Uusi varainhoitoasetus: selkeämpi EU-rahoitus

Varainhoitoasetus on pääasiallisin asiakirja, josta EU:n varainhoitoa koskevat säännökset käyvät ilmi. Siinä käsitellään EU:n budjetin periaatteita, ja se ohjaa EU:n budjetin käyttöä.

Hiljattain käyttöön otettu asetus, joka astui voimaan 1. tammikuuta 2013, antaa EU:n rahoituksen saajille - kuten yritykset, kansalaisjärjestöt, tutkijat, opiskelijat, kunnat ja muut - mahdollisuuden noudattaa helpompia ja selkeitä asetuksia sekä yksinkertaisia menettelytapoja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, EURATOM) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta. [Virallinen lehti L 298, 26.10.2012]

TIIVISTELMÄ

MIKSI VARAINHOITOASETUSTA PÄÄTETTIIN ARVIOIDA UUDELLEEN?

EU on uudistamassa varainhoitoon liittyviä menettelytapojaan, jotta Eurooppa 2020:n tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Yleisesti ottaen muutokset kohdistuvat kolmelle alueelle:

MIKÄ ON UUTTA?

Määrätyissä parannuksissa keskitytään enemmän tuloksiin:

Suurempi vastuullisuus:

Valvonnan kiristäminen:

Joustavuus:

Resurssien yhdistäminen:

Lisätietoja: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

VIITTEET

Laki

Voimaantulopäivä - Päättymispäivä

Määräaika osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiselle

Virallinen lehti

Asetus (EU, EURATOM) N:o 966/2012

27.10.2012

-

VL L 298, 26.10.2012

VIITTAUS SÄÄDÖKSEEN

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä. [Virallinen lehti L 362, 31.12.2012]

Viimeisin päivitys 24.01.2014