Kiinan kanssa tehty sopimus yhteistyöstä ja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Päätös 2004/889/EY sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisellä yhteistyöstä ja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa

Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan välinen yhteistyötä ja keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva sopimus

SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Sopimuksella pyritään parantamaan osapuolten tullilainsäädännön* soveltamisesta vastaavien viranomaisten yhteistyötä.

Päätöksellä tehdään sopimus Euroopan yhteisön (nykyinen Euroopan unioni) puolesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tullilainsäädännön vastaisten toimien torjuntaa voidaan tehostaa, kun molemmat sopimuksen osapuolet tekevät yhteistyötä tulliasioissa. Tullilainsäädännön vastaisiin toimiin kuuluvat sellaiset toimet, jotka ovat haitallisia molempien sopimuspuolien taloudellisille, verotuksellisille ja kaupallisille eduille. Jokaisen valtion on tärkeä varmistaa, että tullit ja muut verot on arvioitu tarkkaan.

Tulliyhteistyön kehittäminen

Sopimuspuolet sitoutuvat kehittämään tulliyhteistyötä erityisesti

Keskinäinen hallinnollinen avunanto

Tulliviranomaiset avustavat toisiaan antamalla asianmukaista tietoa, joka auttaa varmistamaan tullilainsäädännön moitteettoman soveltamisen. Tämä sopimus ei rajoita rikosasioissa annettavaa keskinäistä avunantoa koskevia määräyksiä. Avunannon piiriin eivät myöskään kuulu tiedot, jotka on saatu oikeusviranomaisten pyynnöstä käytetyillä valtuuksilla.

Tämän sopimuksen soveltamisalaan ei kuulu avunanto

Sopimuksessa sovitaan sekä pyynnöstä annettavasta avusta että oma-aloitteisesta avunannosta.

Pyynnöstä annettava apu: viranomaisen, jolta apua pyydetään, pitää antaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle kaikki tieto, jonka avulla voidaan selvittää, onko tullilainsäädäntöä sovellettu oikein. Tällaista tietoa on esim.

Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä tarvittavat omien lakiensa ja muiden määräysten mukaiset toimenpiteet varmistaakseen erityisen valvonnan toteutumisen. Tällaista valvontaa kohdistetaan henkilöihin, joiden perustellusti uskotaan osallistuneen tullilainsäädännön vastaisiin toimiin. Valvontaa voidaan kohdentaa paikkoihin, varastoihin tai kuljetettaviin tavaroihin ja myös kuljetusvälineisiin, joita voidaan epäillä käytetyn väärinkäytöksissä.

Oma-aloitteisella avunannolla tarkoitetaan sellaisia tilanteita, joissa osapuolet auttavat toisiaan oma-aloitteisesti erityisesti, jos pyynnöstä annettava apu ei onnistuisi joko tilanteen kiireellisyyden takia, tai koska tilanne saattaisi aiheuttaa merkittävää vahinkoa taloudelle, kansanterveydelle, yleiselle turvallisuudelle tai muulle keskeiselle edulle.

Avunantovelvollisuuden muotovaatimukset ja poikkeukset

Pyynnöistä tulee käydä ilmi

Pyynnön vastaanottanut viranomainen täyttää avunpyynnön samalla tavoin kuin se toimisi omaan lukuunsa. Avunantopyyntö täytetään vastaanottavan viranomaisen lakien, asetusten ja muiden oikeudellisesti sitovien instrumenttien mukaisesti. Vastaus toimitetaan kirjallisesti.

Avunantovelvollisuudelle sallitaan poikkeuksia. Avunannosta voidaan kieltäytyä tai sille voidaan asettaa vaatimuksia, mikäli avunanto voisi todennäköisesti vahingoittaa

Sopimus sisältää saatuja tietoja koskevia salassapitolausekkeita.

VOIMAANTULO

Sopimus tuli voimaan 1. huhtikuuta 2005. Sopimusta sovelletaan Kiinan kansantasavallan tullialueeseen ja 28 EU-maan alueisiin.

TAUSTAA

Euroopan komissio ja Kiinan kansantasavallan yleinen tullihallinto allekirjoittivat sopimuksen tulliyhteistyön strategisista puitteita vuosina 2018–2020 kesäkuussa 2017. Sopimuksessa toistetaan päätavoitteet yhteistyölle ja keskinäiselle avunannolle EU:n ja Kiinan välillä ja se rakentuu Kiinan ja EU:n väliselle sopimukselle yhteistyöstä ja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa. Sopimuksen painopisteiksi nostetaan teollis- ja tekijänoikeudet, toimitusketjujen turvaaminen, petostentorjunta (taloudellisten ja ympäristörikosten) ja tilastot. Uudessa strategisessa puitesopimuksessa otetaan huomioon myös verkkokauppa.

KESKEISET TERMIT

Tullilainsäädäntö: tullinlainsäädäntöön sisältyvät kaikki EU:ssa tai Kiinassa hyväksytyt säännökset, jotka koskevat tavaroiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta sekä niiden asettamista mihin tahansa muuhun tullimenettelyyn, mukaan lukien kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpiteet.

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2004/889/EY, tehty 16 päivänä marraskuuta 2004, sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisellä yhteistyöstä ja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa (EUVL L 375, 23.12.2004, s. 19)

Kiinan kansantasavallan hallituksen ja Euroopan yhteisön sopimus yhteistyöstä ja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa (EUVL L 375, 23.12.2004, s. 20–26)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

EU:n ja Kiinan välisen kaupan turvallisuuden ja sujuvuuden edistäminen: Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välinen strateginen puitesopimus tulliyhteistyöstä vuosina 2018–2020, 22.5.2017 (Euroopan unionin neuvoston asiakirja)

Päätös 2014/772/EU: Yhteistyöstä ja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa tehdyn Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan välisen sopimuksen nojalla perustetun tulliyhteistyösekakomitean päätös, annettu 16 päivänä toukokuuta 2014 , Euroopan unionin valtuutettujen talouden toimijoiden ohjelman ja Kiinan kansantasavallan turvaluokitellun yrityshallinnon ohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (EUVL L 315, 1.11.2014, s. 46–50)

Ilmoitus yhteistyötä ja keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan, Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen voimaantulosta (EUVL L 110, 30.4.2005, s. 80)

Viimeisin päivitys: 08.01.2019