Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto – Frontex

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto, Frontex.

Asetuksella (EU) N:o 1168/2011 muutetaan alkuperäistä säädöstä EU:n ulkorajojen yhdennetyn valvonnan parantamiseksi ja kansallisten rajavalvontaviranomaisten keskinäisen yhteistyön tehostamiseksi.

Uudessa muutosasetuksessa (EU) N:o 656/2014 vahvistetaan Frontexin operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa EU:n ulkoisten merirajojen valvontaa koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävät

Frontexin päätehtävät ovat seuraavat:

Kalusto

Frontex toi ostaa/vuokrata rajavalvonnassa käytettävää kalustoa (esim. ajoneuvoja, aluksia, helikoptereita) tai hankkia sitä yhdessä EU-maiden kanssa.

Toimintasuunnitelma

Ennen yhteisiä operaatioita, nopeita rajainterventioita tai kokeiluhankkeita laaditussa toimintasuunnitelmassa on otettava huomioon kaikki sovittuun toimintaan liittyvät näkökohdat, kuten

EU:n rajavartijaryhmät

Euroopan rajavartijaryhmiä käytetään Frontexin koordinoimissa yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa ja kokeiluhankkeissa.

Ne muodostuvat EU-maiden rajavartijoista ja rajavalvonnan eri aloilla toimivista asiantuntijoista, jotka osallistuvat muun muassa

Yhteistyö

Frontexin mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat Europol, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, EU:n perusoikeusvirasto, EU:n ulkopuolisten maiden viranomaiset ja kansainväliset järjestöt, kuten Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM).

Eurosur

Euroopan rajavalvontajärjestelmä (Eurosur) aloitti toimintansa vuonna 2013 erillisen asetuksen nojalla. Tämän tiedonvaihtojärjestelmän tarkoituksena on parantaa EU:n ulkorajavalvontaa. Se tukee EU-maita seuraavin toimenpitein:

Frontexin tärkeänä tehtävänä on koota ja analysoida nk. Euroopan tilannekuvaa, jossa tarkastellaan viimeaikaisia tapahtumia tiettyjen EU-maiden rajoilla ja joka voi auttaa havaitsemaan rikollisverkostojen muuttuvia reittejä tai uusia menetelmiä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. toukokuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

Frontex aloitti toimintansa vuonna 2005. Sen kotipaikka on Varsovassa, Puolassa.

Euroopan komissio esitti joulukuussa 2015 Euroopan muuttoliikeagendan yhteydessä ehdotuksen Euroopan raja- jarannikkovartioviraston perustamisesta. Se muodostuisi Frontexista ja EU-maiden rajavalvontaviranomaisista ja mahdollistaisi EU:n ulkorajojen yhdennetymmän valvonnan.

KESKEINEN TERMI

* Schengen-maat: Euroopan maat, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen rajatarkastusten lakkauttamisesta ja sallivat kaikkien sopimuksen allekirjoittajamaiden, muiden EU-maiden ja joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten vapaan liikkumisen.

Schengen-maita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1–11)

Asetukseen (EY) N:o 2007/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1052/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 11–26)

Viimeisin päivitys: 02.05.2016