, miesten ja naisten välistä tasa-arvoa työelämässä sekä rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä.

Yleisasetuksen mukaan Interreg III -yhteisöaloitetta sekä alueelliseen tai paikalliseen kehittämiseen liittyviä innovatiivisia toimia (tutkimuksia, pilottihankkeita ja kokemusten vaihtoa) rahoitetaan yksinomaan EAKR:sta. Rahaston soveltamisalaa voidaan kuitenkin laajentaa muista rakennerahastoista rahoitettuihin toimiin asianomaisen aloiteohjelman tai pilottihankkeen täytäntöönpanon edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Yksityiskohtaiset soveltamissäännöt

EAKR-asetuksen yksityiskohtaiset soveltamissäännöt voidaan hyväksyä sen jälkeen, kun aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komitea on antanut lausuntonsa.

Muut säännökset

Asetuksella kumotaan asetus (ETY) N:o 4254/88 1. tammikuuta 2000. Sitä tarkastellaan uudelleen viimeistään 31. joulukuuta 2006.

Ehdotus

EUVL

Menettely

Asetus (EY) N:o 1260/1999

16.8.1999

-

MUUT SÄÄDÖKSET

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004, Euroopan aluekehitysrahastosta [KOM(2004) 495 lopullinen].

Asetuksessa ehdotetaan tämän asetuksen kumoamista.

Ehdotus neuvoston asetukseksi, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä [KOM(2004) 492 lopullinen].

EAKR:N INNOVATIIVISET TOIMET

Komission tiedonanto, annettu 31 päivänä tammikuuta 2001, "Alueet uudessa taloudessa - Suuntaviivat EAKR:n innovatiivisille toimille kaudella 2000-2006" [KOM(2001) 60 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]. Tämän neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/99 22 artiklaan perustuvan tiedonannon (esdeenfr) mukaan innovatiivisten toimien (tutkimukset, pilottihankkeet ja kokemusten vaihto) tavoitteena on vähentää alueiden välisiä eroja tukemalla innovaatioita, TTK-toimia sekä uuden tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Tiedonanto on siten yhdenmukainen Lissabonin Eurooppa-neuvoston (23. ja 24. maaliskuuta 2000) hyväksymän strategian kanssa, jonka tavoitteena on parantaa työllisyyttä, taloudellista kilpailukykyä ja sosiaalista koheesiota osaamistalouden asettamien vaatimusten mukaisesti.

Ohjelmakauden 2000-2006 innovatiivisilla toimilla on siten seuraavat kolme aihealuetta:

Innovatiivisten toimien olisi lisäksi mahdollistettava:

Alueellisen kumppanuusperiaatteen mukaisesti ohjauskomitea määrittelee alueellisten innovatiivisten ohjelmien yhteydessä toteutettavien toimien strategian. Vuosina 2001-2005 ohjelmaehdotukset on toimitettava komissiolle 31. toukokuuta mennessä.

Innovatiivisille toimille vuosittain myönnettävä 400 miljoonan euron vuotuinen määräraha on 0,4 prosenttia EAKR:n vuotuisista varoista. Toimista aiheutuvien menojen rahoitusosuus voi olla

Toimien johdonmukaisuuden vuoksi olisi suotavaa, että innovatiivisten toimien ohjelmien maksuista ja valvonnasta vastaavat tahot ovat samoja kuin tavoite 1- ja 2 -ohjelmissa.

Ohjelmatyössä noudatetaan asetusta (EY) N:o 1260/1999.

See also

Lisätietoja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) saa aluepolitiikan pääosaston verkkosivuilta.

Viimeisin päivitys 14.06.2005