Lahjonnan torjuminen yksityisellä sektorilla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Puitepäätös 2003/568/YOS lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lahjonnan sisällyttäminen kansalliseen rikosoikeuteen

Oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden vastuu

Lainkäyttövalta

Kullakin EU-maalla on lainkäyttövalta rikoksiin, jos:

Päätöstä sovelletaan Gibraltariin.

Päätökseen vaikuttaa Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-176/03 antama tuomio, joka koskee toimivallan jakoa Euroopan komission ja neuvoston välillä rikosasioissa.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

EU-maiden oli toteutettava tarvittavat toimenpiteet puitepäätöksen säännösten noudattamiseksi ennen 22 päivää heinäkuuta 2005.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Aktiivinen lahjonta: lahjuksen antaminen henkilölle, jotta tämä toteuttaisi laittoman teon tehtäviään suorittaessaan.
Passiivinen lahjonta: lahjuksen vastaanottaminen.
Oikeushenkilö: mikä tahansa yhteisö, jolla on oikeushenkilön asema sovellettavan kansallisen lain nojalla, lukuun ottamatta valtioita tai muita julkisia elimiä niiden käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä oikeuksiaan sekä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.
Velvollisuuden laiminlyönti: on ymmärrettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Käsitteeseen velvollisuuden laiminlyönti tulisi sisältyä kansallisessa lainsäädännössä ainakin mikä tahansa lainvastainen epälojaali käyttäytyminen tai, ammattisääntöjen tai -ohjeiden rikkominen.

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2003/568/YOS, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla (EUVL L 192, 31.7.2003, s. 54–56)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen arvioimisesta, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS noudattamiseksi (COM(2019) 355 final, 26.7.2019)

Viimeisin päivitys: 18.02.2020