Maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuva maahanmuuttajien salakuljetus — YK:n pöytäkirja

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Neuvoston päätökset 2006/616/EY ja 2006/617/EY kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen (maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan) maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖSTEN TARKOITUS

Päätöksillä hyväksytään virallisesti se, että EU allekirjoittaa YK:n yleissopimuksen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan EU:n toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta. Tällä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirjalla pyritään estämään ja torjumaan maahanmuuttajien salakuljetusta, edistämään allekirjoittajavaltioiden välistä yhteistyötä ja suojelemaan salakuljetettujen maahanmuuttajien oikeuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Allekirjoittajavaltioiden on säädettävä rikokseksi seuraavat teot, kun ne tehdään tarkoituksellisesti taloudellisen tai aineellisen hyödyn saamiseksi:

Allekirjoittajavaltioiden on myös otettava huomioon seuraavat rikoksen vakavuutta lisäävät seikat (raskauttavat asianhaarat):

Maahanmuuttajien salakuljetuksen uhreja ei saa asettaa rikossyytteeseen.

Soveltamisala

Pöytäkirjaa sovelletaan

Toimenpiteet meritse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen estämiseksi

Kansainvälinen yhteistyö

Maiden on pyrittävä vahvistamaan rajavalvontaansa, ja niillä on oikeus evätä maahanpääsy kaikilta maahanmuuttajien salakuljetukseen liittyviltä henkilöiltä. Maiden, joilla on yhteisiä rajoja tai jotka sijaitsevat rikollisryhmien käyttämien reittien varrella, on vaihdettava muun muassa seuraavia tietoja:

Maiden, joilla on alan asiantuntemusta, on tarjottava teknistä apua niille, jotka ovat usein maahanmuuttajien lähtö- tai kauttakulkumaita.

Ehkäisy, suojelu, apu ja palauttaminen

Valtioiden on toteutettava monenlaisia sekä salakuljetuksen ehkäisemistä että salakuljetuksen uhrien kohtelua koskevia toimia. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

TAUSTAA

Direktiivissä 2002/90/EY ja puitepäätöksessä 2002/946/YOS määritellään yleisesti laittomassa maahanmuutossa avustamiseen liittyvä rikkomus sekä rangaistuksia ja oikeushenkilöiden vastuuta koskevat vähimmäissäännöt.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2006/616/EY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 179 ja 181 a artiklan soveltamisalaan (EUVL L 262, 22.9.2006, s. 24–33)

Neuvoston päätös 2006/617/EY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen III osan IV osaston soveltamisalaan (EUVL L 262, 22.9.2006, s. 34–43)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston puitepäätös 2002/946/YOS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemistä varten (EUVL L 328, 5.12.2002, s. 1–3)

Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä (EUVL L 328, 5.12.2002, s. 17–18)

Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004 oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19–23)

Viimeisin päivitys: 04.02.2016