Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2007/36/EY osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä

Direktiivi (EU) 2017/828 direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yhtiön on tiedotettava osakkeenomistajia yhtiökokouksista muun muassa 21 päivää ennen kokousta toimitettavalla ilmoituksella. Yhtiökokouksen päivämäärä, paikka, asialista ja äänestys- ja osallistumismenettelyt on esitettävä yhtiön verkkosivustolla.

Yhtiöiden on myös annettava muita tietoja, kuten

Osakkeenomistajilla on oikeus

EU-maiden on poistettava kaikki rajoitukset, jotka koskevat osakkeenomistajien osallistumista kokouksiin sähköisesti, ja hyväksyttävä asiamiesten nimeäminen sähköisesti. Yhtiöiden on yleensä myös laskettava kunkin päätöksen osalta tarkka äänimäärä ja julkaistava äänestystulokset enintään 15 päivän kuluessa. EU-maat voivat asettaa lyhyempiä määräaikoja.

Direktiivillä (EU) 2017/828 muutetaan vuoden 2007 direktiiviä täydentämällä sitä seuraavilla uusilla oikeuksilla:

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVEJÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä 2007/36/EY on sovellettu 3. elokuuta 2007 alkaen. Direktiivin (EU) 2017/828 muutettuja sääntöjä on sovellettu 9. kesäkuuta 2017 alkaen, ja ne saatettiin osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 10. kesäkuuta 2019 mennessä.

TAUSTAA

Ks. myös:

KESKEISET TERMIT

Lähipiiriliiketoimi: liiketoimi, jonka yhtiö toteuttaa sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön kanssa, johon sillä on jo aiempia yhteyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi määräysvaltaisten osakkeenomistajien, keskeisessä asemassa olevien johtajien tai samaan ryhmittymään kuuluvien yhtiöiden kanssa toteutettavat liiketoimet.

ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/36/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä (EUVL L 184, 14.7.2007, s. 17–24)

Direktiiviin 2007/36/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/828, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta (EUVL L 132, 20.5.2017, s. 1–25)

Ks. konsolidoitu versio.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1212, annettu 3 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/36/EY annettujen osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen toimittamista ja osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista koskevien säännösten täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 223, 4.9.2018, s. 1–18)

Viimeisin päivitys: 06.05.2019