Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös (YUTP) 2017/809 joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämisestä annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanon tukemisesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä tuetaan vuonna 2003 hyväksytyn joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 täytäntöönpanoa. Se on jatkoa vuosina 2006, 2008 ja 2013 hyväksytyille vastaavanlaisille päätöksille.

EU:n strategian tarkoituksena on ehkäistä, estää, pysäyttää ja mahdollisuuksien mukaan lopettaa joukkotuhoaseiden levittämisohjelmat maailmanlaajuisesti. Strategia käynnistettiin vuonna 2003, ja siitä alkaen sen perusperiaatteisiin on kuulunut

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Neuvosto seuraa jatkuvasti strategian edistymistä, ja sille toimitetaan edistymiskertomuksia kuuden kuukauden välein.

Strategia pannaan täytäntöön toteuttamalla muun muassa seuraavanlaisia hankkeita ja toimia:

EU hyväksyi vuonna 2008 uusia toimintalinjoja joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi. Niiden tarkoituksena on tehostaa vuoden 2003 strategiaa esimerkiksi lisäämällä tieteellisen ja akateemisen yhteisön sekä rahoituslaitosten tietoisuutta ja kehittämällä toimia, joilla estetään joukkotuhoaseita koskevan tietämyksen päätyminen vääriin käsiin. Niissä korostetaan vuoden 2003 strategian ja EU:n toimintaa määrittävien periaatteiden (tehokas monenvälisyys, ennaltaehkäisy ja kansainvälinen yhteistyö) merkitystä sekä niiden panosta Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 täytäntöönpanossa.

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1540 velvoitetaan päätöslauselman allekirjoittajat pidättymään antamasta millään tavoin tukea valtioista riippumattomille toimijoille* ydinaseiden sekä kemiallisten tai biologisten aseiden ja niiden maalinsaattamisjärjestelmien

tai käyttämiseen.

Turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2011 YK:n päätöslauselman 1977, jossa vahvistetaan, että ydinaseiden sekä kemiallisten ja biologisten aseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviäminen on uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Sillä jatketaan päätöslauselman 1540 komitean toimeksiantoa vuoteen 2021. Komitean tehtävänä on pyrkiä edistämään aktiivisesti valtioiden ja asiaankuuluvien kansainvälisten, alueellisten ja osa-alueellisten järjestöjen kanssa kokemusten ja tehokkaiden käytäntöjen jakamista YK:n päätöslauselman 1540 piiriin kuuluvilla aloilla.

Päätöksessä todetaan, että EU tukee joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen strategiansa mukaisesti tavoitetta YK:n turvallisuusneuvoston aseman vahvistamisesta ja sen asiantuntemuksen kehittämisestä joukkotuhoaseiden leviämisen haasteisiin vastaamisessa. Käytännössä tähän tukeen kuuluu osa-alueellisia työpajoja, maakohtaisia vierailuja, kokouksia, tapahtumia, koulutusta ja suhdetoimintaa. YK:n aseriisuntatoimisto vastaa hankkeiden teknisestä täytäntöönpanosta yhteistyössä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Afrikan unionin, Amerikan valtioiden järjestön ja Arabiliiton kanssa tarpeen mukaan.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Valtioista riippumaton toimija: henkilö tai organisaatio, jolla on merkittävästi poliittista vaikutusvaltaa mutta joka ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn maahan tai valtioon.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/809, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämisestä annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanon tukemisesta (EUVL L 121, 12.5.2017, s. 39–44)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/259, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä (EUVL L 43, 18.2.2015, s. 14–28)

Neuvoston päätös 2014/913/YUTP, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Haagin käytännesäännöstön ja ballististen ohjusten leviämisen estämisen tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä (EUVL L 360, 17.12.2014, s. 44–52)

Neuvoston päätös 2013/668/YUTP, annettu 18 päivänä marraskuuta 2013, Maailman terveysjärjestön toimien tukemiseksi bioturvallisuuden ja biomateriaalien suojaamisen alalla joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen Euroopan unionin strategian puitteissa (EUVL L 310, 20.11.2013, s. 13–19)

Neuvoston päätös 2013/391/YUTP, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämisestä annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) käytännön täytäntöönpanon tukemisesta (EUVL L 198, 23.7.2013, s. 40–44)

Päätökseen 2013/391/YUTP tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston päätös 2010/430/YUTP, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanoa tukevien aseiden leviämistä vastustavien riippumattomien ajatushautomoiden eurooppalaisen verkoston perustamisesta (EUVL L 202, 4.8.2010, s. 5–9)

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/368/YUTP, hyväksytty 14 päivänä toukokuuta 2008, Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanon tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon puitteissa (EUVL L 127, 15.5.2008, s. 78–83)

Neuvoston yhteinen toiminta 2006/419/YUTP, hyväksytty 12 päivänä kesäkuuta 2006, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanon tukemisesta osana joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen Euroopan unionin strategian täytäntöönpanoa (EUVL L 165, 17.6.2006, s. 30–34)

Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen EU:n strategia, hyväksytty 10 päivänä joulukuuta 2003 (asiakirja 15708/03 – ei julkaistu EUVL:ssä)

Viimeisin päivitys: 02.03.2018