Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen: Daphne III -ohjelma (2007-2013)

Daphne III -ohjelmalla pyritään ehkäisemään ja torjumaan kaikenlaista väkivaltaa. Erityisesti ohjelmassa puututaan lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvaan fyysiseen, seksuaaliseen ja psykologiseen väkivaltaan. Lisäksi sillä pyritään suojelmaan uhreja ja riskiryhmiä ja saavuttamaan korkea fyysisen ja psyykkisen terveyden suojelun, hyvinvoinnin ja sosiaalisen koheesion taso koko unionissa. Ohjelma on Daphne-ohjelman kolmas vaihe ja kattaa ajanjakson 2007-2013.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 779/2007/EY, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2007, lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan erityisohjelman (Daphne III -ohjelma) perustamisesta vuosiksi 2007-2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa.

TIIVISTELMÄ

Daphne III -ohjelmalla pyritään ehkäisemään ja torjumaan kaikenlaista väkivaltaa (fyysistä, seksuaalista ja psykologista). Erityisesti ohjelmassa puututaan lapsiin, nuoriin ja naisiin julkisesti ja yksityisesti kohdistuvaan väkivaltaan sekä suojellaan uhreja ja riskiryhmiä. Sillä täydennetään jäsenvaltioiden omia ohjelmia ja se perustuu kahdessa aiemmassa Daphne-ohjelmassa (Daphne ja Daphne II) määriteltyihin politiikkoihin ja tavoitteisiin.

Ohjelman määräraha on 116,85 miljoonaa euroa vuosina 2007-2013.

Ohjelman soveltamisala

Ohjelman kohderyhmä ovat lapset, nuoret (12-25-vuotiaat) ja naiset, jotka ovat väkivallan uhreja tai vaarassa joutua väkivallan uhreiksi. Näitä ryhmiä pidetään väkivallan uhreina myös siinä tapauksessa, että he joutuvat näkemään läheiseensä kohdistuvaa väkivaltaa.

Ohjelma on tarkoitettu muun muassa perheille, opettajille, sosiaalityöntekijöille, poliisille, hoitohenkilöstöstölle, oikeusviranomaisille, kansalaisjärjestöille sekä viranomaisille.

Ohjelmaan voivat osallistua unionin jäsenvaltiot, ETA:an kuuluvat Efta-maat sekä tietyin ehdoin ehdokasmaat ja Balkanin maat.

Toimintaehdotuksia voivat tehdä yksityiset tai julkiset organisaatiot ja laitokset (paikallisviranomaiset, yliopistojen laitokset ja tutkimuskeskukset), jotka toimivat väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tai tarjoavat tukea väkivallan uhreille.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman tarkoituksena on erityisesti:

Tuettavat toimet

Ohjelmasta tuetaan tavoitteiden saavuttamiseksi kolmenlaisia toimia:

Täytäntöönpano

Yhteisön rahoitusmuotoja voivat olla:

Komissio hyväksyy joka vuosi työohjelman, jossa vahvistetaan ensisijaiset toimet ja ehdotetaan alustavaa tukirahojen jakoa. Lisäksi se julkaisee joka vuosi luettelon hankkeista, joita ohjelmasta on rahoitettu.

Daphne III täydentää turvallisuutta ja vapauksien suojelua sekä yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa (es de en fr) koskevia yleisohjelmia, seitsemättä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmaa, työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevaa Progress -ohjelmaa, Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevaa ohjelmaa sekä Euroopan tasa-arvoinstituutin toimintaa.

Arviointi ja seuranta

Tuensaajien on toimitettava raportteja toimien teknisestä ja taloudellisesta etenemisestä sekä loppuraportti kolmen kuukauden kuluessa toimen päättymisestä. Varojen käyttöä seurataan ja valvotaan.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle väliarviointia koskevan kertomuksen hankkeiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (viimeistään 31. maaliskuuta 2011) sekä jälkiarviointikertomuksen ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista (viimeistään 31. joulukuuta 2014). Lisäksi se antaa viimeistään 31. toukokuuta 2012 tiedonannon ohjelman jatkamisesta.

Taustaa

Erityisohjelma Daphne III on osa perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa, joka yhdessä turvallisuutta ja vapauksien suojelua sekä yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevien yleisohjelmien kanssa korvaa rahoitusvälineet, joita komissio on aikaisemmin käyttänyt oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla. Nämä uudet ohjelmat sisältyvät vuosien 2007-2013 rahoitusnäkymiin.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 779/2007/EY[tehty yhteispäätösmenettelyllä COD/2005/0037]

4.7.2007

-

EUVL L 173, 3.7.2007.

Viimeisin päivitys 07.09.2007