Ihmisoikeuksien puolustajat – EU:n tuki

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla

Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN 2 ARTIKLAN JA IHMISOIKEUKSIEN PUOLUSTAJIA KOSKEVIEN EU:N SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Suuntaviivojen tärkeimmät näkökohdat ovat seuraavat:

TAUSTAA

Ihmisoikeuksien puolustajien tärkeänä tehtävänä on

Ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuu kuitenkin usein hyökkäyksiä ja uhkauksia, minkä vuoksi on tärkeää taata heidän turvallisuutensa ja suojelunsa.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Ihmisoikeuksien puolustajat: yksilöt, ryhmät ja organisaatiot, jotka edistävät ja suojelevat rauhanomaisin keinoin yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, kuten kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia, mukaan lukien alkuperäiskansojen jäsenten oikeudet.
EU:n ulkomaanedustustot: EU-maiden suurlähetystöt ja konsulaatit sekä EU:n edustustot.

ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – I osasto – Yhteiset määräykset – 2 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 17)

Suojelun takaaminen – Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat, EU:n neuvosto (ulkoasiat), 2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 235/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 85–94)

Viimeisin päivitys: 28.07.2017