Elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskeva EU:n ohjelma

Euroopan komissio esittää periaatteet ja välineet, joita tarvitaan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevan EU:n ohjelman (European Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP) toteuttamiseksi sekä Euroopan että jäsenvaltioiden tasolla.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 12. joulukuuta 2006, elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevasta EU:n ohjelmasta [KOM(2006) 786 lopullinen – EUVL C 126, 7. kesäkuuta 2007].

TIIVISTELMÄ

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto pyysi joulukuussa 2005 komissiota esittämään ehdotuksen elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevasta EU:n ohjelmasta * (EPCIP). Vastauksena tähän pyyntöön komissio esitti edellä mainitun tiedonannon sekä direktiiviehdotuksen Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien määrittämisestä ja nimeämisestä, jotta näiden infrastruktuurien suojaamista voidaan parantaa.

Tiedonannossa esitellään elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevan EU:n ohjelman toteuttamista varten ehdotetut periaatteet, menettelyt ja välineet. Uhkatekijät, joita vastaan ohjelman avulla on tarkoitus suojautua, eivät liity yksinomaan terrorismiin, vaan tavoitteena on ottaa huomioon kaikenlaiset riskit eli esimerkiksi rikollisuus, luonnonkatastrofit ja muut onnettomuudet.

Ohjelman yleistavoitteena on parantaa elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista Euroopan unionissa (EU). Tavoitteen saavuttamista varten on pantava täytäntöön elintärkeitä infrastruktuureja koskevaa yhteisön lainsäädäntöä, jota esitellään tiedonannossa.

EPCIP:n säädöskehys käsittää seuraavat osat:

Suojaamisohjelmaa koskeva toimintasuunnitelma

Suojaamisohjelman toimet on jaettu kolmeen toimintalinjaan:

Toimintasuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti, minkä vuoksi sitä on tarkistettava säännöllisesti.

Elintärkeiden infrastruktuurien varoitusjärjestelmä (CIWIN)

Elintärkeiden infrastruktuurien varoitusjärjestelmä (CIWIN) perustetaan erillisellä komission ehdotuksella. Järjestelmän avulla on tarkoitus vaihtaa parhaita käytäntöjä ja välittää kiireellisiä varoituksia Argus-järjestelmän kautta.

Asiantuntijaryhmä

Saadakseen käyttöönsä asiantuntemusta joltakin elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseen liittyvältä erikoisalalta komissio voi perustaa EU:n tason asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella tiettyjä erityiskysymyksiä. Asiantuntijoille osoitettavat erityistehtävät voivat vaihdella kunkin elintärkeään infrastruktuuriin kuuluvan alan ominaispiirteiden mukaan esimerkiksi seuraavasti:

Elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseen liittyvä tietojenvaihto

Eri toimijoiden on vaihdettava keskenään tietoja elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisesta, erityisesti elintärkeiden infrastruktuurien turvallisuudesta ja suojatuista järjestelmistä, keskinäisiä riippuvuussuhteita koskevista selvityksistä ja elintärkeiden infrastruktuurien haavoittuvuudesta sekä niihin kohdistuvista uhkista ja riskeistä. Samalla on huolehdittava jaettavien tietojen salassapidosta, olipa kyse luokitelluista, arkaluonteisista tai henkilötiedoista. Jokaisesta luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja käsittelevästä henkilöstä on laadittava asianmukainen turvallisuusselvitys siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on.

Keskinäisten riippuvuussuhteiden määrittäminen

Sekä maantieteellisten että eri alojen keskinäisten riippuvuussuhteiden selvittäminen ja analysointi on erittäin tärkeää, jotta elintärkeiden infrastruktuurien heikkouksia sekä niihin kohdistuvia uhkia ja riskejä voidaan arvioida paremmin.

Elintärkeän infrastruktuurin suojaamisesta vastaavien yhteyspisteiden ryhmä

Komissio aikoo perustaa elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisesta vastaavien yhteyspisteiden ryhmän. Kukin jäsenvaltio nimeää oman yhteyspisteen, jonka tehtävänä on koordinoida infrastruktuurien suojaamiseen liittyviä kysymyksiä kansallisella tasolla yhdessä neuvoston, komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa.

Kansallisten elintärkeiden infrastruktuurien (KEI) suojaaminen

Vastuu kansallisten elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisesta kuuluu niiden omistajille/ylläpitäjille ja jäsenvaltioille. Komissio voi kuitenkin tukea jäsenvaltioita tässä työssä, jos ne sitä pyytävät. Jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan kansallinen suojaamisohjelma, joka sisältää mm. seuraavat toimet:

Ulkoinen ulottuvuus

Ulkoinen ulottuvuus on tärkeä osa elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevaa ohjelmaa. Koska nykypäivän talouselämälle ovat ominaisia monenlaiset yhteysverkostot ja riippuvuussuhteet, jonkin EU:n alueella sijaitsevan elintärkeän infrastruktuurin vahingoittuminen tai tuhoutuminen saattaisi aiheuttaa seurauksia myös EU:n ulkopuolella ja päinvastoin. Sen vuoksi on välttämätöntä tehostaa kansainvälistä yhteistyötä tällä alalla laatimalla alakohtaisia yhteisymmärryspöytäkirjoja.

