Akkreditointi ja markkinavalvonta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 765/2008 — tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä akkreditointi ja markkinavalvontaa koskevat vaatimukset

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kansalliset akkreditointielimet

EU:n markkinavalvonta ja tuonnin valvonta

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

* KESKEISET TERMIT

CE-merkintä: merkintä, jolla valmistaja osoittaa, että tuote täyttää EU:n lainsäädännössä asetetut vaatimustenmukaisuutta koskevat standardit.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos: elin, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja tarkastuksia.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30–47)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu arviointi3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4–17)

Direktiiviin 2001/95/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 768/2008/EY , tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82–128)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 21–29)

Viimeisin päivitys: 14.02.2017