Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus lentoyhtiöiden matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (vuoden 2007 PNR-sopimus)

Kyseisellä sopimuksella Euroopan unioni ja Yhdysvallat tehostavat yhteistyötään, joka liittyy lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemiseen ja siirtämiseen Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2007/551/YUTP/YOS, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2007, lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (vuoden 2007 PNR-sopimus).

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) (vuoden 2007 PNR-sopimus).

TIIVISTELMÄ

Matkustajarekisteriin (PNR) sisältyviä tietoja jakamalla voidaan torjua terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta, suojella yksilöiden tärkeitä etuja ja varmistaa pidätysmääräysten ja säilöönottotoimenpiteiden täytäntöönpano.

Päätös käsittää itse sopimuksen, Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön (DHS) saatekirjeen sekä Euroopan unionin vastauskirjeen. Päätöstä sovelletaan seitsemän vuoden ajan, ja se velvoittaa lentoyhtiöt siirtämään DHS:lle tiedot kaikista matkustajista Yhdysvaltoihin suuntautuvilla tai Yhdysvalloista saapuvilla lennoilla. DHS puolestaan sitoutuu huolehtimaan korkeatasoisesta tietosuojasta. Päätöksessä suositellaan, että tietojen siirrossa sovelletaan turvallisuustoimenpiteitä. Lisäksi sopimuspuolia kehotetaan kunnioittamaan matkustajien perusoikeuksia ja -vapauksia.

Minkä tyyppisiä matkustajarekisteritietoja kerätään?

DHS kerää PNR-tietoja lentoyhtiöiltä, lentolipuista ja matkustusasiakirjoista. Tiedot koskevat seuraavia asioita:

Matkustajarekisteriin sisältyvät arkaluonteiset tiedot

PNR-tiedot sisältävät myös arkaluonteisia tietoja, joista käyvät ilmi etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiyhdistystoiminta. Ne voivat sisältää myös tietoja henkilön terveydentilasta tai sukupuolielämästä. Jos DHS on vastaanottanut tällaisia tietoja, se käyttää automaattista järjestelmää, joka suodattaa kyseiset arkaluonteiset tunnukset ja nimikkeet. DHS on luvannut, ettei se käytä arkaluonteisia tietoja ja poistaa ne mahdollisimman pian.

Jos kuitenkin on kyse hengenvaarasta ja jos matkustaja on antanut tällaisia tietoja, DHS voi niitä käyttää, edellyttäen että se pitää tietojen käytöstä tapahtumarekisteriä ja poistaa tiedot 30 päivän kuluessa. DHS:n on ilmoitettava Euroopan komissiolle (48 tunnin kuluessa), että se on tehnyt näitä tietoja koskevia hakuja.

PNR-tietojen suojaaminen ja siirtäminen

Sopimukseen liitetyssä DHS:n kirjeessä kuvataan, miten ministeriö kerää, käyttää ja varastoi PNR-tietoja. DHS käsittelee PNR-tietoja arkaluonteisina ja luottamuksellisina tietoina. Se voi antaa PNR-tietoja lainvalvonnasta, yleisestä turvallisuudesta tai terrorismin torjunnasta vastaaville Yhdysvaltain viranomaisille tai sellaisten maiden viranomaisille, jotka pystyvät takaaman tietosuojan. Jälkimmäisessä tapauksessa tietoja annetaan kuitenkin ainoastaan samaa tarkoitusta varten, johon DHS on itse saanut tiedot (etupäässä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta).

Ne lentoyhtiöt, joilla on käytössään DHS:n teknisten vaatimusten mukainen järjestelmä, toimittavat tiedot DHS:lle työntöjärjestelmän välityksellä (push system). Jos lentoyhtiöt sen sijaan eivät ole ottaneet käyttöön työntöjärjestelmää, sovelletaan nykyistä tietojen pyytämiseen perustuvaa järjestelmää (pull system). Päätöksen työntöjärjestelmään siirtymisestä tekevät lentoyhtiöt itse.

PNR-tiedot siirretään DHS:lle 72 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa. DHS voi myös pyytää PNR-tietoja aikaisemmin, jos se on tarpeen. Siinä tapauksessa se sitoutuu toimimaan harkiten ja uhan laadun huomioon ottaen.

DHS säilyttää PNR-tiedot analyyttisessä tietokannassa seitsemän vuotta. Tämän ajanjakson päätyttyä tiedot säilytetään vielä kahdeksan vuotta, mutta ne siirretään lepäävään, ei-operatiiviseen tilaan. Silloin tietoihin voi päästä käsiksi ainoastaan johtavassa asemassa olevan DHS:n virkamiehen luvalla. Sopimuspuolet päättävät yhdessä, milloin PNR-tiedot on tuhottava. Ainoastaan käynnissä olevaan yksittäiseen tapaukseen liittyvät tiedot voidaan säilyttää pidempään.

Tarkastusoikeus ja muutoksenhaku

DHS soveltaa hallussaan oleviin PNR-tietoihin yksityisyyden suojaa koskevan Yhdysvaltain lain (Privacy act) mukaista hallinnollista suojaa. Jos yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä rikotaan ja rekisteritietoja luovutetaan luvattomasti, on mahdollista toteuttaa hallinnollisia tai siviili- ja rikosoikeudellisia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

EU, Yhdysvallat ja ilmailuala pyrkivät yhdessä varmistamaan, että matkustajat ovat tietoisia siitä, miten viranomaiset käyttävät heitä koskevia tietoja. DHS antaa kansalaisille tietoa PNR-tietojen käsittelystä ja vastaa näiden kysymyksiin esimerkiksi omalla Internet-sivustollaan ja julkistamalla tiedonantoja Federal Register -säädöskokoelmassa.

DHS on luvannut, ettei se toimita PNR-tietoja muille kuin rekisteröidyille henkilöille.

Yhteistyö ja vastavuoroisuus

DHS siirtää PNR-tiedoista peräisin olevaa analyyttistä tietoa asianomaisille jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeusviranomaisille, Europolille ja Eurojustille. EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset toimittavat vastaavaa tietoa Yhdysvaltain viranomaisille.

Sopimuspuolet varmistavat, että niiden järjestelmät toimivat moitteetta. Yhdysvaltain sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri sekä oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaava Euroopan komission jäsen tarkastelevat määräajoin sopimuksen täytäntöönpanoa.

Taustaa

Eurooppalaisten lentoyhtiöiden PNR-tietojen siirtämisestä Yhdysvaltain viranomaisille on tehty useita peräkkäisiä sopimuksia. Viimeisin sopimus tehtiin 19. lokakuuta 2006, ja sen voimassaolo päättyi 31. heinäkuuta 2007. Sen vuoksi neuvosto päätti 22. helmikuuta 2007 valtuuttaa puheenjohtajavaltion käynnistämään neuvottelut, joiden tuloksena tehtiin tämä sopimus.

Sopimusta sovelletaan sen allekirjoittamispäivästä. Sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sisäisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2007/551/YUTP/YOS

23.7.2007

-

EUVL L 204, 4.8.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2006/729/YUTP/YOS , tehty 16 päivänä lokakuuta 2006, lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajaluettelotietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta - Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle [EUVL L 298, 27.10.2006].

Neuvoston päätös 2004/496/EY , tehty 17 päivänä toukokuuta 2004, lentoyhtiöiden PNR-tietojen käsittelemistä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavalvontalaitokselle koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä - Lentoyhtiöiden PNR-tietojen käsittelemistä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavalvontalaitokselle koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus [EUVL L 183, 20.5.2004].

Viimeisin päivitys 29.05.2008