Toiminnan rahoitus

Elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevan EU:n ohjelman täytäntöönpano rahoitetaan osaksi terrorismin ja muiden turvallisuusriskien ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskevasta erityisohjelmasta, joka kattaa vuodet 2007–2013.

Tausta

Eurooppa-neuvosto pyysi 17. ja 18. kesäkuuta 2004 pidetyssä kokouksessaan komissiota laatimaan kokonaisstrategian elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisen vahvistamiseksi. Vastauksena tähän pyyntöön komissio hyväksyi 20. lokakuuta 2004 tiedonannon ”Kriittisen infrastruktuurin suojelu terrorismin torjunnassa”.

Komission suunnitelma esittää elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskeva EU:n ohjelma (European Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP) ja perustaa elintärkeiden infrastruktuurien varoitusjärjestelmä (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN) on hyväksytty Eurooppa-neuvoston kokouksessa 16. ja 17. joulukuuta 2004 hyväksytyissä terrori-iskujen ehkäisemistä, niihin varautumista ja niihin reagoimista koskevissa päätelmissä että neuvoston 2. joulukuuta 2004 hyväksymän yhteisvastuuta koskevan ohjelman yhteydessä.

Elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevaa EU:n ohjelmaa valmisteltiin intensiivisesti vuoden 2005 ajan. Marraskuun 17. päivänä 2005 komissio hyväksyi vihreän kirjan Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelmasta.

Syyskuun 15. päivänä 2005 tehtiin päätös C/2005/3179 pilottihankkeen rahoittamisesta terrorismintorjunnan tehostamista koskevien valmistelutoimien toteuttamista varten. Tätä seurasi 26. lokakuuta 2006 tehty toinen päätös (C/2006/5025) elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevaan EU:n ohjelmaan liittyvän pilottihankkeen rahoittamisesta.

Joulukuun 12. päivänä 2006 komissio esitti direktiiviehdotuksen Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien määrittämisestä ja nimeämisestä sekä niiden suojaamisen parantamistarpeen arvioimisesta. Samana päivänä komissio antoi myös tiedonannon samasta aiheesta. Nämä asiakirjat antavat selkeän kuvan siitä, miten komissio aikoo käsitellä EU:n elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista.

Helmikuun 12. päivänä 2007 hyväksyttiin vihdoin terrorismin ja muiden turvallisuusriskien ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskeva erityisohjelma.

Keskeiset termit

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus neuvoston päätökseksi, tehty 27. lokakuuta 2008, elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmästä (CIWIN) [KOM(2008) 676 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Kuten edellä mainitussa tiedonannossa mainitaan, tämän erillisen ehdotuksen tarkoituksena on perustaa elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä (CIWIN). CIWIN-järjestelmä tarjoaa jäsenvaltioille suojatun tieto-, viestintä- ja hälytysjärjestelmän elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamiseen liittyvien tietojen vaihtamiseksi. Järjestelmä helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä mahdollistamalla sellaisten tietojen vaihdon, jotka koskevat uhkia ja heikkouksia sekä strategioita elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamiseen liittyvien riskien pienentämiseksi. Jäsenvaltioiden osallistuminen järjestelmään olisi edelleen vapaaehtoista. CIWIN-järjestelmä muodostuu sähköisestä foorumista ja nopeasta hälytysjärjestelmästä; ensiksi mainitun tarkoituksena on mahdollistaa tietojen vaihto ja jälkimmäisen tarkoituksena hälyttää riskeistä ja uhkista. Järjestelmä perustetaan suojatuksi turvaluokiteltujen tietojen järjestelmäksi, jonka tietoihin pääsyä säännellään vastaavasti. Komission tehtäviin kuuluu CIWIN-järjestelmän tekninen kehittäminen.

Kuulemismenettely (CNS/2008/0200)

Vihreä kirja, annettu 17. marraskuuta 2005, Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelmasta [KOM(2005) 576 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, ”Terrorismin torjuntavalmius ja seurausten hallinta” [KOM(2004) 701 lopullinen – EUVL C 52, 2.3.2005].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, ”Terrori-iskujen ehkäiseminen, niihin varautuminen ja niihin reagoiminen” [KOM(2004) 698 lopullinen – EUVL C 14, 20.1.2005].

Viimeisin päivitys 17.08.2010