Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 2008/801/EY korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Siinä valtuutetaan EU allekirjoittamaan korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus. Yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa korruption torjuntaa, edistää julkisten asioiden asianmukaista hoitoa sekä tukea kansainvälistä yhteistyötä ja teknistä apua.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleissopimusta sovelletaan korruption torjuntaan ja tutkintaan ja sitä koskeviin syytetoimiin sekä rikosten tuottaman hyödyn jäädyttämiseen, takavarikointiin, menetetyksi tuomitsemiseen ja palauttamiseen.

Siihen sisältyy määräyksiä rahanpesun torjumiseksi ja vastustamiseksi sekä yksityistä sektoria koskevia tilintarkastusvaatimuksia. Lisäksi siinä asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat avoimuutta ja kaikkien hakijoiden yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua julkisia rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin.

Korruption torjunta

Yleissopimuksessa määrätään korruption torjumisesta muun muassa seuraavin keinoin:

Siinä annetaan myös seuraavat suositukset:

Rangaistavuus

Yleissopimuksen suositusten mukaan rangaistaviksi on määrättävä muun muassa seuraavat teot:

Yksityisellä sektorilla siinä määrätään rangaistaviksi

Yleissopimuksessa annetaan suosituksia myös muun muassa seuraavista oikeudellisista ja hallinnollisista toimista:

Varallisuuden takaisin hankkiminen

Yleissopimuksessa määritetään toimenpiteet välittömäksi omaisuuden takaisin hankkimiseksi ja määrätään tätä varten menettelytavoista kansainvälisen yhteistyön tekemiseksi menetetyksi tuomitsemista koskevissa asioissa. Siinä annetaan myös varallisuuden palauttamista koskevia määräyksiä.

Euroopan petostentorjuntavirasto

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) vastaa näiden kysymysten tutkinnasta siltä osin kuin ne koskevat EU:n toimielimiä. OLAF tutkii petoksia, jotka vahingoittavat EU:n talousarviota, sekä korruptiota ja vakavia väärinkäytöksiä EU:n toimielimissä ja kehittää petostentorjuntapolitiikkaa Euroopan komissiolle.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä sovelletaan 25. syyskuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEINEN TERMI

* Laiton vaurastuminen: henkilö saa hyötyä toisen henkilön kustannuksella antamatta tälle samanarvoista vastinetta.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2008/801/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2008, korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 287, 29.10.2008, s. 1–110)

Viimeisin päivitys: 21.04.2016